EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0491

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 491/2009, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas ( Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas )

OJ L 154, 17.6.2009, p. 1–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 068 P. 121 - 176

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/491/oj

17.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 154/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 491/2009

2009 m. gegužės 25 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 36 ir 37 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Siekiant supaprastinti bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) reguliavimo aplinką, Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (2) buvo panaikinti ir vienu bendru teisės aktu pakeisti visi reglamentai, Tarybos priimti nuo bendrosios žemės ūkio politikos vykdymo pradžios bendram žemės ūkio produktų arba produktų grupių rinkos organizavimui sukurti.

(2)

Kaip paaiškinta Bendrame BRO reglamente, vykdant supaprastinimą nebuvo siekiama įvertinti, ar reikalingi politiniai sprendimai, priimti per daugelį BŽŪP vykdymo metų. Todėl jame nenumatyta jokių naujų priemonių. Taigi, Bendras BRO reglamentas atspindi politinius sprendimus, priimtus iki Komisijos siūlomo jo teksto pateikimo.

(3)

Tuo metu, kai buvo vykdomos derybos dėl Bendro BRO reglamento ir vykdoma jo priėmimo procedūra, Taryba taip pat pradėjo derėtis dėl vyno sektoriaus politikos reformos, kurios struktūra buvo sukurta priėmus Tarybos reglamentą (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (3). Kaip nurodyta Bendrame BRO reglamentee, nuo pat pradžių į Bendrą BRO reglamentą buvo įtrauktos tik tos vyno sektoriaus nuostatos, kurioms netaikytinos jokios politikos reformos. Tos pagrindinės nuostatos, kurioms taikyti politikos pakeitimai, turėtų būti įtrauktos į Bendrą BRO reglamentą, kai jos bus priimtos. Kadangi tos pagrindinės nuostatos jau priimtos, vyno sektorius dabar jau visas turėtų būti įtrauktas į Bendrą BRO reglamentą, įtraukiant į jį Reglamentu (EB) Nr. 479/2008 priimtus politinius sprendimus.

(4)

Įtraukiant šias nuostatas į Bendrą BRO reglamentą, reikėtų laikytis to paties požiūrio, kurio buvo laikomasi priimant Bendrą BRO reglamentą, t. y. neginčyti politinių sprendimų, kuriuos Taryba priėmė priimdama tas nuostatas, ir neginčyti tų politinių sprendimų motyvacijos, išreikštos atitinkamų reglamentų konstatuojamosiose dalyse.

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Bendrą BRO reglamentą.

(6)

Į Bendrą BRO reglamentą įtrauktos nuostatos dėl Sutartyje numatytų konkurencijos taisyklių taikymo sektoriuose, kuriems taikomas Bendras BRO reglamentas. Anksčiau tokia nuostata buvo įtraukta į 2006 m. liepos 24 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1184/2006 dėl tam tikrų konkurencijos taisyklių taikymo žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai jais (4). Todėl Bendru BRO reglamentu buvo iš dalies pakeista Reglamento (EB) Nr. 1184/2006 taikymo sritis. Kadangi visam vyno sektoriui pradedamas taikyti Bendras BRO reglamentas ir jame numatytos konkurencijos taisyklės, turėtų būti numatyta nuostata dėl vyno sektoriaus išbraukimo iš Reglamento (EB) Nr. 1184/2006 taikymo srities.

(7)

Tinka paaiškinti, kad bet kuris valstybės pagalbos elementas, kuris gali būti įtrauktas į šiame reglamente nurodytas nacionalines paramos programas, turi būti įvertintas atsižvelgiant į materialines Bendrijos taisykles, taikomas valstybės pagalbai. Kadangi šiame reglamente nustatyta procedūra suteikia Komisijai galimybę užtikrinti, kad būtų laikomasi materialiųjų Bendrijos taisyklių, taikomos valstybės pagalbai, pirmiausia – nustatytų „Bendrijos 2007–2013 m. valstybės pagalbos žemės ūkio ir miškų sektoriuose gairėse“ (5), todėl nereikėtų reikalauti jokio pranešimo pagal Sutarties 88 straipsnį, arba 1999 m. kovo 22 d. Tarybos sprendimą (EB) Nr. 659/1999nustatantį išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (6).

(8)

Teisinio tikrumo tikslais, tinka prisiminti, kad Reglamento (EB) Nr. 479/2008 panaikinimas neturi įtakos jokio teisės akto, priimto to panaikinto teisės akto pagrindu, teisėtumui.

(9)

Siekiant užtikrinti, kad pereinant nuo Reglamento (EB Nr. 479/2008 nuostatų taikymo prie šiame reglamente nurodytų nuostatų taikymo nekiltų trikdžių šiais 2008–2009 vyno prekybos metais, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007 iš dalies keičiamas taip:

1.

1 straipsnio 2 dalis panaikinama.

2.

3 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„ca)

nuo rugpjūčio 1 d. iki kitų metų liepos 31 d. vyno sektoriuje;“

3.

55 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pavadinimas pakeičiamas taip:

„55 straipsnis

Kvotų sistemos ir gamybos potencialas“;

b)

įterpiama ši dalis:

„2a.   Vyno sektoriuje gamybos potencialo taisyklės dėl neteisėto sodinimo, pereinamojo laikotarpio sodinimo teisės ir vynmedžių išnaikinimo schema taikomos pagal IVa skirsnio nuostatas.“;

4.

II dalies I antraštinės dalies III skyriaus IV skirsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

5.

85 straipsnyje įžanginiai žodžiai pakeičiami taip:

„Komisija priima išsamias I-IIIa skirsnių taikymo taisykles, kurios pirmiausia gali būti susijusios su:“;

6.

II dalies I antraštinės dalies III skyrius papildomas šiuo IVa skirsniu:

IVa   skirsnis

Vyno sektoriaus gamybos potencialas

I   poskirsnis

Sodinimas be sodinimo teisių

85a straipsnis

Sodinimas be sodinimo teisių po 1998 m. rugpjūčio 31 d.

1.   Augintojai savo sąskaita išnaikina vynmedžius be atitinkamos sodinimo teisės, kai taikytina, po 1998 m. rugpjūčio 31 d. vynmedžiais apsodintuose plotuose.

2.   Kol tokie vynmedžių plotai bus išnaikinti, kaip nurodyta 1 dalyje, toje dalyje nurodytuose plotuose užaugintas vynuoges ir iš tokių vynuogių pagamintus produktus galima išleisti į apyvartą tik distiliavimo tikslais ir tik gamintojo sąskaita. Distiliuojant gautų produktų negalima naudoti alkoholiui, kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra 80 % tūrio ar mažesnė, gaminti.

3.   Nepanaikindamos, jei taikytina, valstybių narių anksčiau nustatytų sankcijų, valstybės narės šių vynmedžių išnaikinimo įsipareigojimų nesilaikantiems gamintojams baudas taiko, atsižvelgdamos į pažeidimo rimtumą, mastą ir trukmę.

4.   Pereinamuoju laikotarpiu taikomo draudimo sodinti naujus vynmedžius galiojimo pabaiga – 2015 m. gruodžio 31 d., kaip numatyta 85g straipsnio 1 dalyje, neturės poveikio šiame straipsnyje numatytiems įsipareigojimams.

85b straipsnis

Iki 1998 m. rugsėjo 1 d. neteisėtai apsodintų plotų privalomas sureguliavimas

1.   Augintojai, sumokėję mokestį ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d. sureguliuoja plotus, be atitinkamos sodinimo teisės, jei taikytina, vynmedžiais apsodintus iki 1998 m. rugsėjo 1 d.

Nepažeidžiant sąskaitų patvirtinimo procedūrų, pirmos pastraipos nuostatos netaikomos plotams, sureguliuotiems remiantis Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 2 straipsnio 3 dalimi.

2.   1 dalyje nurodytą mokestį nustato valstybės narės. Jis yra mažiausiai du kartus didesnis už vidutinę tam tikros sodinimo teisės atitinkamame regione vertę.

3.   Kol tokie plotai bus pradėti reguliuoti, kaip nurodyta 1 dalyje, toje dalyje nurodytuose plotuose užaugintas vynuoges arba iš tokių vynuogių pagamintus produktus galima išleisti į apyvartą tik distiliavimo tikslais ir tik gamintojo sąskaita. Šių produktų negalima naudoti alkoholiui, kurio faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra 80 % tūrio ar mažesnė, gaminti.

4.   1 dalyje nurodytus neteisėtai apsodintus plotus, kurie nėra sureguliuoti pagal tos dalies nuostatas iki 2009 m. gruodžio 31 d., atitinkami augintojai išnaikina savo sąskaita.

Valstybės narės šių vynmedžių išnaikinimo įsipareigojimų nesilaikantiems augintojams baudas taiko, atsižvelgdamos į pažeidimo rimtumą, mastą ir trukmę.

Kol bus pradėtas vykdyti pirmoje pastraipoje nurodytas vynmedžių plotų išnaikinimas, mutatis mutandis taikoma 3 dalis.

5.   Pereinamojo laikotarpio draudimo apsodinti naujus plotus pabaiga 2015 m. gruodžio 31 d., kaip nurodyta 85g straipsnio 1 dalyje, netaikoma 3 ir 4 dalyse nurodytiems įsipareigojimams.

85c straipsnis

Neišleidimo į apyvartą arba distiliavimo tikrinimas

1.   Atsižvelgdamos į 85a straipsnio 2 dalies ir 85b straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatas valstybės narės reikalauja, kad būtų pateiktas įrodymas, kad atitinkami produktai nebuvo išleisti į apyvartą arba, kai atitinkami produktai distiliuojami, kad būtų pateiktos distiliavimo sutartys.

2.   Valstybės narės patikrina 1 dalyje nurodytus neišleidimo į apyvartą ir distiliavimo atvejus. Nustačiusios reikalavimų nesilaikymą, jos taiko baudas.

3.   Valstybės narės praneša Komisijai apie plotus, kuriuose gauta produkcija turi būti distiliuojama, ir atitinkamą alkoholio kiekį.

85d straipsnis

Papildomos priemonės

Už 85b straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytus plotus, kol jie nėra sureguliuoti, ir už 85a straipsnio 1 dalyje nurodytus plotus negali būti skiriamos jokios nacionalinės ar Bendrijos paramos priemonės.

85e straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

Komisija priima išsamias šio poskirsnio įgyvendinimo taisykles.

Į šias priemones gali būti įtraukta:

a)

informacija apie reikalavimus, kurie keliami valstybėms narėms pateikiant pranešimus, įskaitant galimą Xb priede nurodytų biudžeto asignavimų sumažinimą reikalavimų nesilaikymo atvejais;

b)

informacija apie baudas, kurias valstybės narės gali skirti 85a, 85b ir 85c straipsniuose nustatytų įpareigojimų nesilaikymo atvejais.

II   poskirsnis

Laikinoji vynmedžių sodinimo tvarka

85f straipsnis

Trukmė

Šis poskirsnis taikomas iki 2015 m. gruodžio 31 d.

85g straipsnis

Draudimas sodinti vynmedžius, kai taikoma laikinoji vynmedžių sodinimo tvarka

1.   Nepažeidžiant 120a straipsnio 1–6 dalių ir ypač jo 4 dalies nuostatų, pagal 120a straipsnio 2 dalį klasifikuojamų vyninių vynuogių rūšių vynmedžių sodinimas yra draudžiamas.

2.   Taip pat draudžiama pagal 120a straipsnio 2 dalį klasifikuojamų rūšių vyninius vynmedžius skiepyti į kitų rūšių vyninius vynmedžius, išskyrus tuos, kurie nurodyti tame straipsnyje.

3.   Nepaisant 1 ir 2 dalies nuostatų, sodinti ir skiepyti, kaip nurodyta tose dalyse, leidžiama, jei suteikta:

a)

nauja sodinimo teisė, kaip numatyta 85h straipsnyje;

b)

atsodinimo teisė, kaip numatyta 85i straipsnyje;

c)

iš rezervo suteikta sodinimo teisė, kaip numatyta 85j ir 85k straipsniuose.

4.   3 dalyje nurodytos sodinimo teisės suteikiamos hektarais.

5.   Valstybės narės gali nuspręsti toliau taikyti 1 dalyje nurodytą draudimą savo teritorijoje arba atskirose teritorijos dalyse ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Tokiais atvejais šiame poskirsnyje, įskaitant šį straipsnį, išdėstytos draudimą sodinti vynmedžius pereinamuoju laikotarpiu reglamentuojančios taisyklės atitinkamai taikomos konkrečioje valstybėje narėje.

85h straipsnis

Naujos sodinimo teisės

1.   Valstybės narės gali suteikti augintojams naujas sodinimo teises šiuose plotuose:

a)

skirtuose naujam apsodinimui, vykdomam pagal žemės stambinimo arba privalomojo pirkimo dėl viešųjų interesų priemones, priimtas pagal nacionalinę teisę;

b)

skirtuose eksperimentinėms reikmėms;

c)

skirtuose skiepų daigynams; arba

d)

iš kurių gautas vynas arba vyno produktai skirti tik vynuogių augintojo namų ūkio reikmėms.

2.   Naujai suteiktos sodinimo teisės:

a)

yra naudojamos to augintojo, kuriam jos buvo suteiktos;

b)

turi būti panaudotos iki antrų vyno metų pabaigos, skaičiuojant nuo tų metų, kai tokios teisės buvo suteiktos;

c)

turi būti panaudotos tuo tikslu, kuriuo jos buvo suteiktos.

85i straipsnis

Atsodinimo teisės

1.   Valstybės narės suteikia atsodinimo teises vynuogynų plotą jau išnaikinusiems augintojams.

Tačiau atsodinimo teisė nesuteikiama už tuos išnaikintus plotus, už kuriuos yra skirta vynmedžių išnaikinimo priemoka pagal III poskirsnį.

2.   Valstybės narės gali suteikti atsodinimo teises augintojams, kurie įsipareigoja išnaikinti vynmedžiais apsodintą plotą. Tokiais atvejais įsipareigotas išnaikinti plotas yra išnaikinamas ne vėliau kaip iki trečiųjų metų po naujųjų vynmedžių, kuriems pasodinti buvo suteiktos atsodinimo teisės, pasodinimo pabaigos.

3.   Atsodinimo teisės suteikiamos plotui, kuris pagal gaunamą derlių prilygsta išnaikintam plotui.

4.   Atsodinimo teisėmis naudojamasi valdoje, kuriai jos buvo suteiktos. Valstybės narės gali papildomai numatyti, kad tokiomis atsodinimo teisėmis būtų naudojamasi tik plote, kuriame vynmedžiai buvo išnaikinti.

5.   Valstybės narės, nukrypdamos nuo 4 dalies, gali nuspręsti, kad visas atsodinimo teises ar tik jų dalį galima perleisti kitai valdai toje pačioje valstybėje narėje šiais atvejais:

a)

kai dalis atitinkamos valdos yra perleidžiama tai kitai valdai;

b)

kai plotai toje kitoje valdoje yra skirti:

i)

vynui su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda gaminti; arba

ii)

skiepų daigynams.

Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje bendras gamybos potencialas dėl pirmoje pastraipoje nurodytos leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo nepadidės, visų pirma tais atvejais, kai atsodinimo teisės iš nedrėkinamų plotų perkeliamos drėkinamiems plotams.

6.   Į atsodinimo teises panašioms teisėms, įgytoms pagal ankstesnius Bendrijos ar nacionalinius teisės aktus, 1–5 dalių nuostatos taikomos mutatis mutandis.

7.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 4 straipsnio 5 dalį suteiktomis atsodinimo teisėmis pasinaudojama per toje dalyje numatytus laikotarpius.

85j straipsnis

Nacionalinis ir regioninis sodinimo teisių rezervas

1.   Siekdamos pagerinti gamybos potencialo valdymą, valstybės narės sudaro nacionalinį sodinimo teisių rezervą arba regioninius rezervus.

2.   Valstybės narės, kurios sudarė nacionalinį arba regioninius sodinimo teisių rezervus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1 493/1999, gali jais naudotis tol, kol taiko pereinamojo laikotarpio sodinimo teisių tvarką pagal šį poskirsnį.

3.   Tokios toliau nurodytos sodinimo teisės, jei jos nepanaudojamos per nurodytą laikotarpį, perduodamos nacionaliniam rezervui arba regioniniams rezervams:

a)

naujos sodinimo teisės;

b)

atsodinimo teisės;

c)

iš rezervo suteiktos sodinimo teisės.

4.   Augintojai gali perleisti atsodinimo teises nacionaliniam rezervui arba regioniniams rezervams. Valstybė narė, atsižvelgdama į šalių teisėtus interesus, nustato tokio perleidimo (prireikus – už užmokestį iš nacionalinių fondų) sąlygas.

5.   Nukrypdamos nuo 1 dalies nuostatų, valstybės narės gali nuspręsti netaikyti rezervų sistemos, jeigu jos gali įrodyti, kad jų teritorijoje egzistuoja veiksminga alternatyvi sodinimo teisių valdymo sistema. Taikant tą sistemą, prireikus, gali būti nukrypta nuo atitinkamų šio poskirsnio nuostatų.

Pirmos pastraipos nuostatos taip pat taikomos toms valstybėms narėms, kurios nutraukia nacionalinių arba regioninių rezervų naudojimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999.

85k straipsnis

Sodinimo teisių suteikimas iš rezervo

1.   Valstybės narės gali suteikti teises iš rezervo:

a)

nemokamai jaunesniems kaip 40 metų augintojams, kurie turi atitinkamus profesinius įgūdžius ir kompetenciją, pirmą kartą kuriasi valdoje ir yra tokios valdos vadovai;

b)

už užmokestį į nacionalinį arba, atitinkamai, regioninį fondą augintojams, kurie ketina panaudoti teises vynuogynams, kurių produkcija atiduodama į garantuotas pardavimo rinkas, sodinti.

Pirmos pastraipos b punkte nurodytų mokamų sumų dydžiui nustatyti valstybės narės apibrėžia kriterijus, kurie gali skirtis priklausomai nuo galutinio atitinkamų vynuogynų produkto ir nuo likusio pereinamojo laikotarpio, kuriuo taikomas draudimas sodinti naujus vynmedžius, kaip numatyta 85 g straipsnio 1 ir 2 dalyje.

2.   Kai išnaudojamos rezervo sodinimo teisės, valstybės narės užtikrina, kad:

a)

vieta, naudojamos veislės ir auginimo metodika leistų užtikrinti, jog galutinė produkcija bus pritaikyta rinkos poreikiams;

b)

derlius būtų tipiškas to regiono vidutinis derlius, visų pirma kai nedrėkinamiems plotams suteiktos sodinimo teisės naudojamos drėkinamuose plotuose.

3.   Iš rezervo suteiktos ir nuo suteikimo iki antrų vyno metų pabaigos nepanaudotos sodinimo teisės panaikinamos ir grąžinamos į rezervą.

4.   Rezerve turimos ir nuo skyrimo iki penktų vyno metų pabaigos nepanaudotos sodinimo teisės panaikinamos.

5.   Jei valstybėje narėje egzistuoja regioniniai rezervai, ji gali nustatyti taisykles, pagal kurias vieno regioninio rezervo sodinimo teisės gali būti perleistos kitam regioniniam rezervui. Jei valstybė narė turi nacionalinį rezervą ir regioninius rezervus, ji taip pat gali leisti vieno rezervo sodinimo teises perleisti kitam (kitiems).

Perleidžiamoms teisėms gali būti taikomas sumažinimo koeficientas.

85l straipsnis

De minimis

Šis poskirsnis netaikomas tose valstybėse narėse, kuriose Bendrijos sodinimo teisių tvarka iki 2007 m. gruodžio 31 d. nebuvo taikoma.

85m straipsnis

Griežtesnės nacionalinės taisyklės

Valstybės narės gali priimti griežtesnes nacionalines naujų sodinimo teisių arba atsodinimo teisių suteikimo taisykles. Jos gali reikalauti, kad atitinkamos teiktinos paraiškos ir susijusi informacija būtų pateikiamos kartu su papildoma informacija, būtina vykdant gamybos potencialo vystymo monitoringą.

85n straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

Komisija priima išsamias šio poskirsnio įgyvendinimo taisykles.

Į šias priemones gali būti įtraukta:

a)

nuostatos, kuriomis siekiama išvengti pernelyg didelių administracinių mokesčių, susijusių su šio poskirsnio nuostatų taikymu;

b)

85i straipsnio 2 dalyje numatytas vynmedžių koegzistavimas;

c)

85k straipsnio 5 dalyje nurodytas sumažinimo koeficiento taikymas.

III   poskirsnis

Vynmedžių išnaikinimo schema

85o straipsnis

Trukmė

Šio poskirsnio nuostatos taikomos iki 2010–2011 m. vyno metų pabaigos.

85p straipsnis

Taikymo sritis ir apibrėžtis

Šiame poskirsnyje nustatytos sąlygos, kuriomis vynmedžių augintojai gauna išmokas už vynmedžių išnaikinimą (toliau – vynmedžių išnaikinimo priemoka).

85q straipsnis

Atitikties reikalavimams sąlygos

Vynmedžių išnaikinimo išmoka gali būti išmokama, jei tokiais vynmedžiais apsodintas plotas atitinka šias sąlygas.

a)

per 10 vyno metų iki reikalavimo išnaikinti vynmedžius už jį nebuvo sumokėta Bendrijos ar valstybės parama restruktūrizavimo ar konversijos tipo priemonėms;

b)

per penkerius vyno metus iki prašymo dėl išnaikinimo pateikimo už tą plotą nebuvo gauta Bendrijos parama pagal jokią kitą bendro rinkos organizavimo schemą;

c)

jis yra apdirbamas;

d)

jis yra ne mažesnis kaip 0,1 hektaro. Tačiau valstybei narei nusprendus, tos valstybės narės konkrečiuose administraciniuose regionuose, kuriuose vyną gaminančio ūkio vidutinis vynmedžiais užsodintas plotas yra didesnis nei vienas hektaras, mažiausias ploto dydis gali būti 0,3 hektaro;

e)

jis buvo apsodintas nepažeidžiant jokių taikomų Bendrijos ar nacionalinių teisės aktų; ir

f)

jis apsodintas pagal 120a straipsnio 2 dalį klasifikuojamos rūšies vynmedžiais.

Nepaisant 1 dalies e punkto nuostatų, už plotą, reguliuojamą pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 2 straipsnio 3 dalį ir šio reglamento 85b straipsnio 1 dalį, skiriama vynmedžių išnaikinimo išmoka.

85r straipsnis

Vynmedžių išnaikinimo išmokos suma

1.   Išmokamų vynmedžių išnaikinimo išmokos sumų skalę nustato Komisija.

2.   Konkrečią vynmedžių išnaikinimo išmokos sumą nustato valstybės narės pagal 1 dalyje nurodytą skalę ir remdamosi ankstesniais derliais atitinkamoje valdoje.

