EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0884

2011/884/ES: 2011 m. gruodžio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su neleidžiamais naudoti genetiškai modifikuotais ryžiais Kinijos kilmės ryžių produktuose, ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2008/289/EB Tekstas svarbus EEE

OJ L 343, 23.12.2011, p. 140–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 263 - 271

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/884/oj

23.12.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 343/140


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. gruodžio 22 d.

dėl neatidėliotinų priemonių, susijusių su neleidžiamais naudoti genetiškai modifikuotais ryžiais Kinijos kilmės ryžių produktuose, ir kuriuo panaikinamas Sprendimas 2008/289/EB

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/884/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (2) 4 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad genetiškai modifikuotas maistas arba pašarai neturi būti tiekiami Sąjungos rinkai, jeigu pagal tą reglamentą nėra suteiktas toks leidimas. To paties reglamento 4 straipsnio 3 dalyje ir 16 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų leidimas negali būti suteikiamas, jeigu nėra tinkamai ir pakankamai įrodyta, kad jie nedaro žalingo poveikio žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai ar aplinkai, neklaidina vartotojo ir nesiskiria nuo maisto ar pašarų, kuriuos jie skirti pakeisti, tiek, kad įprastai juos vartojant nukentėtų žmonių ar gyvūnų mityba;

(2)

2006 m. rugsėjo mėn. Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje ir Vokietijoje buvo aptikti Kinijos kilmės arba iš Kinijos atsiųsti ryžių produktai, užteršti neleidžiamais naudoti genetiškai modifikuotais ryžiais Bt 63, ir apie tai buvo pranešta naudojantis Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (RASFF). Nepaisant priemonių, apie kurias pranešė Kinijos valdžios institucijos siekdamos kontroliuoti neleidžiamus naudoti genetiškai modifikuotus organizmus, vėliau pranešta apie keletą neleidžiamų naudoti genetiškai modifikuotų ryžių Bt 63 aptikimo atvejų;

(3)

atsižvelgiant į besikartojančius skubius pranešimus ir nepakankamas Kinijos kompetentingų institucijų garantijas dėl neleidžiamų naudoti genetiškai modifikuotų ryžių Bt 63 nebuvimo Kinijos kilmės ar iš Kinijos atsiųstuose produktuose, buvo priimtas Komisijos sprendimas 2008/289/EB (3), kuriuo pradėtos taikyti neatidėliotinos priemonės dėl neleidžiamų naudoti GMO Bt 63 ryžių produktuose. Tuo sprendimu reikalaujama, kad prieš pateikdami produktą rinkai ūkio subjektai turėtų pateikti tyrimų ataskaitą atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijoms įrodydami, kad ryžių produktų siunta nebuvo užteršta genetiškai modifikuotais ryžiais Bt 63. Be to, tuo sprendimu nustatytas įpareigojimas valstybėms narėms imtis atitinkamų priemonių, dėl numatomų importuoti ar jau esančių rinkoje produktų, įskaitant mėginių ėmimą atsitiktinės atrankos būdu ir tyrimų atlikimą taikant jame nurodytą specialų metodą;

(4)

2010 m. kovo mėn. Vokietija pranešė per RASFF sistemą apie naujas ryžių veisles, kuriose yra neleidžiamų naudoti atsparumą vabzdžiams suteikiančių genetinių elementų, kurių charakteristikos panašios į GMO Kefeng 6 savybes. Po to buvo gauti keli papildomi panašūs skubūs pranešimai, kad be Kefeng 6 dar yra ir kita vabzdžiams atspari ryžių linija, kurioje yra genetinių elementų, panašių į GMO Kemingdao 1 (KMD1). Kefeng 6 ir KMD1 nėra leidžiami naudoti nei Sąjungoje, nei Kinijoje;

(5)

apie visus RASFF pranešimus buvo pranešta atitinkamoms Kinijos institucijoms, ir Komisija 2010 m. birželio mėn. ir 2011 m. vasario mėn. papildomai kreipėsi raštu į institucijas, prašydama imtis veiksmų reaguojant į vis didėjantį skubių pranešimų skaičių;

(6)

