EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012B0030

2012/30/ES, Euratomas: Galutinis 2011 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 6 priėmimas

OJ L 20, 24.1.2012, p. 1–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

24.1.2012   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 20/1


Galutinis 2011 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 6

PRIĖMIMAS

(2012/30/ES, Euratomas)

EUROPOS PARLAMENTO PIRMININKAS,

atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnio 4 dalies a punktą ir į 314 straipsnio 9 dalį,

atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento (1),

atsižvelgdamas į 2011 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2010 m. gruodžio 15 d. (2),

atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (3),

atsižvelgdamas į 2011 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 6 projektą, kurį Komisija parengė 2011 m. spalio 18 d.,

atsižvelgdamas į poziciją dėl taisomojo biudžeto Nr. 6/2011 projekto, kurią Taryba priėmė 2011 m. lapkričio 30 d.,

atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 1 d. Parlamento priimtą rezoliuciją dėl Tarybos pozicijos dėl taisomojo biudžeto Nr. 6/2011 projekto,

atsižvelgdamas į Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 75b ir 75e straipsnius,

PASKELBIA:

Vienintelis straipsnis

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį numatyta procedūra baigta ir Europos Sąjungos 2011-ųjų finansinių metų taisomasis biudžetas Nr. 6 galutinai priimtas.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 1 d.

Pirmininkas

J. BUZEK


(1)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(2)  OL L 68, 2011 3 15.

(3)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.


EUROPOS SĄJUNGOS 2011 FINANSINIŲ METŲ TAISOMOJO BIUDŽETO Nr. 6 GALUTINIS PRIĖMIMAS

TURINYS

BENDROJI PAJAMŲ SUVESTINĖ

A. Įvadas ir bendrojo biudžeto finansavimas

B. Bendroji įplaukų suvestinė pagal biudžeto išlaidų kategorijas

— Įplaukos

— 1 antraštinė dalis. Nuosavieji ištekliai

— 3 antraštinė dalis. Perteklius, likučiai ir patikslinimai

— 6 antraštinė dalis. Įmokos ir grąžinamosios išmokos pagal sąjungos / bendrijos susitarimus ir programas

— 7 antraštinė dalis. Palūkanos už pavėluotus mokėjimus ir baudos

ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖ PAGAL SKIRSNIUS

III skirsnis. Komisija

— Įplaukos

— 6 antraštinė dalis. Įmokos ir grąžinamosios išmokos, susijusios su Sąjungos / Bendrijos susitarimais ir programomis

— 7 antraštinė dalis. Palūkanos už pavėluotus mokėjimus ir baudos

— Išlaidos

— 01 antraštinė dalis. Ekonomikos ir finansų reikalai

— 04 antraštinė dalis. Užimtumas ir socialiniai reikalai

— 05 antraštinė dalis. Žemės ūkis ir kaimo plėtra

— 07 antraštinė dalis. Aplinka ir klimato politika

— 08 antraštinė dalis. Moksliniai tyrimai

— 09 antraštinė dalis. Informacinė visuomenė ir žiniasklaida

— 11 antraštinė dalis. Jūrų reikalai ir žuvininkystė

— 14 antraštinė dalis. Mokesčiai ir muitų sąjunga

— 15 antraštinė dalis. Švietimas ir kultūra

— 17 antraštinė dalis. Sveikatos ir vartotojų apsauga

— 19 antraštinė dalis. Išorės santykiai

— 21 antraštinė dalis. Vystymasis ir santykiai su afrikos, karibų jūros ir ramiojo vandenyno regiono (akr) valstybėmis


 

A. ĮVADAS IR BENDROJO BIUDŽETO FINANSAVIMAS

BENDROJO BIUDŽETO FINANSAVIMAS

2011 finansiniais metais finansuotini asignavimai pagal 2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimo 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos 1 straipsnį

IŠLAIDOS

Aprašymas

2011 m. biudžetas (1)

2010 m. biudžetas (2)

Pokytis (%)

1.

Tvarus augimas

53 629 039 384

47 647 241 763

12,55

2.

Gamtos išteklių išsaugojimas ir valdymas

55 983 918 184

58 135 640 809

–3,70

3.

Pilietybė, laisvė, saugumas ir teisingumas

1 700 103 331

1 477 871 910

15,04

4.

ES kaip pasaulinio masto veikėja

7 242 528 574

7 787 695 183

–7,00

5.

Administravimas

8 171 544 289

7 907 468 861

3,34

Išlaidos, iš viso  (3)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


ĮPLAUKOS

Aprašymas

2011 m. biudžetas (4)

2010 m. biudžetas (5)

Pokytis (%)

Įvairios įplaukos (4–9 antraštinės dalys)

2 083 368 232

1 432 338 606

+45,45

Iš praėjusių finansinių metų likęs perteklius (3 0 skyrius, 3 0 0 straipsnis)

4 539 394 283

2 253 591 199

+ 101,43

Nuosavų išteklių perteklius, atsiradęs iš Garantijų fondo išorės veiklai pertekliaus grąžinimo (3 0 skyrius, 3 0 2 straipsnis)

p. m.

p. m.

Ankstesnių metų nuosavų išteklių iš PVM, bendrojo nacionalinio produkto ir bendrųjų nacionalinių pajamų balansas (3 1 ir 3 2 skyriai)

1 814 882 000

p. m.

Visos įplaukos (3–9 antraštinės dalys)

8 437 644 515

3 685 929 805

+ 128,91

Grynoji muitų ir cukraus mokesčių suma (1 1 ir 1 2 skyriai)

16 667 000 000

15 719 200 000

+6,03

PVM pagrįsti nuosavi ištekliai pagal vienodą tarifą (1 ir 2 lentelės, 1 3 skyrius)

14 125 977 050

13 277 325 100

+6,39

Iš papildomų išteklių (BNP pagrįsti nuosavi ištekliai, 3 lentelė, 1 4 skyrius) finansuotinas likutis

87 496 512 197

90 273 463 621

–3,08

Iš nuosavų išteklių, nurodytų Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnyje, finansuotini asignavimai (6)

118 289 489 247

119 269 988 721

–0,82

Įplaukos, iš viso  (7)

126 727 133 762

122 955 918 526

+3,07


1 LENTELĖ

Suderintų pridėtinės vertės mokesčio (PVM) bazių ribų apskaičiavimas pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies b punktą

Valstybė narė

1 % neapribotos PVM bazės

1 % bendrųjų nacionalinių pajamų

Ribojimo tarifas (%)

1 % bendrųjų nacionalinių pajamų, padaugintas iš ribojimo tarifo

1 % apribotos PVM bazės (8)

Valstybės narės, kurių PVM bazė apribota

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Belgija

1 627 587 000

3 698 643 000

50

1 849 321 500

1 627 587 000

 

Bulgarija

169 013 000

370 007 000

50

185 003 500

169 013 000

 

Čekija

652 877 000

1 391 854 000

50

695 927 000

652 877 000

 

Danija

963 769 000

2 458 026 000

50

1 229 013 000

963 769 000

 

Vokietija

11 026 155 000

26 119 640 000

50

13 059 820 000

11 026 155 000

 

Estija

71 993 000

146 742 000

50

73 371 000

71 993 000

 

Airija

649 089 000

1 266 969 000

50

633 484 500

633 484 500

Airija

Graikija

1 019 460 000

2 175 890 000

50

1 087 945 000

1 019 460 000

 

Ispanija

5 258 235 000

10 542 672 000

50

5 271 336 000

5 258 235 000

 

Prancūzija

9 324 427 000

20 331 649 000

50

10 165 824 500

9 324 427 000

 

Italija

5 759 061 000

15 753 884 000

50

7 876 942 000

5 759 061 000

 

Kipras

147 063 000

179 320 000

50

89 660 000

89 660 000

Kipras

Latvija

61 563 000

186 604 000

50

93 302 000

61 563 000

 

Lietuva

118 148 000

290 314 000

50

145 157 000

118 148 000

 

Liuksemburgas

217 935 000

316 518 000

50

158 259 000

158 259 000

Liuksemburgas

Vengrija

421 920 000

978 454 000

50

489 227 000

421 920 000

 

Malta

44 136 000

60 993 000

50

30 496 500

30 496 500

Malta

Nyderlandai

2 767 210 000

6 121 794 000

50

3 060 897 000

2 767 210 000

 

Austrija

1 315 726 000

2 927 120 000

50

1 463 560 000

1 315 726 000

 

Lenkija

1 810 016 000

3 689 995 000

50

1 844 997 500

1 810 016 000

 

Portugalija

860 113 000

1 644 805 000

50

822 402 500

822 402 500

Portugalija

Rumunija

460 410 000

1 248 095 000

50

624 047 500

460 410 000

 

Slovėnija

181 241 000

361 860 000

50

180 930 000

180 930 000

Slovėnija

Slovakija

214 596 000

687 119 000

50

343 559 500

214 596 000

 

Suomija

839 952 000

1 929 744 000

50

964 872 000

839 952 000

 

Švedija

1 674 991 000

3 932 868 000

50

1 966 434 000

1 674 991 000

 

Jungtinė Karalystė

8 417 725 000

18 044 543 000

50

9 022 271 500

8 417 725 000

 

Iš viso

56 074 411 000

126 856 122 000

 

63 428 061 000

55 890 066 500

 


2 LENTELĖ

Nuosavų išteklių iš PVM paskirstymas pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies b punktą (1 3 skyrius)

Valstybė narė

1 % apribotos PVM bazės

Vienodas PVM nuosavų išteklių tarifas (9) (%)

PVM nuosavi ištekliai pagal vienodą tarifą

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

1 627 587 000

0,3000

488 276 100

Bulgarija

169 013 000

0,3000

50 703 900

Čekija

652 877 000

0,3000

195 863 100

Danija

963 769 000

0,3000

289 130 700

Vokietija

11 026 155 000

0,1500

1 653 923 250

Estija

71 993 000

0,3000

21 597 900

Airija

633 484 500

0,3000

190 045 350

Graikija

1 019 460 000

0,3000

305 838 000

Ispanija

5 258 235 000

0,3000

1 577 470 500

Prancūzija

9 324 427 000

0,3000

2 797 328 100

Italija

5 759 061 000

0,3000

1 727 718 300

Kipras

89 660 000

0,3000

26 898 000

Latvija

61 563 000

0,3000

18 468 900

Lietuva

118 148 000

0,3000

35 444 400

Liuksemburgas

158 259 000

0,3000

47 477 700

Vengrija

421 920 000

0,3000

126 576 000

Malta

30 496 500

0,3000

9 148 950

Nyderlandai

2 767 210 000

0,1000

276 721 000

Austrija

1 315 726 000

0,2250

296 038 350

Lenkija

1 810 016 000

0,3000

543 004 800

Portugalija

822 402 500

0,3000

246 720 750

Rumunija

460 410 000

0,3000

138 123 000

Slovėnija

180 930 000

0,3000

54 279 000

Slovakija

214 596 000

0,3000

64 378 800

Suomija

839 952 000

0,3000

251 985 600

Švedija

1 674 991 000

0,1000

167 499 100

Jungtinė Karalystė

8 417 725 000

0,3000

2 525 317 500

Iš viso

55 890 066 500

 

14 125 977 050


3 LENTELĖ

Vienodo tarifo nustatymas ir išteklių, pagrįstų bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis, paskirstymas pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c punktą (1 4 skyrius)

Valstybė narė

1 % bendrųjų nacionalinių pajamų

Vienodas „papildomos bazės“ tarifas, nuosavi ištekliai

„Papildomos bazės“ nuosavi ištekliai pagal vienodą tarifą

 

(1)

(2)

(3) = (1) × (2)

Belgija

3 698 643 000

 

2 551 066 178

Bulgarija

370 007 000

 

255 205 042

Čekija

1 391 854 000

 

960 003 889

Danija

2 458 026 000

 

1 695 375 032

Vokietija

26 119 640 000

 

18 015 507 359

Estija

146 742 000

 

101 212 405

Airija

1 266 969 000

 

873 866 920

Graikija

2 175 890 000

 

1 500 777 282

Ispanija

10 542 672 000

 

7 271 600 414

Prancūzija

20 331 649 000

 

14 023 354 543

Italija

15 753 884 000

 

10 865 931 276

Kipras

179 320 000

 

123 682 439

Latvija

186 604 000

0,6897303 (10)

128 706 435

Lietuva

290 314 000

 

200 238 365

Liuksemburgas

316 518 000

 

218 312 058

Vengrija

978 454 000

 

674 869 380

Malta

60 993 000

 

42 068 721

Nyderlandai

6 121 794 000

 

4 222 386 866

Austrija

2 927 120 000

 

2 018 923 381

Lenkija

3 689 995 000

 

2 545 101 391

Portugalija

1 644 805 000

 

1 134 471 861

Rumunija

1 248 095 000

 

860 848 950

Slovėnija

361 860 000

 

249 585 810

Slovakija

687 119 000

 

473 926 800

Suomija

1 929 744 000

 

1 331 002 925

Švedija

3 932 868 000

 

2 712 618 260

Jungtinė Karalystė

18 044 543 000

 

12 445 868 215

Iš viso

126 856 122 000

 

87 496 512 197


4 LENTELĖ

Nyderlandų ir Švedijos BNP įmokos bendro sumažinimo apskaičiavimas ir jo finansavimas pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 5 dalį (1 6 skyrius)

Valstybė narė

Bendras sumažinimas

BNP bazės procentinė dalis

BNP suma, taikoma bendram sumažinimui

Nyderlandams ir Švedijai palankaus sumažinimo finansavimas

 

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) + (3)

Belgija

 

2,92

24 197 489

24 197 489

Bulgarija

 

0,29

2 420 682

2 420 682

Čekija

 

1,10

9 105 873

9 105 873

Danija

 

1,94

16 081 048

16 081 048

Vokietija

 

20,59

170 881 511

170 881 511

Estija

 

0,12

960 025

960 025

Airija

 

1,00

8 288 842

8 288 842

Graikija

 

1,72

14 235 241

14 235 241

Ispanija

 

8,31

68 972 916

68 972 916

Prancūzija

 

16,03

133 014 961

133 014 961

Italija

 

12,42

103 066 026

103 066 026

Kipras

 

0,14

1 173 158

1 173 158

Latvija

 

0,15

1 220 812

1 220 812

Lietuva

 

0,23

1 899 310

1 899 310

Liuksemburgas

 

0,25

2 070 743

2 070 743

Vengrija

 

0,77

6 401 302

6 401 302

Malta

 

0,05

399 032

399 032

Nyderlandai

– 665 039 963

4,83

40 050 378

– 624 989 585

Austrija

 

2,31

19 149 984

19 149 984

Lenkija

 

2,91

24 140 912

24 140 912

Portugalija

 

1,30

10 760 744

10 760 744

Rumunija

 

0,98

8 165 364

8 165 364

Slovėnija

 

0,29

2 367 383

2 367 383

Slovakija

 

0,54

4 495 312

4 495 312

Suomija

 

1,52

12 624 890

12 624 890

Švedija

– 164 885 941

3,10

25 729 850

– 139 156 091

Jungtinė Karalystė

 

14,22

118 052 116

118 052 116

Iš viso

– 829 925 904

100,00

829 925 904

0

ES BVP kainų defliatorius, EUR (2010 m. pavasario ekonominė prognozė):

a) 2004 m. ES-25 = 107,4023 / b) 2006 m. ES-25 = 112,1509 / c) 2006 m. ES-27 = 112,4894 / d) 2011 m. ES-27 = 118,4172

Vienkartinė išmoka Nyderlandams 2011 m. kainomis:

605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 665 039 963 EUR

Vienkartinė išmoka Švedijai 2011 m. kainomis:

150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 164 885 941 EUR


5.1 LENTELĖ

2010 m. Jungtinei Karalystei palanki biudžeto disbalanso korekcija pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 4 straipsnį (1 5 skyrius)

Aprašymas

Koeficientas (11) (%)

Suma

1.

Visos neapribotos PVM bazės Jungtinės Karalystės dalis (%)

15,0995

 

2.

Pagal plėtros išlaidas patikslintų visų paskirstytų išlaidų Jungtinės Karalystės dalis (%)

7,7390

 

3.

(1) – (2)

7,3605

 

4.

Bendros paskirstytos išlaidos

 

111 581 136 089

5.

Su plėtra susijusios išlaidos (12) = (5a + 5b)

 

23 885 731 392

5a.

Pasirengimo narystei išlaidos

 

2 978 639 088

5b.

Su 4 str. 1 dalies g punktu susijusios išlaidos

 

20 907 092 304

6.

Pagal plėtros išlaidas patikslintos visos paskirstytos išlaidos = (4) – (5)

 

87 695 404 697

7.

Pradinė Jungtinei Karalystei palankios korekcijos suma = (3) × (6) × 0,66

 

4 260 193 166

8.

Jungtinės Karalystės pranašumas (13)

 

388 810 830

9.

Pagrindinė Jungtinei Karalystei palanki korekcija = (7) – (8)

 

3 871 382 336

10.

Nauda iš tradicinių nuosavų išteklių (14)

 

29 810 676

11.

Jungtinei Karalystei palanki korekcija = (9) – (10)

 

3 841 571 660

Vadovaujantis Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 4 straipsnio 2 dalimi, dėl paskirstytų išlaidų sumažinimo su plėtra susijusių išlaidų suma, kaip nurodyta to straipsnio 1 dalies g punkte, gauta papildoma Jungtinės Karalystės įmoka 2007–2013 m. laikotarpiu neturi viršyti 10 500 000 mlrd. EUR, įvertinus 2004 m. kainomis. Atitinkamos sumos nurodytos tolesnėje lentelėje.

