EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0103

2013/103/ES: 2011 m. birželio 16 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos susitarimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie 1980 m. gegužės 9 d. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) su pakeitimais, padarytais 1999 m. birželio 3 d. Vilniaus protokolu, pasirašymo ir sudarymo Tekstas svarbus EEE

OJ L 51, 23.2.2013, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 123 P. 286 - 292

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/103(1)/oj

23.2.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 51/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2011 m. birželio 16 d.

dėl Europos Sąjungos ir Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos susitarimo dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie 1980 m. gegužės 9 d. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) su pakeitimais, padarytais 1999 m. birželio 3 d. Vilniaus protokolu, pasirašymo ir sudarymo

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/103/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnį kartu su 218 straipsnio 5 dalimi ir 218 straipsnio 6 dalies a punkto v papunkčiu,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

geležinkelių sąveikos Sąjungoje ir tarp Sąjungos bei kaimyninių šalių vystymas yra labai svarbus bendros transporto politikos komponentas, kuriuo siekiama nustatyti geresnę įvairių transporto rūšių pusiausvyrą;

(2)

tose srityse, kurioms taikoma 1980 m. gegužės 9 d. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutartis (COTIF) su pakeitimais, padarytais 1999 m. birželio 3 d. Vilniaus protokolu (toliau – Sutartis), Sąjunga turi išimtinę kompetenciją arba su valstybėmis narėmis pasidalijamąją kompetenciją;

(3)

pagal Sutarties 38 straipsnį Sąjunga gali prisijungti prie Sutarties, kad galėtų naudotis savo kompetencija;

(4)

Komisija Sąjungos vardu derėjosi su Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybine organizacija (toliau – OTIF) dėl susitarimo (toliau – Susitarimas) dėl Sąjungos prisijungimo prie Sutarties;

(5)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos susitarimas dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie 1980 m. gegužės 9 d. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) su pakeitimais, padarytais 1999 m. birželio 3 d. Vilniaus protokolu (toliau – Susitarimas).

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Pasirašant Susitarimą Sąjunga pateikia šio sprendimo I priede nustatytą pareiškimą dėl naudojimosi savo kompetencija ir šio sprendimo II priede nustatytą pareiškimą dėl Susitarimo 2 straipsnio.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Susitarimą, kad jis Sąjungai taptų privalomas, ir pateikti 2 straipsnyje nurodytus pareiškimus.

4 straipsnis

OTIF posėdžiuose Sąjungai atstovauja Komisija.

5 straipsnis

Vidaus susitarimai dėl pasirengimo OTIF posėdžiams ir dėl atstovavimo bei balsavimo tokiuose posėdžiuose yra išdėstyti šio sprendimo III priede.

6 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2011 m. birželio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

VÖLNER P.


I PRIEDAS

EUROPOS SĄJUNGOS PAREIŠKIMAS DĖL NAUDOJIMOSI KOMPETENCIJA

Geležinkelių sektoriuje pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 90 ir 91 straipsnius kartu su 100 straipsnio 1 dalimi ir 171 bei 172 straipsniais Europos Sąjunga (toliau – Sąjunga) dalijasi kompetencija su Sąjungos valstybėmis narėmis (toliau – valstybės narės).

SESV VI antraštinėje dalyje nustatoma bendra Sąjungos transporto politika, o XVI antraštinėje dalyje numatoma, kad Sąjunga prisideda prie transeuropinių tinklų kūrimo ir plėtojimo transporto srityje.

Konkrečiau SESV VI antraštinės dalies 91 straipsnyje numatyta, kad Sąjunga gali nustatyti:

bendras taisykles, taikomas tarptautiniam transportui, vykstančiam į valstybės narės teritoriją ar iš jos arba vykstančiam per vienos ar keleto valstybių narių teritoriją,

sąlygas, kuriomis vežėjai nerezidentai gali valstybėje narėje teikti transporto paslaugas,

priemones transporto saugumui gerinti,

kitas atitinkamas nuostatas.