Maisto ir veterinarijos tarnyba 2008 m. spalio mėn. atliko patikrinimą Kinijoje siekdama įvertinti Sprendimo 2008/289/EB įgyvendinimą, o 2011 m. kovo mėn. misijos metu atliko dar vieną patikrinimą. 2008 m. misijos išvados ir 2011 m. misijos pradiniai rezultatai parodė neapibrėžtumą dėl genetiškai modifikuotų ryžių veislių, kuriomis galėjo būti užteršti Kinijos kilmės ar iš Kinijos atsiųsti ryžių produktai, koncentracijos, rūšies ir skaičiaus, todėl nustatyta didelė tolesnio neleidžiamų naudoti GMO patekimo į tokius ryžių produktus rizika;

(7)

atsižvelgiant į 2008 ir 2011 m. Maisto ir veterinarijos tarnybos misijų duomenis ir didelį RASFF pranešimų apie aptiktus neleidžiamus naudoti genetiškai modifikuotus ryžius skaičių, Sprendimu 2008/289/EB nustatytos priemonės turėtų būti atitinkamai sustiprintos, kad būtų išvengta bet kokio užteršto produkto patekimo į Sąjungos rinką. Todėl Sprendimas 2008/289/EB turi būti pakeistas šiuo sprendimu;

(8)

atsižvelgiant į tai, kad jokie genetiškai modifikuotų ryžių produktai Sąjungoje nėra leidžiami, tikslinga išplėsti Sprendimu 2008/289/EB nustatytų priemonių taikymo sritį, kuri kol kas apima tik genetiškai modifikuotus ryžius Bt 63, ir sprendimą taikyti visiems Kinijos kilmės ar iš Kinijos atsiųstuose ryžių produktuose aptinkamiems genetiškai modifikuotiems organizmams. Turėtų būti paliktas galioti Sprendimu 2008/289/EB nustatytas įpareigojimas pateikti mėginių ėmimo ir tyrimų ataskaitą, įrodančią genetiškai modifikuotų ryžių nebuvimą. Tačiau tikslinga sustiprinti valstybių narių atliekamą kontrolę didinant mėginių ėmimo ir tyrimų dažnį – 100 % visų Kinijos kilmės ryžių produktų siuntų, ir nustatant įpareigojimą maisto ir pašarų verslo subjektams iš anksto pranešti apie numatomą siuntos atvežimo datą, laiką ir vietą;

(9)

mėginių ėmimo metodikos labai svarbios norint gauti reprezentatyvius ir palyginamus tyrimų rezultatus; todėl tikslinga nustatyti bendrą genetiškai modifikuotų ryžių nebuvimo kontrolės Kinijos kilmės importuojamuose produktuose tikslais atliekamo mėginių ėmimo ir tyrimo protokolą. Patikimo birių žemės ūkio produktų mėginių ėmimo procedūros nustatytos 2004 m. spalio 4 d. Komisijos rekomendacijoje 2004/787/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų produktų bei juose esančių medžiagų mėginių ėmimo ir aptikimo techninių gairių remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1830/2003 (4), o supakuotų maisto produktų – CEN/TS 15568 ar panašiuose dokumentuose. Dėl pašarų taikomi tokie principai, nustatyti 2009 m. sausio 27 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 152/2009, nustatančiame Bendrijos oficialiai pašarų kontrolei taikytinus ėminių ėmimo ir analizės metodus (5).

(10)

dėl galimų genetiškai modifikuotų ryžių aptikimo atvejų skaičiaus, patvirtintų tinkamų aptikimo metodų ir tinkamos kokybės ir reikiamo kontrolės mėginių kiekio trūkumo ir siekiant palengvinti tikrinimų atlikimą tikslinga pakeisti Sprendimu 2008/289/EB nustatytą mėginių ėmimo ir tyrimo metodą II priede nurodytais analitinės atrankinės patikros metodais;

(11)

nauji pasiūlyti atrankinės patikros tyrimų metodai turėtų būti grindžiami Rekomendacija 2004/787/EB. Ypač atsižvelgiama į tai, kad dabar naudojami metodai yra kokybiniai ir turėtų būti susiję su neleidžiamo naudoti genetiškai modifikuoto organizmo, kurio leidžiamasis ribinis kiekis imant mėginius ir atliekant tyrimus nėra nustatytas, aptikimu;

(12)

Jungtinių tyrimų centro (JRC) Europos etaloninė genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų laboratorija (ES-RL-GMFF) patikrino ir patvirtino pasiūlytų atrankinės patikros metodų tinkamumą genetiškai modifikuotiems ryžiams aptikti;