2007–2012 m. JK palankios korekcijos

Pradinės sumos ir 10,5 mlrd. EUR ribos skirtumas

(2007 m. sprendimas dėl nuosavų išteklių, palyginti su 2000 m. sprendimu dėl nuosavų išteklių), EUR

Skirtumas galiojusiomis kainomis

Skirtumas palyginamosiomis 2004 m. kainomis

(A)

2007 m. JK palanki korekcija

0

0

(B)

2008 m. JK palanki korekcija

– 301 636 064

– 279 914 923

(C)

2009 m. JK palanki korekcija

–1 350 053 160

–1 271 666 250

(D)

2010 m. JK palanki korekcija

–2 083 537 505

–1 918 060 737

(E)

2011 m. JK palanki korekcija

nėra duomenų

nėra duomenų

(F)

2012 m. JK palanki korekcija

nėra duomenų

nėra duomenų

(G)

Skirtumų suma = (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F)

–3 735 226 728

–3 469 641 910


5.2 LENTELĖ

2007 m. Jungtinei Karalystei taikoma biudžeto disbalanso korekcija pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 4 straipsnį (3 5 skyrius)

Aprašymas

Koeficientas (15) (%)

Suma

1.

Visos neapribotos PVM bazės Jungtinės Karalystės dalis (%)

17,4496

 

2.

Pagal plėtros išlaidas patikslintų visų paskirstytų išlaidų Jungtinės Karalystės dalis (%)

7,2384

 

3.

(1) – (2)

10,2111

 

4.

Bendros paskirstytos išlaidos

 

105 275 791 730

5.

Su plėtra susijusios išlaidos (16) = (5a + 5b)

 

2 930 808 042

5a.

Pasirengimo narystei išlaidos

 

2 930 808 042

5b.

Su 4 str. 1 dalies g punktu susijusios išlaidos

 

0

6.

Pagal plėtros išlaidas patikslintos visos paskirstytos išlaidos = (4) – (5)

 

102 344 983 688

7.

Pradinė Jungtinei Karalystei palankios korekcijos suma = (3) × (6) × 0,66

 

6 897 392 491

8.

Jungtinės Karalystės pranašumas (17)

 

67 188 488

9.

Pagrindinė Jungtinei Karalystei palanki korekcija = (7) – (8)

 

6 830 204 004

10.

Nauda iš tradicinių nuosavų išteklių (18)

 

–46 980 802

11.

Jungtinei Karalystei palanki korekcija = (9) – (10)

 

6 877 184 806


5.3 LENTELĖ

2006 m. Jungtinei Karalystei taikoma biudžeto disbalanso korekcija pagal Tarybos sprendimo 2000/597/EB, Euratomas 4 straipsnį (3 5 skyrius)

Aprašymas

Koeficientas (19) (%)

Suma

1.

Visos neapribotos PVM bazės Jungtinės Karalystės dalis (%)

17,2771

 

2.

Pagal plėtros išlaidas patikslintų visų paskirstytų išlaidų Jungtinės Karalystės dalis (%)

8,6928

 

3.

(1) – (2)

8,5843

 

4.

Bendros paskirstytos išlaidos

 

97 195 051 529

5.

Pasirengimo narystei išlaidos (PNI)

 

1 837 296 087

6.

Pagal pasirengimo narystei išlaidas patikslintos visos paskirstytos išlaidos = (4) – (5)

 

95 357 755 442

7.

Pradinė Jungtinei Karalystei taikomos korekcijos suma = (3) × (6) × 0,66

 

5 402 613 496

8.

Jungtinės Karalystės pranašumas (20)

 

215 286 076

9.

Pagrindinė Jungtinei Karalystei taikoma korekcija = (7) – (8)

 

5 187 327 420

10.

Nauda iš tradicinių nuosavų išteklių (21)

 

–9 196 589

11.

Jungtinei Karalystei palanki korekcija = (9) – (10)

 

5 196 524 008


6.1 LENTELĖ

Jungtinei Karalystei taikomos 2010 m. korekcijos finansavimo apskaičiavimas (– 3 841 571 660 EUR) (1 5 skyrius)

Valstybė narė

BNP bazės procentinė dalis

Dalys be Jungtinės Karalystės

Dalys be Vokietijos, Nyderlandų, Austrijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės

Trys ketvirtadaliai Vokietijos, Nyderlandų, Austrijos ir Švedijos dalies 2 stulpelyje

4 skiltis paskirstyta pagal 3 skiltį

Finansavimo skalė

Koregavimui pritaikyta finansavimo skalė

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (2) + (4) + (5)

(7)

Belgija

2,92

3,40

5,31

 

1,43

4,83

185 512 958

Bulgarija

0,29

0,34

0,53

 

0,14

0,48

18 558 453

Čekija

1,10

1,28

2,00

 

0,54

1,82

69 811 267

Danija

1,94

2,26

3,53

 

0,95

3,21

123 287 291

Vokietija

20,59

24,00

0,00

–18,00

0,00

6,00

230 537 205

Estija

0,12

0,13

0,21

 

0,06

0,19

7 360 143

Airija

1,00

1,16

1,82

 

0,49

1,65

63 547 406

Graikija

1,72

2,00

3,12

 

0,84

2,84

109 136 186

Ispanija

8,31

9,69

15,12

 

4,08

13,76

528 789 146

Prancūzija

16,03

18,69

29,17

 

7,86

26,55

1 019 775 186

Italija

12,42

14,48

22,60

 

6,09

20,57

790 168 077

Kipras

0,14

0,16

0,26

 

0,07

0,23

8 994 159

Latvija

0,15

0,17

0,27

 

0,07

0,24

9 359 503

Lietuva

0,23

0,27

0,42

 

0,11

0,38

14 561 289

Liuksemburgas

0,25

0,29

0,45

 

0,12

0,41

15 875 604

Vengrija

0,77

0,90

1,40

 

0,38

1,28

49 076 349

Malta

0,05

0,06

0,09

 

0,02

0,08

3 059 228

Nyderlandai

4,83

5,63

0,00

–4,22

0,00

1,41

54 032 187

Austrija

2,31

2,69

0,00

–2,02

0,00

0,67

25 835 351

Lenkija

2,91

3,39

5,29

 

1,43

4,82

185 079 200

Portugalija

1,30

1,51

2,36

 

0,64

2,15

82 498 538

Rumunija

0,98

1,15

1,79

 

0,48

1,63

62 600 742

Slovėnija

0,29

0,33

0,52

 

0,14

0,47

18 149 824

Slovakija

0,54

0,63

0,99

 

0,27

0,90

34 463 850

Suomija

1,52

1,77

2,77

 

0,75

2,52

96 790 233

Švedija

3,10

3,61

0,00

–2,71

0,00

0,90

34 712 285

Jungtinė Karalystė

14,22

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0

Iš viso

100,00

100,00

100,00

–26,95

26,95

100,00

3 841 571 660

Apskaičiuota 15 dešimtųjų dalių tikslumu.

6.2 LENTELĖ

Galutinės 2007 m. Jungtinei Karalystei taikomos korekcijos finansavimas (3 5 skyrius)

Valstybė narė

Suma

 

(1)

Belgija

706 907

Bulgarija

535 312

Čekija

6 744 356

Danija

–5 289 141

Vokietija

– 870 891

Estija

– 989 889

Airija

–6 610 915

Graikija

–10 394 252

Ispanija

–14 463 921

Prancūzija

–4 098 541

Italija

–32 446 645

Kipras

–71 604

Latvija

153 180

Lietuva

108 301

Liuksemburgas

– 114 511

Vengrija

757 788

Malta

11 085

Nyderlandai

– 683 089

Austrija

– 640 297

Lenkija

14 123 243

Portugalija

3 156 918

Rumunija

7 742 255

Slovėnija

657 143

Slovakija

3 867 642

Suomija

–4 997 969

Švedija

98 758

Jungtinė Karalystė

43 008 777

Iš viso

0


6.3 LENTELĖ

Galutinės 2006 m. Jungtinei Karalystei taikomos korekcijos finansavimas (3 5 skyrius)

Valstybė narė

Suma

 

(1)

Belgija

–8 755 549

Bulgarija

– 741 523

Čekija

–3 073 164

Danija

–5 928 694

Vokietija

–11 377 531

Estija

– 375 342

Airija

–4 203 153

Graikija

–5 690 088

Ispanija

–26 632 223

Prancūzija

–49 761 580

Italija

–39 816 491

Kipras

– 393 976

Latvija

– 532 301

Lietuva

– 715 807

Liuksemburgas

– 771 356

Vengrija

–2 426 193

Malta

– 137 272

Nyderlandai

–2 637 055

Austrija

–1 218 391

Lenkija

–7 766 880

Portugalija

–4 055 856

Rumunija

–3 137 843

Slovėnija

– 877 883

Slovakija

–1 383 091

Suomija

–4 673 150

Švedija

–1 563 025

Jungtinė Karalystė

188 645 417

Iš viso

0


7 LENTELĖ

Bendrojo biudžeto finansavimo suvestinė (22) pagal nuosavųjų išteklių rūšį ir valstybę narę

Valstybė narė

Tradiciniai nuosavi ištekliai (TNI)

PVM ir BNP pagrįsti nuosavi ištekliai, įskaitant patikslinimus

Visi nuosavi ištekliai (23)

Grynieji cukraus mokesčiai (75 %)

Grynieji muito mokesčiai (75 %)

Iš viso grynųjų nuosavų išteklių (75 %)

Surinkimo išlaidos (25 % bendrų TNI) p. m.

PVM pagrįsti nuosavi ištekliai

BNP pagrįsti nuosavi ištekliai

Nyderlandams ir Švedijai palankus sumažinimas

Jungtinei Karalystei palanki korekcija

Iš viso nacionalinių įmokų

Visų nacionalinių įmokų dalis (%)

 

(1)

(2)

(3) = (1) + (2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) = (5) + (6) + (7) + (8)

(10)

(11) = (3) + (9)

Belgija

6 600 000

1 507 642 260

1 514 242 260

504 747 420

488 276 100

2 551 066 178

24 197 489

177 464 316

3 241 004 083

3,19

4 755 246 343

Bulgarija

400 000

45 406 418

45 806 418

15 268 806

50 703 900

255 205 042

2 420 682

18 352 242

326 681 866

0,32

372 488 284

Čekija

3 400 000

191 135 846

194 535 846

64 845 282

195 863 100

960 003 889

9 105 873

73 482 459

1 238 455 321

1,22

1 432 991 167

Danija

3 400 000

299 756 949

303 156 949

101 052 316

289 130 700

1 695 375 032

16 081 048

112 069 456

2 112 656 236

2,08

2 415 813 185

Vokietija

26 300 000

3 328 560 834

3 354 860 834

1 118 286 941

1 653 923 250

18 015 507 359

170 881 511

218 288 783

20 058 600 903

19,74

23 413 461 737

Estija

0

19 766 244

19 766 244

6 588 748

21 597 900

101 212 405

960 025

5 994 912

129 765 242

0,13

149 531 486

Airija

0

176 031 452

176 031 452

58 677 151

190 045 350

873 866 920

8 288 842

52 733 338

1 124 934 450

1,11

1 300 965 902

Graikija

1 400 000

192 814 112

194 214 112

64 738 038

305 838 000

1 500 777 282

14 235 241

93 051 846

1 913 902 369

1,88

2 108 116 481

Ispanija

4 700 000

1 182 245 136

1 186 945 136

395 648 379

1 577 470 500

7 271 600 414

68 972 916

487 693 002

9 405 736 832

9,26

10 592 681 968

Prancūzija

30 900 000

1 450 021 795

1 480 921 795

493 640 598

2 797 328 100

14 023 354 543

133 014 961

965 915 065

17 919 612 669

17,63

19 400 534 464

Italija

4 700 000

1 893 363 721

1 898 063 721

632 687 907

1 727 718 300

10 865 931 276

103 066 026

717 904 941

13 414 620 543

13,20

15 312 684 264

Kipras

0

26 199 596

26 199 596

8 733 199

26 898 000

123 682 439

1 173 158

8 528 579

160 282 176

0,16

186 481 772

Latvija

0

18 274 452

18 274 452

6 091 484

18 468 900

128 706 435

1 220 812

8 980 382

157 376 529

0,15

175 650 981

Lietuva

800 000

38 693 354

39 493 354

13 164 452

35 444 400

200 238 365

1 899 310

13 953 783

251 535 858

0,25

291 029 212

Liuksemburgas

0

13 705 839

13 705 839

4 568 613

47 477 700

218 312 058

2 070 743

14 989 737

282 850 238

0,28

296 556 077

Vengrija

2 000 000

97 525 900

99 525 900

33 175 300

126 576 000

674 869 380

6 401 302

47 407 944

855 254 626

0,84

954 780 526

Malta

0

10 535 781

10 535 781

3 511 927

9 148 950

42 068 721

399 032

2 933 041

54 549 744

0,05

65 085 525

Nyderlandai

7 300 000

1 779 241 635

1 786 541 635

595 513 878

276 721 000

4 222 386 866

– 624 989 585

50 712 043

3 924 830 324

3,86

5 711 371 959

Austrija

3 200 000

160 367 637

163 567 637

54 522 546

296 038 350

2 018 923 381

19 149 984

23 976 663

2 358 088 378

2,32

2 521 656 015

Lenkija

12 800 000

332 949 320

345 749 320

115 249 774

543 004 800

2 545 101 391

24 140 912

191 435 563

3 303 682 666

3,25

3 649 431 986

Portugalija

200 000

128 853 531

129 053 531

43 017 844

246 720 750

1 134 471 861

10 760 744

81 599 600

1 473 552 955

1,45

1 602 606 486

Rumunija

1 000 000

103 120 120

104 120 120

34 706 707

138 123 000

860 848 950

8 165 364

67 205 154

1 074 342 468

1,06

1 178 462 588

Slovėnija

0

66 571 217

66 571 217

22 190 406

54 279 000

249 585 810

2 367 383

17 929 084

324 161 277

0,32

390 732 494

Slovakija

1 400 000

105 823 993

107 223 993

35 741 331

64 378 800

473 926 800

4 495 312

36 948 401

579 749 313

0,57

686 973 306

Suomija

800 000

141 720 237

142 520 237

47 506 746

251 985 600

1 331 002 925

12 624 890

87 119 114

1 682 732 529

1,66

1 825 252 766

Švedija

2 600 000

456 395 106

458 995 106

152 998 369

167 499 100

2 712 618 260

– 139 156 091

33 248 018

2 774 209 287

2,73

3 233 204 393

Jungtinė Karalystė

9 500 000

2 776 877 515

2 786 377 515

928 792 505

2 525 317 500

12 445 868 215

118 052 116

–3 609 917 466

11 479 320 365

11,30

14 265 697 880

Iš viso

123 400 000

16 543 600 000

16 667 000 000

5 555 666 667

14 125 977 050

87 496 512 197

0

0

101 622 489 247

100,00

118 289 489 247

B. BENDROJI ĮPLAUKŲ SUVESTINĖ PAGAL BIUDŽETO IŠLAIDŲ KATEGORIJAS

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Išlaidų kategorija

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

1

NUOSAVI IŠTEKLIAI

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

3

PERTEKLIUS, LIKUČIAI IR PATIKSLINIMAI

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

4

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE IR KITOSE SĄJUNGOS ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ ASMENŲ

1 180 425 515

 

1 180 425 515

5

ĮPLAUKOS IŠ INSTITUCIJŲ ADMINISTRAVIMO VEIKLOS

57 294 000

 

57 294 000

6

ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS PAGAL SĄJUNGOS / BENDRIJOS SUSITARIMUS IR PROGRAMAS

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

PALŪKANOS UŽ PAVĖLUOTUS MOKĖJIMUS IR BAUDOS

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

SKOLINIMOSI IR SKOLINIMO VEIKLA

438 717

 

438 717

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

30 210 000

 

30 210 000

 

Iš viso

126 527 133 762

200 000 000

126 727 133 762

1 ANTRAŠTINĖ DALIS

NUOSAVI IŠTEKLIAI

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

1 1

RINKLIAVOS IR KITI MOKESČIAI, NUMATYTI PAGAL BENDRO CUKRAUS RINKŲ ORGANIZAVIMO NUOSTATAS (SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS, 2 STRAIPSNIO 1 DALIES a PUNKTAS)

123 400 000

 

123 400 000

1 2

MUITAI IR KITI MOKESČIAI, NURODYTI SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS 2 STRAIPSNIO 1 DALIES a PUNKTE

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 3

NUOSAVI IŠTEKLIAI IŠ PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO PAGAL SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS 2 STRAIPSNIO 1 DALIES b PUNKTĄ

14 125 977 050

 

14 125 977 050

1 4

NUOSAVI IŠTEKLIAI IŠ BENDRŲJŲ NACIONALINIŲ PAJAMŲ PAGAL SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS 2 STRAIPSNIO 1 DALIES C PUNKTĄ

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 5

BIUDŽETO DISBALANSO KOREKCIJA

0

 

0

1 6

BENDRAS NYDERLANDŲ IR ŠVEDIJOS METINĖS BNP PAGRĮSTOS ĮMOKOS SUMAŽINIMAS

0

 

0

 

1 antraštinė dalis – Iš viso

120 566 371 247

–2 276 882 000

118 289 489 247

1 2 SKYRIUS — MUITAI IR KITI MOKESČIAI, NURODYTI SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS 2 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTE

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

1 2

MUITAI IR KITI MOKESČIAI, NURODYTI SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS 2 STRAIPSNIO 1 DALIES a PUNKTE

1 2 0

Muitai ir kiti mokesčiai, nurodyti Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies a punkte

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

 

1 2 skyrius – Iš viso

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 2 0
Muitai ir kiti mokesčiai, nurodyti Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies a punkte

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

Pastabos

Muito mokesčių kaip nuosavų išteklių panaudojimas bendrosioms išlaidoms padengti yra logiška laisvo prekių judėjimo Sąjungoje pasekmė. Į šį straipsnį gali būti įtraukti mokesčiai, priemokos, papildomos arba kompensacinės sumos, papildomos sumos arba koeficientai, bendrojo muitų tarifo mokesčiai ir kiti mokesčiai, kuriuos nustatė ar nustatys Europos Sąjungos institucijos prekybai su trečiosiomis šalimis, ir pagal jau nebegaliojančią Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutartį gaunami muitai už produktus.

