EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0231

2010/231/CFSP: 2010 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas 2010/231/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Somaliui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2009/138/BUSP

OJ L 105, 27.4.2010, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 108 - 112

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/231/oj

27.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 105/17


TARYBOS SPRENDIMAS 2010/231/BUSP

2010 m. balandžio 26 d.

dėl ribojamųjų priemonių Somaliui, kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2009/138/BUSP

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (toliau – JT ST) rezoliucijas 733 (1992), 1356 (2001) ir 1425 (2002), susijusias su ginklų embargu Somaliui, Taryba 2002 m. gruodžio 10 d. priėmė Bendrąją poziciją 2002/960/BUSP dėl ribojančių priemonių Somaliui (1).

(2)

2009 m. vasario 16 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2009/138/BUSP dėl ribojančių priemonių Somaliui, kuria panaikinama Bendroji pozicija 2002/960/BUSP (2), kuria įgyvendinama JT ST rezoliucija 1844 (2008) ir nustatomos ribojamosios priemonės tiems, kurie siekia užkirsti kelią ar sutrukdyti taikiam politiniam procesui, arba tiems, kurie pasitelkę jėgą grasina Somalio pereinamojo laikotarpio federalinėms institucijoms ar Afrikos Sąjungos misijai Somalyje (AMISOM), ar imasi veiksmų, kenkiančių stabilumui Somalyje ar regione.

(3)

2010 m. kovo 1 d. Taryba priėmė Tarybos sprendimą 2010/126/BUSP, iš dalies keičiantį Bendrąją poziciją 2009/138/BUSP (3), kuriuo įgyvendinama JT ST rezoliucija 1907 (2009), kurioje visos valstybės raginamos, derinant veiksmus su nacionalinės valdžios institucijomis, laikantis nacionalinės teisės aktų ir atsižvelgiant į tarptautinę teisę, savo teritorijoje, įskaitant jūrų uostus ir oro uostus, tikrinti visus į Somalį ir iš jo gabenamus krovinius, jei atitinkama valstybė turi patikimos informacijos manyti, kad krovinyje yra prekių, kurias pagal bendrą ir visišką Somaliui taikomą ginklų embargą, nustatytą JT ST rezoliucijos 733 (1992) 5 punktu ir patikslintą bei iš dalies pakeistą vėlesnėmis rezoliucijomis, draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti.

(4)

2010 m. kovo 19 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (toliau – Saugumo Taryba) priėmė JT ST rezoliuciją 1916 (2010), kuria, inter alia, buvo pratęsta JT ST rezoliucijos 1558 (2004) 3 punkte nurodytos stebėsenos grupės įgaliojimų trukmė ir buvo nuspręsta sušvelninti tam tikrus apribojimus ir įpareigojimus pagal sankcijų režimą, kad tarptautinės, regioninės ir subregioninės organizacijos galėtų tiekti įrangą ir teikti techninę pagalbą bei būtų užtikrinta, jog Jungtinės Tautos (toliau – JT) laiku suteiktų skubiai reikalingą humanitarinę pagalbą.

(5)

2010 m. balandžio 12 d. Sankcijų komitetas, įsteigtas pagal JT ST rezoliucijos 751 (1992) dėl Somalio 11 punktą (toliau – Sankcijų komitetas), patvirtino asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą.

(6)

Siekiant aiškumo, Bendrąja pozicija 2009/138/BUSP, iš dalies pakeista Tarybos sprendimu 2010/126/BUSP, nustatytos priemonės ir JT ST rezoliucijoje 1916 (210) numatytos išimtys turėtų būti integruotos į vieną teisinį dokumentą.

(7)

Todėl Bendroji pozicija 2009/138/BUSP turėtų būti panaikinta.

(8)

Šiuo sprendimu nepažeidžiamos pagrindinės teisės ir principai, pripažįstami Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (4), pirmiausia teisė į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą, teisė į nuosavybę ir teisė į asmens duomenų apsaugą. Šis sprendimas turėtų būti taikomas gerbiant tas teises ir laikantis tų principų.

