EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0217

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 217/2009 dėl Šiaurės Vakarų Atlante žvejojančių valstybių narių statistinių duomenų apie sugavimus ir žvejybą pateikimo (nauja redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 87, 31.3.2009, p. 42–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 160 - 187

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/01/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/217/oj

31.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 87/42


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 217/2009

2009 m. kovo 11 d.

dėl Šiaurės Vakarų Atlante žvejojančių valstybių narių statistinių duomenų apie sugavimus ir žvejybą pateikimo (nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

1993 m. birželio 30 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2018/93 dėl Šiaurės Vakarų Atlante žvejojančių valstybių narių, statistinių duomenų apie sugavimus ir žvejybą pateikimo (2) buvo keletą kartų iš esmės pakeistas (3). Kadangi bus daromi nauji pakeitimai, siekiant aiškumo pageidautina, kad jis būtų išdėstytas nauja redakcija.

(2)

Konvencija dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo žvejyboje Šiaurės Vakarų Atlante, patvirtinta Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3179/78 (4), ir įsteigianti Žvejybos Šiaurės Vakarų Atlante organizaciją (NAFO) reikalauja, kad Bendrija teiktų NAFO Mokslinei tarybai visokią turimą statistinę ir mokslinę informaciją, reikalingą, kad Mokslinė taryba galėtų atlikti savo darbą.

(3)

NAFO Mokslinė taryba pareiškė, jog sugavimų ir žvejybos veiklos statistiniai duomenys yra reikalingi tarybai, kad ji įvertintų Šiaurės Vakarų Atlanto žuvų išteklius.

(4)

Keletas valstybių narių paprašė, kad duomenys būtų teikiami kitokia nei V priede nustatyta forma arba kitokioje laikmenoje (pirmiau minėtų Statlant klausimynų forma).

(5)

Priemonės, reikalingos šio reglamento įgyvendinimui turėtų būti priimamos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(6)

Visų pirma, Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus pritaikyti žuvų rūšių ir statistinių žvejybos rajonų sąrašus, šių rajonų aprašymus bei priemones, kodus ir apibrėžimus, taikomus žvejybai, žvejybos įrankiams, laivų dydžiams ir žvejybos būdams. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekviena valstybė narė, deramai atsižvelgdama į 1990 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentą (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai (6), pateikia Komisijai duomenis apie laivų, įregistruotų atitinkamoje valstybėje narėje arba plaukiojančių su jos vėliava ir žvejojančių Šiaurės Vakarų Atlante, sugavimus.

Duomenys apie nominalius sugavimus – tai duomenys apie visus iškrautus arba perkrautus jūroje bet kokios būklės žuvininkystės produktus, išskyrus žuvis, kurios po sugavimo buvo išmestos į jūrą, suvartotos laive arba panaudotos kaip masalas. Pateikti duomenų apie akvakultūros produktus nereikia. Iškrautų arba perkrautų jūroje žuvų kiekiai nurodomi gyvuoju svoriu suapvalinant iki artimiausios tonos.

2 straipsnis

1.   Pateikiami dviejų rūšių duomenys:

a)

metiniai nominalūs kiekvienos rūšies žuvų, išvardytų I priede kiekviename Šiaurės Vakarų Atlanto statistiniame žvejybos rajone, nurodytame II priede ir apibrėžtame III priede sugavimai, išreikšti gyvuoju svoriu tonomis ir atitinkantys iškrovimus;

b)

a punkte nurodyti sugavimai ir atitinkama žvejybos veikla, išskaidžius pagal kalendorinius mėnesius, žvejybos įrankius, laivo dydį ir pagrindines žvejotų žuvų rūšis.

2.   1 dalies a punkte nurodyti duomenys pateikiami iki kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, gegužės 31 d. ir gali būti negalutiniai. 1 dalies b punkte nurodyti duomenys pateikiami iki kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, rugpjūčio 31 d. ir yra galutiniai.

Reikėtų aiškiai pažymėti, kad 1 dalies a punkte nurodyti ir pateikti kaip preliminarūs duomenys nėra galutiniai.

Nereikalaujama pateikti duomenų apie žuvų rūšis ir žvejybos rajonus, kuriuose per ataskaitinį duomenų pateikimo laikotarpį duomenys apie tokių žuvų rūšių sugavimus nebuvo užregistruoti.

Jeigu susijusi valstybė narė ankstesniais kalendoriniais metais Šiaurės Vakarų Atlante nežvejojo, ji iki kitų metų gegužės 31 d. apie tai praneša Komisijai.

3.   Apibrėžimai ir kodai, kuriais reikia naudotis pateikiant informaciją apie žvejybą, žvejybos įrankius, laivų dydžius ir žvejybos būdus, yra išvardyti IV priede.

4.   Komisija gali keisti žuvų rūšių ir statistinių žvejybos rajonų sąrašus, šių rajonų aprašymus bei priemones, kodus ir apibrėžimus, taikomus žvejybai, žvejybos įrankiams, laivų dydžiams ir žvejybos būdams.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, tvirtinamos pagal 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3 straipsnis

Jeigu nuostatose, priimtose laikantis bendrosios žuvininkystės politikos, nenumatyta kitaip, valstybei narei leidžiama naudotis mėginių ėmimo metodais apskaičiuojant išsamius sugavimų duomenis, žvejojant tokiais laivais, kada norint surinkti pilnus duomenis reikėtų pernelyg dažnai taikyti administracines procedūras. Valstybė narė pagal 7 straipsnio 1 dalies nuostatas pateiktoje ataskaitoje turi nurodyti mėginių ėmimo tvarkos detales ir informaciją apie tai, kokią bendro kiekio dalį sudaro duomenys, apskaičiuoti tokiais mėginių ėmimo metodais.

4 straipsnis

Valstybės narės 1 ir 2 straipsniuose išdėstytus įsipareigojimus Komisijai vykdo duomenis pateikdamos V priede nurodytu formatu.

Valstybės narės gali pateikti duomenis VI priede nustatytu formatu.

Jeigu iš anksto yra gautas Komisijos sutikimas, valstybės narės gali pateikti duomenis kitokia forma ar kitokioje laikmenoje.

5 straipsnis

Per 24 valandas nuo ataskaitų gavimo, kai tik įmanoma, Komisija ataskaitose esančią informaciją perduoda NAFO atsakingajam sekretoriui.

6 straipsnis

1.   Komisijai padeda Tarybos sprendimu 72/279/EEB (7) įsteigtas Žemės ūkio statistikos nuolatinis komitetas (toliau – Komitetas).

2.   Jeigu yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

7 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 1994 m. liepos 28 d. pateikia Komisijai išsamią ataskaitą apie tai, kaip renkami duomenys apie sugavimus ir žvejybinę veiklą, ir nurodo tų duomenų reprezentatyvumą ir patikimumą. Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, rengia tų ataskaitų santrauką.

2.   Valstybės narės Komisijai praneša apie bet kokius informacijos, pateiktos pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas, pasikeitimus per tris mėnesius nuo jų įvedimo.

3.   Metodologines ataskaitas, duomenų prieinamumą ir 1 dalyje nurodytą duomenų patikimumą ir kitus svarbius klausimus, susijusius su šio reglamento taikymu, kartą per metus nagrinėja kompetentinga Komiteto darbo grupė.

