EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0292

2013/292/ES: 2013 m. birželio 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo dėl tam tikrų mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, skirtų žmonių maistui, vežimo tranzitu iš Bosnijos ir Hercegovinos iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/777/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 3484) Tekstas svarbus EEE

OJ L 164, 18.6.2013, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 170 - 171

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/292/oj

18.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/27


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. birželio 14 d.

kuriuo dėl tam tikrų mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, skirtų žmonių maistui, vežimo tranzitu iš Bosnijos ir Hercegovinos iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/777/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 3484)

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/292/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (1), ypač į jos 8 straipsnio 5 dalies trečią įtrauką, 9 straipsnio 2 dalies b punktą ir 9 straipsnio 4 dalies c punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2007/777/EB (2) nustatomi gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimai ir tam tikrų mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, skirtų žmonių maistui, importo iš trečiųjų šalių sertifikatų pavyzdžiai;

(2)

būtina nustatyti specialias mėsos produktų siuntų vežimo tranzitu per Sąjungą į trečiąsias šalis iš Bosnijos ir Hercegovinos sąlygas dėl geografinės padėties ir dėl būtinybės išlaikyti prieigą prie Kroatijos Pločės uosto po Kroatijos įstojimo į Sąjungą;

(3)

Komisijos sprendimu 2009/821/EB (3) sudarytas patvirtintų pasienio kontrolės postų sąrašas, nustatytos tam tikros patikrinimų, kuriuos atlieka Komisijos veterinarijos ekspertai, taisyklės ir patvirtinti TRACES veterinarijos padaliniai. Kadangi mėsos produktų siuntų vežimo tranzitu per Sąjungą į trečiąsias šalis iš Bosnijos ir Hercegovinos tvarka gali būti veiksminga tik naudojantis Kroatijos Nova Selos ir Pločės pasienio kontrolės postais, būtina įtraukti šiuos pasienio kontrolės postus į Sprendimo 2009/821/EB I priedo sąrašą, kai tik bus įvykdytos jų patvirtinimui būtinos techninės sąlygos;

(4)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Į Sprendimą 2007/777/EB įterpiamas 6a straipsnis:

„6a straipsnis

Leidžianti nukrypti nuostata dėl siuntų iš Bosnijos ir Hercegovinos, skirtų trečiosioms šalims, vežimo tranzitu per Kroatiją

1.   Nukrypstant nuo 5 straipsnio, siuntas iš Bosnijos ir Hercegovinos, skirtas trečiosioms šalims, leidžiama tiesiogiai vežti tranzitu per Sąjungą keliais tarp Nova Selos pasienio kontrolės posto ir Pločės pasienio kontrolės posto, jei tenkinamos šios sąlygos:

a)

įvežimo į Sąjungą pasienio kontrolės poste valstybinis veterinarijos gydytojas siuntą užplombuoja serijiniu numeriu pažymėta plomba;

b)

valstybinis veterinarijos gydytojas įvežimo pasienio kontrolės poste ant kiekvieno siuntos lydimųjų dokumentų, nurodytų Direktyvos 97/78/EB 7 straipsnyje, puslapio uždeda spaudą „TIK VEŽTI TRANZITU Į TREČIĄSIAS ŠALIS PER ES“;

c)

laikomasi Direktyvos 97/78/EB 11 straipsnyje nustatytų procedūrinių reikalavimų;

d)

įvežimo pasienio kontrolės posto valstybinis veterinarijos gydytojas bendrajame veterinariniame įvežimo dokumente, nurodytame Komisijos reglamento (EB) Nr. 136/2004 (4) 2 straipsnio 1 dalyje, patvirtina, kad siunta tinkama vežti tranzitu.

2.   Sąjungoje neleidžiama iškrauti arba sandėliuoti tokių siuntų, kaip apibrėžta Direktyvos 97/78/EB 12 straipsnio 4 dalyje arba 13 straipsnyje.

3.   Kompetentinga institucija reguliariai atlieka patikrinimus, siekdama užtikrinti, kad iš Sąjungos išvežamų ir į Sąjungą įvežamų siuntų skaičius ir produktų kiekis sutaptų.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 14 d.

Komisijos vardu

Tonio BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(2)  OL L 312, 2007 11 30, p. 49.

(3)  OL L 296, 2009 11 12, p. 1.

(4)  OL L 21, 2004 1 28, p. 11.“


Top