EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0996

2012 m. spalio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 996/2012, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 284/2012 Tekstas svarbus EEE

OJ L 299, 27.10.2012, p. 31–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 217 - 227

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 02/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/996/oj

27.10.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 299/31


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 996/2012

2012 m. spalio 26 d.

kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 284/2012

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 53 straipsnyje nustatyta galimybė Sąjungai imtis atitinkamų iš trečiųjų šalių importuojamiems maisto produktams ir pašarams taikomų skubių priemonių, kuriomis siekiama apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą arba aplinką, jeigu pavienių valstybių narių taikomomis priemonėmis tinkamai išvengti pavojaus neįmanoma;

(2)

po 2011 m. kovo 11 d. įvykusios avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje Komisijai pranešta, kad tam tikruose Japonijos kilmės maisto produktuose radionuklidų lygis viršijo Japonijoje taikomus maisto produktų taršos lygius. Ši tarša gali būti pavojinga Sąjungos gyventojų ir gyvūnų sveikatai, todėl 2011 m. kovo 25 d. priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 297/2011, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai (2). Tas reglamentas buvo pakeistas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 961/2011 (3), kuris vėliau buvo pakeistas Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 284/2012 (4);

(3)

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 284/2012 kelis kartus iš dalies keistas siekiant atsižvelgti į padėties pokyčius. Kadangi dabar reikalingi nauji pakeitimai, Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 284/2012 reikėtų pakeisti nauju reglamentu;

(4)

galiojančios priemonės peržiūrėtos atsižvelgiant į Japonijos valdžios institucijų pateiktus antro augimo sezono po avarijos duomenis apie daugiau kaip 26 000 pašarų ir maisto produktų užteršimo radioaktyviomis medžiagomis atvejų;

(5)

tikslinga šio reglamento nuostatų netaikyti asmeninėms siuntoms. Dėl gyvūninių maisto produktų bei pašarų reikėtų pateikti nuorodą į 2009 m. kovo 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 206/2009 dėl gyvūninių produktų asmeninių siuntų įvežimo į Bendriją, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 136/2004 (5), nuostatas. Dėl kitų pašarų ir maisto produktų turėtų būti nustatyta, kad siuntos gali būti laikomos asmeninėmis siuntomis tik jei jos yra nekomercinės ir skirtos privačiam asmeniui vartoti ar naudoti;

(6)

Japonijos valdžios institucijos pateikė Komisijai išsamios informacijos, kad be alkoholinių gėrimų, kuriems specialūs reikalavimai nebuvo taikomi(sakės, viskio ir shochu), kitų alkoholinių gėrimų radioaktyvumo lygis taip pat labai nežymus. Poliravimo ir fermentavimo metu alkoholinių gėrimų radioaktyvumo lygis gerokai sumažėja. Todėl, siekiant sumažinti Japonijos valdžios institucijų ir importuojančių valstybių narių kompetentingų institucijų administracinę naštą, reikėtų tam tikriems kitiems alkoholiniams gėrimams netaikyti šio reglamento;

(7)

iš Japonijos valdžios institucijų pateiktų duomenų matyti, kad nebūtina toliau taikyti reikalavimą prieš eksportuojant į Sąjungą imti Jamanašio ir Šidzuokos prefektūrų kilmės pašarų ir maisto produktų mėginius ir juos tirti dėl radioaktyvumo lygio. Reikalavimas imti mėginius ir juos tirti turėtų būti toliau taikomas tik Šidzuokos kilmės arbatai ir Šidzuokos ir Jamanašio kilmės grybams;

(8)

kadangi Fukušimos prefektūros kilmės pašarų ir maisto produktų radioaktyvumo lygis vis dar neatitinka reikalavimų arba yra didelis, reikėtų toliau taikyti galiojantį reikalavimą prieš eksportuojant į Sąjungą imti visų tos prefektūros kilmės pašarų ir maisto produktų mėginius ir juos tirti. Tačiau tokiems pašarams ir maisto produktams turėtų būti toliau taikomos bendrosios išimtys (pvz., kaip alkoholiniams gėrimams ir asmeninėms siuntoms);