Duomenys pateikiami be surinkimo išlaidų.

Teisinis pagrindas

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies a punktas.

Valstybė narė

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Belgija

1 617 000 000

– 109 357 740

1 507 642 260

Bulgarija

48 700 000

–3 293 582

45 406 418

Čekija

205 000 000

–13 864 154

191 135 846

Danija

321 500 000

–21 743 051

299 756 949

Vokietija

3 570 000 000

– 241 439 166

3 328 560 834

Estija

21 200 000

–1 433 756

19 766 244

Airija

188 800 000

–12 768 548

176 031 452

Graikija

206 800 000

–13 985 888

192 814 112

Ispanija

1 268 000 000

–85 754 864

1 182 245 136

Prancūzija

1 555 200 000

– 105 178 205

1 450 021 795

Italija

2 030 700 000

– 137 336 279

1 893 363 721

Kipras

28 100 000

–1 900 404

26 199 596

Latvija

19 600 000

–1 325 548

18 274 452

Lietuva

41 500 000

–2 806 646

38 693 354

Liuksemburgas

14 700 000

– 994 161

13 705 839

Vengrija

104 600 000

–7 074 100

97 525 900

Malta

11 300 000

– 764 219

10 535 781

Nyderlandai

1 908 300 000

– 129 058 365

1 779 241 635

Austrija

172 000 000

–11 632 363

160 367 637

Lenkija

357 100 000

–24 150 680

332 949 320

Portugalija

138 200 000

–9 346 469

128 853 531

Rumunija

110 600 000

–7 479 880

103 120 120

Slovėnija

71 400 000

–4 828 783

66 571 217

Slovakija

113 500 000

–7 676 007

105 823 993

Suomija

152 000 000

–10 279 763

141 720 237

Švedija

489 500 000

–33 104 894

456 395 106

Jungtinė Karalystė

2 978 300 000

– 201 422 485

2 776 877 515

1 2 0 straipsnis. Iš viso

17 743 600 000

–1 200 000 000

16 543 600 000

1 4 SKYRIUS — NUOSAVI IŠTEKLIAI IŠ BENDRŲJŲ NACIONALINIŲ PAJAMŲ PAGAL SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS 2 STRAIPSNIO 1 DALIES C PUNKTĄ

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

1 4

NUOSAVI IŠTEKLIAI IŠ BENDRŲJŲ NACIONALINIŲ PAJAMŲ PAGAL SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS 2 STRAIPSNIO 1 DALIES C PUNKTĄ

1 4 0

Nuosavi ištekliai iš bendrųjų nacionalinių pajamų pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c punktą

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

 

1 4 skyrius – Iš viso

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

1 4 0
Nuosavi ištekliai iš bendrųjų nacionalinių pajamų pagal Sprendimo 2007/436/EB, Euratomas 2 straipsnio 1 dalies c punktą

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

Pastabos

BNP pagrįsti ištekliai yra papildomas įplaukų, reikalingų išlaidoms, viršijančioms bet kuriais konkrečiais metais gautus tradicinius nuosavus išteklius, PVM pagrįstus mokėjimus ir kitas pajamas, padengti, šaltinis. BNP pagrįsti ištekliai netiesiogiai padeda užtikrinti, kad Europos Sąjungos bendrasis biudžetas visada ex ante būtų subalansuotas.

BNP pareikalavimo tarifas priklauso nuo papildomų įplaukų, reikalingų biudžete numatytoms išlaidoms, kurios nedengiamos iš kitų išteklių (PVM pagrįstų mokėjimų, tradicinių nuosavų išteklių ir kitų pajamų), padengti. Todėl pareikalavimo tarifas taikomas kiekvienos valstybės narės BNP.

Šiais finansiniais metais valstybių narių bendrosioms nacionalinėms pajamoms taikytinas 0,6897 % tarifas.

Teisinis pagrindas

2007 m. birželio 7 d. Tarybos sprendimas 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 163, 2007 6 23, p. 17), ypač jo 2 straipsnio 1 dalies c punktas.

Valstybė narė

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Belgija

2 582 463 970

–31 397 792

2 551 066 178

Bulgarija

258 346 033

–3 140 991

255 205 042

Čekija

971 819 342

–11 815 453

960 003 889

Danija

1 716 241 222

–20 866 190

1 695 375 032

Vokietija

18 237 237 068

– 221 729 709

18 015 507 359

Estija

102 458 098

–1 245 693

101 212 405

Airija

884 622 223

–10 755 303

873 866 920

Graikija

1 519 248 418

–18 471 136

1 500 777 282

Ispanija

7 361 097 188

–89 496 774

7 271 600 414

Prancūzija

14 195 949 972

– 172 595 429

14 023 354 543

Italija

10 999 666 044

– 133 734 768

10 865 931 276

Kipras

125 204 687

–1 522 248

123 682 439

Latvija

130 290 516

–1 584 081

128 706 435

Lietuva

202 702 841

–2 464 476

200 238 365

Liuksemburgas

220 998 980

–2 686 922

218 312 058

Vengrija

683 175 478

–8 306 098

674 869 380

Malta

42 586 490

– 517 769

42 068 721

Nyderlandai

4 274 354 793

–51 967 927

4 222 386 866

Austrija

2 043 771 712

–24 848 331

2 018 923 381

Lenkija

2 576 425 769

–31 324 378

2 545 101 391

Portugalija

1 148 434 615

–13 962 754

1 134 471 861

Rumunija

871 444 032

–10 595 082

860 848 950

Slovėnija

252 657 640

–3 071 830

249 585 810

Slovakija

479 759 755

–5 832 955

473 926 800

Suomija

1 347 384 528

–16 381 603

1 331 002 925

Švedija

2 746 004 388

–33 386 128

2 712 618 260

Jungtinė Karalystė

12 599 048 395

– 153 180 180

12 445 868 215

1 4 0 straipsnis. Iš viso

88 573 394 197

–1 076 882 000

87 496 512 197

3 ANTRAŠTINĖ DALIS

PERTEKLIUS, LIKUČIAI IR PATIKSLINIMAI

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

3 0

PERTEKLIUS, TURIMAS IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ

4 539 394 283

 

4 539 394 283

3 1

LIKUČIAI IR LIKUČIŲ PATIKSLINIMAI DĖL PVM IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ, ATSIRANDANTYS TAIKANT REGLAMENTO (EB, EURATOMAS) Nr. 1150/2000 10 STRAIPSNIO 4, 5 IR 8 DALIS

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 2

ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ BENDRŲJŲ NACIONALINIŲ PAJAMŲ / BENDROJO VIDAUS PRODUKTO LIKUČIAI IR LIKUČIŲ PATIKSLINIMAI, ATSIRANDANTYS TAIKANT REGLAMENTO (EB, EURATOMAS) Nr. 1150/2000 10 STRAIPSNIO 6, 7 IR 8 DALIS

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 4

PATIKSLINIMAS, SUSIJĘS SU KAI KURIŲ VALSTYBIŲ NARIŲ NEDALYVAVIMU KAI KURIOSE LAISVĖS, SAUGUMO IR TEISINGUMO ERDVĖS POLITIKOS SRITYSE

p.m.

 

p.m.

3 5

GALUTINĖ SUMA, APSKAIČIAVUS JUNGTINEI KARALYSTEI PALANKIOS BIUDŽETO DISBALANSO KOREKCIJOS FINANSAVIMĄ

0

 

0

3 6

TARPINĖS SUMOS, APSKAIČIAVUS JUNGTINEI KARALYSTEI PALANKIOS BIUDŽETO DISBALANSO KOREKCIJOS FINANSAVIMĄ

p.m.

 

p.m.

3 7

PATIKSLINIMAS, SUSIJĘS SU SPRENDIMO 2007/436/EB, EURATOMAS ĮGYVENDINIMU

 

 

3 antraštinė dalis – Iš viso

4 539 394 283

1 814 882 000

6 354 276 283

3 1 SKYRIUS — LIKUČIAI IR LIKUČIŲ PATIKSLINIMAI DĖL PVM IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ, ATSIRANDANTYS TAIKANT REGLAMENTO (EB, EURATOMAS) NR. 1150/2000 10 STRAIPSNIO 4, 5 IR 8 DALIS

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

3 1

LIKUČIAI IR LIKUČIŲ PATIKSLINIMAI DĖL PVM IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ, ATSIRANDANTYS TAIKANT REGLAMENTO (EB, EURATOMAS) Nr. 1150/2000 10 STRAIPSNIO 4, 5 IR 8 DALIS

3 1 0

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 4, 5 ir 8 dalies taikymas 1995 ir vėlesniems finansiniams metams

3 1 0 3

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 4, 5 ir 8 dalies taikymas 1995 ir vėlesniems metams

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

3 1 0 straipsnis – Tarpinė suma

p.m.

673 159 000

673 159 000

 

3 1 skyrius – Iš viso

p.m.

673 159 000

673 159 000

3 1 0
Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 4, 5 ir 8 dalies taikymas 1995 ir vėlesniems finansiniams metams

3 1 0 3
Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 4, 5 ir 8 dalies taikymas 1995 ir vėlesniems metams

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

p.m.

673 159 000

673 159 000

Pastabos

Pagal Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 7 straipsnio 1 dalį iki liepos 31 d. valstybės narės nusiunčia Komisijai ataskaitą už praėjusius kalendorinius metus apie bendrą PVM lėšų bazės sumą.

Iš kiekvienos valstybės narės pagal Europos Sąjungos taisykles nurašoma pagal tą ataskaitą apskaičiuota suma ir pervedami faktiškai per praėjusius finansinius metus padaryti dvylika mokėjimų. Komisija apskaičiuoja likutį ir informuoja valstybes nares, kad apskaičiuotą likutį į Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą Komisijos sąskaitą jos galėtų sumokėti pirmąją tų pačių metų gruodžio mėnesio darbo dieną.

Jeigu Komisija, pagal Reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 9 straipsnį vykdydama kontrolę, atlieka nurodytų ataskaitų tikslinimus ir (arba) jeigu atsiranda bet kokių ankstesnių finansinių metų BNP pakeitimų, dėl kurių daromas poveikis PVM bazės apribojimui, PVM likutis yra tikslinamas.

Teisinis pagrindas

1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1553/89 dėl galutinių vienodų nuosavų lėšų, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimo priemonių (OL L 155, 1989 6 7, p. 9).

2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 130, 2000 5 31, p. 1), ypač jo 10 straipsnio 4, 5 ir 8 dalys.

Valstybė narė

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Belgija

p. m.

28 248 000

28 248 000

Bulgarija

p. m.

492 000

492 000

Čekija

p. m.

7 670 000

7 670 000

Danija

p. m.

2 075 000

2 075 000

Vokietija

p. m.

16 721 000

16 721 000

Estija

p. m.

1 256 000

1 256 000

Airija

p. m.

3 469 000

3 469 000

Graikija

p. m.

–27 208 000

–27 208 000

Ispanija

p. m.

386 936 000

386 936 000

Prancūzija

p. m.

119 302 000

119 302 000

Italija

p. m.

83 866 000

83 866 000

Kipras

p. m.

67 000

67 000

Latvija

p. m.

–2 630 000

–2 630 000

Lietuva

p. m.

–7 591 000

–7 591 000

Liuksemburgas

p. m.

– 808 000

– 808 000

Vengrija

p. m.

–10 819 000

–10 819 000

Malta

p. m.

306 000

306 000

Nyderlandai

p. m.

13 623 000

13 623 000

Austrija

p. m.

4 800 000

4 800 000

Lenkija

p. m.

–2 181 000

–2 181 000

Portugalija

p. m.

10 613 000

10 613 000

Rumunija

p. m.

–48 000

–48 000

Slovėnija

p. m.

451 000

451 000

Slovakija

p. m.

–4 424 000

–4 424 000

Suomija

p. m.

14 757 000

14 757 000

Švedija

p. m.

6 459 000

6 459 000

Jungtinė Karalystė

p. m.

27 757 000

27 757 000

3 1 0 3 punktas. Iš viso

p. m.

673 159 000

673 159 000

3 2 SKYRIUS — ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ BENDRŲJŲ NACIONALINIŲ PAJAMŲ / BENDROJO VIDAUS PRODUKTO LIKUČIAI IR LIKUČIŲ PATIKSLINIMAI, ATSIRANDANTYS TAIKANT REGLAMENTO (EB, EURATOMAS) NR. 1150/2000 10 STRAIPSNIO 6, 7 IR 8 DALIS

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

3 2

ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ BENDRŲJŲ NACIONALINIŲ PAJAMŲ / BENDROJO VIDAUS PRODUKTO LIKUČIAI IR LIKUČIŲ PATIKSLINIMAI, ATSIRANDANTYS TAIKANT REGLAMENTO (EB, EURATOMAS) Nr. 1150/2000 10 STRAIPSNIO 6, 7 IR 8 DALIS

3 2 0

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių taikymas 1995 ir vėlesniems finansiniams metams

3 2 0 3

Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių taikymas 1995 ir vėlesniems finansiniams metams

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

3 2 0 straipsnis – Tarpinė suma

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

 

3 2 skyrius – Iš viso

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

3 2 0
Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių taikymas 1995 ir vėlesniems finansiniams metams

3 2 0 3
Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 6, 7 ir 8 dalių taikymas 1995 ir vėlesniems finansiniams metams

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

p.m.

1 141 723 000

1 141 723 000

Pastabos

Pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 2 straipsnio 2 dalį valstybių narių perduodamos praėjusių metų bendrųjų nacionalinių pajamų ir jų sudedamųjų dalių bendrosios sumos pagrindu iš kiekvienos valstybės narės nurašoma pagal Europos Sąjungos taisykles apskaičiuota suma ir pervedami per praėjusius finansinius metus padaryti dvylika mokėjimų.

Komisija apskaičiuoja likutį ir laiku informuoja valstybes nares, kad apskaičiuotą likutį į Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąskaitą jos galėtų sumokėti pirmąją tų pačių metų gruodžio mėnesio darbo dieną.

Dėl bet kokių praėjusių finansinių metų bendrojo nacionalinio produkto ir (arba) bendrųjų nacionalinių pajamų pakeitimų pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 2 straipsnio 2 dalį, taikant minėto reglamento 4 ir 5 straipsnius gali būti tikslinamas susijusių valstybių narių likutis, nustatytas remiantis Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnio 7 dalimi.

Teisinis pagrindas

2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 130, 2000 5 31, p. 1), ypač jo 10 straipsnio 6, 7 ir 8 dalys.

2003 m. liepos 15 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1287/2003 dėl bendrųjų nacionalinių pajamų rinkos kainomis suderinimo (OL L 181, 2003 7 19, p. 1).

Valstybė narė

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Belgija

p. m.

75 091 000

75 091 000

Bulgarija

p. m.

18 780 000

18 780 000

Čekija

p. m.

193 523 000

193 523 000

Danija

p. m.

8 750 000

8 750 000

Vokietija

p. m.

– 413 112 000

– 413 112 000

Estija

p. m.

5 607 000

5 607 000

Airija

p. m.

12 642 000

12 642 000

Graikija

p. m.

– 125 366 000

– 125 366 000

Ispanija

p. m.

80 168 000

80 168 000

Prancūzija

p. m.

5 653 000

5 653 000

Italija

p. m.

832 542 000

832 542 000

Kipras

p. m.

– 259 000

– 259 000

Latvija

p. m.

4 298 000

4 298 000

Lietuva

p. m.

13 405 000

13 405 000

Liuksemburgas

p. m.

–3 302 000

–3 302 000

Vengrija

p. m.

–12 955 000

–12 955 000

Malta

p. m.

1 449 000

1 449 000

Nyderlandai

p. m.

–7 047 000

–7 047 000

Austrija

p. m.

130 157 000

130 157 000

Lenkija

p. m.

8 593 000

8 593 000

Portugalija

p. m.

52 802 000

52 802 000

Rumunija

p. m.

36 444 000

36 444 000

Slovėnija

p. m.

2 221 000

2 221 000

Slovakija

p. m.

796 000

796 000

Suomija

p. m.

104 522 000

104 522 000

Švedija

p. m.

101 843 000

101 843 000

Jungtinė Karalystė

p. m.

14 478 000

14 478 000

3 2 0 3 punktas. Iš viso

p. m.

1 141 723 000

1 141 723 000

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS PAGAL SĄJUNGOS / BENDRIJOS SUSITARIMUS IR PROGRAMAS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

6 0

ĮMOKOS Į SĄJUNGOS / BENDRIJOS PROGRAMAS

p.m.

 

p.m.

6 1

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

 

p.m.

6 2

ĮPLAUKOS UŽ SUTEIKTAS ATLYGINTINAS PASLAUGAS

p.m.

 

p.m.

6 3

ĮNAŠAI PAGAL SPECIALIUS SUSITARIMUS

p.m.

 

p.m.

6 5

FINANSINIAI KOREGAVIMAI

p.m.

 

p.m.

6 6

KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

SU EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO GARANTIJŲ FONDU IR EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDU KAIMO PLĖTRAI SUSIJUSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

 

p.m.

6 8

LAIKINAS RESTRUKTŪRIZAVIMO MOKESTIS

p.m.

 

p.m.

 

6 antraštinė dalis – Iš viso

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 SKYRIUS — KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

6 6

KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

6 6 0

Kiti įnašai ir grąžinamosios išmokos

6 6 0 0

Kiti asignuoti įnašai ir grąžinamosios išmokos – Asignuotosios įplaukos

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Kiti neasignuoti įnašai ir grąžinamosios išmokos

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

6 6 0 straipsnis – Tarpinė suma

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

6 6 skyrius – Iš viso

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0
Kiti įnašai ir grąžinamosios išmokos

6 6 0 1
Kiti neasignuoti įnašai ir grąžinamosios išmokos

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Pastabos

Į šį punktą įrašomos visos įplaukos, nenumatytos kitose 6 antraštinės dalies dalyse, kurios nenaudojamos pagal Finansinio reglamento 18 straipsnį.

