EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0647

2010 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 647/2010 dėl Sąjungos finansinės pagalbos Bulgarijos Kozloduy atominės elektrinės 1–4 blokų eksploatavimo nutraukimui finansuoti ( Kozloduy programa)

OJ L 189, 22.7.2010, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 004 P. 68 - 70

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32013R1368

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/647/oj

22.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 189/9


TARYBOS REGLAMENTAS (EURATOMAS) Nr. 647/2010

2010 m. liepos 13 d.

dėl Sąjungos finansinės pagalbos Bulgarijos Kozloduy atominės elektrinės 1–4 blokų eksploatavimo nutraukimui finansuoti (Kozloduy programa)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 203 straipsnį,

atsižvelgdama į Bulgarijos prašymą skirti papildomų lėšų,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2005 m. stojimo derybų metu Bulgarija sutiko atitinkamai ne vėliau kaip 2002 m. gruodžio 31 d. ir 2006 m. gruodžio 31 d. uždaryti Kozloduy atominės elektrinės 1 ir 2 bei 3 ir 4 blokus ir vėliau nutraukti jų eksploatavimą. Europos Sąjunga pareiškė esanti pasirengusi toliau teikti finansinę pagalbą iki 2009 m., t. y. pratęsti pasirengimo narystei pagalbą, numatytą pagal Phare programą, kad padėtų Bulgarijai nutraukti elektrinės eksploatavimą.

(2)

Siekiant padėti Bulgarijai įvykdyti įsipareigojimą uždaryti Kozloduy atominės elektrinės 3 ir 4 blokus, Akto dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sąlygų (toliau – 2005 m. Stojimo aktas) 30 straipsnyje numatyta 210 mln. EUR pagalbos, skiriamos 2007–2009 m. laikotarpiu, programa (toliau – Kozloduy programa). Ta programa apėmė pagalbą, skirtą pajėgumų praradimui dėl Kozloduy atominės elektrinės uždarymo padengti.

(3)

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (toliau – ERPB) valdomi tarptautiniai eksploatavimo nutraukimo fondai egzistuoja jau ne vienus metus. Daugiausia lėšų į tuos fondus įneša Sąjunga.

(4)

Sąjunga pripažįsta Bulgarijos pastangas ir svarbią pažangą Kozloduy programos pasirengimo eksploatavimo nutraukimui etape naudojant iki 2009 m. skirtas Sąjungos lėšas ir poreikį teikti papildomą finansinę paramą po 2009 m., kad laikantis 2005 m. Stojimo akto būtų tęsiami faktiniai elektrinės išmontavimo darbai, kartu taikant aukščiausius saugos standartus.

(5)

Be to, yra svarbu išnaudoti nuosavus Kozloduy atominės elektrinės išteklius, nes taip prisidedama užtikrinant būtiną patirtį, didinama praktinė patirtis bei gebėjimai ir tuo pat metu mažinamas socialinis ir ekonominis ankstesnio elektrinės uždarymo poveikis paliekant uždarytos atominės elektrinės darbuotojus toliau dirbti. Todėl, siekiant išlaikyti reikiamo lygio saugos, sveikatos ir aplinkosaugos standartus, svarbu toliau teikti finansinę paramą.

(6)

Sąjunga taip pat pripažįsta poreikį teikti finansinę paramą, kad toliau būtų įgyvendinamos poveikio energetikos sektoriui mažinimo priemonės, atsižvelgiant į dėl atominės elektrinės blokų uždarymo prarastų pajėgumų mastą ir jo poveikį tiekimo saugumui regione.

(7)

Sąjunga pripažįsta, kad reikia mažinti dėl pajėgumų pakeitimo, daugiausia didinant lignitą naudojančių elektrinių naudojimą, daromos didesnės žalos aplinkai ir teršalų išmetimo poveikį.

(8)

Todėl reikėtų numatyti iš Sąjungos bendrojo biudžeto skirti 300 mln. EUR Kozloduy atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui finansuoti 2010–2013 m. laikotarpiu.

