EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0368

2010/368/: 2010 m. birželio 30 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 4313) (Tekstas svarbus EEE )

OJ L 166, 1.7.2010, p. 33–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 041 P. 220 - 228

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/368/oj

1.7.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 166/33


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. birželio 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 4313)

(Tekstas svarbus EEE)

(2010/368/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 676/2002/EB dėl radijo spektro politikos teisinio reguliavimo pagrindų Europos bendrijoje (Sprendimas dėl radijo spektro) (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2006/771/EB (2) suderinamos techninės sąlygos, kuriomis radijo spektras naudojamas įvairių rūšių mažojo nuotolio įrenginiuose, įskaitant tokias taikymo sritis, kaip antai signalizacijos, vietinio ryšio įranga, durų atidarymo įranga ir medicininiai implantai. Mažojo nuotolio įrenginiai paprastai yra masinės prekybos ir (arba) nešiojamieji gaminiai, kuriuos lengva išsivežti į užsienį ir ten jais naudotis, todėl spektro prieigos sąlygų skirtumai trukdo laisvai tų įrenginių apyvartai, didina jų gamybos sąnaudas ir kelia žalingųjų trukdžių grėsmę kitoms radijo dažnių naudojimo sritims ir paslaugoms.

(2)

Tačiau greitai keičiantis technologijoms ir visuomenės poreikiams, gali atsirasti naujų mažojo nuotolio įrenginių naudojimo sričių, todėl suderinto spektro naudojimo sąlygas reikės reguliariai atnaujinti.

(3)

2006 m. liepos 5 d. pagal Sprendimo Nr. 676/2002/EB 4 straipsnio 2 dalį Komisija Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijai (CEPT) suteikė ilgalaikį mandatą atnaujinti Sprendimo 2006/771/EB priedą atsižvelgiant į mažojo nuotolio įrenginių srities technologijų ir rinkos raidą.

(4)

Komisijos sprendimais 2008/432/EB (3) ir 2009/381/EB (4) pakeitus Sprendimo 2006/771/EB priedą, tame sprendime nurodytos suderintos mažojo nuotolio įrenginių naudojimo techninės sąlygos jau iš dalies pakeistos.

(5)

Vykdydama pirmiau minėtą mandatą, 2008 m. lapkričio mėn. CEPT pateikė ataskaitą (5), kurioje patarė Komisijai Sprendimo 2009/771/EB priede iš dalies pakeisti tam tikrus techninius aspektus.

(6)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimo 2006/771/EB priedą.

(7)

Kad spektras būtų naudojamas veiksmingai, būtų išvengta žalingųjų trukdžių ir būtų įrodyta, kad laikomasi darniųjų standartų arba vykdomos alternatyvios atitikties įvertinimo procedūros, pagal šiame sprendime nustatytas sąlygas veikiantys įrenginiai taip pat turi atitikti 1999 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo (6).

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Radijo spektro komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2006/771/EB priedas pakeičiamas šio sprendimo priedu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. birželio 30 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Pirmininko pavaduotoja


(1)  OL L 108, 2002 4 24, p. 1.

(2)  OL L 312, 2006 11 11, p. 66.

(3)  OL L 151, 2008 6 11, p. 49.

(4)  OL L 119, 2009 5 14, p. 32.

(5)  35 CEPT ataskaita, RSCOM 09–68.

(6)  OL L 91, 1999 4 7, p. 10.


PRIEDAS

„PRIEDAS

Suderintos mažojo nuotolio įrenginiams skirtos radijo dažnių juostos ir šių įrenginių techniniai parametrai

Mažojo nuotolio įrenginio tipas

Dažnių juosta (1)

Galios riba, lauko stiprio riba galios tankio riba (2)

Papildomi parametrai (kanalų atskyrimo ir (arba) prieigos prie spektro ir jo naudojimo reikalavimai) (3)

Kiti naudojimo apribojimai (4)

Įgyvendinimo terminas

Nespecifinės paskirties mažojo nuotolio įrenginiai (5)

6 765–6 795 kHz

42 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2008 m. spalio 1 d.

