EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0557

2013 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 557/2013, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos nuostatos dėl galimybės naudoti konfidencialius duomenis mokslo reikmėms, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 831/2002 Tekstas svarbus EEE

OJ L 164, 18.6.2013, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 23 - 26

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/557/oj

18.6.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 164/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 557/2013

2013 m. birželio 17 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos nuostatos dėl galimybės naudoti konfidencialius duomenis mokslo reikmėms, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 831/2002

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos (1), ypač į jo 23 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 223/2009 nustatyta teisinė Europos statistikos plėtojimo, rengimo ir sklaidos sistema, įskaitant bendrąsias konfidencialių duomenų apsaugos ir galimybių juos naudoti suteikimo sąlygas;

(2)

reikėtų kuo labiau padidinti Europos statistikai rengti renkamų duomenų naudą, inter alia, tyrėjams suteikiant daugiau galimybių konfidencialius duomenis naudoti mokslo reikmėms;

(3)

į daugelį ekonomikos, socialinių, aplinkos ir politinių mokslų srityse keliamų klausimų galima tinkamai atsakyti tik naudojant aktualius ir išsamius duomenis, kuriais remiantis galima atlikti nuodugnią analizę. Taigi svarbus moksliniais argumentais pagrįsto supratimo ir visuomenės valdysenos dėmuo yra moksliniams tyrimams naudojamos išsamios informacijos kokybė ir savalaikiškumas;

(4)

todėl, nepažeidžiant konfidencialiems statistiniams duomenims taikomų griežtų apsaugos reikalavimų, mokslinių tyrimų bendruomenė turėtų turėti daugiau galimybių analizei, kuria siekiama mokslo pažangos, naudoti konfidencialius duomenis, naudojamus Europos statistikai plėtoti, rengti ir skleisti;

(5)

įstaigos, kurių tikslas – skatinti ir užtikrinti galimybes naudoti duomenis socialiniu ar politiniu atžvilgiu aktualiems moksliniams tyrimams, galėtų dalyvauti perduodant konfidencialius duomenis mokslo reikmėms ir sudaryti daugiau galimybių juos naudoti;

(6)

veiksmingiausias įvairesnių konfidencialių duomenų pateikimo mokslo reikmėms, kartu saugant respondentų ir statistinių vienetų konfidencialumą, būdas būtų taikyti rizikos valdymo metodą;

(7)

fizinė ir loginė konfidencialių duomenų apsauga turėtų būti užtikrinama reglamentavimo, administracinėmis, techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis. Šios priemonės neturėtų būti tokios griežtos, kad duomenys būtų mažiau tinkami naudoti mokslo reikmėms;

(8)

taigi, vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 223/2009, valstybės narės ir Komisija turėtų imtis tinkamų priemonių siekdamos užkirsti kelią bet kokiems statistinių duomenų konfidencialumo pažeidimams ir bausti už juos;

(9)

šiuo reglamentu visų pirma užtikrinama, kad bus atsižvelgiama į privataus ir šeimos gyvenimo teisę ir į asmens duomenų apsaugą (Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 ir 8 straipsniai);

(10)

šis reglamentas turėtų būti taikomas nepažeidžiant 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (2) ir 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (3);

(11)

šis reglamentas turėtų būti taikomas nepažeidžiant 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką (4) ir 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (5);

(12)

2002 m. gegužės 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 831/2002 dėl teisės naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (6), turėtų būti panaikintas;

(13)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos sąlygos, kuriomis gali būti suteikiama galimybė mokslo reikmėms atliekamai statistinei analizei naudoti Komisijai (Eurostatui) perduotus konfidencialius duomenis, taip pat, siekiant palengvinti tokių duomenų naudojimą, nustatomos Komisijos (Eurostato) ir nacionalinių statistikos institucijų bendradarbiavimo taisyklės.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)   mokslo reikmėms naudojami konfidencialūs duomenys– duomenys, kuriais remiantis galima tik netiesiogiai nustatyti statistinius vienetus; tai gali būti saugaus naudojimo rinkmenos arba mokslinės paskirties rinkmenos;