85s straipsnis

Tvarka ir biudžetas

1.   Suinteresuoti augintojai ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pateikia vynmedžių išnaikinimo priemokų paraiškas atitinkamoms valstybių narių valdžios institucijoms. Valstybės narės gali nustatyti ankstesnę datą nei rugsėjo 15 d., su sąlyga, kad ji bus vėlesnė nei birželio 30 d. ir kad jos prireikus deramai atsižvelgs į jų taikomas 85u straipsnyje nustatytas išimtis.

2.   Valstybės narės vykdo gautų paraiškų administracinę kontrolę, išnagrinėja reikalavimus atitinkančias paraiškas ir iki kiekvienų metų spalio 15 d. praneša Komisijai apie visą tokiose paraiškose nurodytą plotą ir sumas, suskirstydamos informaciją pagal regionus ir derlingumo ribas.

3.   Didžiausias leistinas metinis vynmedžių išnaikinimo išmokos schemos biudžetas nustatytas Xc priede.

4.   Iki kiekvienų metų lapkričio 15 d. Komisija nustato bendrą išmokėtinos sumos procentą, jei visa suma, apie kurią valstybės narės praneša Komisijai, viršija biudžeto išteklius, jei reikėtų, atsižvelgiant į 85u straipsnio 2 dalies ir 3 dalies taikymą.

5.   Iki kiekvienų metų vasario 1 d. valstybės narės priima paraiškas:

a)

išmokoms, nurodant visą plotų dydį, jei Komisija nenustatė 4 dalyje nurodyto procentinio dydžio; arba

b)

išmokoms, nurodant plotus, nustatytus pritaikius 4 dalyje nurodytą procentinį dydį, remiantis objektyviais nediskriminaciniais kriterijais ir laikantis toliau išvardytų prioritetų:

i)

valstybės narės teikia pirmenybę pareiškėjams, kurie pateikia išmokų už vynmedžių išnaikinimą visame vynuogyne paraiškas;

ii)

valstybės narės suteikia antrą pirmumo teisę ne vyresniems nei 55 metų amžiaus pareiškėjams, arba vyresniems, jeigu valstybės narės tai numato.

85t straipsnis

Kompleksinis paramos susiejimas

Kai nustatoma, kad ūkininkai bet kuriuo metu per trejus metus nuo vynmedžių išnaikinimo išmokos išmokėjimo nesilaikė valdoje įstatymais numatytų valdymo reikalavimų ir Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 3–7 straipsniuose numatytų geros žemės ūkio ir aplinkosaugos būklės sąlygų, išmokos suma, kai pažeidimas yra ūkininko tyčinių veiksmų arba neveikimo rezultatas, yra sumažinama arba panaikinama visiškai arba iš dalies, atsižvelgiant į pažeidimo rimtumą, mastą, trukmę ir pasikartojimą; prireikus, ūkininkui nurodoma ją grąžinti pagal tose nuostatose nurodytas sąlygas.

85u straipsnis

Išimtys

1.   Valstybė narė gali nuspręsti atmesti visas vėlesnes 85s straipsnio 1 dalyje nurodytas paraiškas, kai visas jos teritorijoje išnaikintų vynmedžių plotas pasiekia 8 % jos vynmedžiais apsodinto ploto, kaip nurodyta Xe priede.

Jeigu bendras išnaikinamų vynmedžių plotas regione pasiekia 10 % to regiono vynmedžiais apsodinto ploto, valstybė narė gali nuspręsti nebepriimti paraiškų, nurodytų 85s straipsnio 1 dalyje, susijusių su tuo regionu.

2.   Komisija gali nuspręsti sustabdyti vynuogynų išnaikinimo schemos taikymą valstybėje narėje, jeigu, atsižvelgiant į naujai pateiktas paraiškas, dėl tolesnio vynmedžių naikinimo bendras išnaikintas plotas viršytų 15 % viso tos valstybės narės vynmedžiais apsodinto ploto, kaip nurodyta Xe priede.

3.   Komisija gali nuspręsti konkrečiais metais sustabdyti vynuogynų išnaikinimo schemos taikymą valstybėje narėje, jeigu, atsižvelgiant į naujai pateiktas paraiškas, dėl tolesnio vynmedžių naikinimo bendras išnaikintas plotas tais konkrečiais schemos taikymo metais viršytų 6 % viso tos valstybės narės vynmedžiais apsodinto ploto, kaip nurodyta Xe priede.

4.   Valstybės narės, laikydamosi Komisijos nustatytų sąlygų, gali paskelbti, kad vynmedžių išnaikinimo schema netaikoma vynmedžiams kalnuotose ir stačių nuokalnių vietovėse.

5.   Valstybės narės gali paskelbti, kad vynmedžių išnaikinimo schema netaikoma vietovėse, kuriose jos taikymas būtų nesuderinamas su aplinkosaugos reikalavimais. Tokiomis laikomose vietovėse plotas, kuriame netaikoma vynmedžių išnaikinimo schema, negali viršyti 3 % viso vynmedžiais apsodinto ploto, kaip nurodyta Xe priede.

6.   Vynmedžiais apsodintus plotus Egėjo jūros salose ir Graikijos Jonijos jūros salose, išskyrus Kretą ir Euboją, Graikija gali paskelbti neatitinkančiais vynmedžių išnaikinimo schemos reikalavimų.

7.   Šiame poskirsnyje nustatyta vynmedžių išnaikinimo schema netaikoma Azorų, Madeiros ir Kanarų salose.

8.   Valstybės narės, taikydamos kitas šiame reglamente nurodytas paramos priemones, visų pirma, jei reikėtų, taikydamos perplanavimo ir konversijos priemonę, kuri yra įgyvendinamos paramos programos dalis, ir kaimo plėtros priemones, pirmenybę teiktų augintojams, vykdantiems veiklą vietovėse, neatitinkančiose vynmedžių išnaikinimo schemos reikalavimų arba yra paskelbtos vietovėmis, kuriose vynmedžių išnaikinimo schema netaikoma pagal 4–7 dalių nuostatas.

85v straipsnis

De minimis

Šio poskirsnio nuostatos netaikomos tose valstybėse narėse, kuriose vyno gamyba neviršija 50 000 hektolitrų per vyno metus. Šios gamybos apimtys apskaičiuojamos remiantis ankstesnių penkerių vyno metų gamybos vidurkiu.

85w straipsnis

Papildoma valstybės pagalba

Kartu su išmokėta vynmedžių išnaikinimo išmoka valstybės narės gali skirti papildomą nacionalinę pagalbą, neviršijančią 75 % taikomos vynmedžių išnaikinimo išmokos.

85x straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

Komisija priima išsamias šio poskirsnio įgyvendinimo taisykles.

Į šias priemones gali būti įtraukta:

a)

informacija apie 85q straipsnyje nurodytas atitikties reikalavimams sąlygas, visų pirma susijusias su įrodymu, kad plotai buvo tinkamai apdirbami 2006 ir 2007 m.;

b)

85r straipsnyje nurodyta išmokų skalė ir sumos;

c)

kriterijai, leidžiantys netaikyti schemos, kaip nurodyta 85u straipsnyje;

d)

valstybių narių vynmedžių išnaikinimo plano įgyvendinimo ataskaitoms keliami reikalavimai, įskaitant baudas, kai vėluojama pateikti ataskaitas, ir valstybėms narėms vėluojant pateikti informaciją augintojams apie galimybę taikyti schemą;

e)

ataskaitų apie papildomą nacionalinę pagalbą reikalavimai;

f)

išmokų mokėjimo terminai.“;

7.

II dalies I antraštinės dalies IV skyriuje įterpiamas šis skirsnis:

IVb   skirsnis

Vyno sektoriuje taikomos paramos programos

I   poskirsnis

Įvadinės nuostatos

103i straipsnis

Taikymo sritis

Šiame skirsnyje nustatomos taisyklės, kuriomis reglamentuojamas Bendrijos lėšų skyrimas valstybėms narėms ir šių lėšų naudojimas valstybėse narėse pagal nacionalines paramos programas (toliau – paramos programos) specifinėms paramos vyno sektoriui priemonėms finansuoti.

103j straipsnis

Atitiktis ir suderinamumas

1.   Paramos programos yra suderinamos su Bendrijos teisės aktais ir atitinka Bendrijos veiklą, politiką ir prioritetus.

2.   Valstybės narės yra atsakingos už paramos programas ir užtikrina, kad jos būtų darnios ir objektyviai rengiamos bei įgyvendinamos, atsižvelgiant į atitinkamų augintojų ekonominę padėtį ir į tai, kad augintojams neturi būti nepagrįstai taikomos nevienodos sąlygos.

Valstybės narės atsako už reikiamų patikrinimų ir sankcijų nustatymą bei taikymą, jei nesilaikoma paramos programų reikalavimų.

3.   Parama neteikiama:

a)

mokslinių tyrimų projektams ir mokslinių tyrimų projektų rėmimo priemonėms;

b)

priemonėms, numatytoms valstybių narių pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 nustatytose kaimo plėtros programose.

II   poskirsnis

Paramos programų teikimas ir turinys

103k straipsnis

Paramos programų teikimas

1.   Kiekviena Xb priede nurodyta valstybė narė gamintoja pateikia Komisijai penkerių metų paramos programos projektą, į kurį yra įtrauktos šio skirsnio nuostatas atitinkančios priemonės.

Paramos programos, pradėtos taikyti pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipą, toliau taikomos pagal šį reglamentą.

Paramos programose numatytų paramos priemonių taikymas nustatomas valstybės narės nuomone tinkamiausiu geografiniu lygmeniu. Prieš pateikiant paramos programą Komisijai, ji atitinkamu teritoriniu lygmeniu aptariama su kompetentingomis institucijomis ir organizacijomis.

Valstybė narė pateikia vieną paramos programos projektą, kuriame gali būti numatytos regioninės ypatybės.

2.   Paramos programos taikomos praėjus trims mėnesiams nuo jų pateikimo Komisijai.

Jei valstybės narės pateikta paramos programa neatitinka šio skirsnio sąlygų, Komisija jai apie tai praneša. Tokiu atveju valstybė narė pateikia Komisijai pakeistą paramos programą. Pakeista paramos programa taikoma praėjus dviems mėnesiams nuo jos pateikimo Komisijai dienos, nebent joje vis dar būtų neatitikimų – tokiu atveju taikomos šios pastraipos nuostatos.

3.   Valstybių narių pateiktų paramos programų pakeitimams mutatis mutandis taikoma 2 pastraipa.

4.   103l straipsnis netaikomas, jei vienintelė paramos programoje nustatyta priemonė yra 103o straipsnyje numatytos bendrosios išmokos schemos taikymas. Tokiu atveju 188a straipsnio 5 dalis taikoma tik tiems metams, kuriais įvyksta perleidimas, o 188a straipsnio 6 dalis netaikoma.

103l straipsnis

Paramos programų turinys

Paramos programas sudaro šios sudėtinės dalys:

a)

išsamus siūlomų priemonių aprašymas ir jomis siekiami kokybiniai tikslai;

b)

surengtų konsultacijų rezultatai;

c)

įvertinimas, kuriame numatomas techninis, ekonominis, aplinkos ir socialinis poveikis;

d)

priemonių įgyvendinimo tvarkaraštis; ir

e)

bendra finansavimo lentelė, kurioje nurodomi naudotini ištekliai ir numatomas preliminarus šių išteklių paskirstymas priemonėms neviršijant Xb priede numatytų viršutinių ribų;

f)

stebėsenai ir vertinimui taikytini kriterijai bei kiekybiniai rodikliai, taip pat veiksmai, kuriais būtų užtikrinamas tinkamas ir veiksmingas paramos programų vykdymas; ir

g)

už paramos programos vykdymą atsakingų kompetentingų institucijų ir organizacijų paskyrimas.

103m straipsnis

Reikalavimus atitinkančios priemonės

1.   Paramos programas sudaro viena ar kelios toliau išvardytos priemonės:

a)

bendrosios išmokos schemoje numatyta parama pagal 103o straipsnį;

b)

rėmimas pagal 103p straipsnį;

c)

vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija pagal 103q straipsnį;

d)

neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas pagal 103r straipsnį;

e)

savitarpio pagalbos fondai pagal 103s straipsnį;

f)

derliaus draudimas pagal 103t straipsnį;

g)

investicijos pagal 103u straipsnį;

h)

šalutinių produktų distiliavimas pagal 103v straipsnį;

i)

geriamojo alkoholio distiliavimas pagal 103w straipsnį;

j)

distiliavimas krizės atveju pagal 103x straipsnį;

k)

koncentruotos vynuogių misos naudojimas pagal 103y straipsnį.

2.   Paramos programose numatomos tik 103o–103y straipsniuose išvardytos priemonės.

103n straipsnis

Bendrosios paramos programų taisyklės

1.   Turimų Bendrijos lėšų skirstymas ir biudžeto ribos numatyti Xb priede.

2.   Bendrijos parama skiriama tik už reikalavimus atitinkančias išlaidas, patirtas po atitinkamos paramos programos pateikimo, kaip nurodyta 103k straipsnio 1 dalyje.

3.   Valstybės narės neprisideda prie priemonių, kurias finansuoja Bendrija pagal paramos programas, išlaidų finansavimo.

4.   Nukrypdamos nuo 3 dalies, valstybės narės pagal atitinkamas Bendrijos valstybės pagalbos taisykles gali suteikti nacionalinę pagalbą 103p, 103t ir 103u straipsniuose nurodytoms priemonėms.

Teikiant visuotinį viešąjį finansavimą iš Bendrijos ir nacionalinių lėšų, taikomas didžiausias paramos dydis, kaip nustatyta atitinkamose Bendrijos valstybės pagalbos taisyklėse.

III   poskirsnis

Specialiosios paramos priemonės

103o straipsnis

Bendrosios išmokos schema ir parama vynmedžių augintojams

1.   Valstybės narės gali teikti paramą vynmedžių augintojams skirdamos jiems teises į išmokas, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 III antraštinės dalies 3 skyriuje, pagal to reglamento VII priedo O punktą.

2.   Valstybės narės, ketinančios pasinaudoti 1 dalyje nurodyta galimybe, numato tokią paramą savo paramos programose, o kai vėliau reikia pervesti lėšas į bendrosios išmokos schemą, tas programas pakeičia pagal 103k straipsnio 3 dalies nuostatas.

3.   Pradėjus teikti 1 dalyje nurodytą paramą:

a)

ji turi būti teikiama pagal bendrosios išmokos schemą ir ja nebegalima naudotis arba jos teikti pagal 103k straipsnio 3 dalį priemonėms, išvardytoms 103p–103y straipsniuose, finansuoti vėlesniais paramos programų vykdymo metais;

b)

jos dydžiu atitinkamai sumažinama lėšų, kurias galima skirti šio reglamento 103p–103y straipsniuose išvardytoms priemonėms finansuoti pagal paramos programas, suma.

103p straipsnis

Rėmimas trečiųjų šalių rinkose

1.   Parama pagal šį straipsnį skiriama informavimo apie Bendrijos vynus trečiosiose šalyse ir jo rėmimo priemonėms, tokiu būdu didinant jų konkurencingumą tose šalyse.

2.   1 dalyje nurodytos priemonės skiriamos vynams su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda, arba vynams su vyninės vynuogių veislės nuoroda.

3.   1 dalyje nurodytos priemonės gali būti tik:

a)

viešųjų ryšių, rėmimo arba reklamos priemonės, kuriomis visų pirma pabrėžiami Bendrijos produktų privalumai, ypač kokybės, maisto saugos arba aplinkosaugos požiūriu;

b)

dalyvavimas tarptautinės svarbos renginiuose, mugėse arba parodose;

c)

informavimo kampanijos, ypač susijusios su Bendrijos sistemomis, taikomomis kilmės vietos bei geografinėms nuorodoms ir ekologinei gamybai;

d)

naujų rinkų tyrimai, reikalingi prekybos rinkoms išplėsti;

e)

tyrimai informavimo ir rėmimo priemonių taikymo rezultatams įvertinti.

4.   Bendrijos parama rėmimo veiklai neviršija 50 % reikalavimus atitinkančių išlaidų.

103q straipsnis

Vynuogynų restruktūrizavimas ir konversija

1.   Tikslas, kurio siekiama taikant vynuogynų restruktūrizavimui ir konversijai skirtas priemones, – padidinti vyno gamintojų konkurencingumą.

2.   Vynuogynų restruktūrizavimui ir konversijai parama skiriama pagal šį straipsnį tik jei valstybės narės pateikia savo gamybos pajėgumų sąrašą remdamosi 185a straipsnio 3 dalimi.

3.   Parama vynuogynų restruktūrizavimui ir konversijai gali būti taikoma tik vienai ar kelioms iš toliau nurodytų veiklos rūšių:

a)

veislių konversijai, įskaitant skiepijimo pagalbą;

b)

vynuogynų vietos keitimui;

c)

vynuogynų valdymo metodikos patobulinimams.

Įprastam natūraliai pasenusių vynuogynų atnaujinimui parama neskiriama.

4.   Parama vynuogynų restruktūrizavimui ir konversijai gali būti tik tokia:

a)

kompensacija augintojams už pajamų praradimą įgyvendinant priemonę;

b)

dalinis restruktūrizavimo ir konversijos išlaidų apmokėjimas.

5.   Kompensacija augintojams už 4 dalies a punkte minimą pajamų praradimą galima padengti iki 100 % atitinkamų nuostolių ir gali būti tokios formos:

a)

nepaisant II dalies I antraštinės dalies III skyriaus IVa skirsnio II poskirsnio nuostatų, nustatančių pereinamuoju laikotarpiu taikomą sodinimo teisių tvarką, – leidimas iki sodinimo teisėms taikomo pereinamojo laikotarpio pabaigos vienu metu auginti ir senus, ir naujus vynmedžius, kuris suteikiamas nustatytam ne daugiau kaip trejų metų laikotarpiui;

b)

finansinė kompensacija.

6.   Bendrijos įnašas apmokant faktines vynuogynų restruktūrizavimo ir konversijos išlaidas neviršija 50 % tokių išlaidų. Regionuose, kurie pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006 nustatantį bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo (7) priskiriami konvergencijos regionams, Bendrijos įnašas apmokant restruktūrizavimo ir konversijos išlaidas neturi viršyti 75 % visų išlaidų.

103r straipsnis

Neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas

1.   Šiame straipsnyje neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimas – visiškas neprinokusių vynuogių kekių sunaikinimas arba pašalinimas, taip tam tikrame plote sunaikinant visą derlių.

2.   Parama neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimui padeda atkurti pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą Bendrijos vyno rinkoje ir tokiu būdu išvengti rinkos krizių.

3.   Parama neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimui gali būti teikiama kaip vienodo dydžio kompensacinė išmoka už hektarą, kurios dydį nustato atitinkama valstybė narė.

Tokia išmoka neviršija 50 % vynuogių kekių sunaikinimo arba pašalinimo tiesioginių išlaidų sumos ir prarastų pajamų dėl tokio sunaikinimo arba pašalinimo.

4.   Atitinkamos valstybės narės nustato objektyviais kriterijais grindžiamą sistemą siekdamos užtikrinti, kad dėl neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimo priemonės atskiri vyno gamintojai negautų kompensacijos, viršijančios 3 dalies antroje pastraipoje nurodytas viršutines ribas.

103s straipsnis

Savitarpio pagalbos fondai

1.   Parama savitarpio fondų steigimui skiriama siekiant padėti augintojams, kurie pageidauja apsidrausti nuo rinkos svyravimų.

2.   Parama savitarpio fondų steigimui gali būti skiriama kaip laikina mažėjanti parama fondų administracinėms išlaidoms padengti.

103t straipsnis

Derliaus draudimas

1.   Parama derliaus draudimui padeda apsaugoti augintojų pajamas, kai jos pakinta dėl gaivalinių nelaimių, nepalankių oro sąlygų, ligų arba kenkėjų antplūdžių.

2.   Parama derliaus draudimui gali būti skiriama kaip finansinis Bendrijos įnašas, kuris neturi viršyti:

a)

80 % draudimo įmokų sumos, kurią moka augintojai už draudimą nuo nuostolių, patirtų dėl gaivalinėms nelaimėms prilygstančių nepalankių oro sąlygų;

b)

50 % draudimo įmokų sumos, kurią augintojai moka už draudimą nuo:

i)

a punkte nurodytų nuostolių ir kitų nuostolių, kuriuos sukėlė nepalankios oro sąlygos;

ii)

gyvūnų, augalų ligų arba kenkėjų antplūdžių padarytų nuostolių.

3.   Parama derliaus draudimui gali būti skiriama tik jeigu atitinkamomis draudimo išmokomis augintojams nekompensuojama daugiau kaip 100 % prarastų pajamų, atsižvelgiant į visas kompensacijas, kurias augintojai galėjo būti gavę pagal kitas paramos schemas, susijusias su draudžiama rizika.

4.   Parama derliaus draudimui neturi iškreipti konkurencijos draudimo rinkoje.

103u straipsnis

Investicijos

1.   Parama gali būti teikiama investicijoms į perdirbimo įrengimų materialųjį ir nematerialųjį turtą, vyno gamybos infrastruktūrą ir vyno pardavimą, kuriomis gerinami bendri įmonės ekonominiai rezultatai ir kurios yra susijusios su viena iš šių sričių:

a)

XIb priede nurodytų produktų gamyba arba pardavimu;

b)

naujų produktų, procesų ir technologijų, susijusių su XIb priede nurodytais produktais, kūrimu.

2.   Didžiausios normos parama pagal 1 dalį skiriama tik mikroįmonėms, mažosioms ir vidutinio dydžio įmonėms, kaip apibrėžta 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacijoje 2003/361/EB dėl mikro, mažų ir vidutinio dydžio įmonių savokos (8). Skiriant paramą Azorų, Maderos, Kanarų, mažosiose Egėjo jūros salose, kaip apibrėžta Tarybos reglamente (EB) Nr. 1405/2006, ir Prancūzijos užjūrio departamentų teritorijose, paramos normos dydis nuo įmonių dydžio nepriklauso. Įmonėms, kurioms netaikoma Rekomendacijos 2003/361/EB priedo I antraštinės dalies 2 straipsnio 1 dalis, kuriose dirba mažiau kaip 750 darbuotojų arba kurių apyvarta yra mažesnė nei 200 mln. EUR, didžiausios normos parama mažinama per pusę.

Parama neskiriama sunkumų turinčioms įmonėms, kaip apibrėžta Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos, skirtos sunkumų turinčioms įmonėms gelbėti ir restruktūrizuoti.

3.   Į reikalavimus atitinkančias išlaidas neįtraukiami elementai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 71 straipsnio 3 dalies a, b ir c punktuose.

4.   Didžiausia Bendrijos pagalbos dalis, skirta kriterijus atitinkančioms išlaidoms padengti, yra tokia:

a)

50 % regionuose, kurie pagal Reglamentą (EB) Nr. 1083/2006 priskiriami konvergencijos regionams;

b)

40 % ne konvergencijos regionuose;

c)

75 % atokiausiuose regionuose pagal Reglamentą (EB) Nr. 247/2006;

d)

65 % mažosiose Egėjo jūros salose, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1405/2006.