(9)

reikėtų apriboti šiuo metu galiojantį reikalavimą prieš eksportuojant į Sąjungą imti visų Gunmos, Ibarakio, Točigio, Miagio, Saitamos, Tokijo, Ivatės, Čibos ir Kanagavos prefektūrų kilmės pašarų ir maisto produktų mėginius ir juos tirti, ir šį reikalavimą taikyti tik grybams, arbatai, žuvininkystės produktams, tam tikriems valgomiesiems laukiniams augalams, tam tikroms daržovėms, tam tikriems vaisiams, ryžiams, sojos pupelėms ir iš jų pagamintiems perdirbtiems arba šalutiniams produktams. Tie patys reikalavimai turėtų būti taikomi sudėtiniams maisto produktams, kurių sudėtyje sudedamoji (-osios) dalis (-ys), kurią (-ias) reikalaujama tirti prieš eksportuojant į Sąjungą, sudaro daugiau kaip 50 proc.;

(10)

iš importuojamų produktų patikrinimų rezultatų matyti, kad Japonijos valdžios institucijos tinkamai įgyvendina Sąjungos teisės aktuose numatytas specialias sąlygas, o šių sąlygų nesilaikymo atvejų nenustatyta ilgiau nei metus. Todėl reikėtų rečiau atlikti importuojamų produktų patikrinimus ir teikti jų rezultatų ataskaitas Komisijai;

(11)

reikėtų numatyti vėl peržiūrėti nuostatas, kai bus gauti trečio augimo sezono po avarijos pašarų ir maisto produktų mėginių ėmimo ir tyrimo dėl radioaktyvumo lygio rezultatai, t. y. iki 2014 m. kovo 31 d. Tačiau su produktais, kurių derlius nuimamas daugiausia antro augimo sezono antroje pusėje ir kurių visi antro augimo sezono duomenys iki minėtos datos dar nebus gauti, susijusias nuostatas reikėtų numatyti peržiūrėti iki 2013 m. kovo 31 d.;

(12)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstiems pašarams ir maisto produktams, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (Euratomas) Nr. 3954/87 (6) 1 straipsnio 2 dalyje, išskyrus:

a)

produktus, kurie išvežti iš Japonijos iki 2011 m. kovo 28 d.,

b)

produktus, kurie gauti ir (arba) perdirbti iki 2011 m. kovo 11 d.,

c)

alkoholinius gėrimus, kurių KN kodai 2203–2208,

d)

asmenines gyvūninių maisto produktų bei pašarų siuntas, kurioms taikomas Reglamento (EB) 206/2009 2 straipsnis,

e)

nekomercines maisto produktų bei pašarų, išskyrus gyvūninius maisto produktus bei pašarus, asmenines siuntas, skirtas tik privačiam asmeniui vartoti ar naudoti. Kilus abejonių, prievolė įrodyti tenka siuntos gavėjui.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente „Japonijos teisės aktuose nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės“ – pereinamojo laikotarpio priemonės, kurias dėl didžiausio cezio-134 ir cezio-137 sumos lygio, kaip išdėstyta III priede, 2012 m. vasario 24 d. patvirtino Japonijos valdžios institucijos.

„Siunta“ – tam tikras tos pačios klasės ar aprašo pašarų ar maisto produktų, kuriems taikomas šis reglamentas ir kurie, nepažeidžiant 5 straipsnyje nurodytoje deklaracijoje nustatytų apribojimų, vežami su tuo (-ais) pačiu (-iais) dokumentu (-ais), ta pačia transporto priemone ir iš tos (-ų) pačios (-ių) Japonijos prefektūros (-ų), kiekis.

3 straipsnis

Importas į Sąjungą

1 straipsnyje nurodytus pašarus ir maisto produktus (toliau – produktai) į Sąjungą leidžiama importuoti tik jeigu jie atitinka šiame reglamente išdėstytus reikalavimus.

