EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011H0766

2011/766/ES: 2011 m. lapkričio 22 d. Komisijos rekomendacija dėl traukinių mašinistų mokymo centrų ir tikrintojų pripažinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/59/EB tvarkos Tekstas svarbus EEE

OJ L 314, 29.11.2011, p. 41–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2011/766/oj

29.11.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 314/41


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2011 m. lapkričio 22 d.

dėl traukinių mašinistų mokymo centrų ir tikrintojų pripažinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/59/EB tvarkos

(Tekstas svarbus EEE)

(2011/766/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 292 straipsnį,

kadangi:

(1)

siekiant užtikrinti tinkamą ir panašų traukinių mašinistų ir kandidatų į mašinistus mokymo ir egzaminų kokybės lygį, kad jie galėtų būti sertifikuoti visose valstybėse narėse, rekomenduojama nustatyti bendras Sąjungos sąlygas ir tvarką, kuria būtų pripažįstami mokymo centrai ir traukinių mašinistų bei kandidatų į traukinių mašinistus egzaminuotojai, ir kokybinius egzaminavimo reikalavimus;

(2)

siekiant, kad tikrinimas būtų abipusiai pripažįstamas, visose valstybėse narėse mokymas ir egzaminai turėtų būti vykdomi tinkamai, būti pakankamo ir panašaus kokybės lygio;

(3)

pripažinimo patvirtinime turėtų būti nurodytos kompetencijos sritys, kurių mokymo kursų organizatoriumi mokymo centras yra pripažintas, ir sritys, kuriose pripažįstama egzaminuotojo teisė egzaminuoti traukinio mašinistus. Neperžengiant pripažinimo patvirtinime nurodytų kompetencijos sričių, pripažintajam mokymo centrui turėtų būti leista rengti mokymo kursus, o pripažintajam egzaminuotojui – egzaminuoti visoje Sąjungoje;

(4)

dėl bendrųjų traukinio mašinisto kalbos žinių pasakytina, kad kompetentinga institucija gali stokoti patirties ir kompetencijos, kurios reikia, kad mokymo centrams arba egzaminuotojams būtų suteiktas su traukinių mašinistų bendrąja kalbos kompetencija susijęs pripažinimas. Tokiu atveju valstybės narės gali priimti mokymo centrų išduotus kompetencijos sertifikatus, atitinkančius Europos Tarybos sukurtus Europos bendruosius kalbų metmenis;

(5)

kai kuriose valstybėse narėse traukinių mašinistų egzaminavimą rengiantys egzaminavimo centrai jau įsteigti arba bus įsteigti. Tokiu atveju valstybės narės konkrečiomis savo nustatytomis sąlygomis gali egzaminavimo centrui pavesti egzaminuotojų pripažinimo užduotį,

PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:

Dalykas

1.

Šioje rekomendacijoje išdėstoma rekomenduojama praktika ir tvarka, pagal kurią laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/59/EB (1) būtų pripažįstami traukinių mašinistų ir kandidatų į traukinių mašinistus profesinį mokymą rengiantys mokymo centrai ir traukinių mašinistų ir kandidatų į traukinių mašinistus egzaminuotojai.

Mokymo centro pripažinimo paraiška

2.

Mokymo centras valstybės narės, kurioje yra ar numatoma pagrindinė jo veiklos vieta, kompetentingai institucijai raštu pateikia pripažinimo, pripažinimo atnaujinimo arba pakeitimo paraišką, išskyrus 6 punkte nurodytą atvejį.

3.

Kai mokymo centrą sudaro daugiau nei vienas juridinis asmuo, kiekvienas iš jų pripažinimo paraišką teikia atskirai.

4.

Paraiškos turėtų būti teikiamos su dokumentais, kuriais įrodoma, kad patenkinami Direktyvoje 2007/59/EB ir Komisijos sprendime 765/2011 (2) nustatyti reikalavimai.

5.