Parlamentas

 

p. m.

Komisija

 

82 000 000

 

Iš viso

82 000 000

7 ANTRAŠTINĖ DALIS

PALŪKANOS UŽ PAVĖLUOTUS MOKĖJIMUS IR BAUDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

7 0

PALŪKANOS UŽ PAVĖLUOTUS MOKĖJIMUS

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

BAUDOS

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

PALŪKANOS UŽ INDĖLIUS IR BAUDAS

p.m.

 

p.m.

 

7 antraštinė dalis – Iš viso

123 000 000

610 000 000

733 000 000

7 0 SKYRIUS — PALŪKANOS UŽ PAVĖLUOTUS MOKĖJIMUS

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

7 0

PALŪKANOS UŽ PAVĖLUOTUS MOKĖJIMUS

7 0 0

Palūkanos už pavėluotus mokėjimus

7 0 0 0

Palūkanos už pavėluotus mokėjimus į valstybių narių ižduose atidarytas sąskaitas

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Kitos palūkanos už pavėluotus mokėjimus

3 000 000

 

3 000 000

 

7 0 0 straipsnis – Tarpinė suma

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Palūkanos už pavėluotus mokėjimus ir kitos palūkanos už baudas

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

7 0 skyrius – Iš viso

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0
Palūkanos už pavėluotus mokėjimus

7 0 0 0
Palūkanos už pavėluotus mokėjimus į valstybių narių ižduose atidarytas sąskaitas

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Pastabos

Valstybė narė, pavėlavusi pervesti lėšas į sąskaitą, atidarytą Komisijos vardu, kaip nurodyta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 9 straipsnio 1 dalyje, turi mokėti palūkanas.

Jei valstybės narės valiuta yra euro, palūkanų norma yra lygi palūkanų normai, skelbtai Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje, kurią Europos centrinis bankas naudojo savo refinansavimo operacijoms paskutinės mokėjimo dienos mėnesio pirmąją dieną, padidintai dviem procentiniais punktais. Ši norma padidinama 0,25 procentinio punkto už kiekvieną uždelstą mėnesį. Padidinta palūkanų norma taikoma visam vėlavimo laikotarpiui.

Jeigu valstybės narės valiuta nėra euro, norma yra lygi atitinkamo mėnesio pirmą dieną Centrinių bankų pagrindinėms refinansavimo operacijoms taikomai normai, padidintai dviem procentiniais punktais, arba, valstybėms narėms, kurioms Centrinio banko norma neprieinama, – valstybės narės pinigų rinkoje atitinkamo mėnesio pirmą dieną taikomai labiausiai analogiškai normai, padidintai dviem procentiniais punktais. Ši norma padidinama 0,25 procentinio punkto už kiekvieną uždelstą mėnesį. Padidinta palūkanų norma taikoma visam vėlavimo laikotarpiui.

Palūkanų norma taikoma visiems Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnyje nurodytiems nuosavų išteklių įnašams.

Taryba

 

p. m.

Komisija

 

175 000 000

Europos išorės veiksmų tarnyba

 

p. m.

 

Iš viso

175 000 000

Teisinis pagrindas

2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 130, 2000 5 31, p. 1).

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1), ypač jo 71 straipsnio 4 dalis.

7 0 1
Palūkanos už pavėluotus mokėjimus ir kitos palūkanos už baudas

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Pastabos

Į šį punktą ketinama įtraukti palūkanas, susikaupusias specialioje banko sąskaitoje, skirtoje baudoms ir palūkanoms už pavėluotus mokėjimus, susijusius su baudomis.

Teisinis pagrindas

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1), ypač jo 71 straipsnio 4 dalis.

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).

2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (OL L 357, 2002 12 31, p. 1), ypač jo 86 straipsnis.

2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (OL L 24, 2004 1 29, p. 1), ypač jo 14 ir 15 straipsniai.

7 1 SKYRIUS — BAUDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

7 1

BAUDOS

7 1 0

Baudos, delspinigių mokėjimai ir kitos netesybos

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

Delspinigių mokėjimai ir vienkartinės įmokos, kurias sumokėti įpareigotos valstybės narės dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo nesilaikymo ar Sutarties įsipareigojimo nevykdymo

p.m.

 

p.m.

 

7 1 skyrius – Iš viso

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0
Baudos, delspinigių mokėjimai ir kitos netesybos

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Pastabos

Komisija gali skirti baudas, delspinigius ir kitas nuobaudas įmonėms ir įmonių asociacijoms už toliau išvardytuose reglamentuose arba Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsniuose nurodytų draudimų nesilaikymą arba įsipareigojimų nevykdymą.

Paprastai baudos turi būti sumokėtos per tris mėnesius nuo pranešimo apie Komisijos sprendimą. Tačiau jeigu įmonė padavė apeliacinį skundą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui, Komisija mokėtinos sumos nerenka; įmonė turi sutikti, kad praėjus galutiniam baudos mokėjimo terminui baudai bus taikomos palūkanos, ir iki galutinio baudos mokėjimo termino Komisijai turi pateikti banko garantiją, apimančią ir pagrindinę baudos sumą, ir palūkanas arba papildomus mokesčius.

Teisinis pagrindas

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl bendrajam Europos Bendrijų biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1).

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).

2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (OL L 357, 2002 12 31, p. 1).

2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (OL L 24, 2004 1 29, p. 1), ypač jo 14 ir 15 straipsniai.

III SKIRSNIS

KOMISIJA

ĮPLAUKOS

Antraštinė dalis

Išlaidų kategorija

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

4

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ SĄJUNGOS INSTITUCIJOSE IR KITOSE ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ ASMENŲ

890 812 767

 

890 812 767

5

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ INSTITUCIJOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

55 700 000

 

55 700 000

6

ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU SĄJUNGOS / BENDRIJOS SUSITARIMAIS IR PROGRAMOMIS

30 000 000

52 000 000

82 000 000

7

PALŪKANOS UŽ PAVĖLUOTUS MOKĖJIMUS IR BAUDOS

123 000 000

610 000 000

733 000 000

8

SKOLINIMOSI IR SKOLINIMO VEIKLA

438 717

 

438 717

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

30 000 000

 

30 000 000

 

Iš viso

1 129 951 484

662 000 000

1 791 951 484

6 ANTRAŠTINĖ DALIS

ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU SĄJUNGOS / BENDRIJOS SUSITARIMAIS IR PROGRAMOMIS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

6 0

ĮMOKOS Į SĄJUNGOS / BENDRIJOS PROGRAMAS

p.m.

 

p.m.

6 1

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

 

p.m.

6 2

ĮPLAUKOS UŽ SUTEIKTAS ATLYGINTINAS PASLAUGAS

p.m.

 

p.m.

6 3

ĮNAŠAI PAGAL SPECIALIUS SUSITARIMUS

p.m.

 

p.m.

6 5

FINANSINIAI KOREGAVIMAI

p.m.

 

p.m.

6 6

KITOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 7

SU EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO GARANTIJŲ FONDU IR EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDU KAIMO PLĖTRAI SUSIJUSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

 

p.m.

6 8

LAIKINOS RESTRUKTŪRIZAVIMO MOKESTIS

p.m.

 

p.m.

 

6 antraštinė dalis – Iš viso

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 SKYRIUS — KITOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

6 6

KITOS ĮMOKOS IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS

6 6 0

Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos

6 6 0 0

Kitos asignuotos įmokos ir grąžinamosios išmokos – Asignuotos įplaukos

p.m.

 

p.m.

6 6 0 1

Kitos neasignuotos įmokos ir kompensacijos

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

6 6 0 straipsnis – Tarpinė suma

30 000 000

52 000 000

82 000 000

 

6 6 skyrius – Iš viso

30 000 000

52 000 000

82 000 000

6 6 0
Kitos įmokos ir grąžinamosios išmokos

6 6 0 1
Kitos neasignuotos įmokos ir kompensacijos

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

30 000 000

52 000 000

82 000 000

Pastabos

Į šį punktą įrašomos visos įplaukos, nenumatytos kitose 6 antraštinės dalies dalyse, kurios nėra naudojamos pagal Finansinio reglamento 18 straipsnį.

7 ANTRAŠTINĖ DALIS

PALŪKANOS UŽ PAVĖLUOTUS MOKĖJIMUS IR BAUDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

7 0

PALŪKANOS UŽ PAVĖLUOTUS MOKĖJIMUS

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 1

BAUDOS

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 2

PALŪKANOS UŽ INDĖLIUS IR BAUDAS

p.m.

 

p.m.

 

7 antraštinė dalis – Iš viso

123 000 000

610 000 000

733 000 000

7 0 SKYRIUS — PALŪKANOS UŽ PAVĖLUOTUS MOKĖJIMUS

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

7 0

PALŪKANOS UŽ PAVĖLUOTUS MOKĖJIMUS

7 0 0

Palūkanos už pavėluotus mokėjimus

7 0 0 0

Palūkanos už pavėluotus mokėjimus į valstybių narių ižduose atidarytas sąskaitas

5 000 000

170 000 000

175 000 000

7 0 0 1

Kitos palūkanos už pavėluotus mokėjimus

3 000 000

 

3 000 000

 

7 0 0 straipsnis – Tarpinė suma

8 000 000

170 000 000

178 000 000

7 0 1

Palūkanos už pavėluotus mokėjimus ir kitos baudų palūkanos

15 000 000

5 000 000

20 000 000

 

7 0 skyrius – Iš viso

23 000 000

175 000 000

198 000 000

7 0 0
Palūkanos už pavėluotus mokėjimus

7 0 0 0
Palūkanos už pavėluotus mokėjimus į valstybių narių ižduose atidarytas sąskaitas

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

5 000 000

170 000 000

175 000 000

Pastabos

Jei valstybė narė delsia įskaityti sumą į Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 9 straipsnio 1 punkte minimą Komisijos vardu atidarytą sąskaitą, atitinkama valstybė narė turi mokėti palūkanas.

Jei valstybių narių valiuta yra euro, palūkanų norma yra lygi palūkanų normai, skelbtai Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje, kurią Europos centrinis bankas naudojo savo refinansavimo operacijoms paskutinės mokėjimo dienos mėnesio pirmąją dieną, padidintai dviem procentiniais punktais. Ši norma padidinama 0,25 procentinio punkto už kiekvieną uždelstą mėnesį. Padidinta palūkanų norma taikoma visam vėlavimo laikotarpiui.

Jeigu valstybių narių valiuta nėra euro, norma yra lygi atitinkamo mėnesio pirmą dieną Centrinių bankų pagrindinėms refinansavimo operacijoms taikomai normai, padidintai dviem procentiniais punktais, arba, valstybėms narėms, kurioms Centrinio banko norma neprieinama, – valstybės narės pinigų rinkoje atitinkamo mėnesio pirmą dieną taikomai labiausiai analogiškai normai, padidintai dviem procentiniais punktais. Ši norma padidinama 0,25 procentinio punkto už kiekvieną uždelstą mėnesį. Padidinta palūkanų norma taikoma visam vėlavimo laikotarpiui.

Ši palūkanų norma taikoma visiems Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000 10 straipsnyje minimiems nuosavų išteklių įskaitymams.

Teisinis pagrindas

2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinantis Sprendimą 2007/436/EB, Euratomas dėl Europos Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL L 130, 2000 5 31, p. 1).

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1), ypač jo 71 straipsnio 4 dalis.

7 0 1
Palūkanos už pavėluotus mokėjimus ir kitos baudų palūkanos

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

15 000 000

5 000 000

20 000 000

Pastabos

Į šį straipsnį įrašomos specialioje banko sąskaitoje, skirtoje baudoms ir delspinigiams už pavėluotą baudos mokėjimą, susikaupusios palūkanos.

Teisinis pagrindas

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1), ypač jo 71 straipsnio 4 dalis.

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).

2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (OL L 357, 2002 12 31, p. 1), ypač jo 86 straipsnis.

2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (OL L 24, 2004 1 29, p. 1).

7 1 SKYRIUS — BAUDOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

7 1

BAUDOS

7 1 0

Baudos, periodinės baudos ir kitos sankcijos

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 2

Periodinės baudos ir vienkartinės sumos, kurias sumokėti įpareigotos valstybės narės, neįvykdžiusios Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimo, kuriuo pripažinta, kad valstybė narė neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartį

p.m.

 

p.m.

 

7 1 skyrius – Iš viso

100 000 000

435 000 000

535 000 000

7 1 0
Baudos, periodinės baudos ir kitos sankcijos

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

100 000 000

435 000 000

535 000 000

Pastabos

Komisija gali skirti baudas, periodines baudas ir kitas sankcijas įmonėms ir įmonių asociacijoms, jei jos nesilaiko draudimo ar nevykdo savo įsipareigojimų pagal toliau nurodytus reglamentus ar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnius.

Baudas paprastai būtina sumokėti per tris mėnesius nuo pranešimo apie Komisijos sprendimą. Tačiau įmonei pateikus skundą Europos Sąjungos Teisingumo Teismui Komisija mokėtinos sumos nereikalaus; įmonė turi patvirtinti, kad praėjus galutiniam mokėjimo terminui sumokės palūkanas už skolą ir iki galutinio mokėjimo termino pateikti Komisijai pagrindinę skolos dalį ir palūkanas ar papildomus mokesčius dengiančią banko garantiją.

Teisinis pagrindas

2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1).

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).

2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (OL L 357, 2002 12 31, p. 1).

2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (OL L 24, 2004 1 29, p. 1), ypač jo 14 ir 15 straipsniai.

IŠLAIDOS

Antraštinė dalis

Išlaidų kategorija

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

01

EKONOMIKOS IR FINANSŲ REIKALAI

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

02

ĮMONĖS

1 055 561 122

1 209 465 022

 

 

1 055 561 122

1 209 465 022

 

40 01 40

52 772

52 772

 

 

52 772

52 772

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

 

 

1 055 613 894

1 209 517 794

03

KONKURENCIJA

93 403 671

93 403 671

 

 

93 403 671

93 403 671

 

40 01 40

56 917

56 917

 

 

56 917

56 917

 

 

93 460 588

93 460 588

 

 

93 460 588

93 460 588

04

UŽIMTUMAS IR SOCIALINIAI REIKALAI

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

05

ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

06

MOBILUMAS IR TRANSPORTAS

1 546 683 351

1 141 803 775

 

 

1 546 683 351

1 141 803 775

 

40 01 40

25 609

25 609

 

 

25 609

25 609

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

 

 

1 546 708 960

1 141 829 384

07

APLINKA IR KLIMATO POLITIKA

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

08

MOKSLINIAI TYRIMAI

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

09

INFORMACINĖ VISUOMENĖ IR ŽINIASKLAIDA

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

10

TIESIOGINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI

394 978 000

396 209 233

 

 

394 978 000

396 209 233

11

JŪRŲ REIKALAI IR ŽUVININKYSTĖ

948 592 229

719 026 792

p.m.

p.m.