4 straipsnis

Didžiausias cezio-134 ir cezio-137 lygis

1.   1 straipsnyje nurodyti produktai, išskyrus išvardytus III priede, turi atitikti II priede nustatytą didžiausią cezio-134 ir cezio-137 sumos lygį.

2.   III priede išvardyti produktai turi atitikti tame priede nustatytą didžiausią radioaktyviojo cezio lygį.

5 straipsnis

Deklaracija

1.   Prie kiekvienos 1 straipsnyje nurodytų produktų siuntos pridedama pagal 6 straipsnį parengta ir pasirašyta galiojanti deklaracija.

2.   1 dalyje nurodytoje deklaracijoje:

a)

patvirtinama, kad produktai atitinka galiojančius Japonijos teisės aktus ir

b)

nurodoma, ar produktams taikytinos Japonijos teisės aktuose nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės.

3.   Be to, 1 dalyje nurodytoje deklaracijoje patvirtinama, kad:

a)

produktai gauti ir (arba) perdirbti iki 2011 m. kovo 11 d. arba

b)

produktų, išskyrus Šidzuokos prefektūros kilmės arbatą ir grybus ir Jamanašio prefektūros kilmės grybus, kilmės prefektūros nėra Fukušimos, Gunmos, Ibarakio, Točigio, Miagio, Saitamos, Tokijo, Čibos, Kanagavos ir Ivatės prefektūros ir jie nėra siunčiami iš šių prefektūrų, arba

c)

produktų kilmės prefektūros yra Gunmos, Ibarakio, Točigio, Miagio, Saitamos, Tokijo, Čibos, Kanagavos ir Ivatės prefektūros ir jie yra siunčiami iš šių prefektūrų, tačiau jie nėra išvardyti šio reglamento IV priede (todėl šių produktų nereikalaujama tirti prieš eksportuojant), arba

d)

produktai siunčiami iš Fukušimos, Gunmos, Ibarakio, Točigio, Miagio, Saitamos, Tokijo, Čibos, Kanagavos ir Ivatės prefektūrų, tačiau jos nėra produktų kilmės prefektūros ir tranzito metu produktai nebuvo paveikti radioaktyvios spinduliuotės, arba

e)

jei produktai yra Šidzuokos prefektūros kilmės arbata ar grybai arba Jamanašio prefektūros kilmės grybai, iš jų pagaminti šalutiniai produktai arba kombinuotieji pašarai ar sudėtiniai maisto produktai, kurių sudėtyje tokių produktų yra daugiau kaip 50 proc., prie jų pridedama mėginių ėmimo ir tyrimų rezultatų ataskaita, arba

f)

jei šio Reglamento IV priede išvardyti produktai yra Fukušimos, Gunmos, Ibarakio, Točigio, Miagio, Saitamos, Tokijo, Čibos, Kanagavos ir Ivatės prefektūrų kilmės arba yra kombinuotieji pašarai ar sudėtiniai maisto produktai, kurių sudėtyje tokių produktų yra daugiau kaip 50 proc., prie jų pridedama mėginių ėmimo ir tyrimų rezultatų ataskaita. IV priede pateiktu produktų sąrašu nedaromas poveikis 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (7) nustatytiems reikalavimams, arba

g)

jei produktų ar daugiau kaip 50 proc. juos sudarančių sudedamųjų dalių kilmė nežinoma, prie jų pridedama mėginių ėmimo ir tyrimų rezultatų ataskaita.

4.   3 dalies f punktas taip pat taikomas tame punkte nurodytų prefektūrų pakrančių vandenyse pagautiems ar gautiems produktams, neatsižvelgiant į tai, kur šie produktai iškelti į sausumą.

6 straipsnis

Deklaracijos parengimas ir pasirašymas

1.   5 straipsnyje nurodyta deklaracija rengiama pagal I priede pateiktą pavyzdį.

2.   5 straipsnio 3 dalies a, b, c arba d punktuose nurodytų produktų deklaracijas pasirašo Japonijos kompetentingos institucijos įgaliotas atstovas arba Japonijos kompetentingos institucijos įgaliotos instancijos įgaliotas atstovas, veikiantis Japonijos kompetentingos institucijos įgaliojimu ir jai prižiūrint.