Paraiškose turėtų būti nurodytos mokymo užduotys, dėl kurių teikiama paraiška. Paraiškoje gali būti nurodytos mokymo užduotys, kurios siejasi su viena ar daugiau kompetencijos sričių. Paraiškos struktūra turėtų būti pagrįsta šiomis kompetencijos sritimis:

a)

bendrosiomis profesinėmis žiniomis, kaip nurodyta Direktyvos 2007/59/EB IV priede;

b)

su riedmenimis siejamomis profesinėmis žiniomis, kaip nurodyta Direktyvos 2007/59/EB V priede;

c)

su infrastruktūra siejamomis profesinėmis žiniomis, kaip nurodyta Direktyvos 2007/59/EB VI priede;

d)

kalbos žiniomis, kaip nurodyta Direktyvos 2007/59/EB VI priede (bendrosios kalbos žinios ir (arba) su geležinkelių eksploatavimu ir saugos procedūromis susijęs specifinis gebėjimas susikalbėti ir terminija).

6.

Mokymo centrą, kuris pagrindinę veiklą vykdo ne toje valstybėje narėje, kurioje yra infrastruktūra, o kitoje valstybėje narėje, gali pripažinti valstybės narės, kurioje yra infrastruktūra, kompetentinga institucija.

7.

Kai paraišką dėl mokymo užduočių, susijusių su infrastruktūros žiniomis, teikiantį paraiškovą valstybės narės kompetentinga institucija jau yra pripažinusi pagal šią rekomendaciją ir Sprendimą 765/2011, kitų valstybių narių kompetentingos institucijos turėtų vertinti tik pagal reikalavimus, specifiškus mokymui apie atitinkamą infrastruktūrą, ir neturėtų imtis vertinti aspektų, kurie jau įvertinti ankstesnės pripažinimo procedūros metu.

Mokymo centro pripažinimo patvirtinimo išdavimas

8.

Kompetentinga institucija turėtų išduoti pripažinimo patvirtinimą ne vėliau kaip per du mėnesius po visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

9.

Kompetentinga institucija turėtų priimti sprendimą dėl paraiškos remdamasi paraiškovo gebėjimu parodyti, kaip užtikrinamas nepriklausomumas, kompetencija ir nešališkumas.

10.

Pripažinimo patvirtinime turėtų būti pateikta tokia informacija:

a)

kompetentingos institucijos pavadinimas ir adresas;

b)

mokymo centro pavadinimas ir adresas;

c)

mokymo užduotys, su kuriomis siejamus mokymo kursus mokymo centras turi teisę organizuoti pagal 5 punktą;

d)

mokymosi centro atpažinimo numeris, paskirtas pagal 15 punktą;

e)

pripažinimo patvirtinimo galiojimo pabaigos terminas.

Mokymo centro pripažinimo patvirtinimo galiojimas, keitimas ir atnaujinimas

11.

Mokymo centro pripažinimo patvirtinimas turėtų galioti penkerius metus. Pagrįstais atvejais kompetentinga institucija gali sutrumpinti galiojimo laiką visų arba dalies pripažinimo patvirtinime nurodytų mokymo užduočių atžvilgiu.

12.

Galiojantį pripažinimo patvirtinimą turintis mokymo centras gali bet kuriuo metu pateikti paraišką dėl mokymo užduočių sąrašo praplėtimo. Remiantis paraiškovo pateiktais tinkamais papildomais dokumentais turėtų būti išduotas iš dalies pakeistas pripažinimo patvirtinimas. Tokiu atveju neturėtų keistis iš dalies pakeisto pripažinimo patvirtinimo galiojimo pabaigos terminas.

13.

Kai pripažintas mokymo centras nebeatitinka reikalavimų dėl vienos ar daugiau pripažinimo patvirtinime nurodytų mokymo užduočių, jis turėtų nedelsiant nustoti rengęs su tomis užduotimis susijusius mokymus ir raštu informuoti pripažinimo patvirtinimą išdavusią kompetentingą instituciją. Kompetentinga institucija turėtų įvertinti informaciją ir išduoti iš dalies pakeistą pripažinimo patvirtinimą. Tokiu atveju neturėtų keistis pripažinimo patvirtinimo galiojimo pabaigos terminas.

14.