8 straipsnis

1.   Reglamentas (EEB) Nr. 2018/93 yra panaikinamas.

2.   Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal VII priede pateiktą atitikmenų lentelę.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2009 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. VONDRA


(1)  2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. vasario 26 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 186, 1993 7 28, p. 1.

(3)  Žr. VI priedą.

(4)  OL L 378, 1978 12 30, p. 1.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(6)  OL L 151, 1990 6 15, p. 1.

(7)  OL L 179, 1972 8 7, p. 1.


I PRIEDAS

ŽUVŲ RŪŠIŲ, APIE KURIAS TURI BŪTI PRANEŠAMA KOMERCINIŲ SUGAVIMŲ ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTE STATISTINIUOSE DUOMENYSE, SĄRAŠAS

Valstybės narės turi pranešti apie žvaigždute (*) pažymėtų žuvų rūšių nominalius sugavimus. Teikiant duomenis apie nominalius kitų žuvų rūšių sugavimus, nurodyti žuvų rūšis neprivaloma. Tačiau jeigu duomenys apie atskirų rūšių žuvis nėra pateikiami, jie įtraukiami į bendrąsias kategorijas. Valstybės narės gali pateikti duomenis apie į sąrašą neįtrauktų žuvų rūšis, jeigu rūšys yra aiškiai identifikuojamos.

Pastaba

:

„t. n.“ („n.e.i.“) – tai trumpinys, reiškiantis „toliau neapibūdinami“.

Lietuviškas pavadinimas

3-alfa kodas

Mokslinis pavadinimas

Angliškas pavadinimas

PRIEDUGNIO ŽUVYS

Atlantinė menkė

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Juodadėmė menkė

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Paprastieji jūriniai ešeriai t. n.

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes n.e.i.

Sidabrinė jūrinė lydeka

HKS (*)

Merluccius bilinearis

Silver hake

Rausvoji siūlapelekė vėgėlė

HKR (*)

Urophycis chuss

Red hake

Ledjūrio menkė

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock)

Didysis jūrinis ešerys

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Gelminis ilgažiomenis ešerys

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Amerikinė paltusinė plekšnė

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

American plaice (L. R. dab)

Raudonoji plekšnė

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Geltonuodegė plekšnė

YEL (*)

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

Juodasis paltusas

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Atlantinis paltusas

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Žieminė plekšnė

FLW (*)

Pseudopleuronectes americanus

Winter flounder

Dantytoji paltusžuvė

FLS (*)

Paralichthys dentatus

Summer flounder

Veidrodinis otas

FLD (*)

Scophthalmus aquosus

Windowpane flounder

Plekšniažuvės t. n.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Amerikinis jūrų velnias

ANG (*)

Lophius americanus

American angler

Amerikiniai jūrgaidžiai

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Atlantinė menkytė

TOM

Microgadus tomcod

Atlantic tomcod

Melsvoji antimora

ANT

Antimora rostrata

Blue antimora

Šiaurinis žydrasis merlangas

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Kuneris

CUN

Tautogolabrus adspersus

Cunner

Paprastoji brosmė

USK

Brosme brosme

Cusk (= tusk)

Grenlandinė menkė

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Melsvoji molva

BLI

Molva dypterygia

Blue ling

Paprastoji molva

LIN (*)

Molva molva

Ling

Jūrų rupūžė

LUM (*)

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Akmenyninis karališkas kuprys

KGF

Menticirrhus saxatilis

Northern kingfish

Dėmėtasis jūrų rutulėlis

PUF

Sphoeroides maculatus

Northern puffer

Paprastieji likodonai t. n.

ELZ

Lycodes spp.

Eelpouts n.e.i.

Amerikinė vandenyninė vėgėlė

OPT

Zoarces americanus

Ocean pout

Poliarinė menkė

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Šiaurinis grenadierius

RHG

Macrourus berglax

Roughhead grenadier

Paprastieji tobiai

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= sand lances)

Builiai t. n.

SCU

Myoxocephalus spp.

Sculpins n.e.i.

Šiaurinis skapas

SCP

Stenotomus chrysops

Scup

Tautoga

TAU

Tautoga onitis

Tautog

Šiaurinis skiauterėtasis ešerys

TIL

Lopholatilus chamaeleonticeps

Tilefish

Baltoji siūlapelekė vėgėlė

HKW (*)

Urophycis tenuis

White hake

Vilkžuvės t. n.

CAT (*)

Anarchichas spp.

Wolf-fishes n.e.i.

Paprastoji vilkžuvė

CAA (*)

Anarchichas lupus

Atlantic wolf-fish

Dėmėtoji vilkžuvė

CAS (*)

Anarchichas minor

Spotted wolf-fish

Kaulinės žuvys t. n.

GRO

Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

PELAGINĖS ŽUVYS

Atlantinė silkė

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Atlantinė skumbrė

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Tridyglė medūznamė

BUT

Peprilus triacanthus

Atlantic butterfish

Atlantinis menhedenas

MHA (*)

Brevoortia tyrannus

Atlantic menhaden

Atlantinė lydekinė skumbrė

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Amerikinė ančioja

ANB

Anchoa mitchilli

Bay anchovy

Melsvasis ešerys

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Didžioji karangė

CVJ

Caranx hippos

Crevalle Jack

Paprastasis skumbrinis tunas

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Atlantinė karališkoji skumbrė

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Ispaninė dėmėtoji skumbrė

SSM (*)

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Atlantinė buriažuvė

SAI

Istiophorus albicans

Sailfish

Atlantinis baltasis marlinas

WHM

Tetrapturus albidus

White marlin

Atlantinis marlinas

BUM

Makaira nigicans

Blue marlin

Durklažuvė

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Ilgapelekis tunas

ALB

Thunnus alalunga

Albacore tuna

Atlantinė pelamidė

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Vakarinis tuniukas

LTA

Euthynnus alletteratus

Little tunny

Didžiaakis tunas

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Paprastasis tunas

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefish tuna

Dryžasis tunas

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Gelsvauodegis tunas

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Skumbrinės t. n.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Kaulinės žuvys t. n.

PEL

Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

KITOS ŽUVYS

Silkinė perpelė

ALE

Alosa pseudoharengus

Alewife

Geltonuodegės t. n.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Amerikinis jūrinis ungurys

COA

Conger oceanicus

American conger

Amerikinis upinis ungurys

ELA

Anguilla rostrata

American eel

Amerikinė perpelė

SHA

Alosa sapidissima

American shad

Argentinos t. n.

ARG

Argentina spp.

Argentines n.e.i.

Paprastasis krokeris

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Sidabrinė vėjažuvė

NFA

Strongylura marina

Atlantic needlefish

Atlantinė siūlasilkė

THA

Opisthonema oglinum

Atlantic thread herring

Berdo švelniagalvė

ALC

Alepocephalus bairdii

Baird's slickhead

Barzdotasis tamsusis kuprys

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Juodasis akmeninis ešerys

BSB

Centropristis striata

Black sea bass

Melsvanugaris šedas

BBH

Alosa aestivalis

Blueback herring

Paprastoji stintenė

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Palijos t. n.

CHR

Salvelinus spp.

Char n.e.i.

Karališkasis ešerys

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Paprastasis pompanas

POM

Trachinotus carolinus

Common (= Florida) pompano

Šiaurinė bukasnukė perpelė

SHG

Dorosoma cepedianum

Gizzard shad

Ešeriai kriuksiai t. n.

