EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0012

2010 m. vasario 16 d. Tarybos direktyva 2010/12/ES, iš dalies keičianti direktyvas 92/79/EEB, 92/80/EEB ir 95/59/EB dėl apdorotam tabakui taikomų akcizų struktūros ir tarifų bei Direktyvą 2008/118/EB

OL L 50, 2010 2 27, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2023; panaikino 32020L0262

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/12/oj

27.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 50/1


TARYBOS DIREKTYVA 2010/12/ES

2010 m. vasario 16 d.

iš dalies keičianti direktyvas 92/79/EEB, 92/80/EEB ir 95/59/EB dėl apdorotam tabakui taikomų akcizų struktūros ir tarifų bei Direktyvą 2008/118/EB

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 113 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

laikydamasi specialiosios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)

Remiantis 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/79/EEB dėl mokesčių, taikomų cigaretėms, derinimo (3), 4 straipsniu ir 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyvos 92/80/EEB dėl mokesčių, taikomų kitam nei cigaretės pramoniniam tabakui, derinimo (4), 4 straipsniu, atlikta nuodugni tabako produktams taikomų akcizų struktūros ir tarifų peržiūra. Peržiūrėtos ir 1995 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 95/59/EB dėl kitų nei apyvartos mokesčių, kurie turi įtakos apdoroto tabako suvartojimui (5), nuostatos.

(2)

Siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą ir kartu aukštą sveikatos apsaugos lygį, kaip reikalaujama Sutarties 168 straipsnyje, atsižvelgiant į tai, kad tabako produktai gali labai pakenkti sveikatai ir kad Sąjunga yra Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos (TKPK) šalis, reikėtų atlikti įvairių pakeitimų Sąjungos teisės aktuose, reglamentuojančiuose su tabako produktais susijusius fiskalinius klausimus. Atliekant tokius pakeitimus reikėtų atsižvelgti į padėtį, susijusią su kiekvienu iš įvairių tabako produktų.

(3)

Cigarečių atžvilgiu reikėtų supaprastinti tvarką, kad būtų sudarytos neutralios produktų konkurencijos sąlygos, sumažintas tabako rinkų suskaidymas ir pabrėžiami sveikatos apsaugos tikslai. Tuo tikslu populiariausių kainų kategorijos sąvoka turėtų būti pakeista; su kaina siejamas minimalus apmokestinimas turėtų būti nustatomas pagal vidutinę svertinę mažmeninę pardavimo kainą, o minimali (išreikšta pinigais) suma turėtų būti taikoma visoms cigaretėms. Dėl tų pačių priežasčių vidutinė svertinė mažmeninė pardavimo kaina turėtų būti orientyru vertinant specifinio akcizo svarbą visai mokesčių sumai.

(4)

Nekeičiant mišrios mokesčių struktūros ir specifinio komponento maksimalios procentinės dalies visoje mokesčių sumoje, valstybėms narėms turėtų būti suteikta veiksmingesnių priemonių cigaretėms taikyti specifinį ar minimalų akcizą, kad užtikrinti, jog visoje Sąjungoje būtų taikomas bent minimalus akcizų tarifas.

(5)

Susmulkintam tabakui, kuris skirtas cigaretėms sukti, Sąjungos su kaina siejamas minimalus apmokestinimas turėtų būti nustatomas taip, kad poveikis būtų panašus, kaip cigarečių atveju, o vidutinė svertinė mažmeninė pardavimo kaina turėtų būti laikoma orientaciniu dydžiu.

(6)

Išnagrinėti svarbiausių tabako produktų grupių, taip pat ir susmulkinto tabako, kuris skirtas cigaretėms sukti, ypač cigarečių, kainų ir akcizų lygio pokyčiai. Remiantis analize, dar yra didelių valstybių narių skirtumų, kurie gali trukdyti veikti vidaus rinkai. Didesnė valstybėse narėse taikomų mokesčių lygių konvergencija padėtų sumažinti sukčiavimą ir kontrabandą Sąjungoje.

(7)

Didesnė konvergencija taip pat padėtų užtikrinti aukštą žmonių sveikatos apsaugos lygį. Apmokestinimo lygis iš tiesų yra pagrindinis veiksnys, kuris daro įtaką tabako produktų kainoms, o tai atitinkamai turi įtakos vartotojų rūkymo įpročiams. Sukčiavimas ir kontrabanda kelia pavojų nuo mokesčių priklausančiam kainų lygiui, ypač cigarečių ir susmulkinto tabako, kuris skirtas cigaretėms sukti, kainų lygiui, ir taip trukdo siekti tabako kontrolės ir sveikatos apsaugos tikslų.

