EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0902

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimas 2009/902/TVR, įkuriantis Europos nusikalstamumo prevencijos tinklą (EUCPN) ir panaikinantis Sprendimą 2001/427/TVR

OL L 321, 2009 12 8, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokumentas paskelbtas specialiajame (-iuosiuose) leidime (-uose) (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/902/oj

8.12.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 321/44


TARYBOS SPRENDIMAS 2009/902/TVR

2009 m. lapkričio 30 d.

įkuriantis Europos nusikalstamumo prevencijos tinklą (EUCPN) ir panaikinantis Sprendimą 2001/427/TVR

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 30 straipsnio 1 dalį, 31 straipsnį ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės iniciatyvą (1),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

1999 m. spalio 15–16 d. Tamperės Europos Vadovų Taryba nusprendė, kad reikia parengti nusikalstamumo prevencijos priemones, keistis geriausios praktikos pavyzdžiais ir stiprinti kompetentingų nacionalinių nusikalstamumo prevencijos institucijų tinklą ir šioje srityje besispecializuojančių nacionalinių organizacijų bendradarbiavimą, nustatydama, kad pagrindiniai šio bendradarbiavimo prioritetai yra nepilnamečių, miesto vietovių ir su narkotikais susijęs nusikalstamumas. Šiuo tikslu buvo paraginta atlikti Bendrijos finansuojamos programos galimybių studiją.

(2)

Europos Sąjungos naujojo tūkstantmečio pradžios organizuoto nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės strategijos (2) 6 rekomendacijoje numatyta, kad Tarybai turi padėti tinkamą kvalifikaciją turintys nusikalstamumo prevencijos ekspertai, pvz., nacionaliniai kontaktiniai asmenys, arba turi būti įkurtas nacionalinių nusikalstamumo prevencijos organizacijų ekspertų tinklas.

(3)

Tarybos sprendimu 2001/427/TVR buvo įkurtas Europos nusikalstamumo prevencijos tinklas (3).

(4)

2008–2009 m. atlikto Europos nusikalstamumo prevencijos tinklo išorės vertinimo metu buvo nustatytos galimybės Tinklą sustiprinti; tam pritarė EUCPN valdyba, ir todėl būtina panaikinti Sprendimą 2001/427/TVR ir jį pakeisti nauju Tarybos sprendimu dėl Tinklo.

(5)

Vertinimo metu nustatyta, kad nacionaliniai atstovai turėtų aktyviau dalyvauti Tinklo veikloje.

(6)

Siekiant sustiprinti Tinklą reikia padaryti keletą pakeitimų, be kita ko, pakeisti nuostatas dėl kontaktinių atstovų, sekretoriato, valdybos struktūros ir jos užduočių, įskaitant pirmininko skyrimą.

(7)

Tinklo sudėties pakeitimai turėtų būti veiksmingi ir ekonomiški, atsižvelgiant į ankstesnę valstybių narių patirtį finansavimo srityje ir vykdant sekretoriato bei kitas Tinklo užduotis. Valdyba turėtų aktyviau bendradarbiauti nagrinėdama ir visapusiškai išnaudodama finansavimo iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto galimybes. Tai galėtų būti daroma remiantis pagrindų partnerystės susitarimais arba todėl, kad Tinklas yra įtrauktas į pripažįstamų monopolinių organų sąrašą atitinkamoje finansavimo programoje.

(8)

Kitos nuostatos turėtų būti grindžiamos Sprendimu 2001/427/TVR,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Įkūrimas

Įkuriamas Europos nusikalstamumo prevencijos tinklas (toliau – Tinklas). Jis laikomas pagal Sprendimą 2001/427/TVR įkurto Europos nusikalstamumo prevencijos tinklo teisių perėmėju.

2 straipsnis

Tikslas

1.   Tinklas prisideda prie įvairių nusikalstamumo prevencijos Sąjungos lygiu aspektų plėtojimo atsižvelgdamas į Europos Sąjungos nusikalstamumo prevencijos strategiją ir remia nacionaliniu bei vietos lygiais vykdomą nusikalstamumo prevencijos veiklą.