GRX

Haemulidae

Grunts n.e.i.

Rudeninė perpelė

SHH

Alosa mediocris

Hickory shad

Dygliauodegės švytenės

LAX

Notoscopelus spp.

Lanternfish

Kefalinės t. n.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Šiaurės Amerikos taukžuvė

HVF

Peprilus alepidotus

North Atlantic harvestfish

Auksapelekė nernė

PIG

Orthopristis chrysoptera

Pigfish

Azijinė stinta

SMR

Osmerus mordax

Rainbow smelt

Raudonasis kuprys

RDM

Sciaenops ocellatus

Red drum

Paprastasis pagras

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Plienagalvė lašiša

RSC

Trachurus lathami

Rough shad

Smėlinis ešerys

PES

Diplectrum formosum

Sand perch

Avingalvis karosas

SPH

Archosargus probatocephalus

Sheepshead

Spotas

SPT

Leiostomus xanthurus

Spot croaker

Dėmėtasis sterkinis kuprys

SWF

Cynoscion nebulosus

Spotted weakfish

Pilkasis sterkinis kuprys

STG

Cynoscion regalis

Squeteague

Paprastasis dryžasis ešerys

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Eršketinės t. n.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Atlantinis tarpūnas

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

Paprastosios lašišos t. n.

TRO

Salmo spp.

Trout n.e.i.

Sidabrinis dryžasis ešerys

PEW

Morone americana

White perch

Paprastieji beriksai

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Paprastasis dygliaryklis

DGS (*)

Squalus acanthias

Spiny (= picked) dogfish

Paprastieji dygliarykliai t. n.

DGX (*)

Squalidae

Dogfishes n.e.i.

Atlantinis silkiaryklis

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Dygliarykliai t. n.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Atlantinis pilkšvasis ryklys

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako shark

Amerikinis ilgašnipis ryklys

RHT

Rhizoprionodon terraenovae

Atlantic sharpnose shark

Paprastasis juodasis šunryklis

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

Arktinis ryklys

GSK

Somniosus microcephalus

Boreal (Greenland) shark

Milžinryklis

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Baltoji dygliarajė

RJD

Leucoraja erinacea

Little skate

Dvisparnė raja

RJL

Dipturus laevis

Barndoor skate

Akiniuotoji raja

RJT

Leucoraja ocellata

Winter skate

Spindulinė iguanrajė

RJR

Amblyraja radiata

Thorny skate

Lygiaodė raja

RJS

Malacoraja senta

Smooth skate

Dygliauodegė raja

RJQ

Bathyraja spinicauda

Spinytail (spinetail) skate

Šiaurinė iguanrajė

RJG

Amblyraja hyperborea

Arctic skate

Paprastosios rombinės rajos t. n.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

Kaulinės žuvys t. n.

FIN

Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

BESTUBURIAI GYVŪNAI

Ilgačiuptuvis kalmaras

SQL (*)

Loligo pealeii

Long-finned squid

Šiaurinis trumpačiuptuvis kalmaras

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Kalmarai t. n.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Peiliakriaunė geldutė

CLR

Ensis directus

Atlantic razor clam

Kietoji venera

CLH

Mercenaria mercenaria

Hard clam

Islandijos geldutė

CLQ

Arctica islandica

Occean quahog

Smėlinė mija

CLS

Mya arenaria

Soft clam

Didžioji spisula

CLB

Spisula solidissima

Surf clam

Moliuskai t. n.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Įlankinė akiniuotoji šukutė

SCB

Argopecten irradians

Bay scallop

Akiniuotoji šukutė

SCC

Argopecten gibbus

Calico scallop

Islandijos šukutė

ISC

Chlamys islandica

Icelandic scallop

Magelano šukutė

SCA

Placopecten magellanicus

Sea scallop

Šukutės t. n.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Amerikos austrė

OYA

Crassostrea virginica

American cupped oyster

Paprastoji midija

MUS

Mytilus edulis

Blue mussel

Moliuskai t. n.

WHX

Busycon spp.

Whelks n.e.i.

Litorina t. n.

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

Jūrų moliuskai t. n.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Atlanto uolinis krabas

CRK

Cancer irroratus

Atlantic rock crab

Melsvasis krabas

CRB

Callinectes sapidus

Blue crab

Pakrantės krabas

CRG

Carcinus maenus

Green crab

Šiaurės krabas

CRJ

Cancer borealis

Jonah crab

Plokščiasis krabas

CRQ

Chionoecetes opilio

Queen crab

Penkiadantis krabas

CRR

Geryon quinquedens

Red crab

Didysis uolinis krabas

KCT

Lithodes maja

Stone king crab

Ropojantieji vėžiagyviai t. n.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Amerikos omaras

LBA

Homarus americanus

American lobster

Paprastoji šiaurinė krevetė

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Krevetė

AES

Pandalus montagui

Aesop shrimp

Plonaūsės krevetės t. n.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Bežnyplė krevetė

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Vėžiagyviai t. n.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Smėlinis jūrų ežys

URC

Strongylocentrotus spp.

Sea urchin

Daugiašerės kirmėlės t. n.

WOR

Polychaeta

Marine worms n.e.i.

Kardauodegis krabas

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

Bestuburiai t. n.

INV

Invertebrata

Marine invertebrates n.e.i.

JŪRŲ DUMBLIAI

Rudieji jūrų dumbliai

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

Raudonieji jūrų dumbliai

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

Jūrų dumbliai t. n.

SWX

Algae

Seaweeds n.e.i.

RUONIAI

Grenlandijos ruonis

SEH

Pagophilius groenlandicus

Harp seal

Pūsliasnukis ruonis

SEZ

Cystophora cristata

Hooded seal


II PRIEDAS

STATISTINIAI ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTO ŽVEJYBOS RAJONAI, APIE KURIUOS DUOMENYS TURI BŪTI PATEIKTI

0 rajonas

 

0 A parajonis

 

0 B parajonis

1 rajonas

 

1 A parajonis

 

1 B parajonis

 

1 C parajonis

 

1 D parajonis

 

1 E parajonis

 

1 F parajonis

 

1 NK parajonis (nežinomas)

2 rajonas

 

2 G parajonis

 

2 H parajonis

 

2 J parajonis

 

2 NK parajonis (nežinomas)

3 rajonas

 

3 K parajonis

 

3 L parajonis

 

3 M parajonis

 

3 N parajonis

 

3 O parajonis

 

3 P parajonis

 

3 P n zona

 

3 P s zona

 

3 NK parajonis (nežinomas)

4 rajonas

 

4 R parajonis

 

4 S parajonis

 

4 T parajonis

 

4 V parajonis

 

4 V n zona

 

4 V s zona

 

4 W parajonis

 

4 X parajonis

 

4 NK parajonis (nežinomas)

5 rajonas

 

5 Y parajonis

 

5 Z parajonis

 

5 Z e zona

 

5 Z c ruožas

 

5 Z u ruožas

 

5 Z w parajonis

 

5 NK parajonis (nežinomas)

6 rajonas

 

6 A parajonis

 

6 B parajonis

 

6 C parajonis

 

6 D parajonis

 

6 E parajonis

 

6 F parajonis

 

6 G parajonis

 

6 H parajonis

 

6 NK parajonis (nežinomas)

Statistiniai žvejybos rajonai Šiaurės Vakarų Atlante

Image


III PRIEDAS

NAFO PARAJONIŲ IR KVADRATŲ, NAUDOJAMŲ ŽVEJYBOS STATISTINIAMS DUOMENIMS IR TAISYKLĖMS ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTE, APIBŪDINIMAS

Žvejybos Šiaurės Vakarų Atlante organizacijos konvencijos XX straipsnyje yra nustatomi tokie moksliniai ir statistiniai parajoniai, kvadratai ir pakvadračiai:

0 parajonis

Šią Konvencinės akvatorijos dalį pietuose riboja linija, nuo taško 61o00′ šiaurės platumos ir 65o00′ vakarų ilgumos nubrėžta tiesiai į rytus iki taško 61o00′ šiaurės platumos ir 59o00′ vakarų ilgumos, nuo čia – į pietryčius išilgai loksodromos iki taško 60o12′ šiaurės platumos ir 57o13′ vakarų ilgumos; šiame taške minėto ploto dalį rytuose riboja šiuos taškus jungiančios geodezinės linijos:

Taško Nr.