(9)

Šiuo sprendimu taip pat niekaip nepažeidžiami valstybių narių įsipareigojimai pagal Jungtinių Tautų chartiją bei nedaroma jokia įtaka teisiškai privalomam Saugumo Tarybos rezoliucijų pobūdžiui.

(10)

Pagal tvarką, reglamentuojančią šio sprendimo priede pateikto sąrašo pakeitimų darymą, turėtų būti numatyta į sąrašą įtrauktiems asmenims ir subjektams pateikti jų įtraukimo į sąrašą motyvus, kuriuos perdavė Sankcijų komitetas, kad jie galėtų pateikti savo pastabas. Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba turėtų peržiūrėti savo sprendimą atsižvelgdama į tas pastabas ir atitinkamai informuoti tą asmenį ar subjektą.

(11)

Reikia tolesnių Sąjungos veiksmų tam tikroms priemonėms įgyvendinti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybių narių nacionaliniams subjektams ar iš valstybių narių teritorijų draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai tiekti, parduoti arba perduoti Somaliui visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei šios technikos atsargines dalis, nepaisant to, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

2.   Valstybių narių nacionaliniams subjektams ar iš valstybių narių teritorijų draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti Somaliui su karine veikla susijusias technines konsultacijas, finansinę paramą bei kitokią pagalbą ir mokymą, įskaitant visų pirma techninį mokymą ir pagalbą, susijusią su 1 dalyje minėtų objektų tiekimu, gamyba, priežiūra ar naudojimu.

3.   1 ir 2 dalys netaikomos:

a)

tiekiant, parduodant arba perduodant visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą ir tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant su karine veikla susijusias technines konsultacijas, finansinę paramą bei kitokią pagalbą ir mokymą, skirtus tik remti AMISOM arba tik pastarosios naudojimui, kaip nustatyta JT ST rezoliucijos 1744 (2007) 4 punkte, arba tik valstybių ir regioninių organizacijų, taikančių priemones pagal JT ST rezoliucijos 1851 (2008) 6 punktą ir JT ST rezoliucijos 1846 (2008) 10 punktą, naudojimui;

b)

tiekiant, parduodant arba perduodant visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą bei tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant technines konsultacijas, skirtus tik padėti plėtoti saugumo sektoriaus institucijas, laikantis JT ST rezoliucijos 1744 (2007) 1, 2 ir 3 punktuose numatyto politinio proceso ir Sankcijų komitetui per penkias darbo dienas nuo atitinkamo pranešimo gavimo nepriėmus neigiamo sprendimo;

c)

tiekiant, parduodant arba perduodant žudyti neskirtą karinę įrangą, skirtą tik humanitariniams tikslams ar apsaugai, bei įrangą, skirtą Sąjungos ar valstybių narių taikos ir susitaikymo procese įgyvendinamoms institucijų kūrimo, įskaitant saugumo srityje, programoms, kurias iš anksto patvirtino Sankcijų komitetas, taip pat apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos laikinai į Somalį tik asmeniniam naudojimui įveža JT personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę bei vystomąją pagalbą teikiantys darbuotojai bei su jais susijęs personalas.

2 straipsnis

3 straipsnyje, 5 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnio 1 bei 2 dalyse nustatytos ribojamosios priemonės taikomos Sankcijų komiteto nurodytiems asmenims ir subjektams:

kurie dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę 2008 m. rugpjūčio 18 d. Džibučio susitarimo ar politinio proceso įgyvendinimui, ar veiksmuose, kuriais pasitelkus jėgą grasinama pereinamojo laikotarpio federalinėms institucijoms ar AMISOM, arba remia šiuos veiksmus,

kurie savo veiksmais pažeidė ginklų embargą ir nesilaikė susijusių priemonių, kaip nurodyta 1 straipsnyje,

kurie trukdo teikti Somaliui humanitarinę pagalbą arba ją gauti ar platinti Somalyje.

Atitinkami asmenys ir subjektai išvardyti priede.

