EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0021

2011/65/ES: 2010 m. lapkričio 11 d. Europos centrinio banko sprendimas dėl Europos centrinio banko metinės atskaitomybės (nauja redakcija) (ECB/2010/21)

OJ L 35, 9.2.2011, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 211 - 226

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2016; panaikino 32016D0035(01) . Latest consolidated version: 10/08/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/65(1)/oj

9.2.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 35/1


EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS

2010 m. lapkričio 11 d.

dėl Europos centrinio banko metinės atskaitomybės

(nauja redakcija)

(ECB/2010/21)

(2011/65/ES)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statutą (toliau – ECBS statutas), ypač į jo 26 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. lapkričio 10 d. Sprendimas ECB/2006/17 dėl Europos centrinio banko metinės atskaitomybės (1) keletą kartų buvo iš esmės pakeistas. Kadangi reikia padaryti dar keletą dalinių pakeitimų, pirmiausia susijusių su palūkanų normos rizikos valdymu, siekiant aiškumo jis turėtų būti išdėstytas nauja redakcija.

(2)

2006 m. lapkričio 10 d. Gairės ECB/2006/16 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (2), į kurias Sprendime ECB/2006/17 daromos nuorodos, buvo išdėstytos nauja redakcija ir panaikintos 2010 m. lapkričio 11 d. Gairėmis ECB/2010/20 dėl Europos centrinių bankų sistemos apskaitos ir finansinės atskaitomybės teisinio pagrindo (3),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Apibrėžtys

1.   Gairių ECB/2010/20 1 straipsnyje apibrėžtos sąvokos turi tokią pat reikšmę, kai yra naudojamos šiame sprendime.

2.   Kiti šiame sprendime naudojami techniniai terminai turi tokią pat reikšmę kaip Gairių ECB/2010/20 II priede.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šiame sprendime nustatytos taisyklės taikomos Europos centrinio banko (ECB) metinėms finansinėms ataskaitoms, kurias sudaro balansas, ECB nebalansinėse buhalterinėse knygose įrašyti straipsniai, pelno (nuostolio) ataskaita ir ECB metinių finansinių ataskaitų aiškinamieji raštai.

3 straipsnis

Pagrindiniai apskaitos principai

Gairių ECB/2010/20 3 straipsnyje apibrėžti pagrindiniai apskaitos principai taip pat taikomi šiame sprendime.

4 straipsnis

Turto ir įsipareigojimų pripažinimas

Finansinis arba kitas turtas ir (arba) įsipareigojimai ECB balanse pripažįstami tik pagal Gairių ECB/2010/20 4 straipsnį.

5 straipsnis

Ekonominis ir pinigų (atsiskaitymų) metodai

Šiam sprendimui taikomos Gairių ECB/2010/20 5 straipsnyje nustatytos taisyklės.

II   SKYRIUS

BALANSO STRUKTŪRA IR VERTINIMO TAISYKLĖS

6 straipsnis

Balanso struktūra

Balansas sudaromas pagal I priede nustatytą struktūrą.

7 straipsnis

Atidėjiniai užsienio valiutos kurso, palūkanų normos, kredito ir aukso kainos rizikoms

Tinkamai atsižvelgdama į ECB veiklos pobūdį, Valdančioji taryba ECB balanse gali sudaryti atidėjinius užsienio valiutos kurso, palūkanų normos, kredito ir aukso kainos rizikoms. Remdamasi pagrįstu ECB rizikos tikimybės įvertinimu, Valdančioji taryba sprendžia dėl atidėjinių dydžio ir panaudojimo.

8 straipsnis

Balanso vertinimo taisyklės

1.   Jeigu I priede nenurodyta kitaip, balanso straipsniai vertinami einamaisiais rinkos kursais ir kainomis.

2.   Auksas, užsienio valiutos priemonės, vertybiniai popieriai, išskyrus klasifikuojamus kaip laikomus iki išpirkimo termino ir neapyvartinius vertybinius popierius, taip pat finansinės priemonės, balansiniai ir nebalansiniai, metų pabaigoje perkainojami pagal vidutinius rinkos kursus ir kainas.

3.   Aukso atveju neskiriami kainos ir valiutos perkainojimo skirtumai, tačiau bendras aukso perkainojimo skirtumas apskaitomas remiantis nustatyto aukso svorio vieneto kaina eurais, apskaičiuota pagal euro ir JAV dolerio kursą ketvirtinio perkainojimo dieną. Užsienio valiutos kurso atveju, įskaitant balansinius ir nebalansinius sandorius, atskirai perkainojama kiekviena užsienio valiuta. Taikant šį straipsnį, turimos SST, įskaitant paskirtąsias individualias užsienio valiutos pozicijas, kurios sudaro SST krepšelį, laikomos viena pozicija. Vertybinių popierių atveju atskirai perkainojama pagal kiekvieną kodą, t. y. tą patį ISIN numerį/rūšį. Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai arba vertybiniai popieriai, įtraukti į straipsnius „Kitas finansinis turtas“ arba „Kita“, laikomi atskira pozicija.

4.   Vertybiniai popieriai, klasifikuojami kaip laikomi iki išpirkimo termino, laikomi atskira pozicija, vertinami amortizacijos sąnaudomis ir atsižvelgiant į vertės sumažėjimą. Tokia pat tvarka taikoma neapyvartiniams vertybiniams popieriams. Vertybiniai popieriai, klasifikuojami kaip laikomi iki išpirkimo termino, gali būti parduoti terminui nepasibaigus esant bet kuriai iš šių aplinkybių:

a)

jei parduodamas kiekis laikomas nereikšmingu lyginant su visu iki išpirkimo termino laikomų vertybinių popierių portfelio dydžiu;

b)

jei vertybiniai popieriai parduodami termino suėjimo datos mėnesį;

c)

išimtinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, žymiai pablogėjus emitento kreditingumui, arba laikantis konkretaus Valdančiosios tarybos pinigų politikos sprendimo.