5.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytai paramai mutatis mutandis taikomas Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 72 straipsnis.

103v straipsnis

Šalutinių produktų distiliavimas

1.   Parama gali būti skiriama vyno gamybos, vykdomos pagal XVb priedo D punkte išdėstytas sąlygas, savanoriškam arba privalomam šalutinių produktų distiliavimui.

Paramos suma nustatoma už pagaminto alkoholio koncentraciją tūrio proc. ir mokama už hektolitrą. Jei alkoholio koncentracija distiliavimui skirtuose šalutiniuose produktuose viršija 10 % pagaminto vyno alkoholio koncentracijos, parama neskiriama.

2.   Didžiausios skiriamos paramos normos grindžiamos surinkimo ir perdirbimo sąnaudomis ir nustatomos Komisijos.

3.   Alkoholis, gautas atliekant 1 dalyje nurodytą distiliavimą, už kurį skiriama parama, naudojamas tik pramonės ar energetikos tikslais, kad būtų išvengta konkurencijos iškraipymo.

103w straipsnis

Distiliavimas į geriamąjį alkoholį

1.   Iki 2012 m. liepos 31 d. gamintojams gali būti skiriama parama už vyną, kuris distiliuojamas į geriamąjį alkoholį, paramą skiriant už hektarą.

2.   Prieš suteikiant paramą pateikiamos atitinkamos sutartys dėl vyno distiliavimo ir atitinkami įrodymai, kad vynas distiliavimui buvo pristatytas.

103x straipsnis

Distiliavimas krizės atveju

1.   Siekiant sumažinti arba panaikinti vyno perteklių ir tuo pat metu užtikrinti tiekimo tęstinumą nuo vieno derliaus iki kito, parama už savanorišką arba privalomą vyno pertekliaus distiliavimą pagrįstais krizės atvejais valstybės narės sprendimu gali būti skiriama iki 2012 m. liepos 31 d.

2.   Didžiausią skiriamos paramos normą nustato Komisija.

3.   Alkoholis, gautas atliekant 1 dalyje nurodytą distiliavimą, už kurį skiriama parama, naudojamas tik pramonės ar energetikos tikslais, kad būtų išvengta konkurencijos iškraipymo.

4.   Distiliavimo krizės atveju priemonei naudojama turimo biudžeto dalis neturi viršyti toliau nurodytų procentinių dalių, apskaičiuotų atsižvelgiant į visas turimas lėšas, nurodytas Xb priede kiekvienai valstybei narei atitinkamais biudžeto metais:

20 % – 2009 m.,

15 % – 2010 m.,

10 % – 2011 m.,

5 % – 2012 m.

5.   Valstybės narės distiliavimo krizės atveju priemonei gali skirti daugiau lėšų nei 4 dalyje nustatytos metinės didžiausios normos; papildomas nacionalines lėšas jos skiria neviršydamos toliau nurodytų ribų (išreikštų atitinkamos metinės viršutinės ribos, numatytos 4 dalyje, procentine dalimi):

5 % – 2010 vyno metais,

10 % – 2011 vyno metais,

15 % – 2012 vyno metais.

Prieš skirdamos tokias lėšas, valstybės narės, kai taikoma, praneša Komisijai apie pirmoje pastraipoje nurodytą papildomų nacionalinių lėšų skyrimą, o Komisija patvirtina sandorį.

103y straipsnis

Koncentruotos vynuogių misos naudojimas

1.   Iki 2012 m. liepos 31 d. gali būti skiriama parama vyno gamintojams, kurie, laikydamiesi XVa priede nustatytų sąlygų, natūraliai produktų alkoholio koncentracijai padidinti naudoja koncentruotą vynuogių misą, įskaitant rektifikuotą koncentruotą vynuogių misą.

2.   Pagalbos suma nustatoma už potencinės alkoholio koncentracijos tūrio proc. ir sodrinimui naudotos misos hektolitrą.

3.   Didžiausias skiriamos paramos normas šiai priemonei skirtingose vynuogių auginimo zonose nustato Komisija.

103z straipsnis

Kompleksinis paramos susiejimas

Nustačius, kad ūkininkai savo valdoje bet kuriuo metu per trejus metus nuo išmokos pagal paramos restruktūrizavimui ir konversijai programas gavimo arba bet kada per vienerius metus nuo išmokos pagal paramos neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimui programas gavimo nesilaikė teisės aktais nustatytų valdymo reikalavimų ir Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 3–7 straipsniuose nurodytų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, o reikalavimų nesilaikymo priežastis yra ūkininko tyčiniai veiksmai arba neveikimas, išmokos suma visiškai arba iš dalies sumažinama arba neišmokama, atsižvelgiant į reikalavimų nesilaikymo sunkumą, mastą, pastovumą ir pasikartojimą, o ūkininkui, kai taikoma, nurodoma grąžinti išmoką pagal tose nuostatose nurodytas sąlygas.

IV   poskirsnis

Procedūrinės nuostatos

103za straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

Šio skirsnio įgyvendinimui būtinas priemones nustato Komisija.

Į šias priemones gali būti įtraukta:

a)

paramos programų pateikimo forma;

b)

taisyklės, taikomos paramos programų pakeitimams jas pradėjus taikyti;

c)

išsamios 103p–103y straipsniuose numatytų priemonių įgyvendinimo taisyklės;

d)

informavimo ir skelbimo apie paramą iš Bendrijos fondų sąlygos.

8.

II dalies II antraštinės dalies I skyriaus pavadinimas pakeičiamas taip:

9.

II dalies II antraštinės dalies I skyriaus I skirsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

10.

po 113b straipsnio įterpiami šie straipsniai:

„113c straipsnis

Prekybos taisyklės, kuriomis siekiama pagerinti ir stabilizuoti bendrąją vyno rinką

1.   Siekiant pagerinti vyno, įskaitant vynuoges, misą ir iš jų pagamintą vyną, bendrosios rinkos funkcionavimą ir ją stabilizuoti, juos gaminančios valstybės narės gali nustatyti tiekimą reguliuojančias prekybos taisykles, visų pirma įgyvendindamos tarpšakinių organizacijų, nurodytų 123 straipsnio 3 dalyje ir 125o straipsnyje, priimtus sprendimus.

Tokios taisyklės yra proporcingos siekiamam tikslui ir neturi:

a)

būti susijusios su jokiu sandoriu po pirmųjų atitinkamos produkcijos pardavimo metų;

b)

leisti nustatyti kainų, įskaitant atvejus, kai kainos nustatomos orientaciniais ar rekomendaciniais tikslais;

c)

uždrausti naudotis didele derliaus dalimi, kuria įprastai būtų galima naudotis;

d)

sudaryti sąlygų atsisakyti išduoti vyno produktų apyvartai ir prekybai reikalingą nacionalinį ir Bendrijos sertifikatą, kai tokia prekyba atitinka tas taisykles.

2.   1 dalyje nurodytos taisyklės paskelbiamos atitinkamos valstybės narės oficialiajame leidinyje, kad ūkio subjektai in extenso galėtų su jomis susipažinti.

3.   125o straipsnio 3 dalyje nurodytas įpareigojimas teikti paraiškas taikomas valstybėms narėms ir kai valstybės narės priima sprendimus arba imasi veiksmų pagal šį straipsnį.

113d straipsnis

Specialiosios prekybos vynu nuostatos

1.   XIb priede nurodyta vynuogių produkto kategorijos nuoroda gali būti naudojama Bendrijoje tik parduodant tame priede nurodytas sąlygas atitinkantį produktą.

Tačiau, nepaisant 118y straipsnio 1 dalies a punkto, valstybės gali leisti vartoti terminą „vynas“, jeigu:

a)

jis vartojamas sudėtiniame pavadinime kartu su vaisiaus pavadinimu parduodant produktus, gautus fermentuojant ne vynuoges, o kitus vaisius; arba

b)

jis yra sudėtinio pavadinimo dalis.

Vengiama bet kokios painiavos su XIb priede nurodytas vyno kategorijas atitinkančiais produktais.

2.   XIb priede išvardytos vyninių vynuogių produktų kategorijas gali keisti Komisija 195 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka.

3.   Išskyrus į butelius išpilstytą vyną (jei turima įrodymų, kad jis išpilstytas iki 1971 m. rugsėjo 1 d.), vynas, pagamintas iš vyninių vynuogių veislių, įtrauktų į sąrašus, sudarytus pagal 120a straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą, tačiau neatitinkantis vienos iš XIb priede nustatytų kategorijų, turi būti naudojamas tik atskirų vyno gamintojų namų ūkio reikmėms, distiliuoti arba vyno actui gaminti.“;

11.

II dalies II antraštinės dalies I skyriuje įterpiami šie skirsniai:

Ia   skirsnis

Vyno sektoriuje taikomi kilmės vietos nuorodos, geografinės nuorodos ir tradiciniai terminai

118a straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šiame skirsnyje nustatytos taisyklės, susijusios su kilmės vietos nuorodomis, geografinėmis nuorodomis ir tradiciniais terminais, taikomos produktams, nurodytiems XIb priedo 1, 3–6, 8, 9, 11, 15 ir 16 punktuose.

2.   1 dalyje nurodytos taisyklės pagrįstos:

a)

toliau nurodytų subjektų teisėtų interesų apsauga:

i)

vartotojų ir

ii)

gamintojų;

b)

atitinkamų produktų bendrosios rinkos sklandaus veikimo užtikrinimu; ir

c)

kokybiškų produktų gamybos taikant nacionalines kokybės politikos priemones skatinimu.

I   poskirsnis

Kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos

118b straipsnis

Apibrėžtys

1.   Šiame poskirsnyje naudojamos šios apibrėžtys:

a)   „kilmės vietos nuoroda“– regiono, konkrečios vietovės arba, išimtiniais atvejais, šalies pavadinimas, naudojamas apibūdinti 118a straipsnio 1 dalyje nurodytą produktą, atitinkantį šiuos reikalavimus:

i)jo kokybę ir savybes iš esmės arba išimtinai lėmė tam tikra geografinė aplinka su jai būdingais gamtos ir žmogaus veiklos veiksniais;ii)vynuogės, iš kurių pagaminti tokie produktai, yra užaugintos tik toje geografinėje vietovėje;iii)jis gaminamas toje geografinėje vietovėje; iriv)jis pagamintas iš Vitis vinifera vynmedžių veislės vynuogių;

b)   „geografinė nuoroda“– nuoroda į regioną, konkrečią vietą arba, išimtiniais atvejais, į šalį, naudojama apibūdinant 118a straipsnio 1 dalyje nurodytą produktą, kuris atitinka šiuos reikalavimus:

i)jo specifinė kokybė, reputacija ar kitos savybės yra susijusios su ta geografine kilme;ii)mažiausiai 85 % produkto gamybai naudojamų vynuogių yra tik iš tokios geografinės vietovės;iii)jis gaminamas toje geografinėje vietovėje; iriv)jis pagamintas iš Vitis vinifera veislei priklausančių rūšių arba iš rūšių, išvestų sukryžminant Vitis vinifera rūšis su kitomis Vitis genties rūšimis, vynmedžių.

2.   Tam tikri tradiciškai naudojami pavadinimai laikomi kilmės vietos nuoroda, kai:

a)

jie naudojami vynui pavadinti;

b)

jais pateikiama nuoroda į geografinį pavadinimą;

c)

jie atitinka 1 pastraipos a punkto i–iv dalyse nurodytus reikalavimus; ir

d)

jiems taikoma šiame poskirsnyje nustatyta procedūra, pagal kurią saugomos kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos.

3.   Kilmės vietos nuorodos ir geografinės nuorodos, įskaitant nuorodas į trečiosiose šalyse esančias geografines vietoves, saugomos Bendrijoje pagal šiame poskirsnyje pateiktas taisykles

118c straipsnis

Saugojimo paraiškų turinys

1.   Į pavadinimų kaip kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų apsaugos paraiškas įtraukiama techninė byla, kurioje nurodoma:

a)

pavadinimas, kurį siekiama saugoti;

b)

pareiškėjo vardas, pavardė (arba pavadinimas) ir adresas;

c)

2 dalyje nurodyta produkto specifikacija; ir

d)

bendrasis dokumentas, kuriame apibendrinama 2 dalyje nurodyta produkto specifikacija.

2.   Produkto specifikacija suinteresuotosioms šalims suteikia galimybę įvertinti, kaip laikomasi atitinkamų produkto gamybos sąlygų, susijusių su kilmės vietos nuoroda arba geografine nuoroda.

Ją sudaro bent jau:

a)

saugotinas pavadinimas;

b)

vyno arba vynų apibūdinimas:

i)

vynų su kilmės nuoroda pagrindinių analitinių bei juslinių savybių apibūdinimas;

ii)

vynų su geografine nuoroda pagrindinių analitinių savybių apibūdinimas bei jų juslinių savybių įvertinimas ar nurodymas;

c)

kai taikoma, specifinių vynininkystės metodų naudojamų vynui (-ams) gaminti, ir atitinkamų vyno (-ų) gamybos apribojimų apibūdinimas;

d)

konkrečios geografinės vietovės ribų apibūdinimas;

e)

informacija apie didžiausią hektaro derlingumą;

f)

vyninių vynuogių, iš kurių pagamintas vynas (-ai), veislės arba veislių pavadinimai;

g)

duomenys, kuriais nurodoma 118b straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje arba atitinkamai 118b straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodyta sąsaja;

h)

Bendrijos ar nacionaliniuose teisės aktuose nustatyti taikomi reikalavimai arba, jeigu tai numato valstybės narės, – saugomą kilmės vietos nuorodą ar saugomą geografinę nuorodą administruojančios organizacijos nustatyti Bendrijos teisės aktus atitinkantys objektyvūs nediskriminaciniai reikalavimai;

i)

valdžios institucijų arba įstaigų, tikrinančių, kaip laikomasi produktų specifikacijos reikalavimų, pavadinimai, adresai ir konkrečios jų užduotys.

118d straipsnis

Trečiosios šalies geografinės vietovės pavadinimo saugojimo paraiška

1.   Kai pateikiama trečiosios šalies geografinės vietovės pavadinimo saugojimo paraiška, kartu su 118c straipsnyje nurodytais duomenimis pateikiamas įrodymas, kad tokios geografinės vietovės pavadinimas yra saugomas jo kilmės šalyje.

2.   Paraišką Komisijai pareiškėjas siunčia tiesiogiai arba per susijusios trečiosios šalies valdžios institucijas.

3.   Saugojimo paraiška pildoma viena iš Bendrijos oficialiųjų kalbų, arba prie jos pridedamas patvirtintas vertimas į vieną iš tokių kalbų.

118e straipsnis

Pareiškėjai

1.   Dėl kilmės vietos arba geografinės nuorodos saugojimo gali kreiptis bet kuri suinteresuota gamintojams atstovaujanti grupė arba, išimtiniais atvejais, atskiras gamintojas. Paraišką kartu gali pateikti kitos suinteresuotosios šalys.

2.   Gamintojai gali pateikti tik jų pačių gaminamų vynų pavadinimų apsaugos paraišką.

3.   Bendra paraiška gali būti pateikiama kai pavadinimu nurodoma kelioms valstybėms bendra geografinė vietovė arba tradicinis pavadinimas, susijęs su kelioms valstybėms bendra geografine vietove.

118f straipsnis

Preliminari nacionalinė procedūra

1.   Bendrijoje pagamintų vynų pavadinimuose naudojamų kilmės vietos nuorodų arba geografinių nuorodų apsaugos pagal 118b straipsnį paraiškoms taikoma šiame straipsnyje nurodyta preliminari nacionalinė procedūra

2.   Saugojimo paraiška pateikiama toje valstybėje narėje, kurios teritorijoje yra vietovė, kurios pavadinimui prašoma kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos saugojimo.

3.   Valstybė narė patikrina, ar saugojimo paraiška atitinka šiame poskirsnyje nurodytas sąlygas.

Valstybė narė taiko nacionalinę procedūrą, pagal kurią užtikrinamas tinkamas paraiškos skelbimas ir užtikrinama, kad mažiausiai per du mėnesius nuo paskelbimo dienos bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisėtą interesą ir gyvenantis arba įsisteigęs tos valstybės narės teritorijoje, gali nesutikti su siūloma apsauga ir pateikti tokiai valstybei narei tinkamai pagrįstą pareiškimą

4.   Jei valstybė narė mano, kad kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda neatitinka keliamų reikalavimų, arba kad tokios nuorodos saugojimas yra nesuderinamas su bendraisiais Bendrijos teisės reikalavimais, ji paraišką atmeta.

5.   Jei valstybė narė mano, kad atitinkamų reikalavimų yra laikomasi, ji:

a)

bent internete paskelbia vieną bendrą dokumentą ir produkto specifikaciją; ir

b)

siunčia Komisijai saugojimo paraišką su tokia informacija:

i)

pareiškėjo pavarde ir (arba) pavadinimu ir adresu;

ii)

118c straipsnio 1 dalies d punkte nurodytu bendruoju dokumentu;

iii)

valstybės narės pareiškimu, kad, jos manymu, pareiškėjo pateikta paraiška atitinka keliamus reikalavimus; ir

iv)

nuoroda į a punkte nurodytų dokumentų skelbimą.

Ši informacija pateikiama viena iš Bendrijos oficialiųjų kalbų, arba prie jos pridedamas patvirtintas vertimas į vieną iš tokių kalbų.

6.   Iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. valstybės narės priima šio straipsnio nuostatas įgyvendinančius įstatymus arba kitus teisės aktus.

7.   Jeigu valstybėje narėje nėra nacionalinių teisės aktų, susijusių su kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų saugojimu, pavadinimo apsaugą nacionaliniu lygmeniu nuo paraiškos pateikimo Komisijai dienos ji gali suteikti tik laikinai pagal šiame poskirsnyje nustatytas sąlygas. Tokia pereinamojo laikotarpio nacionalinė apsauga baigiasi sprendimo dėl pavadinimo įregistravimo ar atsisakymo jo įregistruoti pagal šį poskirsnį priėmimo dieną.

118g straipsnis

Komisijos patikrinimas

1.   Komisija viešai paskelbia kilmės vietos nuorodos arba geografinės nuorodos saugojimo paraiškos pateikimo datą.

2.   Komisija tikrina, ar 118f straipsnio 5 dalyje nurodytos saugojimo paraiškos atitinka šiame poskirsnyje nurodytas sąlygas.

3.   Jei Komisija mano, kad paraiška atitinka šiame poskirsnyje nurodytas sąlygas, ji Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia 118c straipsnio 1 dalies d punkte nurodytą bendrąjį dokumentą ir 118f straipsnio 5 dalyje nurodytos produkto specifikacijos paskelbimo nuorodą.

Jei nustatoma, kad paraiška neatitinka šių sąlygų, Komisija 195 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka nusprendžia atmesti paraišką.

118h straipsnis

Prieštaravimų pateikimo tvarka

Per du mėnesius nuo 118g straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos paskelbimo dienos bet kuri valstybė narė arba trečioji šalis arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisėtą interesą ir gyvenantis arba įsisteigęs bet kurioje valstybėje narėje (išskyrus toje valstybėje narėje, kuri pateikė prašymą saugoti nuorodą) arba trečiojoje šalyje, gali prieštarauti siūlomam nuorodos saugojimui pateikdamas Komisijai tinkamai pagrįstą pareiškimą dėl atitikties saugojimo reikalavimams, kaip nustatyta šiame poskirsnyje.

Trečiojoje šalyje gyvenantys ar įsisteigę fiziniai ar juridiniai asmenys tokį pareiškimą tiesiogiai arba per atitinkamos trečiosios šalies valdžios institucijas pateikia per 1 dalyje nustatytą dviejų mėnesių laikotarpį.

118i straipsnis

Sprendimas dėl saugojimo

Komisija, remdamasi turima informacija, 195 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka nusprendžia saugoti kilmės vietos nuorodą arba geografinę nuorodą, atitinkančią šiame poskirsnyje nurodytus reikalavimus ir Bendrijos teisės bendruosius reikalavimus, arba atmesti paraišką, jei minėtų reikalavimų nėra laikomasi.

118j straipsnis

Homonimai

1.   Pavadinimas, dėl kurio pateikiama paraiška ir kuris visiškai ar iš dalies sutampa su pavadinimu, jau įregistruotu pagal šį reglamentą dėl vyno sektoriaus, įregistruojamas deramai atsižvelgiant į vietinę bei tradicinę vartoseną ir bet kokį suklaidinimo pavojų.

Vartotoją klaidinantis sutampantis pavadinimas, verčiantis manyti, kad produktai kilę iš kitos vietovės, nėra registruojamas, net jeigu pavadinimas tiksliai atitinka realų vietovės, regiono ar vietos, iš kurios kilę tie žemės ūkio produktai ar maisto produktai, pavadinimą.

Įregistruotą sutampantį pavadinimą galima naudoti tik jeigu įmanoma pakankamai atskirti vėliau įregistruotą homonimą ir registre jau esantį pavadinimą ir atsižvelgiant į būtinybę suinteresuotus gamintojus traktuoti laikantis teisingumo principo ir poreikį neklaidinti vartotojo.

2.   1 dalis taikoma mutatis mutandis, jeigu pagal valstybių narių teisės aktus pavadinimas, dėl kurio pateikiama paraiška, visiškai ar iš dalies sutampa su saugoma geografine nuoroda.

Valstybės narės neregistruoja netapačių geografinių nuorodų saugoti pagal atitinkamus teisės aktus dėl geografinių nuorodų, jeigu kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda yra saugoma Bendrijoje pagal Bendrijos teisės aktus, susijusius su kilmės vietos nuorodomis arba geografinėmis nuorodomis.

3.   Jei vyninių vynuogių veislės pavadinime yra saugoma kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda arba jei jų pavadinimą sudaro saugoma kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografinė nuoroda, tas pavadinimas nenaudojamas ženklinti produktus, kuriems taikomas šis reglamentas, nebent Komisijos teisės aktų įgyvendinimo priemonėse numatyta kitaip.

4.   Saugant 118b straipsnyje nurodytų produktų kilmės vietos nuorodas ir geografines nuorodas, nepažeidžiamos saugomos geografinės nuorodos, taikomos spiritiniams gėrimams pagal 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos (9), ir atvirkščiai.

118k straipsnis

Atsisakymo saugoti priežastys

1.   Bendriniais tapę pavadinimai nesaugomi kaip kilmės vietos ar geografinė nuoroda.

Šiame poskirsnyje „bendriniu tapęs pavadinimas“ – vyno pavadinimas, kuris, nors ir sietinas su vieta ar regionu, kuriuose šis produktas buvo pirmiausia pagamintas ar kuriuose juo buvo pradėta prekiauti, Bendrijoje tapo įprastu vyno pavadinimu.

Siekiant nustatyti, ar pavadinimas tapo bendriniu, reikia atsižvelgti į visus svarbius veiksnius, visų pirma į:

a)

dabartinę padėtį Bendrijoje, visų pirma vartojimo vietose;

b)

atitinkamus nacionalinius ar Bendrijos teisės aktus.