2)   saugaus naudojimo rinkmenos– mokslo reikmėms naudojami konfidencialūs duomenys, kuriems netaikyti jokie kiti statistinių duomenų atskleidimo kontrolės metodai;

3)   mokslinės paskirties rinkmenos– mokslo reikmėms naudojami konfidencialūs duomenys, kuriems taikyti statistinių duomenų atskleidimo kontrolės metodai siekiant atsižvelgiant į geriausią patirtį iki tinkamo lygio ir sumažinti statistinio vieneto identifikavimo riziką;

4)   statistinių duomenų atskleidimo kontrolės metodai– metodai, kuriuos taikant siekiama sumažinti informacijos apie statistinius vienetus atskleidimo riziką ir kurie paprastai grindžiami skelbiamų duomenų kiekio ribojimu ar duomenų pakeitimu;

5)   prieigos infrastruktūra– mokslo reikmėms suteikiamos prieigos prie konfidencialių duomenų fizinė arba virtualioji aplinka ir jos sandaros nuostatos;

6)   nacionalinės statistikos institucijos– pagal Reglamentą (EB) Nr. 223/2009 paskirtos valstybių narių nacionalinės statistikos tarnybos ir kitos nacionalinės valdžios institucijos, atsakingos už Europos statistikos plėtojimą, rengimą ir sklaidą.

3 straipsnis

Bendrieji principai

Komisija (Eurostatas) gali suteikti teisę mokslo reikmėms naudoti jos turimus konfidencialius duomenimis, naudojamus Europos statistikai plėtoti, rengti ar skleisti, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 223/2009 1 straipsnyje, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

teisės naudoti duomenis prašo pripažintas mokslinių tyrimų subjektas;

b)

pateiktas tinkamas mokslinio tyrimo pasiūlymas;

c)

nurodyta, kokios rūšies konfidencialių duomenų prašoma mokslo reikmėms;

d)

galimybę naudoti duomenis suteikia Komisija (Eurostatas) arba kita tokią teisę suteikti galinti Komisijos (Eurostato) akredituota įstaiga;

e)

atitinkama duomenis pateikusi nacionalinė statistikos institucija davė sutikimą.

4 straipsnis

Mokslinių tyrimų subjektai

1.   Mokslinių tyrimų subjektai pripažįstami remiantis kriterijais, susijusiais su:

a)

subjekto paskirtimi; subjekto paskirtis vertinama remiantis jo įstatais, misija ar kita skelbiama paskirtimi; subjekto paskirtis yra susijusi su moksliniais tyrimais;

b)

patvirtintais atsiliepimais apie subjektą, kaip įstaigą, vykdančią ir viešai skelbiančią aukštos kokybės mokslinius tyrimus, ar jo pripažinta reputacija; subjekto patirtis įgyvendinant mokslinių tyrimų projektus vertinama remiantis, inter alia, turimais publikacijų ir mokslinių tyrimų, kuriuose subjektas dalyvavo, projektų sąrašais;

c)

vidine organizacine mokslinių tyrimų vykdymo tvarka; mokslinių tyrimų subjektas yra atskira organizacija, turinti teisinį subjektiškumą, daugiausia dėmesio skirianti moksliniams tyrimams, arba organizacijos mokslinių tyrimų skyrius; mokslinių tyrimų subjektas turi būti nepriklausomas ir savarankiškai rengti mokslines nuomones, be to, jis turi būti nesusijęs su įstaigos, kuriai priklauso, politikos sritimis;

d)

įdiegtomis apsaugos priemonėmis, kuriomis užtikrinamas duomenų saugumas; mokslinių tyrimų subjektas tenkina techninius ir infrastruktūros duomenų saugumo užtikrinimo reikalavimus.

2.   Tinkamai paskirtas mokslinių tyrimų subjekto atstovas pasirašo konfidencialumo įsipareigojimo dokumentą, privalomą visiems subjekto tyrėjams, kurie galės konfidencialius duomenis naudoti mokslo reikmėms; šiame dokumente nurodomos duomenų naudojimo sąlygos, tyrėjų prievolės, statistinių duomenų konfidencialumo saugojimo priemonės ir prievolių nevykdant taikomos sankcijos.

