EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_018_R_0002_01

2011/34/ES: 2010 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos pagrindų susitarimo, kuriuo nustatomi Ukrainos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo
Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos pagrindų susitarimo, kuriuo nustatomi Ukrainos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai

OL L 18, 2011 1 21, p. 2–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 18/2


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. lapkričio 8 d.

dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos pagrindų susitarimo, kuriuo nustatomi Ukrainos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai, pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo

(2011/34/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114, 168, 169 ir 172 straipsnius, 173 straipsnio 3 dalį, 188 ir 192 straipsnius kartu su 218 straipsnio 5 dalimi bei 218 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2007 m. birželio 18 d. Taryba įgaliojo Komisiją vesti derybas dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę (1), protokolo dėl pagrindų susitarimo, kuriuo nustatomi Ukrainos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai (toliau – Protokolas).

(2)

Komisija patenkinta derybų rezultatais.

(3)

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Sąjunga pakeitė Europos bendriją ir ją perėmė.

(4)

Protokolas turėtų būti pasirašytas Sąjungos vardu su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau.

(5)

Protokolas turėtų būti laikinai taikomas pagal jo 10 straipsnį iki tol, kol bus baigtos jo sudarymui būtinos procedūros,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę, protokolo dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos pagrindų susitarimo, kuriuo nustatomi Ukrainos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai (toliau – Protokolas), pasirašymas su sąlyga, kad minėtas Protokolas bus sudarytas.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) Sąjungos vardu pasirašyti Protokolą su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

3 straipsnis

Protokolas taikomas laikinai nuo jo pasirašymo dienos iki tol, kol bus baigtos jo sudarymui būtinos procedūros.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2010 m. lapkričio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. WATHELET


(1)  OL L 49, 1998 2 19, p. 3.


Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo

PROTOKOLAS

dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos pagrindų susitarimo, kuriuo nustatomi Ukrainos dalyvavimo Sąjungos programose bendrieji principai

EUROPOS SĄJUNGA, toliau – Sąjunga,

ir

UKRAINA,

toliau kartu – Šalys,

kadangi:

(1)

Ukraina sudarė Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą, nustatantį Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Ukrainos partnerystę (1) (toliau – Susitarimas), kuris įsigaliojo 1998 m. kovo 1 d.

(2)

2004 m. birželio 17 ir 18 d. Briuselyje įvykusi Europos Vadovų Taryba palankiai įvertino Komisijos pasiūlymus dėl Europos kaimynystės politikos (EKP) ir patvirtino 2004 m. birželio 14 d. Tarybos išvadas.

(3)

Taryba vėliau ne kartą priėmė tai politikai palankias išvadas.

(4)

2007 m. kovo 5 d. Taryba pareiškė paramą bendram ir visuotiniam požiūriui, pateiktam 2006 m. gruodžio 4 d. Komisijos komunikate, dėl EKP šalių partnerių galimybių dalyvauti Bendrijos agentūrų veikloje ir Bendrijos programose atsižvelgiant į jų nuopelnus ir kai tai leidžia teisiniai pagrindai.

(5)

Ukraina pareiškė norą dalyvauti keliose Sąjungos programose.

(6)

Konkrečios Ukrainos dalyvavimo kiekvienoje konkrečioje programoje sąlygos, visų pirma finansinis įnašas ir ataskaitų teikimo bei įvertinimo procedūros, turėtų būti nustatytos Komisijos ir Ukrainos kompetentingų institucijų susitarimo memorandume,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Ukrainai leidžiama dalyvauti visose dabartinėse ir būsimose Sąjungos programose, atvirose Ukrainai pagal atitinkamas tų programų priėmimo nuostatas.

2 straipsnis

Ukraina finansiškai prisideda prie Sąjungos bendrojo biudžeto pagal konkrečias programas, kuriose Ukraina dalyvauja.

3 straipsnis

Svarstant su Ukraina susijusius klausimus Ukrainos atstovams leidžiama stebėtojų teisėmis dalyvauti vadybos komitetuose, atsakinguose už programų, prie kurių Ukraina prisideda finansiškai, stebėseną.

4 straipsnis

Dalyvių iš Ukrainos pateiktiems projektams ir iniciatyvoms, kiek tai įmanoma, taikomos tokios pačios atitinkamoms programoms numatytos sąlygos, taisyklės ir procedūros, kaip ir valstybėms narėms.

5 straipsnis

Konkrečios Ukrainos dalyvavimo kiekvienoje konkrečioje programoje sąlygos, visų pirma mokėtinas finansinis įnašas ir ataskaitų teikimo bei įvertinimo procedūros, nustatomos Komisijos ir Ukrainos kompetentingų institucijų susitarimo memorandume remiantis atitinkamose programose nustatytais kriterijais.