(13)

atliekant mėginių ėmimą ir minėtų organizmų aptikimo veiksmus, reikalingus užkirsti kelią produktų, kuriuose yra neleidžiamų naudoti ryžių, patekimui į rinką, būtina, kad ūkinės veiklos vykdytojai ir oficialios tarnybos taikytų II priede nustatytus mėginių ėmimo ir tyrimo metodus. Visų pirma būtina atsižvelgti į ES etaloninės genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų laboratorijos gaires dėl šių metodų taikymo;

(14)

I priede išvardyti Kinijos kilmės ar iš Kinijos atsiųsti ryžių produktai turėtų būti išleidžiami į laisvą apyvartą tik tada, jei su jais pateikiami tyrimų ataskaita ir sveikumo sertifikatas, išduotas Kinijos Liaudies Respublikos įvežimo ir išvežimo inspekcijos ir karantino biuro (AQSIQ) pagal šio sprendimo III ir IV prieduose pateiktus pavyzdžius;

(15)

siekiant turėti galimybę nuolat vertinti kontrolės priemones, tikslinga nustatyti įpareigojimą valstybėms narėms reguliariai pranešti Komisijai apie oficialius Kinijos kilmės ar iš Kinijos siunčiamų ryžių produktų siuntų patikrinimus;

(16)

šiame sprendime nustatytos priemonės turėtų būti proporcingos ir neturėtų riboti prekybos labiau negu reikia, todėl jos turėtų būti taikomos tik Kinijos kilmės arba iš Kinijos atsiųstiems produktams, laikomiems galimai užterštais neleidžiamais naudoti genetiškai modifikuotais ryžiais. Atsižvelgiant į produktų, kurie galėtų būti užteršti tokiais neleidžiamais naudoti genetiškai modifikuotais ryžiais, spektrą atrodo tikslinga tikrinti visus maisto ir pašarų produktus, kuriuose ryžiai nurodyti kaip sudedamoji dalis. Tačiau kai kurie produktai gali turėti arba neturėti, jų sudėtyje gali būti arba nebūti, jie gali būti arba nebūti pagaminti iš ryžių. Todėl, kai produkto sudėtyje nėra ryžių, jis nėra iš jų sudarytas ar pagamintas, reikėtų leisti ūkinės veiklos vykdytojams pateikti paprastos formos deklaraciją ir nedaryti privalomo tyrimo ir sertifikavimo;

(17)

padėtis dėl galimo ryžių produkto užteršimo neleidžiamais naudoti genetiškai modifikuotų linijų ryžiais turėtų būti persvarstoma per šešių mėnesių laikotarpį siekiant įvertinti, ar šiame sprendime numatytos priemonės vis dar turi būti taikomos;

(18)

šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

Sprendimas taikomas I priede išvardytiems Kinijos kilmės arba iš Kinijos atsiųstiems ryžių produktams.

2 straipsnis

Apibrėžtys

1.   Šiame sprendime vartojamos Reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 ir 3 straipsniuose, 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (6) 2 straipsnyje ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 669/2009 (7) dėl sustiprintos tam tikrų negyvūninės kilmės pašarų ir maisto produktų importo oficialios kontrolės 3 straipsnio b ir c punktuose nustatytos apibrėžtys.

2.   Kitų vartojamų terminų apibrėžtys:

a)   siunta: atskirtas ir nurodytas medžiagos kiekis;

b)   pavienis mėginys: nedidelis vienodas produkto kiekis, paimtas iš kiekvienos atskiros mėginių ėmimo vietos siuntoje per visą siuntos gylį (statinis mėginių ėmimas) ar iš produkto srauto per nustatytą laiko tarpą (birių produktų mėginių ėmimas);

c)   sudėtinis mėginys: produkto kiekis, gautas derinant ir maišant pavienius mėginius, paimtus iš konkrečios siuntos;

d)   laboratorinis mėginys: produkto kiekis, paimtas iš sudėtinio mėginio laboratoriniam tikrinimui ir tyrimui atlikti;

e)   tiriamasis mėginys: homogenizuotas laboratorinis mėginys, sudarytas tik iš laboratorinio mėginio arba jo reprezentatyvios dalies.