(9)

Iš Sąjungos bendrojo biudžeto eksploatavimo nutraukimui skiriami asignavimai neturėtų Sąjungos energetikos rinkoje sukelti konkurencijos iškraipymų, susijusių su energiją tiekiančiomis įmonėmis. Šie asignavimai taip pat turėtų būti naudojami energijos vartojimo efektyvumo ir taupymo priemonių finansavimui laikantis acquis ir bendros Europos energijos rinkos veikimo taisyklių.

(10)

Finansinė pagalba ir toliau turėtų būti skiriama per Sąjungos įnašą į ERPB valdomą Tarptautinį Kozloduy atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondą.

(11)

ERPB užduotys apima atominių elektrinių blokų, kuriems taikomi su įstojimu susiję uždarymo susitarimai, eksploatavimo nutraukimo programoms skirtų viešųjų lėšų valdymą. ERPB stebi tų programų finansinį valdymą, kad būtų optimaliai naudojamos viešosios lėšos. Be to, ERPB atlieka biudžeto vykdymo uždavinius, kuriuos jam paveda Komisija pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (2) (toliau – Finansinis reglamentas) reikalavimus.

(12)

Siekiant užtikrinti didžiausią galimą veiksmingumą ir sumažinti galimas pasekmes aplinkai, Kozloduy atominės elektrinės 1–4 blokų eksploatavimas turėtų būti nutrauktas pasinaudojant geriausia turima technine patirtimi ir tinkamai atsižvelgiant į numatytų uždaryti blokų pobūdį bei technines charakteristikas.

(13)

Kozloduy atominės elektrinės eksploatavimas bus nutrauktas laikantis aplinkos srities teisės aktų, ypač 1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyvos 85/337/EEB dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (3).

(14)

Ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principų laikymasis naudojant skirtas lėšas turėtų būti užtikrinamas atliekant anksčiau finansuotų programų vertinimą ir veiklos auditą.

(15)

Orientacinė finansavimo suma, kaip apibrėžta 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (4) 38 punkte, į šį reglamentą turėtų būti įtraukiama visu Kozloduy programos įgyvendinimo laikotarpiu, nedarant poveikio Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo nustatytiems biudžeto valdymo institucijos įgaliojimams.

(16)

Patvirtinti šiam reglamentui įgyvendinti būtinas priemones Komisijai turėtų padėti pagal Tarybos reglamentą (Euratomas) Nr. 549/2007 (5) įsteigtas komitetas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatoma programa (toliau – Kozloduy programa), kurioje išdėstomos Sąjungos finansinio įnašo, skirto Bulgarijos Kozloduy atominės elektrinės 1–4 blokų eksploatavimui nutraukti ir jų ankstesnio uždarymo pasekmėms aplinkos, ekonomikos ir tiekimo saugumo regione srityse mažinti, įgyvendinimo išsamios taisyklės.

2 straipsnis

Sąjungos įnašas į Kozloduy programą skiriamas siekiant teikti finansinę paramą, kad būtų įgyvendinamos:

priemonės, susijusios su Kozloduy atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimu,

priemonės, skirtos aplinkos apsaugai gerinti laikantis acquis ir įprastiniams elektros energijos gamybos pajėgumams, kurie pakeis keturių elektrinės reaktorių gamybos pajėgumus, modernizuoti, ir

kitos priemonės, kurios susijusios su sprendimu galutinai uždaryti elektrinę bei nutraukti jos eksploatavimą ir kurios prisidės prie būtino restruktūrizavimo, aplinkos atkūrimo ir Bulgarijos energijos gamybos, perdavimo ir paskirstymo sektorių modernizavimo, taip pat prie tiekimo saugumo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo Bulgarijoje.

3 straipsnis

1.   Orientacinė finansavimo suma Kozloduy programos įgyvendinimui laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. yra 300 mln. EUR.

2.   Metinius asignavimus patvirtina biudžeto valdymo institucija, atsižvelgdama į finansinės programos ribas.

3.   Kozloduy programai įgyvendinti skirtų asignavimų suma gali būti persvarstyta laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., siekiant atsižvelgti į pažangą, padarytą įgyvendinant programą, ir užtikrinti, kad išteklių programavimas ir skyrimas būtų grindžiami faktiniais mokėjimo poreikiais ir paramos panaudojimo gebėjimais.

