EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0347

2011/347/ES: 2011 m. birželio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas epidemiologinio tyrimo ir mėlynojo liežuvio ligos priežiūros priemonių išlaidoms, patirtoms taikant neatidėliotinas kovos su šia liga Nyderlanduose 2006 ir 2007 m. priemones, padengti (pranešta dokumentu Nr. C(2011) 4146)

OJ L 159, 17.6.2011, p. 105–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/347/oj

17.6.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 159/105


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2011 m. birželio 16 d.

kuriuo nustatomas Sąjungos finansinis įnašas epidemiologinio tyrimo ir mėlynojo liežuvio ligos priežiūros priemonių išlaidoms, patirtoms taikant neatidėliotinas kovos su šia liga Nyderlanduose 2006 ir 2007 m. priemones, padengti

(pranešta dokumentu Nr. C(2011) 4146)

(Tekstas autentiškas tik olandų kalba)

(2011/347/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimą 2009/470/EB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 3 straipsnio 4 ir 6 dalis,

kadangi:

(1)

Pagal Finansinio reglamento 75 straipsnį ir Įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnio 1 dalį įsipareigojimai dėl išlaidų iš Sąjungos biudžeto yra grindžiami ankstesniu institucijos arba kitų valdžios institucijų, kurioms institucija yra perdavusi įgaliojimus, finansavimo sprendimu, kuriame išdėstomi pagrindiniai su biudžeto išlaidomis susijusių veiksmų elementai.

(2)

Sprendimu 2009/470/EB nustatyta Sąjungos finansinio įnašo, skirto specialiųjų veterinarijos priemonių, įskaitant skubias priemones, išlaidoms padengti, nustatymo tvarka. Siekdama padėti kuo greičiau likviduoti mėlynojo liežuvio ligą, Sąjunga turėtų finansiškai prisidėti prie reikalavimus atitinkančių valstybių narių patirtų išlaidų padengimo. To sprendimo 3 straipsnio 6 dalies pirmoje įtraukoje nustatyta, kokia dalis valstybių narių patirtų išlaidų privalo būti padengta.

(3)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 349/2005 (2) nustatytos Tarybos sprendime 90/424/EEB nurodytų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisyklės. Šio reglamento 3 straipsnyje nustatyta, kokiai daliai išlaidų padengti gali būti skiriama Sąjungos finansinė parama.

(4)

Komisijos sprendimu 2007/20/EB (3) dėl Bendrijos finansinės paramos mėlynojo liežuvio ligos likvidavimui Nyderlanduose 2006 ir 2007 metais suteikta Sąjungos finansinė parama Nyderlandų epidemiologinio tyrimo išlaidoms padengti ir mėlynojo liežuvio ligos priežiūros priemonėms įgyvendinti. Pagal šį sprendimą buvo išmokėta pirmoji 4 675 EUR išmoka.

(5)

2008 m. balandžio 29 d. Nyderlandai, vadovaudamiesi Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikė oficialų prašymą padengti išlaidas. 2010 m. spalio 19 d. el. paštu Nyderlandai buvo informuoti apie Komisijos pastabas, reikalavimus atitinkančių išlaidų apskaičiavimo metodą ir galutines išvadas.

(6)

Sąjungos finansinis įnašas išmokamas tik su sąlyga, kad planuota veikla buvo tikrai įgyvendinta ir valdžios institucijos per nustatytus terminus pateikė visą reikalingą informaciją.

(7)

Nyderlandų valdžios institucijos visiškai įvykdė techninius ir administracinius reikalavimus, nustatytus Sprendimo 2009/470/EB 3 straipsnio 4 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 349/2005 7 straipsnyje.

(8)

Atsižvelgiant į šias aplinkybes reikėtų nustatyti bendrą Sąjungos finansinį įnašą, kuriuo būtų padengtos reikalavimus atitinkančios išlaidos, patirtos 2006 ir 2007 m. likviduojant mėlynojo liežuvio ligą Nyderlanduose.

(9)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos finansinis įnašas išlaidoms, susijusioms su mėlynojo liežuvio ligos likvidavimu Nyderlanduose 2006 ir 2007 m., padengti yra 207 931,25 EUR. Tai yra finansavimo sprendimas, kaip apibrėžta Finansinio reglamento 75 straipsnyje.

2 straipsnis

Likusi finansinio įnašo dalis yra 203 256,25 EUR.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Nyderlandų Karalystei.

Priimta Briuselyje 2011 m. birželio 16 d.

Komisijos vardu

John DALLI

Komisijos narys


(1)  OL L 155, 2009 6 18, p. 30.

(2)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.

(3)  OL L 7, 2007 1 12, p. 41.


Top