3 straipsnis

Išankstinis pranešimas

Pašarų ir maisto verslo subjektai arba jų atstovai iš anksto tinkamai praneša apie numatomą fizinio siuntos atvežimo į paskirtą įvežimo punktą datą ir laiką ir apie siuntos pobūdį. Verslo subjektai turi taip pat nurodyti produkto paskirtį – ar tai maisto produktas, ar pašaras.

4 straipsnis

Importo sąlygos

1.   Prie kiekvienos 1 straipsnyje nurodytos siuntos pridedama kiekvienos siuntos tyrimų ataskaita ir sveikumo sertifikatas pagal III ir IV prieduose pateiktus pavyzdžius, užpildytas, pasirašytas ir patikrintas Kinijos Liaudies Respublikos įvežimo ir išvežimo inspekcijos ir karantino biuro (AQSIQ) įgalioto atstovo.

2.   Jei I priede nurodyto produkto sudėtyje nėra ryžių, jis nėra iš jų sudarytas ar pagamintas, tyrimų ataskaita ir sveikumo sertifikatas gali būti pakeisti už siuntą atsakingo ūkio subjekto pažyma, kurioje nurodyta, kad maisto produkto sudėtyje nėra ryžių, jis nėra iš jų sudarytas ar pagamintas.

3.   Mėginių ėmimas ir tyrimas, susiję su 1 dalyje nurodyta tyrimų ataskaita, atliekami pagal II priedą.

4.   Kiekviena siunta identifikuojama pagal sveikumo sertifikate nurodytą kodą. Tuo kodu ženklinamas kiekvienas siuntos maišelis arba kito pavidalo pakuotė.

5 straipsnis

Oficialūs tikrinimai

1.   Valstybės narės kompetentinga institucija užtikrina, kad visų 1 straipsnyje nurodytų produktų dokumentai tikrinami siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 4 straipsnyje nustatytų importo sąlygų.

2.   Jei prie produktų siuntos, išskyrus nurodytąją 4 straipsnio 2 dalyje, nėra pridėti 4 straipsnyje nurodyti sveikumo sertifikatas ir tyrimų ataskaita, siunta siunčiama atgal į kilmės šalį arba sunaikinama.

3.   Jei prie siuntos yra pridėti 4 straipsnyje nurodyti sveikumo sertifikatas ir tyrimų ataskaita, kompetentinga institucija paima mėginius tyrimams pagal II priedą neleidžiamiems naudoti GMO aptikti 100 % dažnumu. Jei siunta sudaryta iš kelių dalių, imami ir tiriami mėginiai iš kiekvienos siuntos dalies.

4.   Kompetentinga institucija gali leisti toliau gabenti siuntą, nors fizinių tikrinimų rezultatai dar nepateikti. Tokiu atveju siunta tebėra nuolat kontroliuojama kompetentingų institucijų, kol bus gauti fizinio tikrinimo rezultatai.

5.   Siuntas išleisti į laisvą apyvartą gali būti leidžiama tik tada, kai atlikus mėginių ėmimą ir tyrimus pagal II priedą visos tos siuntos dalys laikomos atitinkančiomis Sąjungos teisę.

6 straipsnis

Ataskaitų teikimas Komisijai

1.   Valstybės narės kas tris mėnesius parengia visų analitinių tyrimų, atliktų per tris praėjusius mėnesius dėl 1 straipsnyje nurodytų produktų siuntų, visų rezultatų ataskaitas.

Šios ataskaitos Komisijai pateikiamos per mėnesį po kiekvieno trijų mėnesių laikotarpio (balandžio, liepos, spalio ir sausio mėn.).

2.   Ataskaitoje pateikiama tokia informacija:

a)

siuntų, iš kurių paimti mėginiai tyrimams, skaičius;

b)

oficialių patikrinimų rezultatai, kaip nustatyta 5 straipsnyje;

c)

siuntų, kurios buvo atmestos dėl sveikumo sertifikato ar tyrimų ataskaitos nebuvimo, skaičius.

7 straipsnis

Siuntos dalijimas

Siuntos nedalijamos tol, kol nebus baigti visi kompetentingų institucijų atliekami oficialūs tikrinimai.

Dalijant po oficialios kontrolės užbaigimo prie kiekvienos padalytos siuntos dalies pridedama sveikumo sertifikato ir tyrimų ataskaitos kopijos.

