EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0086

2014/86/ES: 2014 m. vasario 13 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 93/195/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų ir veterinarinio sertifikavimo pakartotinai įvežant registruotus arklius lenktynėms, varžyboms ir kultūriniams renginiams po jų laikino eksporto į Meksiką ir Sprendimo 2004/211/EB I priedas dėl Meksikos įrašo trečiųjų šalių ir jų dalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama importuoti gyvus arklinių šeimos gyvūnus ir arklių rūšių spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąraše (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 692) Tekstas svarbus EEE

OL L 45, 2014 2 15, p. 24–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; netiesiogiai panaikino 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/86/oj

15.2.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 45/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2014 m. vasario 13 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 93/195/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų ir veterinarinio sertifikavimo pakartotinai įvežant registruotus arklius lenktynėms, varžyboms ir kultūriniams renginiams po jų laikino eksporto į Meksiką ir Sprendimo 2004/211/EB I priedas dėl Meksikos įrašo trečiųjų šalių ir jų dalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama importuoti gyvus arklinių šeimos gyvūnus ir arklių rūšių spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąraše

(pranešta dokumentu Nr. C(2014) 692)

(Tekstas svarbus EEE)

(2014/86/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (1), ypač į jos 17 straipsnio 3 dalies a punktą,

atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvą 2009/156/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių arklinių šeimos gyvūnų importą iš trečiųjų šalių ir jų judėjimą (2), ypač į jos 12 straipsnio 1 ir 4 dalis, 19 straipsnio įžanginį sakinį ir a bei b punktus,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2009/156/EB nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi į Sąjungą importuojamiems gyviems arklinių šeimos gyvūnams. Pagal 13 straipsnio 1 dalies a punktą viena iš leidimo importuoti į Sąjungą arklinių šeimos gyvūnus sąlygų – trečiojoje šalyje dvejus metus neturi būti buvęs nustatytas Venesuelos arklių encefalomielitas;

(2)

Komisijos sprendime 93/195/EEB (3) nustatyti gyvūnų sveikatos sertifikato, naudojamo pakartotinai įvežant registruotus arklius lenktynėms, varžyboms ar kultūriniams renginiams po jų laikino eksporto, pavyzdžiai;

(3)

Komisijos sprendimu 2004/211/EB (4) nustatytas trečiųjų šalių arba, jei teritorijos suskirstytos į regionus, jų dalių, iš kurių valstybės narės turi leisti importuoti gyvus arklinių šeimos gyvūnus ir jų spermą, kiaušialąstes bei embrionus, sąrašas. Tas sąrašas pateikiamas minėto sprendimo I priede;

(4)

Komisijos įgyvendinimo sprendime 2013/167/ES (5), kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimo 2004/211/EB I priedas, nustatyta, kad šiuo metu neleidžiama iš Meksikos laikinai įvežti registruotų arklių, pakartotinai įvežti registruotų arklių lenktynėms, varžyboms ir kultūriniams renginiams po jų laikino eksporto, importuoti registruotų arklinių šeimos gyvūnų bei veislinių ir produkcinių arklinių šeimos gyvūnų ir jų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų;

(5)

Komisija gavo Prancūzijos kompetentingų institucijų atliktą rizikos vertinimą dėl pakartotino arklių, numatytų laikinai eksportuoti į Meksiko miestą (Meksika), įvežimo. Vertinime pateikta išsamios informacijos apie biologinio saugumo priemones, kurias taikė Théâtr équestre Zingaro jų arklių sveikumo jiems būnant Meksiko mieste būklei apsaugoti, ir apie karantino priemones, kurių grąžinus arklius ėmėsi Prancūzijos kompetentingos institucijos;

(6)

atsižvelgiant į veterinarinės priežiūros lygį, sutartus įprastinius veterinarinius patikrinimus ir arklių atskyrimą nuo prastesnės sveikatos būklės arklinių šeimos gyvūnų, šių arklių pakartotinam įvežimui po jų laikino eksporto ne ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui dalyvauti konkrečiuose jojimo srities kultūriniuose renginiuose Meksiko mieste galima nustatyti konkrečius gyvūnų sveikatos ir veterinarinio sertifikavimo reikalavimus;

(7)

todėl Sprendimą 93/195/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti;

(8)

šiame sprendime numatytos priemonės skirtos tik dideliame aukštyje esančiam regionui sauso ir vidutiniško klimato žiemos sezono metu, kai pernešėjų platinamo vezikulinio stomatito ar tam tikrų potipių Venesuelos arklių encefalomielito plitimo rizika yra nedidelė, todėl reikėtų leisti pakartotinai įvežti registruotus arklius lenktynėms, varžyboms ir kultūriniams renginiams po jų laikino ne ilgesnio nei 90 dienų eksporto į Meksiko miesto municipalinę sritį, kurioje apie Venesuelos arklių encefalomielitą nepranešta daugiau kaip dvejus metus, laikotarpio;

(9)

todėl šiai trečiajai šaliai skirtas įrašas Sprendimo 2004/211/EB I priede turėtų būti iš dalies pakeistas;

(10)

todėl Sprendimas 2004/211/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(11)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 93/195/EEB iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnis papildomas tokia įtrauka:

„—

dalyvavo konkrečiuose kultūriniuose renginiuose Meksiko miesto municipalinėje srityje ir atitinka sveikatos sertifikate, surašytame pagal šio sprendimo X priede pateiktą sveikatos sertifikato pavyzdį, nustatytus reikalavimus.“

2.

Pridedamas naujas X priedas, kurio tekstas pateikiamas šio sprendimo I priede.

2 straipsnis

Sprendimo 2004/211/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo II priedą.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2014 m. vasario 13 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54.

(2)  OL L 192, 2010 7 23, p. 1.

(3)  1993 m. vasario 2 d. Komisijos sprendimas 93/195/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų ir veterinarinio sertifikavimo pakartotiniai įvežant registruotus arklius lenktynėms, varžyboms ir kultūriniams renginiams po jų laikino eksporto (OL L 86, 1993 4 6, p. 1).

(4)  2004 m. sausio 6 d. Komisijos sprendimas 2004/211/EB, nustatantis trečiųjų šalių ir jų teritorijos dalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti gyvus arklinių šeimos gyvūnus ir arklių rūšių spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąrašą ir iš dalies pakeičiantis sprendimus 93/195/EEB ir 94/63/EB (OL L 73, 2004 3 11, p. 1).

(5)  2013 m. balandžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/167/ES, kuriuo dėl Meksikos įrašo trečiųjų šalių ar jų dalių, iš kurių į Sąjungą leidžiama importuoti gyvus arklinių šeimos gyvūnus ir arklių rūšių spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąraše iš dalies keičiamas Sprendimo 2004/211/EB I priedas (OL L 95, 2013 4 5, p. 19).


I PRIEDAS

„X PRIEDAS

Image

Image


II PRIEDAS

Sprendimo 2004/211/EB I priedo Meksikai skirtas įrašas pakeičiamas taip:

„MX

Meksika

MX-0

Visa šalis

D

 

MX-1

Meksiko miesto municipalinė sritis

D

X

Galioja iki 2014 m. balandžio 15 d.“


Top