EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0363

2011/363/ES: 2011 m. birželio 20 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas, leisti Rumunijai taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnio

OJ L 163, 23.6.2011, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/363/oj

23.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/26


TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. birželio 20 d.

leisti Rumunijai taikyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 193 straipsnio

(2011/363/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (1), ypač į jos 395 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Raštais, kuriuos Komisija užregistravo 2009 m. lapkričio 4 d., 2010 m. liepos 2 d., 2010 m. liepos 26 d. ir 2010 m. gruodžio 20 d. Rumunija paprašė leidimo dvejus metus PVM mokėjimo prievolę taikyti apmokestinamajam asmeniui, kuriam tiekiami tam tikri grūdai ir aliejinių augalų sėklos, taip nukrypstant nuo PVM direktyvos 193 straipsnio. Rumunija pareiškė, kad ji neprašys tokio leidimo pratęsti.

(2)

2011 m. kovo 15 d. raštu Komisija apie Rumunijos prašymą pranešė kitoms valstybėms narėms. 2011 m. kovo 22 d. raštu Komisija pranešė Rumunijai, kad turi visą, jos nuomone, prašymams įvertinti reikalingą informaciją.

(3)

Rumunija yra pastebėjusi mokestinio sukčiavimo atvejų, kai prekiaujama tam tikrais neperdirbtais žemės ūkio produktais – grūdais ir aliejinių augalų sėklomis. Kai kurie ūkinės veiklos vykdytojai, pristatę prekes, ypač tuomet kai jie jas yra įsigiję nemokėdami PVM, neperveda PVM į biudžetą. Vis dėlto jų klientai turi teisę į PVM atskaitą, nes turi galiojančią sąskaitą faktūrą.

(4)

Nustačius, kad prievolė sumokėti PVM vietoj tiekėjo tenka apmokestinamajam asmeniui, kuriam prekės tiekiamos, reikštų laikinos ir skubios priemonės taikymą, dėl kurios būtų galima pasiekti, kad toks sukčiavimas nebebūtų įmanomas. Taikant tokią specialią priemonę dvejus metus Rumunijai turėtų užtekti laiko žemės ūkio sektoriuje nustatyti galutines su Direktyva 2006/112/EB suderinamas priemones, dėl kurių tokiu sukčiavimo būdu pasinaudoti būtų neįmanoma.

(5)

Kad sukčiavimas nebūtų perkeltas į etapą, kai prekės perdirbamos į maisto ar pramonės produktus ar į kitus produktus, reikėtų, kad Rumunija atitinkamiems apmokestinamiesiems asmenims kartu nustatytų atitinkamas deklaravimo ir kontrolės priemones ir apie tai praneštų Komisijai.

(6)

Siekiant, kad ši speciali priemonė būtų taikoma tik neperdirbtiems žemės ūkio produktams ir kad atitinkami apmokestinamieji asmenys nepatirtų neproporcingai didelės administracinės naštos ar kad nebūtų sukelta grėsmė jų teisiniam saugumui, minėtoms prekėms įvardyti reikėtų naudotis 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (2) nustatyta kombinuotąja nomenklatūra.

(7)

Ši speciali priemonė yra pagrįsta ir proporcinga siekiamiems tikslams. Jos taikymo laikotarpis ribotas, ji susijusi tik su tam tikromis tiksliai įvardytomis prekėmis, kurios paprastai galutiniam vartojimui neskirtos ir kurios tapo mokestinio sukčiavimo, dėl kurio smarkiai sumažėjo PVM įplaukos, objektu. Atsižvelgiant į tokių mokestinių nuostolių dydį, ši priemonė turėtų būti patvirtinta kuo greičiau.

(8)

Dėl tokios specialios priemonės nepasikeis galutinio vartojimo etape surenkama Rumunijos pajamų, surenkamų iš PVM, bendra suma, ir todėl ji neturės neigiamos įtakos Europos Sąjungos nuosaviems ištekliams, gaunamiems iš PVM,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 193 straipsnio, Rumunijai leidžiama nustatyti, kad prievolė sumokėti PVM tenka apmokestinamajam asmeniui, kuriam tiekiamos šios Reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 nustatytoje kombinuotoje nomenklatūroje išvardytos prekės:

KN kodas

Produktas

1001 10 00

Kietieji kviečiai

1001 90 10

Kviečiai spelta (Triticum aestivum var. spelta), skirti sėjai

ex 1001 90 91

Paprastieji kviečiai, skirti sėjai

ex 1001 90 99

Kiti kviečiai spelta ir paprastieji kviečiai, neskirti sėjai

1002 00 00

Rugiai

1003 00

Miežiai

1005

Kukurūzai

1201 00

Sojos pupelės, skaldytos arba neskaldytos

1205

Rapsų arba rapsukų sėklos, skaldytos arba neskaldytos

1206 00

Saulėgrąžų sėklos, skaldytos arba neskaldytos

1212 91

Cukriniai runkeliai

2 straipsnis

1 straipsnyje nustatytas leidimas galios tik tada, jei Rumunija įves deklaravimo prievoles bei atitinkamas ir veiksmingas kontrolės priemones, taikomas apmokestinamiems asmenims, tiekiantiems prekes, kurioms taikomas minėtas leidimas.

Rumunija Komisijai praneša apie pirmoje pastraipoje numatytų prievolių ir priemonių įvedimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja pranešimo apie jį dieną.

Jis taikomas nuo 2011 m. birželio 1 d. iki 2013 m. gegužės 31 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Rumunijai.

Priimta Liuksemburge 2011 m. birželio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

MATOLCSY Gy.


(1)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(2)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.


Top