9 straipsnis

Grįžtamieji sandoriai

Grįžtamieji sandoriai apskaitomi pagal Gairių ECB/2010/20 8 straipsnį.

10 straipsnis

Apyvartinės nuosavybės priemonės

Apyvartinės nuosavybės priemonės apskaitomos pagal Gairių ECB/2010/20 9 straipsnį.

11 straipsnis

Vertybinių popierių palūkanų normos rizikos valdymas išvestinėmis finansinėmis priemonėmis

Palūkanų normos rizikos valdymas apskaitomas pagal Gairių ECB/2010/20 10 straipsnį.

12 straipsnis

Sintetinės priemonės

Sintetinės priemonės apskaitomos pagal Gairių ECB/2010/20 11 straipsnį.

III   SKYRIUS

PAJAMŲ PRIPAŽINIMAS

13 straipsnis

Pajamų pripažinimas

1.   Pajamų pripažinimui taikomos Gairių ECB/2010/20 13 straipsnio 1, 2, 3, 5 ir 7 dalys.

2.   Specialiųjų perkainojimo sąskaitų lėšos, atsirandančios iš įnašų pagal ECBS statuto 48 straipsnio 2 dalį valstybių narių, kurioms taikyta išimtis buvo panaikinta, centrinių bankų atžvilgiu, naudojamos nerealizuotiems nuostoliams padengti, jei jie viršija ankstesnius perkainojimo prieaugius, įrašytus į atitinkamą standartinę perkainojimo sąskaitą, kaip nustatyta Gairių ECB/2010/20 13 straipsnio 1 dalies c punkte, prieš tokių nuostolių kompensavimą pagal ECBS statuto 33 straipsnio 2 dalį. Lėšos, esančios specialiose perkainojimo sąskaitose auksui, valiutoms ir vertybiniams popieriams, proporcingai mažinamos, jei sumažėja atitinkamo turto pozicijos.

14 straipsnis

Sandorių vertė

Šiam sprendimui taikomas Gairių ECB/2010/20 14 straipsnis.

IV   SKYRIUS

NEBALANSINIŲ PRIEMONIŲ APSKAITOS TAISYKLĖS

15 straipsnis

Bendrosios taisyklės

Šiam sprendimui taikomas Gairių ECB/2010/20 15 straipsnis.

16 straipsnis

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai

Išankstiniai valiutos keitimo sandoriai apskaitomi pagal Gairių ECB/2010/20 16 straipsnį.

17 straipsnis

Valiutų apsikeitimo sandoriai

Valiutų apsikeitimo sandoriai apskaitomi pagal Gairių ECB/2010/20 17 straipsnį.

18 straipsnis

Ateities sandoriai

Ateities sandoriai apskaitomi pagal Gairių ECB/2010/20 18 straipsnį.

19 straipsnis

Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai

Palūkanų normų apsikeitimo sandoriai apskaitomi pagal Gairių ECB/2010/20 19 straipsnį. Nerealizuoti nuostoliai, įtraukti į pelno (nuostolio) ataskaitą, amortizuojami kitais metais, taikant tiesinį metodą. Išankstinių palūkanų normų apsikeitimo sandorių amortizacija pradedama nuo sandorio vertės dienos.

20 straipsnis

Išankstiniai palūkanų normų sandoriai

Išankstiniai palūkanų normų sandoriai apskaitomi pagal Gairių ECB/2010/20 20 straipsnį.

21 straipsnis

Išankstiniai vertybinių popierių sandoriai

Išankstiniai vertybinių popierių sandoriai apskaitomi pagal Gairių ECB/2010/20 21 straipsnio 1 dalyje nurodytą A metodą.

22 straipsnis

Pasirinkimo sandoriai

Pasirinkimo sandoriai apskaitomi pagal Gairių ECB/2010/20 22 straipsnį.

V   SKYRIUS

SKELBIAMI METINIAI BALANSAS IR PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA

23 straipsnis

Ataskaitų formos

1.   Skelbiamas ECB metinis balansas rengiamas pagal II priede pateiktą formą.

2.   Skelbiama ECB pelno (nuostolio) ataskaita turi atitikti III priedą.

VI   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24 straipsnis

Taisyklių kūrimas, taikymas ir aiškinimas

1.   Aiškinant šį sprendimą atsižvelgiama į parengiamąjį darbą, Sąjungos teisės suderintus apskaitos principus ir visuotinai pripažintus tarptautinius apskaitos standartus.

2.   Jei šiame sprendime nenustatyta tam tikra apskaitos tvarka ir jei nėra kitokio Valdančiosios tarybos sprendimo, ECB laikosi vertinimo principų vadovaudamasis Europos Sąjungos priimtais Tarptautiniais apskaitos standartais, kurie yra aktualūs ECB veiklai ir ataskaitoms.

25 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas ECB/2006/17 panaikinamas. Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą ir skaitomos vadovaujantis V priede pateikta atitikties lentele.

26 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2010 m. gruodžio 31 d.

Priimta Frankfurte prie Maino 2010 m. lapkričio 11 d.

ECB pirmininkas

Jean-Claude TRICHET


(1)  OL L 348, 2006 12 11, p. 38.

(2)  OL L 348, 2006 12 11, p. 1.

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 31.


I PRIEDAS

BALANSO SUDARYMO IR VERTINIMO TAISYKLĖS

Pastaba: numeravimas nurodytas pagal II priede pateiktą balanso formą.