2.   Nusikalstamumo prevencija apima visas priemones, kurios yra skirtos sumažinti ar kitaip padėti mažinti nusikalstamumą ir piliečių nesaugumo jausmą, tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai, tiesiogiai užkertant kelią nusikalstamai veiklai arba imantis politinių priemonių ir veiksmų, skirtų mažinti nusikaltimų įvykdymo galimybes ir priežastis. Tai apima vyriausybės, kompetentingų institucijų, baudžiamosios teisenos institucijų, vietos savivaldos institucijų ir Europoje jų įkurtų specialistų asociacijų, privačiojo ir savanoriškos veiklos sektorių, mokslo darbuotojų ir visuomenės veiklą, palaikomą žiniasklaidos.

3 straipsnis

Struktūra ir sudėtis

1.   Tinklą sudaro valdyba ir sekretoriatas, taip pat kontaktiniai atstovai, kuriuos gali paskirti kiekviena valstybė narė.

2.   Valdybą sudaro nacionaliniai atstovai, pirmininkas ir vykdomasis komitetas.

3.   Kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinį atstovą ir gali paskirti pakaitinį atstovą.

4.   Pirmininkas skiriamas iš nacionalinių atstovų.

5.   Vykdomajam komitetui vadovauja pirmininkas ir jį sudaro ne daugiau kaip šeši valdybos nariai bei Komisijos paskirtas atstovas.

4 straipsnis

Tinklo užduotys

Tinklas visų pirma:

a)

sudaro palankesnes sąlygas nusikalstamumo prevencijos srities subjektams bendradarbiauti, palaikyti ryšius ir keistis informacija bei patirtimi;

b)

renka, vertina ir praneša įvertintą informaciją, įskaitant vykdomos nusikalstamumo prevencijos veiklos geros praktikos pavyzdžius;

c)

organizuoja konferencijas, visų pirma metinę geriausios praktikos konferenciją, ir kitus renginius, įskaitant kasmetinius Europos nusikalstamumo prevencijos apdovanojimus, skirtus Tinklo tikslams pasiekti, ir plačiai dalijasi jų rezultatais;

d)

prireikus suteikia galimybę Tarybai ir Komisijai pasinaudoti jo patirtimi;

e)

kiekvienais metais per valdybą ir kompetentingus darbo organus teikia Tarybai savo veiklos ataskaitą. Tarybos bus prašoma patvirtinti ataskaitą ir ją perduoti Europos Parlamentui;

f)

parengia darbo programą, grindžiamą aiškiai apibrėžta strategija, kurioje atsižvelgiama į susijusių nusikalstamumo pavojų nustatymą ir atsaką į juos, bei šią darbo programą įgyvendina.

5 straipsnis

Keitimasis informacija

Savo užduotims atlikti Tinklas:

a)

teikia pirmenybę daugiafunkciniam požiūriui;

b)

per nacionalinius atstovus ir kontaktinius atstovus palaiko glaudžius ryšius su valstybių narių nusikalstamumo prevencijos įstaigomis, vietos institucijomis, vietiniais partneriais ir pilietine visuomene, taip pat su mokslinių tyrimų institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis;

c)

sukuria savo interneto svetainę, kurioje pateikiamos jo reguliarios ataskaitos ir kita naudinga informacija, visų pirma geriausios praktikos pavyzdžių santrauka, ir užtikrina jos techninę priežiūrą;

d)

siekia naudoti ir skatinti pagal Sąjungos programas finansuojamų su nusikalstamumo prevencija susijusių projektų rezultatus.

6 straipsnis

Pareigos

1.   Vykdomasis komitetas teikia pirmininkui pagalbą siekdamas užtikrinti, inter alia:

a)

Tinklo strategijos, kuriai turi pritarti valdyba, parengimą;

b)

veiksmingą valdybos veiklą ir

c)

darbo programos parengimą ir įgyvendinimą.

