EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0221

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 221/2009, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (Tekstas svarbus EEE )

OJ L 87, 31.3.2009, p. 157–159 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 123 - 125

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/221/oj

31.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 87/157


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 221/2009

2009 m. kovo 11 d.

iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 2150/2002 (2) nustatyta, kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (3).

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB (4), kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikytina patvirtinti bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos, nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias neesmines nuostatas arba papildant šį teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (5) dėl Sprendimo 2006/512/EB tam, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu būtų taikoma jau galiojantiems pagal Sutarties 251 straipsnyje nustatytą procedūrą priimtiems teisės aktams, jie turi būti pataisyti laikantis taikomų procedūrų.

(4)

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai apibrėžti tinkamus kokybės vertinimo kriterijus bei kokybės ataskaitų turinį, įgyvendinti bandomųjų tyrimų rezultatus ir pritaikyti priedų turinį. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 2150/2002 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2150/2002 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Komisija sudaro šio reglamento III priedo statistinės nomenklatūros ir atliekų sąrašo, sudaryto pagal Sprendimą 2000/532/EB (6), atitikmenų lentelę. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinama pagal šio reglamento 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2)

3 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės, laikydamosi kokybės ir tikslumo reikalavimų, apibrėžtinų pagal antrą pastraipą, duomenis, būtinus I ir II prieduose išvardytoms charakteristikoms tiksliai apibrėžti, gauna iš:

tyrimų,

administracinių ar kitų šaltinių, kaip antai pagal Bendrijos teisės aktus dėl atliekų tvarkymo privalomų pateikti ataskaitų,

statistinio vertinimo procedūrų, pagrįstų mėginiais arba su atliekomis susijusiais statistiniais įvertinimais, arba

iš kelių šių išvardytų priemonių.

Kokybės ir tikslumo reikalavimus nustato Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Siekdamos sumažinti darbo krūvį, nacionalinės valdžios institucijos ir Komisija, atsižvelgdamos į kiekvienos valstybės narės ir Komisijos atitinkamas kompetencijos ribas ir nustatytas sąlygas, gali naudotis administracinių duomenų šaltiniais.“;

3)

4 straipsnio 3 dalies antroji pastraipa pakeičiama taip:

„Komisija finansuoja iki 100 % išlaidų, skirtų bandomiesiems tyrimams. Remdamasi šių bandomųjų tyrimų išvadomis, Komisija patvirtina reikalingas įgyvendinimo priemones. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal šio reglamento 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

4)

5 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Komisija, remdamasi bandomųjų tyrimų išvadomis, praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie galimybes rinkti statistinius duomenis apie atliekų importo ir eksporto bandomuosiuose tyrimuose nagrinėjamas veiklos rūšis ir charakteristikas. Reikiamas įgyvendinimo priemones priima Komisija. Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

5)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Priemonės, būtinos šiam reglamentui įgyvendinti, patvirtinamos pagal 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Visų pirma jas sudaro šios priemonės, skirtos:

a)

duomenims pagal 3 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis rengti, atsižvelgiant į valstybės narės ekonomikos struktūras ir technines sąlygas. Šiomis priemonėmis valstybei narei gali būti leista nepateikti duomenų apie tam tikrus suskirstymo punktus, jeigu įrodoma, kad jų poveikis statistinių duomenų kokybei yra ribotas. Visais atvejais, kai suteikiamos išimtys, surenkami duomenys apie visą atliekų kiekį pagal kiekvieną I priedo 2 skirsnio 1 dalyje ir 8 skirsnio 1 dalyje išvardytą punktą;

b)

atitinkamam valstybių narių rezultatų perdavimo formatui nustatyti per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

2.   Vis dėlto priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, patvirtinamos pagal 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu, jei jos skirtos:

a)

prisiderinti prie ekonomikos ir technikos pažangos renkant duomenis ir juos statistiškai apdorojant, taip pat apdorojant ir perduodant rezultatus;

b)

I, II ir III prieduose išvardytoms specifikacijoms pritaikyti;

c)

tinkamiems kokybės vertinimo kriterijams ir kokybės ataskaitų turiniui, kaip nurodyta I ir II priedų 7 skirsnyje, apibrėžti;

d)

bandomųjų tyrimų rezultatams, kaip apibrėžta 4 straipsnio 3 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje, įgyvendinti.“;

6)

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Statistikos programų komitetas, įsteigtas pagal Sprendimo 89/382/EEB, Euratomas (7) 1 straipsnį.

2.   Jei yra nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

4.   Komisija perduoda pagal 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/12/EB dėl atliekų (8) įsteigtam Komitetui priemonių, kurias ji ketina pateikti Statistikos programų komitetui, projektą.“;

7)

8 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Komisija per dvejus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia pranešimą apie 4 straipsnio 3 dalyje ir 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų bandomųjų tyrimų pažangą. Prireikus ji siūlo iš naujo peržiūrėti bandomuosius tyrimus, dėl kurių sprendžiama pagal 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

8)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

2 skirsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.

Pagal Direktyva 94/62/EB prisiimtą įsipareigojimą pateikti ataskaitas Komisija sudarys bandomųjų tyrimų programą, kurią valstybės narės turės vykdyti savanoriškai, kad būtų galima įvertinti įrašų apie pakavimo atliekas (EWC-Stat/3 redakcija) įtraukimo į 1 punkte išdėstyto suskirstymo sąrašą, reikšmę. Komisija finansuos iki 100 % šių bandomųjų tyrimų vykdymo išlaidų. Remdamasi bandomųjų tyrimų išvadomis, Komisija patvirtins reikiamas įgyvendinimo priemones. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

7 skirsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.

Valstybės narės nurodo kiekvieno 8 skirsnyje išvardyto punkto (veiklos rūšys ir namų ūkiai) procentinį dydį, rodantį, kaip surinkti statistiniai duomenys atitinka visą atitinkamo punkto atliekų kiekį. Būtiniausius aprėpties reikalavimus apibrėžia Komisija. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

9)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

7 skirsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.

Valstybės narės nurodo 3 skirsnyje išvardytų charakteristikų ir kiekvieno 8 skirsnio 2 dalyje išvardyto operacijų sąrašo punkto procentinį dydį, rodantį, kaip surinkti statistiniai duomenys atitinka visą atitinkamo punkto atliekų kiekį. Būtiniausius aprėpties reikalavimus apibrėžia Komisija. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

b)

8 skirsnio 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Komisija sudarys tokių bandomųjų tyrimų programą, kurią valstybės narės turės vykdyti savanoriškai. Bandomųjų tyrimų tikslas – įvertinti galimybę gauti duomenis apie parengiamųjų operacijų, apibrėžtų Direktyvos 2006/12/EB II.A ir II.B prieduose, metu susidarančių atliekų kiekį ir įvertinti jų reikšmę. Komisija finansuos iki 100 % išlaidų, skirtų bandomiesiems tyrimams. Remdamasi šių bandomųjų tyrimų išvadomis, Komisija priims reikiamas įgyvendinimo priemones. Tos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jį papildant, patvirtinamos pagal 7 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2009 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

A.VONDRA


(1)  2008 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. vasario 26 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 332, 2002 12 9, p. 1.

(3)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(4)  OL L 200, 2006 7 22, p. 11.

(5)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.

(6)  OL L 226, 2000 6 9, p. 3.

(7)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

(8)  OL L 114, 2006 4 27, p. 9.


Top