(8)

Siekiant didinti konvergenciją ir mažinti vartojimą, turėtų būti padidintas minimalus cigarečių ir susmulkinto tabako, kuris skirtas cigaretėms sukti, apmokestinimo lygis Sąjungoje.

(9)

Būtina pasiekti, kad minimalus susmulkinto tabako, kuris skirtas cigaretėms sukti, apmokestinimas būtų panašaus lygio kaip cigaretėms taikomas minimalus apmokestinimas, kad būtų labiau atsižvelgta į abiejų produktų konkurencijos lygį, kurį atspindi nagrinėti vartojimo modeliai, taip pat į tai, kad abu produktai vienodai žalingi.

(10)

Pereinamieji laikotarpiai turėtų padėti valstybėms narėms sklandžiai prisitaikyti prie naujų mišriojo akcizo lygių, tokiu būdu apribojant galimą šalutinį poveikį.

(11)

Siekiant išvengti žalos Korsikos ekonominei ir socialinei pusiausvyrai, yra labai svarbu ir pateisinama pratęsti nukrypti leidžiančios nuostatos, pagal kurią Prancūzija cigaretėms ir kitam apdorotam tabakui, skirtam vartoti Korsikoje, gali taikyti mažesnį nei nacionalinis akcizo tarifą, galiojimą iki 2015 m. gruodžio 31 d. Iki tos datos apdoroto tabako, skirto vartoti Korsikoje, apmokestinimo taisyklės turėtų būti visiškai suderintos su žemyninėje Prancūzijos dalyje taikomomis taisyklėmis. Nepaisant to, reikėtų vengti pernelyg staigaus pasikeitimo, todėl šiuo metu Korsikoje cigaretėms ir susmulkintam tabakui, kuris skirtas cigaretėms sukti, taikomas akcizas turėtų būti didinamas palaipsniui.

(12)

Siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo ir nepriimtinų prekybos nukrypimų, dėl kurių didelius akcizus taikančios valstybės narės prarastų pajamas, tiek dėl to, kad tai yra svarbus pajamų šaltinis, tiek dėl sveikatos priežasčių, akivaizdu, jog būtina sudaryti sąlygas šioms valstybėms narėms taikyti kiekybines ribas cigaretėms, kurios gali būti įvežamos į jų teritoriją iš pereinamuoju laikotarpiu besinaudojančių valstybių narių. Tokį leidimą taikyti apribojimus tikslinga moduliuoti atsižvelgiant į tuo metu pasiektą bendrą minimalų privalomą apmokestinimo lygį ir sunkumus, su kuriais gali susidurti nukrypti leidžiančia nuostata besinaudojančios valstybės narės dėl mažesnių mokesčių kitose valstybėse narėse, kurios yra pradėjusios palaipsniui derinti savo mokesčius su bendru privalomu minimaliu apmokestinimo lygiu.

(13)

Siekiant išvengti Sąjungos minimalaus akcizo, taikomo cigarams, cigarilėms ir kitiems rūkomojo tabako produktams, išskyrus susmulkintą tabaką, kuris skirtas cigaretėms sukti, lygio sumažėjimo, reikia didinti minimalų lygį, išreikštą konkrečia suma.

(14)

Siekiant vienodo ir sąžiningo apmokestinimo, cigarečių, cigarų bei cigarilių ir kitų rūkomojo tabako produktų sąvokų apibrėžtys turėtų būti suformuluotos taip, kad atitinkamai tabako ritinėliai, kurie pagal jų ilgį gali būti laikomi dviem ar daugiau cigarečių, nustatant akcizą būtų laikomi dviem ar daugiau cigarečių; cigaras, kuris daugeliu atžvilgių panašus į cigaretę, nustatant akcizą būtų laikomas cigarete; rūkomasis tabakas, kuris daugeliu atžvilgių panašus į susmulkintą tabaką, kuris skirtas cigaretėms sukti, nustatant akcizą būtų laikomas smulkintu tabaku, o tabako liekanos būtų aiškiai apibrėžtos. Atsižvelgiant į ekonominius sunkumus, su kuriais susidurtų atitinkami ūkinės veiklos vykdytojai Vokietijoje ir Vengrijoje, Vokietijos Federacinei Respublikai ir Vengrijos Respublikai turėtų būti leista cigarų ir cigarilių naujos apibrėžties taikymą atidėti iki 2015 m. sausio 1 d.