948 592 229

719 026 792

 

40 01 40, 40 02 41

52 021 983

52 021 983

23 140 000

 

75 161 983

52 021 983

 

 

1 000 614 212

771 048 775

23 140 000

 

1 023 754 212

771 048 775

12

VIDAUS RINKA

94 868 629

93 358 064

 

 

94 868 629

93 358 064

 

40 01 40, 40 02 41

35 305

35 305

 

 

35 305

35 305

 

 

94 903 934

93 393 369

 

 

94 903 934

93 393 369

13

REGIONINĖ POLITIKA

40 584 774 912

33 519 147 680

 

 

40 584 774 912

33 519 147 680

 

40 01 40

43 816

43 816

 

 

43 816

43 816

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

 

 

40 584 818 728

33 519 191 496

14

MOKESČIAI IR MUITŲ SĄJUNGA

142 229 539

114 783 765

– 129 471

 

142 100 068

114 783 765

 

40 01 40

32 492

32 492

 

 

32 492

32 492

 

 

142 262 031

114 816 257

 

 

142 132 560

114 816 257

15

ŠVIETIMAS IR KULTŪRA

2 428 691 266

1 996 401 080

–6 326 400

 

2 422 364 866

1 996 401 080

 

40 01 40

38 857

38 857

 

 

38 857

38 857

 

 

2 428 730 123

1 996 439 937

 

 

2 422 403 723

1 996 439 937

16

KOMUNIKACIJA

273 374 552

253 374 552

 

 

273 374 552

253 374 552

 

40 01 40

46 111

46 111

 

 

46 111

46 111

 

 

273 420 663

253 420 663

 

 

273 420 663

253 420 663

17

SVEIKATOS IR VARTOTOJŲ APSAUGA

692 021 626

596 046 062

–23 140 000

 

668 881 626

596 046 062

 

40 01 40

57 583

57 583

 

 

57 583

57 583

 

 

692 079 209

596 103 645

 

 

668 939 209

596 103 645

18

LAISVĖS, SAUGUMO IR TEISINGUMO ERDVĖ

1 234 986 291

915 630 180

 

 

1 234 986 291

915 630 180

 

40 01 40, 40 02 41

16 479 335

13 005 028

 

 

16 479 335

13 005 028

 

 

1 251 465 626

928 635 208

 

 

1 251 465 626

928 635 208

19

IŠORĖS SANTYKIAI

4 270 665 587

3 378 255 172

100 000 000

 

4 370 665 587

3 378 255 172

 

40 01 40, 40 02 41

44 005 106

6 441 836

 

 

44 005 106

6 441 836

 

 

4 314 670 693

3 384 697 008

 

 

4 414 670 693

3 384 697 008

20

PREKYBA

105 067 905

104 422 321

 

 

105 067 905

104 422 321

 

40 01 40

34 787

34 787

 

 

34 787

34 787

 

 

105 102 692

104 457 108

 

 

105 102 692

104 457 108

21

VYSTYMASIS IR SANTYKIAI SU AFRIKOS, KARIBŲ JŪROS IR RAMIOJO VANDENYNO REGIONO (AKR) VALSTYBĖMIS

1 433 111 933

1 392 926 690

54 031 057

28 565 370

1 487 142 990

1 421 492 060

 

40 01 40, 40 02 41

109 058 175

86 736 049

–43 000 000

–28 565 370

66 058 175

58 170 679

 

 

1 542 170 108

1 479 662 739

11 031 057

 

1 553 201 165

1 479 662 739

22

PLĖTRA

1 123 357 217

1 012 513 363

 

 

1 123 357 217

1 012 513 363

 

40 01 40

17 764

17 764

 

 

17 764

17 764

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

 

 

1 123 374 981

1 012 531 127

23

HUMANITARINĖ PAGALBA

878 195 432

838 516 019

 

 

878 195 432

838 516 019

 

40 01 40

14 878

14 878

 

 

14 878

14 878

 

 

878 210 310

838 530 897

 

 

878 210 310

838 530 897

24

KOVA SU SUKČIAVIMU

81 749 000

74 805 171

 

 

81 749 000

74 805 171

25

KOMISIJOS POLITIKOS KOORDINAVIMAS IR TEISINĖS KONSULTACIJOS

190 812 414

190 812 414

 

 

190 812 414

190 812 414

 

40 01 40

565 027

565 027

 

 

565 027

565 027

 

 

191 377 441

191 377 441

 

 

191 377 441

191 377 441

26

KOMISIJOS VYKDOMAS ADMINISTRAVIMAS

1 018 708 135

1 017 153 328

 

 

1 018 708 135

1 017 153 328

 

40 01 40, 40 02 41

78 381

78 381

 

 

78 381

78 381

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

 

 

1 018 786 516

1 017 231 709

27

BIUDŽETAS

69 440 094

69 440 094

 

 

69 440 094

69 440 094

 

40 01 40

30 939

30 939

 

 

30 939

30 939

 

 

69 471 033

69 471 033

 

 

69 471 033

69 471 033

28

AUDITAS

11 399 202

11 399 202

 

 

11 399 202

11 399 202

 

40 01 40

7 105

7 105

 

 

7 105

7 105

 

 

11 406 307

11 406 307

 

 

11 406 307

11 406 307

29

STATISTIKA

145 143 085

124 373 319

 

 

145 143 085

124 373 319

 

40 01 40

47 443

47 443

 

 

47 443

47 443

 

 

145 190 528

124 420 762

 

 

145 190 528

124 420 762

30

PENSIJOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 278 009 000

1 278 009 000

 

 

1 278 009 000

1 278 009 000

31

KALBOS TARNYBOS

392 908 762

392 908 762

 

 

392 908 762

392 908 762

 

40 01 40

236 399

236 399

 

 

236 399

236 399

 

 

393 145 161

393 145 161

 

 

393 145 161

393 145 161

32

ENERGETIKA

699 617 012

1 239 252 266

 

 

699 617 012

1 239 252 266

 

40 01 40, 40 02 41

41 299

41 299

 

 

41 299

41 299

 

 

699 658 311

1 239 293 565

 

 

699 658 311

1 239 293 565

40

REZERVAI

977 129 000

259 909 297

 

 

977 129 000

259 909 297

 

Iš viso

138 500 737 113

122 938 920 666

23 110 000

228 565 370

138 523 847 113

123 167 486 036

 

40 01 40, 40 02 40, 40 02 41

223 269 000

159 909 297

–19 860 000

–28 565 370

203 409 000

131 343 927

 

 

138 724 006 113

123 098 829 963

3 250 000

200 000 000

138 727 256 113

123 298 829 963

01 ANTRAŠTINĖ DALIS

EKONOMIKOS IR FINANSŲ REIKALAI

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

FP

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

01 01

EKONOMIKOS IR FINANSŲ REIKALŲ POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

5

66 574 059

66 574 059

 

 

66 574 059

66 574 059

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

66 614 988

66 614 988

 

 

66 614 988

66 614 988

01 02

EKONOMINĖ IR PINIGŲ SĄJUNGA

 

14 500 000

14 713 074

 

 

14 500 000

14 713 074

01 03

TARPTAUTINIAI EKONOMIKOS IR FINANSŲ REIKALAI

4

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 04

FINANSINĖS OPERACIJOS IR PRIEMONĖS

 

303 880 000

167 445 370

 

 

303 880 000

167 445 370

 

01 antraštinė dalis – Iš viso

 

524 283 196

341 387 137

– 104 325 091

 

419 958 105

341 387 137

 

40 01 40

 

40 929

40 929

 

 

40 929

40 929

 

 

 

524 324 125

341 428 066

 

 

419 999 034

341 428 066

01 03 SKYRIUS — TARPTAUTINIAI EKONOMIKOS IR FINANSŲ REIKALAI

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

01 03

TARPTAUTINIAI EKONOMIKOS IR FINANSŲ REIKALAI

01 03 01

Dalyvavimas tarptautinių finansinių institucijų kapitale

01 03 01 01

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas – Pasirašyto kapitalo apmokėtų akcijų perdavimas

4

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 01 02

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas – Išperkama pasirašyto kapitalo akcijų dalis

4

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

01 03 01 straipsnis – Tarpinė suma

 

34 460 570

4 101 987

 

 

34 460 570

4 101 987

01 03 02

Makroekonominė parama

4

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

 

01 03 skyrius – Iš viso

 

139 329 137

92 654 634

– 104 325 091

 

35 004 046

92 654 634

01 03 02
Makroekonominė parama

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

104 868 567

88 552 647

– 104 325 091

 

543 476

88 552 647

Pastabos

Šios išimtinės pagalbos tikslas – palengvinti finansinius suvaržymus kai kurioms trečiosioms šalims, patiriančioms makroekonominius sunkumus, kurie pasireiškia mokėjimų balanso deficitu ir (arba) dideliu biudžeto disbalansu.

Ji yra tiesiogiai susijusi su stabilizavimo ir struktūrinio sureguliavimo priemonių įgyvendinimu paramą gaunančiose šalyse. Sąjungos veikla paprastai papildo Tarptautinio valiutos fondo veiklą, kuri yra derinama su kitais dvišaliais donorais.

Komisija du kartus per metus informuoja biudžeto valdymo instituciją apie makroekonominę situaciją šalyse naudos gavėjose ir kartą per metus teikia išsamią ataskaitą apie šios pagalbos įgyvendinimą.

Asignavimai, įrašyti į šią biudžeto eilutę, bus taip pat naudojami teikiant finansinę pagalbą, skirtą nuo konflikto su Rusija nukentėjusioms Gruzijos vietovėms atkurti. Šiais veiksmais visų pirma turėtų būti siekiama užtikrinti šalyje makroekonominį stabilumą. Dėl visos finansinės pagalbos sumos buvo nuspręsta tarptautinėje pagalbos teikėjų konferencijoje 2008 m.

Teisinis pagrindas

2006 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2006/880/EB dėl išskirtinės Bendrijos finansinės pagalbos Kosovui (OL L 339, 2006 12 6, p. 36).

2007 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas 2007/860/EB dėl Bendrijos makrofinansinės pagalbos suteikimo Libanui (OL L 337, 2007 12 21, p. 111).

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/889/EB dėl makrofinansinės pagalbos suteikimo Gruzijai (OL L 320, 2009 12 5, p. 1).

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/890/EB dėl makrofinansinės pagalbos suteikimo Armėnijai (OL L 320, 2009 12 5, p. 3).

04 ANTRAŠTINĖ DALIS

UŽIMTUMAS IR SOCIALINIAI REIKALAI

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

FP

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

04 01

UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ SRITIES POLITIKOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

 

95 925 690

95 925 690

 

 

95 925 690

95 925 690

 

40 01 40

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

95 970 025

95 970 025

 

 

95 970 025

95 970 025

04 02

EUROPOS SOCIALINIS FONDAS

1

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

04 03

DARBAS EUROPOJE – SOCIALINIS DIALOGAS IR JUDUMAS

1

79 130 000

64 266 181

 

 

79 130 000

64 266 181

04 04

UŽIMTUMAS, SOCIALINIS SOLIDARUMAS IR LYČIŲ LYGYBĖ

 

157 056 000

151 704 616

 

 

157 056 000

151 704 616

04 05

EUROPOS PRISITAIKYMO PRIE GLOBALIZACIJOS PADARINIŲ FONDAS (EGF)

1

p.m.

97 608 950

 

 

p.m.

97 608 950

04 06

PASIRENGIMO NARYSTEI PAGALBOS PRIEMONĖ (IPA) – ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VYSTYMAS

4

102 400 000

59 987 277

 

 

102 400 000

59 987 277

 

04 antraštinė dalis – Iš viso

 

11 398 325 662

9 213 443 236

3 250 000

453 000 000

11 401 575 662

9 666 443 236

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 335

44 335

 

 

44 335

44 335

 

 

 

11 398 369 997

9 213 487 571

 

 

11 401 619 997

9 666 487 571

04 02 SKYRIUS — EUROPOS SOCIALINIS FONDAS

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

04 02

EUROPOS SOCIALINIS FONDAS

04 02 01

Europos socialinio fondo (ESF) užbaigimas – 1 tikslas (2000–2006 m.)

1.2

p.m.

550 800 000

 

 

p.m.

550 800 000

04 02 02

Specialiosios Šiaurės Airijos ir Airijos pasienio grafysčių taikos ir susitaikymo programos (2000–2006 m.) užbaigimas

1.2

p.m.

9 700 000

 

 

p.m.

9 700 000

04 02 03

Europos socialinio fondo (ESF) užbaigimas – 1 tikslas (iki 2000 m.)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 04

Europos socialinio fondo (ESF) užbaigimas – 2 tikslas (2000–2006 m.)

1.2

p.m.

48 000 000

 

 

p.m.

48 000 000

04 02 05

Europos socialinio fondo (ESF) užbaigimas – 2 tikslas (iki 2000 m.)

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 06

Europos socialinio fondo (ESF) pabaigimas – 3 tikslas (2000–2006 m.)

1.2

p.m.

360 299 039

 

 

p.m.

360 299 039

04 02 07

Europos socialinio fondo (ESF) užbaigimas – 3 tikslas (iki 2000 m.)

1.2

p.m.

2 000 000

 

 

p.m.

2 000 000

04 02 08

EQUAL užbaigimas (2000–2006 m.)

1.2

p.m.

72 000 000

 

 

p.m.

72 000 000

04 02 09

Ankstesnių Bendrijos iniciatyvos programų užbaigimas (iki 2000 m.)

1.2

p.m.

1 000 000

 

 

p.m.

1 000 000

04 02 10

Europos socialinio fondo (ESF) užbaigimas – Techninė pagalba ir naujovių diegimo priemonės (2000–2006 m.)

1.2

p.m.

 

 

p.m.

04 02 11

Europos socialinio fondo (ESF) užbaigimas – Techninė pagalba ir naujovių diegimo priemonės (iki 2000 m.)

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 17

Europos socialinis fondas (ESF) – Konvergencija

1.2

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

04 02 18

Europos socialinis fondas (ESF) – PEACE

1.2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

04 02 19

Europos socialinis fondas (ESF) – Regionų konkurencingumas ir užimtumas

1.2

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

04 02 20

Europos socialinis fondas (ESF) – Techninė pagalba veiklai (2007–2013 m.)

1.2

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

 

04 02 skyrius – Iš viso

 

10 963 813 972

8 743 950 522

3 250 000

453 000 000

10 967 063 972

9 196 950 522

Pastabos

Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 39 straipsnis numato finansinių klaidų taisymą – visos dėl to susidariusios įplaukos yra įrašomos įplaukų suvestinės 6 5 0 0 punkte. Šios įplaukos gali būti panaudotos papildomiems asignavimas teikti pagal Finansinio reglamento 18 straipsnį, tais atvejais, kai jie yra reikalingi anksčiau priimtų taisymų anuliavimo ar sumažinimo rizikai padengti.

Reglamente (EB) Nr. 1083/2006 numatomi 2007–2013 m. finansinių klaidų taisymai.

Reglamentas (EB) Nr. 1260/1999 nustato mokėjimų grąžinimo, kuris nemažina struktūrinių fondų įnašo atitinkamai programai, į sąskaitą sąlygas. Visos įplaukos, susidarančios dėl mokėjimų į sąskaitą grąžinimo, įrašytos įplaukų suvestinės 6 1 5 7 punkte, bus panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 18 straipsnį ir 157 straipsnį.

Reglamente (EB) Nr. 1083/2006 nustatomas 2007–2013 m. išankstinio finansavimo apmokėjimas.

Speciali taikos ir susitaikymo programa yra tęsiama pagal 1999 m. kovo 24–25 d. Berlyno Europos vadovų tarybos sprendimus naujam programos įgyvendinimo laikotarpiui skirti 500 000 000 EUR. Turi būti griežtai laikomasi papildomumo principo. Komisija turi pateikti Europos Parlamentui metinę suvestinę apie šią priemonę.

Kovos su sukčiavimu priemonės yra finansuojamos pagal 24 02 01 straipsnį.

Teisinis pagrindas

Europos bendrijos steigimo sutartis, ypač jos 158, 159 ir 161 straipsniai. Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač jos 174, 175 ir 177 straipsniai.

1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1260/1999, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl struktūrinių fondų (OL L 161, 1999 6 26, p. 1).

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1784/1999 (OL L 210, 2006 7 31, p. 12).

2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999 (OL L 210, 2006 7 31, p. 25).

Susiję teisės aktai

1999 m. kovo 24 ir 25 d. Berlyno Europos Vadovų Tarybos išvados.

2005 m. gruodžio 16 ir 17 d. Briuselio Europos Vadovų Tarybos išvados.

04 02 17
Europos socialinis fondas (ESF) – Konvergencija

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

7 748 847 361

5 430 000 000

 

226 350 000

7 748 847 361

5 656 350 000

Pastabos

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 174 straipsnį įgyvendinama Sąjungos veikla yra skirta stiprinti išsiplėtusios Sąjungos ekonominę ir socialinę sanglaudą, kad skatintų darnią, tvarią ir tolygią Sąjungos plėtrą. Ši veikla įgyvendinama naudojant sanglaudos politikos fondų, Europos investicijų banko (EIB) ir kitų finansinių priemonių paramą. Ji skiriama ekonominiams, socialiniams ir teritoriniams skirtumams, kurie visų pirma atsirado atsiliekančiose šalyse ir regionuose, mažinti, ekonominei ir socialinei pertvarkai spartinti ir gyventojų senėjimo problemai spręsti.

Pagal sanglaudos politikos fondus įgyvendinamoje veikloje nacionaliniu ir regionų lygmeniu įtraukiami Sąjungos prioritetai dėl tvarios plėtros stiprinant augimą, konkurencingumą ir užimtumą, socialinę integraciją, taip pat aplinkos apsaugą ir jos gerinimą.

Konvergencijos tikslu siekiama paspartinti mažiausiai išsivysčiusių valstybių narių ir regionų plėtrą, gerinant augimo ir užimtumo sąlygas: daugiau ir geriau investuoti į fizinį ir žmogiškąjį kapitalą, kurti naujoves ir žinių visuomenę, ugdyti gebėjimus prisitaikyti prie ekonominių ir socialinių pokyčių, saugoti ir gerinti aplinką, taip pat užtikrinti veiksmingą administravimą. Šis tikslas yra sanglaudos politikos fondų prioritetas. Vykdant sanglaudos politikos fondų veiksmus bus atsižvelgiama į lygias moterų ir vyrų galimybes.

Dalis šio asignavimo skirta siekiant padėti gerinti vaikų priežiūrą, sudarant galimybę vaikams gyventi šeimos tipo aplinkoje. Remiama:

nevyriausybinių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimas ir joms teikiama techninė pagalba, be kita ko, padedant joms išsiaiškinti, kuriems projektams gali būti skiriamas Sąjungos finansavimas;

pažangiosios patirties nustatymas ir keitimasis ja, taip pat šios patirties platesnis taikymas, be kita ko, atliekant išsamia vaikų stebėseną.

Dalis šio asignavimo skiriama tvariems ir aplinkos tausojamiesiems veiksmams įgyvendinant naujas ekologiškas priemones (angl. Green New Deal) finansuoti siekiant suderinti ekonominio, socialinio ir aplinkosaugos srities vystymosi reikalavimus ir padėti Europos regionams atsigauti nuo ekonomikos ir finansų krizės poveikio.

Teisinis pagrindas

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1784/1999 (OL L 210, 2006 7 31, p. 12).

2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999 (OL L 210, 2006 7 31, p. 25).

04 02 19
Europos socialinis fondas (ESF) – Regionų konkurencingumas ir užimtumas

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

3 204 966 611

2 259 651 483

 

226 350 000

3 204 966 611

2 486 001 483

Pastabos

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 174 straipsnį įgyvendinama Sąjungos veikla, skirta stiprinti išsiplėtusios Sąjungos ekonominę ir socialinę sanglaudą, kad skatintų darnią, tvarią ir tolygią Sąjungos plėtrą. Ši veikla įgyvendinama naudojant sanglaudos politikos fondų, Europos investicijų banko (EIB) ir kitų finansinių priemonių paramą. Ji skiriama ekonominiams, socialiniams ir teritoriniams skirtumams, kurie visų pirma atsirado atsiliekančiose šalyse ir regionuose, mažinti, ekonominei ir socialinei pertvarkai spartinti ir gyventojų senėjimo problemai spręsti.