TURTAS

Balanso straipsnis

Balanso straipsnių turinio kategorijos

Vertinimo principas

1

Auksas ir gautinas auksas

Fizinis auksas, t. y. luitai, monetos, lakštai, grynuoliai saugykloje ar „kelyje“. Ne fizinis auksas, pvz., likučiai aukso sąskaitose iki pareikalavimo (neskirstomose sąskaitose), terminuotieji indėliai ir pretenzijos gauti auksą, kylančios iš šių sandorių: a) aukso kiekį didinančių ar mažinančių sandorių; ir b) aukso vietos ar grynumo apsikeitimo sandorių, kai tarp aukso perdavimo ir gavimo yra daugiau nei viena darbo diena

Rinkos verte

2

Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Pretenzijos užsienio valiuta kitoms sandorio šalims ne euro zonos rezidentėms, įskaitant tarptautines bei viršvalstybines institucijas ir ne euro zonos centrinius bankus

 

2.1

Iš Tarptautinio valiutos fondo (TVF) gautinos lėšos

a)

Rezervinė įnašo dalis, neviršijanti skolinimosi teisių (grynąja verte)

Nacionalinė kvota, atėmus Tarptautinio valiutos fondo disponuojamų sąskaitų eurais likučius. Į šį straipsnį arba straipsnį „Įsipareigojimai eurais ne euro zonos rezidentams“ galima įtraukti TVF sąskaitą Nr. 2 (sąskaita eurais, skirta administravimo išlaidoms)

a)

Rezervinė įnašo dalis, neviršijanti skolinimosi teisių (grynąja verte)

Nominaliąja verte, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

b)

Specialiosios skolinimosi teisės (SST)

Turimos SST (bendrąja verte)

b)

Specialiosios skolinimosi teisės (SST)

Nominaliąja verte, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

c)

Kitos pretenzijos

Bendrieji skolinimosi susitarimai, pagal specialiuosius skolinimosi susitarimus suteiktos paskolos, indėliai į TVF valdomus fondus

c)

Kitos pretenzijos

Nominaliąja verte, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

2.2

Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas

a)

Sąskaitų likučiai ne euro zonos bankuose, išskyrus tuos, kurie priskiriami 11.3 turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

Einamosios sąskaitos, terminuotieji indėliai, vienos dienos paskolos, atpirkimo investavimo sandoriai

a)

Sąskaitų likučiai ne euro zonos bankuose

Nominaliąja verte, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

b)

Investicijos į vertybinius popierius ne euro zonoje, išskyrus tas, kurios priskiriamos 11.3 turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

Ne euro zonos rezidentų išleisti skoliniai įsipareigojimai ir obligacijos, vekseliai, nulinės atkarpos obligacijos, pinigų rinkos vertybiniai popieriai, nuosavybės priemonės, laikomos kaip užsienio atsargų dalis

b)

i)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, išskyrus laikomus iki išpirkimo termino

Rinkos kaina, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

ii)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, klasifikuojami kaip laikomi iki išpirkimo termino

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu ir perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

iii)

Neapyvartiniai vertybiniai popieriai

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu ir perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

iv)

Kotiruojamos nuosavybės priemonės

Rinkos kaina, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

c)

Išorės paskolos (indėliai) ne euro zonos rezidentams, išskyrus tas, kurios priskiriamos 11.3 turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

c)

Išorės paskolos

Indėliai – nominaliąja verte, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

d)

Kitas išorės turtas

Ne euro zonos banknotai ir monetos

d)

Kitas išorės turtas

Nominaliąja verte, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

3

Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta

a)

Investicijos į vertybinius popierius euro zonoje, išskyrus tas, kurios priskiriamos 11.3 turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

euro zonos rezidentų išleisti skoliniai įsipareigojimai ir obligacijos, vekseliai, nulinės atkarpos obligacijos, pinigų rinkos vertybiniai popieriai, nuosavybės priemonės, laikomos kaip užsienio atsargų dalis

a)

i)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, išskyrus laikomus iki išpirkimo termino

Rinkos kaina, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

ii)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, klasifikuojami kaip laikomi iki išpirkimo termino

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu ir perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

iii)

Neapyvartiniai vertybiniai popieriai

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu ir perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

iv)

Kotiruojamos nuosavybės priemonės

Rinkos kaina, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

b)

Kitos pretenzijos euro zonos rezidentams, išskyrus tas, kurios priskiriamos 11.3 turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

Paskolos, indėliai, atpirkimo investavimo sandoriai, kitas skolinimas

b)

Kitos pretenzijos

Indėliai ir kitas skolinimas – nominaliąja verte, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

4

Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais

 

 

4.1

Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos

a)

Sąskaitų likučiai ne euro zonos bankuose, išskyrus tuos, kurie priskiriami 11.3 turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

Einamosios sąskaitos, terminuotieji indėliai, vienos dienos paskolos, atpirkimo investavimo sandoriai, susiję su vertybinių popierių eurais valdymu

a)

Sąskaitų likučiai ne euro zonos bankuose

Nominaliąja verte

b)

Investicijos į vertybinius popierius ne euro zonoje, išskyrus tas, kurios priskiriamos 11.3 turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

Ne euro zonos rezidentų išleisti nuosavybės priemonės, skoliniai įsipareigojimai ir obligacijos, vekseliai, nulinės atkarpos obligacijos, pinigų rinkos vertybiniai popieriai

b)

i)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, išskyrus laikomus iki išpirkimo termino

Rinkos kaina

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

ii)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, klasifikuojami kaip laikomi iki išpirkimo termino

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

iii)

Neapyvartiniai vertybiniai popieriai

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

iv)

Kotiruojamos nuosavybės priemonės

Rinkos kaina

c)