(15)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros (6) 34 punktą valstybės narės skatinamos savo ir Sąjungos interesų labui parengti lenteles, kurios kuo geriau atspindėtų šios direktyvos ir jos perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktį, ir viešai jas paskelbti.

(16)

Todėl direktyvas 92/79/EEB, 92/80/EEB, 95/59/EB ir 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos (7) reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 92/79/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

1.   Cigaretėms taikomas mišrusis akcizas (specifinis akcizas ir ad valorem akcizas, išskyrus PVM) sudaro ne mažiau kaip 57 % vidutinės svertinės mažmeninės išleistų vartoti cigarečių pardavimo kainos. Šis akcizas neturi būti mažesnis kaip 64 EUR už 1 000 cigarečių, neatsižvelgiant į vidutinę svertinę mažmeninę pardavimo kainą.

Tačiau valstybės narės, taikančios ne mažiau kaip 101 EUR už 1 000 cigarečių akcizą pagal vidutinę svertinę mažmeninę pardavimo kainą, gali nesilaikyti pirmoje pastraipoje nustatyto 57 % reikalavimo.

2.   Nuo 2014 m. sausio 1 d. cigaretėms taikomas mišrusis akcizas sudaro ne mažiau kaip 60 % vidutinės svertinės mažmeninės išleistų vartoti cigarečių pardavimo kainos. Šis akcizas neturi būti mažesnis kaip 90 EUR už 1 000 cigarečių, neatsižvelgiant į vidutinę svertinę mažmeninę pardavimo kainą.

Tačiau valstybės narės, taikančios ne mažiau kaip 115 EUR už 1 000 cigarečių akcizą pagal vidutinę svertinę mažmeninę pardavimo kainą, gali nesilaikyti pirmoje pastraipoje nustatyto 60 % reikalavimo.

Bulgarijai, Estijai, Graikijai, Latvijai, Lenkijai, Lietuvai, Rumunijai ir Vengrijai leidžiama taikyti pereinamąjį laikotarpį iki 2017 m. gruodžio 31 d., kad būtų įgyvendinti pirmoje ir antroje pastraipose nurodyti reikalavimai.

3.   Vidutinė svertinė mažmeninė pardavimo kaina apskaičiuojama pagal visų išleistų vartoti cigarečių bendrą vertę, grindžiamą mažmenine pardavimo kaina, įskaitant visus mokesčius, padalintą iš viso išleistų vartoti cigarečių kiekio. Ji nustatoma kiekvienais metais ne vėliau kaip kovo 1 d. remiantis duomenimis, susijusiais su visais tokiais praėjusių kalendorinių metų išleistais vartoti kiekiais.

4.   Valstybės narės turi laipsniškai didinti akcizus, kad 2 dalyje nurodytą dieną būtų įvykdyti toje dalyje nurodyti reikalavimai.

5.   Kartą per metus Komisija skelbia mišriojo akcizo tarifams taikomą euro, perskaičiuoto nacionaline valiuta, vertę.

Taikomi tokie valiutų kursai, kurie yra pirmąją spalio mėnesio darbo dieną ir skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jie taikomi nuo sekančių kalendorinių metų sausio 1 dienos.

6.   Valstybės narės gali toliau taikyti tuos akcizo tarifus, kurie galiojo vykdant 5 dalyje numatytą kasmetinį tarifų koregavimą, jeigu, konvertavus eurais išreikštus akcizo tarifus, nacionaline valiuta išreikšti akcizo tarifai padidėtų mažiau nei 5 % arba mažiau nei 5 eurais, atsižvelgiant į tai, kuris tarifas yra mažesnis.“

2)

2a straipsnis pakeičiamas taip:

„2a straipsnis

1.   Jei valstybėje narėje pasikeičia vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina ir dėl to mišrusis akcizas nebesiekia 2 straipsnio atitinkamai 1 ir 2 dalių pirmuose sakiniuose nurodyto lygio, tokia valstybė narė gali nekoreguoti to akcizo iki antrųjų metų, skaičiuojant nuo įvykusio pasikeitimo, sausio 1 d.

