EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0721

2014/721/ES: 2014 m. spalio 13 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu Komitete dėl viešųjų pirkimų dėl Naujosios Zelandijos prisijungimo prie peržiūrėtos Sutarties dėl viešųjų pirkimų

OJ L 300, 18.10.2014, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/721/oj

18.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/53


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. spalio 13 d.

dėl pozicijos, kurios turi būti laikomasi Europos Sąjungos vardu Komitete dėl viešųjų pirkimų dėl Naujosios Zelandijos prisijungimo prie peržiūrėtos Sutarties dėl viešųjų pirkimų

(2014/721/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veiki;lmo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2012 m. rugsėjo 28 d. Naujoji Zelandija pateikė prašymą dėl prisijungimo prie peržiūrėtos Sutarties dėl viešųjų pirkimų (toliau – peržiūrėta SVP);

(2)

Naujosios Zelandijos įsipareigojimai dėl taikymo srities yra išdėstyti jos galutiniame pasiūlyme, kuris 2014 m. liepos 21 d. buvo pateiktas peržiūrėtos SVP Šalims;

(3)

nors Naujosios Zelandijos pasiūlymas yra plačios apimties, jame numatyta taikymo sritis nėra visa apimanti. Todėl tikslinga nustatyti tam tikras konkrečiai Naujajai Zelandijai taikytinas išimtis dėl Sąjungos nustatytos taikymo srities. Šio sprendimo priede nurodytos konkrečios išimtys taps Naujosios Zelandijos prisijungimo prie peržiūrėtos SVP sąlygų dalimi ir atsispindės Komiteto dėl viešųjų pirkimų (toliau – SVP komitetas) priimtame sprendime dėl Naujosios Zelandijos prisijungimo;

(4)

tikimasi, kad Naujosios Zelandijos prisijungimas prie peržiūrėtos SVP bus teigiamas įnašas dar labiau atveriant viešųjų pirkimų rinkas tarptautiniu mastu;

(5)

SVP XXII straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad bet kuri PPO narė gali prisijungti prie peržiūrėtos SVP tokiomis sąlygomis, dėl kurių ji susitaria su sutarties Šalimis; šios sąlygos nustatomos peržiūrėtos SVP komiteto sprendimu;

(6)

todėl būtina nustatyti poziciją dėl Naujosios Zelandijos prisijungimo, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi SVP komitete,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Komitete dėl viešųjų pirkimų, yra pritarti Naujosios Zelandijos prisijungimui prie peržiūrėtos Sutarties dėl viešųjų pirkimų šio sprendimo priede išdėstytomis konkrečiomis prisijungimo sąlygomis.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2014 m. spalio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. MARTINA


PRIEDAS

ES SĄLYGOS DĖL NAUJOSIOS ZELANDIJOS PRISIJUNGIMO PRIE PERŽIŪRĖOS SVP (1)

Naujajai Zelandijai prisijungus prie peržiūrėtos Sutarties dėl viešųjų pirkimų, Europos Sąjungos atveju I priedėlio 1 priedo 2 skirsnio („ES valstybių narių centrinės valdžios perkančiosios organizacijos“) 3 punktas išdėstomas taip:

„3.

Jungtinių Valstijų, Kanados, Japonijos, Honkongo (Kinija), Singapūro, Korėjos, Armėnijos, taip pat Taivano, Penghu, Kinmeno ir Macu ir atskirosios muitų teritorijos ir Naujosios Zelandijos prekėms, paslaugoms, prekių tiekėjams ir paslaugų teikėjams yra atviri toliau išvardytų centrinės valdžios perkančiųjų organizacijų, kurios nėra pažymėtos žvaigždute, viešieji pirkimai.“

Naujajai Zelandijai prisijungus prie peržiūrėtos Sutarties dėl viešųjų pirkimų, Europos Sąjungos atveju I priedėlio 2 priedo 1 pastaba po e punkto papildoma šiais punktais:

„f.

vietinės valdžios perkančiųjų organizacijų (administracinių vienetų, klasifikuojamų NUTS 3, ir mažesnių administracinių vienetų, kaip nurodyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1059/2003 (2) su pakeitimais) vykdomiems viešiesiems pirkimams, kai prekės, paslaugos, prekių tiekėjai ir paslaugų teikėjai yra iš Naujosios Zelandijos;

g.

administracinių vienetų, klasifikuojamų NUTS 1 ir NUTS 2, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1059/2003 su pakeitimais, perkančiųjų organizacijų vykdomiems viešiesiems pirkimams, kai prekės, paslaugos, prekių tiekėjai ir paslaugų teikėjai yra iš Naujosios Zelandijos, išskyrus atvejus, kai jų vykdomiems viešiesiems pirkimams taikomas ES įsipareigojimų sąrašo 3 priedas.“

Naujajai Zelandijai prisijungus prie peržiūrėtos Sutarties dėl viešųjų pirkimų, Europos Sąjungos atveju I priedėlio 3 priedo 6 pastaba po n punkto papildoma šiais punktais:

„o.

perkančiųjų subjektų, vykdančių veiklą geriamojo vandens gavybos, perdavimo ar tiekimo srityje pagal šį priedą, viešiesiems pirkimams iš Naujosios Zelandijos prekių tiekėjų ir paslaugų teikėjų;

p.

perkančiųjų subjektų, vykdančių veiklą su oro uosto įrenginiais susijusioje srityje pagal šį priedą, viešiesiems pirkimams, kai prekės, prekių tiekėjai ir paslaugų teikėjai yra iš Naujosios Zelandijos;

q.

perkančiųjų subjektų, vykdančių veiklą jūrų ir vidaus vandenų uostų arba su kitais terminalų įrenginiais susijusioje srityje pagal šį priedą, viešiesiems pirkimams, kai prekės, paslaugos ir paslaugų teikėjai yra iš Naujosios Zelandijos;

r.

regioninių ir vietinių perkančiųjų organizacijų, vykdančių veiklą šiame priede nurodytose srityse, viešiesiems pirkimams, kai prekės, paslaugos ir paslaugų teikėjai yra iš Naujosios Zelandijos, išskyrus administracinių vienetų, klasifikuojamų NUTS 1 ir NUTS 2, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1059/2003 su pakeitimais, ir vykdančių veiklą miesto geležinkelių, automatinių sistemų, tramvajų, troleibusų, autobusų arba funikulierių transporto srityje, viešuosius pirkimus.“


(1)  Peržiūrėtos SVP Šalių taikymo srities įsipareigojimų sąrašų numeracija, pritarus SVP Šalims, buvo pakeista PPO sekretoriato. Numeracija naudojama šiame priede atitinka vėliausios patvirtintos peržiūrėtos SVP Šalių taikymo srities įsipareigojimų sąrašų kopijos numeraciją, kurią PPO perdavė peržiūrėtos SVP Šalims oficialiu pranešimu, kurį galima rasti http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_app_agree_e.htm#revisedGPA. Peržiūrėtos SVP Šalių taikymo srities įsipareigojimų sąrašų numeracija, paskelbta OL L 68, 2014 3 7, p. 2, nebegalioja.

(2)  2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1).


Top