13,553–13,567 MHz

42 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2008 m. spalio 1 d.

26,957–27,283 MHz

10 mW efektyvioji spinduliuotės galia (e.r.p.), atitinkanti 42 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

Neleidžiama naudoti vaizdo signalams perduoti.

2007 m. birželio 1 d.

40,660–40,700 MHz

10 mW e.r.p.

 

Neleidžiama naudoti vaizdo signalams perduoti.

2007 m. birželio 1 d.

Nespecifinės paskirties mažojo nuotolio įrenginiai (tęsinys)

433,050–434,040 (6) MHz

1 mW e.r.p.

-13 dBm/10 kHz galios tankis, esant didesniam kaip 250 kHz moduliuojančiojo signalo juostos pločiui

Perduoti balso signalus leidžiama taikant patobulintus trukdžių slopinimo būdus.

Neleidžiama naudoti garso ir vaizdo signalams perduoti.

2010 m. lapkričio 1 d.

10 mW e.r.p.

Veiklos ciklas (7) – ne daugiau 10 %

Neleidžiama naudoti kitokiems analoginiams garso signalams, išskyrus balso signalus, perduoti. Neleidžiama naudoti analoginiams vaizdo signalams perduoti.

2010 m. lapkričio 1 d.

434,040–434,790 (6) MHz

1 mW e.r.p.

-13 dBm/10 kHz galios tankis, esant didesniam kaip 250 kHz moduliuojančiojo signalo juostos pločiui

Perduoti balso signalus leidžiama taikant patobulintus trukdžių slopinimo būdus.

Neleidžiama naudoti garso ir vaizdo signalams perduoti.

2010 m. lapkričio 1 d.

10 mW e.r.p.

Veiklos ciklas (7) – ne daugiau 10 %

Neleidžiama naudoti kitokiems analoginiams garso signalams, išskyrus balso signalus, perduoti. Neleidžiama naudoti analoginiams vaizdo signalams perduoti.

2010 m. lapkričio 1 d.

Veiklos ciklas (7) iki 100 %, esant ne didesniam kaip 25 kHz kanalų atskyrimui

Perduoti balso signalus leidžiama taikant patobulintus trukdžių slopinimo būdus.

Neleidžiama naudoti garso ir vaizdo signalams perduoti.

2010 m. lapkričio 1 d.

Nespecifinės paskirties mažojo nuotolio įrenginiai (tęsinys)

863,000–865,000 MHz

25 mW e.r.p.

Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir trukdžių slopinimo būdai, kuriais būtų užtikrintos bent tokios eksploatacinės charakteristikos, kokios pasiekiamos taikant pagal Direktyvą 1999/5/EB priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju veiklos ciklas gali būti iki 0,1 % (7).

Neleidžiama naudoti kitokiems analoginiams garso signalams, išskyrus balso signalus, perduoti. Neleidžiama naudoti analoginiams vaizdo signalams perduoti.

2010 m. lapkričio 1 d.

865,000–868,000 MHz

25 mW e.r.p.

Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir trukdžių slopinimo būdai, kuriais būtų užtikrintos bent tokios eksploatacinės charakteristikos, kokios pasiekiamos taikant pagal Direktyvą 1999/5/EB priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju veiklos ciklas gali būti iki 1 % (7).

Neleidžiama naudoti kitokiems analoginiams garso signalams, išskyrus balso signalus, perduoti. Neleidžiama naudoti analoginiams vaizdo signalams perduoti.

2010 m. lapkričio 1 d.

868,000–868,600 MHz

25 mW e.r.p.

Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir trukdžių slopinimo būdai, kuriais būtų užtikrintos bent tokios eksploatacinės charakteristikos, kokios pasiekiamos taikant pagal Direktyvą 1999/5/EB priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju veiklos ciklas gali būti iki 1 % (7).