2.   Jei valstybė narė padidina cigarečių pridėtinės vertės mokestį, ji gali sumažinti mišrųjį akcizą iki dydžio, kuris, išreikštas vidutinės svertinės mažmeninės pardavimo kainos procentine dalimi, būtų lygus pridėtinės vertės mokesčio tarifo padidėjimui, taip pat išreikštam vidutinės svertinės mažmeninės pardavimo kainos procentine dalimi, netgi jei dėl tokio koregavimo mišrusis akcizas nebesiektų 2 straipsnio atitinkamai 1 ir 2 dalių pirmuose sakiniuose nustatyto lygio, išreikšto vidutinės svertinės mažmeninės pardavimo kainos procentine dalimi.

Tačiau valstybė narė vėl padidina tą akcizą, kad iki antrųjų metų, skaičiuojant nuo įvykusio sumažėjimo, sausio 1 d. pasiektų bent jau šį lygį.“

3)

3 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Nukrypstant nuo 2 straipsnio, Prancūzija nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. gali toliau taikyti sumažintą akcizo tarifą cigaretėms, išleistoms vartoti Korsikos departamentuose, neviršijant metinės 1 200 tonų kvotos. Sumažintas tarifas:

iki 2012 m. gruodžio 31 d., ne mažiau kaip 44 % kainos tų cigarečių, kurios patenka į paklausiausių tuose departamentuose cigarečių kainų kategoriją,

nuo 2013 m. sausio 1 d., ne mažiau kaip 50 % vidutinės svertinės mažmeninės vartojimui išleistų cigarečių pardavimo kainos. Šis akcizas neturi būti mažesnis kaip 88 EUR už 1 000 cigarečių, neatsižvelgiant į vidutinę svertinę mažmeninę pardavimo kainą,

nuo 2015 m. sausio 1 d., ne mažiau kaip 57 % vidutinės svertinės mažmeninės vartojimui išleistų cigarečių pardavimo kainos. Šis akcizas neturi būti mažesnis kaip 90 EUR už 1 000 cigarečių, neatsižvelgiant į vidutinę svertinę mažmeninę pardavimo kainą.“

4)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

1.   Kas ketverius metus Komisija Tarybai teikia ataskaitą ir, atitinkamais atvejais, pasiūlymą dėl šioje direktyvoje nurodytų akcizų tarifų ir struktūros, kaip nurodyta 1995 m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 95/59/EB dėl kitų nei apyvartos mokesčių, kurie turi įtakos apdoroto tabako suvartojimui (8), 16 straipsnyje.

Rengdama ataskaitą Komisija atsižvelgia į tai, ar tinkamai veikia vidaus rinka, į realią akcizų tarifų normą ir platesnius Sutarties tikslus.

2.   1 dalyje nurodyta ataskaita visų pirma grindžiama valstybių narių pateikta informacija.

3.   Komisija, laikydamasi 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvos 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos (9) 43 straipsnyje nustatytos tvarkos, sudaro ataskaitai reikalingų statistinių duomenų sąrašą, išskyrus su atskirais fiziniais ar juridiniais asmenimis susijusius duomenis. Be duomenų, kurie lengvai prieinami valstybėms narėms, sąraše nurodomi tik tie duomenys, kurių surinkimas ir tvarkymas valstybėms narėms netampa pernelyg didele administracine našta.

4.   Komisija neskelbia ar kitaip neplatina tų duomenų, jei dėl to būtų atskleista komercinė, pramoninė ar profesinė paslaptis.

2 straipsnis

Direktyva 92/80/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

3 straipsnio 1 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Nuo 2011 m. sausio 1 d. mišrusis akcizas (specifinis akcizas ir (arba) ad valorem akcizas, išskyrus PVM) susmulkintam rūkomajam tabakui, kuris skirtas cigaretėms sukti, sudaro ne mažiau kaip 40 % išleisto vartoti susmulkinto rūkomojo tabako, kuris skirtas cigaretėms sukti, vidutinės svertinės mažmeninės pardavimo kainos arba yra ne mažesnis kaip 40 EUR už kilogramą.

Nuo 2013 m. sausio 1 d. mišrusis akcizas (specifinis akcizas ir (arba) ad valorem akcizas, išskyrus PVM) susmulkintam rūkomajam tabakui, kuris skirtas cigaretėms sukti, sudaro ne mažiau kaip 43 % išleisto vartoti susmulkinto rūkomojo tabako, kuris skirtas cigaretėms sukti, vidutinės svertinės mažmeninės pardavimo kainos arba yra ne mažesnis kaip 47 EUR už kilogramą.