3.   5 straipsnio 3 dalies e, f ir g punktuose nurodytų produktų deklaraciją pasirašo Japonijos kompetentingos institucijos įgaliotas atstovas ir prie jos pridedama mėginių ėmimo ir tyrimų rezultatų ataskaita.

7 straipsnis

Identifikacija

Kiekvienai 1 straipsnyje nurodytų produktų siuntai suteikiamas kodas, kuris nurodomas 5 straipsnio 1 dalyje minėtoje deklaracijoje, 5 straipsnio 3 dalyje minėtoje tyrimų ataskaitoje, sanitariniame sertifikate ir visuose prekybos dokumentuose, kurie pridedami prie siuntos.

8 straipsnis

Pasienio kontrolės postai ir nustatyti įvežimo punktai

1 straipsnyje nurodytų produktų siuntos, kurioms netaikoma Tarybos direktyva 97/78/EB (8), į Sąjungą įvežamos per nustatytą įvežimo punktą, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EB) Nr. 669/2009 (9) 3 straipsnio b punkte (toliau – nustatytas įvežimo punktas).

9 straipsnis

Išankstinis pranešimas

Pašarų ir maisto ūkio subjektai arba jų atstovai iš anksto praneša pasienio kontrolės posto arba nustatyto įvežimo punkto kompetentingoms institucijoms apie visas 1 straipsnyje nurodytų produktų siuntas bent dvi darbo dienas prieš fizinį siuntos atvežimą.

10 straipsnis

Oficialūs patikrinimai

1.   Pasienio kontrolės posto arba nustatyto įvežimo punkto kompetentingos institucijos:

a)

patikrina visų 1 straipsnyje nurodytų produktų siuntų dokumentus,

b)

atlieka 5 proc. siuntų fizinius ir tapatumo patikrinimus, įskaitant laboratorinius tyrimus dėl cezio-134 ir cezio-137.

2.   Oficialios kontrolės priemonės siuntoms taikomos ne ilgiau kaip penkias darbo dienas, kol bus gauti laboratorinio tyrimo rezultatai.

3.   Jei iš laboratorinio tyrimo rezultatų paaiškėja, kad pateiktos garantijos neatitinka tikrovės, laikoma, kad deklaracija negalioja, o pašarų ir maisto produktų siunta neatitinka šio reglamento nuostatų.

11 straipsnis

Sąnaudos

Visas 10 straipsnyje nurodytų oficialių patikrinimų ir priemonių, taikomų reikalavimų neatitinkančioms siuntoms, sąnaudas padengia pašarų ir maisto ūkio subjektai.

12 straipsnis

Išleidimas į laisvą apyvartą

Siuntos į laisvą apyvartą gali būti išleidžiamos tik jei pašarų ir maisto ūkio subjektai ar jų atstovai muitinei pateikia 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą deklaraciją,

a)

kurią tinkamai patvirtino pasienio kontrolės posto arba nustatyto įvežimo punkto kompetentinga institucija ir

b)

kuria įrodoma, kad buvo atlikti 10 straipsnyje nurodyti oficialūs patikrinimai ir gauti palankūs rezultatai.

13 straipsnis

Reikalavimų neatitinkantys produktai

Šio reglamento reikalavimų neatitinkantys produktai rinkai neteikiami. Tokie produktai sunaikinami laikantis saugos reikalavimų arba grąžinami į kilmės šalį.

14 straipsnis

Pranešimai

Pasinaudodamos skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (RASFF) valstybės narės kas tris mėnesius praneša Komisijai apie visus gautus tyrimų rezultatus. Ši ataskaita pateikiama per mėnesį po kiekvieno ketvirčio pabaigos.