Pagal sanglaudos politikos fondus įgyvendinamoje veikloje nacionaliniu ir regionų lygmeniu įtraukiami Sąjungos prioritetai dėl tvarios plėtros stiprinant augimą, konkurencingumą ir užimtumą, socialinę integraciją, taip pat aplinkos apsaugą ir jos gerinimą.

„Regionų konkurencingumo ir užimtumo“ tikslo, nekalbant apie mažiausiai išsivysčiusius regionus, siekiama didinant regionų konkurencingumą ir patrauklumą, taip pat užimtumą, numatant ekonominius ir socialinius pokyčius, be kita ko, susijusius su prekybos atvėrimu, didesnėmis ir geresnėmis investicijomis į žmogiškąjį kapitalą, naujovėmis ir žinių visuomenės skatinimu, verslumu, aplinkos apsauga ir gerinimu, prieinamumo gerinimu, darbuotojų ir įmonių gebėjimu prisitaikyti, taip pat visiems atvirų darbo rinkų kūrimu. Vykdant sanglaudos politikos fondų veiksmus bus atsižvelgiama į moterų ir vyrų lygias galimybes.

Dalis šio asignavimo skiriama tvariems ir aplinkos tausojamiesiems veiksmams įgyvendinant naujas ekologiškas priemones (angl. Green New Deal) finansuoti siekiant suderinti ekonominio, socialinio ir aplinkosaugos srities vystymosi reikalavimus ir padėti Europos regionams atsigauti nuo ekonomikos ir finansų krizės poveikio.

Teisinis pagrindas

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1784/1999 (OL L 210, 2006 7 31, p. 12).

2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999 (OL L 210, 2006 7 31, p. 25).

04 02 20
Europos socialinis fondas (ESF) – Techninė pagalba veiklai (2007–2013 m.)

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

10 000 000

7 500 000

3 250 000

300 000

13 250 000

7 800 000

Pastabos

Šis asignavimas skirtas techninės pagalbos priemonėms finansuoti, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 45 ir 46 straipsniuose bei Reglamento (EB) Nr. 1081/2006 9 straipsnyje.

Techninė pagalba apima pasirengimo, stebėsenos, vertinimo, priežiūros ir valdymo priemones, kurios yra reikalingos ESF įgyvendinti. Šis asignavimas konkrečiai gali būti skiriamas:

padengti išlaidoms (reprezentacinėms išlaidoms, mokymo, susirinkimų, misijų išlaidoms),

informavimo ir viešinimo išlaidoms,

informacinių technologijų ir telekomunikacinių priemonių išlaidoms,

paramos, teikiamos siekiant užtikrinti galimybę neįgaliesiems naudotis techninės pagalbos priemonėmis, išlaidoms padengti,

aukšto lygio grupės išlaidoms, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi horizontaliųjų principų, pvz., vyrų ir moterų lygybės, prieigos neįgaliesiems asmenims užtikrinimo ir tvarus vystymosi, padengti,

paslaugų teikimo sutartims, vertinimo tyrimams (įskaitant 2000–2006 m. laikotarpio ex post vertinimą) ir tyrimams,

dotacijoms.

Techninė pagalba taip pat apima keitimąsi patirtimi, informuotumo didinimo veiklą, seminarus, bendradarbiavimą kuriant tinklus ir tarpusavio peržiūras, kuriomis nustatoma ir skleidžiama gera praktika, skatinamas abipusis mokymasis ir tarpvalstybinis bei tarpregioninis bendradarbiavimas, siekiant sustiprinti ESF politinį aspektą ir indėlį siekiant Sąjungos tikslų, susijusių su užimtumu ir socialine įtrauktimi.

Teisinis pagrindas

2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1784/1999 (OL L 210, 2006 7 31, p. 12).

2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999 (OL L 210, 2006 7 31, p. 25).

05 ANTRAŠTINĖ DALIS

ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

FP

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

05 01

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

 

133 430 679

133 430 679

 

 

133 430 679

133 430 679

 

40 01 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

133 505 211

133 505 211

 

 

133 505 211

133 505 211

05 02

INTERVENCIJA ŽEMĖS ŪKIO RINKOSE

2

2 969 410 000

2 966 742 495

 

 

2 969 410 000

2 966 742 495

05 03

TIESIOGINĖ PAGALBA

2

39 771 100 000

39 771 100 000

 

 

39 771 100 000

39 771 100 000

05 04

KAIMO PLĖTRA

2

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 05

PASIRENGIMO NARYSTEI PRIEMONĖS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS SRITYJE

4

215 000 000

71 318 207

 

 

215 000 000

71 318 207

05 06

TARPTAUTINIAI ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS POLITIKOS SRITIES ASPEKTAI

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 07

ŽEMĖS ŪKIO IŠLAIDŲ AUDITAS

2

– 262 500 000

– 262 500 000

 

 

– 262 500 000

– 262 500 000

05 08

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS POLITIKOS SRITIES STRATEGIJA IR KOORDINAVIMAS

2

27 232 532

24 696 433

 

 

27 232 532

24 696 433

 

05 antraštinė dalis – Iš viso

 

57 292 184 763

55 269 004 060

–75 977

– 395 000 000

57 292 108 786

54 874 004 060

 

40 01 40, 40 02 40

 

74 532

74 532

 

 

74 532

74 532

 

 

 

57 292 259 295

55 269 078 592

 

 

57 292 183 318

54 874 078 592

05 04 SKYRIUS — KAIMO PLĖTRA

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

05 04

KAIMO PLĖTRA

05 04 01

EŽŪOGF Garantijų skyriaus finansuojama kaimo plėtra. 2000–2006 m. programavimo laikotarpis

05 04 01 14

EŽŪOGF Garantijų skyriaus finansuojama kaimo plėtra. 2000–2006 m. programavimo laikotarpis

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

05 04 01 straipsnis – Tarpinė suma

 

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02

EŽŪOGF Orientavimo skyriaus finansuojama kaimo plėtra – Ankstesnių programų užbaigimas

05 04 02 01

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo skyriaus užbaigimas – 1 tikslo regionai (2000–2006 m.)

2

p.m.

568 790 562

 

 

p.m.

568 790 562

05 04 02 02

Specialios taikos ir susitaikymo Šiaurės Airijoje ir Airijos pasienio grafystėse programos (2000–2006 m.) užbaigimas

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 03

Ankstesnių programų užbaigimas 1 ir 6 tikslų regionuose (iki 2000 m.)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 04

Ankstesnių programų užbaigimas 5b tikslo regionuose (iki 2000 m.)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 05

Ankstesnių programų užbaigimas kituose nei 1 tikslo regionuose (iki 2000 m.)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 06

„Leader“ užbaigimas (2000–2006 m.)

2

p.m.

77 775 316

 

 

p.m.

77 775 316

05 04 02 07

Ankstesnių Bendrijos iniciatyvų (iki 2000 m.) užbaigimas

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 08

Ankstesnių inovacinių priemonių (iki 2000 m.) užbaigimas

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 02 09

Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo Orientavimo skyriaus užbaigimas – Veiklai skirta techninė parama (2000–2006 m.)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

05 04 02 straipsnis – Tarpinė suma

 

p.m.

646 565 878

 

 

p.m.

646 565 878

05 04 03

Kitos priemonės

05 04 03 02

Augalų ir gyvūnų genetiniai ištekliai. Ankstesnių priemonių pabaigimas

2

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

 

05 04 03 straipsnis – Tarpinė suma

 

p.m.

1 944 383

 

 

p.m.

1 944 383

05 04 04

Pereinamojo laikotarpio priemonės, skirtos finansuoti naujųjų valstybių narių kaimo plėtrą iš EŽŪOGF Garantijų skyriaus lėšų – Programų pabaigimas (2004–2006 m.)

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

05 04 05

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) finansuojama kaimo plėtra (2007–2013 m.)

05 04 05 01

Kaimo plėtros programos

2

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

05 04 05 02

Techninė parama veiklai

2

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

05 04 05 03

Bandomasis projektas – Jauniems ūkininkams skirta mainų programa

2

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

 

05 04 05 straipsnis – Tarpinė suma

 

14 432 151 552

11 909 650 127

 

– 395 000 000

14 432 151 552

11 514 650 127

 

05 04 skyrius – Iš viso

 

14 432 151 552

12 558 160 388

 

– 395 000 000

14 432 151 552

12 163 160 388

05 04 05
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) finansuojama kaimo plėtra (2007–2013 m.)

Pastabos

Į bendrosios įplaukų suvestinės 6 7 1 straipsnį įrašius bet kokias įplaukas, bet kurioje šio straipsnio eilutėje gali būti numatyti papildomi asignavimai pagal Finansinio reglamento 18 straipsnį.

Teisinis pagrindas

2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (OL L 209, 2005 8 11, p. 1).

2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

2007 m. kovo 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 378/2007, nustatantis tiesioginių išmokų, numatytų Reglamente (EB) Nr. 1782/2003, savanoriško moduliavimo taisykles (OL L 95, 2007 4 5, p. 1).

2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams (OL L 30, 2009 1 31, p. 16).

05 04 05 01
Kaimo plėtros programos

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

14 408 211 311

11 900 560 364

 

– 395 000 000

14 408 211 311

11 505 560 364

Pastabos

Šis asignavimas skirtas Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros (EŽŪFKP) finansuojamų 2007–2013 m. kaimo plėtros programų finansavimui padengti.

Iš visų į šį punktą įtrauktų įsipareigojimų asignavimų 2 095 300 000 EUR suma susidaro dėl privalomo moduliavimo pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 9 straipsnio 1 dalį. Be to, 374 900 000 EUR suma susidaro dėl savanoriško moduliavimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 378/2007. Visos kaimo plėtros priemonės bus vertinamos pagal ūkininkavimo sistemoms ir gamybos metodams taikomus tobulesnius veiklos rodiklius siekiant reaguoti į problemas, susijusias su klimato kaita, vandens apsauga, biologine įvairove ir energija iš atsinaujinančiųjų išteklių. Valstybės narės informuoja, kokių veiksmų imtasi sprendžiant naujus uždavinius, susijusius su kaimo plėtros, įskaitant pieno sektoriaus, priemonėmis.

Teisinis pagrindas

2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (OL L 209, 2005 8 11, p. 1).

2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

2007 m. kovo 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 378/2007, nustatantis tiesioginių išmokų, numatytų Reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, savanoriško moduliavimo taisykles, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 (OL L 95, 2007 4 5, p. 1).

2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 (OL L 30, 2009 1 31, p. 16).

05 04 05 02
Techninė parama veiklai

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

22 440 241

8 339 763

 

 

22 440 241

8 339 763

Pastabos

Šis asignavimas skirtas techninės paramos priemonėms, ypač Europos kaimo plėtros tinklui, finansuoti, kaip numatyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 66 straipsnio 1 dalyje.

Teisinis pagrindas

2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (OL L 209, 2005 8 11, p. 1).

2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (OL L 277, 2005 10 21, p. 1).

05 04 05 03
Bandomasis projektas – Jauniems ūkininkams skirta mainų programa

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1 500 000

750 000

 

 

1 500 000

750 000

Pastabos

Naujas punktas

Šis bandomasis projektas skirtas parengti mainų programai jauniems ūkininkams, kuri suteiktų pažangiausios ūkių valdymo patirties tarpvalstybinių mainų galimybę, ypač turint mintyje Europos žemės ūkiui iškilusius uždavinius, siekiant padėti vystyti Europos kaimo vietoves.

Ši programa jauniems ūkininkams suteiktų neįkainojamą galimybę įvairiomis žemės ūkio sąlygomis Sąjungoje įgyti tiesioginės patirties tam tikrą laiką lankantis įvairių valstybių narių ūkiuose. Šie jaunų Europos ūkininkų žinių ir patirties mainai padėtų jiems laikytis vartotojų keliamų reikalavimų, prisidėti prie aprūpinimo maistu ir spręsti kitus uždavinius, iškilusius Europos žemės ūkiui, pvz., energijos iš atsinaujinančiųjų šaltinių naudojimas, biologinės įvairovės nykimo stabdymas, anglies dioksido saugojimas.

Teisinis pagrindas

Bandomasis projektas, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento (OL L 248, 2002 9 16, p. 1) 49 straipsnio 6 dalyje.

05 06 SKYRIUS — TARPTAUTINIAI ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS POLITIKOS SRITIES ASPEKTAI

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

05 06

TARPTAUTINIAI ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS POLITIKOS SRITIES ASPEKTAI

05 06 01

Tarptautiniai susitarimai žemės ūkio srityje

4

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

 

05 06 skyrius – Iš viso

 

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

05 06 01
Tarptautiniai susitarimai žemės ūkio srityje

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

6 360 000

6 055 858

–75 977

 

6 284 023

6 055 858

Pastabos

Šis asignavimas yra skirtas Sąjungos įnašui pagal toliau nurodytas tarptautines sutartis finansuoti.

Teisinis pagrindas

1992 m. lapkričio 13 d. Tarybos sprendimas 92/580/EEB dėl 1992 m. Tarptautinio cukraus susitarimo pasirašymo ir sudarymo (OL L 379, 1992 12 23, p. 15).

1995 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 96/88/ΕB dėl Europos bendrijos Prekybos javais konvencijos ir Pagalbos maistu konvencijos, sudarančių 1995 m. Tarptautinį susitarimą dėl javų, patvirtinimo (OL L 21, 1996 1 27, p. 47).

2000 m. birželio 13 d. Tarybos sprendimas 2000/421/EB dėl 1999 m. Pagalbos maistu konvencijos sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 163, 2000 7 4, p. 37).

2005 m. lapkričio 14 d. Tarybos sprendimas 2005/800/EB dėl 2005 m. Tarptautinio susitarimo dėl alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių sudarymo (OL L 302, 2005 11 19, p. 47).

07 ANTRAŠTINĖ DALIS

APLINKA IR KLIMATO POLITIKA

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

FP

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

07 01

APLINKOS IR KLIMATO POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

 

93 845 213

93 845 213

 

 

93 845 213

93 845 213

 

40 01 40

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

93 890 066

93 890 066

 

 

93 890 066

93 890 066

07 02

PASAULINIAI SU APLINKOS APSAUGA SUSIJĘ KLAUSIMAI

4

3 150 000

3 785 230

 

 

3 150 000

3 785 230

07 03

SĄJUNGOS APLINKOS POLITIKOS IR TEISĖS AKTŲ RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

2

349 105 327

274 350 327

 

 

349 105 327

274 350 327

07 11

PASAULINIAI SU KLIMATO POLITIKA SUSIJĘ KLAUSIMAI

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 12

SĄJUNGOS KLIMATO POLITIKOS IR TEISĖS AKTŲ ĮGYVENDINIMAS

2

17 600 000

15 000 000

 

 

17 600 000

15 000 000

07 13

KLIMATO ASPEKTO INTEGRAVIMAS IR INOVACIJOS

2

6 000 000

2 500 000

 

 

6 000 000

2 500 000

 

07 antraštinė dalis – Iš viso

 

470 550 540

390 290 122

– 174 118

 

470 376 422

390 290 122

 

40 01 40, 40 02 41

 

44 853

44 853

 

 

44 853

44 853

 

 

 

470 595 393

390 334 975

 

 

470 421 275

390 334 975

07 11 SKYRIUS — PASAULINIAI SU KLIMATO POLITIKA SUSIJĘ KLAUSIMAI

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

07 11

PASAULINIAI SU KLIMATO POLITIKA SUSIJĘ KLAUSIMAI

07 11 01

Indėlis rengiant daugiašalius ir tarptautinius susitarimus dėl klimato

4

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

 

07 11 skyrius – Iš viso

 

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

07 11 01
Indėlis rengiant daugiašalius ir tarptautinius susitarimus dėl klimato

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

850 000

809 352

– 174 118

 

675 882

809 352

Pastabos

Ankstesnis 07 02 01 straipsnis (iš dalies)

Šis asignavimas skirtas padengti privalomiems ir savanoriškiems įnašams pagal tam tikras tarptautines konvencijas, protokolus ir susitarimus, prie kurių yra prisijungusi Sąjunga, ir būsimų tarptautinių susitarimų, prie kurių Sąjunga ketina prisijungti, parengiamiesiems darbams.

Teisinis pagrindas

1988 m. spalio 14 d. Tarybos sprendimas 88/540/EEB dėl Vienos konvencijos dėl ozono sluoksnio apsaugos ir Monrealio protokolo dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų sudarymo (OL L 297, 1988 10 31, p. 8).

1993 m. gruodžio 15 d. Tarybos sprendimas 94/69/EB dėl Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos sudarymo (OL L 33, 1994 2 7, p. 11).

2002 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimas 2002/358/EB dėl Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo patvirtinimo Europos bendrijos vardu ir bendro jame numatytų įsipareigojimų vykdymo (OL L 130, 2002 5 15, p. 1).

