EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0603

2011 m. birželio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 603/2011 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

OJ L 163, 23.6.2011, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 300 - 301

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/603/oj

23.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 163/10


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 603/2011

2011 m. birželio 20 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius.

(3)

Laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turėtų būti klasifikuojamos priskiriant KN kodus, nurodytus 2 skiltyje, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais.

(4)

Reikėtų numatyti, kad valstybių narių muitinių pateikta privalomąja tarifine informacija dėl prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, jos turėtojas galėtų remtis dar tris mėnesius, kaip nustatyta 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalyje.

(5)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant minėtos lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Valstybių narių muitinių pateikta privalomąja tarifine informacija, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, dar galima remtis tris mėnesius, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalimi.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. birželio 20 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

Algirdas ŠEMETA

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Gaminys, specialiai sukonstruotas įmontuoti į konkretaus modelio autotransporto priemonės signalizacijos įrangą.

Gaminys yra dviejų tarpusavyje sujungtų spausdintinių grandinių mazgų, kurių kiekviename yra pasyvieji komponentai (kondensatoriai ir varžai) ir aktyvieji komponentai (diodai, šviesos diodai (LED), tranzistoriai ir integriniai grandynai), pavidalo. Viename mazge yra sąsaja, skirta gaminiui prijungti prie autotransporto priemonės šviesos sistemos.

Šviesos diodai skirti signalizacijos poveikiui sukelti.

 (1) Žr. paveikslą.

8512 90 90

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, XVI skyriaus 2 pastabos b punktu bei KN kodus 8512, 8512 90 ir 8512 90 90 atitinkančiais prekių aprašymais.

Kadangi gaminys sudarytas iš spausdintinių grandinių mazgų (elektroninių mazgų; žr. KN paaiškinimų 8443 99 10 kodo paaiškinimus), jis neatitinka puslaidininkiniams įtaisams ir elektroniniams integriniams grandynams taikomų reikalavimų (žr. 85 skirsnio 8 pastabą). Todėl gaminys nepriskirtinas 8541 ir 8542 pozicijoms.

Gaminys neklasifikuotinas priskiriant KN kodą 8512 20 00, nes jis nesukomplektuotas, tačiau specialiai sukonstruotas taip, kad kartu su kitomis sudedamosiomis dalimis, kaip antai lęšiu, būtų naudojamas autotransporto priemonių signalizacijos įrangoje.

Todėl gaminys klasifikuotinas kaip autotransporto priemonėms skirtos elektrinės šviesos arba signalizacijos įrangos dalis, priskiriant KN kodą 8512 90 90.

Image


(1)  Paveikslas pateikiamas tik informacijos tikslais.


Top