EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0165

2013 m. vasario 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 165/2013, kuriuo iš anksto nustatomas 2013 m. pagalbos už privatų sviesto sandėliavimą dydis

OJ L 51, 23.2.2013, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 067 P. 122 - 124

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/165/oj

23.2.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 51/11


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 165/2013

2013 m. vasario 22 d.

kuriuo iš anksto nustatomas 2013 m. pagalbos už privatų sviesto sandėliavimą dydis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 43 straipsnio a ir d punktus kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 28 straipsnyje numatyta skirti pagalbą už privatų sviesto sandėliavimą;

(2)

sviesto kainų ir atsargų pokyčiai rodo, kad rinkos pusiausvyra yra sutrikusi, o šį sutrikimą galima pašalinti arba sumažinti sezoniniu sandėliavimu. Atsižvelgiant į dabartinę rinkos situaciją, tikslinga nuo 2013 m. kovo 1 d. skirti pagalbą už privatų sviesto sandėliavimą;

(3)

2008 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 826/2008, kuriuo nustatomos bendrosios pagalbos už privatų tam tikrų žemės ūkio produktų saugojimą skyrimo taisyklės (2), nustatytos bendrosios pagalbos už privatų saugojimą schemos įgyvendinimo taisyklės;

(4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 826/2008 6 straipsnį iš anksto nustatyta pagalba turi būti skiriama remiantis to reglamento III skyriuje numatytomis išsamiomis taisyklėmis ir sąlygomis;

(5)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 29 straipsniu, pagalbos dydis turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į sandėliavimo išlaidas ir tikėtinas šviežio sviesto bei sviesto atsargų kainų tendencijas;

(6)

tikslinga nustatyti pagalbos, skirtos nurodytų produktų įvežimo ir išvežimo, kasdienėms sandėliavimo šaltuosiuose sandėliuose ir finansinėms išlaidoms padengti, dydį;

(7)

siekiant palengvinti dabartinės priemonės įgyvendinimą ir atsižvelgiant į valstybėse narėse taikomą praktiką, pagalba turėtų būti skiriama tik jau sandėliuojamiems produktams. Todėl reikėtų numatyti nuo Reglamento (EB) Nr. 826/2008 7 straipsnio 3 dalies leidžiančią nukrypti nuostatą;

(8)

siekiant užtikrinti administracinių procedūrų veiksmingumą ir jas supaprastinti, jei pagalbos paraiškoje jau nurodyta reikalaujama išsami informacija apie sandėliavimą, nereikėtų prašyti pateikti tos pačios informacijos po sutarties sudarymo, kaip tai numatyta Reglamento (EB) Nr. 826/2008 20 straipsnio pirmos pastraipos a punkte;

(9)

siekiant supaprastinti procedūras ir užtikrinti logistinį veiksmingumą, valstybėms narėms turėtų būti leista netaikyti reikalavimo nurodyti sutarties numerį ant kiekvieno sandėliuojamo vieneto, jei sutarties numeris nurodytas sandėlio registracijos žurnale;

(10)

siekiant užtikrinti administracinių procedūrų veiksmingumą ir jas supaprastinti, taip pat atsižvelgiant į išskirtinę sviesto sandėliavimo padėtį, pagal Reglamento (EB) Nr. 826/2008 36 straipsnio 6 dalį turėtų būti patikrinta ne mažiau kaip pusė sutarčių. Todėl reikėtų numatyti nuo to straipsnio leidžiančią nukrypti nuostatą;

(11)

2009 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 792/2009, kuriuo nustatomos išsamios valstybių narių bendrojo rinkų organizavimo įgyvendinimo, tiesioginių išmokų tvarkos, žemės ūkio produktų gamybos ir pardavimo skatinimo, atokiausiems regionams ir mažosioms Egėjo jūros saloms taikomos tvarkos informacijos ir dokumentų teikimo Komisijai taisyklės (3), nustatytos bendrosios taisyklės, pagal kurias kompetentingos valstybių narių institucijos Komisijai teikia informaciją ir dokumentus. Tose taisyklėse visų pirma aptariamas valstybių narių įpareigojimas naudoti Komisijos nurodytas informacines sistemas ir valdžios institucijoms arba individualiems vartotojams, kurie įgalioti siųsti pranešimus, suteiktų prieigos teisių tvirtinimas. Be to, tame reglamente nustatyti bendrieji informacinėms sistemoms taikomi principai, kuriais užtikrinamas dokumentų autentiškumas, vientisumas ir tinkamumas naudoti ateityje. Jame taip pat numatyta asmens duomenų apsauga;

