EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L0652

2015 m. balandžio 20 d. Tarybos direktyva (ES) 2015/652, kuria nustatomi skaičiavimo metodai ir atskaitomybės reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės

OJ L 107, 25.4.2015, p. 26–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/652/oj

25.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/26


TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/652

2015 m. balandžio 20 d.

kuria nustatomi skaičiavimo metodai ir atskaitomybės reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 93/12/EEB (1), ypač į jos 7a straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

šiltnamio efektą sukeliančių dujų, išmetamų iš kuro ir kitos energijos, gaunamos iš nebiologinių šaltinių, kiekio skaičiavimo metodas, kurį ketinama nustatyti pagal Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 5 dalį, turėtų padėti parengti pakankamai tikslias ataskaitas, kad Komisija galėtų kritiškai įvertinti, kaip tiekėjai vykdo tos direktyvos 7a straipsnio 2 dalyje jiems nustatytus įpareigojimus. Skaičiavimo metodas turėtų užtikrinti tikslumą, kartu jame turėtų būti tinkamai atsižvelgta į su tuo susijusių administracinių reikalavimų sudėtingumą. Taip pat juo tiekėjai turėtų būti skatinami mažinti savo tiekiamo kuro šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą. Taip pat reikėtų atidžiai atsižvelgti į tai, kokį poveikį skaičiavimo metodas darys Sąjungos perdirbimo įmonėms. Taigi skaičiavimo metodas turėtų būti pagrįstas vidutiniu šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumu, atitinkančiu pramonės vidurkio vertę, tipinę konkrečiam kurui. Tai būtų naudinga todėl, kad tiekėjams ir valstybėms narėms tektų mažesnė administracinė našta. Šiuo metu pagal siūlomą skaičiavimo metodą neturėtų būti reikalaujama kuro šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumo suskirstyti pagal žaliavų šaltinius, nes tai paveiktų daromas investicijas į tam tikras Sąjungos perdirbimo įmones;

(2)

tiekėjams – mažosioms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ), kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB (2), – taikomi atskaitomybės reikalavimai pagal Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 1 dalį turėtų būti kuo labiau sušvelninti. Taip pat ir benzino bei dyzelino, perdirbto už Sąjungos ribų, importuotojams neturėtų būti taikomas įpareigojimas pateikti išsamią informaciją apie tam kurui pagaminti naudotos žaliavinės naftos šaltinius, nes šios informacijos gali nebūti arba ją gali būti sunku gauti;

(3)

siekiant paskatinti dar labiau sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, į tiekėjų apskaičiuojamą kuro būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį turėtų būti įtrauktas deklaruotas ankstyvojo etapo teršalų išmetimo, įkaitant sudeginimą ir išleidimą į atmosferą, sumažinimas. Kad tiekėjams būtų lengviau nurodyti, kiek sumažėjo ankstyvojo etapo teršalų išmetimas, išmetamo teršalų kiekio sumažinimui apskaičiuoti ir patvirtinti reikėtų leisti naudoti įvairias teršalų išmetimo schemas. Tai turėtų galioti tik ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimo projektams, kurie bus pradėti vykdyti po to, kai bus nustatytas Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 5 dalies b punkte nurodytas kuro standartinis bazinis lygis, t. y. po 2011 m. sausio 1 d.;

(4)

šiltnamio efektą sukeliančių dujų numatytosios svertinio vidurkio vertės, nurodančios Sąjungoje suvartojamą žaliavinę naftą, yra paprastas skaičiavimo metodas, kuriuo tiekėjai gali nustatyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį savo tiekiamame kure;

(5)

ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas turėtų būti įvertinamas ir patvirtintas laikantis Tarptautiniuose standartuose, ypač ISO 14064, ISO 14065 ir ISO 14066 nustatytų principų bei standartų;

(6)

be to, valstybėms narėms reikėtų palengvinti teisės aktų dėl ankstyvojo etapo teršalų išmetimo, įkaitant sudeginimą ir išleidimą į atmosferą, sumažinimo, įgyvendinimą. Šiuo tikslu, remiant Komisijai, reikėtų parengti su teisėkūra nesusijusias gaires apie tokių ankstyvojo etapo išmetamų teršalų sumažinimo (įskaitant sudeginamų ir į atmosferą išleidžiamų dujų kiekio sumažinimą gamybos vietose) kiekybinio lygio, patikrinimo, patvirtinimo, stebėsenos ir ataskaitų teikimo metodus, iki šios direktyvos 7 straipsnyje nustatyto perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio pabaigos;

(7)

Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 5 dalies b punkte yra reikalaujama nustatyti metodą, pagal kurį būtų apibrėžtas kuro standartinis bazinis lygis, grindžiamas iškastinio kuro būvio ciklo metu išmestu šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu energijos vienetui 2010 m. Kuro standartinis bazinis lygis turėtų būti apskaičiuojamas pagal suvartotus dyzelino, benzino, ne keliais judančioms priemonėms skirto gazolio, suskystintų naftos dujų ir suslėgtųjų gamtinių dujų kiekius, remiantis 2010 m. Jungtinių Tautų bendrajai klimato kaitos konvencijai (toliau – JTBKKK) valstybių narių oficialiai pateiktais duomenimis. Kuro standartiniu baziniu lygiu nereikėtų laikyti lygintino iškastinio kuro vertės, kuri yra naudojama apskaičiuojant, kiek sumažėjo iš biodegalų išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, ji turėtų likti tokia, kokia nustatyta Direktyvos 98/70/EB IV priede;

(8)

kadangi atitinkamo iškastinio kuro mišinio sudėtis kasmet kinta mažai, suminis iškastinio kuro šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumo pokytis įvairiais metais taip pat bus nedidelis. Todėl tikslinga kuro standartinį bazinį lygį grįsti 2010 m. Sąjungos vidutinio suvartojimo duomenimis, kuriuos valstybės narės pateikė JTBKKK;

(9)

kuro standartinis bazinis lygis turėtų išreikšti vidutinį ankstyvojo etapo šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą ir vidutinio sudėtingumo naftos perdirbimo įmonės kuro intensyvumą iškastinio kuro atveju. Taigi kuro standartinį bazinį lygį reikėtų apskaičiuoti naudojant atitinkamas vidutines numatytąsias kuro vertes. Kuro standartinis bazinis lygis turėtų nesikeisti laikotarpiu iki 2020 m., siekiant užtikrinti didesnį reguliavimo tikrumą tiekėjams vykdant savo įpareigojimus sumažinti savo tiekiamo kuro šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą;

(10)

Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 5 dalies d punkte numatyta patvirtinti elektrinių kelių transporto priemonių indėlio mažinant kuro būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį skaičiavimo metodą. Pagal tą straipsnį, skaičiavimo metodas turėtų atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB (3) 3 straipsnio 4 dalį. Siekiant užtikrinti šį suderinamumą, tas pats pataisos koeficientas turėtų būti taikomas galios sistemos veiksmingumui;

(11)

apie kelių transporto priemonėms naudoti skirtą tiektą elektros energiją tiekėjai gali pranešti savo kasmetinėse ataskaitose valstybėms narėms, kaip numatyta Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 1 dalyje. Siekiant apriboti administracines išlaidas, pagal šį skaičiavimo metodą tiekėjams rengiant ataskaitas būtų tikslinga naudoti planinius, o ne faktinius elektros energijos suvartojimo elektrinėje kelių transporto priemonėje ar motocikle duomenis;

(12)

tikslinga įtraukti detalų metodą, kaip apskaičiuoti biodegalų kiekį ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą tais atvejais, kai biodegalai ir iškastinis kuras yra perdirbami per tą patį procesą. Konkretus metodas yra reikalingas, nes gauto biodegalų kiekio negalima išmatuoti kaip, pavyzdžiui, tuo atveju, kai augalinis aliejus ir iškastinis kuras kartu apdorojami vandeniu. Direktyvos 98/70/EB 7d straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikant tos direktyvos 7a straipsnį ir 7b straipsnio 2 dalį biodegalų būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis turi būti skaičiuojamas pagal tą patį metodą. Todėl išmesto šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio patvirtinimas pagal pripažintas savanoriškas schemas galioja tiek Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio, tiek ir 7b straipsnio 2 dalies tikslais;

(13)

tiekėjų atskaitomybės reikalavimą, nustatytą Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 1 dalyje, reikėtų papildyti nustatant duomenų, kuriuos reikia pateikti ataskaitose, suderintą formatą ir suderintas apibrėžtis. Duomenų apibrėžtis reikia suderinti tam, kad kiekvienas tiekėjas, vykdydamas įpareigojimus teikti ataskaitas, tinkamai apskaičiuotų šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą, nes šie duomenys yra pagrindinis parametras, naudojamas pagal Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 5 dalies a punktu suderintą skaičiavimo metodą. Šiuos duomenis sudaro tiekėjo identifikaciniai duomenys, rinkai pateikto kuro arba energijos kiekis ir rinkai pateikto kuro arba energijos rūšis;

(14)

tiekėjų atskaitomybės reikalavimą, nustatytą Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 1 dalyje, reikėtų papildyti nustatant suderintus atskaitomybės reikalavimus, ataskaitų formatą ir suderintas apibrėžtis valstybių narių ataskaitoms Komisijai apie iš Sąjungoje suvartoto kuro išmestą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Visų pirma, taikant šiuos atskaitomybės reikalavimus bus galima atnaujinti lygintino iškastinio kuro vertę, aprašytą Direktyvos 98/70/EB IV priedo C dalies 19 punkte ir Direktyvos 2009/28/EB V priedo C dalies 19 punkte, ir bus lengviau teikti ataskaitas, kurių reikalaujama pagal Direktyvos 98/70/EB 8 straipsnio 3 dalį ir 9 straipsnio 2 dalį, taip pat bus lengviau pagal techninę ir mokslo pažangą atnaujinti skaičiavimo metodą, siekiant užtikrinti, kad jis atitiktų savo paskirtį. Šiuos duomenis turėtų sudaryti rinkai pateikto kuro arba energijos kiekis, rinkai pateikto kuro arba energijos rūšis, rinkai pateikto kuro arba energijos pirkimo vieta ir kilmė;