Paskolos ne euro zonos rezidentams, išskyrus tas, kurios priskiriamos 11.3 turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

c)

Ne euro zonos paskolos

Indėliai – nominaliąja verte

d)

Ne euro zonos subjektų išleisti vertybiniai popieriai, išskyrus tuos, kurie priskiriami 11.3 turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“

Viršvalstybinių ar tarptautinių organizacijų, pvz., Europos investicijų banko, nepriklausomai nuo jų geografinės vietos išleisti vertybiniai popieriai

d)

i)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, išskyrus laikomus iki išpirkimo termino

Rinkos kaina

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

ii)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, klasifikuojami kaip laikomi iki išpirkimo termino

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

iii)

Neapyvartiniai vertybiniai popieriai

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

4.2

Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II

Skolinimas pagal VKM II sąlygas

Nominaliąja verte

5

Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais

5.1–5.5 straipsniai: sandoriai pagal atitinkamas pinigų politikos priemones, aprašytas 2000 m. rugpjūčio 31 d. Gairių ECB/2000/7 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (1) I priede

 

5.1

Pagrindinės refinansavimo operacijos

Reguliarūs likvidumą teikiantys grįžtamieji sandoriai, sudaromi kas savaitę, paprastai nustatant vienos savaitės terminą

Nominaliąja verte arba atpirkimo sandorio verte

5.2

Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos

Reguliarūs likvidumą teikiantys grįžtamieji sandoriai, sudaromi kas mėnesį, paprastai nustatant trijų mėnesių terminą

Nominaliąja verte arba atpirkimo sandorio verte

5.3

Koreguojamosios grįžtamosios operacijos

Grįžtamieji sandoriai, vykdomi koregavimo tikslais kaip ad hoc sandoriai

Nominaliąja verte arba atpirkimo sandorio verte

5.4

Struktūrinės grįžtamosios operacijos

Grįžtamieji sandoriai, kuriais tikslinama Eurosistemos struktūrinė pozicija finansų sektoriaus atžvilgiu

Nominaliąja verte arba atpirkimo sandorio verte

5.5

Ribinio skolinimo galimybė

Vienos nakties likvidumo galimybė už iš anksto numatytas palūkanas, pateikiant tinkamą turtą (nuolatinė galimybė)

Nominaliąja verte arba atpirkimo sandorio verte

5.6

Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole

Papildomas kreditas kredito įstaigoms, atsirandantis dėl užtikrinamojo turto, susijusio su kitu šioms kredito įstaigoms suteiktu kreditu, vertės padidėjimo

Nominaliąja verte arba įsigijimo verte

6

Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais

Einamosios sąskaitos, terminuotieji indėliai, vienos dienos paskolos, atpirkimo investavimo sandoriai, susiję su vertybinių popierių portfelių, priskiriamų 7 turto straipsniui „euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais“, valdymu, įskaitant sandorius dėl ankstesnių euro zonos užsienio valiutos atsargų pasikeitimo, ir kitos pretenzijos. Korespondentinės sąskaitos ne vidaus euro zonos kredito įstaigose. Kitos su Eurosistemos pinigų politikos operacijomis nesusijusios pretenzijos ir operacijos

Nominaliąja verte arba įsigijimo verte

7

euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais

 

 

7.1

Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai

euro zonoje išleisti vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais. Koregavimo tikslais pirkti ECB skolos sertifikatai

a)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, išskyrus laikomus iki išpirkimo termino

Rinkos kaina

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

b)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, klasifikuojami kaip laikomi iki išpirkimo termino

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu (įsigijimo verte, kai vertės sumažėjimą padengia atidėjiniai pagal 13 b) įsipareigojimų straipsnį „Atidėjiniai“)

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

c)

Neapyvartiniai vertybiniai popieriai

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

7.2

Kiti vertybiniai popieriai

Vertybiniai popieriai, išskyrus tuos, kurie priskiriami 7.1 turto straipsniui „Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai“ ir 11.3 turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“: skoliniai įsipareigojimai ir obligacijos, vekseliai, nulinės atkarpos obligacijos, turimi pinigų rinkos vertybiniai popieriai, įskaitant Vyriausybės vertybinius popierius iki EPS, eurais. Nuosavybės priemonės

a)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, išskyrus laikomus iki išpirkimo termino

Rinkos kaina

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

b)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, klasifikuojami kaip laikomi iki išpirkimo termino

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

c)

Neapyvartiniai vertybiniai popieriai

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

d)

Kotiruojamos nuosavybės priemonės

Rinkos kaina

8

Valdžios sektoriaus skola eurais

Pretenzijos valdžios sektoriui, atsiradusios iki EPS (neapyvartiniai vertybiniai popieriai, paskolos)

Indėliai/paskolos – nominaliąja verte, neapyvartiniai vertybiniai popieriai – įsigijimo verte

9

Vidinės Eurosistemos pretenzijos

 

 

9.1

Pretenzijos, susijusios su ECB skolos sertifikatų išleidimu

Vidinės Eurosistemos pretenzijos NCB atžvilgiu, atsirandančios dėl ECB skolos sertifikatų išleidimo

Įsigijimo verte

9.2

Pretenzijos, susijusios su eurų banknotų paskirstymu Eurosistemoje

Pretenzijos, susijusios su ECB banknotų emisija pagal 2010 m. gruodžio 13 d. Sprendimą ECB/2010/29 dėl eurų banknotų emisijos (2)

Nominaliąja verte

9.3

Kitos vidinės Eurosistemos pretenzijos (grynąja verte)

Šių straipsnio dalių grynoji pozicija:

