EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0016

2011 m. sausio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 16/2011, kuriuo nustatomos Skubaus perspėjimo apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos įgyvendinimo priemonės Tekstas svarbus EEE

OJ L 6, 11.1.2011, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; panaikino 32019R1715

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/16(1)/oj

11.1.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 6/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 16/2011

2011 m. sausio 10 d.

kuriuo nustatomos Skubaus perspėjimo apie nesaugų maistą ir pašarus sistemos įgyvendinimo priemonės

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 51 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 178/2002 nustatyta Komisijos tvarkoma Skubaus perspėjimo apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (toliau – RASFF), kuria, dalyvaujant valstybėms narėms, Komisijai ir Europos maisto saugos tarnybai, kontrolę vykdančioms institucijoms sudaromos sąlygos veiksmingai pranešti apie maisto ar pašarų keliamą riziką žmonių sveikatai. To reglamento 50 straipsnyje nustatyta RASFF taikymo sritis ir veiklos reikalavimai.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 51 straipsnyje reikalaujama, kad Komisija nustatytų to reglamento 50 straipsnio įgyvendinimo priemones, visų pirma konkrečias sąlygas ir procedūras, taikytinas perduodant pranešimus ir papildomą informaciją.

(3)

Už ES teisės aktų vykdymo užtikrinimą visų pirma atsakingos valstybės narės. Jos vykdo oficialią kontrolę, kurios taisyklės nustatytos 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (2). RASFF padeda valstybėms narėms vykdyti veiksmus, nes naudojantis ja galima greitai dalytis informacija apie maisto ar pašarų keliamą riziką ir priemones, kurių buvo imtasi ar reikia imtis, kad ta rizika būtų pašalinta.

(4)

2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 183/2005, nustatančio pašarų higienos reikalavimus (3), 29 straipsnyje RASFF sistemos taikymo sritis išplečiama, įtraukiant pranešimus apie didelę riziką gyvūnų sveikatai ir aplinkai. Todėl šiame reglamente vartojama sąvoka „rizika“ turi būti suprantama kaip tiesioginė ar netiesioginė rizika žmonių sveikatai, susijusi su maistu, su maistu besiliečiančiomis medžiagomis ar pašarais, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 178/2008 arba kaip didelė su pašarais susijusi rizika žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai ar aplinkai, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 183/2005.

(5)

Reikėtų nustatyti taisykles, kad RASFF galėtų tinkamai veikti tiek nustačius didelę riziką, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnio 2 dalyje, tiek kitais atvejais, kai rizika nėra tokia didelė ar dėl jos nereikia neatidėliotinai imtis veiksmų, tačiau RASFF tinklo nariams būtina veiksmingai keistis ir dalytis informacija. Kad tinklo nariai galėtų veiksmingiau tvarkyti sistemą, pranešimai skirstomi į perspėjimus, informacinius pranešimus ir pranešimus dėl atmetimo pasienyje.

(6)

Norint, kad RASFF veiktų efektyviai, reikėtų suformuluoti įvairių pranešimų perdavimo tvarkos reikalavimus. Perspėjimai turėtų būti perduodami ir tvarkomi pirmumo tvarka. Pranešimai dėl atmetimo pasienyje ypač svarbūs vykdant kontrolę pasienio kontrolės postuose ir paskirtuosiuose įvežimo punktuose Europos ekonominės erdvės pasienyje. Pavyzdžiai ir duomenų žinynai padeda aiškiau formuluoti ir geriau suprasti pranešimus. Pažymint tinklo narius atkreipiamas jų dėmesys į konkrečius pranešimus ir užtikrinama, kad jie bus tvarkomi greitai.

(7)

Remdamosi Reglamentu (EB) Nr. 178/2002 Komisija, valstybės narės ir EMST paskyrė tinklo nariams atstovaujančius kontaktinius punktus, kad užtikrintų tinkamą ir greitą informacijos sklaidą. Taikant to reglamento 50 straipsnį ir siekiant išvengti galimų pranešimų perdavimo klaidų, reikėtų nustatyti tik po vieną kiekvieno tinklo nario paskirtąjį kontaktinį punktą. Jis turėtų padėti greitai perduoti informaciją valstybės narės kompetentingai institucijai.

(8)

Siekiant, kad tinklo nariai tinkamai ir veiksmingai dalyvautų tinklo veikloje, reikėtų nustatyti bendras kontaktinių punktų pareigų taisykles. Be to, reikėtų nustatyti Komisijos koordinavimo vaidmens nuostatas, taip pat susijusias su pranešimų tikrinimu. Šiuo atžvilgiu Komisija taip pat turėtų padėti tinklo nariams imtis tinkamų priemonių besikartojantiems pavojams ir pranešimuose minimiems ūkinės veiklos vykdytojams nustatyti.