15 straipsnis

Panaikinimas

Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 284/2012 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

16 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonė

Nukrypstant nuo 3 straipsnio, 1 straipsnyje nurodytus produktus galima importuoti į Sąjungą, jei jie atitinka Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 284/2012 šiais atžvilgiais:

a)

produktai išvežti iš Japonijos prieš įsigaliojant šiam reglamentui arba

b)

prie produktų pridedama Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 284/2012 nustatyta deklaracija, išduota iki 2012 m. lapkričio 1 d., o produktai išvežti iš Japonijos iki 2012 m. gruodžio 1 d.

17 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymo laikotarpis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo įsigaliojimo dienos iki 2014 m. kovo 31 d.

Dėl produktų, kurių derlius nuimamas daugiausia rugpjūčio – lapkričio mėn., ir žuvies bei žuvininkystės produktų šis reglamentas peržiūrimas iki 2013 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. spalio 26 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(2)  OL L 80, 2011 3 26, p. 5.

(3)  OL L 252, 2011 9 28, p. 10.

(4)  OL L 92, 2012 3 30, p. 16.

(5)  OL L 77, 2009 3 24, p. 1.

(6)  OL L 371, 1987 12 30, p. 11.

(7)  OL L 43, 1997 2 14, p. 1.

(8)  OL L 24, 1998 1 24, p. 9.

(9)  OL L 194, 2009 7 25, p. 11.


I PRIEDAS

Deklaracija, išduodama į Sąjungą importuojant

… (produktai ir kilmės šalis)

Partijos identifikavimo kodas … Deklaracijos numeris …

Remdamasis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 996/2012, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiustų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai, nuostatomis

(Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 996/2012 6 straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytas įgaliotas atstovas)

PATVIRTINA, kad …

… (1 straipsnyje nurodyti produktai)

iš šios siuntos, sudarytos iš: …

… (siuntos aprašas, produktai, pakuočių skaičius ir rūšis, bruto arba neto svoris)

pakrautos … (pakrovimo vieta)

(vieta) … (pakrovimo data)

… (vežėjo identifikavimas)

vežamos į … (paskirties vieta ir šalis)

siunčiamos iš …

… (siuntėjo pavadinimas ir adresas)

dėl didžiausio cezio-134 ir cezio-137 sumos lygio atitinka galiojančius Japonijos teisės aktus.

PATVIRTINA, kad siunčiamiems pašarams ar maisto produktams

netaikomos Japonijos teisės aktuose nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės dėl didžiausio cezio-134 ir cezio-137 sumos lygio (žr. įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 996/2012 III priedą);

taikomos Japonijos teisės aktuose nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės dėl didžiausio cezio-134 ir cezio-137 sumos lygio (žr. įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 996/2012 III priedą).

PATVIRTINA, kad siunčiami:

pašarai ar maisto produktai gauti ir (arba) perdirbti iki 2011 m. kovo 11 d.;

pašarai ar maisto produktai, kurių kilmės prefektūros nėra Fukušimos, Gunmos, Ibarakio, Točigio, Miagio, Saitamos, Tokijo, Čibos, Kanagavos ir Ivatės prefektūros ir jie nėra siunčiami iš šių prefektūrų, išskyrus Šidzuokos prefektūros kilmės arbatą ir grybus ir Jamanašio prefektūros kilmės grybus;

pašarai ir maisto produktai siunčiami iš Fukušimos, Gunmos, Ibarakio, Točigio, Miagio, Saitamos, Tokijo, Čibos, Kanagavos ir Ivatės prefektūrų, tačiau jos nėra produktų kilmės prefektūros ir tranzito metu produktai nebuvo paveiktas radioaktyvios spinduliuotės;

įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 996/2012 IV priede neišvardyti pašarai ir maisto produktai, kurių kilmės prefektūros yra Gunmos, Ibarakio, Točigio, Miagio, Saitamos, Tokijo, Čibos, Kanagavos ir Ivatės prefektūros ir jie yra siunčiami iš šių prefektūrų;

Šidzuokos prefektūros kilmės arbata arba grybai arba kombinuotieji pašarai ar sudėtiniai maisto produktai, kurių sudėtyje tokių produktų yra daugiau kaip 50 proc., kurių mėginiai paimti … (data), o laboratoriniai tyrimai atlikti …

