EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0069

2010/69/: 2010 m. vasario 8 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/456/EB nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 574/2007/EB dėl Išorės sienų fondo 2007–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemomis, administracinio ir finansų valdymo taisyklėmis bei fondo bendrai finansuojamų projektų išlaidų tinkamumu (pranešta dokumentu Nr. C(2010) 694)

OL L 36, 2010 2 9, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/69(1)/oj

9.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 36/30


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2010 m. vasario 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/456/EB nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 574/2007/EB dėl Išorės sienų fondo 2007–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemomis, administracinio ir finansų valdymo taisyklėmis bei fondo bendrai finansuojamų projektų išlaidų tinkamumu

(pranešta dokumentu Nr. C(2010) 694)

(Tekstas autentiškas tik anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis)

(2010/69/ES)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 574/2007/EB dėl Išorės sienų fondo 2007–2013 m. laikotarpiui pagal Solidarumo ir migracijos srautų valdymo bendrąją programą įsteigimo (1), ypač į jo 25 straipsnį,

kadangi:

(1)

Sprendimas Nr. 574/2007/EB įgyvendintas Komisijos sprendimu 2008/456/EB (2).

(2)

Atsižvelgiant į patikimo finansų valdymo principą reikia nustatyti metinėms programoms priskirtinų išankstinių mokėjimų bendros sumos viršutinę ribą.

(3)

Remdamasi prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsniais Danija nedalyvavo priimant Sprendimą Nr. 574/2007/EB, todėl jis nėra jai privalomas ar taikomas. Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad Sprendimu Nr. 574/2007/EB plėtojamas Šengeno acquis pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečios dalies V antraštinės dalies nuostatas, Danija pagal minėto protokolo 4 straipsnį 2007 m. birželio 19 d. raštu pranešė apie Sprendimo Nr. 574/2007/EB perkėlimą į savo nacionalinę teisę. Todėl pagal tarptautinę teisę šis sprendimas jai privalomas.

(4)

Šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė, remdamasi 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimu 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (3), nedalyvauja. Todėl Jungtinei Karalystei jis nėra privalomas ar taikomas.

(5)

Šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (4). Todėl Airijai jis nėra privalomas ar taikomas.

(6)

Kalbant apie Islandiją ir Norvegiją, Sprendimu Nr. 574/2007/EB plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarime dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (5), kurios patenka į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (6), 1 straipsnio A ir B punktuose nurodytas sritis.

(7)

Kalbant apie Šveicariją, Sprendimu Nr. 574/2007/EB plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (7), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A ir B punktuose nurodytas sritis, minėtą sprendimą siejant su 2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimo 2008/146/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos bendrijos vardu (8) 3 straipsniu.

(8)

Kalbant apie Lichtenšteiną, Sprendimu Nr. 574/2007/EB plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A ir B punktuose nurodytas sritis, minėtą sprendimą siejant su 2008 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimu 2008/261/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis pasirašymo Europos bendrijos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo (9) 3 straipsniu.

(9)

Todėl Sprendimą 2008/456/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2008/456/EB iš dalies keičiamas taip:

1.

24 straipsnio pavadinimas keičiamas taip:

„Pažangos ir galutinės ataskaitos dėl metinių programų įgyvendinimo ir mokėjimo prašymų“

2.

24 straipsnis papildomas šia 4 dalimi:

„4.   Kaip nurodyta pagrindinio teisės akto 41 straipsnio 3 ir 4 dalyse, išankstinių mokėjimų valstybei narei bendra suma neviršija 90 % visos sumos, skirtos tai valstybei narei finansavimo sprendimu, kuriuo patvirtinama metinė programa.

Jeigu valstybė narė nacionaliniu lygmeniu paskyrė mažesnę sumą negu visa finansavimo sprendime, kuriuo patvirtinama metinė programa, paskirta suma, išankstinių mokėjimų bendra suma neviršija 90 % nacionaliniu lygmeniu paskirtos sumos.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei, Bulgarijos Respublikai, Čekijos Respublikai, Vokietijos Federacinei Respublikai, Estijos Respublikai, Graikijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Italijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei, Vengrijos Respublikai, Maltos Respublikai, Nyderlandų Karalystei, Austrijos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Portugalijos Respublikai, Rumunijai, Slovėnijos Respublikai, Slovakijos Respublikai, Suomijos Respublikai ir Švedijos Karalystei.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 8 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 144, 2007 6 6, p. 22.

(2)  OL L 167, 2008 6 27, p. 1.

(3)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(4)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(5)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(6)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(7)  OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

(8)  OL L 53, 2008 2 27, p. 1.

(9)  OL L 83, 2008 3 26, p. 3.


Top