Neleidžiama naudoti analoginiams vaizdo signalams perduoti.

2010 m. lapkričio 1 d.

868,700–869,200 MHz

25 mW e.r.p.

Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir trukdžių slopinimo būdai, kuriais būtų užtikrintos bent tokios eksploatacinės charakteristikos, kokios pasiekiamos taikant pagal Direktyvą 1999/5/EB priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju veiklos ciklas gali būti iki 0,1 % (7).

Neleidžiama naudoti analoginiams vaizdo signalams perduoti.

2010 m. lapkričio 1 d.

Nespecifinės paskirties mažojo nuotolio įrenginiai (tęsinys)

869,400–869,650 (6) MHz

500 mW e.r.p.

Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir trukdžių slopinimo būdai, kuriais būtų užtikrintos bent tokios eksploatacinės charakteristikos, kokios pasiekiamos taikant pagal Direktyvą 1999/5/EB priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju veiklos ciklas gali būti iki 10 % (7).

Kanalų atskyrimas turi būti 25 kHz, nebent visa juosta būtų naudojama kaip vienas spartaus duomenų perdavimo kanalas.

Neleidžiama naudoti analoginiams vaizdo signalams perduoti.

2010 m. lapkričio 1 d.

25 mW e.r.p.

Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir trukdžių slopinimo būdai, kuriais būtų užtikrintos bent tokios eksploatacinės charakteristikos, kokios pasiekiamos taikant pagal Direktyvą 1999/5/EB priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju veiklos ciklas gali būti iki 0,1 % (7).

Neleidžiama naudoti kitokiems analoginiams garso signalams, išskyrus balso signalus, perduoti. Neleidžiama naudoti analoginiams vaizdo signalams perduoti.

2010 m. lapkričio 1 d.

869,700–870,000 (6) MHz

5 mW e.r.p.

Perduoti balso signalus leidžiama taikant patobulintus trukdžių slopinimo būdus.

Neleidžiama naudoti garso ir vaizdo signalams perduoti.

2007 m. birželio 1 d.

25 mW e.r.p.

Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir trukdžių slopinimo būdai, kuriais būtų užtikrintos bent tokios eksploatacinės charakteristikos, kokios pasiekiamos taikant pagal Direktyvą 1999/5/EB priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju veiklos ciklas gali būti iki 1 % (7).

Neleidžiama naudoti kitokiems analoginiams garso signalams, išskyrus balso signalus, perduoti. Neleidžiama naudoti analoginiams vaizdo signalams perduoti.

2010 m. lapkričio 1 d.

Nespecifinės paskirties mažojo nuotolio įrenginiai (tęsinys)

2 400–2 483,5 MHz

10 mW ekvivalentinė izotropinės spinduliuotės galia (e.i.r.p.)

 

 

2007 m. birželio 1 d.

5 725–5 875 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

2007 m. birželio 1 d.

24,150–24,250 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

2008 m. spalio 1 d.

61,0–61,5 GHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

2008 m. spalio 1 d.

Plačiajuostės duomenų perdavimo sistemos

2 400–2 483,5 MHz

100 mW e.i.r.p.

taip pat taikomas 100 mW/100 kHz e.i.r.p. tankis, kai naudojamas šuoliškas dažnio moduliavimas, 10 mW/MHz e.i.r.p. tankis taikomas, kai naudojamas kitų tipų moduliavimas

Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir trukdžių slopinimo būdai, kuriais būtų užtikrintos bent tokios eksploatacinės charakteristikos, kokios pasiekiamos taikant pagal Direktyvą 1999/5/EB priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus.

 

2009 m. lapkričio 1 d.

57,0–66,0 GHz

40 dBm e.i.r.p.

ir 13 dBm/MHz e.i.r.p. tankis

Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir trukdžių slopinimo būdai, kuriais būtų užtikrintos bent tokios eksploatacinės charakteristikos, kokios pasiekiamos taikant pagal Direktyvą 1999/5/EB priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus.