(15)

valstybėms narėms tikslinga leisti tiekėjams vykdant savo atskaitomybės reikalavimus naudoti lygiaverčius duomenis, surinktus pagal kitus Sąjungos arba nacionalinės teisės aktus, taip siekiant sumažinti administracinę naštą, su sąlyga, kad ataskaitos rengiamos pagal IV priede nustatytus reikalavimus ir laikantis I ir III prieduose nustatytų apibrėžčių;

(16)

kad tiekėjų grupėms būtų lengviau teikti ataskaitas pagal Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 4 dalį, tos direktyvos 7a straipsnio 5 dalies c punkte leidžiama nustatyti visas reikiamas taisykles. Būtų gerai nustatyti paprastesnes tokios atskaitomybės sąlygas, kad būtų išvengta fizinių kuro judėjimo sutrikimų, nes skirtingi tiekėjai rinkai pateikia skirtingą ir skirtingų proporcijų kurą, taigi jiems gali tekti skirti skirtingo dydžio išteklius, kad įvykdytų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo tikslą. Todėl būtina suderinti tiekėjų identifikacinių duomenų, rinkai pateikiamo kuro arba energijos kiekio ir rūšies, rinkai pateikiamo kuro arba energijos pirkimo vietos ir kilmės apibrėžtis. Be to, norint užtikrinti, kad tiekėjams, rengiantiems bendras ataskaitas pagal 7a straipsnio 4 dalį, skaičiavimų nereikėtų atlikti dukart, tikslinga skaičiavimo ir atskaitomybės metodo įgyvendinimą valstybėse narėse, įskaitant ataskaitas Komisijai, suderinti taip, kad reikiama informacija iš tiekėjų grupės būtų susijusi su konkrečia valstybe nare;

(17)

pagal Direktyvos 98/70/EB 8 straipsnio 3 dalį valstybės narės turi kasmet teikti Komisijos sprendimu 2002/159/EB (4) nustatytos formos praėjusių kalendorinių metų valstybės degalų kokybės duomenų ataskaitą. Tam, kad būtų atsižvelgta į Direktyvos 98/70/EB pakeitimus, padarytus Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/30/EB (5), ir vėlesnius papildomus atskaitomybės reikalavimus valstybėms narėms, bei veiksmingumo ir suderinimo tikslais būtina paaiškinti, kokią informaciją reikėtų teikti, ir patvirtinti formą, pagal kurią tiekėjai ir valstybės narės duomenis teiktų;

(18)

Komisija pristatė priemonės projektą pagal Direktyvą 98/70/EB sudarytam Komitetui 2012 m. vasario 23 d. Komitetas negalėjo priimti nuomonės reikiama kvalifikuota balsų dauguma. Todėl remiantis Tarybos sprendimo 1999/468/EB (6) 5a straipsnio 4 dalimi yra tikslinga, kad Komisija pateiktų pasiūlymą Tarybai,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šia direktyva nustatomos skaičiavimo metodų ir atskaitomybės reikalavimų taisyklės remiantis Direktyva 98/70/EB.

2.   Ši direktyva taikoma kurui, kuriuo varomos kelių transporto priemonės, ne keliais judančios mašinos (įskaitant vidaus vandenų laivus, kai šie yra ne jūroje), žemės bei miškų ūkio traktoriai, poilsiniai laivai, kai šie yra ne jūroje, ir kelių transporto priemonėse naudojamai elektros energijai.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šioje direktyvoje, be Direktyvoje 98/70/EB jau pateiktų terminų apibrėžčių, vartojamos šios terminų apibrėžtys:

1)   ankstyvojo etapo teršalų išmetimas– visas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas prieš pristatant žaliavas į perdirbimo įmonę, kurioje buvo pagamintas I priede nurodytas kuras;

2)   gamtinis bitumas– bet kuris perdirbimo įmonės žaliavų šaltinis, turintis šias savybes:

a)

jam Amerikos naftos instituto (toliau – ANI) nustatytas 10 laipsnių ar mažesnis sunkis gavybos vietos telkinio formacijoje, kai matuojama pagal Amerikos bandymų ir medžiagų bendrijos (ASTM) (7) D287 bandymo metodą;

b)

jo metinė vidutinė klampa telkinio temperatūroje yra didesnė už gautąją šia lygtimi: klampa (centipuazais) = 518,98e-0,038T, kai T yra temperatūra Celsijaus laipsniais;

c)

jis patenka į bituminio smėlio apibrėžtį pagal kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodą 2714 10 00, kaip nustatyta Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87 (8), ir

d)

kai žaliavos šaltinis mobilizuojamas kasybos arba šiluminio sunkio drenažo būdu, šiluminę energiją daugiausia gaunant iš kitų šaltinių nei pats žaliavos šaltinis;

3)   naftingieji skalūnai– bet koks perdirbimo įmonės žaliavos šaltinis, esantis skalūnų formacijoje, kurioje yra kietojo kerogeno, ir patenkantis į naftingųjų skalūnų apibrėžtį pagal KN kodą 2714, kaip nustatyta Reglamente (EEB) Nr. 2658/87. Žaliavos šaltinis mobilizuojamas kasybos arba šiluminio sunkio drenažo būdu;

4)   kuro standartinis bazinis lygis– kuro standartinis bazinis lygis, grindžiamas iškastinio kuro būvio ciklo metu išmestų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiu energijos vienetui 2010 m;

5)   įprastinė žaliavinė nafta– bet koks perdirbimo įmonės žaliavos šaltinis, kurio ANI nustatytas sunkis yra didesnis nei 10 laipsnių kilmės vietos telkinio formacijoje, kai matuojama pagal ASTM D287 bandymo metodą, ir kuris nepatenka į KN kodo 2714 apibrėžtį, kaip nustatyta Reglamente (EEB) Nr. 2658/87.

3 straipsnis

Tiekiamo kuro ir energijos, išskyrus biodegalus, šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumo skaičiavimo metodas ir duomenų pateikimas tiekėjų ataskaitose

1.   Įgyvendindamos Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 2 dalį valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai nustatydami savo tiekiamo kuro šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą taikytų šios direktyvos I priede nustatytą skaičiavimo metodą.

2.   Įgyvendindamos Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 1 dalies antrą pastraipą ir 7a straipsnio 2 dalį valstybės narės reikalauja, kad tiekėjai ataskaitose teikdami duomenis laikytųsi šios direktyvos I priede nustatytų apibrėžčių ir skaičiavimo metodo. Duomenys ataskaitose teikiami kasmet pagal šios direktyvos IV priede nustatytą formą.

3.   Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 4 dalies taikymo tikslais kiekviena valstybė narė užtikrina, kad tiekėjų grupė, kuri pasirenka būti laikoma vienu tiekėju, toje valstybėje narėje laikytųsi jai 7a straipsnio 2 dalyje nustatyto įpareigojimo.

4.   Valstybės narės tiekėjams, kurie yra MVĮ, taiko supaprastiną šios direktyvos I priede nustatytą metodą.

4 straipsnis

Kuro standartinio bazinio lygio ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumo sumažinimo skaičiavimas

Kad patikrintų, kaip tiekėjai laikosi Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnio 2 dalyje jiems nustatyto įpareigojimo, valstybės narės reikalauja, kad tiekėjai savo pasiektą kuro ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimą palygintų su kuro standartiniu baziniu lygiu, nustatytu šios direktyvos II priede.

5 straipsnis

Valstybių atskaitomybė

1.   Teikdamos ataskaitas Komisijai pagal Direktyvos 98/70/EB 8 straipsnio 3 dalį valstybės narės pateikia Komisijai duomenis apie tai, kaip laikosi tos direktyvos 7a straipsnio, kaip apibrėžta šios direktyvos III priede.

2.   Teikdamos šios direktyvos III priede nustatytus duomenis valstybės narės naudoja Europos aplinkos agentūros „ReportNet“ priemones, numatytas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 401/2009 (9). Valstybės narės elektroniniu būdu siunčia duomenis į Europos aplinkos agentūros valdomą Centrinę duomenų saugyklą.

3.   Duomenys teikiami kasmet naudojant IV priede nustatytą formą. Valstybės narės Komisijai praneša, kada persiuntė duomenis, ir nurodo kompetentingos institucijos, kuri yra atsakinga už duomenų patikrinimą ir pateikimą Komisijai, atstovą ryšiams palaikyti.

6 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės nustato taisykles dėl sankcijų, taikytinų už nacionalinių nuostatų, priimtų pagal šią direktyvą, pažeidimus, ir imasi visų reikalingų priemonių, kad užtikrintų, kad šios taisyklės būtų vykdomos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės ne vėliau kaip 2017 m. balandžio 21 d. praneša Komisijai apie tas nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

7 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip nuo 2017 m. balandžio 21 d. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

2.   Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

9 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Liuksemburge 2015 m. balandžio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. DŪKLAVS


(1)  OL L 350, 1998 12 28, p. 58.

(2)  2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių apibrėžties (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

(3)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 16).

(4)  2002 m. vasario 18 d. Komisijos sprendimas 2002/159/EB dėl bendros nacionalinių degalų kokybės duomenų suvestinių pateikimo formos (OL L 53, 2002 2 23, p. 30).

(5)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/30/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 98/70/EB nuostatas dėl benzino, dyzelinių degalų (dyzelino) ir gazolių kokybės rodiklių, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ir mažinimo mechanizmą, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 1999/32/EB nuostatas dėl vidaus vandens kelių laivų kuro kokybės rodiklių ir panaikinanti Direktyvą 93/12/EEB (OL L 140, 2009 6 5, p. 88).

(6)  1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).

(7)  Amerikos bandymų ir medžiagų bendrija: http://www.astm.org/index.shtml.

(8)  1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(9)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 401/2009 dėl Europos aplinkos agentūros bei Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklo (OL L 126, 2009 5 21, p. 13).


I PRIEDAS

KURO IR ENERGIJOS BŪVIO CIKLO METU IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ INTENSYVUMO SKAIČIAVIMO IR INFORMACIJOS PATEIKIMO TIEKĖJŲ ATASKAITOSE METODAS

1 dalis

Tiekėjo kuro ir energijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumo skaičiavimas

Kuro ir energijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas išreiškiamas kuro anglies dioksido ekvivalento gramų megadžauliui vienetais (gCO2eq/MJ).

1.

