EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0405

2010/405/: 2010 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas, kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje

OJ L 189, 22.7.2010, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 013 P. 170 - 171

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/405/oj

22.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 189/12


TARYBOS SPRENDIMAS

2010 m. liepos 12 d.

kuriuo leidžiama tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje

(2010/405/ES)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 329 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Italijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos, Austrijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Rumunijos ir Slovėnijos Respublikos prašymus,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą,

kadangi:

(1)

Sąjunga užsibrėžė tikslą puoselėti ir plėtoti laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, kurioje užtikrinamas laisvas asmenų judėjimas. Siekdama palaipsniui kurti šią erdvę, Sąjunga turi patvirtinti priemones, susijusias su teisminiu bendradarbiavimu tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse bylose, ypač kai jos būtinos vidaus rinkos tinkamam veikimui užtikrinti.

(2)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnį tos priemonės turi apimti priemones, kuriomis skatinamas valstybėse narėse teisės kolizijai taikomų teisės normų suderinamumas, įskaitant tarpvalstybinio pobūdžio šeimos teisės priemones.

(3)

2006 m. liepos 17 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir nustatančio taikytinos teisės taisykles bylose, susijusiose su santuoka (toliau – pasiūlytas reglamentas).

(4)

2008 m. birželio 5 d. ir 6 d. posėdyje Taryba priėmė politines gaires, kuriose pažymėjo, kad dėl pasiūlyto reglamento nėra vieningos nuomonės ir kad dėl neįveikiamų sunkumų nei tuo metu, nei artimoje ateityje vieningos nuomonės pasiekti neįmanoma. Ji nustatė, kad taikant atitinkamas Sutarčių nuostatas pasiūlyto reglamento tikslų per pagrįstą laikotarpį negalima pasiekti.

(5)

Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Graikija, Ispanija, Italija, Liuksemburgas, Vengrija, Austrija, Rumunija ir Slovėnija 2008 m. liepos 28 d. laiškais pateikė Komisijai prašymą, kuriame nurodė, kad ketina pradėti tvirčiau tarpusavyje bendradarbiauti su santuoka susijusiose bylose taikytinos teisės srityje ir kad Komisija turėtų pateikti Tarybai atitinkamą pasiūlymą. Bulgarija tokį pat prašymą Komisijai pateikė 2008 m. rugpjūčio 12 d. laišku. Prancūzija prie prašymo prisijungė pateikdama laišką 2009 m. sausio 12 d., Vokietija – pateikdama laišką 2010 m. balandžio 15 d., Belgija – pateikdama laišką 2010 m. balandžio 22 d., Latvija – pateikdama laišką 2010 m. gegužės 17 d., Malta – pateikdama laišką 2010 m. gegužės 31 d., o Portugalija – Tarybos posėdyje 2010 m. birželio 4 d.2010 m. kovo 3 d. Graikija savo prašymą atsiėmė. Iš viso tvirčiau bendradarbiauti paprašė keturiolika valstybių narių.

(6)

Tvirtesniu bendradarbiavimu turėtų būti sukurta aiški, išsami teisės sistema, kuria reglamentuojama dalyvaujančiosiose valstybėse narėse santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytina teisė, užtikrinti piliečiams teisinio tikrumo, numatomumo ir lankstumo atžvilgiu tinkami sprendimai ir užkirstas kelias atvejams, kai yra skubama kreiptis į teismą.

(7)

Europos Sąjungos sutarties 20 straipsnyje ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 326 bei 329 straipsniuose nustatytų sąlygų yra laikomasi.

(8)

Tvirtesnio bendradarbiavimo sritis – santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytina teisė – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 81 straipsnio 2 dalies c punkte ir 81 straipsnio 3 dalyje įvardijama kaip viena iš Sutartyse nurodytų sričių.

(9)

Europos Sąjungos sutarties 20 straipsnio 2 dalyje nustatytas paskutinei išeičiai taikomas reikalavimas yra įvykdytas, nes 2008 m. birželio mėn. Taryba konstatavo, kad pasiūlyto reglamento tikslų per pagrįstą laiką Sąjunga kaip visuma negali pasiekti.

(10)

Tvirtesniu bendradarbiavimu santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje siekiama plėtoti teisminį bendradarbiavimą tarpvalstybinio pobūdžio civilinėse bylose, grindžiamą teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo principu, ir užtikrinti valstybėse narėse teisės kolizijai taikomų teisės normų suderinamumą. Taigi, kaip reikalaujama Europos Sąjungos sutarties 20 straipsnio 1 dalyje, jis prisideda prie Sąjungos tikslų įgyvendinimo, apsaugo jos interesus ir stiprina jos integracijos procesą.

(11)

Tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje atitinka Sutartis bei Sąjungos teisę ir juo nesilpninama vidaus rinka ar ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda. Jis nėra kliūtis prekybai tarp valstybių narių ar jos diskriminavimas ir neiškreipia konkurencijos tarp jų.

(12)

Tvirčiau bendradarbiaujant santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje gerbiama jame nedalyvaujančių valstybių narių kompetencija, teisės ir įsipareigojimai. Bendros dalyvaujančiose valstybėse narėse teisės kolizijai taikomos teisės normos nedaro poveikio nedalyvaujančių valstybių narių teisės normoms. Nedalyvaujančių valstybių narių teismai toliau taiko galiojančias nacionalines teisės kolizijai taikomas teisės normas siekdami nustatyti santuokos nutraukimui ar gyvenimui skyrium taikytiną teisę.

(13)

Visų pirma tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje atitinka teisminį bendradarbiavimą civilinėse bylose reglamentuojančią Sąjungos teisę, nes tvirtesnis bendradarbiavimas nedaro poveikio galiojančiam acquis.

(14)

Šiame sprendime gerbiamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač jos 21 straipsnyje, įteisintos teisės, principai ir laisvės.

(15)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 328 straipsnį tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje bet kuriuo metu atviras visoms valstybėms narėms,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Belgijos Karalystei, Bulgarijos Respublikai, Vokietijos Federacinei Respublikai, Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Italijos Respublikai, Latvijos Respublikai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei, Vengrijos Respublikai, Maltai, Austrijos Respublikai, Portugalijos Respublikai, Rumunijai ir Slovėnijos Respublikai leidžiama pradėti tvirčiau bendradarbiauti santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje taikant atitinkamas Sutarčių nuostatas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 12 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

S. LARUELLE


Top