EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0220

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 220/2009, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

OJ L 87, 31.3.2009, p. 155–156 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 106 - 107

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/220/oj

31.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 87/155


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 220/2009

2009 m. kovo 11 d.

iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 152 straipsnio 4 dalies b punktą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 999/2001 (3), numatyta, kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4).

(2)

Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB (5), kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikytina tvirtinant bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia, išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

(3)

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą (6) dėl Sprendimo 2006/512/EB tam, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu galėtų būti taikoma jau galiojantiems teisės aktams, priimtiems laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, tie teisės aktai turi būti pataisyti laikantis taikomų procedūrų.

(4)

Kiek tai susiję su Reglamentu (EB) Nr. 999/2001, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1923/2006 (7) reguliavimo procedūra su tikrinimu buvo nustatyta tik tam tikroms su pakeitimais susijusioms įgyvendinimo priemonėms. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 999/2001 turėtų būti pataisytas ir kitų įgyvendinimo įgaliojimų atžvilgiu.

(5)

Visų pirma, Komisija turėtų būti įgaliota patvirtinti greituosius tyrimo metodus, išplėsti tam tikrų nuostatų taikymo sritį ir jas taikyti kitiems gyvūninės kilmės produktams, patvirtinti įgyvendinimo taisykles, įskaitant galvijų spongiforminės encefalopatijos (GSE) tvirtinimo avims ir ožkoms metodo tvirtinimą, keisti priedus ir nustatyti pereinamojo laikotarpio priemones. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Reglamento (EB) Nr. 999/2001 nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(6)

Taip pat, patvirtinus užkrečiamosios spongiforminės encefalopatijos (USE) buvimą, tikslinga apriboti valstybių narių galimybę taikyti kitas priemones, kad jos būtų taikomos tik tais atvejais, kai Komisija tas priemones patvirtino remdamasi palankiu rizikos vertinimu, visų pirma atsižvelgdama į toje valstybėje narėje taikomas kontrolės priemones ir kai tos priemonės numato lygiaverčio lygio apsaugą.

(7)

Reglamentas (EB) Nr. 999/2001 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 999/2001 iš dalies keičiamas taip:

1.

5 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Šiuo tikslu greitieji tyrimo metodai patvirtinami pagal 24 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu ir įtraukiami į X priedo C skyriaus 4 punkte pateiktą sąrašą.“;

2.

9 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Atsižvelgiant į V priedo 5 punkte nustatytus kriterijus, 1 ir 2 dalys nėra taikomos atrajotojams, ištirtiems alternatyviu testu, kuris buvo pripažintas pagal 24 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu, jei šis testas yra nurodytas X priede pateiktame sąraše, ir gavus neigiamus testo rezultatus.“;

3.

13 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Nukrypdama nuo šios pastraipos valstybė narė gali taikyti kitas priemones, užtikrinančias tokio paties lygio apsaugą, remdamasi palankiu rizikos vertinimu pagal 24a ir 25 straipsnius, visų pirma atsižvelgdama į toje valstybėje narėje taikomas kontrolės priemones, jei ta valstybė narė tas priemones patvirtino pagal 24 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“;

4.

16 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Pagal 24 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu 1–6 dalių nuostatų taikymo sritis gali būti išplėsta ir jos gali būti taikomos kitiems gyvūninės kilmės produktams. Šio straipsnio įgyvendinimo taisyklės tvirtinamos pagal 24 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą.“;

5.

20 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Prireikus užtikrinti vienodą šio straipsnio taikymą, įgyvendinimo taisyklės tvirtinamos pagal 24 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą. GSE tvirtinimo avims ir ožkoms metodas tvirtinamas pagal 24 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

6.

23 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Kiekvienu klausimu, galinčiu turėti įtakos visuomenės sveikatai, pasikonsultavus su atitinkamu moksliniu komitetu, priedai iš dalies keičiami arba papildomi ir visos reikiamos pereinamojo laikotarpio priemonės patvirtinamos pagal 24 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

7.

23a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

5 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje, 6 straipsnio 1 dalyje, 8 straipsnio 2 dalyje ir 9 straipsnio 3 dalyje nurodytų greitųjų tyrimo metodų patvirtinimas,“;

b)

pridedami šie punktai:

„k)

16 straipsnio 1–6 dalių nuostatų taikymo srities išplėtimas ir jų taikymas kitiems gyvūninės kilmės produktams;

l)

20 straipsnio 2 dalyje nurodyto GSE tvirtinimo avims ir ožkoms metodo patvirtinimas;

m)

priedų keitimas arba papildymas ir visų reikiamų pereinamojo laikotarpio priemonių, nurodytų 23 straipsnyje, patvirtinimas.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2009 m. kovo 11.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. VONDRA


(1)  OL C 211, 2008 8 19, p. 47.

(2)  2008 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. vasario 16 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1.

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(5)  OL L 200, 2006 7 22, p. 11.

(6)  OL C 255, 2006 10 21, p. 1.

(7)  OL L 404, 2006 12 30, p. 1.


Top