Skaičiuojant kuro šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą atsižvelgiama į šias šiltnamio efektą sukeliančias dujas – anglies dioksidą (CO2), azoto suboksidą (N2O) ir metaną (CH4). Skaičiuojant ekvivalentiškumą CO2 dujoms tų dujų išmetimas perskaičiuojamas į CO2 ekvivalento išmetimą taip:

CO2: 1;

CH4: 25;

N2O: 298

2.

Skaičiuojant šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį neatsižvelgiama į teršalų išmetimą iš mašinų ir įrangos, naudojamų iškastinio kuro gavybai, gamybai, perdirbimui ir vartojimui.

3.

Visų tiekėjo tiekiamų kuro ir energijos rūšių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio kuro būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas skaičiuojamas pagal šią formulę:

Formula

čia:

a)

„#“ yra tiekėjo identifikaciniai duomenys (t. y. subjekto, kuris turi sumokėti akcizo mokestį, identifikaciniai duomenys), nurodyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 684/2009 (1) kaip prekiautojo akcizo numeris (Akcizų informacijos mainų sistemos (toliau – SEED) registracijos numeris arba pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas, kaip nurodyta to reglamento I priedo 1 lentelės 5 punkto a papunktyje, kai paskirties vietos tipo kodas yra 1–5 ir 8), kuriuo taip pat žymimas subjektas, turėjęs mokėti akcizo mokestį pagal Tarybos direktyvos 2008/118/EB (2) 8 straipsnį tuo metu, kai tas akcizo mokestis buvo pradėtas taikyti pagal Direktyvos 2008/118/EB 7 straipsnio 2 dalį. Jeigu šių identifikacinių duomenų neturima, valstybės narės užtikrina, kad lygiavertės identifikavimo priemonės būtų nustatytos pagal nacionalinę akcizo mokesčio deklaravimo sistemą;

b)

„x“ reiškia įvairias kuro ir energijos rūšis, kurios patenka į šios direktyvos taikymo sritį, kaip paaiškinta Reglamento (EB) Nr. 684/2009 I priedo 1 lentelės 17 punkto c papunktyje. Jeigu šių duomenų neturima, valstybės narės surenka lygiaverčius duomenis pagal šalyje nustatytą akcizo mokesčio deklaravimo sistemą;

c)

MJx yra kiekvienos kuro rūšies bendras energijos kiekis, pateiktas ir paverstas iš pranešto kuro x kiekio, išreikštas megadžauliais. Jis skaičiuojamas taip:

i)

Kiekvieno kuro kiekis pagal kuro rūšį

Jis nustatomas pagal duomenis, kurie yra teikiami pagal Reglamento (EB) Nr. 684/2009 I priedo 1 lentelės 17 punkto d, f ir o papunkčius. Biodegalų kiekis perskaičiuojamas į jo žemutinės kuro degimo šilumos energetinę vertę, remiantis energijos tankio vertėmis, nustatytomis Direktyvos 2009/28/EB III priede. Nebiologinės kilmės kuro kiekis perskaičiuojamas į žemutinės kuro degimo šilumos energetinę vertę, remiantis energijos tankio vertėmis, nustatytomis 2013 m. liepos mėn. Jungtinio tyrimų centro-EUCAR-CONCAWE (toliau – JEC) (3) atlikto ciklo nuo kuro gamybos iki panaudojimo tyrimo ataskaitos (4 redakcija) 1 priedėlyje (4);

ii)

Bendras iškastinio kuro ir biodegalų perdirbimas vienu metu

Perdirbimas apima bet kokį pakeitimą tiekiamo kuro ar energijos būvio ciklo metu, dėl kurio pakinta produkto molekulinė struktūra. Denatūrato pridėjimas neįtraukiamas į šį perdirbimo procesą. Biodegalų kiekis, kuris yra perdirbamas kartu su nebiologinės kilmės kuru, atitinka biodegalų būvį po perdirbimo. Bendrai perdirbamų biodegalų kiekis nustatomas pagal energijos balansą ir bendro perdirbimo proceso veiksmingumą, kaip nustatyta Direktyvos 98/70/EB IV priedo C dalies 17 punkte.

Kai kelių rūšių biodegalai maišomi su iškastiniu kuru, atlikdami skaičiavimus tiekėjai atsižvelgia į kiekvienos rūšies biodegalų kiekį ir tipą ir juos nurodo valstybėms narėms skirtoje ataskaitoje.

Tiekiamų biodegalų, kurie neatitinka Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 1 dalyje nurodytų tvarumo kriterijų, kiekis yra skaičiuojamas kaip iškastinis kuras.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 443/2009 (5) 6 straipsnį E85 benzino ir etanolio mišinys laikomas atskira kuro rūšimi.

Jeigu kiekio duomenys nėra renkami pagal Reglamentą (EB) Nr. 684/2009, valstybės narės surenka lygiaverčius duomenis pagal šalyje nustatytą akcizo mokesčio deklaravimo sistemą;

iii)

Suvartotos elektros energijos kiekis

Tai elektros energijos kiekis, suvartotas kelių transporto priemonėse arba motocikluose; tiekėjas šį energijos kiekį atitinkamai kiekvienos valstybės narės institucijai nurodo pagal šią formulę:

Suvartota elektros energija = nuvažiuotas atstumas (km) × elektros energijos vartojimo veiksmingumas (MJ/km);

d)

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas– tai tiekėjo deklaruotas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas, matuojamas gCO2eq (kai vertinamas kiekybiškai) ir nurodomas laikantis šių reikalavimų:

i)

Tinkamumo

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas taikomas tik vidutinių numatytųjų benzino, dyzelino, suslėgtųjų gamtinių dujų arba suskystintų naftos dujų verčių ankstyvojo etapo teršalų išmetimo daliai.

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas bet kurioje šalyje gali būti skaičiuojamas kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažinimas, palyginti su bet kurio tiekėjo tiekiamu kuru iš bet kurio žaliavų šaltinio.

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas skaičiuojamas tik tada, jeigu yra susijęs su projektais, pradėtais įgyvendinti po 2011 m. sausio 1 d.

Nebūtina įrodyti, kad ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas nebūtų įvykęs, jei nebūtų buvę Direktyvos 98/70/EB 7a straipsnyje nustatyto atskaitomybės reikalavimo;

ii)

Skaičiavimo

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas įvertinamas ir patvirtinamas laikantis Tarptautiniuose standartuose, ypač ISO 14064, ISO 14065 ir ISO 14066, nustatytų principų bei standartų.

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas ir teršalų išmetimo bazinis lygis turi būti stebimas, pranešamas ir tikrinamas pagal ISO 14064, o pateikti rezultatai turi būti tokio paties patikimumo, koks numatytas Komisijos reglamentu (ES) Nr. 600/2012 (6) ir Komisijos reglamentu (ES) Nr. 601/2012 (7). Metodai, kuriais apskaičiuojamas ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas, turi būti tikrinami pagal ISO 14064-3, o šią patikrą atliekanti organizacija turi būti akredituota pagal ISO 14065;

e)

GHGix yra kuro ar energijos x šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas, išreikštas gCO2eq/MJ. Tiekėjai kiekvienos kuro ar energijos rūšies šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą apskaičiuoja taip:

i)

nebiologinės kilmės kuro šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas yra tam tikros rūšies kuro „kuro būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumo svertinis vidurkis“, nurodytas šio priedo 2 dalies 5 punkte pateiktos lentelės paskutinėje skiltyje;

ii)

elektros energija skaičiuojama taip, kaip nurodyta 2 dalies 6 punkte;

iii)

biodegalų šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas

Biodegalų, kurie atitinka Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 1 dalyje nurodytus tvarumo kriterijus, šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas skaičiuojamas pagal tos direktyvos 7d straipsnį. Jeigu duomenys apie biodegalų būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį buvo gauti pagal susitarimą arba schemą, kuriai taikomas pagal Direktyvos 98/70/EB 7c straipsnio 4 dalį priimtas sprendimas, apimantis tos direktyvos 7b straipsnio 2 dalį, šie duomenys taip pat turi būti naudojami biodegalų šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumui apskaičiuoti pagal tos direktyvos 7b straipsnio 1 dalį. Biodegalų, kurie neatitinka Direktyvos 98/70/EB 7b straipsnio 1 dalyje nurodytų tvarumo kriterijų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas yra lygus atitinkamo iškastinio kuro, gauto iš įprastinės žaliavinės naftos arba dujų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumui;

iv)

bendras nebiologinės kilmės kuro ir biodegalų perdirbimas vienu metu

Biodegalų, kurie yra perdirbami kartu su iškastiniu kuru, šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas atitinka biodegalų būvį po perdirbimo;

f)

AF yra galios sistemos veiksmingumo pataisos koeficientai:

Vyraujanti virsmo technologija

Veiksmingumo koeficientas

Vidaus degimo variklis

1

Akumuliatoriaus elektrinė galios sistema

0,4

Vandenilio elemento elektrinė galios sistema

0,4

2 dalis

Tiekėjų atskaitomybė už kurą, išskyrus biodegalus

1.   Iškastinio kuro ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas

Tam, kad taikant atskaitomybės ir skaičiavimo metodą būtų galima atsižvelgti į ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimą, tiekėjai valstybės narės paskirtai institucijai praneša šiuos duomenis:

a)

projekto pradžios datą, kuri turi būti vėlesnė negu 2011 m. sausio 1 d.;

b)

teršalų išmetimo sumažinimą per metus, gCO2eq;

c)

laikotarpį, per kurį vyko deklaruotas sumažėjimas;

d)

teršalų išmetimo šaltiniui artimiausios projekto vietos platumos ir ilgumos koordinates laipsniais, dešimttūkstantųjų tikslumu;

e)

metinio teršalų išmetimo bazinį lygį prieš įrengiant sumažinimo priemones ir metinį teršalų išmetimą įdiegus sumažinimo priemones, gCO2eq/MJ pagamintos žaliavos;

f)

unikalų sertifikato numerį, identifikuojantį schemą ir deklaruojamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimą;

g)

unikalų numerį, identifikuojantį skaičiavimo metodiką ir susijusią schemą;

h)

jei projektas susijęs su naftos gavyba, vidutinį metinį statistinį ir ataskaitinį dujų ir naftos koeficientą (GOR) skiedinyje, telkinio slėgį, gylį ir žaliavinės naftos gavybos našumą iš gręžinio.

