EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0692

2014/692/ES, Euratom: 2014 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos darbo tvarkos taisyklės

OJ L 289, 3.10.2014, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/692/oj

3.10.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 289/18


TARYBOS SPRENDIMAS

2014 m. rugsėjo 29 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos darbo tvarkos taisyklės

(2014/692/ES, Euratom)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 240 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

nuo 2014 m. lapkričio 1 d., kai Taryba aktą turi priimti spręsdama kvalifikuota balsų dauguma, turi būti patikrinama, ar kvalifikuotą balsų daugumą sudarančios valstybės narės atstovauja ne mažiau kaip 65 % Sąjungos gyventojų skaičiaus;

(2)

iki 2017 m. kovo 31 d., kai Taryba aktą turi priimti spręsdama kvalifikuota balsų dauguma, Tarybos narys gali reikalauti, kad tas aktas būtų priimtas kvalifikuota balsų dauguma, apibrėžta Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties, 3 straipsnio 3 dalyje. Tokiu atveju Tarybos narys gali prašyti atlikti patikrinimą siekiant užtikrinti, kad kvalifikuotą balsų daugumą sudarančios valstybės narės atstovauja ne mažiau kaip 62 % bendro Sąjungos gyventojų skaičiaus. Tam, kad tai būtų tinkamai užregistruota, Tarybos nario prašymas pagal Protokolo Nr. 36 3 straipsnio 2 dalį turėtų būti pateikiamas raštu Generaliniam sekretoriui arba žodžiu Nuolatinių atstovų komiteto arba Tarybos posėdyje. Žodžiu pateikiamas prašymas turėtų būti registruojamas posėdžio protokole;

(3)

tų procentinių dalių apskaičiavimo tikslais Tarybos darbo tvarkos taisyklėse (1) (toliau – Darbo tvarkos taisyklės) turėtų būti nustatyti gyventojų skaičiai ir jų santykį su Sąjungos gyventojų skaičiumi atitinkančios procentinės dalys;

(4)

todėl Darbo tvarkos taisyklės turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Darbo tvarkos taisyklės iš dalies keičiamos taip:

1.

11 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Kai Tarybai reikia spręsti kvalifikuota balsų dauguma, 65 % Sąjungos gyventojų skaičiaus arba (kai ne visos valstybės narės dalyvauja balsavime) dalyvaujančių valstybių narių gyventojų skaičiaus ir minimalus Tarybos narių, atstovaujančių daugiau kaip 35 % dalyvaujančių valstybių narių gyventojų, skaičius apskaičiuojamas remiantis III priede išdėstytais gyventojų skaičiais. Šie skaičiai taip pat taikomi laikotarpiu nuo 2014 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. kovo 31 d. kai pagal Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties, 3 straipsnio 2 dalį Tarybos narys prašo, kad aktas būtų priimtas kvalifikuota balsų dauguma, apibrėžta to straipsnio 3 dalyje, ir Tarybos narys prašo, kad būtų patikrinta, ar kvalifikuotą balsų daugumą sudarančios valstybės narės atstovauja bent 62 % viso Sąjungos gyventojų skaičiaus.“

2.

11 straipsnis papildomas šia dalimi:

„6.   Nuo kiekvienų metų sausio 1 d. Taryba, remdamasi praėjusių metų rugsėjo 30 d. Europos Sąjungos statistikos tarnybos turimais duomenimis, pakeičia III priede nurodytus skaičius. Tas sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“

3.

III priedas pakeičiamas taip:

„III PRIEDAS

Duomenys apie Sąjungos gyventojų skaičių ir kiekvienos valstybės narės gyventojų skaičių, skirti nuostatoms dėl kvalifikuotos balsų daugumos Taryboje įgyvendinti

Įgyvendinant ES sutarties 16 straipsnio 4 dalį, SESV 238 straipsnio 2 ir 3 dalis bei Protokolo Nr. 36 3 straipsnio 2 dalį, Sąjungos gyventojų skaičius ir kiekvienos valstybės narės gyventojų skaičius bei kiekvienos valstybės narės gyventojų skaičiaus santykį su Sąjungos gyventojų skaičiumi atitinkančios procentinės dalys laikotarpiui nuo 2014 m. lapkričio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. yra tokie:

Valstybė narė

Gyventojų skaičius (× 1 000)

Sąjungos gyventojų skaičiaus procentinė dalis

Vokietija

80 523,7

15,93

Prancūzija

65 633,2

12,98

Jungtinė Karalystė

63 730,1

12,61

Italija

59 685,2

11,81

Ispanija

46 704,3

9,24

Lenkija

38 533,3

7,62

Rumunija

20 057,5

3,97

Nyderlandai

16 779,6

3,32

Belgija

11 161,6

2,21

Graikija

11 062,5

2,19

Čekija

10 516,1

2,08

Portugalija

10 487,3

2,07

Vengrija

9 908,8

1,96

Švedija

9 555,9

1,89

Austrija

8 451,9

1,67

Bulgarija

7 284,6

1,44

Danija

5 602,6

1,11

Suomija

5 426,7

1,07

Slovakija

5 410,8

1,07

Airija

4 591,1

0,91

Kroatija

4 262,1

0,84

Lietuva

2 971,9

0,59

Slovėnija

2 058,8

0,41

Latvija

2 023,8

0,40

Estija

1 324,8

0,26

Kipras

865,9

0,17

Liuksemburgas

537,0

0,11

Мalta

421,4

0,08

Iš viso

505 572,5

100“

Mažiausias skaičius (62 %)

313 455,0

 

Mažiausias skaičius (65 %)

328 622,1

 

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2014 m. lapkričio 1 d.

Priimta Briuselyje 2014 m. rugsėjo 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

S. GOZI


(1)  2009 m. gruodžio 1 d. Tarybos sprendimas 2009/937/ES, patvirtinantis Tarybos darbo tvarkos taisykles (OL L 325, 2009 12 11, p. 35).


Top