Pripažinimo patvirtinimas turėtų būti atnaujintas mokymo centro prašymu ir išduotas tokiomis pat sąlygomis kaip ir pirminis pripažinimo patvirtinimas. Kai pripažinimo sąlygos nekeičiamos, kompetentinga institucija gali nustatyti supaprastintą procedūrą. Turėtų būti pateiktas per pastaruosius dvejus metus vykdytos mokymo veiklos aprašas. Kai pagal 11 punktą ankstesnis galiojimo laikotarpis buvo sutrumpintas iki trumpesnio nei dvejų metų, turėtų būti pateiktas viso laikotarpio aprašas.

Mokymo centrų registras

15.

Direktyvos 2007/59/EB 20 straipsnio 3 dalyje nurodytame registre kiekvienas pripažintas mokymo centras turėtų būti pažymėtas atskiru atpažinimo numeriu. Atpažinimo numeris turėtų būti sudarytas pagal nacionalines nuostatas, tačiau jame turėtų būti valstybės narės, kurioje mokymo centras pripažintas, pavadinimo trumpasis pavadinimas.

16.

Registre turėtų būti nurodoma bent tokia informacija:

a)

pripažinto mokymo centro pavadinimas ir adresas;

b)

mokymo užduotys, su kuriomis siejamus mokymo kursus mokymo centrui pripažinta teisė organizuoti remiantis atitinkamais Direktyvos 2007/59/EB priedais;

c)

atpažinimo numeris;

d)

pripažinimo patvirtinimo galiojimo pabaigos terminas;

e)

kontaktiniai duomenys.

17.

Siekiant registre saugoti aktualiausią informaciją, pripažinti mokymo centrai turėtų pranešti pripažinimo patvirtinimą išdavusioms kompetentingoms institucijoms apie visus registre skelbiamų duomenų pakeitimus. Pagal nacionalinius reikalavimus registre gali būti saugomi papildomi duomenys ir informacija apie tų duomenų keitimą.

Pripažinimo galiojimo sustabdymas ir atšaukimas

18.

Kai pagal Direktyvos 2007/59/EB 26, 27 ar 29 straipsnį vykdydama vertinimą arba priežiūrą kompetentinga institucija arba valstybė narė nustato, kad mokymo centras nebeatitinka pripažinimo reikalavimų, kompetentinga institucija turėtų atšaukti atitinkamą pripažinimo patvirtinimą arba sustabdyti jo galiojimą.

19.

Kai kompetentinga institucija nustato, kad kitos valstybės narės kompetentingos institucijos pripažintas mokymo centras nevykdo Direktyvos 2007/59/EB ir Sprendimo 765/2011 įpareigojimų, ji turėtų apie tai pranešti pripažinimo patvirtinimą išdavusios valstybės narės kompetentingai institucijai. Pripažinimo patvirtinimą išdavusi kompetentinga institucija turėtų per 4 savaites patikrinti šią informaciją ir apie patikrinimo rezultatus bei sprendimą informuoti užklausą pateikusią kompetentingą instituciją.

20.

Nustačiusi, kad mokymo centras nebeatitinka pripažinimo reikalavimų, kompetentinga institucija turėtų atšaukti pripažinimo patvirtinimą arba sustabdyti jo galiojimą.

Skundų teikimo tvarka

21.

Kompetentinga institucija nedelsiant raštu informuoja mokymo centrą apie sprendimo priežastis.

22.

Sustabdymo ar atšaukimo atveju kompetentinga institucija turėtų aiškiai informuoti mokymo centrą apie nebevykdomus reikalavimus. Prieš įsigaliojant sustabdymui ar atšaukimui, kompetentinga institucija gali nustatyti įspėjamąjį laikotarpį, kurio metu mokymo centras galėtų patobulinti veiklą, kad atitiktų pripažinimo reikalavimus. Ji turėtų pranešti mokymo centrui apie nustatytą skundų teikimo tvarką, kad tas mokymo centras galėtų paprašyti sprendimą persvarstyti.

23.

Kompetentinga institucija turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta administracinė skundo teikimo procedūra, pagal kurią tas mokymo centras galėtų paprašyti persvarstyti skundžiamus sprendimus.