 

a)

grynosios pretenzijos TARGET2 sąskaitose ir NCB korespondentinėse sąskaitose, t. y. grynoji pretenzijų ir įsipareigojimų suma. Taip pat žr. 10.2 įsipareigojimų straipsnį „Kiti vidiniai Eurosistemos įsipareigojimai (grynąja verte)“

a)

Nominaliąja verte

b)

kitos galinčios atsirasti vidinės Eurosistemos pretenzijos eurais, įskaitant tarpinį ECB pajamų paskirstymą NCB

b)

Nominaliąja verte

10

Nebaigti atsiskaitymai

Atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai (pretenzijos), įskaitant inkasuojamų čekių srautą

Nominaliąja verte

11

Kitas turtas

 

 

11.1

euro zonos monetos

Eurų monetos

Nominaliąja verte

11.2

Materialusis ir nematerialusis ilgalaikis turtas

Žemė ir pastatai, baldai ir įranga, įskaitant kompiuterių techninę įrangą, programinė įranga

Įsigijimo verte, sumažinta nusidėvėjimu

Nusidėvėjimas yra sistemingas turto nudėvimosios sumos paskirstymas per jo naudingą tarnavimo laiką. Naudingo tarnavimo laikas yra laikotarpis, per kurį subjektas tikisi naudotis ilgalaikiu turtu. Individualaus materialiojo ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas gali būti sistemingai peržiūrimas, jeigu tikėtina trukmė skiriasi nuo numatytos. Stambų turtą gali sudaryti sudedamosios dalys, kurių naudingo tarnavimo laikas skiriasi. Tokių sudedamųjų dalių naudingo tarnavimo laikas turėtų būti vertinamas individualiai

Nematerialiojo turto įsigijimo vertę sudaro nematerialiojo turto įsigijimo kaina. Kitos tiesioginės ar netiesioginės sąnaudos pripažįstamos išlaidomis

Išlaidų kapitalizacija: pagal nustatytas ribas (mažiau negu 10 000 EUR be PVM: nekapitalizuojama)

11.3

Kitas finansinis turtas

Dalyvavimas kapitale ir investicijos į dukterines bendroves; nuosavybės priemonės, laikomos dėl strateginių/politinių priežasčių

Vertybiniai popieriai, įskaitant nuosavybės priemones, ir kitos finansinės priemonės ir likučiai, įskaitant terminuotuosius indėlius ir einamąsias sąskaitas, laikomi kaip atskirtas portfelis

Atpirkimo investavimo sandoriai su kredito įstaigomis, susiję su į šį straipsnį įtraukiamų vertybinių popierių portfelių valdymu

a)

Apyvartinės nuosavybės priemonės

Rinkos kaina

b)

Dalyvavimas kapitale ir neapyvartinės nuosavybės akcijos, taip pat bet kokios kitos nuosavybės priemonės, laikomos kaip ilgalaikės investicijos

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu

c)

Investicijos į dukterines bendroves arba reikšmingas dalyvavimas

Grynąja turto verte

d)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, išskyrus laikomus iki išpirkimo termino

Rinkos kaina

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

e)

Apyvartiniai vertybiniai popieriai, klasifikuojami kaip laikomi iki išpirkimo termino arba laikomi kaip ilgalaikės investicijos

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu

Visos premijos arba nuolaidos amortizuojamos

f)

Neapyvartiniai vertybiniai popieriai

Įsigijimo verte, sumažinta vertės sumažėjimu

g)

Likučiai bankuose ir paskolos

Nominaliąja verte, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą, jeigu likučiai/indėliai išreikšti užsienio valiutomis

11.4

Nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumai

Išankstinių valiutos keitimo sandorių ir valiutų apsikeitimo sandorių, palūkanų normų apsikeitimo ir išankstinių sandorių, išankstinių vertybinių popierių sandorių, neatidėliotinų valiutos keitimo sandorių nuo sandorio sudarymo dienos iki atsiskaitymo dienos vertinimo rezultatai

Skirtumo tarp sandorio išankstinės ir neatidėliotinos verčių, perskaičiuotų pagal užsienio valiutos rinkos kursą, grynąja verte

11.5

Sukauptos pajamos ir būsimųjų laikotarpių išlaidos

Ataskaitiniu laikotarpiu negautos, tačiau jam priskiriamos pajamos. Iš anksto sumokėtos išlaidos ir sumokėtos sukauptos palūkanos, t. y. sukauptos palūkanos, nupirktos kartu su vertybiniu popieriumi

Nominaliąja verte, užsienio valiuta, perskaičiuota pagal rinkos kursą

11.6

Kita

a)

Avansai, paskolos ir kiti mažaverčiai straipsniai. Paskolos patikos pagrindu

a)

Nominaliąja verte arba įsigijimo verte

b)

Investicijos, susijusios su klientų aukso indėliais

b)

Rinkos kaina

c)

Grynasis pensijų turtas

c)

Kaip 24 straipsnio 2 dalyje

d)

Likusios pretenzijos dėl kitų Eurosistemos sandorių šalių neįvykdytų įsipareigojimų Eurosistemos kredito operacijų kontekste

d)

Nominaliąja/atstatomąja verte (prieš nuostolių padengimą/po nuostolių padengimo)

e)

Turtas arba pretezijos (trečiųjų šalių atžvilgiu), perimti nuosavybėn ir (arba) įgyti realizuojant įkaitą, pateiktą įsipareigojimų nevykdančių kitų Eurosistemos sandorių šalių

e)

Įsigijimo verte (jei finansinis turtas išreikštas užsienio valiutomis – perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą, galiojusį įsigijimo metu)

12

Metų nuostolis

 