Jei Ukraina kreipsis dėl Sąjungos išorės paramos dalyvauti konkrečioje Sąjungos programoje pagal 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1638/2006, išdėstančio bendrąsias nuostatas, kurios nustato Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę (2), 3 straipsnį arba pagal kitą panašų reglamentą, kuriuo numatoma Sąjungos išorės parama Ukrainai ir kuris gali būti priimtas ateityje, sąlygos, reglamentuojančios Ukrainos naudojimąsi Sąjungos išorės parama, nustatomos finansavimo susitarime, ypač atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 1638/2006 20 straipsnį.

6 straipsnis

Remiantis 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (3), kiekviename pagal 5 straipsnį sudarytame susitarimo memorandume nustatoma, kad finansinę kontrolę, auditą ar kitus patikrinimus, įskaitant administracinius tyrimus, vykdys Komisija, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba bei Audito Rūmai arba kad tokia kontrolė, auditas ir patikrinimai bus vykdomi jiems vadovaujant.

Parengiamos išsamios nuostatos dėl finansinės kontrolės ir audito, administracinių priemonių, sankcijų ir išieškojimo, pagal kurias Komisijai, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai ir Audito Rūmams būtų suteikti įgaliojimai, atitinkantys jų įgaliojimus Sąjungoje įsisteigusių paramos gavėjų ar rangovų atžvilgiu.

7 straipsnis

Šis Protokolas taikomas Susitarimo galiojimo laikotarpiu.

Šį Protokolą Šalys pasirašo ir patvirtina taikydamos savo atitinkamas procedūras.

Bet kuri Šalis gali denonsuoti šį Protokolą apie tai raštu pranešusi kitai Šaliai. Šis Protokolas baigia galioti praėjus šešiems mėnesiams nuo tokio pranešimo dienos.

Šio Protokolo galiojimo nutraukimas bet kuriai iš Šalių jį denonsavus neturi jokios įtakos patikrinimams ir kontrolei, kurie atitinkamais atvejais atliekami pagal 5 ir 6 straipsniuose nustatytas nuostatas.

8 straipsnis

Ne vėliau kaip per trejus metus nuo šio Protokolo įsigaliojimo ir vėliau kas trejus metus abi Šalys, atsižvelgdamos į Ukrainos dalyvavimo Sąjungos programose rezultatus, gali peržiūrėti šio Protokolo įgyvendinimą.

9 straipsnis

Šis Protokolas taikomas teritorijoms, kuriose taikoma Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo toje Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir Ukrainos teritorijai.

10 straipsnis

Šis Protokolas įsigalioja pirmą kito mėnesio, einančio po dienos, kai Šalys diplomatiniais kanalais praneša viena kitai apie Protokolui įsigalioti būtinų jų procedūrų užbaigimą, dieną.

Kol jis įsigalios, Šalys susitaria laikinai taikyti šį Protokolą nuo jo pasirašymo dienos su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau.

11 straipsnis

Šis Protokolas yra neatskiriama Susitarimo dalis.

12 straipsnis

Šis Protokolas sudarytas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir ukrainiečių kalbomis, kiekvienas tekstas yra vienodai autentiškas.

Съставено в Брюксел на двадесет и втори ноември две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintidós de noviembre de dos mil diez.

V Bruselu dne dvacátého druhého listopadu dva tisíce deset.

Udfærdiget i Bruxelles den toogtyvende november to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten November zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta novembrikuu kahekümne teisel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι δύο Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the twenty-second day of November in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux novembre deux mille dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventidue novembre duemiladieci.

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada divdesmit otrajā novembrī

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų lapkričio dvidešimt antrą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év november huszonkettedik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tnejn u għoxrin jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste november tweeduizend tien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego drugiego listopada roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito em Bruxelas, em vinte e dois de Novembro de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci și doi noiembrie două mii zece.

V Bruseli dňa dvadsiateho druhého novembra dvetisícdesať.

V Bruslju, dne dvaindvajsetega novembra leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenätoisena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoandra november tjugohundratio.

Вчинено в мiстi Брюссель двадцять другого листопада двi тисячi десятого року.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За Європейське Спiвтовариство

Image

За Украйна

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraìne

Pour l'Ukraine

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā –

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukraina

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

För Ukraina

За Украïнy

Image


(1)  OL L 49, 1998 2 19, p. 3.

(2)  ES OL L 310, 2006 11 9, p. 1.

(3)  EB OL L 248, 2002 9 16, p. 1.


Top