2.   Kilmė

Kilmė– tai žaliavos komercinis pavadinimas, nurodytas šio priedo 2 dalies 7 punkte pateiktame sąraše, bet tik tuo atveju, kai tiekėjai turi reikiamą informaciją, nes:

a)

yra žaliavinę naftą iš trečiųjų šalių importuojantis arba iš kitos valstybės narės pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 2964/95 (8) 1 straipsnį priimantis asmuo arba įmonė arba

b)

su kitais tiekėjais yra susitarta dalytis informacija.

Visais kitais atvejais nurodant kilmę žymima, ar kuras yra ES, ar ne ES kilmės.

Informacija, kurią tiekėjai surenka ir praneša valstybėms narėms apie kuro kilmę, yra konfidenciali, bet dėl to Komisijai nedraudžiama skelbti bendrą informaciją arba informacijos santrauką, kurioje nepateikti duomenys apie konkrečias įmones.

Biodegalų kilmė – tai Direktyvos 98/70/EB IV priede nurodytas biodegalų gamybos būdas.

Jeigu naudojama kelių rūšių žaliava, tiekėjai praneša apie atitinkamoje perdirbimo įmonėje per ataskaitinius metus pagamintą galutinio produkto kiekį metrinėmis tonomis pagal kiekvieną žaliavą.

3.   Pirkimo vieta

Pirkimo vieta– tai šalis ir perdirbimo įmonės, kurioje kuras arba energija paskutinį kartą buvo iš esmės pakeisti, pavadinimas, naudojamas kuro arba energijos kilmei nurodyti pagal Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 (9).

4.   MVĮ

Remiantis nukrypti leidžiančia nuostata, taikoma tiekėjams, kurie yra MVĮ, kilmė ir pirkimo vieta yra atitinkamai ES arba ne ES, nepaisant to, ar jie importuoja žaliavinę naftą, ar tiekia naftos alyvą ir alyvą, gautą iš bituminių medžiagų.

5.   Kuro, išskyrus biodegalus ir elektros energiją, būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumo vidutinės numatytosios vertės

Žaliavos šaltinis ir procesas

Rinkai pateiktas kuras

Kuro būvio ciklo metu išmetamų ŠESD intensyvumas (gCO2eq/MJ)

Kuro būvio ciklo metu išmetamų ŠESD intensyvumo svertinis vidurkis (gCO2eq/MJ)

Įprastinė žaliavinė nafta

Benzinas

93,2

93,3

Į skystą kurą perdirbtos gamtinės dujos

94,3

Į skystą kurą perdirbta anglis

172

Gamtinis bitumas

107

Naftingieji skalūnai

131,3

Įprastinė žaliavinė nafta

Dyzelinas arba gazolis

95

95,1

Į skystą kurą perdirbtos gamtinės dujos

94,3

Į skystą kurą perdirbta anglis

172

Gamtinis bitumas

108,5

Naftingieji skalūnai

133,7

Bet kokie iškastiniai šaltiniai

Suskystintos naftos dujos kibirkštinio uždegimo variklyje

73,6

73,6

Gamtinės dujos, ES mišinys

Suslėgtosios gamtinės dujos kibirkštinio uždegimo variklyje

69,3

69,3

Gamtinės dujos, ES mišinys

Suskystintos gamtinės dujos kibirkštinio uždegimo variklyje

74,5

74,5

Vandenilio, gauto iš nebiologinio atsinaujinančiosios energijos šaltinio energijos elektrolizės, Sabatier reakcija

Suslėgtasis sintetinis metanas kibirkštinio uždegimo variklyje

3,3

3,3

Gamtinės dujos, naudojant garo riformingą

Suslėgtasis vandenilis kuro elemente

104,3

104,3

Elektrolizė, kuriai naudojama vien nebiologinio atsinaujinančiosios energijos šaltinio energija

Suslėgtasis vandenilis kuro elemente

9,1

9,1

Anglis

Suslėgtasis vandenilis kuro elemente

234,4

234,4

Anglis, taikant proceso išmesto anglies dioksido surinkimą ir saugojimą

Suslėgtasis vandenilis kuro elemente

52,7

52,7

Iš iškastinių žaliavų gautos plastiko atliekos

Benzinas, dyzelinas arba gazolis

86

86

6.   Elektros energija

Energijos tiekėjams, teikiantiems ataskaitas apie elektrinėse transporto priemonėse ir motocikluose suvartotą elektros energiją, valstybės narės, remdamosi atitinkamais tarptautiniais standartais, turėtų apskaičiuoti nacionalines vidutines kuro būvio ciklo numatytąsias vertes.

Kitu atveju valstybės narės gali leisti savo tiekėjams nustatyti elektros energijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumo vertes (gCO2eq/MJ) pagal duomenis, kuriuos valstybės narės praneša remdamosi:

a)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1099/2008 (10);

b)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 525/2013 (11);

c)

Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 666/2014 (12).

7.   Žaliavos komercinis pavadinimas

Šalis

Žaliavos komercinis pavadinimas

ANI

Siera (masės %)

Abu Dabis

Al Bunduq

38,5

1,1

Abu Dabis

Mubarraz

38,1

0,9

Abu Dabis

Murban

40,5

0,8

Abu Dabis

Zakum (Žemyninis Zakumas/Abu Dabio Marina)

40,6

1

Abu Dabis

Umm Shaif (Abu Dabio Marina)

37,4

1,5

Abu Dabis

Arzanah

44

0

Abu Dabis

Abu Al Bu Khoosh

31,6

2

Abu Dabis

Murban Bottoms

21,4

Nėra duomenų

Abu Dabis

Top Murban

21

Nėra duomenų

Abu Dabis

Upper Zakum

34,4

1,7

Alžyras

Arzew

44,3

0,1

Alžyras

Hassi Messaoud

42,8

0,2

Alžyras

Zarzaitine

43

0,1

Alžyras

Algerian

44

0,1

Alžyras

Skikda

44,3

0,1

Alžyras

Saharan Blend

45,5

0,1

Alžyras

Hassi Ramal

60

0,1

Alžyras

Algerian Condensate

64,5

Nėra duomenų

Alžyras

Algerian Mix

45,6

0,2

Alžyras

Algerian Condensate (Arzevas)

65,8

0

Alžyras

Algerian Condensate (Bedžaja)

65,0

0

Alžyras

Top Algerian

24,6

Nėra duomenų

Angola

Cabinda

31,7

0,2

Angola

Takula

33,7

0,1

Angola

Soyo Blend

33,7

0,2

Angola

Mandji

29,5

1,3

Angola

Malongo (Vakarų)

26

Nėra duomenų

Angola

Cavala-1

42,3

Nėra duomenų

Angola

Sulele (Pietų-1)

38,7

Nėra duomenų

Angola

Palanca

40

0,14

Angola

Malongo (Šiaurės)

30

Nėra duomenų

Angola

Malongo (Pietų)

25

Nėra duomenų

Angola

Nemba

38,5

0

Angola

Girassol

31,3

Nėra duomenų

Angola

Kuito

20

Nėra duomenų

Angola

Hungo

28,8

Nėra duomenų

Angola

Kissinje

30,5

0,37

Angola

Dalia

23,6

1,48

Angola

Gimboa

23,7

0,65

Angola

Mondo

28,8

0,44

Angola

Plutonio

33,2

0,036

Angola

Saxi Batuque Blend

33,2

0,36

Angola

Xikomba

34,4

0,41

Argentina

Tierra del Fuego

42,4

Nėra duomenų

Argentina

Santa Cruz

26,9

Nėra duomenų

Argentina

Escalante

24

0,2

Argentina

Canadon Seco

27

0,2

Argentina

Hidra

51,7

0,05

Argentina

Medanito

34,93

0,48

Armėnija

Armenian Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Australija

Jabiru

42,3

0,03

Australija

Kooroopa (Juros periodo)

42

Nėra duomenų

Australija

Talgeberry (Juros periodo)

43

Nėra duomenų

Australija

Talgeberry (Vėlyvojo kreidos periodo)

51

Nėra duomenų

Australija

Woodside Condensate

51,8

Nėra duomenų

Australija

Saladin-3 (viršutinis Barou telkinių sluoksnis)

49

Nėra duomenų

Australija

Harriet

38

Nėra duomenų

Australija

Skua-3 (Čaliso telkinys)

43

Nėra duomenų

Australija

Barrow Island

36,8

0,1

Australija

Northwest Shelf Condensate

53,1

0

Australija

Jackson Blend

41,9

0

Australija

Cooper Basin

45,2

0,02

Australija

Griffin

55

0,03

Australija

Buffalo Crude

53

Nėra duomenų

Australija

Cossack

48,2

0,04

Australija

Elang

56,2

Nėra duomenų

Australija

Enfield

21,7

0,13

Australija

Gippsland (Baso sąsiauris)

45,4

0,1

Azerbaidžanas

Azeri Light

34,8

0,15

Bahreinas

Bahrain Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Baltarusija

Belarus Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Beninas

Seme

22,6

0,5

Beninas

Benin Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Belizas

Belize Light Crude

40

Nėra duomenų

Belizas

Belize Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Bolivija

Bolivian Condensate

58,8

0,1

Brazilija

Garoupa

30,5

0,1

Brazilija

Sergipano

25,1

0,4

Brazilija

Campos Basin

20

Nėra duomenų

Brazilija

Urucu (Amazonės viršupys)