Platuma

Ilguma

1

60o12′0

57o13′0

2

61o00′0

57o13′0

3

62o00′5

57o21′1

4

62o02′3

57o21′8

5

62o03′5

57o22′2

6

62o11′5

57o24′4

7

62o47′2

57o41′0

8

63o22′8

57o57′4

9

63o28′6

57o59′7

10

63o35′0

58o02′0

11

63o37′2

58o01′2

12

63o44′1

57o58′8

13

63o50′1

57o57′2

14

63o52′6

57o56′6

15

63o57′4

57o53′5

16

64o04′3

57o49′1

17

64o12′2

57o48′2

18

65o06′0

57o44′1

19

65o08′9

57o43′9

20

65o11′6

57o44′4

21

65o14′5

57o45′1

22

65o18′1

57o45′8

23

65o23′3

57o44′9

24

65o34′8

57o42′3

25

65o37′7

57o41′9

26

65o50′9

57o40′7

27

65o51′7

57o40′6

28

65o57′6

57o40′1

29

66o03′5

57o39′6

30

66o12′9

57o38′2

31

66o18′8

57o37′8

32

66o24′6

57o37′8

33

66o30′3

57o38′3

34

66o36′1

57o39′2

35

66o37′9

57o39′6

36

66o41′8

57o40′6

37

66o49′5

57o43′0

38

67o21′6

57o52′7

39

67o27′3

57o54′9

40

67o28′3

57o55′3

41

67o29′1

57o56′1

42

67o30′7

57o57′8

43

67o35′3

58o02′2

44

67o39′7

58o06′2

45

67o44′2

58o09′9

46

67o56′9

58o19′8

47

68o01′8

58o23′3

48

68o04′3

58o25′0

49

68o06′8

58o26′7

50

68o07′5

58o27′2

51

68o16′1

58o34′1

52

68o21′7

58o39′0

53

68o25′3

58o42′4

54

68o32′9

59o01′8

55

68o34′0

59o04′6

56

68o37′9

59o14′3

57

68o38′0

59o14′6

58

68o56′8

60o02′4

59

69o00′8

60o09′0

60

69o06′8

60o18′5

61

69o10′3

60o23′8

62

69o12′8

60o27′5

63

69o29′4

60o51′6

64

69o49′8

60o58′2

65

69o55′3

60o59′6

66

69o55′8

61o00′0

67

70o01′6

61o04′2

68

70o07′5

61o08′1

69

70o08′8

61o08′8

70

70o13′4

61o10′6

71

70o33′1

61o17′4

72

70o35′6

61o20′6

73

70o48′2

61o37′9

74

70o51′8

61o42′7

75

71o12′1

62o09′1

76

71o18′9

62o17′5

77

71o25′9

62o25′5

78

71o29′4

62o29′3

79

71o31′8

62o32′0

80

71o32′9

62o33′5

81

71o44′7

62o49′6

82

71o47′3

62o53′1

83

71o52′9

63o03′9

84

72o01′7

63o21′1

85

72o06′4

63o30′9

86

72o11′0

63o41′0

87

72o24′8

64o13′2

88

72o30′5

64o26′1

89

72o36′3

64o38′8

90

72o43′7

64o54′3

91

72o45′7

64o58′4

92

72o47′7

65o00′9

93

72o50′8

65o07′6

94

73o18′5

66o08′3

95

73o25′9

66o25′3

96

73o31′1

67o15′1

97

73o36′5

68o05′5

98

73o37′9

68o12′3

99

73o41′7

68o29′4

100

73o46′1

68o48′5

101

73o46′7

68o51′1

102

73o52′3

69o11′3

103

73o57′6

69o31′5

104

74o02′2

69o50′3

105

74o02′6

69o52′0

106

74o06′1

70o06′6

107

74o07′5

70o12′5

108

74o10′0

70o23′1

109

74o12′5

70o33′7

110

74o24′0

71o25′7

111

74o28′6

71o45′8

112

74o44′2

72o53′0

113

74o50′6

73o02′8

114

75o00′0

73o16′3

115

75o05′

73o30′

ir iš ten eina tiesiai į šiaurę iki lygiagretės 78o10′ šiaurės platumos; ir vakaruose riboja linija, prasidedanti nuo taško 61o00′ šiaurės platumos ir 65o00′ vakarų ilgumos, ir brėžiama šiaurės vakarų krytimi išilgai Bafino salos pakrantės East Bluff (61o55′ šiaurės platumos ir 66o20′ vakarų ilgumos) loksodroma ir nuo ten į šiaurę išilgai Bafino, Byloto, Devono ir Elesmero salų pakrančių ir pagal 80-ąjį vakarų ilgumos dienovidinį į vakarus tarp pirmiau paminėtų salų iki 78o10′ šiaurės platumos lygiagretės; ir apribojamą iš šiaurės 78o10′ šiaurės platumos lygiagrete.

0 parajonis sudarytas iš dviejų kvadratų

0A kvadratas

Ši parajonio dalis yra į šiaurę nuo lygiagretės 66o15′ šiaurės platumos.

0B kvadratas

Ši parajonio dalis yra į pietus nuo lygiagretės 66o15′ šiaurės platumos.

1 parajonis

Ši konvencinės akvatorijos dalis yra į rytus nuo 0 rajono ir į šiaurės rytus nuo loksodromos, jungiančios 60o12′ šiaurės platumos ir 57o13′ vakarų ilgumos tašką su 52o15′ šiaurės platumos ir 42o00′ vakarų ilgumos tašku.

1 parajonis yra sudarytas iš šešių kvadratų

1A kvadratas

Ši parajonio dalis yra į šiaurę nuo lygiagretės 68o50′ šiaurės platumos (Christianshaab).

1B kvadratas

Ši parajonio dalis yra tarp lygiagretės 66o15′ šiaurės platumos (penkios jūrmylės į šiaurę nuo Umanarsugssuak) ir lygiagretės 68o50′ šiaurės platumos (Christianshaab).

1C kvadratas

Ši parajonio dalis yra tarp lygiagretės 64o15′ šiaurės platumos (keturios jūrmylės į šiaurę nuo Godthaab) ir lygiagretės 66o15′ šiaurės platumos (penkios jūrmylės į šiaurę nuo Umanarsugssuak).