8 straipsnis

Sąnaudos

Oficialių tikrinimų, įskaitant mėginių ėmimą, tyrimą, sandėliavimą ir priemones, taikomas reikalavimų neatitinkančioms siuntoms, išlaidas padengia pašarų ir maisto verslo subjektai.

9 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Nukrypstant nuo 4 straipsnio 1 dalies, valstybės narės leidžia importuoti 1 straipsnyje nurodytų produktų siuntas, kurios išvežtos iš Kinijos iki 2012 m. vasario 1 d. su sąlyga, kad buvo atliktas mėginių ėmimas ir tyrimas pagal 4 straipsnį.

10 straipsnis

Priemonės persvarstymas

Šiuo sprendimu nustatytos priemonės persvarstomos ne vėliau kaip per 6 mėnesius po priėmimo.

11 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2008/289/EB panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2011 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(2)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(3)  OL L 96, 2008 4 9, p. 29.

(4)  OL L 348, 2004 11 24, p. 18.

(5)  OL L 54, 2009 2 26, p. 1.

(6)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(7)  OL L 194, 2009 7 25, p. 11.


I PRIEDAS

PRODUKTŲ SĄRAŠAS

Produktas

KN kodas

Ryžiai su luobelėmis (žaliaviniai (paddy) arba neapdoroti)

1006 10

Lukštenti (rudieji) ryžiai

1006 20

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai, poliruoti arba nepoliruoti, glazūruoti arba neglazūruoti

1006 30

Skaldyti ryžiai

1006 40 00

Ryžiniai miltai

1102 90 50

Ryžių kruopos ir rupiniai

1103 19 50

Ryžių granulės

1103 20 50

Ryžiai, perdirbti į dribsnius

1104 19 91

Javų grūdai, traiškyti arba perdirbti į dribsnius (išskyrus avižų, kviečių, rugių, kukurūzų, miežių grūdus ir ryžius, perdirbtus į dribsnius)

1104 19 99

Ryžių krakmolas

1108 19 10

Maisto produktai kūdikiams, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

1901 10 00

Nevirti, neįdaryti arba kitu būdu neparuošti tešlos gaminiai, kurių sudėtyje yra kiaušinių

1902 11 00

Nevirti, neįdaryti arba neparuošti kitu būdu tešlos gaminiai, be kiaušinių

1902 19

Įdaryti tešlos gaminiai, virti arba nevirti, paruošti arba neparuošti kitu būdu

1902 20

Kiti tešlos gaminiai (išskyrus nevirtus, neįdarytus ar neparuoštus kitu būdu tešlos gaminius, ir įdarytus tešlos gaminius, virtus arba nevirtus, paruoštus arba neparuoštus kitu būdu)

1902 30

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus, pagamintus iš ryžių

1904 10 30

Javainių (Müsli) rūšies produktai, daugiausia sudaryti iš neskrudintų javų grūdų dribsnių

1904 20 10

Paruošti maisto produktai, pagaminti iš neskrudintų javų grūdų dribsnių arba neskrudintų javų grūdų dribsnių ir skrudintų javų grūdų dribsnių arba išpūstų javų grūdų mišinių, pagamintų iš ryžių (išskyrus javainių rūšies produktus, daugiausia sudarytus iš neskrudintų javų grūdų dribsnių)

1904 20 95

Ryžiai, apvirti arba kitaip paruošti, nenurodyti kitoje vietoje (išskyrus miltus, kruopas ir rupinius, paruoštus maisto produktus, pagamintus išpučiant ar skrudinant arba iš neskrudintų javų grūdų dribsnių ar neskrudintų ir skrudintų javų grūdų dribsnių ar išpūstų javų grūdų mišinių)

1904 90 10

Ryžių paplotėliai

buv. 1905 90 20

Sausainiai

1905 90 45

Išspausti (extruded) arba iškočioti produktai, pikantiški arba sūdyti

1905 90 55

Sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kito javų, ankštinių augalų arba ryžių, kurių sudėtyje esantis krakmolo kiekis ne didesnis kaip 35 % masės, apdorojimo liekanos, granuliuotos arba negranuliuotos