Kalbos mokymą rengiantys mokymo centrai

24.

Valstybė narė gali pripažinti paraiškovą bendrosios kalbos kompetencijos mokymo centru remdamasi sertifikatu, kuriuo patvirtinama paraiškovo kompetencija teikti bendrąjį kalbos mokymą. Ši kompetencija turėtų atitikti Europos Tarybos sukurtų „Bendrųjų Europos kalbų metmenų“ principus ir metodiką (3). Atsižvelgdamos į nacionalinę visų kalbos mokymo centrų sertifikavimo praktiką, valstybės narės gali priimti papildomas nuostatas, kuriomis sukonkretinama šios pasirinkties naudojimo tvarka.

25.

Kai siekiama su geležinkelių eksploatavimu ir saugos procedūromis susijusio specifinio gebėjimo susikalbėti ir terminijos mokymo, turėtų būti reikalaujama pagal šios rekomendacijos nuostatas suteikiamo pripažinimo. Su geležinkelių eksploatavimu ir saugos procedūromis susijusio specifinio gebėjimo susikalbėti ir terminijos mokymo pripažinimo paraiškos turėtų būti pateikiamos valstybės narės, kurioje yra infrastruktūra, kurioje tas susikalbėjimas ir terminija yra svarbūs, kompetentingai institucijai.

Pripažinimo egzaminuotoju paraiška

26.

Paraiškovas, kuris siekia būti pripažintas egzaminuotoju, turėtų pateikti paraišką raštu atitinkamos valstybės narės kompetentingai institucijai.

27.

Kai paraiška teikiama dėl teisės tikrinti infrastruktūros žinias, įskaitant maršrutų išmanymą ir eksploatacijos taisykles, už pripažinimą yra atsakinga valstybės narės, kurioje yra infrastruktūra, kompetentinga institucija.

28.

Paraiškovo vardu paraišką gali pateikti jo darbdavys.

29.

Paraiškos turėtų būti teikiamos su dokumentais, kuriais įrodoma, kad patenkinami Direktyvoje 2007/59/EB ir Sprendime 765/2011 nustatyti reikalavimai.

30.

Paraiškose turėtų būti nurodyta (-os) sritis (-ys), kurioje (-iose) prašoma pripažinti teisę egzaminuoti. Paraiškoje gali būti nurodyta viena ar daugiau kompetencijos sričių. Paraiškos struktūra turėtų būti pagrįsta šiomis kompetencijos sritimis:

a)

bendrosiomis profesinėmis žiniomis, kaip nurodyta Direktyvos 2007/59/EB IV priede;

b)

su riedmenimis siejamomis profesinėmis žiniomis, kaip nurodyta Direktyvos 2007/59/EB V priede;

c)

su infrastruktūra siejamomis profesinėmis žiniomis, kaip nurodyta Direktyvos 2007/59/EB VI priede;

d)

kalbos žiniomis, kaip nurodyta Direktyvos 2007/59/EB VI priede (bendrosios kalbos žinios ir (arba) su geležinkelių eksploatavimu ir saugos procedūromis susijęs specifinis gebėjimas susikalbėti ir terminija).

Egzaminuotojo pripažinimo patvirtinimo išdavimas

31.

Kompetentinga institucija turėtų įvertinti visus paraiškovo pateiktus dokumentus. Kai visi reikalavimai patenkinti, ji turėtų išduoti pripažinimo patvirtinimą nedelsdama, ne vėliau kaip per du mėnesius po visų reikiamų dokumentų gavimo dienos.

32.

Pripažinimo patvirtinime turėtų būti pateikta bent tokia informacija:

a)

kompetentingos institucijos pavadinimas ir adresas;

b)

paraiškovo asmenvardis, adresas ir gimimo data; pripažinimo patvirtinime pasirinktinai gali būti nurodyta paraiškovo gimimo vieta;

c)

kompetencijos sritis (-ys), kurios (-ių) tikrinimo teisė suteikiama egzaminuotojui;

d)

kalbos, kuriomis egzaminuotojui pripažįstama teisė egzaminuoti;

e)

pagal 10 punkto d papunktį paskirtas egzaminuotojo atpažinimo numeris;

f)

pripažinimo patvirtinimo galiojimo pabaigos terminas.