1D kvadratas

Ši parajonio dalis yra tarp lygiagretės 62o30′ šiaurės platumos (Frederikshaab ledynas) ir lygiagretės 64o15′ šiaurės platumos (keturios jūrmylės į šiaurę nuo Godthaab).

1E kvadratas

Ši parajonio dalis yra tarp lygiagretės 60o45′ šiaurės platumos (Desolation kyšulys) ir lygiagretės 62o30′ šiaurės platumos (Frederikshaab ledynas).

1F kvadratas

Ši parajonio dalis yra į pietus nuo lygiagretės 60o45′ šiaurės platumos (Desolation kyšulys).

2 parajonis

Ši konvencinės akvatorijos dalis yra į rytus nuo dienovidinio 64o30′ vakarų ilgumos, kertančio Hudzono sąsiaurį, į pietus nuo 0 parajonio, į pietvakarius nuo 1 parajonio ir į šiaurę nuo lygiagretės 52o15′ šiaurės platumos.

2 parajonis yra sudarytas iš trijų kvadratų

2G kvadratas

Ši parajonio dalis yra į šiaurę nuo lygiagretės 57o40′ šiaurės platumos (Mugfordo kyšulys).

2H kvadratas

Ši parajonio dalis yra tarp lygiagretės 55o20′ šiaurės platumos (Hopedalas) ir lygiagretės 57o40′ šiaurės platumos (Mugfordo kyšulys).

2J kvadratas

Ši parajonio dalis yra į pietus nuo lygiagretės 55o20′ šiaurės platumos (Hopedalas).

3 parajonis

Ši konvencinės akvatorijos dalis yra į pietus nuo lygiagretės 52o15′ šiaurės platumos ir į rytus nuo linijos, nubrėžtos tiesiai į šiaurę nuo Bauldo kyšulio šiaurinėje Niufaundlendo pakrantėje iki 52o15′ šiaurės platumos; į šiaurę nuo lygiagretės 39o00′ šiaurės platumos; į rytus ir į šiaurę nuo loksodromos, prasidedančios 39o00′ šiaurės platumos, 50o00′ vakarų ilgumos ir nubrėžtos į šiaurės vakarus tol, kol loksodroma kerta tašką 43o30′ šiaurės platumos, 55o00′ vakarų ilgumos taško 47o50′ šiaurės platumos, 60o00′ vakarų ilgumos kryptimi tol, kol loksodroma kerta tiesią liniją, jungiančią Ray kyšulį, 47o37,0′ šiaurės platumos; 59o18,0′ vakarų ilgumos Niufaundlendo pakrantėje su Cape North, 47o02,0′ šiaurės platumos; 60o25,0′ vakarų ilgumos Keip Bretono saloje; nuo čia šiaurės rytų kryptimi išilgai šoninės linijos iki Ray kyšulio 47o37,0′ šiaurės platumos, 59o18,0′ vakarų ilgumos.

3 parajonis yra sudarytas iš šešių kvadratų

3K kvadratas

Ši parajonio dalis yra į šiaurę nuo lygiagretės 49o15′ šiaurės platumos (Frylso kyšulys Niufaundlende).

3L kvadratas

Ši parajonio dalis yra tarp Niufaundlendo pakrantės nuo Frylso kyšulio iki Šv. Marijos kyšulio ir yra apibrėžta šia linija: prasideda nuo Frylso kyšulio; nuo čia tiesiai į rytus iki dienovidinio 46o30′ vakarų ilgumos, nuo čia tiesiai į pietus iki lygiagretės 46o00′ šiaurės platumos, nuo čia tiesiai į vakarus iki dienovidinio 54o30′ vakarų ilgumos, nuo čia išilgai loksodromos iki Šv. Marijos kyšulio Niufaundlende.

3M kvadratas

Ši parajonio dalis yra į pietus nuo lygiagretės 49o15′ šiaurės platumos ir į rytus nuo dienovidinio 46o30′ vakarų ilgumos.

3N kvadratas

Ši parajonio dalis yra į pietus nuo lygiagretės 46o00′ šiaurės platumos ir tarp dienovidinio 46o30′ vakarų ilgumos ir dienovidinio 51o00′ vakarų ilgumos.

3O kvadratas

Ši parajonio dalis yra į pietus nuo lygiagretės 46o00′ šiaurės platumos ir tarp dienovidinio 51o00′ vakarų ilgumos ir dienovidinio 54o30′ vakarų ilgumos.

3P kvadratas

Ši parajonio dalis yra į pietus nuo Niufaundlendo pakrantės ir į vakarus nuo Šv. Marijos kyšulio Niufaundlende iki taško 46o00′ šiaurės platumos, 54o30′ vakarų ilgumos, nuo čia tiesiai į pietus iki parajonio ribos.

3P kvadratas yra skirstomas į 2 pakvadračius:

3Pn – šiaurės vakarų pakvadratis – ši 3P kvadrato dalis yra į šiaurės vakarus nuo linijos, pradedamos brėžti iš taško 47o30,7′ šiaurės platumos; 57o43,2′ vakarų ilgumos apytiksliai į pietvakarius iki taško 46o50,7′ šiaurės platumos ir 58o49,0′ vakarų ilgumos;

3Ps – pietryčių pakvadratis – ši 3P kvadrato dalis yra į pietryčius nuo linijos, apibrėžiančios 3Pn pakvadratį.

4 parajonis

Ši konvencinės akvatorijos dalis yra į šiaurę nuo lygiagretės 39o00′ šiaurės platumos, į vakarus nuo 3 parajonio ir į rytus nuo linijos, kuri nusakoma taip:

pradedama nuo Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados valstybės sienos ribos, esančios Grand Manano sąsiaurio taške 44o46′35,346″ šiaurės platumos; 66o54′11,253″ vakarų ilgumos; nuo čia tiesiai į pietus iki lygiagretės 43o50′ šiaurės platumos; nuo čia tiesiai į vakarus iki dienovidinio 67o24′27,24″ vakarų ilgumos; nuo čia išilgai geodezinės kreivės pietvakarių kryptimi iki taško 42o53′14″ šiaurės platumos ir 67o44′35″ vakarų ilgumos; nuo čia išilgai geodezinės kreivės pietryčių kryptimi iki taško 42o31′08″ šiaurės platumos ir 67o28′05″ vakarų ilgumos; nuo čia išilgai geodezinės kreivės iki taško 42o20′ šiaurės platumos ir 67o18′13,15″ vakarų ilgumos;

nuo čia tiesiai į rytus iki taško 66o00′ vakarų ilgumos; nuo čia išilgai loksodromos pietryčių kryptimi iki taško 42o00′ šiaurės platumos ir 65o40′ vakarų ilgumos; nuo čia tiesiai į pietus iki lygiagretės 39o00′ šiaurės platumos.

4 parajonis yra sudarytas iš šešių kvadratų

4R kvadratas

Ši parajonio dalis yra Niufaundlendo pakrantėje tarp Bauldo ir Ray kyšulių ir yra apibrėžiama tokia linija: pradedant nuo Bauldo kyšulio, nuo čia tiesiai į šiaurę iki lygiagretės 52o15′ šiaurės platumos, nuo čia tiesiai į vakarus iki Labradoro pakrantės, nuo čia išilgai Labradoro pakrantės iki Labradoro ir Kvebeko sienos ribos, nuo čia išilgai loksodromos pietvakarių kryptimi iki taško 49o25′ šiaurės platumos, 60o00′ vakarų ilgumos, nuo čia tiesiai į pietus iki taško 47o50′ šiaurės platumos, 60o00′ vakarų ilgumos, nuo čia išilgai loksodromos pietryčių kryptimi iki taško, kuriame 3 rajono riba kerta tiesią liniją, jungiančią Šiaurinį kyšulį Naujojoje Škotijoje su Ray kyšuliu Niufaundlende, nuo čia iki Ray kyšulio Niufaundlende.