2302 40 02

Sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kito javų, ankštinių augalų arba ryžių, išskyrus ryžius, kuriuose esantis krakmolo kiekis pagal svorį ne didesnis kaip 35 % masės, apdorojimo liekanos, granuliuotos arba negranuliuotos

2302 40 08

Peptonai ir jų dariniai; kitos baltyminės medžiagos ir jų dariniai, nenurodyti kitur; odos milteliai, chromuoti arba nechromuoti

3504 00 00


II PRIEDAS

Neleidžiamo naudoti genetiškai modifikuoto organizmo Kinijos kilmės ryžių produktuose oficialiai kontrolei skirto mėginių ėmimo ir tyrimo metodai

1.   Bendrosios nuostatos

Siekiant nustatyti, ar ryžių produktuose nėra genetiškai modifikuotų ryžių, oficialiai kontrolei skirti mėginiai imami pagal šiame priede apibūdintus metodus. Tokiu būdu paimti sudėtiniai mėginiai laikomi reprezentatyviais tų siuntų, iš kurių jie paimti, mėginiais.

2.   Mėginių ėmimas

2.1.   Nefasuotų produktų siuntų mėginių ėmimas ir tiriamųjų mėginių ruošimas

Pavienių mėginių, kurie sudaro sudėtinį mėginį, skaičius ir tiriamųjų mėginių paruošimas daromi laikantis Rekomendacijos 2004/787/EB ir Reglamento (EB) Nr. 152/2009 dėl pašarų. Laboratorinis mėginys yra 2,5 kg, bet gali būti sumažintas iki 500 g perdirbto maisto ar pašarų atveju. Taikant Reglamento (EB) Nr. 882/2004 11 straipsnio 5 dalį, iš sudėtinio mėginio paimamas antras laboratorinis mėginys.

2.2.   Supakuoto maisto produktų ir pašarų mėginių ėmimas

Parenkamas pavienių mėginių, sudarančių sudėtinį mėginį, skaičius ir paruošiami tiriamieji mėginiai pagal CEN/ISO 15568 ar lygiaverčius standartus. Laboratorinis mėginys yra 2,5 kg, bet gali būti sumažintas iki 500 g perdirbto maisto ar pašarų atveju. Taikant Reglamento (EB) Nr. 882/2004 11 straipsnio 5 dalį, iš sudėtinio mėginio paimamas antras laboratorinis mėginys.

3.   Laboratorinio mėginio tyrimas

Laboratorinis tyrimas kilmės vietoje atliekamas paskirtoje AQSIQ laboratorijoje ir, prieš išleidžiant į laisvą apyvartą Sąjungoje, valstybės narės paskirtoje oficialios kontrolės laboratorijoje. Atrankinės patikros tyrimai atliekami realiu laiku taikant PGR ES etaloninės genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų laboratorijos paskelbtu (1) metodu bent dėl šių genetinių elementų: CAMV (žiedinių kopūstų mozaikos virusas) 35S promotorius, NOS (nopalino sintazė) terminatorius iš Agrobacterium tumefaciens ir inžineriniu būdu gautas CryIAb, CryIAc ir (arba) CryIAb/CryIAc iš Bacillus thuringiensis.

Jei tai grūdų mėginiai, paskirta kontrolės laboratorija paima iš homogenizuoto laboratorinio mėginio keturis tiriamuosius 240 g mėginius (atitinka 10 000 ryžių grūdų). Jei tai perdirbti produktai, kaip antai miltai, makaronai ar krakmolas, jų tiriamieji mėginiai gali būti sumažinti iki 125 gramų. Keturi tiriamieji mėginiai sumalami ir toliau tiriami atskirai. Iš kiekvieno tiriamojo ekstrahuojamos dvi ištraukos. Dėl kiekvieno genetiškai modifikuoto genetinio elemento atliekamas kiekvienos ištraukos PGR tyrimas laikantis išsamiai 4 punkte aprašytų atrankinės patikros metodų. Siunta laikoma neatitinkančia reikalavimų, jeigu bent vienas genetiškai modifikuotas genetinis elementas laikomas aptiktu bent viename tiriamajame siuntos mėginyje pagal ES etaloninės laboratorijos ataskaitoje nustatytas gaires.

4.   Taikomi tokie tyrimų metodai:

a)

CAMV (žiedinių kopūstų mozaikos viruso) 35S promotoriaus ir NOS (nopalino sintazė) terminatoriaus iš Agrobacterium tumefaciens atrankinei patikrai.