3.   Komisija (Eurostatas), bendradarbiaudama su Europos statistikos sistemos komitetu (toliau – ESS komitetas), parengia mokslinių tyrimų subjektų vertinimo gaires, įskaitant 4 straipsnio 2 dalyje paminėtą konfidencialumo įsipareigojimą. Tinkamai pagrįstais atvejais Komisija (Eurostatas) atnaujina tas gaires ESS komiteto patvirtinta tvarka.

4.   Mokslinių tyrimų subjektų vertinimo ataskaitos pateikiamos nacionalinėms statistikos institucijoms.

5.   Komisija (Eurostatas) savo interneto svetainėje tvarko ir skelbia atnaujinamą pripažintų mokslinių tyrimų subjektų sąrašą.

6.   Komisija (Eurostatas) į tą sąrašą įtrauktus mokslinių tyrimų subjektus reguliariai pakartotinai vertina.

5 straipsnis

Mokslinio tyrimo pasiūlymas

1.   Mokslinio tyrimo pasiūlyme pakankamai išsamiai nurodoma:

a)

teisėtas mokslinio tyrimo tikslas;

b)

paaiškinimas, kodėl šio tikslo negalima pasiekti naudojant nekonfidencialius duomenis;

c)

galimybės naudoti duomenis prašantis subjektas;

d)

tyrėjai, turėsiantys galimybę naudoti duomenis;

e)

taikytina prieigos infrastruktūra;

f)

duomenų rinkiniai, kurie bus naudojami, ir jų analizės metodai;

g)

numatomi mokslinio tyrimo rezultatai, kurie bus skelbiami ar kitaip skleidžiami.

2.   Su mokslinio tyrimo pasiūlymu pateikiami kiekvieno tyrėjo, kuris turės galimybę naudoti duomenis, pasirašyti konfidencialumo pareiškimai.

3.   Komisija (Eurostatas), bendradarbiaudama su ESS komitetu, parengia mokslinių tyrimų pasiūlymų vertinimo gaires. Tinkamai pagrįstais atvejais Komisija (Eurostatas) atnaujina tas gaires ESS komiteto patvirtinta tvarka.

4.   Mokslinių tyrimų vertinimo ataskaitos pateikiamos nacionalinėms statistikos institucijoms, Komisijai (Eurostatui) perdavusioms atitinkamus konfidencialius duomenis.

6 straipsnis

Nacionalinių statistikos institucijų pozicija

1.   Prieš suteikiant galimybę naudoti duomenis dėl kiekvieno mokslinio tyrimo pasiūlymo gaunamas atitinkamus duomenis perdavusios nacionalinės statistikos institucijos sutikimas. Nacionalinė statistikos institucija savo poziciją Eurostatui pateikia per keturias savaites nuo dienos, kurią nacionalinė statistikos institucija gavo atitinkamą mokslinio tyrimo pasiūlymo vertinimo ataskaitą.

2.   Atitinkamus konfidencialius duomenis perdavusios nacionalinės statistikos institucijos ir Komisija (Eurostatas) visais galimais atvejais susitaria dėl konsultavimosi tvarkos supaprastinamo ir trumpesnių terminų.

7 straipsnis

Mokslo reikmėms naudojami konfidencialūs duomenys

1.   Galimybė naudoti saugaus naudojimo rinkmenas gali būti suteikta, jei mokslinio tyrimo rezultatai neskelbiami prieš tai nepatikrinus, ar skelbiant rezultatus neatskleidžiami konfidencialūs duomenys. Naudoti saugaus naudojimo rinkmenas gali būti leidžiama tik per Komisijos (Eurostato) prieigos infrastruktūrą arba kitą prieigos infrastruktūrą, kuri Komisijos (Eurostato) akredituota kaip tinkama prieigos prie saugaus naudojimo rinkmenų infrastruktūra.