4S kvadratas

Ši parajonio dalis yra tarp pietinės Kvebeko pakrantės nuo Labradoro ir Kvebeko sienos iki Pointe des Monts ir linijos, kuri nusakoma taip: pradedama nuo Pointe des Monts, nuo čia tiesiai į rytus iki taško 49o25′ šiaurės platumos, 64o40′ vakarų ilgumos, nuo čia išilgai loksodromos rytų-pietryčių kryptimi iki taško 47o50′ šiaurės platumos, 60o00′ vakarų ilgumos, nuo čia tiesiai šiaurės kryptimi iki taško 49o25′ šiaurės platumos, 60o00′ vakarų ilgumos, nuo čia išilgai loksodromos šiaurės rytų kryptimi iki Labradoro ir Kvebeko sienos.

4T kvadratas

Ši parajonio dalis yra tarp Naujosios Škotijos, Niu Brunsviko ir Kvebeko pakrantės atkarpos nuo Šiaurinio kyšulio iki Pointe des Monts ir linijos, kuri nusakoma taip: pradedama nuo Pointe des Monts, nuo čia tiesiai į rytus iki taško 49o25′ šiaurės platumos, 64o40′ vakarų ilgumos, nuo čia išilgai loksodromos pietryčių kryptimi iki taško 47o50′ šiaurės platumos, 60o00′ vakarų ilgumos, nuo čia išilgai loksodromos pietų kryptimis iki Šiaurinio kyšulio Naujojoje Škotijoje.

4V kvadratas

Ši parajonio dalis yra tarp Naujosios Škotijos pakrantės atkarpos nuo Šiaurinio kyšulio ir Fourchu bei linijos, kuri nusakoma taip: pradedama nuo Fourchu, nuo čia išilgai loksodromos rytų kryptimi iki taško 45o40′ šiaurės platumos, 60o00′ vakarų ilgumos, nuo čia tiesiai į pietus išilgai dienovidinio 60o00′ vakarų ilgumos iki lygiagretės 44o10′ šiaurės platumos, nuo čia tiesiai į rytus iki dienovidinio 59o00′ vakarų ilgumos, nuo čia tiesiai į pietus iki lygiagretės 39o00′ šiaurės platumos, nuo čia tiesiai į rytus iki taško, kuriame 3 ir 4 rajonų riba kerta lygiagretę 39o00′ šiaurės platumos, nuo čia išilgai 3 ir 4 rajonų ribos ir linijos, nubrėžtos šiaurės vakarų kryptimi iki taško 47o50′ šiaurės platumos, 60o00′ vakarų ilgumos ir nuo čia išilgai loksodromos į pietus iki Šiaurinio kyšulio Naujojoje Škotijoje.

4V kvadratas yra sudarytas iš dviejų pakvadračių:

4Vn – šiaurinis pakvadratis – ši 4V kvadrato dalis yra į šiaurę nuo lygiagretės 45o40′ šiaurės platumos;

4Vs – pietinis pakvadratis – ši 4V kvadrato dalis yra į pietus nuo lygiagretės 45o40′ šiaurės platumos.

4W kvadratas

Ši parajonio dalis yra tarp Naujosios Škotijos pakrantės atkarpos nuo Halifakso iki Fourchu ir linijos, nusakomos taip: pradedama nuo Fourchu, nuo čia išilgai loksodromos rytų kryptimi iki taško 45o40′ šiaurės platumos, 60o00′ vakarų ilgumos, nuo čia tiesiai į pietus išilgai dienovidinio 60o00′ vakarų ilgumos iki lygiagretės 44o10′ šiaurės platumos, nuo čia tiesiai į rytus iki dienovidinio 59o00′ vakarų ilgumos, nuo čia tiesiai į pietus iki lygiagretės 39o00′ šiaurės platumos, nuo čia tiesiai į vakarus iki dienovidinio 63o20′ vakarų ilgumos, nuo čia tiesiai į šiaurę iki dienovidinio taško 44o20′ šiaurės platumos, nuo čia išilgai loksodromos šiaurės vakarų kryptimi iki Halifakso Naujojoje Škotijoje.

4X kvadratas

Ši parajonio dalis yra tarp 4 rajono vakarinės ribos ir Niu Brunsviko bei Naujosios Škotijos pakrančių atkarpos nuo sienos tarp Niu Brunsviko ir Maino ribos iki Halifakso, ir linijos, nusakomos taip: pradedama nuo Halifakso, nuo čia išilgai loksodromos pietryčių kryptimi iki taško 44o20′ šiaurės platumos, 63o20′ vakarų ilgumos, nuo čia tiesiai į pietus iki lygiagretės 39o00′ šiaurės platumos, nuo čia tiesiai į vakarus iki dienovidinio 65o40′ vakarų ilgumos.

5 parajonis

Ši konvencinės akvatorijos dalis yra į vakarus nuo 4 rajono vakarinės ribos, į šiaurę nuo lygiagretės 39o00′ šiaurės platumos ir į rytus nuo dienovidinio 71o40′ vakarų ilgumos.

5 parajonis yra sudarytas iš dviejų kvadratų

5Y kvadratas

Ši parajonio dalis yra tarp Meino, Niu Hempšyro ir Masačiusetso pakrantės atkarpos nuo sienos tarp Maino ir Niu Brunsviko iki 70o00′ vakarų ilgumos ties Kodo kyšuliu (maždaug 42o šiaurės platumos) ir linijos, nusakomos taip: pradedama nuo Kodo kyšulio ties 70o vakarų ilgumos (maždaug 42o šiaurės platumos), nuo čia tiesiai į šiaurę iki 42o20′ šiaurės platumos, nuo čia tiesiai į rytus iki 67o18′13,15″ vakarų ilgumos ties 4 ir 5 parajonių riba, nuo čia išilgai pirmiau minėtos rajonų ribos iki Kanados ir Jungtinių Amerikos Valstijų sienos.

5Z kvadratas

Ši parajonio dalis yra į pietus ir į rytus nuo 5Y kvadrato.

5Z kvadratas yra sudarytas iš dviejų pakvadračių – rytinio ir vakarinio, kurie nusakomi taip:

5Ze – rytinis pakvadratis – ši 5Z kvadrato dalis yra į rytus nuo dienovidinio 70o00′ vakarų ilgumos.

5Ze pakvadratis yra padalintas į du ruožus (1):

5Zu ruožas (Jungtinių Amerikos Valstijų vandenys) – tai 5Ze pakvadračio dalis, esanti į vakarus nuo geodezinių linijų, jungiančių taškus, kurių tokios koordinatės:

Šiaurės platuma

Vakarų ilguma

A

44o11′12″

67o16′46″

B

42o53′14″

67o44′35″

C

42o31′08″

67o28′05″

D

40o27′05″

65o41′59″.