42

Nėra duomenų

Brazilija

Marlim

20

Nėra duomenų

Brazilija

Brazil Polvo

19,6

1,14

Brazilija

Roncador

28,3

0,58

Brazilija

Roncador Heavy

18

Nėra duomenų

Brazilija

Albacora East

19,8

0,52

Brunėjus

Seria Light

36,2

0,1

Brunėjus

Champion

24,4

0,1

Brunėjus

Champion Condensate

65

0,1

Brunėjus

Brunei LS Blend

32

0,1

Brunėjus

Brunei Condensate

65

Nėra duomenų

Brunėjus

Champion Export

23,9

0,12

Kamerūnas

Kole Marine Blend

34,9

0,3

Kamerūnas

Lokele

21,5

0,5

Kamerūnas

Moudi Light

40

Nėra duomenų

Kamerūnas

Moudi Heavy

21,3

Nėra duomenų

Kamerūnas

Ebome

32,1

0,35

Kamerūnas

Cameroon Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Kanada

Peace River Light

41

Nėra duomenų

Kanada

Peace River Medium

33

Nėra duomenų

Kanada

Peace River Heavy

23

Nėra duomenų

Kanada

Manyberries

36,5

Nėra duomenų

Kanada

Federated Light ir Medium

40,7

Nėra duomenų

Kanada

Pembina

33

Nėra duomenų

Kanada

Bells Hill Lake

32

Nėra duomenų

Kanada

Fosterton Condensate

63

Nėra duomenų

Kanada

Rangeland Condensate

67,3

Nėra duomenų

Kanada

Redwater

35

Nėra duomenų

Kanada

Lloydminster

20,7

2,8

Kanada

Wainwright-Kinsella

23,1

2,3

Kanada

Bow River Heavy

26,7

2,4

Kanada

Fosterton

21,4

3

Kanada

Smiley-Coleville

22,5

2,2

Kanada

Midale

29

2,4

Kanada

Milk River Pipeline

36

1,4

Kanada

Ipl-Mix Sweet

40

0,2

Kanada

Ipl-Mix Sour

38

0,5

Kanada

Ipl Condensate

55

0,3

Kanada

Aurora Light

39,5

0,4

Kanada

Aurora Condensate

65

0,3

Kanada

Reagan Field

35

0,2

Kanada

Synthetic Canada

30,3

1,7

Kanada

Cold Lake

13,2

4,1

Kanada

Cold Lake Blend

26,9

3

Kanada

Canadian Federated

39,4

0,3

Kanada

Chauvin

22

2,7

Kanada

Gcos

23

Nėra duomenų

Kanada

Gulf Alberta L & M

35,1

1

Kanada

Light Sour Blend

35

1,2

Kanada

Lloyd Blend

22

2,8

Kanada

Peace River Condensate

54,9

Nėra duomenų

Kanada

Sarnium Condensate

57,7

Nėra duomenų

Kanada

Saskatchewan Light

32,9

Nėra duomenų

Kanada

Sweet Mixed Blend

38

0,5

Kanada

Syncrude

32

0,1

Kanada

Rangeland – South L & M

39,5

0,5

Kanada

Northblend Nevis

34

Nėra duomenų

Kanada

Canadian Common Condensate

55

Nėra duomenų

Kanada

Canadian Common

39

0,3

Kanada

Waterton Condensate

65,1

Nėra duomenų

Kanada

Panuke Condensate

56

Nėra duomenų

Kanada

Federated Light ir Medium

39,7

2

Kanada

Wabasca

23

Nėra duomenų

Kanada

Hibernia

37,3

0,37

Kanada

BC Light

40

Nėra duomenų

Kanada

Boundary

39

Nėra duomenų

Kanada

Albian Heavy

21

Nėra duomenų

Kanada

Koch Alberta

34

Nėra duomenų

Kanada

Terra Nova

32,3

Nėra duomenų

Kanada

Echo Blend

20,6

3,15

Kanada

Western Canadian Blend

19,8

3

Kanada

Western Canadian Select

20,5

3,33

Kanada

White Rose

31,0

0,31

Kanada

Access

22

Nėra duomenų

Kanada

Premium Albian Synthetic Heavy

20,9

Nėra duomenų

Kanada

Albian Residuum Blend (ARB)

20,03

2,62

Kanada

Christina Lake

20,5

3

Kanada

CNRL

34

Nėra duomenų

Kanada

Husky Synthetic Blend

31,91

0,11

Kanada

Premium Albian Synthetic (PAS)

35,5

0,04

Kanada

Seal Heavy (SH)

19,89

4,54

Kanada

Suncor Synthetic A (OSA)

33,61

0,178

Kanada

Suncor Synthetic H (OSH)

19,53

3,079

Kanada

Peace Sour

33

Nėra duomenų

Kanada

Western Canadian Resid

20,7

Nėra duomenų

Kanada

Christina Dilbit Blend

21,0

Nėra duomenų

Kanada

Christina Lake Dilbit

38,08

3,80

Čadas

Doba Blend (pirminės gavybos)

24,8

0,14

Čadas

Doba Blend (vėlesnės gavybos)

20,8

0,17

Čilė

Chile Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Kinija

Taching (Dačingas)

33

0,1

Kinija

Shengli

24,2

1

Kinija

Beibu

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Kinija

Chengbei

17

Nėra duomenų

Kinija

Lufeng

34,4

Nėra duomenų

Kinija

Xijiang

28

Nėra duomenų

Kinija

Wei Zhou

39,9

Nėra duomenų

Kinija

Liu Hua

21

Nėra duomenų

Kinija

Boz Hong

17

0,282

Kinija

Peng Lai

21,8

0,29

Kinija

Xi Xiang

32,18

0,09

Kolumbija

Onto

35,3

0,5

Kolumbija

Putamayo

35

0,5

Kolumbija

Rio Zulia

40,4

0,3

Kolumbija

Orito

34,9

0,5

Kolumbija

Cano-Limon

30,8

0,5

Kolumbija

Lasmo

30

Nėra duomenų

Kolumbija

Cano Duya-1

28

Nėra duomenų

Kolumbija

Corocora-1

31,6

Nėra duomenų

Kolumbija

Suria Sur-1

32

Nėra duomenų

Kolumbija

Tunane-1

29

Nėra duomenų

Kolumbija

Casanare

23

Nėra duomenų

Kolumbija

Cusiana

44,4

0,2

Kolumbija

Vasconia

27,3

0,6

Kolumbija

Castilla Blend

20,8

1,72

Kolumbija

Cupiaga

43,11

0,082

Kolumbija

South Blend

28,6

0,72

Kongas (Brazavilis)

Emeraude

23,6

0,5

Kongas (Brazavilis)

Djeno Blend

26,9

0,3

Kongas (Brazavilis)

Viodo Marina-1

26,5

Nėra duomenų

Kongas (Brazavilis)

Nkossa

47

0,03

Kongas (Kinšasa)

Muanda

34

0,1

Kongas (Kinšasa)

Congo/Zaire

31,7

0,1

Kongas (Kinšasa)

Coco

30,4

0,15

Dramblio Kaulo Krantas

Espoir

31,4

0,3

Dramblio Kaulo Krantas

Lion Cote

41,1

0,101

Danija

Dan

30,4

0,3

Danija

Gorm

33,9

0,2

Danija

Danish North Sea

34,5

0,26

Dubajus

Dubai (Fatehas)

31,1

2

Dubajus

Margham Light

50,3

0

Ekvadoras

Oriente

29,2

1

Ekvadoras

Quito

29,5

0,7

Ekvadoras

Santa Elena

35

0,1

Ekvadoras

Limoncoha-1

28

Nėra duomenų

Ekvadoras

Frontera-1

30,7

Nėra duomenų

Ekvadoras

Bogi-1

21,2

Nėra duomenų

Ekvadoras

Napo

19

2

Ekvadoras

Napo Light

19,3

Nėra duomenų

Egiptas

Belayim

27,5

2,2

Egiptas

El Morgan

29,4

1,7

Egiptas

Rhas Gharib

24,3

3,3

Egiptas

Gulf of Suez Mix

31,9

1,5

Egiptas

Geysum

19,5

Nėra duomenų

Egiptas

East Gharib (J-1)

37,9

Nėra duomenų

Egiptas

Mango-1

35,1

Nėra duomenų

Egiptas

Rhas Budran

25

Nėra duomenų

Egiptas

Zeit Bay

34,1

0,1

Egiptas

East Zeit Mix

39

0,87

Pusiaujo Gvinėja

Zafiro

30,3

Nėra duomenų

Pusiaujo Gvinėja

Alba Condensate

55

Nėra duomenų

Pusiaujo Gvinėja

Ceiba

30,1

0,42

Gabonas

Gamba

31,8

0,1

Gabonas

Mandji

30,5

1,1

Gabonas

Lucina Marine

39,5

0,1

Gabonas

Oguendjo

35

Nėra duomenų

Gabonas

Rabi-Kouanga

34

0,6

Gabonas

T'Catamba

44,3

0,21

Gabonas

Rabi

33,4

0,06

Gabonas

Rabi Blend

34

Nėra duomenų

Gabonas

Rabi Light

37,7

0,15

Gabonas

Etame Marin

36

Nėra duomenų

Gabonas

Olende

17,6

1,54

Gabonas

Gabonian Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Gruzija

Georgian Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Gana

Bonsu

32

0,1

Gana

Salt Pond

37,4

0,1

Gvatemala

Coban

27,7

Nėra duomenų

Gvatemala

Rubelsanto

27

Nėra duomenų

Indija

Bombay High

39,4

0,2

Indonezija

Minas (Sumatron Light)

34,5

0,1

Indonezija

Ardjuna

35,2

0,1

Indonezija

Attaka

42,3

0,1

Indonezija

Suri

18,4

0,2

Indonezija

Sanga Sanga

25,7

0,2

Indonezija

Sepinggan

37,9

0,9

Indonezija

Walio

34,1

0,7

Indonezija

Arimbi

31,8

0,2

Indonezija

Poleng

43,2

0,2

Indonezija

Handil

32,8

0,1

Indonezija

Jatibarang

29

0,1

Indonezija

Cinta

33,4

0,1

Indonezija

Bekapai

40

0,1

Indonezija

Katapa

52

0,1

Indonezija

Salawati

38

0,5

Indonezija

Duri (Sumatran Heavy)

21,1

0,2

Indonezija

Sembakung

37,5

0,1

Indonezija

Badak

41,3

0,1

Indonezija

Arun Condensate

54,5

Nėra duomenų

Indonezija

Udang

38

0,1

Indonezija

Klamono

18,7

1

Indonezija

Bunya

31,7

0,1

Indonezija

Pamusian

18,1

0,2

Indonezija

Kerindigan

21,6

0,3

Indonezija

Melahin

24,7

0,3

Indonezija

Bunyu

31,7

0,1

Indonezija

Camar

36,3

Nėra duomenų

Indonezija

Cinta Heavy

27

Nėra duomenų

Indonezija

Lalang

40,4

Nėra duomenų

Indonezija

Kakap

46,6

Nėra duomenų

Indonezija

Sisi-1

40

Nėra duomenų

Indonezija

Giti-1

33,6

Nėra duomenų

Indonezija

Ayu-1

34,3

Nėra duomenų

Indonezija

Bima

22,5

Nėra duomenų

Indonezija

Padang Isle

34,7

Nėra duomenų

Indonezija

Intan

32,8

Nėra duomenų

Indonezija

Sepinggan – Yakin Mixed

31,7

0,1

Indonezija

Widuri

32

0,1

Indonezija

Belida

45,9

0

Indonezija

Senipah

51,9

0,03

Iranas

Iranian Light

33,8

1,4

Iranas

Iranian Heavy

31

1,7

Iranas

Soroosh (Cyrus)