Neleidžiama naudoti stacionariems lauko įrenginiams.

2010 m. lapkričio 1 d.

Signalizacijos sistemos

868,600–868,700 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalų atskyrimas – 25 kHz

Visa dažnių juosta taip pat gali būti naudojama kaip vienas spartaus duomenų perdavimo kanalas.

Veiklos ciklo riba (7) – 1,0 %

 

2008 m. spalio 1 d.

869,250–869,300 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalų atskyrimas – 25 kHz

Veiklos ciklo riba (7) – 0,1 %

 

2007 m. birželio 1 d.

869,300–869,400 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalų atskyrimas – 25 kHz

Veiklos ciklo riba (7) – 1,0 %

 

2008 m. spalio 1 d.

869,650–869,700 MHz

25 mW e.r.p.

Kanalų atskyrimas – 25 kHz

Veiklos ciklo riba (7) – 10 %

 

2007 m. birželio 1 d.

Saugos įrenginiai socialinėms paslaugoms teikti (8)

869,200–869,250 MHz

10 mW e.r.p.

Kanalų atskyrimas – 25 kHz

Veiklos ciklo riba (7) – 0,1 %

 

2007 m. birželio 1 d.

Induktyvieji mažojo nuotolio įrenginiai (9)

9,000–59,750 kHz

72 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2010 m. lapkričio 1 d.

59,750–60,250 kHz

42 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2007 m. birželio 1 d.

60,250–70,000 kHz

69 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2007 m. birželio 1 d.

70–119 kHz

42 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2007 m. birželio 1 d.

119–127 kHz

66 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2007 m. birželio 1 d.

127–140 kHz

42 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2008 m. spalio 1 d.

140–148,5 kHz

37,7 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2008 m. spalio 1 d.

148,5–5 000 kHz

Toliau išvardytose juostose taikomas didesnis lauko stipris ir papildomi naudojimo apribojimai:

– 15 dΒμΑ/m 10 m atstumu bet kurioje 10 kHz pločio juostoje

Be to, sistemų, veikiančių didesnio kaip 10 kHz pločio juostose, suminis lauko stipris yra – 5 dΒμΑ/m 10 m atstumu.

 

 

2008 m. spalio 1 d.

Induktyvieji įrenginiai (tęsinys)

400–600 kHz

– 8 dBμA/m 10 m atstumu

 

Šis naudojimo sąlygų sąrašas taikomas tik RFID (10)

2008 m. spalio 1 d.

3 155–3 400 kHz

13,5 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2008 m. spalio 1 d.

5 000–30 000 kHz

Toliau išvardytose juostose taikomas didesnis lauko stipris ir papildomi naudojimo apribojimai:

– 20 dBμA/m 10 m atstumu bet kurioje 10 kHz pločio juostoje

Be to, sistemų, veikiančių didesnio kaip 10 kHz pločio juostose, suminis lauko stipris yra - 5 dΒμΑ/m 10 m atstumu.

 

 

2008 m. spalio 1 d.

6 765–6 795 kHz

42 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2007 m. birželio 1 d.

7 400–8 800 kHz

9 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2008 m. spalio 1 d.

10 200–11 000 kHz

9 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2008 m. spalio 1 d.

Induktyvieji įrenginiai (tęsinys)

13 553–13 567 kHz

42 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2007 m. birželio 1 d.

60 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

Šis naudojimo sąlygų sąrašas taikomas tik RFID (10) ir EAS (11).

2008 m. spalio 1 d.

26 957–27 283 kHz

42 dΒμΑ/m 10 m atstumu

 

 

2008 m. spalio 1 d.

Aktyvieji medicininiai implantai (12)

9–315 kHz

30 dBμA/m 10 m atstumu

Veiklos ciklo riba (7) – 10 %

 

2008 m. spalio 1 d.

30,0–37,5 MHz

1 mW e.r.p.

