EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0648

2015 m. balandžio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/648, kuriuo dėl kvapiosios medžiagos N-etil (2E,6Z)-nonadienamido pašalinimo iš Sąjungos sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas (Tekstas svarbus EEE)

C/2015/2602

OJ L 107, 25.4.2015, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/648/oj

25.4.2015   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/648

2015 m. balandžio 24 d.

kuriuo dėl kvapiosios medžiagos N-etil (2E,6Z)-nonadienamido pašalinimo iš Sąjungos sąrašo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei Direktyvą 2000/13/EB (1), ypač į jo 11 straipsnio 3 dalį ir 25 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1331/2008, nustatantį maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą (2), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priede pateiktas Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų, patvirtintų naudoti maisto produktuose ir ant jų, sąrašas ir jų naudojimo sąlygos;

(2)

Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 872/2012 (3) kvapiųjų medžiagų sąrašas patvirtinamas ir įtraukiamas į Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalį;

(3)

šis sąrašas gali būti atnaujintas pagal įprastą Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą procedūrą Komisijos iniciatyva arba pateikus paraišką valstybei narei ar suinteresuotajai šaliai;

(4)

Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų sąraše pateikta keletas medžiagų, kurių vertinimo Europos maisto saugos tarnyba dar neužbaigė arba kurių vertinimui užbaigti ji paprašė pateikti papildomų mokslinių duomenų. Už kvapiųjų medžiagų pateikimą rinkai atsakingi subjektai jau atsiėmė paraiškas dėl vienos iš šių medžiagų, konkrečiai N-etil (2E,6Z)-nonadienamido. Todėl ši kvapioji medžiaga turėtų būti pašalinta iš Sąjungos sąrašo;

(5)

todėl Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista;

(6)

Komisijos reglamento (ES) Nr. 873/2012 (4) 1 straipsnyje nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, taikomos maisto produktams, kurių sudėtyje yra kvapiųjų medžiagų ir kurie yra teisėtai pateikti rinkai ar paženklinti iki 2014 m. spalio 22 d. Tos pereinamojo laikotarpio priemonės gali būti nepakankamos maisto produktams, kurių sudėtyje yra kvapiųjų medžiagų, kurios turi būti pašalintos iš Sąjungos sąrašo po 2014 m. spalio 22 d. Todėl, siekiant sudaryti galimybę maisto tvarkymo subjektams prisitaikyti prie šiame reglamente nustatytų reikalavimų, maisto produktams, kurių sudėtyje yra N-etil (2E,6Z)-nonadienamido reikėtų nustatyti papildomą pereinamąjį laikotarpį;

(7)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalis iš dalies keičiama pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Maisto produktai, kurių sudėtyje yra kvapiosios medžiagos N-etil (2E,6Z)-nonadienamido (FL Nr. 16.094) ir kurie yra teisėtai pateikti rinkai arba paženklinti anksčiau nei šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos, bet neatitinka Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalies reikalavimų, gali būti parduodami iki jų minimalaus galiojimo ar tinkamumo vartoti termino pabaigos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2015 m. balandžio 24 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 354, 2008 12 31, p. 34.

(2)  OL L 354, 2008 12 31, p. 1.

(3)  2012 m. spalio 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 872/2012, kuriuo patvirtinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2232/96 numatytas kvapiųjų medžiagų sąrašas, jis įtraukiamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedą ir panaikinamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1565/2000 ir Komisijos sprendimas 1999/217/EB (OL L 267, 2012 10 2, p. 1).

(4)  2012 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 873/2012 dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priede pateiktu Sąjungos kvapiųjų medžiagų ir žaliavų sąrašu (OL L 267, 2012 10 2, p. 162).


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 I priedo A dalyje išbraukiamas šis įrašas:

„16.094

N-etil (2E,6Z)-nonadienamidas

608514–56–3

1 596

 

 

 

4

EFSA“


Top