Egzaminuotojo pripažinimo patvirtinimo galiojimas, keitimas ir atnaujinimas

33.

Egzaminuotojo pripažinimo patvirtinimas turėtų galioti penkerius metus. Pagrįstais atvejais kompetentinga institucija gali sutrumpinti galiojimo laiką visų arba dalies pripažinimo patvirtinime nurodytų kompetencijos sričių atžvilgiu.

34.

Galiojančio pripažinimo patvirtinimo turėtojas gali bet kuriuo metu pateikti paraišką dėl kompetencijos sričių sąrašo praplėtimo. Remiantis paraiškovo pateiktais tinkamais papildomais dokumentais turėtų būti išduotas iš dalies pakeistas pripažinimo patvirtinimas. Iš dalies pakeisto pripažinimo patvirtinimo galiojimo pabaigos terminas keistis neturėtų.

35.

Jei pripažinimo patvirtinime nurodyti vienos ar kelių kompetencijos sričių reikalavimai nebetenkinami ir dėl to reikia iš dalies pakeisti pripažinimo patvirtinimą, pripažintas egzaminuotojas turėtų nedelsiant nutraukti egzaminavimo tų kompetencijos sričių temomis veiklą ir raštu informuoti kompetentingą instituciją. Kompetentinga institucija turėtų įvertinti informaciją ir išduoti iš dalies pakeistą pripažinimo patvirtinimą. Iš dalies pakeisto pripažinimo patvirtinimo galiojimo pabaigos terminas keistis neturėtų.

36.

Pripažinimo patvirtinimas turėtų būti atnaujintas egzaminuotojo prašymu ir išduotas tokiomis pat sąlygomis kaip ir pirminis pripažinimo patvirtinimas. Kai ankstesnio pripažinimo sąlygos nekeičiamos, kompetentinga institucija gali nustatyti supaprastintą procedūrą. Egzaminuotojai, teikiantys atnaujinimo paraišką, visais atvejais turėtų pateikti ankstesnio galiojimo laikotarpiu įgytos kompetencijos ir per pastaruosius dvejus metus vykdytos egzaminavimo veiklos aprašą. Kai pagal 33 punktą ankstesnis galiojimo laikotarpis buvo sutrumpintas iki trumpesnio nei dvejų metų, atitinkamai turėtų būti pateiktas viso laikotarpio aprašas.

Egzaminuotojų registras

37.

Direktyvos 2007/59/EB 20 straipsnio 3 dalyje nurodytame registre kiekvienas egzaminuotojas turėtų būti pažymėtas atskiru atpažinimo numeriu. Atpažinimo numeris turėtų būti sudarytas pagal nacionalines nuostatas, tačiau jame turėtų būti valstybės narės, kurioje egzaminuotojas pripažintas, pavadinimo trumpasis pavadinimas.

38.

Registre turėtų būti nurodoma bent tokia informacija:

a)

pripažintojo egzaminuotojo asmenvardis, adresas ir gimimo data;

b)

kompetencijos sritis (-ys), kurioje (-ose) pripažįstama egzaminuotojo teisė egzaminuoti;

c)

kalba (-os), kuria (-omis) egzaminuotojui pripažįstama teisė egzaminuoti;

d)

pagal 37 punktą paskirtas egzaminuotojo atpažinimo numeris;

e)

kai pagal 28 punktą paraiškovo vardu paraišką teikia jo darbdavys, darbdavio pavadinimas ir adresas (kitais atvejais egzaminuotojo darbdavio pavadinimas ir adresas gali būti nurodyti pasirinktinai);

f)

pripažinimo patvirtinimo galiojimo pabaigos terminas;

g)

kontaktiniai duomenys.

39.