5Zc ruožas (Kanados vandenys) – tai 5Ze pakvadračio dalis, kuri nuo pirmiau nurodytų geodezinių linijų yra į rytus;

5Zw – vakarinis pakvadratis – tai 5Z kvadrato dalis, kuri yra į vakarus nuo dienovidinio 70o00′ vakarų ilgumos.

6 parajonis

Ši konvencinės akvatorijos dalis yra apibrėžta linija, prasidedančia Rodo salos pakrantės taške 71o40′ vakarų ilgumos, nuo čia tiesiai į pietus iki 39o00′ šiaurės platumos, nuo čia tiesiai į rytus iki 42o00′ vakarų ilgumos, nuo čia tiesiai į pietus iki 35o00′ šiaurės platumos, nuo čia tiesiai į vakarus iki Šiaurės Amerikos pakrantės, nuo čia į šiaurę išilgai Šiaurės Amerikos pakrantės iki taško Rodo salos 71o40′ vakarų ilgumos.

6 parajonis yra sudarytas iš aštuonių kvadratų

6A kvadratas

Ši parajonio dalis yra į šiaurę nuo lygiagretės 39o00′ šiaurės ilgumos ir į vakarus nuo 5 parajonio.

6B kvadratas

Ši parajonio dalis yra į vakarus nuo 70o00′vakarų ilgumos, į pietus nuo lygiagretės 39o00′ šiaurės platumos ir į šiaurę bei į vakarus nuo linijos, sukančios į vakarus išilgai lygiagretės 37o00′ šiaurės platumos iki 76o00′ vakarų ilgumos, nuo čia tiesiai į pietus iki Henrio kyšulio Virdžinijoje.

6C kvadratas

Ši parajonio dalis yra į vakarus nuo 70o00′ vakarų ilgumos ir į pietus nuo 6B kvadrato.

6D kvadratas

Ši parajonio dalis yra į rytus nuo 6B ir 6C kvadratų ir į vakarus nuo 65o00′ vakarų ilgumos.

6E kvadratas

Ši parajonio dalis yra į rytus nuo 6D kvadrato ir į vakarus nuo 60o00′ vakarų ilgumos.

6F kvadratas

Ši parajonio dalis yra į rytus nuo 6E kvadrato ir į vakarus nuo 55o00′ vakarų ilgumos.

6G kvadratas

Ši parajonio dalis yra į rytus nuo 6F kvadrato ir į vakarus nuo 50o00′ vakarų ilgumos.

6H kvadratas

Ši parajonio dalis yra į rytus nuo 6G kvadrato ir į vakarus nuo 42o00′ vakarų ilgumos.


(1)  Šeštajame NAFO konvencijos leidime (2000 m. gegužės mėn.) tie du ruožai nebuvo užregistruoti. Tačiau gavusi NAFO mokslinės tarybos pasiūlymą, NAFO Generalinė taryba tuos ruožus patvirtino pagal NAFO konvencijos XX straipsnio 2 dalį.


IV PRIEDAS

PATEIKIANT SUGAVIMŲ DUOMENIS VARTOTINI APIBRĖŽIMAI IR KODAI

A)   ŽVEJYBOS ĮRANKIŲ/ŽVEJYBOS LAIVŲ KATEGORIJŲ SĄRAŠAS

(iš Tarptautinio žvejybos įrankių klasifikavimo statistikos standarto (ISSCFG))

Kategorija

Sutrumpinimas

Tralai

 

Dugniniai tralai

 

spinduliniai tralai

TBB

tralai su kėtoklėmis (nenurodant ar tralas galinio ar bortinio tralavimo)

OTB

tralai su kėtoklėmis (bortinio tralavimo)

OTB1

tralai su kėtoklėmis (galinio tralavimo)

OTB2

poriniai tralai (tralą velka du laivai)

PTB

tralai krevetėms

TBS

tralai omarams

TBN

dugniniai tralai (smulkiau neapibūdinant)

TB

Pelaginiai tralai

 

tralai su kėtoklėmis (nenurodant ar tralas galinio ar bortinio tralavimo)

OTM

tralai su kėtoklėmis (bortinio tralavimo)

OTM1

tralai su kėtoklėmis (galinio tralavimo)

OTM2

poriniai tralai (tralą velka du laivai)

PTM

tralai krevetėms

TMS

pelaginiai tralai (smulkiau neapibūdinant)

TM

Poriniai tralai

OTS

Poriniai tralai su kėtoklėmis

OTT

Poriniai tralai (tralą velka du laivai) (smulkiau neapibūdinant)

PT

Tralai su kėtoklėmis (smulkiau neapibūdinant)

OT

Kiti tralai (smulkiau neapibūdinant)

TX

Velkamieji tinklai

 

Užmetamas iš valties ir į krantą velkamas tinklas

SB

Iš valties arba laivo užmetami velkamieji tinklai

SV

daniškas velkamasi tinklas

SDN

škotiškas velkamasis tinklas

SSC

poriniai velkamieji tinklai (dviem laivais)

SPR

Velkamieji tinklai (konkrečiai nenurodyti)

SX

Gaubiamieji tinklai

 

Su lynu gaubiamojo tinklo apačiai sutraukti (gaubiamasis tinklas)

PS

užmetamas iš vieno laivo

PS1

užmetamas iš dviejų laivų

PS2

Be lyno gaubiamojo tinklo apačiai sutraukti (lampara)

LA

Žiauniniai tinklaičiai ir tinklaičiai

 

Inkariniai žiauniniai tinklaičiai

GNS

Dreifuojantys žiauniniai tinklaičiai

GND

Apsupamieji žiauniniai tinklaičiai

GNC

Statomieji žiauniniai tinklaičiai (tvirtinami prie stulpų)

GNF

Sieniniai tinklai

GTR

Jungtiniai žiauniniai ir sieniniai tinklai

GTN

Žiauniniai tinklaičiai ir tinklaičiai (konkrečiai nenurodyti)

GEN

Žiauniniai tinklaičiai (konkrečiai nenurodyti)

GN

Kabliukai ir ūdos

 

Statomosios ūdos

LLS

Dreifuojančios ūdos

LLD

Ūdos (smulkiau neapibūdinant)

LL

Rankinės ūdos ir kartinės ūdos (rankinės)

LHP

Mechaninės ūdos ir kartinės ūdos (mechaninės)

LTM

Traukiamoji ūda

LTL

Kabliukai ir ūdos (konkrečiai nenurodyti)

LX

Gaudyklės

 

Stacionarus neuždengiamas užtveriamasis tinklas

FPN

Svaidomosios pintos gaudyklės

FPO

Venteris

FYK

Potvynio vandenyse statomas užtvaras, paprastasis užtvaras, iš užtvarų įrengta gaudyklė ir pan.