4 straipsnis

Pratęsiant tai, kas numatyta 2005 m. Stojimo akte, įnašas tam tikroms priemonėms finansuoti gali sudaryti iki 100 % visų išlaidų. Reikia dėti visas pastangas, kad ir toliau būtų taikoma bendro finansavimo praktika, nustatyta teikiant pasirengimo narystei pagalbą ir 2007–2009 m. laikotarpiu teikiant Bulgarijos vykdomam elektrinės eksploatavimo nutraukimui skirtą pagalbą, ir kad prireikus būtų pritrauktos bendro finansavimo lėšos iš kitų šaltinių.

5 straipsnis

1.   Finansinė pagalba Kozloduy programos priemonėms įgyvendinti skiriama kaip Sąjungos įnašas į ERPB valdomą Tarptautinį Kozloduy atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondą, laikantis Finansinio reglamento 53d straipsnio.

2.   Kozloduy programos priemonės priimamos pagal 8 straipsnio 2 dalį.

6 straipsnis

1.   Komisija gali tiesiogiai savo darbuotojams arba bet kuriai kitai savo pasirinktai kvalifikuotai išorės įstaigai pavesti atlikti paramos panaudojimo auditą. Toks auditas gali būti atliekamas visą Sąjungos ir ERPB susitarimo dėl Sąjungos lėšų skyrimo Tarptautiniam Kozloduy atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondui galiojimo laikotarpį ir penkerius metus nuo likučio išmokėjimo dienos. Prireikus Komisija, remdamasi audito rezultatais, gali nuspręsti išmokėtas lėšas susigrąžinti.

2.   Komisijos darbuotojai ir jos įgalioti išorės įstaigų darbuotojai turi tinkamą prieigos teisę, visų pirma teisę patekti į paramos gavėjo darbo patalpas bei gauti visą informaciją, įskaitant informaciją elektronine forma, kuri reikalinga tokiam auditui atlikti. Auditas taip pat apima eksploatavimo nutraukimo leidimų išdavimo procese pasiektą etapą.

Audito Rūmai ir Europos Parlamentas naudojasi tomis pačiomis teisėmis, ypač prieigos teise, kaip ir Komisija.

Be to, siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų, Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali pagal Kozloduy programą atlikti patikrinimus ir inspektavimus vietoje, remdamasi 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentu (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (6).

3.   Vykdant pagal šį reglamentą finansuojamus Sąjungos veiksmus, terminas „pažeidimas“, apibrėžtas 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (7) 1 straipsnio 2 dalyje, reiškia Sąjungos teisės nuostatos arba sutartinio įsipareigojimo pažeidimą, atsirandantį dėl ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų arba neveikimo, kuris nepagrįstu išlaidų punktu daro arba padarytų žalingą poveikį Sąjungos bendrajam biudžetui arba jos valdomiems biudžetams, arba kitų tarptautinių organizacijų Sąjungos arba Bendrijos vardu valdomiems biudžetams.

4.   Sąjungos ir ERPB susitarimuose dėl Sąjungos lėšų skyrimo Tarptautiniam Kozloduy atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondui numatomos atitinkamos priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti Sąjungos finansinius interesus nuo sukčiavimo, korupcijos bei kitų pažeidimų ir sudaryti galimybę Komisijai, OLAF ir Audito Rūmams atlikti patikrinimus vietoje.

7 straipsnis

Komisija užtikrina šio reglamento įgyvendinimą ir reguliariai teikia ataskaitas Europos Parlamentui ir Tarybai. Ji atlieka peržiūrą, kaip numatyta 3 straipsnio 3 dalyje.

8 straipsnis

1.   Komisijai padeda pagal Reglamento (Euratomas) Nr. 549/2007 8 straipsnio 1 dalį įsteigtas komitetas.

2.   Kai yra nuoroda į šią dalį, taikoma Reglamento (Euratomas) Nr. 549/2007 8 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

D. REYNDERS


(1)  2010 m. gegužės 20 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(3)  OL L 175, 1985 7 5, p. 40.

(4)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(5)  2007 m. gegužės 14 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 549/2007 dėl Akto dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo į Europos Sąjungą sąlygų Protokolo Nr. 9 dėl Bohunice V1 atominės elektrinės Slovakijoje I ir II blokų įgyvendinimo (OL L 131, 2007 5 23, p. 1).

(6)  OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

(7)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.


Top