ISO-21570: 2005 Genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų gautų produktų aptikimo tyrimo metodai. Kiekybiniai nukleino rūgščių nustatymu pagrįsti metodai. B1 priedas.

H-U. Waiblinger et al. (2008 m.) „Validation and collaborative study of a P35S and T-nos duplex real-time screening method to detect genetically modified organisms in food products“ Eur. Food Res. and Technol., 226 tomas, p. 1221–1228.

E. Barbau-Piednoir et al., (2010 m.) „SYBR®Green qPCR screening methods for the presence of „35S-promoter“ and „NOS terminator“ elements in food and feed products“ Eur. Food Res. and Technol., 230 tomas, p. 383–393.

Reiting R., Broll H., Waiblinger HU, Grohmann L. (2007 m.) Collaborative study of a T-nos real time PCR method fro screening of genetically modified organisms in food products. J. Verbr Lebensm 2:116–121.

b)

inžineriniu būdu gautų CryIAb, CryIAc ir (arba) CryIAb/CryIAc iš Bacillus thurigiensis.

E. Barbau–Piednoir et al., (spausdinta) „Four new SYBR®Green qPCR screening methods for the detection of Roundup Ready®, LibertyLink® and CryIAb traits in genetically modified products“ Eur. Food Res. and Technol. DOI 10. 1007/s00217–011–1605–7;

Po to, kai ES etaloninė genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų laboratorija patikrina metodo specifiškumą tirdama įvairius Kinijos ryžių pavyzdžius, toks metodas laikomas tinkamu tai atrankinei patikrai atlikti.

5.   Taikant minėtus atrankinės patikros metodus atsižvelgiama į ES etaloninės genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų laboratorijos paskelbtas gaires.


(1)  http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu


III PRIEDAS

SVEIKUMO SERTIFIKATO PAVYZDYS

Image


IV PRIEDAS

TYRIMŲ ATASKAITOS PAVYZDYS

Pastaba. Priede pateikta forma užpildoma dėl kiekvieno tirto mėginio

Praneštini parametrai

Teikiama informacija

Tyrimų laboratorijos pavadinimas ir adresas (1)

 

Tyrimų ataskaitos identifikacinis kodas (1)

<<000>>

Laboratorinio mėginio identifikacinis kodas (1)

<<000>>

Laboratorinio mėginio dydis (1)

X kg

Jei mėginys yra dalijamas:

Tiriamųjų mėginių skaičius ir dydis

X tiriamųjų mėginių, kurių kiekvieno svoris Y g

Tirtų dalių skaičius ir dydis (1)

X tiriamųjų dalių, kurių kiekvienos svoris Y mg

Bendras tirtos DNR kiekis (1)

X ng/PGR

DNR seka (-os), tirta (-os) dėl (1):

Dėl kiekvieno iš toliau nurodytų parametrų pateikiama nuoroda apie naudotą metodą ir gautą Ct skaičiaus vidurkį

 

Ryžių žymeklis:

 

35S promotorius:

 

NOS terminatorius:

 

CryIAb/CryIAc:

Kita (-os) seka (-os), tirta (-os) dėl:

Patvirtinimo statusas: (pvz., patvirtinta tarplaboratoriniais tyrimais, patvirtinta institucijos viduje [prašau nurodyti, pagal kurį standartą, gaires])

Aptiktų DNR sekų aprašas (nuoroda ir tiksliniai genai):

Metodo specifiškumas (atrankinė patikra, skirta konkrečioms konstrukcijoms ar konkrečiam įvykiui):

Absoliuti aptikimo riba (kopijų skaičius):

Praktinė aptikimo riba (susijusi su tirtais mėginiais), jei nustatyta:

Teigiamų tikslinių DNR kontrolinių mėginių ir etaloninių medžiagų aprašas (1)

Teigiamos kontrolės mėginių ir atskaitinių medžiagų šaltinis ir pobūdis (pvz., plazmidės, genominė DNR, CRM, …)

Informacija apie teigiamos kontrolės mėginius (1)

Nurodomas teigiamos kontrolės mėginių kiekis (DNR ng) ir gauto Ct skaičiaus vidurkis

Pastabos

 


(1)  Privaloma užpildyti


Top