EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0723

2012 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas 2012/723/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/172/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms atsižvelgiant į padėtį Egipte

OJ L 327, 27.11.2012, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 014 P. 175 - 175

No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2021; netiesiogiai panaikino 32021D0449

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/723/oj

27.11.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/44


TARYBOS SPRENDIMAS 2012/723/BUSP

2012 m. lapkričio 26 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/172/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms atsižvelgiant į padėtį Egipte

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

2011 m. kovo 21 d. Taryba priėmė Sprendimą 2011/172/BUSP (1);

(2)

siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tam, kad Egipto valstybei būtų grąžintos pasisavintos lėšos, reikėtų iš dalies pakeisti nukrypti leidžiančias nuostatas pagal Sprendimą 2011/172/BUSP, kad būtų galima nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą, kai jų reikia iki arba po atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų įtraukimo į sąrašą dienos Sąjungoje priimtam teisminės institucijos ar administraciniam sprendimui arba valstybėje narėje vykdytinam teisminės institucijos sprendimui įgyvendinti;

(3)

todėl Sprendimas 2011/172/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2011/172/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

lėšoms ar ekonominiams ištekliams taikomas arbitražinis sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 1 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija buvo įtrauktas į priede pateiktą sąrašą, arba Sąjungoje priimtas teisminės institucijos ar administracinis sprendimas, arba atitinkamoje valstybėje narėje vykdytinas teisminės institucijos sprendimas, priimtas iki arba po tos dienos;

b)

lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurie yra garantuoti tokiu sprendimu arba kurie yra pripažinti teisėtais tokiame sprendime, patenkinti, neperžengiant ribų, nustatytų taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokius reikalavimus pateikiančių asmenų teises;

c)

sprendimas nėra priede pateiktame sąraše nurodyto fizinio ar juridinio asmens, subjekto ar organizacijos naudai ir

d)

sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šią dalį suteiktus leidimus.“;

2)

1 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6.   2 dalis netaikoma, kai įšaldytos sąskaitos papildomos:

a)

palūkanomis arba kitomis dėl tų sąskaitų atsirandančiomis pajamomis, arba

b)

mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki tos dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti 1 ir 2 dalyje numatytos priemonės, arba

c)

mokėjimais pagal teisminius, administracinius ar arbitražinius sprendimus, priimtus Sąjungoje ar kurie vykdytini atitinkamoje valstybėje narėje,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams tebetaikomos 1 dalyje numatytos priemonės.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. lapkričio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. DEMOSTHENOUS


(1)  OL L 76, 2011 3 22, p. 63.


Top