2.   Valdybos užduotys apima:

a)

tinkamo Tinklo funkcionavimo pagal šį sprendimą užtikrinimą, įskaitant sprendimų dėl praktinio sekretoriato funkcijų organizavimo priėmimą;

b)

finansinio reglamento parengimą ir priėmimą;

c)

pritarimą Tinklo strategijai, kuria padedama plėtoti nusikalstamumo prevenciją Sąjungos lygiu;

d)

Tinklo darbo programos patvirtinimą ir įgyvendinimo užtikrinimą;

e)

Tinklo veiklos metinės ataskaitos patvirtinimą.

3.   Valdyba vieningai patvirtina savo darbo tvarkos taisykles, kuriose, inter alia, yra nuostatos dėl pirmininko ir vykdomojo komiteto narių skyrimo ir kadencijos trukmės, valdybos sprendimų priėmimo tvarkos, kalbų vartojimo tvarkos, sekretoriato uždavinių, organizavimo bei išteklių ir administracinės tvarkos bendradarbiaujant su kitais subjektais, kaip nurodyta 8 straipsnyje.

4.   Sekretoriatas padeda valdybai. Jis nuolat veikia visapusei Tinklo naudai, laikydamasis deramo konfidencialumo principų. Jo uždaviniai yra šie:

a)

teikti administracinę ir bendrą paramą rengiant posėdžius, seminarus ir konferencijas; rengti metinės ataskaitos projektą ir darbo programą, padėti įgyvendinti darbo programą ir būti centriniu ryšių palaikymo su Tinklo nariais punktu;

b)

atlikti analitinę ir paramos funkciją siekiant nustatyti vykdomą mokslinių tyrimų veiklą nusikalstamumo prevencijos srityje ir susijusią informaciją, kuri būtų naudinga Tinklui;

c)

būti atsakingam už Tinklo interneto svetainės prieglobą, plėtojimą ir techninę priežiūrą.

5.   Kiekvienas nacionalinis atstovas skatina Tinklo veiklą nacionaliniu ir vietos lygiais bei sudaro palankesnes sąlygas medžiagos nusikalstamumo prevencijos srityje teikimui, laikymui ir keitimuisi ja tarp jo valstybės narės ir Tinklo.

6.   Kontaktiniai atstovai padeda nacionaliniams atstovams Tinkle keistis nacionaline informacija ir patirtimi nusikalstamumo prevencijos srityje.

7.   Sekretoriatas atsiskaito pirmininkui ir vykdomajam komitetui, kurie prižiūri jo veiklą.

8.   Valstybės narės yra atsakingos už Tinklo ir jo veiklos finansavimą. Valstybės narės per valdybą bendradarbiauja siekdamos užtikrinti Tinklo ir jo veiklos ekonomišką finansavimą.

9.   8 dalis nepažeidžia galimybių pretenduoti į finansinę paramą iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto ir ją gauti.

7 straipsnis

Valdybos posėdžiai

Pirmininko kvietimu valdyba posėdžiauja bent vieną kartą per pusmetį.

8 straipsnis

Bendradarbiavimas su kitais subjektais

Tinklas gali bendradarbiauti su kitais subjektais, kompetentingais nusikalstamumo prevencijos srityje, kai tai svarbu jo tikslams pasiekti.

9 straipsnis

Vertinimas

Iki 2012 m. lapkričio 30 d. Komisija pateikia Tarybai Tinklo veiklos įvertinimo ataskaitą, akcentuodama Tinklo ir jo sekretoriato darbo veiksmingumą, tinkamai atsižvelgdama į Tinklo bei kitų suinteresuotųjų subjektų sąveiką. Remiantis šio įvertinimo rezultatais atliekamas įvertinimas, siekiant nustatyti galimybes, kurios galėtų būti įgyvendintos, pavyzdžiui, perkėlus sekretoriatą į veikiančią agentūrą.

10 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2001/427/TVR panaikinamas.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2009 m. lapkričio 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

B. ASK


(1)  OL C 222, 2009 9 15, p. 2.

(2)  OL C 124, 2000 5 3, p. 1.

(3)  OL L 153, 2001 6 8, p. 1.


Top