2.   Pavadinimas nėra saugomas kaip kilmės vietos nuoroda ar geografinė nuoroda, jei, atsižvelgiant į prekės ženklo reputaciją ir pripažinimą, vartotojas galėtų susidaryti klaidingą nuomonę apie tikrąją taip saugomo vyno tapatybę.

118l straipsnis

Santykis su prekės ženklais

1.   Jei kilmės vietos ar geografinė nuoroda saugoma pagal šį reglamentą, prekės ženklo, atitinkančio vieną iš 118m straipsnio 2 dalyje nurodytų situacijų ir susijusio su vienai iš XIb priede nurodytų kategorijų priklausančiu produktu, registruoti negalima, jei prekės ženklo registravimo paraiška yra pateikta po kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos saugojimo paraiškos pateikimo Komisijai dienos ir tokia kilmės vietos nuoroda arba geografinė nuoroda pradėta saugoti.

Prekės ženklų, kurie buvo įregistruoti pažeidžiant pirmą pastraipą, galiojimas panaikinamas.

2.   Nepažeidžiant 118k straipsnio 2 dalies, prekės ženklas, naudojamas vienu iš 118m straipsnio 2 dalyje nurodytų atvejų, dėl kurio registracijos buvo kreiptasi, kuris buvo registruotas arba nusistovėjęs (jeigu tokia galimybė numatyta atitinkamuose teisės aktuose) Bendrijos teritorijoje prieš kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos saugojimo paraiškos pateikimo Komisijai datą, gali būti naudojamas toliau ir atnaujinamas nepaisant kilmės vietos nuorodai ar geografinei nuorodai suteikto saugojimo, su sąlyga, kad nėra jokių priežasčių tokį prekės ženklą paskelbti negaliojančiu arba jį atšaukti, kaip nurodyta 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmojoje Tarybos direktyvoje 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (10) arba 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (11).

Tokiais atvejais leidžiama tuo pat metu naudoti kilmės vietos nuorodą ar geografinę nuorodą ir atitinkamą prekės ženklą.

118m straipsnis

Saugojimas

1.   Vyną parduodantis ūkio subjektas gali naudoti saugomą kilmės vietos ar saugomą geografinę nuorodą, jei toks vynas buvo pagamintas laikantis atitinkamos produkto specifikacijos.

2.   Saugomos kilmės vietos ar saugomos geografinės nuorodos ir vynai, kuriems pavadinti naudojami tokie saugomi pavadinimai laikantis produkto specifikacijos, saugomi užtikrinant, kad:

a)

saugomas pavadinimas nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nebūtų naudojamas komerciškai:

i)

panašiems produktams, neatitinkantiems produkto su saugomu pavadinimu specifikacijos; arba

ii)

jeigu taip naudojant išnaudojama kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos reputacija;

b)

būtų išvengta netinkamo naudojimo, imitavimo ar įvaizdžio atkūrimo, net jeigu yra nurodoma tikroji produkto ar paslaugos kilmė arba jeigu saugomas pavadinimas yra išverstas arba prie jo įrašomi tokie žodžiai, kaip „rūšis“, „tipas“, „metodas“, „pagamintas“, „imitacija“, „skonis“, „panašus“ ar kiti panašūs žodžiai;

c)

ant vidinės ar išorinės pakuotės, reklaminėje medžiagoje arba su atitinkamu vyno produktu susijusiuose dokumentuose nebūtų pateikiama kokia nors kita melaginga ar klaidinanti nuoroda į produkto kilmės vietą, kilmę, pobūdį ar esmines produkto ypatybes ir kad produktai nebūtų pakuojami į tokią tarą, kuri gali sukelti klaidingą įspūdį apie produkto kilmę;

d)

nebūtų taikoma jokia kita praktika, dėl kurios vartotojai galėtų susidaryti klaidingą nuomonę apie tikrąją produkto kilmę.

3.   Saugomos kilmės vietos ar saugomos geografinės nuorodos negali tapti bendriniais pavadinimais Bendrijoje, kaip tai nurodyta 118k straipsnio 1 dalyje.

4.   Valstybės narės imasi reikalingų veiksmų siekdamos sustabdyti neteisėtą saugomos kilmės vietos nuorodos ar saugomos geografinės nuorodos naudojimą, kaip tai nurodyta 2 dalyje.

118n straipsnis

Registras

Komisija sudaro ir tvarko su vynu susijusių saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų elektroninį registrą, kuris yra prieinamas viešai.

118o straipsnis

Kompetentingos kontrolės institucijos paskyrimas

1.   Valstybės narės paskiria kompetentingą instituciją ar institucijas, atsakingas už įpareigojimų, nustatytų šiuo skyriumi pagal 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (12) 4 straipsnyje nustatytus kriterijus, vykdymo kontrolę.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad šio poskirsnio nuostatų besilaikančiam ūkio subjektui būtų galima taikyti kontrolės sistemą.

3.   Valstybės narės praneša Komisijai apie 1 dalyje nurodytą kompetentingą instituciją ar institucijas. Komisija viešai paskelbia jų pavadinimus ir adresus, taip pat periodiškai atnaujina jų sąrašą.

118p straipsnis

Specifikacijų laikymosi tikrinimas

1.   Jei tikrinamas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų, susijusių su geografine vietove Bendrijoje, saugojimas, produkto specifikacijos vyno gaminimo ir išpilstymo metu, taip pat po išpilstymo laikymasį kasmet tikrina:

a)

118o straipsnio 1 dalyje nurodyta kompetentinga institucija ar institucijos; arba

b)

viena ar kelios kontrolės institucijos, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 882/2004 2 straipsnio antros pastraipos 5 punkte, veikiančios kaip produktų sertifikavimo įstaigos pagal to reglamento 5 straipsnyje nustatytus kriterijus.

Tokių tikrinimų išlaidas apmoka tikrinamas ūkio subjektas.

2.   Atitiktį produkto specifikacijoms vyno gaminimo bei pakavimo metu ir po pakavimo, ir tai, ar tinkamai naudojamos saugomos kilmės vietos ar saugomos geografinės nuorodos, susijusios su trečiosios šalies geografinėmis vietovėmis, kasmet užtikrina:

a)

viena ar kelios trečiosios šalies paskirtos valdžios institucijos; arba

b)

viena ar kelios produktų sertifikavimo įstaigos.

3.   1 dalies b punkte ir 2 dalies b punkte nurodytos sertifikavimo įstaigos laikosi Europos standarto EN 45011 arba ISO/IEC 65 vadovo (Bendrieji reikalavimai produktų sertifikavimo sistemas valdančioms institucijoms) ir nuo 2010 m. gegužės 1 d. mėn. turi būti pagal juos akredituotos.

4.   Kai 1 dalies a punkte ir 2 dalies a punkte nurodyta institucija ar institucijos tikrina, kaip laikomasi produkto specifikacijos, jos turi suteikti atitinkamas objektyvumo ir nešališkumo garantijas ir turėti kvalifikuotą personalą bei išteklius, būtinus jų užduotims atlikti.

118q straipsnis

Produkto specifikacijų pakeitimai

1.   118e straipsnyje nurodytas sąlygas atitinkantis pareiškėjas gali prašyti, kad būtų patvirtinti produkto su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografine nuoroda specifikacijos pakeitimai, visų pirma siekdamas atsižvelgti į mokslo ir technikos žinių raidą arba iš naujo apibrėžti 118c straipsnio 2 dalies antros pastraipos d punkte nurodytą geografinę vietovę. Paraiškose apibūdinami prašomi pakeitimai ir pateikiamas jų pagrindimas.

2.   Kai siūlomas pakeitimas apima vieną ar daugiau 118c straipsnio 1 dalies d punkte nurodyto vieno bendro dokumento pakeitimų, paraiškai dėl pakeitimo mutatis mutandis taikomi 118f–118i straipsniai. Tačiau, jeigu siūlomas tik nedidelis pakeitimas, pagal 195 straipsnio 4 dalyje nurodytą procedūrą Komisija nusprendžia, ar paraišką galima patvirtinti netaikant 118g straipsnio 2 dalyje ir 118h straipsnyje nustatytos procedūros; jeigu paraiška patvirtinama, Komisija paskelbia 118g straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją.

3.   Jei siūlomu pakeitimu vienas bendras dokumentas nekeičiamas, taikomos šios taisyklės:

a)

kai geografinė vietovė yra tam tikroje valstybėje narėje, ta valstybė narė pareiškia savo poziciją dėl pakeitimo ir, jeigu pozicija yra teigiama, paskelbia iš dalies pakeistą produkto specifikaciją ir informuoja Komisiją apie patvirtintus pakeitimus bei juos pagrindžia;

b)

kai geografinė vietovė yra trečiojoje šalyje, sprendimą dėl siūlomo pakeitimo patvirtinimo priima Komisija.

118r straipsnis

Panaikinimas

Jeigu nebeužtikrinamas atitinkamos produkto specifikacijos laikymasis, Komisija savo iniciatyva arba pagal tinkamai pagrįstą valstybės narės, trečiosios šalies ar teisėtą interesą turinčio fizinio arba juridinio asmens prašymą gali nuspręsti panaikinti kilmės vietos nuorodos ar geografinės nuorodos saugojimą pagal 195 straipsnio 4 dalyje nurodytą procedūrą.

118f–118i straipsniai taikomi mutatis mutandis.

118s straipsnis

Šiuo metu saugomi vynų pavadinimai

1.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 51 ir 54 straipsnių ir 2002 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 753/2002, nustatančio tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 nuostatų dėl kai kurių vyno sektoriaus produktų aprašymo, pavadinimo, pateikimo ir apsaugos taikymo taisykles (13) 28 straipsnio nuostatas saugomi vynų pavadinimai yra automatiškai saugomi ir šio reglamento nuostatomis. Komisija tokius pavadinimus išvardija šio reglamento 118n straipsnyje numatytame registre.

2.   Valstybės narės Komisijai perduoda su 1 dalyje nurodytais esamais saugomų vynų pavadinimais susijusius:

a)

118c straipsnio 1 dalyje numatytas technines bylas;

b)

valstybių narių sprendimus dėl patvirtinimo.

3.   1 dalyje nurodytų vynų pavadinimų, apie kuriuos 2 dalyje nurodyta informacija nepateikiama iki 2011 m. gruodžio 31 d., saugojimas pagal šį reglamentą panaikinamas. Komisija imasi atitinkamų oficialių veiksmų tokiems pavadinimams pašalinti iš 118n straipsnyje numatyto registro.

4.   118r straipsnis netaikomas 1 dalyje nurodytiems esamiems saugomiems vynų pavadinimams.

Komisija savo iniciatyva ir pagal 195 straipsnio 4 dalyje nurodytą procedūrą gali nuspręsti iki 2014 m. gruodžio 31 d. panaikinti 1 dalyje nurodytų esančių saugomų vynų pavadinimų saugojimą, jei jie neatitinka 118b straipsnyje nustatytų sąlygų.

118t straipsnis

Mokesčiai

Valstybės narės gali rinkti mokesčius savo išlaidoms padengti, įskaitant išlaidas, patirtas nagrinėjant saugojimo paraiškas, prieštaravimo pareiškimus, pakeitimų paraiškas ir prašymus panaikinti saugojimą pagal šį poskirsnį.

II   poskirsnis

Tradiciniai terminai

118u straipsnis

Apibrėžtys

1.   „Tradicinis terminas“ – su 118a straipsnio 1 dalyje nurodytais produktais susijęs terminas, valstybėse narėse tradiciškai vartojamas siekiant nurodyti:

a)

kad produktui suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda pagal Bendrijos ar nacionalinę teisę;

b)

gamybos ar brandinimo būdą arba kokybę, spalvą, produkto, kuriam suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda, vietovės tipą arba su istorija susijusį ypatingą įvykį.

2.   Tradicinius terminus pripažįsta, apibrėžia ir saugo Komisija.

118v straipsnis

Saugojimas

1.   Saugomas tradicinis terminas gali būti naudojamas tik produktui, kuris buvo pagamintas laikantis 118u straipsnio 2 dalyje nurodytos apibrėžties.

Užtikrinama tradicinių terminų apsauga, kad jie nebūtų naudojami neteisėtai.

Valstybės narės imasi būtinų priemonių sustabdyti neteisėtą saugomų tradicinių terminų naudojimą.

2.   Bendrijoje tradiciniai terminai negali tapti bendriniais pavadinimais.

Ib   skirsnis

Vyno sektoriaus produktų ženklinimas ir pateikimas

118w straipsnis

Sąvoka

Šio skirsnio tikslais:

a)   „ženklinimas“– visi žodžiai, duomenys, prekių ženklai, registruotasis prekės pavadinimas, paveikslėliai arba simboliai, pateikti ant pakuotės arba prie atitinkamo produkto pridedamame ar jį nurodančiame dokumente, pranešime, etiketėje, žiede ar lankelyje;

b)   „pateikimas“– informacija, perduodama vartotojams pasitelkiant atitinkamo produkto pakuotę, įskaitant butelių formą ir tipą.

118x straipsnis

Horizontaliųjų taisyklių taikymas

Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, Direktyva 89/104/EEB, 1989 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva dėl nuorodų arba žymų maisto produkto partijai identifikuoti (14), 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (15) ir 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/45/EB, nustatanti taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių (16) taikomos į jų taikymo sritį įeinančių produktų ženklinimui ir pateikimui.

118y straipsnis

Privalomi duomenys

1.   Ženklinant ir pateikiant XIb priedo 1–11, 13, 15 ir 16 dalyse nurodytus Bendrijoje parduodamus arba eksportuojamus produktus, nurodomi šie privalomi duomenys:

a)

vynuogių produkto kategorijos paskirties vieta pagal XIb priedą;

b)

jei tai vynas su saugoma kilmės vietos ar geografinė nuoroda:

i)

terminas „saugoma kilmės vietos nuoroda“ arba „saugoma geografinė nuoroda“; ir

ii)

saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos pavadinimas;

c)

faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais;

d)

kilmės vieta;

e)

išpilstytojo nuoroda arba putojančio vyno, gazuoto putojančio vyno, rūšinio putojančio vyno ar rūšinio aromatinio putojančio vyno gamintojo ar pardavėjo pavadinimas;

f)

importuojamų vynų importuotojo nuoroda; ir

g)

putojančio vyno, gazuoto putojančio vyno, rūšinio putojančio vyno ar rūšinio aromatinio putojančio vyno cukraus kiekio nuoroda.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, nuoroda į vynuogių produkto kategoriją gali būti nepateikta, jei tai vynas, kurio etiketėse nurodytą pavadinimą sudaro saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda.

3.   Nukrypstant nuo 1 dalies b punkto, nuoroda į sąvoką „saugoma kilmės vietos nuoroda“ arba „saugoma geografinė nuoroda“ gali būti nepateikta šiais atvejais:

a)

kai 118u straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas tradicinis terminas pateikiamas etiketėje;

b)

jei Komisijos nustatomais išskirtiniais atvejais etiketėje nurodytas saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos pavadinimas.

118z straipsnis

Neprivalomi duomenys

1.   Ženklinant ir pateikiant 118y straipsnio 1 dalyje nurodytus produktus, gali būti pateikiami tokie neprivalomi duomenys:

a)

derliaus metai;

b)

vienos ar daugiau vyninių vynuogių veislių pavadinimai;

c)

terminai, vartojami 118y straipsnio 1 dalies g punkte nenurodytų vynų cukraus kiekiui nurodyti;

d)

vynų su saugoma kilmės vietos arba saugoma geografinė nuoroda tradiciniai terminai, kaip nurodyta 118u straipsnio 1 dalies b punkte;

e)

Bendrijos sutartinis ženklas, kuriuo žymima saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda;

f)

konkretiems gamybos metodams pavadinti naudojami terminai;

g)

vynams, kuriems suteikta saugomos kilmės vietos nuoroda ar saugoma geografinė nuoroda – kito geografinio vieneto, kuris yra mažesnis ar didesnis už teritoriją, susijusią su kilmės vietos nuoroda ar geografine nuoroda, pavadinimas.

2.   Nepažeidžiant 118j straipsnio 3 dalies, dėl 1 dalies a ir b punktuose nurodytų duomenų naudojimo vynams be saugomos kilmės vietos nuorodos ar saugomos geografinės nuorodos:

a)

valstybės narės priima įstatymus, reglamentus ar administracines nuostatas, kad užtikrintų sertifikavimo, patvirtinimo ir kontrolės procedūras, kurios būtų taikomos atitinkamos informacijos teisingumui garantuoti;

b)

valstybės narės, remdamosi objektyviais nediskriminaciniais kriterijais ir deramai atsižvelgdamos į teisingos konkurencijos užtikrinimo principą, gali parengti vyninių vynuogių veislių, iš kurių jų teritorijoje negalima gaminti vyno, sąrašus, visų pirma, jeigu:

i)

kyla pavojus, kad vartotojai gali susidaryti klaidingą nuomonę apie tikrąją vyno kilmę, nes tam tikra vyninių vynuogių veislė yra neatskiriama šiuo metu saugomos kilmės vietos nuorodos ar saugomos geografinės nuorodos dalis;

ii)

atitinkama kontrolė nebūtų ekonomiškai naudinga dėl to, kad tam tikros vyninių vynuogių veislės vynuogės auginamos labai mažoje valstybės narės vynuogynų dalyje;

c)

jeigu naudojami skirtingų valstybių narių vynų mišiniai, pavadinime vyninių vynuogių veislė ar veislės nežymimos, išskyrus atvejus, kai atitinkamos valstybės narės susitaria kitaip ir užtikrina, kad bus įgyvendintos atitinkamos sertifikavimo, patvirtinimo ir kontrolės procedūros.

118za straipsnis

Kalbos

1.   Žodžiais išreikšti privalomi ir neprivalomi duomenys, nurodyti 118y ir 118z straipsniuose, pateikiami viena ar keliomis oficialiosiomis Bendrijos kalbomis.

2.   Nepažeidžiant 1 dalies nuostatų, saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos pavadinimas arba 118u straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas tradicinis terminas etiketėje pateikiamas kalba ar kalbomis, kurioms taikoma apsauga.

Kai saugomos kilmės vietos nuorodos ar saugomos geografinės nuorodos arba saugomas specifinis nacionalinis pavadinimas rašomas ne lotyniška abėcėle, pavadinimas taip pat gali būti rašomas viena ar keliomis oficialiosiomis Bendrijos kalbomis.

118zb straipsnis

Įgyvendinimo užtikrinimas

Kompetentingos valstybių narių institucijos imasi priemonių užtikrinti, kad pagal šio skirsnio nuostatas nepaženklintas produktas, nurodytas 118y straipsnio 1 dalyje, nebūtų pateiktas į rinką arba būtų iš jos išimtas.

12.

II dalies II antraštinės dalies I skyriuje įterpiamas šis skirsnis:

IIa   skirsnis

Vyno sektoriuje taikomos gamybos taisyklės

I   poskirsnis

Vyninių vynuogių veislės

120a straipsnis

Vyninių vynuogių veislių klasifikavimas

1.   XIb priede išvardyti ir Bendrijoje gaminami produktai yra pagaminti iš vyninių vynuogių veislių, klasifikuojamų pagal 2 dalį.

2.   Remdamosi 3 dalimi, valstybės narės klasifikuoja, kurias vyninių vynuogių veisles leidžiama sodinti, atsodinti arba skiepyti jų teritorijoje vyno gamybos reikmėms.

Valstybės narės gali klasifikuoti tik tas vyninių vynuogių veisles, kurios atitinka toliau nurodytas sąlygas:

a)

atitinkama veislė priklauso Vitis vinifera rūšiai arba yra išvesta sukryžminus Vitis vinifera rūšį su kitomis Vitis genties rūšimis;

b)

veislė nepriklauso vienai iš toliau nurodytų veislių: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton ir Hebermont.

Kai vyninių vynuogių veislė išbraukiama iš pirmoje pastraipoje nurodytos klasifikacijos, tokios veislės vynmedžiai išnaikinami per 15 metų nuo jos išbraukimo dienos.

3.   Valstybėms narėms, kuriose vyno gamyba, apskaičiuojama remiantis paskutinių penkerių vyno metų gamybos vidurkiu, neviršija 50 000 hektolitrų per vyno metus, prievolė vykdyti 2 dalyje nurodytą klasifikaciją netaikoma.

Tačiau ir pirmoje pastraipoje nurodytose valstybėse narėse vyno gamybos reikmėms galima sodinti, atsodinti ar skiepyti tik tas vyninių vynuogių veisles, kurios atitinka 2 dalies a ir b punktų reikalavimus.

4.   Nukrypstant nuo 2 dalies pirmos ir antros pastraipų ir 3 dalies antros pastraipos, mokslinių tyrimų ir eksperimentiniais tikslais leidžiama sodinti, atsodinti ar skiepyti toliau nurodytas vyninių vynuogių veisles:

a)

2 dalyje nurodytose valstybėse narėse – neklasifikuotų veislių vynines vynuoges;

b)

2 dalies a ir b punktų nuostatų neatitinkančių veislių vynines vynuoges.

5.   Vynmedžiai išnaikinami plotuose, kurie pažeidžiant 2, 3 ir 4 dalis vyninių vynuogių veislių vynmedžiais buvo apsodinti vyno gamybos reikmėms.

Tačiau nenustatoma pareiga išnaikinti vynmedžių tokiuose plotuose, kai atitinkama produkcija yra skirta išskirtinai vyno gamintojų namų ūkiams.

6.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių siekdamos patikrinti, ar augintojai laikosi 2–5 dalyse išdėstytų nuostatų.

II   poskirsnis

Vynininkystės metodai ir apribojimai

120b straipsnis

Taikymo sritis

Šis poskirsnis susijęs su patvirtintais vynininkystės metodais ir apribojimais, taikomais vyno sektoriaus produktų gamybai ir prekybais jais, ir su sprendimų dėl tokių metodų ir apribojimų priėmimo tvarka.

120c straipsnis

Vynininkystės metodai ir apribojimai

1.   Bendrijos vyno sektoriaus produktų gamybos ir laikymui naudojami tik pagal Bendrijos teisės aktus patvirtinti vynininkystės metodai, nurodyti XVa priede, arba metodai, dėl kurių naudojimo sprendimas priimamas pagal 120d ir 120e straipsnius.

Pirma pastraipa netaikoma:

a)

vynuogių sultims ir koncentruotoms vynuogių sultims;

b)

vynuogių misai ir koncentruotai vynuogių misai, skirtoms vynuogių sultims gaminti.

2.   Patvirtinti vynininkystės metodai naudojami tik siekiant užtikrinti, kad produktas būtų tinkamai fermentuojamas, išlaikomas ar rafinuojamas.

3.   Vyno sektoriaus produktai Bendrijoje gaminami laikantis atitinkamų XVb priede nustatytų apribojimų.

4.   Produktai, kuriems taikomas šis reglamentas, neparduodami Bendrijoje, jeigu jie buvo pagaminti naudojant Bendrijoje nepatvirtintus vynininkystės metodus arba, kai taikoma, nepatvirtintus nacionalinius vynininkystės metodus arba metodus, pažeidžiančius XVb priede nustatytus apribojimus.