3 straipsnis

Valstybės narės imasi būtinų priemonių tam, kad nebūtų leidžiama tiesiogiai ar netiesiogiai tiekti, parduoti arba perduoti ginklus ir karinę įrangą ir tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su karine veikla arba su ginklų ir karinės įrangos tiekimu, pardavinėjimu, perdavimu, gamyba, priežiūra ar naudojimu susijusią techninę pagalbą ar mokymą, finansinę paramą bei kitokią pagalbą, įskaitant investicijas, tarpininkavimą ar kitas finansines paslaugas, 2 straipsnyje nurodytiems asmenims ar subjektams.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės, derindamos veiksmus su nacionalinės valdžios institucijomis, laikydamosi nacionalinės teisės aktų ir atsižvelgdamos į tarptautinę teisę, savo teritorijose, įskaitant jūrų uostus ir oro uostus, tikrina visus į Somalį ir iš jo gabenamus krovinius, jei jos turi patikimos informacijos manyti, kad krovinyje yra prekių, kurias pagal 3 straipsnį draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti.

2.   Orlaiviams ir laivams, gabenantiems krovinius į Somalį ir iš jo, taikomas reikalavimas iki atvykstant arba iki išvykstant pateikti papildomą informaciją apie visas prekes, atgabentas į valstybę narę arba iš jos išgabentas.

3.   Valstybės narės, aptikusios prekių, kurias pagal 3 straipsnį draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti, jas konfiskuoja ir pašalina (sunaikindamos ar padarydamos netinkamomis naudoti).

5 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių tam, kad nebūtų leidžiama įvažiuoti į jų teritoriją ar vykti per ją tranzitu 2 straipsnyje nurodytiems asmenims.

2.   1 dalis neįpareigoja valstybės narės neleisti savo piliečiams atvykti į jos teritoriją.

3.   1 dalis netaikoma tais atvejais, kai Sankcijų komitetas:

a)

spręsdamas kiekvienu konkrečiu atveju, nustato, kad toks įvažiavimas ar vykimas tranzitu yra pateisinamas dėl humanitarinio poreikio, įskaitant religines pareigas;

b)

spręsdamas kiekvienu konkrečiu atveju, nustato, kad taikant išimtį būtų prisidėta siekiant taikos ir nacionalinio susitaikymo Somalyje bei stabilumo regione.

4.   Tais atvejais, kai pagal 3 dalį valstybė narė leidžia Sankcijų komiteto nurodytiems asmenims įvažiuoti į jos teritoriją ar vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis suteiktas, ir tik tiems asmenims, kuriems jis suteiktas.

6 straipsnis

1.   Visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie nuosavybės teise priklauso 2 straipsnyje nurodytiems asmenims ar subjektams arba yra jų tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami, ar kuriuos turi subjektai, kurie nuosavybės teise priklauso šiems asmenims bei subjektams arba yra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami šių asmenų ar subjektų arba bet kokių asmenų ar subjektų, veikiančių 2 straipsnyje nurodytų asmenų ar subjektų vardu arba jų nurodymu, kaip nurodyta Sankcijų komiteto, yra įšaldomi. Atitinkami asmenys ir subjektai nurodyti priede.

2.   1 dalyje nurodytiems asmenims ar subjektams arba jų naudai draudžiama leisti tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.   Valstybės narės gali išimties tvarka leisti netaikyti 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių, kai lėšos ir ekonominiai ištekliai:

a)

reikalingi pagrindinėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai apmokėti pagrįstus honorarus ir kompensuoti patirtas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų teikimu;

c)

skirti išimtinai apmokėti mokesčius arba paslaugų mokesčius pagal nacionalinius įstatymus už kasdieninį įšaldytų lėšų ir ekonominių išteklių laikymą ar aptarnavimą;

d)

būtini ypatingoms išlaidoms padengti, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Sankcijų komitetui ir gavus jo pritarimą;

e)

yra teismo, administracine ar arbitražo tvarka suvaržyti ar yra teismo sprendimo objektas; šiuo atveju lėšos ir ekonominiai ištekliai gali būti naudojami to suvaržymo ar teismo sprendimo vykdymui, jeigu toks suvaržymas arba teismo sprendimas buvo priimti prieš Sankcijų komitetui priimant sprendimą dėl atitinkamo asmens ar subjekto ir nėra 2 straipsnyje nurodyto asmens ar subjekto naudai, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Sankcijų komitetui.