Siekiant registre saugoti aktualiausią informaciją, pripažintas egzaminuotojas ar jo darbdavys turėtų pranešti pripažinimo patvirtinimą išdavusiai kompetentingai institucijai apie visus registre skelbiamų duomenų pasikeitimus. Pagal nacionalinius reikalavimus registre gali būti numatyti papildomi duomenys ir informacija apie tų duomenų keitimą.

40.

38 punkto a, b ir c papunkčiuose nurodyti duomenys turėtų būti viešai prieinami. Kiti 38 punkte nurodyti duomenys turėtų būti viešinami laikantis nacionalinių asmens duomenų apsaugos nuostatų.

Pripažinimo galiojimo sustabdymas ir atšaukimas

41.

Kai pagal Direktyvos 2007/59/EB 26, 27 ar 29 straipsnį vykdydama vertinimą arba priežiūrą kompetentinga institucija nustato, kad egzaminuotojas nebeatitinka pripažinimo reikalavimų, kompetentinga institucija turėtų atšaukti pripažinimo patvirtinimą arba sustabdyti jo galiojimą.

42.

Kai kompetentinga institucija nustato, kad kitos valstybės narės kompetentingos institucijos pripažintas egzaminuotojas neatitinka Direktyvoje 2007/59/EB ir Sprendime 765/2011 nurodytų reikalavimų, ji turėtų apie tai pranešti pripažinimo patvirtinimą išdavusios valstybės narės kompetentingai institucijai ir pastarosios paprašyti atlikti tinkamą patikrinimą.

43.

Nustačiusi, kad egzaminuotojas nebeatitinka reikalavimų, pastarosios valstybės narės kompetentinga institucija turėtų atšaukti pripažinimo patvirtinimą arba sustabdyti jo galiojimą, nedelsdama informuoti egzaminuotoją apie sprendimo priežastis ir pranešti apie sprendimą kompetentingai institucijai, kuri pranešė apie reikalavimų neatitikimą.

Skundų teikimo tvarka

44.

Kompetentinga institucija nedelsiant raštu informuoja egzaminuotoją apie sprendimo priežastis.

45.

Sustabdymo ar atšaukimo atveju kompetentinga institucija turėtų egzaminuotojui pateikti aiškią informaciją apie nebevykdomus reikalavimus. Prieš įsigaliojant sustabdymui ar atšaukimui, kompetentinga institucija gali nustatyti įspėjamąjį laikotarpį, kurio metu egzaminuotojas galėtų patobulinti veiklą, kad atitiktų pripažinimo reikalavimus.

46.

Kompetentinga institucija turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta administracinė skundo teikimo procedūra, pagal kurią paraiškovai arba egzaminuotojai galėtų paprašyti persvarstyti skundžiamus sprendimus.

Kalbos kompetenciją tikrinantys egzaminuotojai

47.

Valstybė narė gali pripažinti paraiškovą bendrosios kalbos kompetencijos egzaminuotoju remdamasi sertifikatu, išduotu kalbų mokymo sektoriuje įprasta tvarka. Šiame sertifikate turėtų būti patvirtinta paraiškovo kompetencija egzaminuoti pagal Europos Tarybos sukurtų „Bendrųjų Europos kalbų metmenų“ principus ir metodiką. Atsižvelgdamos į nacionalinę egzaminuotojų kalbos kompetencijos sertifikavimo praktiką, valstybės narės gali priimti papildomas nuostatas, kuriomis sukonkretinama šios pasirinkties naudojimo tvarka.

48.

Teisė tikrinti su geležinkelių eksploatavimu ir saugos procedūromis susijusį specifinį gebėjimą susikalbėti ir terminijos žinias turėtų būti suteikiama šios rekomendacijos nuostatose numatyta tvarka. Paraiškos dėl teisės tikrinti su geležinkelių eksploatavimu ir saugos procedūromis susijusį specifinį gebėjimą susikalbėti ir terminijos žinias pripažinimo turėtų būti pateikiamos valstybės narės, kurioje yra infrastruktūra, kurioje tas susikalbėjimas ir terminija yra svarbūs, kompetentingai institucijai.

Egzaminavimo centrų pripažinimas

49.