Transeuropinių tinklų klausimu SESV XVI antraštinės dalies 171 straipsnyje nustatyta, kad Sąjunga:

nustato gaires, taikomas transeuropinių tinklų srityje numatytų priemonių tikslams, prioritetams ir bendroms linkmėms; šiose gairėse nustatomi bendrų interesų projektai,

įgyvendina priemones, kurių galėtų prireikti siekiant užtikrinti tinklų tarpusavio sąveiką, ypač techninio standartizavimo srityje,

gali remti valstybių narių remiamus bendrų interesų projektus, nustatytus pirmojoje įtraukoje nurodytose gairėse, rengdama galimybių studijas, teikdama paskolų garantijas arba palūkanų subsidijas; Sąjunga taip pat gali prisidėti prie konkrečių projektų valstybėse narėse transporto infrastruktūros srityje finansavimo per Sanglaudos fondą.

Remdamasi šiomis dviem nuostatomis Sąjunga priėmė daug geležinkelių transportui taikomų teisės aktų.

Pagal Sąjungos teisę Sąjunga turi išimtinę kompetenciją spręsti geležinkelių transporto klausimus tais atvejais, kai 1980 m. gegužės 9 d. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutartis (COTIF) su pakeitimais, padarytais 1999 m. birželio 3 d. Vilniaus protokolu (toliau – Sutartis), arba kiti pagal ją priimti teisės aktai gali turėti įtakos šioms galiojančioms Sąjungos taisyklėms arba pakeisti jų apimtį.

Valstybės narės neturi kompetencijos spręsti Sutartyje reglamentuojamų klausimų, kuriuos spręsti Sąjunga turi išimtinę kompetenciją.

Jeigu yra Sąjungos taisyklių, kurioms Sutartis arba kiti pagal ją priimti teisės aktai neturi įtakos, Sąjunga ir valstybės narės dalijasi kompetencija spręsti su Sutartimi susijusius klausimus.

Susijusių Sąjungos dokumentų, galiojančių Susitarimo sudarymo metu, sąrašas pateikiamas šio priedo priedėlyje. Šiuose tekstuose nustatytos Sąjungos kompetencijos apimtį reikia vertinti atsižvelgiant į kiekvieno teksto konkrečias nuostatas, ypač į tai, kiek tomis nuostatomis sukuriamos bendros taisyklės. Sąjungos kompetencija nuolatos keičiasi. Remiantis Europos Sąjungos sutartimi ir SESV, Sąjungos kompetentingos institucijos gali priimti sprendimus, kuriais apibrėžiamos Sąjungos kompetencijos ribos. Todėl Sąjunga pasilieka teisę atitinkamai keisti šį pareiškimą, nors tai nėra būtina sąlyga, kad ji galėtų naudotis savo kompetencija, sprendžiant su Sutartimi susijusius klausimus.

I priedo priedėlis

EUROPOS SĄJUNGOS DOKUMENTAI, SUSIJĘ SU SUTARTIMI REGLAMENTUOJAMAIS KLAUSIMAIS

Iki šiol Sąjunga naudojosi savo kompetencija, inter alia, remdamasi šiais Sąjungos dokumentais:

TEISĖS AKTAI, KURIAIS REGLAMENTUOJAMI EKONOMIKOS/PATEKIMO Į RINKĄ KLAUSIMAI

Reglamentas Nr. 11 dėl diskriminacijos panaikinimo transporto įkainių ir sąlygų atžvilgiu įgyvendinant Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 79 straipsnio 3 dalį (OL 52, 1960 8 16, p. 1121/60),

1991 m. liepos 29 d. Tarybos direktyva 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros (OL L 237, 1991 8 24, p. 25),

1995 m. birželio 19 d. Tarybos direktyva 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo (OL L 143, 1995 6 27, p. 70),

2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/12/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros (OL L 75, 2001 3 15, p. 1),

2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/13/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo (OL L 75, 2001 3 15, p. 26),

2001 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo (OL L 75, 2001 3 15, p. 29),