Veiklos ciklas (7) – ne daugiau 10 %

Šis naudojimo sąlygų sąrašas taikomas tik ypač mažos galios medicininiams membraniniams implantams kraujospūdžiui matuoti.

2010 m. lapkričio 1 d.

402–405 MHz

25 μW e.r.p.

Kanalų atskyrimas – 25 kHz

Juostos pločiui padidinti iki 300 kHz, pavieniuose siųstuvuose galima sujungti gretimus kanalus.

Galima taikyti kitus prieigos prie spektro arba trukdžių slopinimo būdus, įskaitant didesnio kaip 300 kHz pločio juostas, jei tais būdais užtikrinamos bent tokios eksploatacinės charakteristikos, kokios pasiekiamos taikant būdus, aprašytus pagal Direktyvą 1999/5/EB priimtuose darniuosiuose standartuose, užtikrinant suderinamą veikimą su kitais dažnius naudojančiais prietaisais, ypač meteorologiniais radiozondais.

 

2009 m. lapkričio 1 d.

Aktyvieji medicininiai implantai ir susiję išoriniai įrenginiai (13)

401–402 MHz

25 μW e.r.p.

Kanalų atskyrimas – 25 kHz

Juostos pločiui padidinti iki 100 kHz, pavieniuose siųstuvuose galima sujungti gretimus kanalus.

Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir trukdžių slopinimo būdai, kuriais būtų užtikrintos bent tokios eksploatacinės charakteristikos, kokios pasiekiamos taikant pagal Direktyvą 1999/5/EB priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju veiklos ciklas gali būti iki 0,1 % (7).

 

2010 m. lapkričio 1 d.

405–406 MHz

25 μW e.r.p.

Kanalų atskyrimas – 25 kHz

Juostos pločiui padidinti iki 100 kHz, pavieniuose siųstuvuose galima sujungti gretimus kanalus.

Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir trukdžių slopinimo būdai, kuriais būtų užtikrintos bent tokios eksploatacinės charakteristikos, kokios pasiekiamos taikant pagal Direktyvą 1999/5/EB priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus. Kitu atveju veiklos ciklas gali būti iki 0,1 % (7).

 

2010 m. lapkričio 1 d.

Implantuojamieji gyvūnų įtaisai (14)

315–600 kHz

– 5 dΒμΑ/m 10 m atstumu

Veiklos ciklas (7) – ne daugiau 10 %

 

2010 m. lapkričio 1 d.

12,5–20,0 MHz

– 7 dΒμΑ/m 10 kHz pločio juostoje 10 m atstumu

Veiklos ciklas (7) – ne daugiau 10 %

Šis naudojimo sąlygų sąrašas taikomas tik patalpose naudojamoms priemonėms.

2010 m. lapkričio 1 d.

Mažos galios FM siųstuvai (15)

87,5–108,0 MHz

50 nW e.r.p.

Kanalų atskyrimas – iki 200 kHz

 

2010 m. lapkričio 1 d.

Belaidžiai garso perdavimo įrenginiai (16)

863–865 MHz

10 mW e.r.p.

 

 

2010 m. lapkričio 1 d.

Radiolokacijos įrenginiai (17)

2 400–2 483,5 MHz

25 mW e.i.r.p.

 

 

2009 m. lapkričio 1 d.

17,1–17,3 GHz

26 dBm e.i.r.p.

Turi būti taikomi prieigos prie spektro ir trukdžių slopinimo būdai, kuriais būtų užtikrintos bent tokios eksploatacinės charakteristikos, kokios pasiekiamos taikant pagal Direktyvą 1999/5/EB priimtuose darniuosiuose standartuose aprašytus būdus.

Šis naudojimo sąlygų sąrašas taikomas tik antžeminėms sistemoms.

2009 m. lapkričio 1 d.

Skysčio lygio talpykloje matavimo radaras (18)

4,5–7,0 GHz

24 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

2009 m. lapkričio 1 d.