Nuo 2015 m. sausio 1 d. mišrusis akcizas (specifinis akcizas ir (arba) ad valorem akcizas, išskyrus PVM) susmulkintam rūkomajam tabakui, kuris skirtas cigaretėms sukti, sudaro ne mažiau kaip 46 % išleisto vartoti susmulkinto rūkomojo tabako, kuris skirtas cigaretėms sukti, vidutinės svertinės mažmeninės pardavimo kainos arba yra ne mažesnis kaip 54 EUR už kilogramą.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. mišrusis akcizas (specifinis akcizas ir (arba) ad valorem akcizas, išskyrus PVM) susmulkintam rūkomajam tabakui, kuris skirtas cigaretėms sukti, sudarytų ne mažiau kaip 48 % išleisto vartoti susmulkinto rūkomojo tabako, kuris skirtas cigaretėms sukti, vidutinės svertinės mažmeninės pardavimo kainos arba būtų ne mažesnis kaip 60 EUR už kilogramą.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. mišrusis akcizas (specifinis akcizas ir (arba) ad valorem akcizas, išskyrus PVM) susmulkintam rūkomajam tabakui, kuris skirtas cigaretėms sukti, sudarytų ne mažiau kaip 50 % išleisto vartoti susmulkinto rūkomojo tabako, kuris skirtas cigaretėms sukti, vidutinės svertinės mažmeninės pardavimo kainos arba būtų ne mažesnis kaip 60 EUR už kilogramą.

Vidutinė svertinė mažmeninė pardavimo kaina apskaičiuojama pagal išleisto vartoti susmulkinto rūkomojo tabako, kuris skirtas cigaretėms sukti, bendrą vertę, grindžiamą mažmenine pardavimo kaina, įskaitant visus mokesčius, padalintą iš viso išleisto vartoti susmulkinto rūkomojo tabako, kuris skirtas cigaretėms sukti, kiekio. Ji nustatoma kiekvienais metais ne vėliau kaip kovo 1 d. remiantis duomenimis, susijusiais su visais tokiais praėjusių kalendorinių metų išleistais vartoti kiekiais.

Nuo 2011 m. sausio 1 d. mišrusis akcizas, išreikštas procentine dalimi, suma už kilogramą ar suma už tam tikrą vienetų skaičių, turi būti ne mažesnis kaip:

a)

cigarų ir cigarilių atveju – 5 % mažmeninės pardavimo kainos, įskaitant visus mokesčius, arba 12 EUR už 1 000 vienetų arba už kilogramą;

b)

rūkomojo tabako produktus, išskyrus susmulkintą rūkomąjį tabaką, kuris skirtas cigaretėms sukti, atveju – 20 % mažmeninės pardavimo kainos, įskaitant visus mokesčius, arba 22 EUR už kilogramą.“

2)

3 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Nukrypstant nuo 1 dalies, Prancūzija nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. gali toliau taikyti sumažintą akcizo tarifą apdorotam tabakui (išskyrus cigaretes), išleistam vartoti Korsikos departamentuose. Sumažintas tarifas:

a)

cigarams ir cigarilėms:

ne mažiau kaip 10 % mažmeninės pardavimo kainos, įskaitant visus mokesčius;

b)

susmulkintam rūkomajam tabakui, kuris skirtas cigaretėms sukti:

iki 2012 m. gruodžio 31 d. – ne mažiau kaip 27 % mažmeninės pardavimo kainos, įskaitant visus mokesčius,

nuo 2013 m. sausio 1 d. – ne mažiau kaip 30 % mažmeninės pardavimo kainos, įskaitant visus mokesčius,

nuo 2015 m. sausio 1 d. – ne mažiau kaip 35 % mažmeninės pardavimo kainos, įskaitant visus mokesčius,

c)

kitam rūkomajam tabakui:

ne mažiau kaip 22 % mažmeninės pardavimo kainos, įskaitant visus mokesčius.“

3)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

1.   Kas ketverius metus Komisija Tarybai teikia ataskaitą ir atitinkamais atvejais pasiūlymą dėl šioje direktyvoje nurodytų akcizų tarifų ir struktūros.

Rengdama ataskaitą Komisija atsižvelgia į tai, ar tinkamai veikia vidaus rinka, į realią akcizų tarifų normą ir platesnius Sutarties tikslus.