(data) …

(laboratorijos pavadinimas) siekiant nustatyti radionuklidų cezio-134 ir cezio-137 lygį. Tyrimų ataskaita pridedama;

Jamanašio prefektūros kilmės grybai arba kombinuotieji pašarai ar sudėtiniai maisto produktai, kurių sudėtyje tokių produktų yra daugiau kaip 50 proc., kurių mėginiai paimti … (data), o laboratoriniai tyrimai atlikti …

(data) …

(laboratorijos pavadinimas) siekiant nustatyti radionuklidų cezio-134 ir cezio-137 lygį. Tyrimų ataskaita pridedama;

įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 996/2012 IV priede išvardyti pašarai ir maisto produktai arba kombinuotieji pašarai ar sudėtiniai maisto produktai, kurių sudėtyje tokių produktų yra daugiau kaip 50 proc., kurių kilmės prefektūros yra Fukušimos, Gunmos, Ibarakio, Točigio, Miagio, Saitamos, Tokijo, Čibos, Kanagavos ir Ivatės prefektūros ir kurių mėginiai paimti … (data), o laboratoriniai tyrimai atlikti … (data) … (laboratorijos pavadinimas) siekiant nustatyti radionuklidų cezio-134 ir cezio-137 lygį. Tyrimų ataskaita pridedama;

pašarai ir maisto produktai, kurių kilmė nežinoma, arba kurių sudedamosios (-ųjų) dalies (-ių), sudarančios (-ų) daugiau kaip 50 proc. šių pašarų ir maisto produktų, kilmė nežinoma, ir kurių mėginiai paimti … (data), o laboratoriniai tyrimai atlikti … (data) … (laboratorijos pavadinimas) siekiant nustatyti radionuklidų cezio-134 ir cezio-137 lygį. Tyrimų ataskaita pridedama.

Pasirašyta … (vieta ir data) …

Antspaudas ir parašas (įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 996/2012 6 straipsnio 2 ar 3 dalyje nurodytas įgaliotas atstovas)

Šią dalį pildo pasienio kontrolės posto arba nustatyto įvežimo punkto kompetentinga institucija

Muitinė priėmė šią siuntą, kad ji būtų išleista į laisvą apyvartą Sąjungoje.

Muitinė NEPRIĖMĖ šios siuntos, kad ji būtų išleista į laisvą apyvartą Sąjungoje.

(valstybės narės kompetentinga institucija)

Data

Antspaudas

Parašas


II PRIEDAS

Japonijos teisės aktuose nustatyti didžiausi maisto produktų taršos lygiai  (1) (Bq/kg)

 

Kūdikiams ir mažiems vaikams skirti maisto produktai

Pienas ir pieno gėrimai

Kiti maisto produktai, išskyrus - mineralinį vandenį ir panašius gėrimus - iš nefermentuotų lapų užpilo pagamintą arbatą

Mineralinis vanduo bei panašūs gėrimai ir iš nefermentuotų lapų užpilo pagaminta arbata

Cezio-134 ir cezio-137 suma

50 (2)

50 (2)

100 (2)

10 (2)


Japonijos teisės aktuose nustatyti didžiausi pašarų taršos lygiai  (3) (Bq/kg)

 

Galvijams ir arkliams skirtas pašaras

Naminiams paukščiams pašaras

Naminiams paukščiams pašaras

Žuvims skirtas pašaras (5)

Cezio-134 ir cezio-137 suma

100 (4)

80 (4)

160 (4)

40 (4)


(1)  Sausiems produktams, kurie skirti vartoti juos atgaminus, didžiausias lygis taikomas atgamintam ir paruoštam vartoti produktui.

Džiovintiems grybams taikomas atgaminimo koeficientas yra 5.

Arbatai didžiausias lygis taikomas iš arbatžolių pagamintam užpilui. Džiovintos arbatos perdirbimo koeficientas yra 50, todėl džiovintiems arbatos lapams nustačius 500 Bq/kg didžiausią lygį užtikrinama, kad užpiltos arbatos lygis neviršija 10 Bq/kg didžiausio lygio.