8,5–10,6 GHz

30 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

2009 m. lapkričio 1 d.

24,05–27,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

2009 m. lapkričio 1 d.

57,0–64,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

2009 m. lapkričio 1 d.

75,0–85,0 GHz

43 dBm e.i.r.p. (19)

 

 

2009 m. lapkričio 1 d.

Modelių valdymas (20)

26 990–27 000 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

2009 m. lapkričio 1 d.

27 040–27 050 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

2009 m. lapkričio 1 d.

27 090–27 100 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

2009 m. lapkričio 1 d.

27 140–27 150 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

2009 m. lapkričio 1 d.

27 190–27 200 kHz

100 mW e.r.p.

 

 

2009 m. lapkričio 1 d.

Radijo dažninis atpažinimas (RFID)

2 446–2 454 MHz

100 mW e.i.r.p.

 

 

2009 m. lapkričio 1 d.

Kelių transportas ir telematika

76,0–77,0 GHz

55 dBm didžiausia e.i.r.p., 50 dBm vidutinė e.i.r.p. ir 23,5 dBm vidutinė e.i.r.p. impulsiniams radarams.

 

Šis naudojimo sąlygų sąrašas taikomas tik antžeminėms transporto priemonių ir infrastruktūros sistemoms.

2010 m. lapkričio 1 d.


(1)  Valstybės narės privalo leisti naudoti ir gretimas šioje lentelėje nurodytas dažnių juostas kaip ištisą dažnių juostą, jei tik laikomasi specialių kiekvienos iš šių gretimų dažnių juostų naudojimo sąlygų.

(2)  Valstybės narės privalo leisti naudoti spektrą, kol pasiekiamos šioje lentelėje nurodytos galios, lauko stiprio ar galios tankio vertės. Pagal Sprendimo 2006/771/EB 3 straipsnio 3 dalį jos gali taikyti ne tokius griežtus reikalavimus, t. y. leisti naudoti spektrą esant didesnėms perdavimo galios, lauko stiprio ar galios tankio vertėms.

(3)  Valstybės narės gali nustatyti tik šiuos „Papildomus parametrus (kanalų atskyrimo ir (arba) prieigos prie spektro ir jo naudojimo reikalavimus)“, bet negali įtraukti kitų parametrų arba prieigos prie spektro ir trukdžių slopinimo reikalavimų. Ne tokie griežti reikalavimai, kaip nurodyta Sprendimo 2006/771/EB 3 straipsnio 3 dalyje, reiškia, kad valstybės narės gali visiškai netaikyti tam tikrų „Papildomų parametrų (kanalų atskyrimo ir (arba) prieigos prie spektro ir jo naudojimo reikalavimų)“ elementų arba leisti taikyti didesnes vertes.

(4)  Valstybės narės gali nustatyti tik šiuos „Kitus naudojimo apribojimus“, bet negali įtraukti jokių papildomų naudojimo apribojimų. Valstybės narės gali netaikyti vieno arba visų šių apribojimų, nes pagal Sprendimo 2006/771/EB 3 straipsnio 3 dalį gali būti taikomi ne tokie griežti reikalavimai.

(5)  Šios kategorijos įrenginiai naudojami visose taikymo srityse, atitinkančiose technines sąlygas (paprastai jie naudojami telemetrijos, nuotolinio valdymo, signalizacijos, bendrojo duomenų perdavimo ir kitiems panašiems tikslams).

(6)  Valstybės narės turi parengti visus galimus alternatyvius šios dažnių juostos naudojimo sąlygų sąrašus.

(7)  Veiklos ciklas – įrenginio aktyvaus spinduliavimo trukmės per valandą bet kuriuo metu procentinė išraiška. Ne tokie griežti reikalavimai pagal Sprendimo 2006/771/EB 3 straipsnio 3 dalį reiškia, kad valstybės narės gali leisti taikyti didesnę veiklos ciklo vertę.