(9)

Paaiškėjus, kad nepaisant pranešančiojo nario ir Komisijos patikrinimų perduotas pranešimas buvo klaidingas ar nepagrįstas, reikėtų nustatyti tvarką, kuria pranešimas būtų pakeistas arba pašalintas iš sistemos.

(10)

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnio 3 ir 4 dalyse reikalaujama, kad Komisija apie tam tikrus RASFF pranešimus informuotų trečiąsias šalis. Todėl nepažeisdama Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnio 6 dalyje minėtų konkrečių sutarčių nuostatų Komisija turėtų užtikrinti, kad su trečiųjų šalių maisto saugos institucijomis būtų tiesiogiai palaikomas ryšys išsiunčiant pranešimus, ir taip pat užtikrinti, kad būtų tinkamai dalijamasi informacija apie šiuos pranešimus ir bet kokią tiesioginę ar netiesioginę riziką žmonių sveikatai dėl maisto ar pašarų.

(11)

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 10 straipsnyje reikalaujama, kad valdžios institucijos teiktų visuomenei informaciją apie riziką, inter alia, žmonių sveikatai. Komisija turėtų nariams, suinteresuotosioms šalims ir visuomenei teikti informacijos apie perduotus RASFF pranešimus santrauką ir maisto saugos klausimų, apie kuriuos buvo pranešta RASFF, tendencijų ir tinklo raidos metines ataskaitas.

(12)

Dėl šio reglamento tartasi su Europos maisto saugos tarnyba.

(13)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Be reglamentuose (EB) Nr. 178/2002 ir (EB) Nr. 882/2004 nustatytų apibrėžčių, šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1.   tinklas– skubaus perspėjimo apie tiesioginę ar netiesioginę riziką žmonių sveikatai dėl maisto ar pašarų sistema, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnyje;

2.   tinklo narys– valstybė narė, Komisija, Europos maisto saugos tarnyba ir visos šalys kandidatės, trečiosios šalys ar tarptautinės organizacijos, sudariusios su Europos Sąjunga sutartis, kaip minėta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnio 6 dalyje;

3.   kontaktinis punktas– tinklo nariui atstovauti paskirtas kontaktinis punktas;

4.   perspėjimas– pranešimas apie riziką, dėl kurios reikia arba gali reikėti skubiai imtis veiksmų kito tinklo nario teritorijoje;

5.   informacinis pranešimas– pranešimas apie riziką, dėl kurios nereikia skubiai imtis veiksmų kitoje valstybėje narėje;

a)   informacinis pranešimas dėl paskesnių veiksmų– informacinis pranešimas, susijęs su produktu, kuris jau pateiktas ar gali būti pateiktas kitos valstybės narės rinkai;

b)   informacinis pranešimas dėmesiui atkreipti– informacinis pranešimas, susijęs su produktu:

6.   pranešimas dėl atmetimo pasienyje– pranešimas, kad atmesta maisto ar pašarų partija, konteineris ar krovinys, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnio 3 dalies c punkte;

7.   pradinis pranešimas– perspėjimas, informacinis pranešimas arba pranešimas dėl atmetimo pasienyje;

8.   papildomas pranešimas– pranešimas, kuriame pateikiama papildomos informacijos apie pradinį pranešimą;

9.   produktų tvarkymo subjektai– maisto produktų verslo operatoriai ir pašarų verslo operatoriai, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 178/2002 arba verslo subjektai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1935/2004 (4).

2 straipsnis

Tinklo narių pareigos

1.   Tinklo nariai užtikrina, kad tinklas jų jurisdikcijos ribose veiktų efektyviai.

2.   Tinklo nariai paskiria po vieną kontaktinį punktą ir praneša apie jį Komisijos kontaktiniam punktui, taip pat pateikdami išsamią informaciją apie jo darbuotojus ir jų kontaktinę informaciją. Tam jie naudoja kontaktinio punkto informacijos pavyzdį, kurį turi pateikti Komisijos kontaktinis punktas.

3.   Komisijos kontaktinis punktas tvarko ir atnaujina kontaktinių punktų sąrašą ir sudaro sąlygas su juo susipažinti visiems tinklo nariams. Tinklo nariai nedelsdami praneša Komisijos kontaktiniam punktui apie bet kokius jų kontaktinių punktų ir informacijos pakeitimus.