2.   1 dalyje nurodyta ataskaita visų pirma grindžiama valstybių narių pateikta informacija.

3.   Komisija, laikydamasi 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvos 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos (10) 43 straipsnyje nustatytos tvarkos, sudaro ataskaitai reikalingų statistinių duomenų sąrašą, išskyrus su atskirais fiziniais ar juridiniais asmenimis susijusius duomenis. Be duomenų, kurie paprastai prieinami valstybėms narėms, sąraše nurodomi tik tie duomenys, kurių rinkimas ir tvarkymas valstybėms narėms netampa pernelyg didele administracine našta.

4.   Komisija neskelbia ar kitaip neplatina tų duomenų, jei dėl to būtų atskleista komercinė, pramoninė ar profesinė paslaptis.

4)

5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kartą per metus Komisija skelbia mišriojo akcizo tarifams taikomą euro, perskaičiuoto nacionaline valiuta, vertę.

Taikomi tokie valiutų kursai, kurie yra pirmąją spalio mėnesio darbo dieną ir skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei įsigalioja nuo kitų kalendorinių metų sausio 1 dienos.“

3 straipsnis

Direktyva 95/59/EB iš dalies keičiama taip:

1)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

1.   Toliau išvardyti produktai laikomi cigarais arba cigarilėmis, jeigu, atsižvelgiant į jų savybes ir įprastus vartotojų lūkesčius, juos galima rūkyti tik tokius, kokie jie yra:

a)

tabako ritinėliai, įvynioti į išorinį apvalkalą, pagamintą iš natūralaus tabako;

b)

tabako ritinėliai su smulkinto mišinio užpildu, įvynioti į išorinį įprastinės cigaro spalvos apvalkalą, visiškai dengiantį produktą ir pagamintą iš regeneruoto tabako, tam tikrais atvejais apimant filtrą, tačiau cigarų su galvutėmis atveju neapimant galvutės, jeigu jų vieneto svoris, neįskaitant filtro ar kandiklio, yra ne mažesnis kaip 2,3 g ir ne didesnis kaip 10 g, o ne mažiau kaip trečdalyje ritinėlio ilgio apskritimo perimetras yra ne mažesnis kaip 34 mm.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, Vokietija ir Vengrija iki 2014 m. gruodžio 31 d. gali toliau taikyti Direktyvos 95/59/EB, iš dalies pakeistos Direktyva 2002/10/EB, 3 straipsnį.“

2)

4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Taikant akcizą, 1 dalyje nurodytas tabako ritinėlis laikomas dviem cigaretėmis, jei jo ilgis be filtro ar kandiklio yra didesnis kaip 8 cm, bet ne didesnis kaip 11 cm, ir laikomas trimis cigaretėmis, jei jo ilgis be filtro ar kandiklio yra didesnis kaip 11 cm, bet ne didesnis kaip 14 cm ir taip toliau.“

3)

5 straipsnio 2 punktas pakeičiamas taip:

„2)

mažmeninei prekybai skirtos tabako liekanos, kurioms netaikomi 3 ir 4 straipsniai, ir kurios gali būti rūkomos. Šiame straipsnyje „tabako liekanos“ – tabako lapų liekanos ir šalutiniai produktai, gauti apdorojant tabaką ar gaminant tabako produktus.“

4)

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pirmoje pastraipoje frazė „1 mm“ pakeičiami fraze „1,5 mm“;

b)

antroje pastraipoje frazė „didesnio kaip 1 mm“ pakeičiama fraze „1,5 mm ar didesnio“.

5)

7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Produktai, kurių sudėtyje yra kitų nei tabakas medžiagų, tačiau jie atitinka 3 straipsnyje išvardytus kriterijus, laikomi cigarais arba cigarilėmis.“

6)

8 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Prireikus cigaretėms taikomą akcizą gali sudaryti minimalus mokesčių komponentas, su sąlyga, kad bus griežtai laikomasi mišrios mokesčių struktūros ir specifinio akcizo komponento ribų, kaip nustatyta 16 straipsnyje.“

7)

16 straipsnis pakeičiamas taip:

„16 straipsnis

1.   Specifinio akcizo komponento procentinė dalis bendroje mokesčio sumoje nustatoma pagal vidutinę svertinę mažmeninę pardavimo kainą.