Nominaliąja verte


ĮSIPAREIGOJIMAI

Balanso straipsnis

Balanso straipsnių turinio kategorijos

Vertinimo principas

1

Banknotai apyvartoje

Pagal Sprendimą ECB/2010/29 ECB išleisti eurų banknotai

Nominaliąja verte

2

Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais

2.1, 2.2, 2.3 ir 2.5 straipsniai: indėliai eurais, kaip apibūdinta Gairių ECB/2000/7 I priede

 

2.1

Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą)

Į finansinių institucijų, kurioms pagal ECBS statutą taikomi privalomųjų atsargų reikalavimai, sąrašą įtrauktų kredito įstaigų sąskaitos eurais. Į šį straipsnį pirmiausia įtraukiamos sąskaitos, naudojamos privalomosioms atsargoms laikyti

Nominaliąja verte

2.2

Indėlių galimybė

Vienos nakties indėliai su iš anksto nustatyta palūkanų norma (nuolatinė galimybė)

Nominaliąja verte

2.3

Terminuotieji indėliai

Lėšų rinkimas siekiant sumažinti likvidumą, susijęs su koregavimo operacijomis

Nominaliąja verte

2.4

Koreguojamosios grįžtamosios operacijos

Su pinigų politika susiję sandoriai, kuriais siekiama sumažinti likvidumą

Nominaliąja verte arba atpirkimo sandorio verte

2.5

Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole

Kredito įstaigų indėliai, atsirandantys dėl užtikrinamojo turto, susijusio su šioms kredito įstaigoms suteiktu kreditu, vertės sumažėjimo

Nominaliąja verte

3

Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais

Atpirkimo skolinimosi sandoriai, susiję su tuo pat metu vykdomais atpirkimo investavimo sandoriais, valdant vertybinių popierių portfelius, priskiriamus 7 turto straipsniui „euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais“. Kitos operacijos, nesusijusios su Eurosistemos pinigų politikos operacijomis. Šis straipsnis neapima kredito įstaigų einamųjų sąskaitų

Nominaliąja verte arba atpirkimo sandorio verte

4

Išleisti ECB skolos sertifikatai

Skolos sertifikatai, kaip apibūdinta Gairių ECB/2000/7 I priede. Vertybiniai popieriai su nuolaida, išleisti siekiant sumažinti likvidumą

Įsigijimo verte

Visos nuolaidos amortizuojamos

5

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais

 

 

5.1

Valdžios sektorius

Einamosios sąskaitos, terminuotieji indėliai, indėliai, išmokami pagal pareikalavimą

Nominaliąja verte

5.2

Kiti įsipareigojimai

Darbuotojų, bendrovių ir klientų, įskaitant finansines institucijas, atleistas nuo privalomųjų atsargų reikalavimų, einamosios sąskaitos (žr. 2.1 įsipareigojimų straipsnį); terminuotieji indėliai, indėliai, išmokami pagal pareikalavimą

Nominaliąja verte

6

Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais

Einamosios sąskaitos, terminuotieji indėliai, indėliai, išmokami pagal pareikalavimą, įskaitant sąskaitas, laikomas mokėjimų tikslais, ir sąskaitas, laikomas rezervų valdymo tikslais: kitų bankų, centrinių bankų, tarptautinių/viršvalstybinių institucijų, įskaitant Europos Komisiją; kitų indėlininkų einamosios sąskaitos. Atpirkimo skolinimosi sandoriai, susiję su tuo pat metu vykdomais atpirkimo investavimo sandoriais, valdant vertybinius popierius eurais. Valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, centrinių bankų TARGET2 sąskaitų likučiai

Nominaliąja verte arba atpirkimo sandorio verte

7

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

Einamosios sąskaitos. Įsipareigojimai pagal atpirkimo skolinimosi sandorius; paprastai užsienio valiutos arba aukso investavimo sandoriai

Nominaliąja verte, perskaičiuota pagal metų pabaigos užsienio valiutos rinkos kursą

8

Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta

 

 

8.1

Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai

Einamosios sąskaitos. Įsipareigojimai pagal atpirkimo skolinimosi sandorius; paprastai užsienio valiutos arba aukso investavimo sandoriai

Nominaliąja verte, perskaičiuota pagal metų pabaigos užsienio valiutos rinkos kursą

8.2

Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II

Skolinimasis pagal VKM II sąlygas

Nominaliąja verte, perskaičiuota pagal metų pabaigos užsienio valiutos rinkos kursą

9

TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo

SST išreikštas straipsnis, rodantis, kiek SST iš pradžių buvo suteikta atitinkamai šaliai/NCB

Nominaliąja verte, perskaičiuota pagal metų pabaigos užsienio valiutos rinkos kursą

10

Vidiniai Eurosistemos įsipareigojimai

 

 

10.1

Įsipareigojimai, atitinkantys pervestas užsienio atsargas

ECB balanso straipsnis eurais

Nominaliąja verte

10.2

Kiti vidiniai Eurosistemos įsipareigojimai (grynąja verte)

Šių straipsnio dalių grynoji pozicija:

 

a)

grynieji įsipareigojimai, atitinkantys TARGET2 sąskaitų ir NCB korespondentinių sąskaitų likučius, t. y. grynoji pretenzijų ir įsipareigojimų suma. Taip pat žr. 9.3 turto straipsnį „Kitos vidinės Eurosistemos pretenzijos (grynąja verte)“

a)

Nominaliąja verte

b)

kiti galintys atsirasti vidiniai Eurosistemos įsipareigojimai eurais, įskaitant tarpinį ECB pajamų paskirstymą NCB

b)

Nominaliąja verte

11

Nebaigti atsiskaitymai

Atsiskaitomųjų sąskaitų likučiai (įsipareigojimai), įskaitant žiro pervedimų srautus

Nominaliąja verte

12

Kiti įsipareigojimai

 

 