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/51/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros (OL L 164, 2004 4 30, p. 164, ištaisyta redakcija: OL L 220, 2004 6 21, p. 58),

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų (OL L 315, 2007 12 3, p. 14),

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/58/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/440/EEB dėl Bendrijos geležinkelių plėtros ir Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo ir mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo (OL L 315, 2007 12 3, p. 44);

TEISĖS AKTAI, KURIAIS REGLAMENTUOJAMI SĄVEIKOS IR SAUGOS KLAUSIMAI

1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos (OL L 235, 1996 9 17, p. 6),

2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos (OL L 110, 2001 4 20, p. 1),

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/49/EB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 95/18/EB dėl geležinkelio įmonių licencijavimo bei Direktyvą 2001/14/EB dėl geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymo, mokesčių už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra ėmimo ir saugos sertifikavimo (OL L 164, 2004 4 30, p. 44, ištaisyta redakcija: OL L 220, 2004 6 21, p. 16),

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/50/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos sąveikos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos sąveikos (OL L 164, 2004 4 30, p. 114, ištaisyta redakcija: OL L 220, 2004 6 21, p. 40),

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantis Europos geležinkelio agentūrą (Agentūros reglamentas) (OL L 164, 2004 4 30, p. 1, ištaisyta redakcija: OL L 220, 2004 6 21, p. 3),

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/59/EB dėl traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo (OL L 315, 2007 12 3, p. 51),

2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/57/EB dėl geležinkelių sistemos sąveikos Bendrijoje (nauja redakcija) (OL L 191, 2008 7 18, p. 1),

2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (OL L 260, 2008 9 30, p. 13),

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/110/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2004/49/EEB dėl saugos Bendrijos geležinkeliuose (Saugos geležinkeliuose direktyva) (OL L 345, 2008 12 23, p. 62),

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1335/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 881/2004, įsteigiantį Europos geležinkelio agentūrą (Agentūros reglamentą) (OL L 354, 2003 12 31, p. 51),

2010 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 913/2010 dėl konkurencingo krovinių vežimo Europos geležinkeliais tinklo (OL L 276, 2010 10 20, p. 22);

SU VIEŠOSIOMIS PASLAUGOMIS SUSIJĘ ĮSIPAREIGOJIMAI

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų (OL L 315, 2007 12 3, p. 1).


II PRIEDAS

EUROPOS SĄJUNGOS PAREIŠKIMAS DĖL SUSITARIMO 2 STRAIPSNIO

Terminas „kuria reglamentuojamas atitinkamas dalykas“ turi būti suprantamas kaip taikomas konkrečiu atveju, kurį reglamentuoja Sutarties, įskaitant jos priedus, nuostata, ir nereglamentuoja Europos Sąjungos teisės aktai.


III PRIEDAS

TARYBOS, VALSTYBIŲ NARIŲ IR KOMISIJOS DALYVAVIMO OTIF PROCEDŪROSE VIDAUS TVARKA

Atsižvelgdamos į Europos Sąjungos sutartimi ir Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika grindžiamą reikalavimą, kad tarptautiniu mastu Sąjungai ir jos valstybėms narėms būtų vieningai atstovaujama ir tarptautinių įsipareigojimų vykdymo etape, Taryba, valstybės narės ir Komisija taikys šią vidaus tvarką:

1.   Taikymo sritis

Ši vidaus tvarka bus taikoma visų OTIF įsteigtų organų posėdžiams. Laikoma, kad nuoroda į „posėdį“ pagal šią tvarką mutatis mutandis taip pat laikoma nuoroda į kitas procedūras, pavyzdžiui, rašytinę procedūrą.

2.   Derinimo tvarka

2.1.

Siekiant pasirengti OTIF posėdžiui, įskaitant Generalinės Asamblėjos, Administracinio komiteto ir kitų komitetų posėdžius, bet ne tik juos, bus rengiami derinimo posėdžiai:

Briuselyje, kompetentingoje Tarybos darbo grupėje (paprastai Sausumos transporto darbo grupėje) kuo anksčiau ir tiek kartų, kiek būtina prieš OTIF posėdį ir, be to,

OTIF posėdžio vietoje, visų pirma OTIF posėdžio pradžioje ir, jei būtina, jo metu bei pabaigoje.

