EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0216

2013 m. kovo 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 216/2013 dėl Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo

OJ L 69, 13.3.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 004 P. 7 - 9

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/216/oj

13.3.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 69/1


TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 216/2013

2013 m. kovo 7 d.

dėl Europos Sąjungos oficialiojo leidinio elektroninės versijos paskelbimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 352 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus teisėkūros procedūra priimamo akto projektą nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

laikydamasi specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 297 straipsniu reglamentuojamas Sąjungos teisės aktų paskelbimas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (toliau – Oficialusis leidinys) ir jų įsigaliojimas;

(2)

Reglamentas Nr. 1/1958 (1), įskaitant visus vėlesnius jo pakeitimus, nustato oficialias Europos Sąjungos institucijų kalbas;

(3)

dabar vienintelis teisiškai privalomas yra Oficialiojo leidinio spausdintinis leidimas visomis oficialiosiomis Sąjungos institucijų kalbomis, nors jis pateikiamas ir internete;

(4)

2009 m. birželio 26 d. Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto sprendimu 2009/496/EB, Euratomas dėl Europos Sąjungos leidinių biuro veiklos organizavimo (2) užtikrinama, kad Leidinių biuras sudarytų institucijoms sąlygas vykdyti įsipareigojimą skelbti teisės aktus;

(5)

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas byloje C-161/06 Skoma-Lux sro prieš Celní ředitelství Olomouc  (3), nustatė, kad Sąjungos teisės aktais negalima remtis privačių asmenų atžvilgiu, jei jie nebuvo tinkamai paskelbti Oficialiajame leidinyje, ir kad tokių teisės aktų pateikimas internete neprilygsta galiojančiam paskelbimui Oficialiajame leidinyje, nesant Sąjungos teisėje jokio reglamentavimo šiuo klausimu;

(6)

jeigu Oficialiojo leidinio paskelbimas elektroniniu pavidalu būtų laikomas galiojančiu, prieiga prie Sąjungos teisės būtų greitesnė ir ekonomiškesnė. Piliečiai, kaip bebūtų, turėtų ir toliau turėti galimybę įsigyti spausdintą Oficialiojo leidinio redakciją Leidinių biure;

(7)

Komisijos komunikate „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ pabrėžiama, kad prieiga prie teisinio turinio internete skatinamas skaitmeninės vidaus rinkos kūrimas, o tai turi ekonominės ir socialinės naudos;

(8)

todėl reikėtų nustatyti taisykles, kuriomis būtų užtikrintas Oficialiojo leidinio elektroninės redakcijos autentiškumas, vientisumas ir nekeičiamumas;

(9)

šis reglamentas taip pat turėtų nustatyti taisykles, taikomas tais atvejais, kai dėl nenumatytų ar išimtinių aplinkybių negalima paskelbti ir padaryti prieinamą Oficialiojo leidinio elektroninę redakciją;

(10)

1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/93/EB dėl Bendrijos elektroninių parašų reguliavimo sistemos (4) nustatoma elektroninių parašų, kaip autentiškumo patvirtinimo priemonės, teisinė galia. Oficialiojo leidinio elektroninio leidimo autentiškumo, vientisumo ir nekeičiamumo užtikrinimo tikslais saugus elektroninis parašas, pagrįstas kvalifikuotu sertifikatu ir sukurtas saugia parašo formavimo įranga, pagal tą direktyvą suteikia visuomenei pakankamas garantijas. Turėtų būti galima patikrinti elektroniniu būdu pasirašytą Oficialųjį leidinį lengvai prieinamomis priemonėmis;

(11)

prieiga prie svetainės „EUR-Lex“ turi būti užtikrinama laikantis neįgaliųjų apsaugos įsipareigojimų pagal 2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimą 2010/48/EB dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos sudarymo Europos bendrijos vardu (5);

(12)

pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina tikslui – sudaryti sąlygas visiems Europos piliečiams pasikliauti Oficialiojo leidinio elektronine versija – pasiekti, nes jis taikomas tik užtikrinant tokios versijos autentiškumą, koks šiuo metu yra spausdintinis leidinys;

(13)

šiam reglamentui priimti SESV nenumatyta jokių kitų įgaliojimų, išskyrus nurodytus 352 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Oficialusis leidinys skelbiamas elektroniniu pavidalu, laikantis šio reglamento, oficialiomis Europos Sąjungos institucijų kalbomis.