120d straipsnis

Valstybių narių nustatytos griežtesnės taisyklės

Valstybės narės gali apriboti arba uždrausti naudoti tam tikrus pagal Bendrijos teisę patvirtintus vynininkystės metodus ir numatyti griežtesnius apribojimus jų teritorijoje gaminamiems vynams, siekdamos geriau išlaikyti esmines vynų, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda, ir putojančių vynų bei likerinių vynų savybes.

Valstybės narės apie tokius draudimus ir apribojimus praneša Komisijai, kuri apie tai praneša kitoms valstybėms narėms.

120e straipsnis

Vynininkystės metodų patvirtinimas ir taikomi apribojimai

1.   Išskyrus XVa priede nustatytus vynininkystės metodus, susijusius su konkrečių produktų, kuriems tas priedas taikomas, sodrinimu, rūgštinimu ir rūgštingumo sumažinimu, ir XVb priede išvardytus apribojimus, Komisija pagal 195 straipsnio 4 dalyje nurodytą procedūrą priima sprendimą dėl leidimo naudoti vynininkystės metodus ir dėl taikomų vyno sektoriaus produktų gamybos ir laikymo apribojimų.

2.   195 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka Komisijos nustatytomis sąlygomis valstybės narės gali leisti naudoti neleidžiamus vynininkystės metodus eksperimentiniais tikslais.

120f straipsnis

Leidimo suteikimo kriterijai

Komisija, leisdama naudoti vynininkystės metodus 195 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka:

a)

remiasi Tarptautinės vynuogių ir vyno organizacijos (toliau – OIV) rekomenduojamais ir paskelbtais vynininkystės metodais, taip pat dar neleidžiamų vynininkystės metodų eksperimentinio naudojimo rezultatais;

b)

atsižvelgia į žmonių sveikatos apsaugą;

c)

atsižvelgia į pavojų, kad vartotojai gali būti suklaidinti įprastų lūkesčių ir suvokimo, įvertindama, ar esama informacinių priemonių, galinčių panaikinti tokį pavojų, ir ar galima jomis naudotis;

d)

leidžia išsaugoti natūralias esmines vyno savybes, labai nekeičiant atitinkamo produkto sudėties;

e)

užtikrina priimtiną minimalų aplinkos apsaugos lygį;

f)

laikosi bendrųjų vynininkystės metodams ir apribojimams taikomų taisyklių, nustatytų atitinkamai XVa ir XVb prieduose.

120g straipsnis

Analizės metodai

Vyno sektoriaus produktų sudėties nustatymo analizės metodai ir taisyklės, pagal kurias galima nustatyti, ar šiems produktams buvo naudojami leidžiamų vynininkystės metodų neatitinkantys procesai, yra OIV rekomenduojami ir paskelbti metodai ir taisyklės.

Jeigu nėra OIV rekomenduojamų ir paskelbtų metodų ir taisyklių, atitinkamus metodus ir taisykles priima Komisija 195 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka.

Kol bus priimtos tokios taisyklės, naudojami tokie metodai ir taisyklės, kuriuos leidžia naudoti atitinkama valstybė narė.“;

13.

121 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

Pirmoje dalyje įterpiami šie punktai:

„k)

taisyklėmis dėl Ia skirsnio I poskirsnyje nurodytų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų, visų pirma nuostatos, leidžiančios netaikyti tame poskirsnyje nurodytų taisyklių ir reikalavimų:

i)

svarstomoms paraiškoms dėl kilmės vietos arba geografines nuorodos saugojimo;

ii)

tam tikrų vynų su saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda gamybai geografinėje vietovėje, kuri yra arti vynuogių kilmės geografinės vietovės;

iii)

tam tikrų vynų su saugoma kilmės vietos nuoroda tradiciniams gamybos būdams;

l)

taisyklėmis dėl Ia skirsnio II poskirsnyje nurodytų tradicinių terminų, visų pirma dėl:

i)

saugojimo suteikimo procedūros;

ii)

konkretaus saugojimo lygio;

m)

Ib skirsnyje nurodytomis ženklinimo ir pateikimo taisyklėmis, visų pirma susijusioms su:

i)

duomenimis apie atitinkamo produkto kilmės vietą;

ii)

118z straipsnyje nurodytų neprivalomų duomenų naudojimo sąlygomis;

iii)

konkrečiais reikalavimais, susijusiais su etiketėse nurodytomis derliaus metų ir vyninių vynuogių veislės nuorodomis, kaip nurodyta 118z straipsnio 2 dalyje;

iv)

kitomis leidžiančiomis nukrypti nuostatomis (šalia jau 118y straipsnio 2 dalyje nurodytųjų), kuriose būtų numatyta, kad nuoroda į vynuogių produkto kategoriją gali būti nepateikta;

v)

taisyklių, susijusių su apsauga, kuri turi būti suteikta pateikiant konkretų produktą.“;

b)

pridedamos šios dalys:

„Komisija 195 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka priima priemones, būtinas nuostatoms dėl IIa skirsnio II poskirsnyje ir XVa bei XVb prieduose nustatytų vynininkystės metodų ir apribojimų įgyvendinti, išskyrus atvejus, kai tuose prieduose numatyta kitaip.

Trečioje dalyje nurodytos priemonės gali apimti visų pirma:

a)

nuostatas, kuriose nurodoma, kad Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 IV priede išvardyti Bendrijos vynininkystės metodai laikomi leidžiamais vynininkystės metodais;

b)

leidžiamus vynininkystės metodus ir taikomus apribojimus, įskaitant sodrinimą, rūgštinimą ir rūgštingumo sumažinimą, taikomus putojantiems vynams, rūšiniams putojantiems vynams ir rūšiniams aromatiniams putojantiems vynams;

c)

leidžiamus vynininkystės metodus ir apribojimus, susijusius su likeriniais vynais;

d)

pagal XVb priedo C punktą, misos, vynų sumaišymą ir kupažavimą reguliuojančias nuostatas;

e)

taikant vynininkystės metodus naudojamų medžiagų grynumo ir identifikavimo specifikacijas, jei jos nėra nustatytos Bendrijos taisyklėmis;

f)

leidžiamų vynininkystės metodų taikymo administracines taisykles;

g)

sąlygas, nuo kurių priklauso 120c straipsnio nuostatų neatitinkančių produktų laikymas, išleidimas į rinką bei naudojimas, ir galimas to straipsnio taikymo išimtis, taip pat kriterijų, kuriais siekiama išvengti sunkumų atskirais atvejais, nustatymą;

h)

sąlygas, kuriomis valstybės narės gali leisti laikyti, pateikti į apyvartą ir vartoti produktus, neatitinkančius IIa skirsnio II poskirsnio nuostatų, išskyrus 120c straipsnį, ir šio poskirsnio įgyvendinimo nuostatų.“;

14.

122 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„Valstybės narės vyno sektoriaus gamintojų organizacijas gali pripažinti 1 dalies b ir c punktuose nurodytomis sąlygomis, jei tos organizacijos taiko narystės taisykles, reikalaujančias, kad jų nariai visų pirma:

a)

taikytų gamintojų organizacijos priimtas taisykles, susijusias su duomenų apie gamybą teikimu, gamyba, prekyba ir aplinkos apsauga;

b)

teiktų gamintojo organizacijos statistiniais tikslais prašomą informaciją, visų pirma apie vynmedžiais apsodintus plotus ir rinkos pokyčius;

c)

mokėtų baudas už narystės taisyklėse numatytų įsipareigojimų nesilaikymą;

Visų pirma vyno sektoriuje gali būti siekiama, kaip apibrėžta 1 dalies c punkte, šių specifinių tikslų:

a)

suteikti ir skatinti techninę pagalbą, naudojant aplinką tausojančius žemdirbystės ir gamybos metodus;

b)

skatinti iniciatyvas, susijusias su šalutinių produktų, gautų gaminant vynus, valdymu ir atliekų tvarkymu, visų pirma siekiant apsaugoti vandens, dirvožemio ir kraštovaizdžio kokybę ir išsaugoti bei skatinti biologinę įvairovę;

c)

vykdyti darnių gamybos metodų ir rinkos pokyčių mokslinius tyrimus;

d)

padėti įgyvendinti paramos programas, kaip nurodyta II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IVb skirsnyje.“;

15.

123 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

a)

įvadinė frazė ir a bei b punktai pakeičiami taip:

„Papildant 1 dalį, valstybės narės taip pat pripažįsta vaisių ir daržovių sektoriaus (ir gali pripažinti vyno sektoriaus) tarpšakines organizacijas:

a)

kurias sudaro pradžioje nurodytų sektorių ekonominės veiklos, susijusios su produktų gamyba, prekyba jais ir (arba) jų perdirbimu, atstovai;

b)

kurios yra suformuotos visų arba kelių a punkte nurodytų atstovų iniciatyva;“;

b)

c punktas pakeičiamas taip:

i)

įvadinė frazė pakeičiama taip:

„vienos (o jei tai vaisių ir daržovių sektoriaus tarpšakinė organizacija – dviejų ar daugiau) iš toliau nurodytų veiklos rūšių viename ar daugiau Bendrijos regionų, vykdymu, atsižvelgiant į vartotojų poreikius, ir, nedarant poveikio kitiems sektoriams, vyno sektoriuje – visų pirma atsižvelgiant į visuomenės sveikatą ir vartotojų interesus:“;

ii)

ii punktas pakeičiamas taip:

„ii)

pagalba siekiant geriau koordinuoti vaisių ir daržovių ir vyno sektorių produktų pateikimą į rinką, visų pirma pasitelkiant mokslinius ir rinkos tyrimus,“;

iii)

iv punktas pakeičiamas taip:

„iv)

didesniu pagamintų vaisių bei daržovių produktų ir vyno sektorių produkcijos potencialo išnaudojimu,“;

iv)

vii ir viii punktai pakeičiami taip:

„vii)

kuria metodus ir priemones produktų kokybei pagerinti visuose gamybos ir pardavimo (o vyno sektoriuje – ir rūgimo) etapuose;

viii)

didesniu organinės ūkininkavimo potencialo išnaudojimu ir saugo bei propaguoja tokį ūkininkavimą, taip pat kilmės vietos nuorodas, kokybės ženklinimą ir geografines nuorodas;“;

v)

x punktas pakeičiamas taip:

„x)

vaisių ir daržovių sektoriui nustato taisykles, susijusias su XVIa priedo 2 ir 3 punktuose nurodytomis gamybos ir pardavimo taisyklėmis, kurios yra griežtesnės nei Bendrijos ar nacionalinės taisyklės.“;

vi)

įterpiamas šis punktas:

„xi)

vyno sektoriuje:

suteikia informaciją apie konkrečias vyno, kuriam suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda arba saugoma geografinė nuoroda, savybes;

skatina saikingai ir atsakingai vartoti vyną ir informuoja apie pavojingo vyno vartojimo lygio žalą;

vykdo vyno rėmimo veiksmus, visų pirma trečiosiose šalyse;“;

16.

II dalies II antraštinės dalies II skyriuje įterpiamas šis skirsnis:

Ib   skirsnis

Taisyklės dėl vyno sektoriaus gamintojų ir tarpšakinėms organizacijoms taikomos taisyklės

125o straipsnis

Pripažinimas

1.   Valstybės narės gali pripažinti tą gamintojo ir tarpšakinę organizaciją, kuri pateikė paraišką dėl jos pripažinimo atitinkamoje valstybėje narėje ir kurios paraiškoje pateikiami įrodymai, kad ji:

a)

jei tai gamintojų organizacija:

i)

atitinka 122 straipsnio reikalavimus;

ii)

turi minimalų narių skaičių, kurį nustato atitinkama valstybė narė;

iii)

toje vietovėje, kurioje ši organizacija vykdo veiklą, jos nariai tiekia minimalų rinkai reikalingą produkcijos kiekį, kurį nustato atitinkama valstybė narė;

iv)

gali laiku ir veiksmingai vykdyti savo veiklą ir sutelkti atsargas;

v)

veiksmingai padeda savo nariams gauti techninę pagalbą taikant aplinkos apsaugos požiūriu patikimą auginimo praktiką;

b)

jei tai tarpšakinė organizacija:

i)

atitinka 123 straipsnio 3 dalies reikalavimus;

ii)

vykdo veiklą viename ar daugiau atitinkamos teritorijos regionų;

iii)

jos atstovaujami gamintojai arba prekybininkai parduoda arba pagamina nemažą produktų, kuriems taikomas šis reglamentas, dalį;

iv)

neužsiima vyno sektoriaus produktų gamyba, perdirbimu ar prekyba jais.

2.   Pagal Reglamentą (EB) 1493/1999 pripažintos gamintojų organizacijos laikomos pagal šį straipsnį pripažintomis gamintojų organizacijomis.

123 straipsnio 3 dalyje ir šio straipsnio 1 pastraipos b punkte numatytus kriterijus atitinkančios organizacijos, kurias pripažino valstybės narės, laikomos pagal tas nuostatas pripažintomis tarpšakinėmis organizacijomis.

3.   125b straipsnio 2 dalis ir 125k straipsnio 3 dalis taikomos mutatis mutandis atitinkamai vyno sektoriaus gamintojams ir tarpšakinėms organizacijoms. Tačiau:

a)

125b straipsnio 2 dalies a punkte ir 125k straipsnio 3 dalies c punkte nurodyti laikotarpiai atitinkamai yra keturi mėnesiai;

b)

125b straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos paraiškos dėl pripažinimo pateikiamos valstybėje narėje, kurioje organizacija turi pagrindinę būstinę;

c)

125b straipsnio 2 dalies c punkte ir 125k straipsnio 3 dalies d punkte nurodyti kasmet teikiami pranešimai atitinkamai teikiami iki kiekvienų metų kovo 1 d.“;

17.

129 straipsnio antras sakinys pakeičiamas taip:

„Su šio reglamento taikymu susijusi tarifų nomenklatūra, įskaitant prireikus III priede ir XIb priede pateiktas sąvokų apibrėžtis, įtraukiama į Bendrąjį muitų tarifą.“;

18.

130 straipsnio 1 dalyje įterpiamas šis punktas:

„ga)

vynas;“;

19.

Įterpiamas šis straipsnis:

„133a straipsnis

Specialūs vyno sektoriuje taikomi saugumo reikalavimai

1.   Sulčių ir misos (klasifikaciniai KN kodai 2009 61, 2009 69 ir 2204 30), kurioms Bendrojo muitų tarifo muitai taikomi atsižvelgiant į produkto importo kainą, faktinė kaina tikrinama tikrinant kiekvieną siuntą arba taikant vienodo dydžio importo vertę, Komisijos apskaičiuotą remiantis tiems patiems produktams nustatyta kaina kilmės šalyse.

Jei siuntos deklaruojamoji įvežimo kaina yra didesnė nei vienodo dydžio importo vertė, jei tokia yra, padidinta Komisijos nustatyta ribine suma, kuri vienodo dydžio vertės negali viršyti 10 %, turi būti pateikiamas užstatas, lygus importo muitui, nustatytam remiantis vienodo dydžio importo verte.

Jei siuntos įvežimo kaina nedeklaruojama, taikoma bendrojo muitų tarifo muito norma priklauso nuo vienodo dydžio importo vertės arba yra nustatoma taikant atitinkamas muitų teisės aktų nuostatas pagal Komisijos nustatomas sąlygas.

2.   Jei importuojamiems produktams taikomos XVb priedo B.5 punkto arba C punkte numatytos nukrypti leidžiančios nuostatos, importuotojai, išleisdami tokius produktus į laisvą apyvartą, nurodytoms muitinės įstaigoms pateikia užstatą. Užstatas grąžinamas, kai importuotojas pateikia valstybės narės, kurioje produktai išleidžiami į laisvą apyvartą, muitinėms įstaigoms priimtiną įrodymą, kad iš misų buvo pagamintos vynuogių sultys, jos buvo sunaudotos ne vyno sektoriaus produktams arba, jei iš jų buvo pagamintas vynas, jis buvo atitinkamai paženklintas.“;

20.

141 straipsnio 1 dalyje įvadiniai žodžiai pakeičiami taip:

„Laikantis 135–140a straipsniuose nustatytos muito normos papildomas importo muitas taikomas grūdų, ryžių, cukraus, vaisių ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių, galvijienos, pieno ir pieno produktų, kiaulienos, avienos ir ožkienos, kiaušinių, paukštienos ir bananų sektorių vieno ar daugiau produktų ir vynuogių sulčių bei vynuogių misos importui, siekiant užkirsti kelią neigiamam poveikiui Bendrijos rinkai, kurį gali sukelti toks importas, arba neutralizuoti tokį poveikį, jeigu:“;

21.

III dalies II skyriaus IV skirsnis papildomas šiuo poskirsniu:

„V   poskirsnis

Specialios vynų importo nuostatos

158a straipsnis

Specialūs vynų importo reikalavimai

1.   Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, visų pirma pagal Sutarties 300 straipsnį sudarytuose susitarimuose, šio reglamento II dalies II antraštinės dalies I skyriaus Ia skirsnio I poskirsnio ir 113d straipsnio 1 dalies nuostatos dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų taikomos į Bendriją importuojamiems produktams, kurių KN klasifikaciniai kodai yra 2009 61, 2009 69 ir 2204.

2.   Išskyrus atvejus, kai pagal Sutarties 300 straipsnį sudarytuose susitarimuose nurodyta kitaip, šio straipsnio 1 dalyje nurodyti produktai gaminami laikantis OIV rekomenduojamų ir paskelbtų arba Bendrijos pagal šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones patvirtintų vynininkystės metodų.

3.   Importuojant 1 dalyje nurodytus produktus, reikia pateikti:

a)

kompetentingos įstaigos, įtrauktos į sąrašą, kurį viešai paskelbia Komisija, produkto kilmės šalyje, sudarytą sertifikatą, kuriuo patvirtinama, kad tas produktas atitinka 1 ir 2 dalių nuostatas;

b)

produkto kilmės šalies paskirtos įstaigos ar padalinio analizės ataskaitą apie produkto tinkamumą tiesiogiai žmonėms vartoti.

4.   Komisija priima išsamias šio straipsnio taikymo taisykles.“;

22.

160 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Tais atvejais, kai dėl laikinojo įvežimo perdirbti tvarkos trikdoma arba gali būti sutrikdyta Bendrijos rinka, valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva Komisija gali visiškai arba iš dalies sustabdyti laikinojo įvežimo perdirbti tvarkos taikymą grūdų, ryžių, cukraus, alyvuogių aliejaus ir valgomųjų alyvuogių, vaisų ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių, vyno, galvijienos, pieno ir pieno produktų, kiaulienos, avienos ir ožkienos, kiaušinių, paukštienos ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholio sektorių produktams. Gavusi tokį valstybės narės prašymą, sprendimą dėl jo Komisija priima per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.“;

23.

161 straipsnio 1 dalyje įterpiamas šis punktas:

„dc)

vynas;“;

24.

174 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Tais atvejais, kai dėl laikinojo įvežimo perdirbti tvarkos trikdoma arba gali būti sutrikdyta Bendrijos rinka, valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva Komisija gali visiškai arba iš dalies sustabdyti laikinojo įvežimo perdirbti tvarkos taikymą grūdų, ryžių, vaisų ir daržovių, perdirbtų vaisių ir daržovių, vyno, galvijienos, kiaulienos, avienos ir ožkienos bei paukštienos sektorių produktams. Gavusi tokį valstybės narės prašymą, sprendimą dėl jo Komisija priima per penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.“;

25.

175 straipsnis pakeičiamas taip:

„175 straipsnis

Sutarties 81–86 straipsnių taikymas

Jei šiame reglamente nenurodyta kitaip, Sutarties 81–86 straipsniai ir jų įgyvendinimo nuostatos, remiantis šio reglamento 176–177 straipsniais, taikomi visiems Sutarties 81 straipsnio 1 dalyje ir 82 straipsnyje nurodytiems susitarimams, sprendimams ir veiksmams, susijusiems su šiame reglamente nurodytų produktų gamyba arba prekyba jais.“;

26.

180 straipsnis pakeičiamas taip:

„180 straipsnis

Sutarties 87, 88 ir 89 straipsnių taikymas

Sutarties 87, 88 ir 89 straipsniai taikomi 1 straipsnyje nurodytų produktų gamybai ir prekybai jais.

Tačiau Sutarties 87, 88 ir 89 straipsniai netaikomi išmokoms, valstybių narių laikantis šio reglamento mokamoms pagal šio reglamento 44–48, 102, 102a, 103, 103a, 103b, 103e, 103ga 104, 105 ir 182 ir 182a straipsnius, II dalies I antraštinės dalies III skyriaus IVa skirsnio III poskirsnį ir II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IVb skirsnį. Tačiau 103n straipsnio 4 dalies atžvilgiu netaikomas tik Sutarties 88 straipsnis.“;

27.

IV dalies II skyrius papildomas šiuo straipsniu:

„182a straipsnis

Nacionalinė pagalba vyno distiliavimui krizės atvejais

1.   Nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. valstybės narės gali skirti nacionalinę pagalbą vyno gamintojams savanoriškam ar privalomam vyno distiliavimui pagrįstais krizės atvejais.

2.   1 dalyje nurodyta parama yra proporcinga ir padeda panaikinti krizinę padėtį.

3.   Visa paramos suma, kurią gali skirti valstybė narė konkrečiais metais tokiai paramai, neviršija 15 % visų valstybei narei tiems metams skirtų lėšų, nustatytų Xb priede.

4.   Valstybės narės, kurios pageidauja pasinaudoti 1 dalyje nurodyta pagalba, Komisijai pateikia tinkamai pagrįstą pranešimą. Komisija nusprendžia, ar galima patvirtinti priemonę ir suteikti pagalbą.

5.   Siekiant išvengti konkurencijos iškraipymo, alkoholis, gautas atliekant 1 dalyje nurodytą distiliavimą, naudojamas tik pramonės ar energijos reikmėms.

6.   Komisija priima išsamias šio straipsnio taikymo taisykles.“;

28.

184 straipsnis papildomas šiais punktais:

„7.

iki 2011 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 103p straipsnyje nurodytų rėmimo priemonių įgyvendinimo vyno sektoriuje.

8.

iki 2012 m. pabaigos apie vyno sektorių, visų pirma atsižvelgiant į patirtį, įgytą įgyvendinant reformą.“;

29.

Įterpiami šie straipsniai:

„185a straipsnis

Vynuogynų registras ir sąrašas

1.   Valstybės narės veda vynuogynų registrą, kuriame pateikiama naujausia informacija apie gamybos potencialą.

2.   Valstybėms narėms, kuriose bendras vyninių vynuogių veislių, klasifikuojamų pagal 120a straipsnio 2 dalį, vynmedžiais apsodintas plotas yra mažesnis nei 500 hektarų, 1 dalyje nurodytas įpareigojimas netaikomas.