2.2.

Derinimo posėdžių metu bus tariamasi dėl pozicijų, kurių bus laikomasi tik Sąjungos vardu arba prireikus Sąjungos ir jos valstybių narių vardu. Šiuose posėdžiuose gali būti derinamos valstybių narių pozicijos jų išimtinei kompetencijai priklausančiais klausimais, jei valstybės narės dėl to susitaria.

2.3.

Derinimo posėdžių metu bus sprendžiama, kaip paskirstyti atsakomybę, susijusią su pareiškimais ir balsavimu dėl kiekvieno OTIF posėdžio darbotvarkės punkto, dėl kurio gali būti padarytas pareiškimas arba numatoma balsuoti.

2.4.

Rengiantis 2.1 punkte nurodytiems derinimo posėdžiams, be kita ko, rengiant pareiškimų projektus ir pozicijų dokumentus, jei būtina, bus surengtos preliminarios diskusijos atitinkamame komitete, įsteigtame pagal atitinkamus Sąjungos teisės aktus dėl susisiekimo geležinkeliais, visų pirma:

Pavojingų krovinių vežimo komitete – tais atvejais, kai aptariami su Sutarties C priedu susiję punktai; jeigu šie punktai turi įtakos geležinkelių sąveikai arba aptariant pagal Direktyvą 2004/49/EB plėtojamą bendrą saugos koncepciją, – taip pat Geležinkelių sąveikos ir saugos komitete,

Sąjungos geležinkelių plėtros klausimų komitete – tais atvejais, kai aptariami punktai, susiję su Sutarties A, B, D arba E priedais, ir aptariamos kitos OTIF plėtojamos vienodosios teisės sistemos,

Geležinkelių sąveikos ir saugos komitete – tais atvejais, kai aptariami punktai, susiję su Sutarties F arba G priedais.

2.5.

Prieš OTIF posėdį Komisija nurodys, kurie darbotvarkės punktai turi būti derinami Sąjungos lygiu, ir parengs pareiškimų projektus bei pozicijų dokumentus, kurie turės būti aptarti derinimo posėdžiuose.

2.6.

Jei derinimo posėdžiuose Komisija ir valstybės narės negali susitarti dėl bendrosios pozicijos, nes, pavyzdžiui, jos nesutaria dėl kompetencijos pasidalijimo, klausimas bus perduotas Nuolatinių atstovų komitetui ir (arba) Tarybai.

3.   Pareiškimai ir balsavimas OTIF posėdžiuose

3.1.

Jei darbotvarkės punktas yra susijęs su išimtinei Sąjungos kompetencijai priklausančiais klausimais, Sąjungos vardu kalbės ir balsuos Komisija. Tinkamai suderinus veiksmus, gali kalbėti ir valstybės narės pritardamos Sąjungos pozicijai ir (arba) ją papildydamos.

3.2.

Jei darbotvarkės punktas yra susijęs su išimtinei nacionalinei kompetencijai priklausančiais klausimais, kalbės ir balsuos valstybės narės.

3.3.

Jei darbotvarkės punktas yra susijęs su klausimais, kurie priklauso ir nacionalinei, ir Sąjungos kompetencijai, bendrąją poziciją pateiks pirmininkaujanti valstybė narė ir Komisija. Tinkamai suderinus veiksmus, gali kalbėti valstybės narės pritardamos bendrajai pozicijai ir (arba) ją papildydamos. Atitinkamai valstybės narės arba Komisija prireikus balsuos Sąjungos ir jos valstybių narių vardu laikydamosi bendrosios pozicijos. Sprendimas dėl to, kas balsuos, priimamas atsižvelgiant į tai, kokia kompetencija vyrauja (pavyzdžiui, vyrauja nacionalinė arba vyrauja Sąjungos kompetencija).