(2)  Siekiant derėjimo su šiuo metu Japonijoje taikomais didžiausiais taršos lygiais, šiomis vertėmis laikinai pakeičiamos Tarybos reglamentu (Euratomas) Nr. 3954/87 nustatytos vertės.

(3)  Didžiausias lygis siejamas su pašarais, kurių drėgnis yra 12 proc.

(4)  Siekiant derėjimo su šiuo metu Japonijoje taikomais didžiausiais taršos lygiais, šiomis vertėmis laikinai pakeičiama Komisijos reglamentu (Euratomas) Nr. 770/90 (OL L 83, 1990 3 30, p. 78) nustatyta vertė.

(5)  Išskyrus pašarą, skirtą dekoratyvinėms žuvims.


III PRIEDAS

Šiam reglamentui taikomos Japonijos teisės aktuose nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės

a)

Radioaktyviojo cezio lygis piene ir pieno produktuose, mineraliniame vandenyje bei panašiuose gėrimuose, pagamintuose ir (arba) perdirbtuose iki 2012 m. kovo 31 d., neviršija 200 Bq/kg. Radioaktyviojo cezio lygis kituose maisto produktuose, išskyrus ryžius, sojos pupeles ir iš jų pagamintus perdirbtus produktus, kurie pagaminti ir (arba) perdirbti iki 2012 m. kovo 31 d., neviršija 500 Bq/kg.

b)

Radioaktyviojo cezio lygis ryžių produktuose, pagamintuose ir (arba) perdirbtuose iki 2012 m. rugsėjo 30 d., neviršija 500 Bq/kg.

c)

Radioaktyviojo cezio lygis sojos pupelėse, gautose ir pateiktose rinkai iki 2012 m. gruodžio 31 d., neviršija 500 Bq/kg.

d)

Radioaktyviojo cezio lygis sojos pupelių produktuose, pagamintuose ir (arba) perdirbtuose iki 2012 m. gruodžio 31 d., neviršija 500 Bq/kg.


IV PRIEDAS

Pašarai ir maisto produktai, kuriems taikomas reikalavimas prieš eksportuojant į Sąjungą imti mėginius ir juos tirti dėl cezio-134 ir cezio-137

a)

Fukušimos prefektūros kilmės produktai:

visi produktai, atsižvelgiant į šio reglamento 1 straipsnyje nurodytas išimtis.

b)

Šidzuokos prefektūros kilmės produktai:

arbata ir iš jos pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 09022101 20 ir 2202 90 10;

grybai ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 ir 2005 99 80.

c)

Jamanašio prefektūros kilmės produktai:

grybai ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 ir 2005 99 80.

d)

Gunmos, Ibarakio, Točigio, Miagio, Saitamos, Tokijo, Čibos, Kanagavos ar Ivatės prefektūrų kilmės produktai:

arbata ir iš jos pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0902, 2101 20 ir 2202 90 10;

grybai ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 51, 0709 59, 0710 80 61, 0710 80 69, 0711 51 00, 0711 59, 0712 31, 0712 32, 0712 33, 0712 39, 2003 10, 2003 90 ir 2005 99 80;

žuvies ir žuvininkystės produktai, kurių KN kodai yra 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307 ir 0308 (1);

ryžiai ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 1006, 1102 90 50, 1103 19 50, 1103 20 50, 1104 19 91, 1104 19 99, 1104 29 17, 1104 29 30, 1104 29 59, 1104 29 89, 1104 30 90, 1901, 1904 10 30, 1904 20 95, 1904 90 10 ir 1905 90 (1);

sojos pupelės ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 1201 90, 1208 10, 1507 (1);

japoninės pupuolės (adzuki), kurių KN kodai yra 0708 20, 0713 32 00, ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra, pvz., 1106 10 (1);

mėlynės ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0810 40 30, 0810 40 50, 0811 90 50, 0811 90 70, 0812 90 40, 0813 40 95;

ginkmedžio riešutai, kurių KN kodas yra 0802 90 85, ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra, pvz., 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