2.   Nedarant poveikio 3 straipsniui, elektroniniu pavidalu paskelbtas Oficialusis leidinys (toliau – Oficialiojo leidinio elektroninis leidimas) yra autentiškas ir turi teisinę galią.

2 straipsnis

1.   Oficialiojo leidinio elektroniniam leidimui naudojamas saugus elektroninis parašas, pagrįstas kvalifikuotu sertifikatu ir sukurtas saugia parašo formavimo įranga, pagal Direktyvą 1999/93/EB. Kvalifikuotas sertifikatas ir jo atnaujinimai skelbiami svetainėje „EUR-Lex“, kad visuomenė galėtų patikrinti saugų elektroninį parašą ir Oficialiojo leidinio elektroninio leidimo autentiškumą.

2.   Oficialiojo leidinio elektroniniame leidime informacija pateikiama pagal jos paskelbimo dieną.

3.   Oficialiojo leidinio elektroninis leidimas prieinamas visuomenei svetainėje „EUR-Lex“ naudojamu formatu ir neribotą laiką. Susipažinimas su informacija yra nemokamas.

3 straipsnis

1.   Jei Oficialiojo leidinio elektroninio leidimo paskelbti neįmanoma dėl nenumatytų ir išimtinių Leidinių biuro informacinės sistemos sutrikimų, informacinė sistema kuo greičiau atkuriama.

Leidinių biuras nustato, kuriuo momentu įvyko sutrikimai.

2.   Kai būtina paskelbti Oficialųjį leidinį, o Leidinių biuro informacinė sistema neveikia dėl 1 dalyje minėtų sutrikimų, yra autentiškas ir teisinę galią turi tiktai Oficialiojo leidinio spausdintinis leidimas.

Atkūrus Leidinių biuro informacinę sistemą, atitinkama spausdintinio leidimo elektroninė versija, minėta pirmoje pastraipoje, visuomenei pateikiama „EUR-Lex“ svetainėje tiktai informaciniais tikslais, kartu pateikiant atitinkamą pranešimą.

3.   Atkūrus Leidinių biuro informacinę sistemą, svetainėje „EUR-Lex“ pateikiama informacija apie visus spausdintinius leidimus, kurie yra autentiški ir turi teisinę galią pagal 2 dalies pirmą pastraipą.

4 straipsnis

1.   Leidinių biuras turi tokias su Oficialiojo leidinio elektroniniu leidimu susijusias pareigas:

a)

jį paskelbti ir užtikrinti jo autentiškumą;

b)

įgyvendinti, valdyti ir prižiūrėti Oficialiojo leidinio elektroninio leidimo rengimo informacinę sistemą ir tą sistemą atnaujinti, atsižvelgiant į technologijų pokyčius ateityje;

c)

įgyvendinti ir išplėsti technines priemones, kad būtų užtikrintas Oficialiojo leidinio elektroninio leidimo prieinamumas visiems naudotojams;

d)

nustatyti vidines saugumo ir prieigos taisykles, susijusias su informacine sistema, kuria remiantis rengiamas Oficialiojo leidinio elektroninis leidimas;

e)

saugoti ir archyvuoti elektronines bylas ir jas tvarkyti atsižvelgiant į technologijų pokyčius ateityje.

2.   Leidinių biuras 1 dalyje nurodytas pareigas vykdo laikydamasis Sprendimo 2009/496/EB, Euratomas.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja pirmą ketvirto kalendorinio mėnesio po jo priėmimo dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. kovo 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. SHATTER


(1)  Reglamentas Nr. 1 nustato kalbų vartojimą Europos ekonominėje bendrijoje (OL 017, 1958 10 6, p. 385/58).

(2)  OL L 168, 2009 6 30, p. 41.

(3)  Rink. 2007, p. I-10841.

(4)  OL L 13, 2000 1 19, p. 12.

(5)  OL L 23, 2010 1 27, p. 35.


Top