18,1

3,3

Iranas

Dorrood (Darius)

33,6

2,4

Iranas

Rostam

35,9

1,55

Iranas

Salmon (Sassan)

33,9

1,9

Iranas

Foroozan (Fereidoon)

31,3

2,5

Iranas

Aboozar (Ardeshir)

26,9

2,5

Iranas

Sirri

30,9

2,3

Iranas

Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)

27,1

2,5

Iranas

Bahr/Nowruz

25,0

2,5

Iranas

Iranian Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Irakas

Basrah Light (Persijos įlanka)

33,7

2

Irakas

Kirkuk (Persijos įlanka)

35,1

1,9

Irakas

Mishrif (Persijos įlanka)

28

Nėra duomenų

Irakas

Bai Hasson (Persijos įlanka)

34,1

2,4

Irakas

Basrah Medium (Persijos įlanka)

31,1

2,6

Irakas

Basrah Heavy (Persijos įlanka)

24,7

3,5

Irakas

Kirkuk Blend (Persijos įlanka)

35,1

2

Irakas

N. Rumalia (Persijos įlanka)

34,3

2

Irakas

Ras el Behar

33

Nėra duomenų

Irakas

Basrah Light (Raudonoji jūra)

33,7

2

Irakas

Kirkuk (Raudonoji jūra)

36,1

1,9

Irakas

Mishrif (Raudonoji jūra)

28

Nėra duomenų

Irakas

Bai Hasson (Raudonoji jūra)

34,1

2,4

Irakas

Basrah Medium (Raudonoji jūra)

31,1

2,6

Irakas

Basrah Heavy (Raudonoji jūra)

24,7

3,5

Irakas

Kirkuk Blend (Raudonoji jūra)

34

1,9

Irakas

N. Rumalia (Raudonoji jūra)

34,3

2

Irakas

Ratawi

23,5

4,1

Irakas

Basrah Light (Turkija)

33,7

2

Irakas

Kirkuk (Turkija)

36,1

1,9

Irakas

Mishrif (Turkija)

28

Nėra duomenų

Irakas

Bai Hasson (Turkija)

34,1

2,4

Irakas

Basrah Medium (Turkija)

31,1

2,6

Irakas

Basrah Heavy (Turkija)

24,7

3,5

Irakas

Kirkuk Blend (Turkija)

34

1,9

Irakas

N. Rumalia (Turkija)

34,3

2

Irakas

FAO Blend

27,7

3,6

Kazachstanas

Kumkol

42,5

0,07

Kazachstanas

CPC Blend

44,2

0,54

Kuveitas

Mina al Ahmadi (Kuwait Export)

31,4

2,5

Kuveitas

Magwa (ankstyvojo Juros periodo)

38

Nėra duomenų

Kuveitas

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Libija

Bu Attifel

43,6

0

Libija

Amna (aukšto stingimo taško)

36,1

0,2

Libija

Brega

40,4

0,2

Libija

Sirtica

43,3

0,43

Libija

Zueitina

41,3

0,3

Libija

Bunker Hunt

37,6

0,2

Libija

El Hofra

42,3

0,3

Libija

Dahra

41

0,4

Libija

Sarir

38,3

0,2

Libija

Zueitina Condensate

65

0,1

Libija

El Sharara

42,1

0,07

Malaizija

Miri Light

36,3

0,1

Malaizija

Tembungo

37,5

Nėra duomenų

Malaizija

Labuan Blend

33,2

0,1

Malaizija

Tapis

44,3

0,1

Malaizija

Tembungo

37,4

0

Malaizija

Bintulu

26,5

0,1

Malaizija

Bekok

49

Nėra duomenų

Malaizija

Pulai

42,6

Nėra duomenų

Malaizija

Dulang

39

0,037

Mauritanija

Chinguetti

28,2

0,51

Meksika

Isthmus

32,8

1,5

Meksika

Maya

22

3,3

Meksika

Olmeca

39

Nėra duomenų

Meksika

Altamira

16

Nėra duomenų

Meksika

Topped Isthmus

26,1

1,72

Nyderlandai

Alba

19,59

Nėra duomenų

Neutrali zona

Eocene (Wafra)

18,6

4,6

Neutrali zona

Hout

32,8

1,9

Neutrali zona

Khafji

28,5

2,9

Neutrali zona

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Neutrali zona

Ratawi

23,5

4,1

Neutrali zona

Neutral Zone Mix

23,1

Nėra duomenų

Neutrali zona

Khafji Blend

23,4

3,8

Nigerija

Forcados Blend

29,7

0,3

Nigerija

Escravos

36,2

0,1

Nigerija

Brass River

40,9

0,1

Nigerija

Qua Iboe

35,8

0,1

Nigerija

Bonny Medium

25,2

0,2

Nigerija

Pennington

36,6

0,1

Nigerija

Bomu

33

0,2

Nigerija

Bonny Light

36,7

0,1

Nigerija

Brass Blend

40,9

0,1

Nigerija

Gilli Gilli

47,3

Nėra duomenų

Nigerija

Adanga

35,1

Nėra duomenų

Nigerija

Iyak-3

36

Nėra duomenų

Nigerija

Antan

35,2

Nėra duomenų

Nigerija

OSO

47

0,06

Nigerija

Ukpokiti

42,3

0,01

Nigerija

Yoho

39,6

Nėra duomenų

Nigerija

Okwori

36,9

Nėra duomenų

Nigerija

Bonga

28,1

Nėra duomenų

Nigerija

ERHA

31,7

0,21

Nigerija

Amenam Blend

39

0,09

Nigerija

Akpo

45,17

0,06

Nigerija

EA

38

Nėra duomenų

Nigerija

Agbami

47,2

0,044

Norvegija

Ekofisk

43,4

0,2

Norvegija

Tor

42

0,1

Norvegija

Statfjord

38,4

0,3

Norvegija

Heidrun

29

Nėra duomenų

Norvegija

Norwegian Forties

37,1

Nėra duomenų

Norvegija

Gullfaks

28,6

0,4

Norvegija

Oseberg

32,5

0,2

Norvegija

Norne

33,1

0,19

Norvegija

Troll

28,3

0,31

Norvegija

Draugen

39,6

Nėra duomenų

Norvegija

Sleipner Condensate

62

0,02

Omanas

Oman Export

36,3

0,8

Papua Naujoji Gvinėja

Kutubu

44

0,04

Peru

Loreto

34

0,3

Peru

Talara

32,7

0,1

Peru

High Cold Test

37,5

Nėra duomenų

Peru

Bayovar

22,6

Nėra duomenų

Peru

Low Cold Test

34,3

Nėra duomenų

Peru

Carmen Central-5

20,7

Nėra duomenų

Peru

Shiviyacu-23

20,8

Nėra duomenų

Peru

Mayna

25,7

Nėra duomenų

Filipinai

Nido

26,5

Nėra duomenų

Filipinai

Philippines Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Kataras

Dukhan

41,7

1,3

Kataras

Qatar Marine

35,3

1,6

Kataras

Qatar Land

41,4

Nėra duomenų

Ras Al Khaimah

Rak Condensate

54,1

Nėra duomenų

Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Rusija

Urals

31

2

Rusija

Russian Export Blend

32,5

1,4

Rusija

M100

17,6

2,02

Rusija

M100 Heavy

16,67

2,09

Rusija

Siberian Light

37,8

0,4

Rusija

E4 (Gravenshon)

19,84

1,95

Rusija

E4 Heavy

18

2,35

Rusija

Purovsky Condensate

64,1

0,01

Rusija

Sokol

39,7

0,18

Saudo Arabija

Light (Persijos įlanka)

33,4

1,8

Saudo Arabija

Heavy (Persijos įlanka) (Safanija)

27,9

2,8

Saudo Arabija

Medium (Persijos įlanka) (Chursanija)

30,8

2,4

Saudo Arabija

Extra Light (Persijos įlanka) (Beris)

37,8

1,1

Saudo Arabija

Light (Yanbu)

33,4

1,2

Saudo Arabija

Heavy (Yanbu)

27,9

2,8

Saudo Arabija

Medium (Yanbu)

30,8

2,4

Saudo Arabija

Berri (Yanbu)

37,8

1,1

Saudo Arabija

Medium (Zulufas/Marijanas)

31,1

2,5

Šardža

Mubarek Šardža

37

0,6

Šardža

Sharjah Condensate

49,7

0,1

Singapūras

Rantau

50,5

0,1

Ispanija

Amposta Marina North

37

Nėra duomenų

Ispanija

Casablanca

34

Nėra duomenų

Ispanija

El Dorado

26,6

Nėra duomenų

Sirija

Syrian Straight

15

Nėra duomenų

Sirija

Thayyem

35

Nėra duomenų

Sirija

Omar Blend

38

Nėra duomenų

Sirija

Omar

36,5

0,1

Sirija

Syrian Light

36

0,6

Sirija

Souedie

24,9

3,8

Tailandas

Erawan Condensate

54,1

Nėra duomenų

Tailandas

Sirikit

41

Nėra duomenų

Tailandas

Nang Nuan

30

Nėra duomenų

Tailandas

Bualuang

27

Nėra duomenų

Tailandas

Benchamas

42,4

0,12

Trinidadas ir Tobagas

Galeota Mix

32,8

0,3

Trinidadas ir Tobagas

Trintopec

24,8

Nėra duomenų

Trinidadas ir Tobagas

Land/Trinmar

23,4

1,2

Trinidadas ir Tobagas

Calypso Miscellaneous

30,84

0,59

Tunisas

Zarzaitine

41,9

0,1

Tunisas

Ashtart

29

1

Tunisas

El Borma

43,3

0,1

Tunisas

Ezzaouia-2

41,5

Nėra duomenų

Turkija

Turkish Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Ukraina

Ukraine Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Jungtinė Karalystė

Auk

37,2

0,5

Jungtinė Karalystė

Beatrice

38,7

0,05

Jungtinė Karalystė

Brae

33,6

0,7

Jungtinė Karalystė

Buchan

33,7

0,8

Jungtinė Karalystė

Claymore

30,5

1,6

Jungtinė Karalystė

S.V. (Brent)