12.1

Nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumai

Išankstinių valiutos keitimo sandorių, valiutų apsikeitimo sandorių, palūkanų normų apsikeitimo ir išankstinių sandorių, išankstinių vertybinių popierių sandorių, neatidėliotinų valiutos keitimo sandorių nuo sandorio sudarymo dienos iki atsiskaitymo dienos vertinimo rezultatai

Skirtumo tarp sandorio išankstinės ir neatidėliotinos verčių, perskaičiuotų pagal užsienio valiutos rinkos kursą, grynąja verte

12.2

Sukauptos išlaidos ir būsimųjų laikotarpių pajamos

Išlaidos, kurios turės būti sumokėtos ateityje, bet yra susijusios su ataskaitiniu laikotarpiu. Pajamos, gautos per ataskaitinį laikotarpį, bet susijusios su būsimu laikotarpiu

Nominaliąja verte, perskaičiuota pagal užsienio valiutos rinkos kursą

12.3

Kita

a)

Mokesčių tarpinės sąskaitos. Užsienio valiutos kreditinės arba garantinio draudimo sąskaitos. Atpirkimo skolinimosi sandoriai su kredito įstaigomis, susiję su tuo pat metu vykdomais atpirkimo investavimo sandoriais, valdant vertybinių popierių portfelius, priskiriamus 11.3 turto straipsniui „Kitas finansinis turtas“. Privalomieji indėliai, išskyrus rezervų indėlius. Kiti mažaverčiai straipsniai. Įsipareigojimai patikos pagrindu.

a)

Nominaliąja verte arba (atpirkimo sandorio) verte

b)

Klientų indėliai auksu.

b)

Rinkos kaina

c)

Grynieji pensijų įsipareigojimai

c)

Kaip 24 straipsnio 2 dalyje

13

Atidėjiniai

a)

Užsienio valiutos kurso, palūkanų normos, kredito ir aukso kainos rizikoms ir kitiems tikslams, pvz., numatomoms išlaidoms ateityje ir įnašams pagal ECBS statuto 48 straipsnio 2 dalį valstybių narių, kurių išimtys buvo panaikintos, centrinių bankų atžvilgiu

a)

Įsigijimo verte/nominaliąja verte

b)

Iš pinigų politikos operacijų atsirandančioms kitos sandorio šalies arba kredito rizikoms

b)

Nominaliąja verte (paremta metų pabaigoje ECB valdančiosios tarybos atliktu įvertinimu)

14

Perkainojimo sąskaitos

a)

Perkainojimo sąskaitos, susijusios su aukso, visų rūšių vertybinių popierių eurais, visų rūšių vertybinių popierių užsienio valiuta, pasirinkimo sandorių kainų pokyčiais; rinkos vertinimo skirtumai, susiję su palūkanų normų rizikos išvestinėmis priemonėmis; perkainojimo sąskaitos, susijusios su užsienio valiutų kursų svyravimais kiekvienos turimos valiutos grynosios pozicijos, įskaitant valiutų apsikeitimo/išankstinius valiutos keitimo sandorius ir SST, atžvilgiu

b)

Specialiosios perkainojimo sąskaitos, atsirandančios dėl įnašų pagal ECBS statuto 48 straipsnio 2 dalį valstybių narių, kurių išimtys buvo panaikintos, centrinių bankų atžvilgiu. Žr. 13 straipsnio 2 dalį

Perkainojimo skirtumu tarp vertės vidurkine kaina ir rinkos vertės, užsienio valiutą perskaičiavus pagal rinkos kursą

15

Kapitalas ir rezervai

 

 

15.1

Kapitalas

Apmokėtas kapitalas

Nominaliąja verte

15.2

Rezervai

Įstatyminiai rezervai pagal ECBS statuto 33 straipsnį ir įnašai pagal ECBS statuto 48 straipsnio 2 dalį valstybių narių, kurių išimtys buvo panaikintos, centrinių bankų atžvilgiu

Nominaliąja verte

16

Metų pelnas

 

Nominaliąja verte


(1)  OL L 310, 2000 12 11, p. 1.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 26. Sprendimas ECB/2010/29 buvo priimtas prieš paskelbiant Sprendimą ECB/2010/21.


II PRIEDAS

ECB METINIS BALANSAS

(milijonais EUR)

Turtas (2)

Ataskaitiniai metai

Praėję metai

Įsipareigojimai

Ataskaitiniai metai

Praėję metai

1.

Auksas ir gautinas auksas

2.

Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta

2.1

Iš TVF gautinos lėšos

2.2

Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas

3.

Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta

4.

Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais

4.1

Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos

4.2

Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II

5.

Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais

5.1

Pagrindinės refinansavimo operacijos

5.2

Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos

5.3

Koreguojamosios grįžtamosios operacijos

5.4

Struktūrinės grįžtamosios operacijos

5.5

Ribinio skolinimo galimybė

5.6

Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole

6.

Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais

7.

euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais

7.1

Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai

7.2

Kiti vertybiniai popieriai

8.

Valdžios sektoriaus skola eurais

9.

Vidinės Eurosistemos pretenzijos

9.1

Su ECB skolos sertifikatų išleidimu susijusios pretenzijos

9.2

Pretenzijos, susijusios su eurų banknotų paskirstymu Eurosistemoje

9.3

Kitos vidinės Eurosistemos pretenzijos (grynąja verte)

10.

Nebaigti atsiskaitymai

11.

Kitas turtas

11.1

euro zonos monetos

11.2

Materialusis ir nematerialusis ilgalaikis turtas

11.3

Kitas finansinis turtas

11.4

Nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumai

11.5

Sukauptos pajamos ir būsimųjų laikotarpių išlaidos

11.6

Kita

12.