japoniniai abrikosai, kurių KN kodas yra 0809 40 05, ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra, pvz., 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95;

citrusiniai vaisiai, kurių KN kodas yra 0805, citrusinių vaisių žievelės, kurių KN kodas yra 0814 00 00, ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra, pvz., 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 25, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

rytiniai persimonai, kurių KN kodas yra 0810 70 00, ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra, pvz., 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

granatai, kurių KN kodas yra 0810 90 75, ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra, pvz., 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

stambiavaisė akebija (Akebia quinata) ir iš jos pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 ir 0813 40 95;

svarainiai (Chaenomeles), kurių KN kodas yra 0810 90 75, ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra, pvz., 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

triskiautė azimina (Asimina triloba), kurios KN kodas yra 0810 90 75, ir iš jos pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra, pvz., 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

kriaušės, kurių KN kodas yra 0810 30 10, ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra, pvz., 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 30 (1);

kaštainiai, kurių KN kodas yra 0802 41 00, ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra, pvz., 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

graikiniai riešutai, kurių KN kodai yra 0802 31 00 ir 0802 32 00, ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra, pvz., 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98, 0813 40 95 (1);

Ashitaba (Angelica keiskei) ir iš jo pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90;

plačialapis šaukštis (fuki), japoninio šaukščio stiebai (Petasites japonica) ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90;

japoninis imbieras (myoga), kurio KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, ir iš jo pagaminti perdirbti produktai, pvz., kurių KN kodai yra 2008 99 49, 2008 99 67;

Aralia sp. valgomosios dalys ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90;

bambukų ūgliai (Phyllostacys pubescens) ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90, 2004 90 ir 2005 91;

didžialapis šakys (Pteridium aquilinum) ir iš jo pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90;

japoninio pipirkrienio (Wasabia japonica) valgomosios dalys ir iš jo pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 ir 0910 99;

indinė išnė (Oenanthe javanica) ir iš jos pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90;

pipirinė uosrūtė (Zanthoxylum piperitum), kurios KN kodas yra 0910 99;

japoninė osmunda (Osmunda japonica) ir iš jos pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90;

koshiabura (Eleuterococcus sciadophylloides ūgliai) ir iš jų pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90;

momijigasa (Parasenecio delphiniifolius) ir iš jo pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90;

paupinis jonpapartis (Matteuccia struthioptheris) ir iš jo pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90;

kalninė melsvė (Hosta Montana) ir iš jos pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90;

uwabamisou (Elatostoma umbellatum var. majus) ir iš jo pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90;

plačialapis česnakas (Allium victoralis subsp; Platyphyllum) ir iš jo pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0703 10, 0710 80, 0711 90, 0712 20 ir 0712 90;

japoninė usnis (Cirsium japonicum) ir iš jos pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90 (1);

yobusumaso (Honma) (Cacalia hastata ssp orientalis) ir iš jo pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90 (1);

oyamabokuchi (Synurus pungens) ir iš jo pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90 (1);

dirvinis asiūklis (Equisetum arvense) ir iš jo pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90 ir 0712 90 (1);

karčioji aktinidija (Actinidia polygama) ir iš jos pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0810 90 75, 0811 90 19, 0811 90 39, 0811 90 95, 0812 90 98 ir 0813 40 95 (1);

valgomoji kolokazija (taro) (Colocasia esculenta) ir iš jos pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodas yra 0714 40 (1);

yacon (Smallanthus sonchifolius) ir iš jo pagaminti perdirbti produktai, kurių KN kodai yra 0709 99, 0710 80, 0711 90, 0712 90 ir 0714 90 (1);

e)

sudėtiniai produktai, kurių daugiau kaip 50 proc. sudaro šio priedo a, b, c ir d punktuose nurodyti produktai.


(1)  ar palikti šiuos produktus sąraše bus nuspręsta iki 2013 m. kovo 31 d., atsižvelgiant į 2012 m. rugsėjo – gruodžio mėn. gautus tyrimų rezultatus;


Top