36,7

0,3

Jungtinė Karalystė

Tartan

41,7

0,6

Jungtinė Karalystė

Tern

35

0,7

Jungtinė Karalystė

Magnus

39,3

0,3

Jungtinė Karalystė

Dunlin

34,9

0,4

Jungtinė Karalystė

Fulmar

40

0,3

Jungtinė Karalystė

Hutton

30,5

0,7

Jungtinė Karalystė

N.W. Hutton

36,2

0,3

Jungtinė Karalystė

Maureen

35,5

0,6

Jungtinė Karalystė

Murchison

38,8

0,3

Jungtinė Karalystė

Ninian Blend

35,6

0,4

Jungtinė Karalystė

Montrose

40,1

0,2

Jungtinė Karalystė

Beryl

36,5

0,4

Jungtinė Karalystė

Piper

35,6

0,9

Jungtinė Karalystė

Forties

36,6

0,3

Jungtinė Karalystė

Brent Blend

38

0,4

Jungtinė Karalystė

Flotta

35,7

1,1

Jungtinė Karalystė

Thistle

37

0,3

Jungtinė Karalystė

S.V. (Ninian)

38

0,3

Jungtinė Karalystė

Argyle

38,6

0,2

Jungtinė Karalystė

Heather

33,8

0,7

Jungtinė Karalystė

South Birch

38,6

Nėra duomenų

Jungtinė Karalystė

Wytch Farm

41,5

Nėra duomenų

Jungtinė Karalystė

Cormorant North

34,9

0,7

Jungtinė Karalystė

Cormorant South (Cormorant „A“)

35,7

0,6

Jungtinė Karalystė

Alba

19,2

Nėra duomenų

Jungtinė Karalystė

Foinhaven

26,3

0,38

Jungtinė Karalystė

Schiehallion

25,8

Nėra duomenų

Jungtinė Karalystė

Captain

19,1

0,7

Jungtinė Karalystė

Harding

20,7

0,59

JAV Aliaska

ANS

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV Koloradas

Niobrara

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV Naujoji Meksika

Four Corners

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV Šiaurės Dakota

Bakken

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV Šiaurės Dakota

North Dakota Sweet

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV Teksasas

WTI

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV Teksasas

Eagle Ford

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV Juta

Covenant

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV federalinis išorinis kontinentinis šelfas (IKŠ)

Beta

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV federalinis IKŠ

Carpinteria

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV federalinis IKŠ

Dos Cuadras

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV federalinis IKŠ

Hondo

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV federalinis IKŠ

Hueneme

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV federalinis IKŠ

Pescado

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV federalinis IKŠ

Point Arguello

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV federalinis IKŠ

Point Pedernales

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV federalinis IKŠ

Sacate

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV federalinis IKŠ

Santa Clara

Nėra duomenų

Nėra duomenų

JAV federalinis IKŠ

Sockeye

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Uzbekistanas

Uzbekistan Miscellaneous

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Venesuela

Jobo (Monagas)

12,6

2

Venesuela

Lama Lamar

36,7

1

Venesuela

Mariago

27

1,5

Venesuela

Ruiz

32,4

1,3

Venesuela

Tucipido

36

0,3

Venesuela

Venez Lot 17

36,3

0,9

Venesuela

Mara 16/18

16,5

3,5

Venesuela

Tia Juana Light

32,1

1,1

Venesuela

Tia Juana Med 26

24,8

1,6

Venesuela

Officina

35,1

0,7

Venesuela

Bachaquero

16,8

2,4

Venesuela

Cento Lago

36,9

1,1

Venesuela

Lagunillas

17,8

2,2

Venesuela

La Rosa Medium

25,3

1,7

Venesuela

San Joaquin

42

0,2

Venesuela

Lagotreco

29,5

1,3

Venesuela

Lagocinco

36

1,1

Venesuela

Boscan

10,1

5,5

Venesuela

Leona

24,1

1,5

Venesuela

Barinas

26,2

1,8

Venesuela

Sylvestre

28,4

1

Venesuela

Mesa

29,2

1,2

Venesuela

Ceuta

31,8

1,2

Venesuela

Lago Medio

31,5

1,2

Venesuela

Tigre

24,5

Nėra duomenų

Venesuela

Anaco Wax

41,5

0,2

Venesuela

Santa Rosa

49

0,1

Venesuela

Bombai

19,6

1,6

Venesuela

Aguasay

41,1

0,3

Venesuela

Anaco

43,4

0,1

Venesuela

BCF-Bach/Lag17

16,8

2,4

Venesuela

BCF-Bach/Lag21

20,4

2,1

Venesuela

BCF-21.9

21,9

Nėra duomenų

Venesuela

BCF-24

23,5

1,9

Venesuela

BCF-31

31

1,2

Venesuela

BCF Blend

34

1

Venesuela

Bolival Coast

23,5

1,8

Venesuela

Ceuta/Bach 18

18,5

2,3

Venesuela

Corridor Block

26,9

1,6

Venesuela

Cretaceous

42

0,4

Venesuela

Guanipa

30

0,7

Venesuela

Lago Mix Med.

23,4

1,9

Venesuela

Larosa/Lagun

23,8

1,8

Venesuela

Menemoto

19,3

2,2

Venesuela

Cabimas

20,8

1,8

Venesuela

BCF-23

23

1,9

Venesuela

Oficina/Mesa

32,2

0,9

Venesuela

Pilon

13,8

2

Venesuela

Recon (Venez)

34

Nėra duomenų

Venesuela

102 Tj (25)

25

1,6

Venesuela

Tjl Cretaceous

39

0,6

Venesuela

Tia Juana Pesado (Heavy)

12,1

2,7

Venesuela

Mesa-Recon

28,4

1,3

Venesuela

Oritupano

19

2

Venesuela

Hombre Pintado

29,7

0,3

Venesuela

Merey

17,4

2,2

Venesuela

Lago Light

41,2

0,4

Venesuela

Laguna

11,2

0,3

Venesuela

Bach/Ceuta Mix

24

1,2

Venesuela

Bachaquero 13

13

2,7

Venesuela

Ceuta – 28

28

1,6

Venesuela

Temblador

23,1

0,8

Venesuela

Lagomar

32

1,2

Venesuela

Taparito

17

Nėra duomenų

Venesuela

BCF-Heavy

16,7

Nėra duomenų

Venesuela

BCF-Medium

22

Nėra duomenų

Venesuela

Caripito Blend

17,8

Nėra duomenų

Venesuela

Laguna/Ceuta Mix

18,1

Nėra duomenų

Venesuela

Morichal

10,6

Nėra duomenų

Venesuela

Pedenales

20,1

Nėra duomenų

Venesuela

Quiriquire

16,3

Nėra duomenų

Venesuela

Tucupita

17

Nėra duomenų

Venesuela

Furrial-2 (E. Venezuela)

27

Nėra duomenų

Venesuela

Curazao Blend

18

Nėra duomenų

Venesuela

Santa Barbara

36,5

Nėra duomenų

Venesuela

Cerro Negro

15

Nėra duomenų

Venesuela

BCF22

21,1

2,11

Venesuela

Hamaca

26

1,55

Venesuela

Zuata 10

15

Nėra duomenų

Venesuela

Zuata 20

25

Nėra duomenų

Venesuela

Zuata 30

35

Nėra duomenų

Venesuela

Monogas

15,9

3,3

Venesuela

Corocoro

24

Nėra duomenų

Venesuela

Petrozuata

19,5

2,69

Venesuela

Morichal 16

16

Nėra duomenų

Venesuela

Guafita

28,6

0,73

Vietnamas

Bach Ho (White Tiger)

38,6

0

Vietnamas

Dai Hung (Big Bear)

36,9

0,1

Vietnamas

Rang Dong

37,7

0,5

Vietnamas

Ruby

35,6

0,08

Vietnamas

Su Tu Den (Black Lion)

36,8

0,05

Jemenas

North Yemeni Blend

40,5

Nėra duomenų

Jemenas

Alif

40,4

0,1

Jemenas

Maarib Lt.

49

0,2

Jemenas

Masila Blend

30–31

0,6

Jemenas

Shabwa Blend

34,6

0,6

Bet kuri

Naftingieji skalūnai

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Bet kuri

Skalūnų nafta

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Bet kuri

Gamtinės dujos: tiekiama vamzdynais iš šaltinio

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Bet kuri

Gamtinės dujos: iš suskystintų gamtinių dujų

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Bet kuri

Skalūnų dujos: tiekiama vamzdynais iš šaltinio

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Bet kuri

Anglys

Nėra duomenų

Nėra duomenų


(1)  2009 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 684/2009, kuriuo įgyvendinamos Tarybos direktyvos 2008/118/EB nuostatos, susijusios su akcizais apmokestinamų prekių, kurioms pritaikytas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo kompiuterinėmis procedūromis (OL L 197, 2009 7 29, p. 24).

(2)  2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/EEB (OL L 9, 2009 1 14, p. 12).

(3)  JEC konsorciumą sudaro Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras (JTC), EUCAR (Automobilių gamintojų asociacija moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai Europoje) ir CONCAWE (Europos naftos bendrovių asociacija aplinkai, sveikatai ir perdirbimo saugai).

(4)  http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf.

(5)  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 443/2009 nustatantis naujų keleivinių automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (OL L 140, 2009 6 5, p. 1).

(6)  2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 600/2012 dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitų ir tonkilometrių duomenų ataskaitų patikros ir vertintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL L 181, 2012 7 12, p. 1).

(7)  2012 m. birželio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB (OL L 181, 2012 7 12, p. 30).

(8)  1995 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2964/95 įdiegiantis žalios naftos importo ir pristatymo į Bendriją registravimą (OL L 310, 1995 12 22, p. 5).

(9)  1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, 1993 10 11, p. 1).

(10)  2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos (OL L 304, 2008 11 14, p. 1).

(11)  2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo ir kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 280/2004/EB (OL L 165, 2013 6 18, p. 13).

(12)  2014 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 666/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 525/2013 nustatomi esminiai Sąjungos apskaitos sistemos reikalavimai ir atsižvelgiama į visuotinio atšilimo potencialo pokyčius ir tarptautiniu mastu sutartų apskaitos ataskaitų rengimo gairių pakeitimus (OL L 179, 2014 6 19, p. 26).