3.   Valstybės narės, kurios pagal 103q straipsnį savo paramos programose numato vynuogynų restruktūrizavimo ir konversijos priemonę, remdamosi vynuogynų registru iki kiekvienų metų kovo 1 d. pateikia Komisijai atnaujintą savo gamybos pajėgumų sąrašą.

4.   Komisija priima išsamias vynuogynų registrui ir sąrašui taikomas taisykles, visų pirma dėl jų naudojimo vykdant gamybos pajėgumų stebėseną bei kontrolę ir matuojant plotus.

Bet kuriuo metu po 2016 m. sausio 1 d. Komisija gali nuspręsti, kad 1–3 dalys nebetaikomos.

185b straipsnis

Privalomas deklaravimas vyno sektoriuje

1.   Vynuogių, skirtų vyno gamybai, augintojai ir misos bei vyno gamintojai kiekvienais metais kompetentingoms nacionalinėms institucijoms deklaruoja iš paskutiniojo derliaus pagamintą kiekį.

2.   Valstybės narės gali reikalauti, kad vynuogių, skirtų vyno gamybai, pardavėjai kiekvienais metais deklaruotų parduotą kiekį iš paskutiniojo derliaus.

3.   Misos ir vyno gamintojai bei pardavėjai, išskyrus mažmenininkus, kiekvienais metais kompetentingoms nacionalinėms institucijoms deklaruoja turimas misos ir vyno atsargas, neatsižvelgdamos į tai, ar jos yra tų ar ankstesniųjų metų derliaus. Atskirai nurodoma misa ir vynas, įvežti iš trečiųjų šalių.

4.   Komisija gali priimti išsamias šio straipsnio taikymo taisykles ir visų pirma nustatyti taisykles baudoms, taikomoms tais atvejais, jei nesilaikoma pranešimų pateikimo reikalavimų.

185c straipsnis

Vyno sektoriuje naudojami lydraščiai ir registras

1.   Vyno sektoriaus produktus, kuriems taikomas šis reglamentas, galima išleisti į apyvartą Bendrijoje tik su oficialiai patvirtintu lydraščiu.

2.   Fiziniai arba juridiniai asmenys ar tokių asmenų grupės, kurie tokius vyno sektoriaus produktus laiko versdamiesi prekyba, ypač gamintojai, išpilstytojai bei perdirbėjai ir tam tikri Komisijos nustatyti prekiautojai, turi pildyti įvežamų ir išvežamų produktų registrą.

3.   Komisija priima išsamias šio straipsnio taikymo taisykles.

185d straipsnis

Už vyno sektorių atsakingų nacionalinių institucijų paskyrimas

1.   Nepažeisdamos jokių kitų šio reglamento nuostatų dėl atsakingų nacionalinių institucijų nustatymo, valstybės narės paskiria vieną ar kelias institucijas, atsakingas už Bendrijos taisyklių vyno sektoriuje laikymąsi. Valstybės narės visų pirma paskiria laboratorijas, įgaliotas atlikti oficialius tyrimus vyno sektoriuje. Paskirtosios laboratorijos turi atitikti bandymo laboratorijų bendruosius veiklos kriterijus, nustatytus ISO/IEC 17025 standarte.

2.   Valstybės narės Komisijai praneša 1 dalyje nurodytų institucijų ir laboratorijų pavadinimus ir adresus. Komisija šią informaciją paskelbia be 195 straipsnio 1 dalyje nurodyto komiteto pagalbos.“;

30.

Įterpiamas šis straipsnis:

„188a straipsnis

Ataskaitos ir vertinimas vyno sektoriuje

1.   Dėl plotų, neteisėtai apsodintų vynmedžiais po 1998 m.: iki kiekvienų metų kovo 1 d. – valstybės narės praneša Komisijai apie plotus, apsodintus vynmedžiais po 1998 m. rugpjūčio 1 d. be atitinkamos sodinimo teisės, taip pat apie vynmedžių plotus, išnaikintus pagal to straipsnio 1 dalį.

2.   Dėl neteisėtai iki 1998 m. rugsėjo 1 d. apsodintų plotų, kaip nurodyta 85b straipsnyje, privalomo sureguliavimo – iki kiekvienų susijusių metų kovo 1 d. valstybės narės Komisijai praneša apie:

a)

plotus, be atitinkamos sodinimo teisės apsodintus vynmedžiais iki 1998 m. rugsėjo 1 d.;

b)

plotus, sureguliuotus pagal to straipsnio 1 dalies nuostatas, toje pačioje dalyje numatytus mokesčius ir vidutinę sodinimo teisių regione vertę, kaip tai numatyta to straipsnio 2 dalyje.

Valstybės narės praneša Komisijai (pirmą kartą – iki 2010 m. kovo 1 d.) apie vynmedžių plotus, išnaikintus pagal 85b straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą.

Pereinamojo laikotarpio draudimo apsodinti naujus plotus pabaiga (2015 m. gruodžio 31 d.), kaip nurodyta 85g straipsnio 1 dalyje, netaikoma šioje dalyje nurodytiems įsipareigojimams.

3.   Dėl pagalbos paraiškų, kai taikoma vynmedžių išnaikinimo schema, nustatyta II dalies I antraštinės dalies III skyriaus IVa skirsnio III poskirsnyje – iki kiekvienų metų kovo 1 d. valstybės narės praneša Komisijai, kiek paraiškų priimta, suskirstydami informaciją pagal regionus ir derlingumo ribas, bei visą kiekvienam regionui išmokėta vynmedžių išnaikinimo išmokos sumą.

Iki kiekvienų metų gruodžio 1 d. valstybės narės apie praėjusius vyno metus Komisijai pateikia tokią informaciją:

a)

išnaikintų vynmedžių plotus pagal regionus ir derlingumo ribas;

b)

visą kiekvienam regionui išmokėtą vynmedžių išnaikinimo išmokos sumą.

4.   Tais atvejais, kai laikantis 85u straipsnio sąlygų vynmedžių išnaikinimo schema plotui negali būti taikoma, valstybės narės, nusprendusios pasinaudoti to straipsnio 4–6 dalyse numatyta galimybe, iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. Komisijai pateikia informaciją, susijusią su ketinama taikyti vynmedžių išnaikinimo priemone:

a)

plotus, kurie vynmedžių išnaikinimo schema negali būti taikoma;

b)

įrodymą, kad vynmedžių išnaikinimo schema negali būti taikoma, remiantis 85u straipsnio 4 ir 5 dalies nuostatomis.

5.   Kiekvienais metais iki kovo 1 d. (pirmą kartą – iki 2010 m. kovo 1 d.) valstybės narės Komisijai pateikia ataskaitą apie jų paramos programose, nurodytose II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IVb skirsnyje, numatytų priemonių įgyvendinimą ankstesniais finansiniais metais.

Šiose ataskaitose išvardijamos ir apibūdinamos priemonės, kurioms buvo suteikta Bendrijos parama pagal paramos programas, ir visų pirma pateikiami duomenys apie 103p straipsnyje nurodytų rėmimo priemonių įgyvendinimą.

6.   Iki 2011 m. kovo 1 d. (antrą kartą – iki 2014 m. kovo 1 d.) valstybės narės pateikia Komisijai paramos programų sąnaudų ir naudos įvertinimą bei rekomendacijas, kaip pagerinti programų veiksmingumą.

7.   Komisija priima išsamias šio straipsnio taikymo taisykles.“;

31.

Įterpiamas šis straipsnis:

„190a straipsnis

Vyno sektoriuje turimų sumų skyrimas kaimo plėtrai

1.   2 dalyje nustatytos sumos, pagrįstos ankstesnėmis išlaidomis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999, numatytos žemės ūkio rinkų reguliavimo intervencinėms priemonėms, kaip tai nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 3 straipsnio 1 dalies b punkte, skiriamos kaip papildomos Bendrijos lėšos priemonėms tuose vynininkystės regionuose, kuriuose vykdoma pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 finansuojama kaimo plėtros programa.

2.   Konkrečiais kalendoriniais metais skiriamos tokios sumos:

2009 m.: 40 660 000 EUR,

2010 m.: 82 110 000 EUR,

2011 m. ir vėlesniais metais: 122 610 000 EUR.

3.   2 dalyje nurodytos sumos paskirstomos valstybėms narėms pagal Xc priedą.“;

32.

194 straipsnis papildomas šia dalimi:

„Komisija taip pat gali nustatyti teritorijų matavimo taisykles vynmo sektoriuje, užtikrinančias šiame reglamente nustatytų Bendrijos nuostatų vienodo taikymo užtikrinimo taisyklės. Tokios taisyklės gali būti visų pirma susijusios su patikrinimais ir taisyklėmis, reglamentuojančiomis konkrečias finansines procedūras, kuriomis siekiama geriau atlikti patikrinimus.“;

33.

VI dalis papildoma šiuo straipsniu:

„194a straipsnis

Suderinamumas su integruota administravimo ir kontrolės sistema

Taikydamos šį reglamentą vyno sektoriuje valstybės narės užtikrina, kad 94 straipsnio pirmoje ir trečioje dalyje nurodytos administravimo ir kontrolės procedūros, susijusios su plotais, būtų suderintos su Integruotąja administravimo ir kontrolės sistema (IAKS), suderinant šias sudedamąsias dalis:

a)

kompiuterinę duomenų bazę;

b)

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 20 straipsnio 1 dalyje nurodytas žemės ūkio paskirties sklypų identifikavimo sistemas;

c)

administracinius patikrinimus.

Šiomis procedūromis turi būti sudarytos sąlygos bendram, jokių problemų ar konfliktų nesukeliančiam IAKS funkcionavimui arba keitimuisi duomenimis.“;

34.

195 straipsnis pakeičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Komisijai padeda Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas (toliau – Vadybos komitetas).“;

b)

įterpiamos šios dalys:

„3.   Komisijai taip pat padeda Reguliavimo komitetas.

4.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo (EB) 1999/468 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis yra trys mėnesiai.“;

35.

196 straipsnis pakeičiamas taip:

„196 straipsnis

Vadybos komiteto organizavimas

Rengiant 195 straipsnio 1 dalyje minimo Vadybos komiteto posėdžius pirmiausia atsižvelgiama į jo pareigų apimtį, nagrinėtino klausimo ypatumus ir poreikį pasinaudoti atitinkamomis ekspertų žiniomis.“;

36.

Įterpiamas šis straipsnis:

„203b straipsnis

Vyno sektoriui taikomos pereinamojo laikotarpio taisyklės

Komisija gali priimti priemones, kurių reikia perėjimui nuo Reglamente (EB) Nr. 1493/19996 ir Reglamente (EB) Nr. 479/2008 numatytos tvarkos prie šiame reglamente nustatytos tvarkos.“;

37.

Priedai pakeičiami taip:

a)

III priede įterpiama IIIa dalis, kurios tekstas yra šio reglamento I priede;

b)

Įterpiami Xb, Xc, Xd ir Xe priedai, kurių tekstas yra šio reglamento II priede;

c)

Įterpiamas XIb priedas, kurio tekstas yra šio reglamento III priede;

d)

Įterpiami XVa ir XVb priedai, kurių tekstas yra šio reglamento IV priede;

e)

XXII priedas papildomas 47 punktu, kurio tekstas yra šio reglamento V priede.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1184/2006 pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 1184/2006 1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Šiame reglamente nustatomos taikytinos Sutarties 81–86 straipsnių ir tam tikrų 88 straipsnio nuostatų, susijusių su Sutarties I priede išvardytų produktų, išskyrus 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1234/2007, nustatančiame bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (17) nurodytus produktus, gamyba ir prekyba jais, taikymo taisyklės.

3 straipsnis

Panaikinimas ir tolesnis taikymas pereinamuoju laikotarpiu

1.   Remiantis 2 dalimi, Reglamentas (EB) Nr. 479/2008 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 ir aiškinamos pagal to reglamento XXII priede pateiktą atitikmenų lentelę.

2.   Reglamento (EB) Nr. 479/2008 128 straipsnio 3 dalis joje nurodytomis sąlygomis toliau taikoma priemonėms.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. gegužės 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ŠEBESTA


(1)  2008 m. lapkričio 20 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(3)  OL L 148, 2008 6 6, p. 1.

(4)  OL L 214, 2006 8 4, p. 7.

(5)  OL C 319, 2006 12 27, p. 1.

(6)  OL L 83, 1999 3 27, p. 1.

(7)  OL L 210, 2006 7 31, p. 25.

(8)  OL L 124, 2003 5 20, p. 36.“;

(9)  OL L 39, 2008 2 13, p. 16.

(10)  OL L 40, 1989 2 11, p. 1.

(11)  OL L 11, 1994 1 14, p. 1.

(12)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(13)  OL L 118, 2002 5 4, p. 1.

(14)  OL L 186, 1989 6 30, p. 21.

(15)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29.

(16)  OL L 247, 2007 9 21, p. 17.“;

(17)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.“.


I PRIEDAS

IIIa dalis. Vyno sektoriui taikomos apibrėžtys

Susijusios su vynmedžiais

1.

„Išnaikinimas“ – visiškas visų vynmedžių išnaikinimas vynmedžiais apsodintame plote.

2.

„Sodinimas“ – skiepytų ar neskiepytų vynmedžių ar jų dalių sodinimas vynuogių derliui gauti ar skiepų daigynams įveisti.

3.

„Skiepijimas“ – jau anksčiau skiepyto vynmedžio skiepijimas.

Susijusios su produkcija

4.

„Šviežios vynuogės“ – vynui gaminti naudojami prinokę ar net šiek tiek padžiovinti vynmedžių vaisiai, kurie gali būti sutraiškyti arba suspausti įprastomis vyninės priemonėmis ir savaime sukelti alkoholinį rūgimą.

5.

„Šviežių vynuogių misa, kurios rūgimas sustabdytas įmaišius alkoholio“ yra produktas,

a)

kurio faktinė alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 12 tūrio proc. ir ne didesnė kaip 15 tūrio proc.;

b)

kuris gaunamas į neraugintą vynuogių misą, kurios natūrali alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 8,5 tūrio proc. ir kuri yra gauta iš vyninių vynuogių veislių, klasifikuojamų pagal 120a straipsnio 2 dalį, įmaišius:

i)

neutralaus vyno kilmės alkoholio, įskaitant alkoholį, gautą distiliuojant džiovintas vynuoges, kurio faktinė alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 96 tūrio proc.,

ii)

arba nerektifikuoto produkto, gauto distiliuojant vyną, kurio faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais yra ne mažesnė kaip 52 tūrio proc., bet ne didesnė kaip 80 tūrio proc.

6.

„Vynuogių sultys“ – neraugintas, tačiau tinkamas rauginti skystas produktas, kuris:

a)

gaunamas tokiu būdu, kad būtų tinkamas vartoti be papildomo apdorojimo;

b)

gaunamas iš šviežių vynuogių ar vynuogių misos arba praskiedus. Jei gaunamas praskiedžiant, skiedžiama koncentruota vynuogių misa arba koncentruotomis vynuogių sultimis.

Vynuogių sultyse leidžiama ne didesnė kaip 1 tūrio proc. alkoholio koncentracija.

7.

„Koncentruotos vynuogių sultys“ – vynuogių sultys, iš kurių pašalinti karamelizacijos produktai ir kurios gaunamos dalinai dehidravus vynuogių sultis bet kuriuo patvirtintu metodu, išskyrus tiesioginį kaitinimą, kad refraktometro, naudojamo taikant oficialųjį metodą, parodymas 20 °C temperatūroje būtų ne mažesnis kaip 50,9 %

Faktinė alkoholio koncentracija vynuogių sultyse neturi būti didesnė kaip 1 tūrio proc.

8.

„Vyno nuosėdos“ – tai likučiai:

a)

susikaupiantys vyno laikymo talpyklose po rauginimo, saugant arba apdorojus vyną leidžiamais būdais;

b)

gauti išfiltravus arba išcentrifugavus a punkte nurodytą produktą;

c)

susikaupiantys vynuogių misos laikymo talpyklose ją saugojant arba apdorojus leidžiamais būdais; arba

d)

gauti c punkte nurodytą produktą išfiltravus arba išcentrifugavus.

9.

„Vynuogių išspaudos“ – likučiai, gauti spaudžiant raugintas ar neraugintas šviežias vynuoges.

10.

„Išspaudų vynas (piquette)“ – produktas, gaunamas:

a)

rauginant neapdorotas vandenyje išmirkytas vynuogių išspaudas; arba

b)

išplaunant vandeniu raugintas vynuogių išspaudas.

11.

„Spirituotas vynas distiliavimui“ – produktas:

a)

kurio faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais yra ne mažesnė kaip 18 tūrio proc. ir ne didesnė kaip 24 tūrio proc.;

b)

kuris gaunamas į vyną, kuriame nėra likę cukraus, įdėjus nerektifikuoto produkto, gauto išdistiliavus vyną, ir kurio faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais ne didesnė kaip 86 tūrio proc.; arba

c)

kurio lakiųjų rūgščių kiekis, išreikštas acto rūgštimi, yra ne didesnis kaip 1,5 g/l.

12.

„Cuvée“ – tai:

a)

vynuogių misa;

b)

vynas; arba

c)

skirtingas savybes turinčių vynuogių misų ir (arba) vynų mišinys putojančio vyno specialioms rūšims gaminti.

Alkoholio koncentracija

13.

„Faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais“ – gryno alkoholio tūrio dalių skaičius 20 °C temperatūroje, tenkantis 100 tūrio dalių produkto toje pačioje temperatūroje.

14.

„Potencinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais“ – gryno alkoholio tūrio dalių skaičius, galintis susidaryti visiškai susifermentavus visam cukrui, esančiam 100 tūrio dalių produkto 20 °C temperatūroje.

15.

„Visuminė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais“ – faktinės ir potencinės alkoholio koncentracijų tūrio procentų suma.

16.

„Natūrali alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais“ – visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais prieš bet kurį sodrinimą.

17.

„Faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės vienetais“ – gryno alkoholio kiekis kilogramais, tenkantis 100 kg produkto.

18.

„Potencinė alkoholio koncentracija, išreikšta masės vienetais“ – gryno alkoholio kiekis kilogramais, galintis susidaryti visiškai susifermentavus visam cukrui ir tenkantis 100 kg produkto.

19.

„Visuminė alkoholio koncentracija, išreikšta masės vienetais“ – faktinės ir potencinės alkoholio koncentracijų masės vienetų suma.“


II PRIEDAS

Xb PRIEDAS

PARAMOS PROGRAMŲ BIUDŽETAS (NURODYTAS 103N STRAIPSNIO 1 DALYJE)

tūkst. EUR

Biudžeto metai

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m. ir vėliau

BG

15 608

21 234

22 022

27 077

26 742

26 762

CZ

2 979

4 076

4 217

5 217

5 151

5 155

DE

22 891

30 963

32 190

39 341

38 867

38 895

EL

14 286

19 167

19 840

24 237

23 945

23 963

ES

213 820

284 219

279 038

358 000

352 774

353 081

FR

171 909

226 814

224 055

284 299

280 311

280 545

IT (1)

238 223

298 263

294 135

341 174

336 736

336 997

CY

2 749

3 704

3 801

4 689

4 643

4 646

LT

30

37

45

45

45

45

LU

344

467

485

595

587

588

HU

16 816

23 014

23 809

29 455

29 081

29 103

MT

232

318

329

407

401

402

AT

8 038

10 888

11 313

13 846

13 678

13 688

PT

37 802

51 627

53 457

65 989

65 160

65 208

RO

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

42 100

SI

3 522

3 770

3 937

5 119

5 041

5 045

SK

2 938

4 022

4 160

5 147

5 082

5 085

UK

0

61

67

124

120

120

Xc PRIEDAS

BIUDŽETO ASIGNAVIMAI KAIMO PLĖTROS PRIEMONĖMS, KAIP NURODYTA 190A STRAIPSNIO 3 DALYJE

tūkst. EUR

Biudžeto metai

2009 m.

2010 m.

2011 m. ir vėliau

BG

CZ

DE

EL

ES

15 491

30 950

46 441

FR

11 849

23 663

35 512

IT

13 160

26 287

39 447

CY

LT

LU

HU

MT

AT

PT

RO

SI

1 050

1 050

SK

UK

160

160

160

Xd PRIEDAS

VYNMEDŽIŲ IŠNAIKINIMO SCHEMOS BIUDŽETAS

85s straipsnio 3 dalyje minimos vynmedžių išnaikinimo schemos biudžetas:

a)

2008–2009 vyno metais (2009 biudžetiniai metai): 464 000 000 EUR;

b)

2009–2010 vyno metais (2010 biudžetiniai metai): 334 000 000 EUR;

c)

2010–2011 vyno metais (2011 biudžetiniai metai): 276 000 000 EUR.

Xe PRIEDAS

TERITORIJOS, KURIAS VALSTYBĖS NARĖS GALI PASKELBTI NEATITINKANČIOMIS VYNMEDŽIŲ IŠNAIKINIMO SCHEMOS REIKALAVIMŲ (NURODYTOS 85U STRAIPSNIO 1, 2 IR 5 DALYSE)

ha

Valstybė narė

Visas vynmedžiais apsodintas plotas

85u straipsnio 5 dalyje nurodyti plotai

BG

135 760

4 073

CZ

19 081

572

DE

102 432

3 073

EL

69 907

2 097

ES

1 099 765

32 993

FR

879 859

26 396

IT

730 439

21 913

CY

15 023

451

LU

1 299

39

HU

85 260

2 558

MT

910

27

AT

50 681

1 520

PT

238 831

7 165

RO

178 101

5 343

SI

16 704

501

SK

21 531

646


(1)  Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 VIII priede nurodytos nacionalinės viršutinės ribos, skirtos Italijai 2008, 2009 ir 2010 m., sumažinamos 20 mln. EUR; šios sumos yra įtrauktos į biudžeto sumas, skirtas Italijai 2009, 2010 ir 2011 biudžetiniams metams, kaip išdėstyta šioje lentelėje.


III PRIEDAS

„XIb PRIEDAS

VYNUOGIŲ PRODUKTŲ KATEGORIJOS

1.   Vynas

Vynas – produktas, gaunamas tik visiško ar dalinio sutraiškytų ar nesutraiškytų šviežių vynuogių arba vynuogių misos rauginimo būdu.