4.   3 dalies a, b ir c punktuose nurodytos išimtys gali būti taikomos po to, kai atitinkama valstybė narė Sankcijų komitetui praneša apie savo ketinimą atitinkamu atveju leisti naudotis tokiomis lėšomis ir ekonominiais ištekliais, o Sankcijų komitetas per tris darbo dienas nuo tokio pranešimo nepriima neigiamo sprendimo.

5.   2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms:

a)

palūkanoms iš šių sąskaitų arba kitoms dėl šių sąskaitų atsirandančioms pajamoms; arba

b)

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, sudarytus arba prisiimtus iki tos datos, nuo kurios šioms sąskaitoms pradedamos taikyti ribojančios priemonės,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams yra toliau taikoma 1 dalis.

6.   1 ir 2 dalys netaikomos lėšų, kitokio finansinio turto ar ekonominių išteklių teikimui, būtinam siekiant užtikrinti, kad Somaliui būtų laiku suteikta skubiai reikalinga humanitarinė pagalba, ir kurį teikia JT ar jų specializuotos agentūros arba pagal jų programas, taip pat humanitarinės organizacijos, turinčios stebėtojo statusą JT Generalinėje Asamblėjoje ir teikiančios humanitarinę pagalbą, arba jų įgyvendinantieji partneriai.

7 straipsnis

Taryba sudaro priede pateikiamą sąrašą ir daro jo pakeitimus remdamasi tuo, ką nustato Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas.

8 straipsnis

1.   Jeigu Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas nusprendžia į sąrašą įtraukti asmenį ar subjektą ir pateikia tokio sprendimo motyvų pareiškimą, Taryba įtraukia tą asmenį ar subjektą į priedą. Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba netiesiogiai, t. y. viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui ar subjektui praneša apie savo sprendimą ir jo motyvų pareiškimą, taip suteikdama jiems galimybę pateikti savo pastabas.

2.   Jeigu pateikiamos pastabos arba pateikiama naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai apie tai informuoja asmenį ar subjektą.

9 straipsnis

Priede pateikiama Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto suteikta informacija, jeigu ji turima, kurios reikia atitinkamiems asmenis ar subjektams identifikuoti. Dėl asmenų gali būti pateikiama tokia informacija: vardas, pavardė, įskaitant slapyvardžius, informacija apie gimimo datą ir vietą, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, bei pareigos ar profesija. Dėl subjektų gali būti pateikta tokia informacija: pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta. Priede taip pat nurodoma Saugumo Tarybos arba Sankcijų komiteto sprendimo įtraukti į sąrašą data.

10 straipsnis

Vadovaujantis atitinkamais Saugumo Tarybos sprendimais, šis sprendimas prireikus peržiūrimas, iš dalies keičiamas arba panaikinamas.

11 straipsnis

Bendroji pozicija 2009/138/BUSP panaikinama.

12 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge 2010 m. balandžio 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. ASHTON


(1)  OL L 334, 2002 12 11, p. 1.

(2)  OL L 46, 2009 2 17, p. 73.

(3)  OL L 51, 2010 3 2, p. 18.

(4)  OL C 364, 2000 12 18, p. 1.


PRIEDAS

2 STRAIPSNYJE NURODYTŲ ASMENŲ IR SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

I.   Asmenys

1.

Yasin Ali Baynah (dar žinomas kaip: a) Ali, Yasin Baynah, b) Ali, Yassin Mohamed, c) Baynah, Yasin, d) Baynah, Yassin, e) Baynax, Yasiin Cali, f) Beenah, Yasin, g) Beenah, Yassin, h) Beenax, Yasin, i) Beenax, Yassin, j) Benah, Yasin, k) Benah, Yassin, l) Benax, Yassin, m) Beynah, Yasin, n) Binah, Yassin, o) Cali, Yasiin Baynax) Gimimo data: apie 1966 m. Pilietybė: Somalio. Kita pilietybė: Švedijos. Buvimo vieta: Rinkeby, Stokholmas, Švedija; Mogadišas, Somalis.

