EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0335

2010 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 335/2010 dėl leidimo naudoti metionino hidroksianalogo cinko chelatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 102, 23.4.2010, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 264 - 266

No longer in force, Date of end of validity: 06/07/2021; panaikino 32021R0968 . Latest consolidated version: 27/07/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/335/oj

23.4.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 102/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 335/2010

2010 m. balandžio 22 d.

dėl leidimo naudoti metionino hidroksianalogo cinko chelatą kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mitybai naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą naudoti šio reglamento priede nurodytą preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti metionino hidroksianalogo cinko chelatą kaip visų rūšių gyvūnams skirtą pašarų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „maistiniai priedai“.

(4)

Europos maisto saugos tarnybos (toliau – Tarnyba) 2009 m. lapkričio 11 d. (2) priimtoje nuomonėje kartu su 2008 m. balandžio 16 d. (3) ir 2009 m. balandžio 2 d. (4) priimtomis nuomonėmis daroma išvada, kad metionino hidroksianalogo cinko chelatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Pagal 2008 m. balandžio 16 d. priimtą nuomonę šį preparatą galima laikyti cinko šaltiniu, be to, preparatas atitinka visų rūšių gyvūnų maistinio priedo kriterijus. Tarnyba rekomenduoja taikyti atitinkamas naudotojų saugos priemones. Ji nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, Tarnyba patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta Bendrijos etaloninė laboratorija.

(5)

Įvertinus šį preparatą, nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje numatytos leidimų išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Todėl, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti minėtą preparatą.

(6)

2009 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 888/2009 dėl leidimo metionino hidroksianalogo cinko chelatą naudoti kaip mėsinių viščiukų pašarų priedą (5) minėtą preparatą jau leista naudoti kaip mėsiniams viščiukams skirtą pašarų priedą. Minėtą reglamentą reikėtų panaikinti.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „maistiniai priedai“ ir funkcinei grupei „mikroelementų junginiai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 888/2009 panaikinamas.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. balandžio 22 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  EMST leidinys (2009 m.), 7(11): 1381.

(3)  EMST leidinys (2008 m.), 694, p. 1.

(4)  EMST leidinys (2009 m.), 1042:1.

(5)  OL L 254, 2009 9 26, p. 71.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Elemento (Zn) kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %

Maistinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: mikroelementų junginiai

3b6.10

Metionino hidroksianalogo cinko chelatas

 

Priedo apibūdinimas:

 

Metionino hidroksianalogo cinko chelatas, kurio sudėtyje yra 17,5 %–18 % cinko ir 81 % (2-hidroksi-4-metiltio) butano rūgšties

 

Mineralinė alyva: ≤ 1 %

 

Analizės metodas (1):

Induktyviai susietos plazmos atominė emisinė spektrometrija (ICP–AES) pagal EN 15510:2007

Visos rūšys

 

Gyvūnai augintiniai: 250 (iš viso)

Žuvys: 200 (iš viso)

Kitos rūšys: 150 (iš viso)

Visaverčiai pieno pakaitalai ir pieno pakaitalo papildai: 200 (iš viso)

1.

Priedas maišomas su pašarais kaip premiksas.

2.

Naudotojų sauga: tvarkant produktą būtina dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones, saugos akinius ir pirštines.

2020 m. gegužės 13 d.


(1)  Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Bendrijos etaloninės laboratorijos svetainėje (http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives).


Top