Vynas – tai produktas:

a)

kurio faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais prieš taikant ar pritaikius XVa priedo B punkte nurodytus procesus yra ne mažesnė kaip 8,5 tūrio proc., su sąlyga, kad vynas yra pagamintas vien tik iš šio priedo priedėlyje nurodytose A ir B vynuogių auginimo zonose išaugintų vynuogių, ir ne mažesnė kaip 9 tūrio proc., jei vynas pagamintas iš kitose vynuogių auginimo zonose išaugintų vynuogių;

b)

kurio faktinė alkoholio koncentracija prieš taikant ar pritaikius XVa priedo B punkte nurodytus procesus, nukrypstant nuo normų, susijusių su minimalia faktine alkoholio koncentracija tūrio proc., jeigu vynui suteikta saugoma kilmės vietos ar saugoma geografinė nuoroda, ne mažesnė kaip 4,5 tūrio proc.;

c)

kurio visuminė alkoholio koncentracija yra ne didesnė nei 15 tūrio proc. Tačiau taikant nukrypti leidžiančią nuostatą:

visuminės vynų iš kai kurių Bendrijos vynuogių auginimo plotų alkoholio koncentracijos viršutinė riba gali siekti iki 20 tūrio proc.; tokį sprendimą priima Komisija 195 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka, kai tokie vynai buvo pagaminti be sodrinimo,

vynų su saugoma kilmės vietos nuoroda, kai tokie vynai buvo pagaminti be sodrinimo, visuminės alkoholio koncentracijos viršutinė riba gali viršyti 15 tūrio proc.;

d)

kurio bendrasis rūgščių kiekis, išreikštas vyno rūgštimi, yra ne mažesnis kaip 3,5 g/l arba 46,6 mekv/l; tačiau gali būti pritaikytos nukrypti leidžiančios nuostatos, kurias gali priimti Komisija 195 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka.

Retsina – vynas, gaminamas tik Graikijos geografinėje teritorijoje naudojant Aleppo rūšies pušų sakais apdorotą vynuogių misą. Aleppo rūšies pušų sakus galima naudoti tik retsinos vyno gamybai, laikantis Graikijoje taikomų taisyklių.

Nukrypstant nuo b punkto Tokaji eszencia ir Tokajská esencia laikomi vynu.

2.   Jaunas rauginamas vynas

Jaunas rauginamas vynas – vynas, kurio alkoholinis rūgimas dar nepasibaigęs ir kuris neatskirtas nuo nuosėdų.

3.   Likerinis vynas

Likerinis vynas – produktas:

a)

kurio faktinė alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 15 tūrio proc. ir ne didesnė kaip 22tūrio proc.;

b)

kurio visuminė etilo alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 17,5 tūrio proc., išskyrus tam tikrus likerinius vynus su kilmės vietos ar geografinė nuoroda, įtraukta į sąrašą, sudarytą Komisijos 195 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka;

c)

gaunamas iš:

rauginamos vynuogių misos,

vyno,

pirmiau nurodytų produktų mišinio, arba

vynuogių misos ar šio produkto ir vyno mišinio, reikalingo likeriniam vynui su atitinkama saugomos kilmės vietos ar geografinė nuoroda pagaminti – tai nustato Komisija 195 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka.

d)

kurio pirminė natūrali alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 12 tūrio proc., išskyrus tam tikrus likerinius vynus su saugoma kilmės vietos ar saugoma geografine nuoroda, įtrauktus į sąrašą, kurį sudaro Komisija 195 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka;

e)

įmaišant:

i)

atskirai ar kartu:

neutralaus vyno kilmės alkoholio (įskaitant alkoholį, gautą distiliuojant džiovintas vynuoges), kurio faktinė etilo alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 96 tūrio proc.,

vyno ar džiovintų vynuogių distiliato, kurio faktinė alkoholio koncentracija yra ne mažesnė nei 52 tūrio proc. ir ne didesnė nei 86 tūrio proc.,

ii)

jei tinka, kartu su vienu ar daugiau šių produktų:

koncentruota vynuogių misa,

vienu iš e punkto i papunktyje nurodytu produkto mišiniu su vynuogių misa, nurodyta c punkto pirmoje ir ketvirtoje įtraukose;

f)

į kuriuos, jei tai tam tikri likeriniai vynai su saugoma kilmės vietos ar saugoma geografine nuoroda, kurie įtraukti į sąrašą, sudarytą Komisijos 195 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka, nukrypstant nuo e punkto įmaišyta:

i)

vieno iš e punkto i papunktyje nurodytų produktų ar jų mišinio; arba

ii)

vieno ar daugiau šių produktų:

vyno arba džiovintų vynuogių alkoholio, kurio faktinė alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 95 tūrio proc. ir ne didesnė kaip 96 tūrio proc.,

iš vyno ar vynuogių išspaudų išdistiliuoto spirito, kurio faktinė alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 52 tūrio proc. ir ne didesnė kaip 86 tūrio proc.,

iš džiovintų vynuogių distiliuoto spirito, kurio faktinė alkoholio koncentracija tūrio procentais ne mažesnė kaip 52 tūrio proc. ir ne didesnė kaip 94,5 tūrio proc.; ir

iii)

jei tinka, kartu su vienu ar daugiau šių produktų:

iš dalies rauginta vynuogių misa, gauta iš vytintų vynuogių,

koncentruota vynuogių misa, gaunama tiesioginio kaitinimo būdu ir, išskyrus šią procedūrą, atitinkančia koncentruotos vynuogių misos apibrėžtį,

koncentruota vynuogių misa,

vieno iš f punkto ii papunktyje išvardytų produktų mišiniu su vynuogių misa, nurodyta c punkto pirmoje ir ketvirtoje įtraukose.

4.   Putojantis vynas

Putojantis vynas – tai produktas:

a)

gautas pirminio ar antrinio alkoholio rauginimo būdu:

iš šviežių vynuogių,

iš vynuogių misos, arba

iš vyno;

b)

kuris, atidarius talpyklą, išskiria anglies dioksidą, susidariusį tik rauginimo metu;

c)

kurio perteklinis slėgis, susidarantis dėl ištirpusio anglies dioksido, yra ne mažesnis kaip 3 barai laikant jį 20 °C temperatūroje uždarytoje talpoje; ir

d)

kurio paruošimui skirto cuvée visuminė alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 8,5 tūrio proc.

5.   Rūšinis putojantis vynas

Rūšinis putojantys vynas – tai produktas:

a)

gautas pirminio ar antrinio alkoholio rauginimo būdu:

iš šviežių vynuogių,

iš vynuogių misos, arba

iš vyno;

b)

kuris, atidarius talpyklą, išskiria anglies dioksidą, susidariusį tik rauginimo metu;

c)

kurio perteklinis slėgis, susidarantis dėl ištirpusio anglies dioksido, yra ne mažesnis kaip 3,5 barai laikant jį 20 °C temperatūroje uždarytoje talpoje; ir

d)

kurio paruošimui skirto cuvée visuminė alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 9 tūrio proc.

6.   Rūšinis aromatinis putojantis vynas

Rūšinis aromatinis putojantis vynas – tai rūšinis putojantis vynas:

a)

gautas cuvée naudojant tik vynuogių misą arba vynuogių misą, kurios rauginimas prasidėjęs, gautą iš konkrečių vyninių vynuogių veislių, įtrauktų į sąrašą, sudarytą Komisijos 195 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka, vynuogių. Rūšiniai aromatiniai putojantys vynai, paprastai gaminami cuvée naudojant vynus, nustatomi Komisijos 195 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka;

b)

kurio perteklinis slėgis, susidarantis dėl ištirpusio anglies dioksido, yra ne mažesnis kaip 3 barai laikant jį 20 °C temperatūroje uždarytoje talpoje;

c)

kurio faktinė alkoholio koncentracija negali būti mažesnė nei 6 tūrio proc.; ir

d)

kurio visuminė alkoholio koncentracija negali būti mažesnė nei 10 tūrio proc.;

Konkrečias taisykles, taikomas kitoms papildomoms gamybos ir apyvartos savybėms ar sąlygoms, priima Komisija 195 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka.

7.   Gazuotas putojantis vynas

Gazuotas putojantis vynas – produktas:

a)

gautas iš vyno be saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos;

b)

iš kurio, atidarius talpyklą, išsiskiria anglies dioksidas, kuris visas ar jo dalis buvo pridėta; ir

c)

kurio perteklinis slėgis, susidarantis dėl ištirpusio anglies dioksido, yra ne mažesnis kaip 3 barai laikant 20 °C temperatūroje uždarytoje talpoje.

8.   Pusiau putojantis vynas

Pusiau putojantis vynas – produktas:

a)

gaunamas iš vyno, su sąlyga, kad tokio vyno visuminė alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 9 tūrio proc.;

b)

kurio faktinė alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 7 tūrio proc.;

c)

kurio perteklinis slėgis dėl ištirpusio anglies dioksido yra ne mažesnis kaip 1 baras ir ne didesnis kaip 2,5 baro laikant jį 20 °C temperatūroje uždarytose talpose; ir

d)

kuris supilstytas į 60 litrų arba mažesnes talpas.

9.   Gazuotas pusiau putojantis vynas

Gazuotas pusiau putojantis vynas – produktas:

a)

gaunamas iš vyno;

b)

kurio faktinė alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 7 tūrio proc., o visuminė alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 9 tūrio proc.;

c)

kurio perteklinis slėgis, susidarantis dėl jame esančio anglies dioksido, kuris įdėtas visas ar jo dalis, yra ne mažesnis kaip 1 baras ir ne didesnis kaip 2,5 baro, laikant 20 °C temperatūroje uždarytose talpyklose; ir

d)

kuris supilstytas į 60 litrų arba mažesnes talpas.

10.   Vynuogių misa

Vynuogių misa – skystas produktas, gaunamas iš šviežių vynuogių natūraliai arba taikant fizinius procesus. Faktinė etilo alkoholio koncentracija vynuogių misoje neturi būti didesnė kaip 1 tūrio proc.

11.   Iš dalies rauginta vynuogių misa

Rauginama vynuogių misa – produktas, gautas rauginant vynuogių misą, kurios faktinė alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 1 tūrio proc., tačiau mažesnė kaip 3/5 jos visuminės alkoholio koncentracijos.

12.   Iš dalies rauginta vynuogių misa, gauta iš vytintų vynuogių.

Rauginama vynuogių misa, gauta iš vytintų vynuogių – tai produktas, gautas nevisiškai surauginus iš vytintų vynuogių gautą vynuogių misą, kurio bendrasis cukraus kiekis prieš rauginimą yra mažiausiai 272 g/litre, o natūrali ir faktinė etilo alkoholio koncentracija negali būti mažesnė kaip 8 tūrio proc. Tačiau tam tikri šiuos reikalavimus atitinkantys vynai, kuriuos apibrėžia Komisija 195 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka, nėra laikomi rauginama vynuogių misa, gauta iš vytintų vynuogių..

13.   Koncentruota vynuogių misa

Koncentruota vynuogių misa – vynuogių misa, iš kurios pašalinti karamelizacijos produktai ir kuri gaunama nevisiškai dehidratavus vynuogių misą bet kuriuo patvirtintu metodu, išskyrus tiesioginį kaitinimą, taip, kad refraktometro, naudojamo taikant 120g straipsnyje patvirtintą metodą, parodymai 20 °C temperatūroje būtų ne mažesni kaip 50,9 %

Koncentruotos vynuogių misos faktinė alkoholio koncentracija gali būti ne didesnė kaip 1 tūrio proc.

14.   Rektifikuota koncentruota vynuogių misa

Rektifikuota koncentruota vynuogių misa – skystas produktas, iš kurio pašalinti karamelizacijos produktai:

a)

gaunamas nevisiškai dehidratavus vynuogių misą bet kuriuo patvirtintu metodu, išskyrus tiesioginį kaitinimą, taip, kad refraktometro, naudojamo taikant 120g straipsnyje patvirtintą metodą, parodymai 20 °C temperatūroje būtų ne mažesni kaip 61,7 %;

b)

iš kurio patvirtintu metodu yra pašalintos rūgštys ir kitos sudedamosios dalys, išskyrus cukrų;

c)

kuriam būdingos šios charakteristikos:

pH ne didesnis kaip 5 esant 25 Brix,

1 cm sluoksnio storio optinis tankis (bangos ilgis – 425 nm) ne didesnis kaip 0,100 vynuogių misoje, koncentruotoje 25 Brix,

sacharozės kiekis neaptinkamas taikant analizės metodą, kuris tuti būti nustatytas,

Folin-Ciocalteau rodiklis ne didesnis kaip 6,00 esant 25 Brix,

titruojamasis rūgštingumas ne didesnis kaip 15 mekv/kg bendro cukraus kiekio,

sieros dioksido kiekis ne didesnis kaip 25 mg/kg bendrojo cukraus,

bendrasis katijonų kiekis ne didesnis kaip 8 mekv/kg bendrojo cukraus,

laidumas 20 °C temperatūroje ir esant 25 Brix ne didesnis kaip 120 μS/cm,

hidroksimetilfurfurolo kiekis ne didesnis kaip 25 mg/kg bendrojo cukraus kiekio,

sudėtyje yra mezoinozitolio.

Faktinė alkoholio koncentracija rektifikuotoje koncentruotoje vynuogių misoje neturi viršyti 1 tūrio proc.

15.   Vynas iš vytintų vynuogių

Vynas iš vytintų vynuogių – produktas:

a)

kuris gaminamas nenaudojant sodrinimo iš vynuogių, paliktų saulėje arba pavėsyje, kad iš dalies dehidratuotų;

b)

kurio visuminė alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 16 tūrio proc., o faktinė alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 9 tūrio proc.; ir

c)

kurio natūrali alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 16 tūrio proc. (arba 272 gramai cukraus litre).

16.   Vynas iš pernokusių vynuogių

Vynas iš pernokusių vynuogių – produktas:

a)

pagamintas nenaudojant sodrinimo;

b)

kurio natūrali etilo alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 15 tūrio proc.; ir

c)

kurio visuminė alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 15 tūrio proc., o faktinė alkoholio koncentracija ne mažesnė kaip 12 tūrio proc.

Valstybės narės šiam produktui gali nustatyti brandinimo trukmę.

17.   Vyno actas

Vyno actas – actas:

a)

gaunamas tik vyno actarūgščio rauginimo būdu; ir

b)

kurio bendrasis rūgštingumas, išreikštas acto rūgštimi, yra ne mažesnis kaip 60 g/l.

XIb Priedo Priedėlis

Vynuogių auginimo zonos

Vynuogių auginimo zonos yra šios:

1.

A vynuogių auginimo zonai priklauso:

a)   Vokietijoje: vynmedžiais apsodinti plotai, išskyrus tuos, kurie į traukti į 2a punktą;

b)   Liuksemburge: Liuksemburgo vynuogių auginimo regionas;

c)   Belgijoje, Danijoje, Airijoje, Nyderlanduose, Lenkijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje: šių šalių vynuogių auginimo plotai;

d)   Čekijoje: Čechy vynuogių auginimo regionas.

2.

B vynuogių auginimo zonai priklauso:

a)

Vokietijoje: vynmedžiais apsodinti plotai konkrečiame Badeno regione;

b)

Prancūzijoje: vynmedžiais apsodinti plotai šiame priede nenurodytuose departamentuose ir šiuose departamentuose:

—   Elzase: Bas-Rhin, Haut-Rhin,

—   Lotaringijoje: Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges,

—   Šampanėje: Aisne, Aube, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,

—   Juroje: Ain, Doubs, Jura, Haute-Saône,

—   Savojoje: Savoie, Haute-Savoie, Isère (Chapareillan komuna),

—   Luaros slėnyje: Cher, Deux-Sèvres, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Sarthe, Vendée, Vienne ir Nievro departamente Cosne-sur-Loire apylinkėje vynmedžiais apsodinti plotai;

c)

Austrijoje: Austrijos vynuogių auginimo plotai;

d)

Čekijoje Moravos vynuogių auginimo regionas ir į 1 dalies d punktą neįtraukti vynmedžiais apsodinti plotai;

e)

Slovakijoje: vynmedžiais apsodinti plotai šiuose regionuose: Malokarpatská vinohradnícka oblast’, Južnoslovenská vinohradnícka oblast’, Nitrianska vinohradnícka oblast’, Stredoslovenská vinohradnícka oblast’ a Východoslovenská vinohradnícka oblast’ ir į 3 dalies f punktą neįtrauktos vynuogių auginimo zonos;

f)

Slovėnijoje: vynmedžiais apsodinti plotai šiuose regionuose:

—   Podravje regione: Štajerska Slovenija, Prekmurje,

—   Posavje regione: Bizeljsko Sremič, Dolenjska bei Bela krajina ir vynmedžiais apsodinti plotai į 4 dalies d punktą neįtrauktuose regionuose;

g)

Rumunijoje: Podișul Transilvaniei vietovėje.

3.

C I vynuogių auginimo zonai priklauso:

a)

Prancūzijoje: vynmedžiais apsodinti plotai:

šiuose departamentuose: Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d’Or, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Isère (išskyrus Chapareillan komuną), Landes, Loire, Haute-Loire, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Nièvre (išskyrus Cosne-sur-Loire apylinkę), Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Rhône, Saône-et-Loire, Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Vienne, Yonne,

Dromo departamento Valence ir Die apylinkėse (išskyrus Dieulefit, Loriol, Marsanne ir Montélimar kantonuose),

Tournon apylinkėse, Ardešo departamento Antraigues, Burzet, Coucouron, Montpezat-sous-Bauzon, Privas, Saint-Etienne de Lugdarès, Saint-Pierreville, Valgorge ir la Voulte-sur-Rhône kantonuose;

b)

Italijoje: vynmedžiais apsodinti plotai Valle d’Aosta regione ir Sondrio, Bolzano, Trento bei Belluno provincijose;

c)

Ispanijoje: vynmedžiais apsodinti plotai A Coruña, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa ir Vizcaya provincijose;

d)

Portugalijoje: vynmedžiais apsodinti plotai Norte regiono dalyje, kurių teritorija atitinka „Vinho Verde“ vyno vietovę, taip pat „Concelhos de Bombarral, Lourinhã, Mafra e Torres Vedras“ (išskyrus „Freguesias da Carvoeira e Dois Portos“), priklausančias „Região viticola da Extremadura“;

e)

Vengrijoje: visi vynmedžiais apsodinti plotai;

f)

Slovakijoje: vynmedžiais apsodinti plotai Tokajská vinohradnícka oblast’;

g)

Rumunijoje į 2 dalies g punktą ar 4 dalies f punktą neįtraukti vynmedžiais apsodinti plotai.

4.

C II vynuogių auginimo zonai priklauso:

a)   Prancūzijoje: vynmedžiais apsodinti plotai:

šiuose departamentuose: Aude, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Pyrénées-Orientales (išskyrus Olette ir Arles-sur-Tech kantonus), Vaucluse,

Varo departamento dalyje, kuri pietuose ribojasi su Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, Plan-de-la-Tour ir Sainte-Maxime komunų šiaurine riba,

Nyons apylinkėje ir Dromo departamento Loriol-sur-Drôme kantone,

tose Ardešo departamento dalyse, kurios neišvardytos 3 dalies a punkte;

b)   Italijoje: vynmedžiais apsodinti plotai šiuose regionuose: Abruzzo, Campagnia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia, Giulia, Lazio, Liguria, Lombardy (išskyrus Sondrio provinciją), Marche, Molise, Piedmont, Tuscany, Umbria, Veneto (išskyrus Belluno provinciją), įskaitant salas, kurios priklauso šiems regionams, pavyzdžiui, Elba ir kitos Tuscan salyno salos, Ponziane salos, Capri ir Ischia;

c)   Ispanijoje: vynmedžiais apsodinti plotai šiose provincijose:

Lugo, Orense, Pontevedra,

Ávila (išskyrus komunas, kurios atitinka Cebreros provincijos „comarca“ pavadintą vyną), Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora,

La Rioja,

Álava,

Navarra,

Huesca,

Barselona, Girona, Lleida;

Zaragoza provincijos dalyje, kuri yra į šiaurę nuo Ebro upės,

Tarragona provincijos komunose, kurios įtrauktos į Penedés kilmės vietos pavadinimą,

Tarragona provincijos dalyje, kuri atitinka Conca de Barberá provincijų „comarca“ pavadintą vyną;

d)   Slovėnijoje: vynmedžiais apsodinti plotai šiuose regionuose: Brda arba Goriška Brda, Vipavska dolina arba Vipava, Kras ir Slovenska Istra;

e)   Bulgarijoje: vynmedžiais apsodinti plotai šiuose regionuose: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина);

f)   Rumunijoje: vynmedžiais apsodinti plotai šiuose regionuose: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului ir Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, Pietų vyno regionas, įskaitant smėlynus ir kitus regionus, kuriuose yra palankios sąlygos.

5.

C III a vynuogių auginimo zonai priklauso:

a)   Graikijoje: vynmedžiais apsodinti plotai šiuose teritoriniuose dariniuose (nomoi): Florina, Imathia, Kilkis, Grevena, Larisa, Ioannina, Levkas, Akhaia, Messinia, Arkadia, Korinthia, Iraklio, Khania, Rethimni, Samos, Lasithi ir Thira (Santorini) sala;

b)   Kipre: vynmedžiais apsodinti plotai, esantys aukščiau nei 600 metrų virš jūros lygio;

c)   Bulgarijoje: į 4 dalies e punktą neįtraukti vynmedžiais apsodinti plotai.

6.

C III b vynuogių auginimo zonai priklauso:

a)   Prancūzijoje: vynmedžiais apsodinti plotai:

Korsikos departamentuose,

toje Var departamento dalyje, kuri yra tarp jūros ir Evenos, Le Beausset, Solliès-Toucas, Cuers, Puget-Ville, Collobrières, La Garde-Freinet, R

Rytų Pirėnų departamento Olette ir Arles-sur-Tech kantonuose;

b)   Italijoje: vynmedžiais apsodinti plotai šiuose regionuose: Calabria, Basilicata, Apulia, Sardinia ir Sicily, įskaitant salas, priklausančias šiems regionams, pvz., Pantelleria ir Lipari, Egadi ir Pelagų salas;

c)   Graikijoje: į 5 dalies a punktą neįtraukti vynmedžiais apsodinti plotai;

d)   Ispanijoje: į 3 dalies c punktą ar 4 dalies c punktą neįtraukti vynmedžiais apsodinti plotai;

e)   Portugalijoje: į 3 dalies d punktą neįtraukti vynmedžiais apsodinti plotai;

f)   Kipre: vynmedžiais apsodinti plotai, esantys ne aukščiau nei 600 metrų virš jūros lygio;

g)   Maltoje: vynmedžiais apsodinti plotai.

7.

Teritorijų, kurias sudaro šiame priede išvardyti administraciniai vienetai, ribos nustatomos pagal nacionalines nuostatas, kurios galiojo 1981 m. gruodžio 15 d., Ispanijoje – pagal nacionalines nuostatas, kurios galiojo 1986 m. kovo 1 d., ir Portugalijoje – pagal nacionalines nuostatas, kurios galiojo 1998 m. kovo 1 d.


IV PRIEDAS

XVa PRIEDAS

SODRINIMAS, RŪGŠTINIMAS IR RŪGŠTINGUMO MAŽINIMAS TAM TIKROSE VYNUOGIŲ AUGINIMO ZONOSE

A.   Sodrinimo ribos

1.