4.   Komisijos kontaktinis punktas pateikia tinklo nariams pranešimo reikmėms naudotinus pavyzdžius.

5.   Tinklo nariai užtikrina veiksmingą jų kontaktinių punktų ir jų jurisdikcijai priklausančių kompetentingų institucijų ryšių palaikymą, ir veiksmingą jų kontaktinių punktų ir Komisijos kontaktinio punkto ryšių palaikymą su tinklu susijusiais klausimais. Visų pirma nariai:

a)

nustato veiksmingą jų kontaktinių punktų ir jų jurisdikcijai priklausančių kompetentingų institucijų ryšių palaikymo tinklą, kuriuo būtų galima nedelsiant perduoti pranešimus kompetentingai institucijai, kad ši imtųsi tinkamų veiksmų, be to, užtikrina, kad tinklas nuolat tinkamai veiktų;

b)

nustato jų kontaktinių punktų ir jų jurisdikcijai priklausančių susijusių kompetentingų institucijų vaidmenis ir atsakomybės sritis, susijusius su Komisijos kontaktiniam punktui siunčiamų pranešimų rengimu ir perdavimu, ir su iš Komisijos kontaktinio punkto gautų pranešimų vertinimu ir platinimu.

6.   Visi kontaktiniai punktai užtikrina, kad budintysis pareigūnas būtų pasiekiamas išimtiniams pranešimams 24 valandas per parą 7 dienas per savaitę, taip pat ne darbo valandomis.

3 straipsnis

Perspėjimai

1.   Tinklo nariai nedelsdami ir bet kuriuo atveju per 48 valandas nuo informacijos apie riziką gavimo siunčia Komisijos kontaktiniam punktui perspėjimus. Perspėjimuose pateikiama visa turima informacija, visų pirma dėl rizikos ir riziką keliančio produkto. Vis dėlto net nesurinkus visos svarbios informacijos perspėjimai dėl to nepagrįstai nevilkinami.

2.   Komisijos kontaktinis punktas per 24 valandas nuo gavimo ir patikrinęs kaip nurodyta 8 straipsnyje perduoda perspėjimus visiems tinklo nariams.

3.   Ne darbo valandomis tinklo nariai praneša apie perspėjimo perdavimą arba papildomą pranešimą dėl perspėjimo telefonu, skambindami išimtiniams atvejams skirtu Komisijos kontaktinio punkto numeriu. Komisijos kontaktinis punktas informuoja pažymėtuosius tinklo narius telefonu, skambindamas jų išimtiniams atvejams skirtais numeriais.

4 straipsnis

Informaciniai pranešimai

1.   Tinklo nariai, nepagrįstai nedelsdami, siunčia Komisijos kontaktiniam punktui informacinius pranešimus. Pranešimuose pateikiama visa turima informacija, visų pirma dėl rizikos ir riziką keliančio produkto.

2.   Komisijos kontaktinis punktas, patikrinęs pranešimą kaip nurodyta 8 straipsnyje, bet nepagrįstai nedelsdamas, perduoda informacinius pranešimus visiems tinklo nariams.

5 straipsnis

Pranešimai dėl atmetimo pasienyje

1.   Tinklo nariai, nepagrįstai nedelsdami, siunčia Komisijos kontaktiniam punktui pranešimus dėl atmetimo pasienyje. Pranešimuose pateikiama visa turima informacija, visų pirma dėl rizikos ir riziką keliančio produkto.

2.   Komisijos kontaktinis punktas perduoda pranešimus dėl atmetimo pasienyje pasienio kontrolės postams, kaip apibrėžta 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvoje 97/78/EB, nustatančioje principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (5), ir Reglamente (EB) Nr. 882/2004 nurodytiems paskirtiesiems įvežimo punktams.

6 straipsnis

Papildomi pranešimai

1.   Jei tinklo narys turi papildomos informacijos, susijusios su pradiniame pranešime minima rizika ar produktu, jis nedelsdamas per savo kontaktinį punktą pateikia papildomą pranešimą Komisijos kontaktiniam punktui.

2.   Jei tinklo narys prašo su pradiniu pranešimu susijusios papildomos informacijos, ši informacija teikiama kuo išsamesnė ir nepagrįstai nedelsiant.

3.   Jei dėl pradinio pranešimo imtasi veiksmų, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnio 5 dalyje, narys, kuris ėmėsi tų veiksmų, nedelsdamas papildomu pranešimu pateikia Komisijos kontaktiniam punktui išsamią informaciją apie tuos veiksmus.

4.   Jei pagal 3 dalyje nurodytus veiksmus produktas sulaikomas ir grąžinamas kito tinklo nario teritorijoje gyvenančiam siuntėjui:

a)

narys, kuris ėmėsi veiksmų, papildomu pranešimu pateikia susijusią informaciją apie grąžintą produktą, išskyrus tuos atvejus, kai ta informacija buvo pateikta pradiniame pranešime;

b)

tinklo nario šalis, į kurią buvo grąžinti produktai, papildomu pranešimu praneša apie veiksmus, kurių ji ėmėsi dėl grąžintų produktų.

5.   Komisijos kontaktinis punktas perduoda papildomus pranešimus visiems tinklo nariams nepagrįstai nedelsdamas ir per 24 valandas, jei papildomas pranešimas pateiktas dėl perspėjimo.