3.4.

Jei darbotvarkės punktas yra susijęs su klausimais, kurie priklauso ir nacionalinei, ir Sąjungos kompetencijai, o Komisija ir valstybės narės negalėjo susitarti dėl 2.6 punkte nurodytos bendrosios pozicijos, valstybės narės ir Komisija gali kalbėti tais klausimais, kurie aiškiai priklauso jų atitinkamai kompetencijai, ir balsuoti dėl jų.

3.5.

Tais atvejais, kai Komisija ir valstybės narės nesusitaria dėl kompetencijos pasidalijimo arba kai nepavyksta užtikrinti daugumos, kurios reikia Sąjungos pozicijai priimti, bus kuo labiau stengiamasi išsiaiškinti padėtį arba priimti Sąjungos poziciją. Kol to siekiama, tinkamai suderinus veiksmus, prireikus valstybės narės ir (arba) Komisija turės teisę kalbėti su sąlyga, kad jų išdėstyta pozicija neturės įtakos būsimai Sąjungos pozicijai, kad ji atitiks Sąjungos politiką ir ankstesnes Sąjungos pozicijas bei Sąjungos teisę.

3.6.

Valstybių narių ir Komisijos atstovai gali dalyvauti OTIF darbo grupių veikloje, kuriose rengiamasi OTIF techninių komitetų, visų pirma Pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais ekspertų komiteto (toliau – RID) ir Techninių ekspertų komiteto (toliau – TEC), posėdžiams. Dalyvaudami šių darbo grupių veikloje valstybių narių ir Komisijos atstovai gali pateikti techninius dokumentus ir visapusiškai dalyvauti diskusijose techniniais klausimais, remdamiesi savo techninėmis žiniomis. Šios diskusijos nesaistys Sąjungos.

Valstybių narių ir Komisijos atstovai dės dideles pastangas siekdami, kad būtų priimta bendra pozicija, ir gindami šią poziciją OTIF darbo grupėse vykstančiose diskusijose.

4.   Šios tvarkos peržiūra

Valstybės narės arba Komisijos prašymu ši tvarka bus peržiūrėta, atsižvelgiant į jos vykdymo metu įgytą patirtį.


Europos Sąjungos ir Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos

SUSITARIMAS

dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie 1980 m. gegužės 9 d. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) su pakeitimais, padarytais 1999 m. birželio 3 d. Vilniaus protokolu

EUROPOS SĄJUNGA (toliau – Sąjunga)

ir

TARPTAUTINIO VEŽIMO GELEŽINKELIAIS TARPVYRIAUSYBINĖ ORGANIZACIJA

(toliau – OTIF)

toliau kartu – Susitariančiosios Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į 1980 m. gegužės 9 d. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutartį (COTIF) su pakeitimais, padarytais 1999 m. birželio 3 d. Vilniaus protokolu (toliau – Sutartis), ypač į jos 38 straipsnį,

ATSIŽVELGDAMOS į Europos Sąjungos sutartyje (toliau – ES sutartis) ir Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) Sąjungai nustatytus įpareigojimus tam tikrose srityse, kurioms taikoma Sutartis,

PRIMINDAMOS, kad 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Sąjunga pakeitė Europos bendriją bei ją perėmė ir nuo tos datos naudojasi visomis Europos bendrijos teisėmis bei prisiima visus jos įsipareigojimus,

KADANGI pagal Sutartį įsteigta Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinė organizacija (OTIF), kurios buveinė yra Berne,

KADANGI Sąjungos prisijungimo prie Sutarties tikslas – padėti OTIF siekti tikslo propaguoti tarptautinį susisiekimą geležinkeliais, jį tobulinti ir sudaryti jam palankesnes sąlygas tiek techniniu, tiek teisiniu atžvilgiais,

KADANGI, remiantis Sutarties 3 straipsniu, Sutarties Šalims, kurios taip pat yra Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės susitarimo Šalys, taikomi Sutartyje nustatyti tarptautinio bendradarbiavimo įpareigojimai nėra viršesni už jų, kaip Sąjungos valstybių narių arba Europos ekonominės erdvės susitarimo Šalių, įpareigojimus,