Atsižvelgiant į oro sąlygas tam tikrose Bendrijos vynuogių auginimo zonose, nurodytose XIb priedo priedėlyje, atitinkamos valstybės narės gali leisti padidinti natūralią alkoholio koncentraciją tūrio procentais šviežiose vynuogėse, vynuogių misoje, rauginamoje vynuogių misoje, jauname rauginamame vyne ir vyne, kuris gaunamas iš vyninių vynuogių veislių, klasifikuojamų pagal 120a straipsnio 2 dalį.

2.

Natūrali alkoholio koncentracija padidinama taikant B punkte nurodytus vynininkystės metodus; padidinimas neturi sudaryti daugiau kaip:

a)

XIb priedo priedėlyje nurodytoje A vynuogių auginimo zonoje – 3 tūrio proc.;

b)

XIb priedo priedėlyje nurodytoje B vynuogių auginimo zonoje – 2 tūrio proc.;

c)

XIb priedo priedėlyje nurodytoje C vynuogių auginimo zonoje – 1,5 tūrio proc.

3.

Ypač nepalankių oro sąlygų metais valstybės narės gali prašyti 2 dalyje nurodytą (-as) ribą (-as) padidinti 0,5 % Reaguodama į tokį prašymą Komisija kuo greičiau pateiks teisinės priemonės projektą 195 straipsnio 1 dalyje numatytam komitetui. Komisija sieks priimti sprendimą per keturias savaites nuo prašymo pateikimo dienos.

B.   Sodrinimo procesai

1.

Natūralią alkoholio koncentraciją tūrio proc. didinti, kaip numatyta A punkte, galima tik:

a)

šviežių vynuogių, rauginamos vynuogių misos ir jauno rauginamo vyne – pridedant sacharozės, koncentruotos vynuogių misos arba rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos;

b)

vynuogių misos – pridedant sacharozės, koncentruotos vynuogių misos ar rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos, ar dalinio koncentravimo, įskaitant atvirkštinį osmosą, būdu;

c)

vyno – iš dalies koncentruojant šaldymu.

2.

1 dalyje nurodyti procesai netaikomi kartu, jeigu vynas arba vynuogių misa sodrinami koncentruota vynuogių misa arba rektifikuota koncentruota vynuogių misa ir jeigu mokama parama pagal 103y straipsnį.

3.

Papildyti sacharoze, kaip numatyta 1 dalies a ir b punktuose, galima tik dedant sauso cukraus ir tik šiose zonose:

a)

XIb priedo priedėlyje nurodytoje A vynuogių auginimo zonoje,

b)

XIb priedo priedėlyje nurodytoje B vynuogių auginimo zonoje,

c)

XIb priedo priedėlyje nurodytoje C vynuogių auginimo zonoje, išskyrus vynuogynus Italijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Portugalijoje bei Kipre ir vynuogynus, esančius Prancūzijos departamentuose, priklausančiuose šių miestų apeliacinių teismų jurisdikcijai:

Provanso Ekso,

Nimo,

Monpeljė,

Tulūzos,

Aženo,

Po,

Bordo,

Bastjos.

Tačiau nacionalinės valdžios institucijos išimties tvarka pirmiau minėtuose Prancūzijos departamentuose gali leisti sodrinimą dedant sauso cukraus. Prancūzija nedelsdama apie tokius leidimus praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

4.

Pridedant koncentruotos vynuogių misos arba rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos pradinis šviežių traiškytų vynuogių, vynuogių misos, rauginamos vynuogių misos arba vis dar rauginamo jauno vyno tūris neturi padidėti daugiau kaip 11 % XIb priedo priedėlyje nurodytoje A vynuogių auginimo zonoje, 8 % – B vynuogių auginimo zonoje ir 6,5 % – C vynuogių auginimo zonoje.

5.

Koncentruojant vynuogių misą ar vyną taikant 1 dalyje nurodytus procesus:

a)

pradinis šių produktų tūris nesumažėja daugiau kaip 20 %;

b)

neatsižvelgiant į A dalies 2 punkto c papunktį, natūrali šių produktų alkoholio koncentracija nepadidėja daugiau kaip 2 tūrio proc.;

6.

Taikant 1 ir 5 dalyse nurodytus procesus, šviežių vynuogių, vynuogių misos, fermentuojamos vynuogių misos, jauno fermentuojamo vyno ar vyno visuminė alkoholio koncentracija netampa didesnė kaip:

a)

XIb priedo priedėlyje nurodytoje A vynuogių auginimo zonoje – 11,5 tūrio proc.;

b)

XIb priedo priedėlyje nurodytoje B vynuogių auginimo zonoje – 12 tūrio proc.;

c)

XIb priedo priedėlyje nurodytoje C I vynuogių auginimo zonoje – 12,5 tūrio proc.;

d)

XIb priedo priedėlyje nurodytoje C II vynuogių auginimo zonoje – 13 tūrio proc.; ir

e)

XIb priedo priedėlyje nurodytoje C III vynuogių auginimo zonoje – 13,5 tūrio proc.

7.

Nukrypdamos nuo 6 dalies, valstybės narės gali:

a)

didžiausią visuminę raudono vyno alkoholio koncentraciją 6 dalyje nurodytuose produktuose padidinti iki 12 tūrio proc. XIb priedo priedėlyje nurodytoje A vynuogių auginimo zonoje ir iki 12,5 tūrio proc. B vynuogių auginimo zonoje.

b)

gaminant vynus su kilmės vietos nuoroda 6 dalyje nurodytų produktų aukščiausią visuminę alkoholio koncentraciją padidinti iki ribos, kurią turi nustatyti valstybės narės.

C.   Rūgštinimas ir rūgštingumo mažinimas

1.

Šviežioms vynuogėms, vynuogių misai, fermentuojamai vyninių vynuogių misai, jaunam fermentuojamam vynui ir vynui galima taikyti:

a)

rūgštingumo mažinimą XIb priedo priedėlyje nurodytose A, B ir C I vynuogių auginimo zonose;

b)

rūgštinimą ir rūgštingumo mažinimą XIb priedo priedėlyje nurodytose C I, C II ir C III a vynuogių auginimo zonose, nepažeidžiant 7 dalies; arba

c)

rūgštinimą XIb priedo priedėlyje nurodytoje C III b vynuogių auginimo zonoje.

2.

1 dalyje nurodytus produktus, išskyrus vyną, rūgštinti galima tik iki 1,50 g/l, išreiškiant vyno rūgštimi, arba iki 20 mekv/l.

3.

Vynus galima rūgštinti tik iki 2,50 g/l, išreiškiant vyno rūgštimi, arba iki 33,3 mekv/l.

4.

Vynų rūgštingumą galima sumažinti tik iki 1 g/l, išreiškiant vyno rūgštimi, arba iki 13,3 mekv/l.

5.

Koncentruoti skirtos vynuogių misos rūgštingumas gali būti iš dalies sumažintas.

6.

Neatsižvelgdamos į 1 dalį, labai nepalankių oro sąlygų metais valstybės narės gali leisti rūgštinti 1 dalyje nurodytus produktus XIb priedo priedėlyje nurodytose A ir B vynuogių auginimo zonose 2 ir 3 dalyse nurodytomis sąlygomis.

7.

To paties produkto rūgštinimas ir sodrinimas, išskyrus taikant nukrypti leidžiančias nuostatas, kurias nustato Komisija 195 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka, ir jo rūgštinimas bei rūgštingumo mažinimas negali būti atliekami kartu.

D.   Procesai

1.

B ir C punktuose nurodytus procesus, išskyrus vynų rūgštinimą ir rūgštingumo mažinimą, leidžiama taikyti tik jei laikomasi sąlygų, kurias nustato Komisija 195 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka, kai šviežios vynuogės, vynuogių misa, rauginama vynuogių misa arba jaunas rauginamas vynas virsta vynu ar kitu 1 straipsnio 1 dalies l punkte nurodytu gėrimu, skirtu tiesiogiai žmonėms vartoti, išskyrus putojantį vyną arba gazuotą putojantį vyną, vynuogių auginimo zonoje, kurioje buvo nuimtas gamyboje naudojamų šviežių vynuogių derlius.

2.

Koncentruoti vynus galima tik vynuogių auginimo zonoje, kurioje buvo nuimtas vyno gamybai panaudotų šviežių vynuogių derlius.

3.

Vynus parūgštinti ir sumažinti jų rūgštingumą galima tik vyno gamybos įmonėje ir vynuogių auginimo zonoje, kurioje buvo nuimtas atitinkamo vyno gamybai panaudotų vynuogių derlius.

4.

Apie kiekvieną 1, 2 ir 3 dalyse nurodytą procesą pranešama kompetentingoms institucijoms. Taip pat pranešama apie koncentruotos vynuogių misos rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos ar sacharozės kiekį, kurį tuo pačiu laiku ir toje pačioje vietoje kaip ir šviežias vynuoges, vynuogių misą, rauginamą vynuogių misą arba neišpilstytą vyną laiko šiuo verslu užsiimantys fiziniai ar juridiniai asmenys ar tokių asmenų grupės, visų pirma gamintojai, išpilstytojai, perdirbėjai ir prekiautojai, kuriuos nustato Komisija 195 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka. Tačiau apie šiuos kiekius galima nepranešti, jei jie yra užregistruoti perdirbti įvežamų prekių ir atsargų panaudojimo žurnale.

5.

Kaip nustatyta 185c straipsnyje, B ir C punktuose nurodytus procesus būtina nurodyti lydraštyje, kuris pateikiamas išleidžiant į apyvartą produktus, apdorotus pagal šį procesą.

6.

Šie procesai, kuriems galioja išimtinėmis oro sąlygomis pagrįstos nukrypti leidžiančios nuostatos, nevykdomi:

a)

XIb priedo priedėlyje nurodytoje C vynuogių auginimo zonoje po sausio 1 d.;

b)

XIb priedo priedėlyje nurodytose A ir B vynuogių auginimo zonose po kovo 16 d., ir jie taikomi tik produktams, pagamintiems iš naujausio vynuogių derliaus, surinkto iki minėtų datų.

7.

Neatsižvelgiant į 6 dalį, vynus koncentruoti šaldant, parūgštinti ir sumažinti jų rūgštingumą galima visus metus.

XVb PRIEDAS

APRIBOJIMAI

A.   Bendrosios nuostatos

1.

Taikant bet kurį patvirtintą vyninkystės metodą, negalima įmaišyti vandens, nebent tai būtina dėl techninių priežasčių.

2.

Taikant bet kurį patvirtintą vyninkystės metodą, neleidžiama įmaišyti alkoholio, nebent metodai taikomi siekiant gauti šviežių vynuogių misą, kurios rūgimas sustabdytas įmaišius alkoholio, likerinį vyną, putojantį vyną, spirituotą vyną distiliavimui ir pusiau putojantį vyną.

3.

Vynas, spirituotas distiliuoti, naudojamas tik distiliavimui.

B.   Šviežios vynuogės, vynuogių misa ir vynuogių sultys

1.

Šviežių vynuogių misa, kurios rūgimas sustabdytas įmaišant alkoholio, naudojama tik kitų nei KN 2204 10, 2204 21 ir 2204 29 klasifikaciniais kodais klasifikuojamų produktų ruošimo etape. Šia nuostata nepažeidžiamos jokios kitos griežtesnės nuostatos, kurias valstybės narės gali taikyti savo teritorijoje kitų nei KN 2204 10, 2204 21 ir 2204 29 klasifikaciniais kodais klasifikuojamų produktų paruošimui.

2.

Iš vynuogių sulčių ir koncentruotų vynuogių sulčių vynas negaminamas, jų taip pat negalima maišyti į vyną. Bendrijos teritorijoje draudžiama jas rauginti alkoholio gavimo tikslais.

3.

1 ir 2 dalių nuostatos netaikomos produktams, iš kurių Jungtinėje Karalystėje, Airijoje ir Lenkijoje gaminami produktai, kurių klasifikacinis KN kodas yra 2206 00 ir kuriems pavadinti valstybės narės gali leisti vartoti sudėtinį pavadinimą, į kurį įtrauktas prekinis pavadinimas „vynas“.

4.

Rauginamą vynuogių misą iš vytintų vynuogių galima pateikti į rinką tik likeriniams vynams gaminti tik tuose vynuogių auginimo regionuose, kuriuose toks vartojimas buvo tradicinis 1985 m. sausio 1 d., ir vynui iš pernokusių vynuogių gaminti.

5.

Jei, siekdama laikytis tarptautinių Bendrijos įsipareigojimų, Taryba nenusprendžia kitaip, iš trečiųjų šalių kilmės šviežių vynuogių, vynuogių misos, rauginamos vynuogių misos, koncentruotos vynuogių misos, rektifikuotos koncentruotos vynuogių misos, vynuogių misos, kurios rūgimas sustabdytas įmaišius alkoholio, vynuogių sulčių, koncentruotų vynuogių sulčių ir vyno ar tų produktų mišinių Bendrijos teritorijoje gaminti XIb priede nurodytus produktus ar pridėti jų į tokius produktus draudžiama.

C.   Vyno kupažavimas (maišymas)

Jei, siekdama laikytis tarptautinių Bendrijos įsipareigojimų, Taryba nenusprendžia kitaip, Bendrijoje draudžiama kupažuoti trečiųjų šalių kilmės ir Bendrijos kilmės vyną, taip pat trečiųjų šalių kilmės vynus.

D.   Šalutiniai produktai

1.

Perdaug spausti vynuoges draudžiama. Valstybės narės, atsižvelgdamos į vietos ir technines sąlygas, nusprendžia, koks mažiausias alkoholio kiekis turi būti išspaudose ir nuosėdose vynuoges išspaudus.

Valstybės narės nustato leistiną tų produktų alkoholio koncentraciją, kuri turi sudaryti bent 5 tūrio procentus alkoholio koncentracijos pagamintame vyne.

2.

Išskyrus alkoholį, spiritą ir išspaudų vyną (piquette), iš vyno nuosėdų ir vynuogių išspaudų negalima gaminti nei vyno, nei kito gėrimo, skirto tiesiogiai žmonėms vartoti. Vyno įpilti į nuosėdas arba vynuogių išspaudas arba suspaustą aszú minkštimą leidžiama laikantis sąlygų, kurias nustato Komisija 195 straipsnio 4 dalyje nurodyta tvarka, jei ši praktika tradiciškai naudojama Vengrijoje Tokaji fordítás ir Tokaji máslás vynams bei Slovakijoje Tokajský forditáš ir Tokajský mášláš vynams gaminti.

3.

Vyno nuosėdų spaudimas ir dar kartą atliekamas išspaudų rauginimas kitais nei distiliavimo ar išspaudų vyno (piquette) gamybos tikslais draudžiamas. Vyno nuosėdų filtravimas ir centrifugavimas nelaikomas spaudimu, jei gaunami produktai yra geros, nesuklastotos ir prekybai tinkamos kokybės.

4.

Jei atitinkamoje valstybėje leidžiama gaminti išspaudų vyną (piquette), jis naudojamas tik distiliavimui ar vyno gamintojo reikmėms.

5.

Iš valstybių narių neatimant galimybės reikalauti sunaikinti šalutinius produktus juos distiliuojant, reikalaujama, kad visi šalutinių produktų turintys fiziniai ar juridiniai asmenys ar jų grupės sunaikintų juos 195 straipsnio 4 dalyje nurodyta Komisijos tvarka nustatytomis sąlygomis.


V PRIEDAS

„47.   Reglamentas (EB) Nr. 479/2008

Reglamentas (EB) Nr. 479/2008

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnio 1 dalies l punktas

2 straipsnis

2 straipsnis ir III priedo IIIa dalis

3 straipsnis

103i straipsnis

4 straipsnis

103j straipsnis

5 straipsnis

103k straipsnis

6 straipsnis

103l straipsnis

7 straipsnis

103m straipsnis

8 straipsnis

103n straipsnis

9 straipsnis

103o straipsnis

10 straipsnis

103p straipsnis

11 straipsnis

103q straipsnis

12 straipsnis

103r straipsnis

13 straipsnis

103s straipsnis

14 straipsnis

103t straipsnis

15 straipsnis

103u straipsnis

16 straipsnis

103v straipsnis

17 straipsnis

103w straipsnis

18 straipsnis

103x straipsnis

19 straipsnis

103y straipsnis

20 straipsnis

103z straipsnis

21 straipsnio 1 dalis

188a straipsnio 5 dalis

21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

188a straipsnio 6 dalis

21 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

184 straipsnio 5 punktas

22 straipsnio pirma dalis ir antros dalies a–d punktai

103za straipsnis

22 straipsnio antros dalies e punktas

188a straipsnio 7 dalis

23 straipsnis

190a straipsnis

24 straipsnis

120a straipsnio 2–6 dalys

25 straipsnio 1 dalis

120a straipsnio 1 dalis

25 straipsnio 2, 3ir 4 dalys

113d straipsnis

26 straipsnis

120b straipsnis

27 straipsnis

120c straipsnis

28 straipsnis

120d straipsnis

29 straipsnis

120e straipsnis

30 straipsnis

120f straipsnis

31 straipsnis

120g straipsnis

32 straipsnis

121 straipsnio trečia ir ketvirta dalys

33 straipsnis

118a straipsnis

34 straipsnis

118b straipsnis

35 straipsnis

118c straipsnis

36 straipsnis

118d straipsnis

37 straipsnis

118e straipsnis

38 straipsnis

118f straipsnis

39 straipsnis

118g straipsnis

40 straipsnis

118h straipsnis

41 straipsnis

118i straipsnis

42 straipsnis

118j straipsnis

43 straipsnis

118k straipsnis

44 straipsnis

118l straipsnis

45 straipsnis

118m straipsnis

46 straipsnis

118n straipsnis

47 straipsnis

118o straipsnis

48 straipsnis

118p straipsnis

49 straipsnis

118q straipsnis

50 straipsnis

118r straipsnis

51 straipsnis

118s straipsnis

52 straipsnis

121 straipsnio pirmos dalies k punktas

53 straipsnis

118t straipsnis

54 straipsnis

118u straipsnis

55 straipsnis

118v straipsnis

56 straipsnis

121 straipsnio pirmos dalies l punktas

57 straipsnis

118w straipsnis

58 straipsnis

118x straipsnis

59 straipsnis

118y straipsnis

60 straipsnis

118z straipsnis

61 straipsnis

118za straipsnis

62 straipsnis

118zb straipsnis

63 straipsnis

121 straipsnio pirmos dalies m punktas

64 straipsnio 1 dalies a ir b punktai,; c punkto i–iv papunkčiai

122 straipsnio antra dalis

64 straipsnio 1 dalies c punkto v–viii papunkčiai

122 straipsnio trečia dalis

64 straipsnio 1 dalies d punktas

122 straipsnio trečia dalis

64 straipsnio 1 dalies e punktas

125o straipsnio 1 dalies a punktas

64 straipsnio 2 dalis

125o straipsnio 2 dalis

65 straipsnio 1 dalies a, b ir xc punktai

123 straipsnio 3 dalis

65 straipsnio 1 dalies d punktas

125o straipsnio 1 dalies b punktas

65 straipsnio 2 dalis

125o straipsnio 2 dalies antra pastraipa

66 straipsnio 1 dalis

66 straipsnio 2 dalis

125o straipsnio 3 dalis

67 straipsnis

113c straipsnio 1 ir 2 dalys

68 straipsnis

125o straipsnio 3 dalis

69 straipsnis

113c straipsnio 3 dalis ir 125o straipsnio 3 dalis

70 straipsnio 1 dalis

135 straipsnis

70 straipsnio 2 dalis

128 straipsnis

71 straipsnis

129 straipsnis

72 straipsnis

130 ir 161 straipsniai

73 straipsnis

131 straipsnis ir 161 straipsnio 2 dalis

74 straipsnis

132 straipsnis ir 161 straipsnio 2 dalis

75 straipsnis

133 straipsnis ir 161 straipsnio 2 dalis

76 straipsnis

133a straipsnis

77 straipsnis

134 ir 170 straipsniai

78 straipsnis

159 straipsnis

79 straipsnis

141 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

80 straipsnis

160 ir 174 straipsniai

81 straipsnis

143 straipsnis

82 straipsnis

158a straipsnis

83 straipsnis

144 straipsnis

84 straipsnio a punktas

158a straipsnio 4 dalis

84 straipsnio b ir c punktai

148 straipsnio a ir b punktai

85 straipsnio 1–3 ir 5 dalys

85a straipsnis

85 straipsnio 4 dalis

188a straipsnio 1 dalis

86 straipsnio 1–4 ir 6 dalys

85b straipsnis

86 straipsnio 5 dalis

188a straipsnio 2 dalis

87 straipsnis

85c straipsnis

88 straipsnis

85d straipsnis

89 straipsnis

85e straipsnis

90 straipsnis

85g straipsnis

91 straipsnis

85h straipsnis

92 straipsnis

85i straipsnis

93 straipsnis

85j straipsni

94 straipsnis

85k straipsnis

95 straipsnis

85l straipsnis

96 straipsnis

85m straipsnis

97 straipsnis

85n straipsnis

98 straipsnis

85p straipsnis

99 straipsnis

85o straipsnis

100 straipsnis

85q straipsnis

101 straipsnis

85r straipsnis

102 straipsnio 1–4 dalys ir 5 dalies pirma pastraipa

85s straipsnis

102 straipsnio 5 dalies antra pastraipa ir 6 dalis

188a straipsnio 3 dalis

103 straipsnis

85t straipsnis

104 straipsnio 1–7 ir 9 dalys

85u straipsnis

104 straipsnio 8 dalis

188a straipsnio 4 dalis

105 straipsnis

85v straipsnis

106 straipsnis

85w straipsnis

107 straipsnis

85x straipsnis

108 straipsnis

185a straipsnio 1 ir 2 dalys

109 straipsnis

185a straipsnio 3 dalis

110 straipsnis

185a straipsnio 4 dalies antra pastraipa

111 straipsnis

185b straipsnis

112 straipsnis

185c straipsnis

113 straipsnio 1 dalis

195 straipsnio 2 dalis

113 straipsnio 2 dalis

195 straipsnio 3 ir 4 dalys

114 straipsnis

190 straipsnis

115 straipsnis

192 straipsnis

116 straipsnis

194 straipsnio ketvirta ir penkta dalys

117 straipsnio a punktas

194 straipsnio trečia dalis

117 straipsnio b–e punktai

194 straipsnio pirma dalis

118 straipsnis

185d straipsnis

119 straipsnis

182a straipsnio 1–5 dalys

120 straipsnis

184 straipsnio 8 punktas

121 straipsnio a, b ir c punktai

185a straipsnio 4 dalies pirma pastraipa ir 194 straipsnio 1 dalis

121 straipsnio c punktas

194 straipsnis

121 straipsnio d ir e punktai

185b straipsnio 4 dalis

121 straipsnio f punktas

185c straipsnio 3 dalis

121 straipsnio g dalis

182a straipsnio 6 dalis

122–125 straipsniai

126 straipsnio a punktas

203b straipsnis

126b straipsnis

191 straipsnis

127 straipsnio 1 dalis

180 straipsnio pirma dalis

127 straipsnio 2 dalis

180 straipsnio antra dalis

129 straipsnio 3 dalis

85f straipsnis“


Top