2.

Hassan Dahir Aweys (dar žinomas kaip: a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) „Hassan, Sheikh“) Gimimo data: 1935 m. Pilietybė: Somalio. Buvimo vieta: Somalis; Eritrėja.

3.

Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (dar žinomas kaip: a) Al-Turki, Hassan, b) Turki, Hassan, c) Turki, Hassan Abdillahi Hersi, d) Turki, Sheikh Hassan, e) Xirsi, Xasan Cabdilaahi, f) Xirsi, Xasan Cabdulle) Gimimo data: apie 1944 m. Gimimo vieta: Ogadeno regionas, Etiopija. Pilietybė: Somalio. Buvimo vieta: Somalis.

4.

Ahmed Abdi aw-Mohamed (dar žinomas kaip: a) Abu Zubeyr, Muktar Abdirahman, b) Abuzubair, Muktar Abdulrahim, c) Aw Mohammed, Ahmed Abdi, d) Aw-Mohamud, Ahmed Abdi, e) „Godane“, f) „Godani“, g) „Mukhtar, Shaykh“, h) „Zubeyr, Abu“) Gimimo data: 1977 m. liepos 10 d. Gimimo vieta: Hargeysa, Somalis. Pilietybė: Somalio.

5.

Fuad Mohamed Khalaf (dar žinomas kaip: a) Fuad Mohamed Khalif, b) Fuad Mohamed Qalaf, c) Fuad Mohammed Kalaf, d) Fuad Mohamed Kalaf, e) Fuad Mohammed Khalif, f) Fuad Khalaf, g) Fuad Shongale, h) Fuad Shongole, i) Fuad Shangole, j) Fuad Songale, k) Fouad Shongale, l) Fuad Muhammad Khalaf Shongole) Pilietybė: Somalio. Buvimo vieta: Mogadišas, Somalis. Kita buvimo vieta: Somalis.

6.

Bashir Mohamed Mahamoud (dar žinomas kaip: a) Bashir Mohamed Mahmoud, b) Bashir Mahmud Mohammed, c) Bashir Mohamed Mohamud, d) Bashir Mohamed Mohamoud, e) Bashir Yare, f) Bashir Qorgab, g) Gure Gap, h) „Abu Muscab“, i) „Qorgab“) Gimimo data: apie 1979–1982 m. Kita galima gimimo data: 1982 m. Pilietybė: Somalio. Buvimo vieta: Mogadišas, Somalis.

7.

Mohamed Sa’id (dar žinomas kaip: a) „Atom“, b) Mohamed Sa’id Atom, c) Mohamed Siad Atom) Gimimo data: apie 1966 m. Gimimo vieta: Galgala, Somalis. Buvimo vieta: Galgala, Somalis. Kita buvimo vieta: Badhanas, Somalis.

8.

Fares Mohammed Mana’a (dar žinomas kaip: a) Faris Mana’a, b) Fares Mohammed Manaa) Gimimo data: 1965 m. vasario 8 d. Gimimo vieta: Sadah, Jemenas. Paso Nr.: 00514146; išdavimo vieta: Sanaa, Jemenas. Tapatybės kortelės Nr.: 1417576; išdavimo vieta: Al-Amana, Jemenas; išdavimo data: 1996 m. sausio 7 d.

II.   Subjektai

AL-SHABAAB (kiti pavadinimai: a) Al-Shabab, b) Shabaab, c) The Youth, d) Mujahidin Al-Shabaab Movement, e) Mujahideen Youth Movement, f) Mujahidin Youth Movement, g) MYM, h) Harakat Shabab Al-Mujahidin, i) Hizbul Shabaab, j) Hisb’ul Shabaab, k) Al-Shabaab Al-Islamiya, l) Youth Wing, m) Al-Shabaab Al-Islaam, n) Al-Shabaab Al-Jihaad, o) The Unity Of Islamic Youth, p) Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin, q) Harakatul Shabaab Al Mujaahidiin, r) Mujaahidiin Youth Movement) Buveinės vieta: Somalis.


Top