Valstybė narė gali nuspręsti reikalauti egzaminavimo centrų pripažinimo pagal kompetentingai institucijai raštu pateiktą paraišką.

50.

Kompetentinga institucija turėtų suteikti egzaminavimo centro pripažinimo patvirtinimą remdamasi nacionalinėmis nuostatomis ir tvarka, taip pat pagal nepriklausomumo, kompetencijos ir nešališkumo kriterijus. Egzaminavimo centrų pripažinimo procedūrai taikomi 26–48 punktai.

51.

Jei egzaminavimo centrai atitinka 53 punkto reikalavimus, kompetentinga institucija jiems taip pat galėtų pavesti jų pačių egzaminuotojų pripažinimo užduotį.

52.

54 punkto tikslais egzaminavimo centras turėtų saugoti nuolat atnaujinamą visų savo pripažintų egzaminuotojų registrą. Šiame registre turėtų būti pateikiama 38 punkte nurodyta informacija.

53.

Egzaminavimo centras turėtų imtis tinkamų savo egzaminuotojų vadybos priemonių ir užtikrinti, kad jo egzaminuotojai turėtų Direktyvoje 2007/59/EB ir Sprendime 765/2011 reikalaujamas kompetencijas.

54.

Egzaminuotojams turėtų būti leista egzaminuoti tik vykdant egzaminavimo centro, kuriam jie dirba, veiklą.

55.

Informacija apie pripažintą egzaminavimo centrą turėtų būti viešai prieinama 38 punkte nurodytame registre, atskirai nenurodant informacijos apie kiekvieną egzaminavimo centrui dirbantį egzaminuotoją. Vietoje 37 punkte nurodyto atpažinimo numerio turėtų būti skelbiamas egzaminavimo centro pavadinimas.

56.

Kompetentinga institucija nedelsiant raštu informuoja egzaminavimo centrą apie sprendimo priežastis.

57.

Sustabdymo ar atšaukimo atveju kompetentinga institucija turėtų egzaminuotojui pateikti aiškią informaciją apie nebetenkinamus reikalavimus. Prieš įsigaliojant sustabdymui ar atšaukimui, kompetentinga institucija gali nustatyti įspėjamąjį laikotarpį, kurio metu egzaminavimo centras galėtų patobulinti veiklą, kad atitiktų pripažinimo reikalavimus.

58.

Kompetentinga institucija turėtų užtikrinti, kad būtų nustatyta administracinė skundo teikimo procedūra, pagal kurią paraiškovai arba egzaminavimo centrai galėtų paprašyti persvarstyti skundžiamus sprendimus.

Skaidrios vertinimo taisyklės

59.

Įvertinimo ir taškų skaičiavimo principai ir rezultatų tipai turėtų būti paskelbti iki egzamino.

60.

Mašinistams ir kandidatams į mašinistus turėtų būti leista susipažinti su egzamino rezultatų įvertinimu, o gavus pagrįstą neigiamą nuomonę dėl jų laikyto egzamino paprašyti įvertinimą persvarstyti.

Kompetentingos institucijos atliekamas kokybės patikrinimas ir priežiūra

61.

Vykdydama pagal Direktyvos 2007/59/EB 26, 27 ar 29 straipsnyje numatytą priežiūros įsipareigojimą kompetentinga institucija gali pareikalauti, kad:

a)

būtų galima susipažinti su visais egzaminų parengimo, vykdymo ir įvertinimo dokumentais;

b)

priimtos ataskaitų teikimo taisyklės, pagal kurias reguliariai arba paprašius turėtų būti pateikta tam tikra informacija;

c)

egzaminus galėtų stebėti kompetentingos institucijos atstovai.

Priimta Briuselyje 2011 m. lapkričio 22 d.

Komisijos vardu

Siim KALLAS

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 315, 2007 12 3, p. 51.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 36

(3)  Common European Framwork of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, 2001 m. (Cambridge University Press. ISBN 0–521–00531–0. Versija anglų kalba). Tekstą taip pat galima rasti Europos Tarybos interneto svetainėje http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/documents/Common%20European%20Framework%20hyperlinked.pdf


Top