KADANGI dėl tų Sutarties nuostatų, kurios susijusios su Sąjungos kompetencija, būtina įrašyti nuostatą dėl atsiejimo, kad būtų nurodyta, jog Sąjungos valstybės narės negali vadovautis Sutartyje nustatytomis teisėmis ir įpareigojimais bei tiesiogiai juos taikyti tarpusavyje,

KADANGI Sutartis visapusiškai taikoma Sąjungai bei jos valstybėms narėms ir kitoms Sutarties Šalims,

KADANGI Sąjungai prisijungiant prie Sutarties reikia aiškiai nustatyti Sutarties nuostatų taikymo Sąjungai ir jos valstybėms narėms taisykles,

KADANGI Sąjungos prisijungimo prie Sutarties sąlygos turi leisti Sąjungai Sutarties taikymo srityje naudotis kompetencija, kurią jai suteikė jos valstybės narės,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Sąjunga pagal Sutarties 38 straipsnį prisijungia prie Sutarties laikydamasi šiame Susitarime nustatytų sąlygų.

2 straipsnis

Nedarydamos poveikio Sutarties dalykui ir tikslui – propaguoti tarptautinį susisiekimą geležinkeliais, jį tobulinti ir sudaryti jam palankesnes sąlygas,– taip pat nedarydamos poveikio visapusiškam Sutarties taikymui kitų Sutarties Šalių tarpusavio santykiuose, Sutarties Šalys, kurios yra Sąjungos valstybės narės, taiko Sąjungos taisykles ir todėl netaiko ta Sutartimi nustatytų taisyklių, išskyrus tuos atvejus, kai nėra Sąjungos taisyklės, kuria reglamentuojamas atitinkamas dalykas.

3 straipsnis

Laikantis šio Susitarimo nuostatų, Sutarties nuostatos aiškinamos taip, kad būtų taikomos ir Sąjungai atsižvelgiant į jos kompetenciją; atitinkamai suprantami ir įvairūs terminai, vartojami apibrėžti Sutarties Šalis bei jų atstovus.

4 straipsnis

Sąjunga nemoka įnašų į OTIF biudžetą ir nedalyvauja priimant sprendimus dėl to biudžeto.

5 straipsnis

Nedarant poveikio galimybei naudotis jos balsavimo teisėmis pagal 6 straipsnį, Sąjunga turi teisę būti atstovaujama ir dalyvauti visų OTIF organų, kuriuose bet kuri iš jos valstybių narių turi teisę būti atstovaujama kaip Sutarties Šalis ir kuriuose gali būti sprendžiami jos kompetencijai priklausantys klausimai, veikloje.

Sąjunga negali būti Administracinio komiteto nare. Ji gali būti kviečiama į to komiteto posėdžius, kai komitetas pageidauja pasikonsultuoti su ja į darbotvarkę įtrauktais bendros svarbos klausimais.

6 straipsnis

1.   Priimant sprendimus Sąjungos išimtinei kompetencijai priklausančiais klausimais Sąjunga naudojasi savo valstybių narių balsavimo teisėmis pagal Sutartį.

2.   Priimant sprendimus tais klausimais, kurie priskirti pasidalijamajai Sąjungos ir jos valstybių narių kompetencijai, balsuoja Sąjunga arba jos valstybės narės.

3.   Atsižvelgiant į Sutarties 26 straipsnio 7 dalį, Sąjunga turi tiek balsų, kiek jų turi visos jos valstybės narės, kurios taip pat yra Sutarties Šalys. Jei balsuoja Sąjunga, jos valstybės narės nebalsuoja.