08 ANTRAŠTINĖ DALIS

MOKSLINIAI TYRIMAI

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

FP

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

08 01

MOKSLINIŲ TYRIMŲ POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

 

333 124 545

333 124 545

 

 

333 124 545

333 124 545

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

333 131 429

333 131 429

 

 

333 131 429

333 131 429

08 02

BENDRADARBIAVIMAS – SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

1

830 789 000

465 567 921

 

 

830 789 000

465 567 921

08 03

BENDRADARBIAVIMAS. MAISTO PRODUKTAI, ŽEMĖS ŪKIS, ŽUVININKYSTĖ IR BIOTECHNOLOGIJOS

1

267 892 000

181 125 393

 

 

267 892 000

181 125 393

08 04

BENDRADARBIAVIMAS – NANOMOKSLAI, NANOTECHNOLOGIJOS, MEDŽIAGOS IR NAUJOS GAMYBOS TECHNOLOGIJOS

1

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 05

BENDRADARBIAVIMAS – ENERGETIKA

1

157 410 000

114 947 049

 

 

157 410 000

114 947 049

08 06

BENDRADARBIAVIMAS – APLINKA (ĮSKAITANT KLIMATO KAITĄ)

1

252 505 000

236 420 332

 

 

252 505 000

236 420 332

08 07

BENDRADARBIAVIMAS – TRANSPORTAS (ĮSKAITANT AERONAUTIKĄ)

1

414 351 000

428 450 080

 

 

414 351 000

428 450 080

08 08

BENDRADARBIAVIMAS – SOCIALINIAI EKONOMINIAI MOKSLAI IR HUMANITARINIAI MOKSLAI

1

84 366 000

61 891 635

 

 

84 366 000

61 891 635

08 09

BENDRADARBIAVIMAS – RIZIKOS PASIDALIJIMO FINANSINĖ PRIEMONĖ (RPFP)

1

200 000 000

190 435 799

 

 

200 000 000

190 435 799

08 10

IDĖJOS

1

1 298 731 000

714 134 248

 

 

1 298 731 000

714 134 248

08 12

PAJĖGUMAI – MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROS

1

156 304 000

200 909 768

 

 

156 304 000

200 909 768

08 13

PAJĖGUMAI – MAŽOMS IR VIDUTINĖMS ĮMONĖMS (MVĮ) SKIRTI MOKSLINIAI TYRIMAI

1

223 099 000

173 296 578

 

 

223 099 000

173 296 578

08 14

PAJĖGUMAI – ŽINIŲ REGIONAI

1

18 856 000

16 192 756

 

 

18 856 000

16 192 756

08 15

PAJĖGUMAI – MOKSLINIŲ TYRIMŲ POTENCIALAS

1

63 802 000

51 589 058

 

 

63 802 000

51 589 058

08 16

PAJĖGUMAI – MOKSLAS VISUOMENĖJE

1

44 798 000

30 469 728

 

 

44 798 000

30 469 728

08 17

PAJĖGUMAI – TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO VEIKLA

1

28 265 000

19 043 580

 

 

28 265 000

19 043 580

08 18

PAJĖGUMAI – RIZIKOS PASIDALIJIMO FINANSINĖ PRIEMONĖ (RPFP)

1

50 000 000

47 608 950

 

 

50 000 000

47 608 950

08 19

PAJĖGUMAI – PARAMA NUOSEKLIAM MOKSLINIŲ TYRIMŲ POLITIKOS PLĖTOJIMUI

1

9 804 000

5 713 074

 

 

9 804 000

5 713 074

08 20

EURATOMAS – BRANDUOLIŲ SINTEZĖS ENERGIJA

1

396 090 000

235 092 994

 

 

396 090 000

235 092 994

08 21

EURATOMAS. BRANDUOLIO DALIJIMASIS IR RADIACINĖ SAUGA

1

52 000 000

24 280 564

 

 

52 000 000

24 280 564

08 22

ANKSTESNIŲ BENDRŲJŲ PROGRAMŲ IR KITOS VEIKLOS UŽBAIGIMAS

1

p.m.

324 216 948

 

 

p.m.

324 216 948

08 23

ANGLIŲ IR PLIENO MOKSLINIŲ TYRIMŲ FONDO MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMA

1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

08 antraštinė dalis – Iš viso

 

5 334 630 545

4 117 083 880

 

82 000 000

5 334 630 545

4 199 083 880

 

40 01 40

 

6 884

6 884

 

 

6 884

6 884

 

 

 

5 334 637 429

4 117 090 764

 

 

5 334 637 429

4 199 090 764

Pastabos

Šios pastabos taikomos visoms šios antraštinės dalies eilutėms (išskyrus 08 22 skyrių).

Šie asignavimai bus panaudoti pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1906/2006, nustatantį įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo Septintosios bendrosios programos veiksmuose ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos taisykles (2007–2013 m.) (OL L 391, 2006 12 30, p. 1) ir 2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (Euratomas) Nr. 1908/2006, nustatantį įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo Europos atominės energijos bendrijos (Euratomas) septintosios bendrosios programos veiksmuose ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos taisykles (2007–2011 m.) (OL L 400, 2006 12 30, p. 1).

Visiems šios antraštinės dalies asignavimams taikomas toks pat mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) apibrėžimas, koks taikomas specialiosiose horizontaliose MVĮ programose pagal tą pačią bendrąją programą. Apibrėžimas: „Tinkama MVĮ yra juridinis asmuo, atitinkantis Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB nustatytą apibrėžimą, kuris nėra mokslinių tyrimų centras, mokslinių tyrimų institutas, pagal sutartį dirbanti mokslinių tyrimų organizacija arba konsultacijų bendrovė“. Visa pagal Septintąją bendrąją programą vykdoma mokslinių tyrimų veikla turi būti atliekama laikantis pagrindinių etikos principų (pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (OL L 412, 2006 12 30, p. 1) 6 straipsnio 1 dalį), įskaitant reikalavimus dėl gyvūnų gerovės. Tai visų pirma apima Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje išdėstytus principus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas moterų dalyvavimui ir vaidmeniui mokslo ir mokslinių tyrimų veikloje stiprinti.

Į šiuos straipsnius ir punktus taip pat įrašomos Europai svarbių Komisijos organizuotų aukšto lygio mokslinių ir technologinių susirinkimų, konferencijų, praktinių seminarų ir kursų išlaidos, aukšto lygio mokslinių ir technologinių analizių ir vertinimų, atliktų Sąjungos vardu, kurių tikslas – išžvalgyti naujas tyrimų sritis, kuriose Sąjunga galėtų vykdyti savo veiklą, inter alia, Europos tyrimų erdvės kontekste, ir priemonių, kuriomis siekiama vykdyti programų stebėseną ir skleisti jų rezultatus, tarp jų – priemonių pagal ankstesnes bendrąsias programas, finansavimas.

Šiais asignavimais taip pat finansuojamos administracinės išlaidos, tarp jų – personalo išlaidos, nepriklausomai nuo to, ar jam taikomi tarnybos nuostatai, informavimo, leidinių, administracinės ir techninės veiklos išlaidos bei tam tikros kitos vidaus infrastruktūros išlaidos, susijusios su priemonės, kurios neatskiriamą dalį sudaro, tikslų įgyvendinimu, įskaitant veiksmus ir iniciatyvas, reikalingus Sąjungos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros strategijai parengti ir jos stebėsenai vykdyti.

Įplaukos iš Europos atominės energijos bendrijos ir Šveicarijos bendradarbiavimo susitarimų arba daugiašalio Europos branduolių sintezės vystymo susitarimo (EFDA) bus įrašytos į įplaukų suvestinės 6 0 1 1 ir 6 0 1 2 punktus ir gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 18 straipsnį.

Trečiųjų šalių ar trečiųjų šalių institucijų galimybė dalyvauti europiniame bendradarbiavime mokslinių ir techninių tyrimų srityje yra numatyta kai kuriuose projektuose. Visi finansiniai įnašai bus įrašyti į įplaukų suvestinės 6 0 1 3 ir 6 0 1 5 punktus ir gali būti panaudoti papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 18 straipsnį.

Įplaukos iš šalių, dalyvaujančių Europos bendradarbiavime mokslinių ir techninių tyrimų srityje, bus įrašytos į įplaukų suvestinės 6 0 1 6 punktą ir gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 18 straipsnį.

Visos įplaukų suvestinės 6 0 3 1 punkte įrašytos įplaukos iš Sąjungos / Bendrijos programose dalyvaujančių šalių kandidačių įnašų ir, jei taikytina, galimų Vakarų Balkanų šalių kandidačių įnašų gali būti panaudotos papildomiems asignavimams pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies d punktą teikti.

Bet kokios įplaukos iš išorės įstaigų įnašų į Sąjungos / Bendrijos veiklą bus įrašytos į įplaukų suvestinės 6 0 3 3 punktą ir gali būti panaudotos papildomiems asignavimams teikti pagal Finansinio reglamento 18 straipsnį.

Papildomi asignavimai bus skiriami pagal 08 22 04 straipsnį.

Norint pasiekti tikslą, kad iš šių asignavimų finansuojamuose projektuose dalyvautų 15 proc. MVĮ, kaip nustatyta Sprendime Nr. 1982/2006/EB, būtina imtis konkretesnių veiksmų. Turėtų būti sudaryta galimybė gauti finansavimą MVĮ skirtų konkrečių programų reikalavimus atitinkantiems projektams vykdyti pagal teminę programą, jei šie projektai atitinka būtinus (teminius) reikalavimus.

08 04 SKYRIUS — BENDRADARBIAVIMAS – NANOMOKSLAI, NANOTECHNOLOGIJOS, MEDŽIAGOS IR NAUJOS GAMYBOS TECHNOLOGIJOS

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

08 04

BENDRADARBIAVIMAS – NANOMOKSLAI, NANOTECHNOLOGIJOS, MEDŽIAGOS IR NAUJOS GAMYBOS TECHNOLOGIJOS

08 04 01

Bendradarbiavimas – Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos gamybos technologijos

1.1

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329

08 04 02

Bendradarbiavimas – Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos gamybos technologijos – Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė

1.1

10 210 000

5 484 551

 

 

10 210 000

5 484 551

 

08 04 skyrius – Iš viso

 

452 444 000

262 572 880

 

82 000 000

452 444 000

344 572 880

08 04 01
Bendradarbiavimas – Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos gamybos technologijos

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

442 234 000

257 088 329

 

82 000 000

442 234 000

339 088 329

Pastabos

Šioje srityje vykdomų veiksmų tikslas – per artimiausius metus padėti pasiekti kritinę gebėjimų, būtinų sukurti ir išnaudoti aukščiausias technologijas, žiniomis ir „sumaniomis technologijomis“ pagrįstiems produktams, paslaugoms ir gamybos procesams, masę, visų pirma ekologiniam efektyvumui pasiekti ir pavojingų medžiagų išmetimui į aplinką sumažinti.

Turi būti numatyta pakankamai asignavimų nanotyrimams, susijusiems su pavojaus aplinkai ir sveikatai vertinimu, kadangi dabar šiuo tikslu vykdoma tik 5–10 proc. visų nanotyrimų.

Prie šių išlaidų bus priskirtos Komisijos organizuojamų aukšto mokslinio ir technologinio lygio Europai reikalingų posėdžių, konferencijų, darbo grupių ir kolokviumų išlaidos, mokslinių studijų, subsidijų, mokslinių programų priežiūros ir vertinimo bei IGS sekretoriato finansavimas, aukšto mokslinio ir technologinio lygio analizių ir vertinimų bei pagal ankstesnes pagrindų programas vykdytos veiklos išlaidos.

ELPA valstybių įnašai pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 protokolą, turi būti pridėti prie šiame straipsnyje įrašytų asignavimų. Informacija: šios sumos yra ELPA valstybių narių įnašai, įrašyti į įplaukų suvestinės 6 3 0 straipsnį, ir sudaro asignuotąsias įplaukas pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies d punktą; jie naudojami atitinkamiems asignavimams teikti ir įgyvendinti pagal šio skirsnio išlaidų suvestinės šios dalies priedą „Europos ekonominė erdvė“, kuris yra neatskiriama bendrojo biudžeto dalis.

Teisinis pagrindas

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (OL L 412, 2006 12 30, p. 1).

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1906/2006, nustatantis įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo Septintosios bendrosios programos veiksmuose ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos taisykles (2007–2013 m.) (OL L 391, 2006 12 30, p. 1).

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2006/971/EB dėl specialiosios programos „Bendradarbiavimas“, įgyvendinančios Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.) (OL L 400, 2006 12 30, p. 87).

09 ANTRAŠTINĖ DALIS

INFORMACINĖ VISUOMENĖ IR ŽINIASKLAIDA

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

FP

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

09 01

INFORMACINĖS VISUOMENĖS IR ŽINIASKLAIDOS POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

 

127 060 941

127 060 941

 

 

127 060 941

127 060 941

 

40 01 40

 

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

 

127 090 325

127 090 325

 

 

127 090 325

127 090 325

09 02

SKAITMENINĖS DARBOTVARKĖS REGULIAVIMO SISTEMA

 

31 116 500

24 540 045

 

 

31 116 500

24 540 045

09 03

IRT DIEGIMAS

1

119 120 000

115 285 305

 

 

119 120 000

115 285 305

09 04

BENDRADARBIAVIMAS – INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT)

1

1 170 285 000

974 075 401

 

60 000 000

1 170 285 000

1 034 075 401

09 05

PAJĖGUMAI – MOKSLINIŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪROS

1

90 970 000

93 313 542

 

 

90 970 000

93 313 542

 

09 antraštinė dalis – Iš viso

 

1 538 552 441

1 334 275 234

 

60 000 000

1 538 552 441

1 394 275 234

 

40 01 40, 40 02 41

 

29 384

29 384

 

 

29 384

29 384

 

 

 

1 538 581 825

1 334 304 618

 

 

1 538 581 825

1 394 304 618

09 04 SKYRIUS — BENDRADARBIAVIMAS – INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT)

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

09 04

BENDRADARBIAVIMAS – INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT)

09 04 01

Bendradarbiavimo mokslinių tyrimų informacinių ir ryšių technologijų srityje rėmimas (IRT – Bendradarbiavimas)

09 04 01 01

Bendradarbiavimo mokslinių tyrimų informacinių ir ryšių technologijų srityje rėmimas (IRT – Bendradarbiavimas)

1.1

1 081 288 900

852 200 203

 

60 000 000

1 081 288 900

912 200 203

09 04 01 02

Bendradarbiavimas – Informacinės ir ryšių technologijos – Bendroji įmonė ARTEMIS

1.1

43 000 000

38 087 160

 

 

43 000 000

38 087 160

09 04 01 03

Bendradarbiavimas – Informacinės ir ryšių technologijos – Bendrosios įmonės ARTEMIS rėmimo išlaidos

1.1

1 500 000

1 428 268

 

 

1 500 000

1 428 268

09 04 01 04

Bendradarbiavimas – Informacinės ir ryšių technologijos – Bendroji įmonė ENIAC

1.1

43 000 000

19 043 580

 

 

43 000 000

19 043 580

09 04 01 05

Bendradarbiavimas – Informacinės ir ryšių technologijos – Bendrosios įmonės ENIAC rėmimo išlaidos

1.1

1 496 100

1 424 555

 

 

1 496 100

1 424 555

 

09 04 01 straipsnis – Tarpinė suma

 

1 170 285 000

912 183 766

 

60 000 000

1 170 285 000

972 183 766

09 04 02

Asignavimai iš trečiųjų valstybių (nepriklausančių Europos ekonominei erdvei) įmokų, skirtų mokslinių tyrimų ir technologijų plėtrai

1.1

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

09 04 03

Ankstesnių Europos Bendrijos bendrųjų programų (ankstesnių nei 2007 m.) užbaigimas

1.1

61 891 635

 

 

61 891 635

 

09 04 skyrius – Iš viso

 

1 170 285 000

974 075 401

 

60 000 000

1 170 285 000

1 034 075 401

09 04 01
Bendradarbiavimo mokslinių tyrimų informacinių ir ryšių technologijų srityje rėmimas (IRT – Bendradarbiavimas)

09 04 01 01
Bendradarbiavimo mokslinių tyrimų informacinių ir ryšių technologijų srityje rėmimas (IRT – Bendradarbiavimas)

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1 081 288 900

852 200 203

 

60 000 000

1 081 288 900

912 200 203

Pastabos

Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) ir specialiosios programos „Bendradarbiavimas“ temos „Informacinės ir ryšių technologijos“ tikslas – didinti Europos pramonės konkurencingumą ir suteikti Europai galimybę valdyti ir formuoti būsimą IRT raidą taip, kad būtų tenkinami jos visuomenės ir ekonomikos poreikiai.

Vykdoma veikla sustiprins Europos mokslo ir technologijų bazę ir užtikrins jos pasaulinį pirmavimą IRT srityje, padės valdyti ir skatinti inovacijas, pasitelkus IRT, ir užtikrins, kad IRT pažanga greitai taptų naudinga Europos piliečiams, įmonėms, pramonei bei vyriausybei.

IRT temoje pirmenybė suteikiama strateginiams moksliniams svarbiausių technologijų tyrimams, užtikrinamas visuotinis technologijų integravimas ir žinios bei priemonės patiems įvairiausiems naujoviškiems IRT taikymams.

Tokia veikla turi įtakos pramonės ir technologijų pažangai IRT sektoriuje ir padidina svarbių sektorių, kuriuose plačiai taikomos IRT, konkurencinį pranašumą, nes dėl jos sukuriama naujoviškų didelės vertės IRT pagrįstų produktų ir paslaugų bei naujų ar pagerintų verslo ir administravimo organizacinių procesų. Pagal šią temą pasitelkiant IRT remiamos ir kitos Sąjungos politikos sritys tenkinti visuomenės ir socialinius poreikius.

Veikla apima bendradarbiavimą, darbą tinkle ir nacionalinių programų koordinavimo iniciatyvas. Į šį straipsnį taip pat įrašomos išlaidos nepriklausomiems ekspertams, padedantiems įvertinti pasiūlymus ir peržiūrėti projektus, Komisijos organizuojamų Europos svarbos renginių, susirinkimų, konferencijų, praktinių seminarų ir kitų seminarų išlaidos, tyrimų, analizės ir vertinimo išlaidos, specialiųjų programų ir bendrųjų programų stebėsenos ir vertinimo išlaidos bei išlaidos priemonėms, skirtoms programų stebėsenai vykdyti ir programų, įskaitant priemonių pagal ankstesnes bendrąsias programas, rezultatams skleisti.

ELPA valstybių įnašus pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 protokolą būtina pridėti prie šiame punkte įrašytų asignavimų. Informacija: tos sumos yra ELPA valstybių narių įnašai, įrašyti į įplaukų suvestinės 6 3 0 straipsnį, ir pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies d punktą sudaro asignuotąsias įplaukas; jie naudojami atitinkamiems asignavimams teikti ir įgyvendinti pagal šio skirsnio išlaidų suvestinės šios dalies priedą „Europos ekonominė erdvė“, kuris yra neatskiriama bendrojo biudžeto dalis.