(12)

remiantis Reglamentu (EB) Nr. 792/2009, įpareigojimas naudoti informacines sistemas pagal tą reglamentą turi būti numatytas reglamentuose, kuriais nustatomas įpareigojimas teikti konkrečius pranešimus;

(13)

Komisija sukūrė elektroninio dokumentų tvarkymo ir procedūrų valdymo informacinę sistemą, naudojamą vidaus darbo procedūroms ir ryšiams su valdžios institucijomis, dalyvaujančiomis įgyvendinant bendrą žemės ūkio politiką;

(14)

manoma, kad įpareigojimai teikti pranešimus apie privatų sviesto sandėliavimą, ypač nurodytieji Reglamento (EB) Nr. 826/2008 35 straipsnyje, gali būti vykdomi naudojantis ta sistema pagal Reglamentą (EB) Nr. 792/2009;

(15)

siekiant aiškumo, šis reglamentas turėtų nustoti galioti paskutinę sandėliavimo pagal sutartį laikotarpio dieną;

(16)

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šiuo reglamentu numatoma pagalba už privatų sūdyto ir nesūdyto sviesto sandėliavimą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 28 straipsnio a punkte, pagal sutartis, sudarytas nuo 2013 m. kovo 1 d.

2.   Jei šiame reglamente nenumatyta kitaip, taikomas Reglamentas (EB) Nr. 826/2008.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 826/2008 16 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytas matavimo vienetas – sandėliuojama partija, atitinkanti vienodos sudėties bei kokybės toje pačioje gamykloje pagaminto, tą pačią dieną į tą patį sandėlį priimto ir ne mažiau kaip vieną toną sveriančio produkto, kuriam taikomas šis reglamentas, kiekį.

3 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 826/2008 7 straipsnio 3 dalies, paraiškos teikiamos tik dėl jau sandėliuojamų produktų.

2.   Reglamento (EB) Nr. 826/2008 20 straipsnio pirmos pastraipos a punktas netaikomas.

3.   Valstybės narės gali netaikyti Reglamento (EB) Nr. 826/2008 22 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytų reikalavimų pažymėti sutarties numerį, jei sandėlio valdytojas įsipareigoja sutarties numerį įrašyti į to reglamento I priedo III skyriuje nurodytą žurnalą.

4.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 826/2008 36 straipsnio 6 dalies, pasibaigus sandėliavimo pagal sutartį laikotarpiui, už patikrą atsakinga institucija per visą produktų išvežimo iš sandėlių laikotarpį, t. y. 2013 m. rugpjūčio mėn.–2014 m. vasario mėn., ima ėminius ir patikrina bent pagal pusę sutarčių sandėliuojamo sviesto svorį ir atpažinties duomenis.

4 straipsnis

1.   Pagalba, skiriama už 1 straipsnyje nurodytus produktus:

14,88 EUR už toną sandėliuojamo produkto, kai sandėliavimo išlaidos yra pastovios,

0,25 EUR už toną sandėliuojamo produkto, kai kaina skaičiuojama už kiekvieną sandėliavimo pagal sutartį dieną.

2.   Produktai į sutartyje numatytą sandėlį atvežami nuo 2013 m. kovo 1 d. iki rugpjūčio 15 d. Produktus išvežti iš sandėlio galima tik nuo 2013 m. rugpjūčio 16 d. Sandėliavimo pagal sutartį laikotarpis baigiasi dieną, einančią prieš produktų išvežimo iš sandėlio dieną, arba ne vėliau kaip paskutinę vasario mėn., einančio po metų, kuriais produktai atvežti į sutartyje numatytą sandėlį, dieną.

3.   Pagalba gali būti skiriama tik jei sandėliavimo pagal sutartį laikotarpis trunka nuo 90 iki 210 dienų.

5 straipsnis

1.   Valstybės narės praneša Komisijai:

a)

iki kiekvieno antradienio praėjusios savaitės kiekius, dėl kurių sudarytos sutartys, taip pat produktų kiekius, dėl kurių pateiktos paraiškos sudaryti sutartis, kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 826/2008 35 straipsnio 1 dalies a punkte;

b)

ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio pabaigos informaciją apie praėjusio mėnesio atsargas, kaip reikalaujama Reglamento (EB) Nr. 826/2008 35 straipsnio 1 dalies b punkte.

2.   1 dalyje nurodyti pranešimai pateikiami remiantis Reglamentu (EB) Nr. 792/2009.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis nustoja galioti 2014 m. vasario 28 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2013 m. vasario 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 223, 2008 8 21, p. 3.

(3)  OL L 228, 2009 9 1, p. 3.


Top