2.   Galimybė naudoti mokslinės paskirties rinkmenas gali būti suteikta, jei prieigos prašantis mokslinių tyrimų subjektas yra įdiegęs tinkamas apsaugos priemones. Komisija (Eurostatas) skelbia informaciją apie reikalaujamas apsaugos priemones.

3.   Bendradarbiaudama su nacionalinėmis statistikos institucijomis Komisija (Eurostatas) parengia moksliniams tyrimams skirtų duomenų rinkinius, kuriuos sudaro įvairių rūšių konfidencialūs duomenys, skirti naudoti mokslo reikmėms. Rengdama moksliniams tyrimams skirtų duomenų rinkinius Komisija (Eurostatas) ir nacionalinės statistikos institucijos atsižvelgia į neteisėto konfidencialių duomenų atskleidimo riziką ir poveikį.

8 straipsnis

Prieigos infrastruktūra

1.   Konfidencialius duomenis gali būti leidžiama naudoti mokslo reikmėms per Komisijos (Eurostato) akredituotą prieigos infrastruktūrą.

2.   Prieigos infrastruktūra įdiegiama nacionalinėse statistikos institucijose. Taikant išimtį, prieigos infrastruktūra gali būti ne nacionalinėse statistikos institucijose, tačiau tokiu atveju reikia aiškaus nacionalinių statistikos institucijų, pateikusių atitinkamus duomenis, sutikimo.

3.   Prieigos infrastruktūros akreditacija grindžiama kriterijais, susijusiais su prieigos infrastruktūros paskirtimi, organizacine struktūra ir duomenų apsaugos bei valdymo standartais.

4.   Komisija (Eurostatas), bendradarbiaudama su ESS komitetu, parengia prieigos infrastruktūros vertinimo gaires. Tinkamai pagrįstais atvejais Komisija (Eurostatas) atnaujina tas gaires ESS komiteto patvirtinta tvarka.

5.   Prieigos infrastruktūros vertinimo ataskaitos teikiamos nacionalinėms statistikos institucijoms. Ataskaitose pateikiama rekomendacija, kokios rūšies konfidencialūs duomenys gali būti gaunami per atitinkamą prieigos infrastruktūrą. Prieš priimdama sprendimą dėl prieigos infrastruktūros akreditavimo Komisija (Eurostatas) konsultuojasi su ESS komitetu.

6.   Tinkamai paskirtas prieigos infrastruktūros ar organizacijos, kurioje įdiegta prieigos infrastruktūra, atstovas ir Europos Komisija (Eurostatas) pasirašo sutartį, kuria nustatomos prieigos infrastruktūrai taikomos prievolės dėl konfidencialių duomenų apsaugos ir organizacinių priemonių. Komisija (Eurostatas) reguliariai informuojama apie prieigos infrastruktūros naudojimą.

7.   Komisija (Eurostatas) savo interneto svetainėje tvarko ir skelbia akredituotos prieigos infrastruktūros sąrašą.

9 straipsnis

Organizaciniai klausimai

1.   Komisija (Eurostatas) reguliariai informuoja ESS komitetą apie administracines, technines ir organizacines priemones, kurių imtasi norint užtikrinti fizinę ir loginę konfidencialių duomenų apsaugą, stebėti neteisėto atskleidimo ar bet kokio naudojimo kitais negu leista tikslais riziką ir užkirsti tokiai rizikai kelią.

2.   Komisija (Eurostatas) savo interneto svetainėje skelbia:

a)

mokslinių tyrimų subjektų, mokslinių tyrimų pasiūlymų ir prieigos infrastruktūros vertinimo gaires;

b)

pripažintų mokslinių tyrimų subjektų sąrašą;

c)

akredituotos prieigos infrastruktūros sąrašą;

d)

duomenų rinkinių, naudojamų mokslinių tyrimų reikmėms, sąrašas, nurodant atitinkamus dokumentus ir galimus prieigos būdus.

10 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (ES) Nr. 831/2002 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintąjį reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 87, 2009 3 31, p. 164.

(2)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(3)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(4)  OL L 41, 2003 2 14, p. 26.

(5)  OL L 264, 2006 9 25, p. 13.

(6)  OL L 133, 2002 5 18, p. 7.


Top