Metų nuostolis

 

 

1.

Banknotai apyvartoje

2.

Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais

2.1

Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą)

2.2

Indėlių galimybė

2.3

Terminuotieji indėliai

2.4

Koreguojamosios grįžtamosios operacijos

2.5

Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole

3.

Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais

4.

Išleisti ECB skolos sertifikatai

5.

Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais

5.1

Valdžios sektorius

5.2

Kiti įsipareigojimai

6.

Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais

7.

Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta

8.

Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta

8.1

Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai

8.2

Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II

9.

TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo

10.

Vidiniai Eurosistemos įsipareigojimai

10.1

Įsipareigojimai, atitinkantys pervestas užsienio atsargas

10.2

Kiti vidiniai Eurosistemos įsipareigojimai (grynąja verte)

11.

Nebaigti atsiskaitymai

12.

Kiti įsipareigojimai

12.1

Nebalansinių priemonių perkainojimo skirtumai

12.2

Sukauptos išlaidos ir būsimųjų laikotarpių pajamos

12.3

Kita

13.

Atidėjiniai

14.

Perkainojimo sąskaitos

15.

Kapitalas ir rezervai

15.1

Kapitalas

15.2

Rezervai

16.

Metų pelnas

 

 

Turtas iš viso

Įsipareigojimai iš viso

 

 


(1)  ECB gali skelbti tikslias sumas eurais arba kitokiu būdu suapvalintas sumas.

(2)  Turto lentelė taip pat gali būti pateikiama virš įsipareigojimų lentelės.


III PRIEDAS

SKELBIAMA ECB PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA

(milijonais EUR)

… m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų pelno (nuostolio) ataskaita

Ataskaitiniai metai

Praėję metai

1.1.1.

Palūkanų pajamos iš užsienio atsargų

 

 

1.1.2.

Palūkanų pajamos iš eurų banknotų paskirstymo Eurosistemoje

 

 

1.1.3.

Kitos palūkanų pajamos

 

 

1.1.

Palūkanų pajamos

 

 

1.2.1.

Atlygis už NCB pretenzijas dėl pervestų užsienio atsargų

 

 

1.2.2.

Kitos palūkanų išlaidos

 

 

1.2.

Palūkanų išlaidos

 

 

1.

Grynosios palūkanų pajamos

 

 

2.1.

Realizuotosios pajamos (išlaidos) iš finansinių operacijų

 

 

2.2.

Finansinio turto ir pozicijų nurašymai

 

 

2.3.

Pervedimai į atidėjinius užsienio valiutos kurso, palūkanų normos, kredito ir aukso kainos rizikoms ir iš jų

 

 

2.

Grynasis finansinių operacijų, nurašymų ir atidėjinių rizikoms rezultatas

 

 

3.1.

Komisinių ir kitų atlygių pajamos

 

 

3.2.

Komisinių ir kitų atlygių išlaidos

 

 

3.

Grynosios komisinių ir kitų atlygių pajamos (išlaidos) (2)

 

 

4.

Pajamos iš nuosavybės vertybinių popierių ir dalyvavimo nuosavybės priemonėse

 

 

5.

Kitos pajamos

 

 

Grynosios pajamos iš viso

 

 

6.

Personalo išlaikymo išlaidos (3)

 

 

7.

Administracinės išlaidos (3)

 

 

8.

Materialiojo ir nematerialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos

 

 

9.

Banknotų gamybos paslaugos (4)

 

 

10.

Kitos išlaidos

 

 

Metų pelnas (nuostolis)

 

 


(1)  ECB gali skelbti tikslias sumas eurais arba kitokiu būdu suapvalintas sumas.

(2)  Pajamų ir išlaidų paskirstymas gali būti pateiktas metinių finansinių ataskaitų aiškinamuosiuose raštuose.

(3)  Šis straipsnis apima administracinius atidėjinius.

(4)  Šis straipsnis naudojamas, kai banknotų gamyba užsakoma iš išorinių šaltinių (už išorinių bendrovių, atsakingų už banknotų gamybą centrinių bankų vardu, suteiktų paslaugų kainą). Rekomenduojama, kad išlaidos, patirtos dėl eurų banknotų emisijos, būtų įtrauktos į pelno (nuostolio) ataskaitą, kai dėl šių išlaidų pateikiamos sąskaitos arba šios išlaidos patiriamos kitu būdu; taip pat žr. Gaires ECB/2010/20.


IV PRIEDAS

PANAIKINTI DOKUMENTAI: SPRENDIMAS IR VĖLESNI JO PAKEITIMAI

Sprendimas ECB/2006/17

OL L 348, 2006 12 11, p. 38.

Sprendimas ECB/2007/21

OL L 42, 2008 2 16, p. 83.

Sprendimas ECB/2008/22

OL L 36, 2009 2 5, p. 22.

Sprendimas ECB/2009/19

OL L 202, 2009 8 4, p. 54.

Sprendimas ECB/2009/29

OL L 348, 2009 12 29, p. 57.


V PRIEDAS

ATITIKTIES LENTELĖ

Sprendimas ECB/2006/17

Šis sprendimas

11 straipsnis

10a straipsnis

12 straipsnis

11 straipsnis

13 straipsnis

12 straipsnis

14 straipsnis

13 straipsnis

15 straipsnis

14 straipsnis

16 straipsnis

15 straipsnis

17 straipsnis

16 straipsnis

18 straipsnis

17 straipsnis

19 straipsnis

18 straipsnis

20 straipsnis

19 straipsnis

21 straipsnis

20 straipsnis

22 straipsnis

21 straipsnis

23 straipsnis

22 straipsnis

24 straipsnis

23 straipsnis

25 straipsnis

24 straipsnis

26 straipsnis


Top