4.   Sąjunga kiekvienu konkrečiu atveju praneša kitoms Sutarties Šalims apie atvejus, kai, svarstant įvairius Generalinės Asamblėjos ir kitų parengiamųjų organų darbotvarkės punktus, ji naudosis 1–3 dalyse numatytomis balsavimo teisėmis. Šis įpareigojimas taikomas ir tada, kai sprendimai priimami susirašinėjimo būdu. Ta informacija turi būti perduota pakankamai anksti, kad OTIF Generalinis sekretorius galėtų perduoti ją kartu su posėdžio dokumentais arba kad sprendimą būtų galima priimti susirašinėjimo būdu.

7 straipsnis

Sąjungos kompetencijos apimtis bendrai apibūdinama rašytiniame pareiškime, kurį Sąjunga pateikia šio Susitarimo sudarymo metu. Tas pareiškimas gali būti prireikus iš dalies pakeistas, Sąjungai pranešus apie tai OTIF. Jis nepakeičia ir jokiu būdu neapriboja klausimų, kurie gali būti išdėstyti pranešimuose dėl Sąjungos kompetencijos, kuriuos reikia pateikti prieš OTIF priimant sprendimą oficialiu balsavimu arba kitu būdu.

8 straipsnis

Visiems ginčams, kylantiems tarp Susitariančiųjų Šalių dėl šio Susitarimo aiškinimo, taikymo ar įgyvendinimo, įskaitant jo egzistavimą, galiojimą ir nutraukimą, taikoma Sutarties V antraštinė dalis.

9 straipsnis

Šis Susitarimas įsigalioja pirmo mėnesio po to, kai Susitariančiosios Šalys pasirašė šį Susitarimą, pirmą dieną. Šiuo atveju Sutarties 34 straipsnio 2 dalis netaikoma.

10 straipsnis

Šio Susitarimo galiojimo trukmė neribota.

Jeigu visos Sutarties Šalys, kurios yra Sąjungos valstybės narės, denonsuoja Sutartį, laikoma, kad Sąjunga pranešė apie tą denonsavimą ir denonsavo šį Susitarimą tuo pat metu, kai paskutinė Sąjungos valstybė narė, denonsavusi Sutartį, pranešė apie jos denonsavimą pagal Sutarties 41 straipsnį.

11 straipsnis

Sutarties Šalys, kurios nėra Sąjungos valstybės narės ir kurios taiko atitinkamus Sąjungos teisės aktus pagal savo tarptautinius susitarimus su Sąjunga, pritarus Sutarties depozitarui gali įtraukti atskirus pareiškimus dėl teisių ir įpareigojimų išlaikymo pagal jų susitarimus su Sąjunga, Sutartį ir atitinkamus reglamentus.

Šis Susitarimas parengiamas dviem egzemplioriais (vieną originalą saugo OTIF, o kitą – Sąjunga) anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; visi tekstai yra vienodai autentiški. Tai nedaro poveikio Sutarties 45 straipsnio 1 daliai.

TAI PATVIRTINDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti tinkamai įgalioti atstovai.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Междуправителствената организация за международни железопътни превози (OTIF)

Por la Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril (OTIF)

Za Mezivládní organizaci pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF)

For Den Mellemstatslige Organisation for Internationale Jernbanebefordringer (OTIF)

Für die Zwischenstaatliche Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF)

Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF) nimel

Για το Διακυβερνητικό Οργανισμό Διεθνών Σιδηροδρομικών Μεταφορών (OTIF)

For the Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail (OTIF)

Pour l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF)

Per l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF)

Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF) vārdā –

Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos (OTIF) vardu

A Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet (OTIF) részéről

Għall-Organizzazzjoni Intergovernattiva għat-Trasport Internazzjonali bil-Ferrovija (OTIF)

Voor de Intergouvernementele Organisatie voor het internationale spoorwegvervoer (OTIF)

W imieniu Międzyrządowej Organizacji Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF)

Pela Organização Intergovernamental para os Transportes Internacionais Ferroviários (OTIF)

Pentru Organizația Interguvernamentală pentru Transporturile Internaționale Feroviare (OTIF)

Za Medzivládnu organizáciu pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF)

Za Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet (OTIF)

Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) puolesta

För Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (Otif)

Image


Top