Teisinis pagrindas

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (OL L 412, 2006 12 30, p. 1).

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1906/2006, nustatantis įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir universitetų dalyvavimo Septintosios bendrosios programos veiksmuose ir mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos taisykles (2007–2013 m.) (OL L 391, 2006 12 30, p. 1).

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2006/971/EB dėl specialiosios programos „Bendradarbiavimas“, įgyvendinančios Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.) (OL L 400, 2006 12 30, p. 87).

09 04 01 02
Bendradarbiavimas – Informacinės ir ryšių technologijos – Bendroji įmonė ARTEMIS

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

43 000 000

38 087 160

 

 

43 000 000

38 087 160

Pastabos

Bendroji įmonė ARTEMIS prisideda prie Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) ir specialiosios programos „Bendradarbiavimas“ temos „Informacinės ir ryšių technologijos“ įgyvendinimo. Visų pirma ji:

apibrėžia ir įgyvendina mokslinių tyrimų darbotvarkę, skirtą pagrindinių technologijų, susijusių su įterptosiomis kompiuterinėmis sistemomis įvairiose taikymo srityse, plėtrai, siekiant skatinti Europos konkurencingumą ir tvarumą, sudaryti sąlygas naujų rinkų atsiradimui bei visuomenei pritaikymui,

remia mokslinių tyrimų ir plėtros veiklos įgyvendinimą, visų pirma suteikdama finansavimą po konkursinių kvietimų teikti paraiškas paskelbimo atrinktų projektų dalyviams,

skatina viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, skirtą telkti ir koncentruoti Sąjungos, atskirų šalių ir privačių veikėjų pastangas, didinti bendras investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą įterptųjų kompiuterinių sistemų srityje ir skatinti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą,

užtikrina įterptųjų kompiuterinių sistemų bendros technologijų iniciatyvos veiksmingumą ir tvarumą,

siekia Europos pastangų, susijusių su mokslinių tyrimų ir plėtros įterptųjų kompiuterinių sistemų srityje, sąveikos ir koordinavimo, įskaitant laipsnišką susijusios veiklos šioje srityje, šiuo metu įgyvendinamos pagal tarpvyriausybines mokslinių tyrimų ir plėtros schemas („Eurika“), integraciją į bendrosios įmonės ARTEMIS veiklą.

ELPA valstybių įnašus pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 protokolą būtina pridėti prie šiame punkte įrašytų asignavimų. Informacija: tos sumos yra ELPA valstybių narių įnašai, įrašyti į įplaukų suvestinės 6 3 0 straipsnį, ir pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies d punktą sudaro asignuotąsias įplaukas; jie naudojami atitinkamiems asignavimams teikti ir įgyvendinti pagal šio skirsnio išlaidų suvestinės šios dalies priedą „Europos ekonominė erdvė“, kuris yra neatskiriama bendrojo biudžeto dalis.

Teisinis pagrindas

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (OL L 412, 2006 12 30, p. 1).

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2006/971/EB dėl specialiosios programos „Bendradarbiavimas“, įgyvendinančios Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.) (OL L 400, 2006 12 30, p. 86).

2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 74/2008 dėl bendrosios įmonės ARTEMIS įsteigimo siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą (OL L 30, 2008 2 4, p. 52).

09 04 01 03
Bendradarbiavimas – Informacinės ir ryšių technologijos – Bendrosios įmonės ARTEMIS rėmimo išlaidos

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1 500 000

1 428 268

 

 

1 500 000

1 428 268

Pastabos

Bendroji įmonė ARTEMIS prisideda prie Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) ir specialiosios programos „Bendradarbiavimas“ temos „Informacinės ir ryšių technologijos“ įgyvendinimo. Visų pirma ji:

apibrėžia ir įgyvendina mokslinių tyrimų darbotvarkę, skirtą pagrindinių technologijų, susijusių su įterptosiomis kompiuterinėmis sistemomis įvairiose taikymo srityse, plėtrai, siekiant skatinti Europos konkurencingumą ir tvarumą, sudaryti sąlygas naujų rinkų atsiradimui bei visuomenei pritaikymui,

remia mokslinių tyrimų ir plėtros veiklos įgyvendinimą, visų pirma suteikdama finansavimą po konkursinių kvietimų teikti paraiškas paskelbimo atrinktų projektų dalyviams,

skatina viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, skirtą telkti ir koncentruoti Sąjungos, atskirų šalių ir privačių veikėjų pastangas, didinti bendras investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą įterptųjų kompiuterinių sistemų srityje ir skatinti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą,

užtikrina įterptųjų kompiuterinių sistemų bendros technologijų iniciatyvos veiksmingumą ir tvarumą,

siekia Europos pastangų, susijusių su mokslinių tyrimų ir plėtros įterptųjų kompiuterinių sistemų srityje, sąveikos ir koordinavimo, įskaitant laipsnišką susijusios veiklos šioje srityje, šiuo metu įgyvendinamos pagal tarpvyriausybines mokslinių tyrimų ir plėtros schemas („Eurika“), integraciją į bendrosios įmonės ARTEMIS veiklą.

ELPA valstybių įnašus pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 protokolą būtina pridėti prie šiame punkte įrašytų asignavimų. Informacija: tos sumos yra ELPA valstybių narių įnašai, įrašyti į įplaukų suvestinės 6 3 0 straipsnį, ir pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies d punktą sudaro asignuotąsias įplaukas; jie naudojami atitinkamiems asignavimams teikti ir įgyvendinti pagal šio skirsnio išlaidų suvestinės šios dalies priedą „Europos ekonominė erdvė“, kuris yra neatskiriama bendrojo biudžeto dalis.

Teisinis pagrindas

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (OL L 412, 2006 12 30, p. 1).

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2006/971/EB dėl specialiosios programos „Bendradarbiavimas“, įgyvendinančios Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.) (OL L 400, 2006 12 30, p. 86).

2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 74/2008 dėl bendrosios įmonės ARTEMIS įsteigimo siekiant įgyvendinti įterptųjų kompiuterinių sistemų jungtinę technologijų iniciatyvą (OL L 30, 2008 2 4, p. 52).

09 04 01 04
Bendradarbiavimas – Informacinės ir ryšių technologijos – Bendroji įmonė ENIAC

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

43 000 000

19 043 580

 

 

43 000 000

19 043 580

Pastabos

Bendroji įmonė ENIAC prisideda prie Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) ir specialiosios programos „Bendradarbiavimas“ temos „Informacinės ir ryšių technologijos“ įgyvendinimo.

Visų pirma ji:

apibrėžia ir įgyvendina mokslinių tyrimų darbotvarkę, skirtą pagrindinių technologijų, susijusių su įterptosiomis kompiuterinėmis sistemomis įvairiose taikymo srityse, plėtrai, siekiant skatinti Europos konkurencingumą ir tvarumą, sudaryti sąlygas naujų rinkų atsiradimui bei visuomenei pritaikymui,

remia veiklą, būtiną mokslinių tyrimų darbotvarkei įgyvendinti, visų pirma suteikdama finansavimą paskelbus konkurencingus kvietimus teikti pasiūlymus atrinktų projektų dalyviams,

skatina viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, skirtą telkti ir koncentruoti Sąjungos, atskirų šalių ir privačių veikėjų pastangas, didinti bendras investicijas į MTP nanoelektronikos srityje ir skatinti viešojo bei privačiojo sektorių bendradarbiavimą,

siekia Europos pastangų, susijusių su MTP nanoelektronikos srityje, sąveikos ir koordinavimo, įskaitant laipsnišką susijusios veiklos šioje srityje, šiuo metu įgyvendinamos pagal tarpvyriausybines MTP schemas (EUREKA), integraciją į bendrosios įmonės ENIAC veiklą, jeigu taip gali būti sukurta pridėtinė vertė,

skatina mažas ir vidutines įmones dalyvauti jos veikloje laikantis Septintosios bendrosios programos tikslų.

ELPA valstybių įnašus pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 protokolą būtina pridėti prie šiame punkte įrašytų asignavimų. Informacija: tos sumos yra ELPA valstybių narių įnašai, įrašyti į įplaukų suvestinės 6 3 0 straipsnį, ir pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies d punktą sudaro asignuotąsias įplaukas; jie naudojami atitinkamiems asignavimams teikti ir įgyvendinti pagal šio skirsnio išlaidų suvestinės šios dalies priedą „Europos ekonominė erdvė“, kuris yra neatskiriama bendrojo biudžeto dalis.

Teisinis pagrindas

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (OL L 412, 2006 12 30, p. 1).

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2006/971/EB dėl specialiosios programos „Bendradarbiavimas“, įgyvendinančios Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.) (OL L 400, 2006 12 30, p. 86).

2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 72/2008 dėl bendrosios įmonės ENIAC įsteigimo (OL L 30, 2008 2 4, p. 21).

09 04 01 05
Bendradarbiavimas – Informacinės ir ryšių technologijos – Bendrosios įmonės ENIAC rėmimo išlaidos

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1 496 100

1 424 555

 

 

1 496 100

1 424 555

Pastabos

Bendroji įmonė ENIAC prisideda prie Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) ir specialiosios programos „Bendradarbiavimas“ temos „Informacinės ir ryšių technologijos“ įgyvendinimo.

Visų pirma ji:

apibrėžia ir įgyvendina mokslinių tyrimų darbotvarkę, skirtą pagrindinių technologijų, susijusių su įterptosiomis kompiuterinėmis sistemomis įvairiose taikymo srityse, plėtrai, siekiant skatinti Europos konkurencingumą ir tvarumą, sudaryti sąlygas naujų rinkų atsiradimui bei visuomenei pritaikymui,

remia veiklą, būtiną mokslinių tyrimų darbotvarkei įgyvendinti, visų pirma suteikdama finansavimą paskelbus konkurencingus kvietimus teikti pasiūlymus atrinktų projektų dalyviams,

skatina viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę, skirtą telkti ir koncentruoti Sąjungos, atskirų šalių ir privačių veikėjų pastangas, didinti bendras investicijas į MTP nanoelektronikos srityje ir skatinti viešojo bei privačiojo sektorių bendradarbiavimą,

siekia Europos pastangų, susijusių su MTP nanoelektronikos srityje, sąveikos ir koordinavimo, įskaitant laipsnišką susijusios veiklos šioje srityje, šiuo metu įgyvendinamos pagal tarpvyriausybines MTP schemas („Eurika“), integraciją į bendrosios įmonės ENIAC veiklą, jeigu taip gali būti sukurta pridėtinė vertė,

skatina mažas ir vidutines įmones dalyvauti jos veikloje laikantis Septintosios bendrosios programos tikslų.

ELPA valstybių įnašus pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą, visų pirma pagal jo 82 straipsnį ir 32 protokolą būtina pridėti prie šiame punkte įrašytų asignavimų. Informacija: tos sumos yra ELPA valstybių narių įnašai, įrašyti į įplaukų suvestinės 6 3 0 straipsnį, ir pagal Finansinio reglamento 18 straipsnio 1 dalies d punktą sudaro asignuotąsias įplaukas; jie naudojami atitinkamiems asignavimams teikti ir įgyvendinti pagal šio skirsnio išlaidų suvestinės šios dalies priedą „Europos ekonominė erdvė“, kuris yra neatskiriama bendrojo biudžeto dalis.

Teisinis pagrindas

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (OL L 412, 2006 12 30, p. 1).

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2006/971/EB dėl specialiosios programos „Bendradarbiavimas“, įgyvendinančios Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.) (OL L 400, 2006 12 30, p. 86).

2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 72/2008 dėl bendrosios įmonės ENIAC įsteigimo (OL L 30, 2008 2 4, p. 21).

11 ANTRAŠTINĖ DALIS

JŪRŲ REIKALAI IR ŽUVININKYSTĖ

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

FP

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

11 01

JŪRŲ REIKALŲ IR ŽUVININKYSTĖS POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

 

39 895 851

39 895 851

 

 

39 895 851

39 895 851

 

40 01 40

 

21 983

21 983

 

 

21 983

21 983

 

 

 

39 917 834

39 917 834

 

 

39 917 834

39 917 834

11 02

ŽUVININKYSTĖS RINKOS

2

29 996 768

27 485 830

 

 

29 996 768

27 485 830

11 03

TARPTAUTINĖ ŽUVININKYSTĖ IR JŪRŲ TEISĖ

2

101 770 000

97 364 214

 

 

101 770 000

97 364 214

 

40 02 41

 

52 000 000

52 000 000

 

 

52 000 000

52 000 000

 

 

 

153 770 000

149 364 214

 

 

153 770 000

149 364 214

11 04

BENDROSIOS ŽUVININKYSTĖS POLITIKOS VALDYMAS

2

6 400 000

5 434 902

 

 

6 400 000

5 434 902

11 06

EUROPOS ŽUVININKYSTĖS FONDAS (EŽF)

2

657 435 042

457 255 943

 

 

657 435 042

457 255 943

11 07

GYVŲJŲ VANDENS IŠTEKLIŲ APSAUGA, VALDYMAS IR NAUDOJIMAS

2

52 500 000

42 167 340

 

 

52 500 000

42 167 340

11 08

BENDROSIOS ŽUVININKYSTĖS POLITIKOS KONTROLĖ IR ĮGYVENDINIMAS

2

60 594 568

43 991 428

 

 

60 594 568

43 991 428

11 09

JŪRŲ POLITIKA

2

p.m.

5 431 284

p.m.

p.m.

p.m.

5 431 284

 

40 02 41

 

 

 

23 140 000

 

23 140 000

 

 

 

 

 

 

23 140 000

 

23 140 000

 

 

11 antraštinė dalis – Iš viso

 

948 592 229

719 026 792

p.m.

p.m.

948 592 229

719 026 792

 

40 01 40, 40 02 41

 

52 021 983

52 021 983

23 140 000

 

75 161 983

52 021 983

 

 

 

1 000 614 212

771 048 775

23 140 000

 

1 023 754 212

771 048 775

11 09 SKYRIUS — JŪRŲ POLITIKA

Antraštinė dalis

Skyrius

Straipsnis

Punktas

Išlaidų kategorija

FP

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

11 09

JŪRŲ POLITIKA

11 09 01

Parengiamieji veiksmai. Jūrų politika

2

4 609 500

 

 

4 609 500

11 09 02

Bandomasis projektas – Bendradarbiavimo tinklai ir pažangiausia patirtis jūrų politikos srityje

2

821 784

 

 

821 784

11 09 03

Bandomasis projektas, pagal kurį siekiama pakeisti Europos prekybos laivyno laivus mažą poveikį aplinkai darančiais laivais

2

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

11 09 05

Integruotos jūrų politikos (IJP) tolesnio vystymo paramos programa

2

 

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 

40 02 41

 

 

 

23 140 000

 

23 140 000

 

 

 

 

 

 

23 140 000

 

23 140 000

 

 

11 09 skyrius – Iš viso

 

p.m.

5 431 284

p.m.

p.m.

p.m.

5 431 284

 

40 02 41

 

 

 

23 140 000

 

23 140 000

 

 

 

 

 

 

23 140 000

 

23 140 000

 

11 09 05
Integruotos jūrų politikos (IJP) tolesnio vystymo paramos programa

 

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

11 09 05

 

 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 02 41

 

 

23 140 000

 

23 140 000

 

Iš viso

 

 

23 140 000

p.m.

23 140 000

p.m.

Pastabos

Šis asignavimas skirtas programos išlaidoms, patiriamoms siekiant paremti tolesnį integruotos jūrų politikos vystymą, padengti.

Šis asignavimas taip pat skirtas finansuoti, inter alia:

Europos jūrų stebėjimo ir duomenų tinklui,

veiksmų plano, kuriuo siekiama sukurti bendrą dalijimosi informacija aplinką, įgyvendinimui,

tarptautinio jūrų erdvės planavimo bandomosioms studijoms,

informacinių technologijų taikomosioms programoms, tokioms kaip Jūrininkystės forumas ir Europos jūrų atlasas,

suinteresuotųjų šalių forumams,

renginiams ir konferencijoms,

studijoms, kurios turi būti atliktos Europos ir jūrų baseino lygmenimis ir kuriomis siekiama nustatyti augimo kliūtis, įvertinti naujas galimybes ir žmogaus veiklos poveikį jūros aplinkai.

Rezervo panaudojimo sąlygos

Rezervą bus leista naudoti, kai bus priimtas atitinkamas pagrindinis teisės aktas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 294 straipsnyje nustatytą procedūrą.

Susiję teisės aktai

2010 m. rugsėjo 29 d. Komisijos pateiktas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama integruotos jūrų politikos tolesnio vystymo paramos programa, pasiūlymas (COM(2010) 494 galutinis).

14 ANTRAŠTINĖ DALIS

MOKESČIAI IR MUITŲ SĄJUNGA

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

FP

2011 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 6/2011

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

14 01

MOKESČIŲ IR MUITŲ SĄJUNGOS POLITIKOS SRITIES ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

 

56 129 539

56 129 539

 

 

56 129 539

56 129 539

 

40 01 40

 

32 492

32 492

 

 

32 492

32 492

 

 

 

56 162 031

56 162 031

 

 

56 162 031

56 162 031

14 02

MOKESČIŲ IR MUITŲ SĄJUNGOS GENERALINIO DIREKTORATO POLITIKOS STRATEGIJA IR KOORDINAVIMAS

1

3 000 000

2 380 447

 

 

3 000 000

2 380 447

14 03

TARPTAUTINIAI MOKESČIŲ POLITIKOS IR MUITINIŲ ASPEKTAI

4

2 300 000

1 237 833

– 129 471

 

2 170 529

1 237 833