EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0528

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 450/2008, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (Modernizuotas muitinės kodeksas), kiek tai susiję su jo taikymo pradžios data

OJ L 165, 18.6.2013, p. 62–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 172 - 172

No longer in force, Date of end of validity: 29/10/2013; panaikino 32013R0952

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/528/oj

18.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 165/62


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 528/2013

2013 m. birželio 12 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 450/2008, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą (Modernizuotas muitinės kodeksas), kiek tai susiję su jo taikymo pradžios data

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 33, 114 ir 207 straipsnius,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (2),

kadangi:

(1)

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 450/2008, nustatančiu Bendrijos muitinės kodeksą (Modernizuotas muitinės kodeksas) (3), siekiama pakeisti 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (4). Reglamentas (EB) Nr. 450/2008 įsigaliojo 2008 m. birželio 24 d., tačiau pagal jo 188 straipsnio 2 dalį jis turi būti pradėtas taikyti tik nuo jo įgyvendinimo nuostatų taikymo pradžios, bet ne vėliau kaip 2013 m. birželio 24 d.;

(2)

2012 m. vasario 20 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas, naujos Reglamento (EB) Nr. 450/2008 redakcijos forma, siekiant tą reglamentą pakeisti naujuoju anksčiau nei numatytą vėliausią jo taikymo pradžios datą, kuri yra 2013 m. birželio 24 d. Vis dėlto įprasta teisėkūros procedūros negali būti užbaigta laiku, kad tas pasiūlytas reglamentas būtų priimtas ir įsigaliotų anksčiau nei tą datą. Todėl jei nebūtų imtasi jokių taisomųjų teisėkūros veiksmų, Reglamentas (EB) Nr. 450/2008 būtų pradėtas taikyti 2013 m. birželio 24 d., o Reglamentas (EEB) Nr. 2913/92 būtų panaikintas. Dėl to susidarytų teisinis netikrumas, susijęs su nuo tos datos faktiškai taikomais muitų teisės aktais, kuris kliudytų išlaikyti išsamią ir nuoseklią Sąjungos muitų teisės sistemą iki pasiūlyto reglamento priėmimo;

(3)

siekiant išvengti tokių rimtų su Sąjungos muitų teisės aktais susijusių problemų ir suteikti Europos Parlamentui bei Tarybai pakankamai laiko naujos Sąjungos muitinės kodekso redakcijos priėmimo procedūrai užbaigti, turėtų būti atidėta vėliausia Reglamento (EB) Nr. 450/2008 taikymo pradžios data, nustatyta jo 188 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje. Naujoji tuo tikslu tinkama taikymo pradžios data yra 2013 m. lapkričio 1 d.;

(4)

atsižvelgiant į klausimo skubumą, būtina taikyti išimtį dėl aštuonių savaičių termino, nurodyto prie Europos Sąjungos sutarties, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo (Nr. 1) dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje 4 straipsnyje;

(5)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 450/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 450/2008 188 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje data „2013 m. birželio 24 d.“ pakeičiama data „2013 m. lapkričio 1 d.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2013 m. birželio 12 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

M. SCHULZ

Tarybos vardu

Pirmininkė

L. CREIGHTON


(1)  2013 m. gegužės 22 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2013 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2013 m. birželio 10 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 145, 2008 6 4, p. 1.

(4)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


Top