(8)  Saugos įrenginiai socialinėms paslaugoms teikti naudojami padėti į bėdą patekusiems senyvo amžiaus arba neįgaliems žmonėms.

(9)  Šiai kategorijai priklauso, pvz., automobilių imobilizavimo, gyvūnų atpažinimo įrenginiai, signalizacijos sistemos, kabelių paieškos, atliekų tvarkymo, asmens atpažinimo, balso perdavimo belaidžiu ryšiu, prieigos kontrolės įrenginiai, artumo jutikliai, apsaugos nuo vagysčių sistemos, įskaitant radijo dažnių induktyviąsias apsaugos nuo vagysčių sistemas, duomenų perdavimo į rankinius įrenginius, automatinio daiktų identifikavimo įrenginiai, belaidės valdymo sistemos ir automatinio kelių mokesčio rinkimo įrenginiai.

(10)  Šiai kategorijai priklauso induktyvieji įrenginiai, naudojami radijo dažniniam atpažinimui (RFID).

(11)  Šiai kategorijai priklauso induktyvieji įrenginiai, naudojami objektams stebėti elektroniniu būdu (EAS).

(12)  Šiai kategorijai priklauso aktyviųjų implantuojamų medicininių prietaisų radijo dalys, kaip apibrėžta 1990 m. birželio 20 d. Tarybos direktyvoje 90/385/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių aktyviuosius implantuojamus medicinos prietaisus, suderinimo (OL L 189, 1990 7 20, p. 17).

(13)  Šiai kategorijai priklauso specialios aktyviųjų medicininių implantų (apibrėžtų 12 išnašoje) skaitmeninio ne balso ryšio sistemos ir (arba) dėvimi įrenginiai ir kiti ant kūno nešiojami įrenginiai, skirti kiekvieno konkretaus paciento fiziologinei informacijai, kurios nereikia skubiai apdoroti, perduoti.

(14)  Šiai kategorijai priklauso perdavimo įrenginiai, kurie į gyvūno kūną implantuojami diagnozės ir (arba) terapijos tikslais.

(15)  Šiai kategorijai priklauso priemonės, kuriomis užmezgamas asmeninių garso perdavimo prietaisų, įskaitant mobiliuosius telefonus ir automobilių arba namų laisvalaikio įrangą, ryšys.

(16)  Belaidėse garso perdavimo sistemose naudojami prietaisai, pvz., belaidžiai mikrofonai, belaidžiai garsiakalbiai, belaidės ausinės; nešiojamosios belaidės ausinės, pvz., skirtos asmens nešiojamiems kompaktinių plokštelių ar kasečių grotuvams arba radijo imtuvams, belaidės ausinės, skirtos naudoti automobilyje, pvz., su radijo imtuvu arba mobiliuoju telefonu ir t. t., ausyse nešiojami prietaisai ir belaidžiai mikrofonai, naudojami koncertuose ar kituose scenos renginiuose veiklai kontroliuoti.

(17)  Šiai kategorijai priskiriami objekto vietos, greičio ir (arba) kitų savybių nustatymo įrenginiai arba įrenginiai su tais parametrais susijusiai informacijai gauti.

(18)  Skysčio lygio talpykloje matavimo radarai (TLPR) – specialūs radiolokacijos įrenginiai, naudojami skysčio lygiui talpykloje matuoti ir įmontuoti metalinėse ar gelžbetoninėse talpyklose arba panašiuose statiniuose iš medžiagų, kurių silpninimo savybės panašios. Talpyklos paskirtis – rezervuaras.

(19)  Galios riba taikoma uždaros talpyklos viduje ir atitinka – 41,3 dBm/MHz e.i.r.p. spektrinį tankį bandomosios 500 litrų talpyklos išorėje.

(20)  Šiai kategorijai priskiriami įrenginiai, naudojami modelių (daugiausia mažų transporto priemonių modelių) judėjimui oru, žeme, vandens paviršiumi arba po vandeniu valdyti.“


Top