II PRIEDAS

IŠKASTINIO KURO STANDARTINIO BAZINIO LYGIO SKAIČIAVIMAS

Skaičiavimo metodas

a)

Kuro standartinis bazinis lygis skaičiuojamas remiantis Sąjungos iškastinio kuro sąnaudų benzinui, dyzelinui, gazoliui, suskystintoms naftos dujoms ir suslėgtosioms gamtinėms dujoms gaminti vidurkiu:

Formula

čia:

 

x reiškia įvairias kuro rūšis ir energijos rūšis, kurios patenka į šios direktyvos taikymo sritį, nurodytus toliau esančioje lentelėje;

 

GHGix yra per metus rinkoje parduoto kuro x arba energijos, patenkančių į šios direktyvos taikymo sritį, šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas, išreikštas gCO2eq/MJ. Vartojamos I priedo 2 dalies 5 punkte pateiktos iškastinio kuro vertės;

 

MJx yra kiekvienos kuro rūšies bendras energijos kiekis, pateiktas ir paverstas iš pranešto kuro x kiekio, išreikštas megadžauliais.

b)

Sąnaudų duomenys

Vertei skaičiuoti taikomi sąnaudų duomenys:

Kuras

Energijos sąnaudos (MJ)

Šaltinis

dyzelinas

7 894 969 × 106

2010 m. valstybių narių ataskaita JTBKKK

ne kelių transporto priemonėms skirtas gazolis

240 763 × 106

benzinas

3 844 356 × 106

suskystintos naftos dujos

217 563 × 106

suslėgtosios gamtinės dujos

51 037 × 106

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas

Kuro standartinis bazinis lygis 2010 m. yra 94,1 gCO2eq/MJ.


III PRIEDAS

VALSTYBIŲ NARIŲ ATSKAITOMYBĖ KOMISIJAI

1.

Valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienų metų gruodžio 31 d. turi pateikti 3 punkte išvardytus duomenis. Šiuos duomenis reikia pateikti apie visų rūšių kurą ir energiją, pateikiamus kiekvienos valstybės narės rinkai. Kai kelių rūšių biodegalai maišomi su iškastiniu kuru, turi būti pranešti duomenys apie kiekvienos rūšies biodegalus.

2.

3 punkte išvardyti duomenys turi būti pranešti atskirai kiekvienai kuro ar energijos rūšiai, kurias konkrečios valstybės narės rinkai pateikė tiekėjai (įskaitant jungtinius tiekėjus, vykdančius veiklą vienoje valstybėje narėje).

3.

Apie kiekvienos rūšies kurą ir energiją valstybės narės Komisijai turi pateikti šiuos duomenis, kurie turi būti susumuoti pagal 2 punktą ir taip, kaip apibrėžta I priede:

a)

kuro arba energijos rūšis;

b)

kuro arba elektros energijos kiekis;

c)

šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas;

d)

ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas;

e)

kilmė;

f)

pirkimo vieta.


IV PRIEDAS

INFORMACIJOS TEIKIMO SIEKIANT PRANEŠAMŲ DUOMENŲ NUOSEKLUMO FORMA

Kuras. Pavieniai tiekėjai

Įrašas

Jungtinės ataskaitos (TAIP/NE)

Šalis

Tiekėjas1

Kuro rūšis7

Kuro KN kodas7

Kiekis2

Vidutinis ŠESD intensyvumas

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas5

Sumažinimas palyginti su 2010 m. vidurkiu

litrais

energija

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN kodas

ŠESD intensyvumas4

Žaliava

KN kodas

ŠESD intensyvumas4

Tvarus (TAIP/NE)

 

Komponentas F.1 (Iškastinio kuro komponentas)

Komponentas B.1 (Biodegalų komponentas)

 

 

 

 

 

 

 

Komponentas F.n (Iškastinio kuro komponentas)

Komponentas B.m (Biodegalų komponentas)

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KN kodas2

ŠESD intensyvumas4

Žaliava

KN kodas2

ŠESD intensyvumas4

Tvarus (TAIP/NE)

 

Komponentas F.1 (Iškastinio kuro komponentas)

Komponentas B.1 (Biodegalų komponentas)

 

 

 

 

 

 

 

Komponentas F.n (Iškastinio kuro komponentas)

Komponentas B.m (Biodegalų komponentas)

 

 

 

 

 

 

 

 


Kuras. Jungtiniai tiekėjai

Įrašas

Jungtinės ataskaitos (TAIP/NE)

Šalis

Tiekėjas1

Kuro rūšis7

Kuro KN kodas7

Kiekis2

Vidutinis ŠESD intensyvumas

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas5

Sumažinimas palyginti su 2010 m. vidurkiu

litrais

energija

I

TAIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarpinė suma

 

 

 

 

 

 

KN kodas

ŠESD intensyvumas4

Žaliava

KN kodas

ŠESD intensyvumas4

Tvarus (TAIP/NE)

 

Komponentas F.1 (Iškastinio kuro komponentas)

Komponentas B.1 (Biodegalų komponentas)

 

 

 

 

 

 

 

Komponentas F.n (Iškastinio kuro komponentas)

Komponentas B.m (Biodegalų komponentas)

 

 

 

 

 

 

 

 

x

TAIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAIP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarpinė suma

 

 

 

 

 

 

KN kodas2

ŠESD intensyvumas4

Žaliava

KN kodas2

ŠESD intensyvumas4

Tvarus (TAIP/NE)

 

Komponentas F.1 (Iškastinio kuro komponentas)

Komponentas B.1 (Biodegalų komponentas)

 

 

 

 

 

 

 

Komponentas F.n (Iškastinio kuro komponentas)

Komponentas B.m (Biodegalų komponentas)

 

 

 

 

 

 

 

 


Elektros energija

Jungtinės ataskaitos

Šalis

Tiekėjas1

Energijos rūšis7

Kiekis6

ŠESD intensyvumas

Sumažinimas palyginti su 2010 m. vidurkiu

energija

NE

 

 

 

 

 

 


Informacija apie jungtinius tiekėjus

 

Šalis

Tiekėjas1

Energijos rūšis7

Kiekis6

ŠESD intensyvumas

Sumažinimas palyginti su 2010 m. vidurkiu

energija

TAIP

 

 

 

 

 

 

TAIP

 

 

 

 

 

 

 

Tarpinė suma

 

 

 

 

 


Kilmė. Pavieniai tiekėjai8

1 įrašas

F.1 komponentas

1 įrašas

F.n komponentas

k įrašas

F.1 komponentas

k įrašas

F.n komponentas

Žaliavos komercinis pavadinimas

ANI sunkis3

Tonos

Žaliavos komercinis pavadinimas

ANI sunkis3

Tonos

Žaliavos komercinis pavadinimas

ANI sunkis3

Tonos

Žaliavos komercinis pavadinimas

ANI sunkis3

Tonos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 įrašas

B.1 komponentas

1 įrašas

B.m komponentas

k įrašas

B.1 komponentas

k įrašas

B.m komponentas

Biologinis gamybos būdas

ANI sunkis3

Tonos

Biologinis gamybos būdas

ANI sunkis3

Tonos

Biologinis gamybos būdas

ANI sunkis3

Tonos

Biologinis gamybos būdas

ANI sunkis3

Tonos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kilmė. Jungtiniai tiekėjai8

1 įrašas

F.1 komponentas

1 įrašas

F.n komponentas

X įrašas

F.1 komponentas

X įrašas

F.n komponentas

Žaliavos komercinis pavadinimas

ANI sunkis3

Tonos

Žaliavos komercinis pavadinimas

ANI sunkis3

Tonos

Žaliavos komercinis pavadinimas

ANI sunkis3

Tonos

Žaliavos komercinis pavadinimas

ANI sunkis3

Tonos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1 įrašas

B.1 komponentas

1 įrašas

B.m komponentas

X įrašas

B.1 komponentas

X įrašas

B.m komponentas

Biologinis gamybos būdas

ANI sunkis3

Tonos

Biologinis gamybos būdas

ANI sunkis3

Tonos

Biologinis gamybos būdas

ANI sunkis3

Tonos

Biologinis gamybos būdas

ANI sunkis3

Tonos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pirkimo vieta9

Įrašas

Komponentas

Perdirbimo įmonės pavadinimas

Šalis

Perdirbimo įmonės pavadinimas

Šalis

Perdirbimo įmonės pavadinimas

Šalis

Perdirbimo įmonės pavadinimas

Šalis

Perdirbimo įmonės pavadinimas

Šalis

Perdirbimo įmonės pavadinimas

Šalis

1

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Visa nurodyta energija ir pasiektas sumažinimas pagal valstybes nares

Kiekis (pagal energijos rūšis)10

ŠESD intensyvumas

Sumažinimas palyginti su 2010 m. vidurkiu

 

 

 

Pastabos dėl formos

Tiekėjas atsiskaito pildydamas tokią pačią formą kaip ir atsiskaitanti valstybė narė.

Spalvotų skilčių pildyti nereikia.

1.

Tiekėjo identifikaciniai duomenys apibrėžti I priedo 1 dalies 3 punkto a papunktyje.

2.

Kuro kiekis apibrėžtas I priedo 1 dalies 3 punkto c papunktyje.

3.

Amerikos naftos instituto (toliau – ANI) sunkis apibrėžiamas pagal bandymų metodą ASTM D287.

4.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumas apibrėžtas I priedo 1 dalies 3 punkto e papunktyje.

5.

Ankstyvojo etapo teršalų išmetimo sumažinimas apibrėžtas I priedo 1 dalies 3 punkto d papunktyje; atskaitomybės ypatumai apibrėžti I priedo 2 dalies 1 punkte.

6.

Elektros energijos kiekis apibrėžtas I priedo 2 dalies 6 punkte.

7.

Kuro rūšys ir atitinkami KN kodai nurodyti I priedo 1 dalies 3 punkto b papunktyje.

8.

Kilmė apibrėžta I priedo 2 dalies 2 ir 4 punktuose.

9.

Pirkimo vieta apibrėžta I priedo 2 dalies 3 ir 4 punktuose.

10.

Bendras suvartotos energijos (kuro ir elektros energijos) kiekis.


Top