7 straipsnis

Pranešimų teikimas

1.   Pranešimai teikiami naudojant Komisijos kontaktinio punkto pateiktus pavyzdžius.

2.   Visi pavyzdžių laukeliai užpildomi taip, kad būtų galima aiškiai nustatyti produktą (-us) ir susijusią riziką, ir pateikiant turimą atsekamumo informaciją. Raginama kuo labiau naudoti Komisijos kontaktinio punkto pateiktus duomenų žinynus.

3.   Remiantis 1 straipsnyje pateiktomis apibrėžtimis pranešimai priskiriami vienai iš šių kategorijų:

a)

pradiniai pranešimai:

i)

perspėjimai,

ii)

informaciniai pranešimai dėl paskesnių veiksmų,

iii)

informaciniai pranešimai dėmesiui atkreipti,

iv)

pranešimai dėl atmetimo pasienyje,

b)

papildomi pranešimai.

4.   Pranešime nurodomi tinklo nariai, kurių prašoma imtis tolesnių veiksmų dėl pranešimo.

5.   Visi reikiami dokumentai pridedami prie pranešimo ir nepagrįstai nedelsiant siunčiami Komisijos kontaktiniam punktui.

8 straipsnis

Pranešimo tikrinimas

Prieš perduodamas pranešimą visiems tinklo nariams Komisijos kontaktinis punktas:

a)

patikrina, ar pranešimas išsamus ir aiškus, ir ar pasirinkti tinkami duomenys iš 7 straipsnio 2 dalyje nurodytų žinynų;

b)

patikrina, ar reikalavimų neatitinkančių maisto produktų atvejais teisinis pagrindas yra teisingas; nustačius riziką neteisingas teisinis pagrindas nėra priežastis neperduoti pranešimo;

c)

patikrina, ar pranešimo tema patenka į tinklo taikymo sritį, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnyje;

d)

užtikrina, kad esminė pranešimo informacija būtų pateikta visiems tinklo nariams lengvai suprantama kalba;

e)

patikrina, ar laikomasi šiame reglamente nustatytų reikalavimų;

f)

nustato, ar pranešimuose kartojasi tas pats produktų tvarkymo subjektas ir (arba) grėsmė, ir (arba) kilmės šalis.

Komisija gali atlikti neesminius pranešimo pakeitimus, jei prieš perduodant pranešimą jie suderinti su pranešančiąja valstybe nare ir jei taip bus užtikrinta, kad bus laikomasi perdavimo terminų.

9 straipsnis

Pranešimo atšaukimas ir pataisymai

1.   Tinklo narys gali prašyti, kad Komisijos kontaktinis punktas, pranešančiajam nariui sutikus, atšauktų tinklu perduotą pranešimą, paaiškėjus, kad informacija, kuria remiantis reikia imtis veiksmų, nepagrįsta arba jei pranešimas pateiktas per klaidą.

2.   Tinklo narys gali prašyti pakeisti pranešimą, pranešančiajam nariui sutikus. Papildomas pranešimas pranešimo pakeitimu nelaikomas, todėl gali būti perduodamas be kitų tinklo narių sutikimo.

10 straipsnis

Dalijimasis informacija su trečiosiomis šalimis

1.   Jei produkto, apie kurį pranešta, kilmės šalis yra trečioji šalis arba jei jis pateiktas trečiajai šaliai, Komisija, nepagrįstai nedelsdama, informuoja trečiąją šalį.

2.   Nepažeisdamas Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnio 6 dalyje minėtų sutarčių konkrečių nuostatų, Komisijos kontaktinis punktas palaiko ryšius su paskirtuoju bendru kontaktiniu punktu trečiojoje šalyje, jei toks yra, siekdamas glaudesnių ryšių, taip pat ir naudojant informacines technologijas. Komisijos kontaktinis punktas siunčia pranešimus trečiųjų šalių kontaktiniams punktams, siekdamas atkreipti jų dėmesį arba paskatinti imtis veiksmų, priklausomai nuo rizikos dydžio.

11 straipsnis

Skelbimas

Komisija gali skelbti:

a)

visų perspėjimų, informacinių pranešimų ir pranešimų dėl atmetimo pasienyje santrauką, teikdama informaciją apie pranešimų kategoriją ir statusą, produktus, nustatytą riziką, kilmės šalį, šalis, kurioms produktas pateiktas, pranešimą pateikusį tinklo narį, pranešimo pagrindą ir priemones, kurių imtasi;

b)

tinklu perduotų pranešimų metinę ataskaitą.

12 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2011 m. sausio 10 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(2)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(3)  OL L 35, 2005 2 8, p. 1.

(4)  OL L 338, 2004 11 13, p. 4.

(5)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9.


Top