EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0109

2010 m. vasario 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 109/2010 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

OL L 36, 2010 2 9, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/109/oj

9.2.2010   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 36/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 109/2010

2010 m. vasario 5 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Sąjungos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius.

(3)

Laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turėtų būti klasifikuojamos priskiriant KN kodus, nurodytus 2 skiltyje, remiantis 3 skiltyje išdėstytais motyvais.

(4)

Reikėtų numatyti, kad valstybių narių muitinių pateikta šio reglamento nuostatų neatitinkančia privalomąja tarifine informacija dėl prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje, vadovaujantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalimi, jos turėtojas galėtų remtis dar tris mėnesius.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant minėtos lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, dar galima remtis tris mėnesius, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalimi.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 5 d.

Komisijos vardu, Pirmininko vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Gaminį sudaro:

maždaug 33 cm aukščio ir maždaug 29 cm skersmens cilindro formos talpykla iš plieno,

plieninis dangtis su dviem apskritomis angomis, kurių skersmuo atitinkamai maždaug 5 cm ir 6 cm,

maždaug 8 cm aukščio ir maždaug 12,5 cm skersmens cilindro formos tinklelis iš plieno,

lankstaus plieno vamzdelis ir

siurbiamoji tūta.

Plieninis tinklelis įmontuotas ant apatinės dangčio pusės po viena iš angų.

Vamzdelis su siurbiamąja tūta įmontuotas į kitą angą.

Gaminys skirtas valymui, pavyzdžiui, židinių, kartu naudojant dulkių siurblį, kai dulkių siurblio žarna prijungiama prie viršutinėje dangčio pusėje esančios angos, uždengtos tinkleliu.

Siurbiant stambiosios dalelės lieka talpyklos apačioje, o ore esančios dalelės iš oro srauto filtruojamos per tinklelį.

8421 39 20

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, XV skyriaus 1 pastabos f punktu ir KN kodus 8421, 8421 39 ir 8421 39 20 atitinkančiais prekių aprašymais.

Kadangi cilindro formos tinklelis sulaiko ore esančias daleles ir per jį praleidžiamas tik išvalytas oras, jis veikia kaip filtras. Todėl gaminys turi filtravimo ar valymo mašinų, priskiriamų 8421 pozicijai, charakteristikas.

Gaminys nepriskirtinas 7323 pozicijai kaip namų apyvokos reikmuo iš plieno, nes pagal XV skyriaus 1 pastabos f punktą minėtas skyrius netaikomas XVI skyriui priskiriamiems gaminiams.

Todėl gaminys klasifikuotinas kaip filtravimo arba valymo mašina, priskiriant KN kodą 8421 39 20.


Top