2.   Vidutinė svertinė mažmeninė pardavimo kaina apskaičiuojama pagal visų išleistų vartoti cigarečių bendrą vertę, grindžiamą mažmenine pardavimo kaina, įskaitant visus mokesčius, padalintą iš viso išleistų vartoti cigarečių kiekio. Ji nustatoma kiekvienais metais ne vėliau kaip kovo 1 d. remiantis duomenimis, susijusiais su visais tokiais praėjusių kalendorinių metų išleistais vartoti kiekiais.

3.   Iki 2013 m. gruodžio 31 d. specifinis akcizo komponentas negali sudaryti mažiau kaip 5 % arba daugiau kaip 76,5 % visos mokesčių sumos, kuri apskaičiuojama susumavus:

a)

specifinį akcizą;

b)

proporcinį akcizą ir pridėtinės vertės mokestį nuo vidutinės svertinės mažmeninės pardavimo kainos.

4.   Nuo 2014 m. sausio 1 d. cigaretėms taikomas specifinis akcizo komponentas negali sudaryti mažiau kaip 7,5 % ir daugiau kaip 76,5 % visos mokesčių sumos, kuri apskaičiuojama susumavus:

a)

specifinį akcizą;

b)

proporcinį akcizą ir pridėtinės vertės mokestį nuo vidutinės svertinės mažmeninės pardavimo kainos.

5.   Jei valstybėje narėje pasikeičia vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina ir dėl to specifinis akcizo komponentas, išreikštas visos mokesčių sumos procentine dalimi, nebesiekia 5 % arba 7,5 %, atsižvelgiant į tai, kuri riba taikoma, arba sudaro daugiau kaip 76,5 % visos mokesčių sumos, atitinkama valstybė narė, nukrypdama nuo 3 ir 4 dalių, iki antrųjų metų, skaičiuojant nuo įvykusio kainos pasikeitimo, sausio 1 d. gali nekoreguoti specifinio akcizo dydžio.

6.   Nepaisant 8 straipsnio 1 dalies, valstybės narės į cigaretėms taikomo proporcinio akcizo apskaičiavimo bazę gali neįtraukti muitų.

7.   Atsižvelgdamos į 3, 4, 5 ir 6 dalis, valstybės narės gali taikyti minimalų akcizą cigaretėms.“

8)

17 straipsnis išbraukiamas.

4 straipsnis

Direktyva 2008/118/EB iš dalies keičiama taip:

46 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Nedarant poveikio 32 straipsniui, Direktyvos 92/79/EEB 2 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje nenurodytos valstybės narės nuo 2014 m. sausio 1 d. gali taikyti kiekybinę ne mažiau kaip 300 vienetų ribą cigaretėms, kurios gali būti įvežamos į jų teritoriją iš valstybės narės, kuri pagal tos direktyvos 2 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą taiko mažesnius akcizus nei pagal 2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos nuostatas.

Direktyvos 92/79/EEB 2 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje nurodytos valstybės narės, kurios taiko ne mažesnį kaip 77 EUR už 1 000 cigarečių akcizą, neatsižvelgiant į vidutinę svertinę mažmeninę pardavimo kainą, gali nuo 2014 m. sausio 1 d. taikyti kiekybinę ne mažiau kaip 300 vienetų ribą cigaretėms, įvežamoms į jų teritoriją be jokių tolesnių akcizo mokesčių iš valstybės narės, kuri taiko mažesnį akcizą pagal tos direktyvos 2 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą.

Pagal šios dalies pirmą ir antrą pastraipas kiekybinę ribą taikančios valstybės narės apie tai informuoja Komisiją. Jos gali atlikti būtinus patikrinimus, su sąlyga, kad tokie patikrinimai nepakenks deramam vidaus rinkos veikimui.“.

5 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus siekiant laikytis šios direktyvos nuo 2011 m. sausio 1 d., nebent šioje direktyvoje numatyta kitaip. Jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

6 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

7 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

E. SALGADO


(1)  2009 m. kovo 24 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 228, 2009 9 22, p. 130.

(3)  OL L 316, 1992 10 31, p. 8.

(4)  OL L 316, 1992 10 31, p. 10.

(5)  OL L 291, 1995 12 6, p. 40.

(6)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.

(7)  OL L 9, 2009 1 14, p. 12.

(8)  OL L 291, 1995 12 6, p. 40.

(9)  OL L 9, 2009 1 14, p. 12.“

(10)  OL L 9, 2009 1 14, p. 12.“


Top