FWR

Kūgio formos įrenginys iš tinklinio audinio

FSN

Tinklinio audinio gaudyklė iš vandens iššokančioms žuvims gaudyti

FAR

Gaudyklės (smulkiau neapibūdinant)

FIX

Metamieji žvejybos įrankiai

 

Apskritasis tinklas

FCN

Metamieji žvejybos įrankiai (konkrečiai nenurodyti)

FG

Dragos

 

Laivu traukiama draga

DRB

Rankinė draga

DRH

Banginių medžiojimas

 

Harpūnas

HAR

Keliamieji tinklai

 

Rankiniai pakeliamieji tinklai

LNP

Iš laivų valdomi pakeliamieji tinklai

LNB

Nuo kranto iškeliami stacionarūs tinklai

LNS

Pakeliamieji tinklai (konkrečiai nenurodyti)

LN

Laimikio iškrovimo ir pakrovimo mašinos bei įrenginiai

 

Siurbliai

HMP

Mechanizuota draga

HMD

Laimikio iškrovimo ir pakrovimo mašinos bei įrenginiai (smulkiau neapibūdinant)

HMX

Įvairūs įrankiai

MIS

Nežinomi įrankiai

NK

B)   ŽVEJYBOS PASTANGOS MATAVIMO VIENETŲ PAGAL ŽVEJYBOS ĮRANKIŲ KATEGORIJAS APIBRĖŽIMAI

Jeigu įmanoma, turėtų būti pateikti trys žvejybos pastangos tikslumo lygiai.

A kategorija

Žvejybos įrankis

Pastangos matavimo vienetas

Apibrėžimai

Gaubiamasis tinklas (su lynu sutraukti tinklo apačiai)

Tinklo pastatymų skaičius

Žvejybos įrankių pastatymų ar užmetimų skaičius (nesvarbu, ar laimikis buvo sugautas, ar ne). Šis matavimo vienetas taikomas, kai žuvų būrio dydis ir jų būriavimasis yra susiję su išteklių gausa arba žvejybos įrankiai statomi atsitiktine tvarka.

Užmetamas iš valties ir į krantą velkamas tinklas

Tinklo pastatymų skaičius

Žvejybos įrankių statymų ar užmetimų skaičius (nesvarbu, ar laimikis buvo sugautas, ar ne)

Iš laivo užmetamas velkamasis tinklas

Tinklu žvejotų valandų skaičius

Velkamuoju tinklu žvejotų valandų skaičius

Tralai

Tralavimo trukmė (valandomis)

Valandų, kai tralas būna vandenyje (pelaginis tralas) arba dugne (dugninis tralas) ir kai juo žvejojama, skaičius

Laivu velkamos dragos

Draga žvejotų valandų skaičius

Valandų, kurias draga buvo dugne ir buvo naudojama žvejybai, skaičius

Žiauniniai tinklaičiai (inkariniai arba dreifuojantys)

Žvejybos pastangos matavimo vienetų skaičius

100 metrų ilgio vienetais išreikštas tinklų ilgis, padaugintas iš tinklo pastatymų skaičiaus (= nustatytą laiką naudoto tinklo metrais išreikštas jungtinis bendras ilgis, padalytas iš 100)

Žiauniniai tinklaičiai (inkariniai)

Žvejybos pastangos matavimo vienetų skaičius

Tinklo ilgis, išreikštas matavimo vienetu, kurio dydis yra 100 metrų, padaugintas tiek kartų, kiek kartų iš tinklo buvo išimtas laimikis

Gaudyklės (neuždengiami užtveriamieji tinklai)

Žvejybos pastangos matavimo vienetų skaičius

Žvejybos dienų skaičius, padaugintas iš įrankių išėmimo skaičiaus

Svaidomosios pintos gaudyklės ir venteriai

Žvejybos pastangos matavimo vienetų skaičius

Įrankių iškėlimo iš vandens skaičius, padaugintas iš įrankių skaičiaus (= bendras įrankių skaičius, kuriais žvejota nustatytą laiką)

Ūdos (inkarinės arba dreifuojančios)

Naudojamų kabliukų skaičius (tūkstančiais)

Kabliukų, kuriais žvejojama nustatytą laiką, skaičius, padalytas iš 1 000

Ūdos (kartinės, traukiamosios ir velkamosios ūdos kalmarams gaudyti)

Žvejojimo ūdomis dienų skaičius

Bendras nustatytą laiką naudotų ūdų skaičius

Harpūnas

 

(Apie žvejybos pastangą pateikiami tik B ir C kategorijos duomenys)

B kategorija

Žvejybos dienų skaičius: dienų, kai buvo žvejota, skaičius. Tuose rajonuose, kuriuose didelė žvejybos laiko dalis skiriama žuvims ieškoti, jų paieškos dienos, per kurias nežvejojama, turėtų būti įrašytos į žvejybos dienas.

C kategorija

Žvejybinio laivo žvejybos rajone išbūtos dienos: prie žvejybos ir žuvų paieškos dienų turėtų būti pridėtos visos kitos dienos, kurias laivas išbuvo žvejybos rajone.

Apskaičiuotosios žvejybos pastangos procentas (proporcingai paskirstyta žvejybos pastanga)

Kadangi tam tikros žvejybos pastangos mato vienetų bendram sugavimui įvertinti gali nebūti, turėtų būti nurodytas apskaičiuotosios žvejybos pastangos procentas. Jis apskaičiuojamas taip:

(((Bendras sugautas kiekis) – (Sugautas kiekis, kurį žvejojant žvejybos pastangos duomenys buvo užregistruoti)) × 100)/(Bendras sugautas kiekis)

C)   LAIVO DYDŽIO KATEGORIJOS

(pagal Tarptautinį žvejybos laivų statistikos standartą (ISSCFV))

Talpos klasės:

Bendrosios laivo talpos kategorijos

Kodas

0–49,9

02

50–149,9

03

150–499,9

04

500–999,9

05

1 000—1 999,9

06

2 000—99 999,9

07

Nežinoma

00

D)   PAGRINDINĖS GAUDOMŲ ŽUVŲ RŪŠYS

Tai žuvų, kurių buvo vykdoma specializuota žvejyba, rūšys. Tai gali būti ne tos rūšys, kurios sudaro didžiąją sugautų žuvų dalį. Jos turėtų būti nurodytos naudojant 3-alfa identifikatorių (žr. I priedą).


V PRIEDAS

DUOMENŲ PATEIKIMO MAGNETINĖSE LAIKMENOSE FORMA

A)   MAGNETINĖS LAIKMENOS

Kompiuterio juostos:

Devynių takelių, 1 600 arba 6 250 baitų kvadratiniame colyje tankio ir su išplėstiniu dvejetainiu-dešimtainiu mainų kodu, paimtu iš amerikietiškojo standartinio mainų kodo, pirmenybė teikiama žymėtajam kodui. Jeigu pasirenkamas žymėtasis kodas, turėtų būti nurodyta rinkmenos pabaigos žymė.

Lankstieji diskeliai:

Suformatuoti MS-DOS formatu, 3,5″ 720 kilobaitų arba 1,4 megabaitų arba 5,25″ 360 kilobaitų ar 1,2 megabaitų diskeliai.

B)   KODAVIMO PAVYZDYS

Pateikiant duomenis pagal 2 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatas

Baitų skaičius

Pavadinimas

Pastabos

1–4

Šalis (3-alpha ISO kodas)

pvz., FRA = Prancūzija

5–6

Metai

pvz., 90 = 1990

7–8

Pagrindiniai FAO žvejybos rajonai

21 = Šiaurės Vakarų Atlantas

9–15

Rajonas

pvz., 3 Pn = 3 Pn NAFO parajonis

16–18

Rūšys

3-alpha identifikatorius

19–26

Sugavimai

tonos

Pateikiant duomenis pagal 2 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas

Baitų skaičius

Pavadinimas

Pastabos

1–4

Šalis

3-alpha ISO kodas (pvz., FRA = Prancūzija)

5–6

Metai

pvz., 94 = 1994

7–8

Mėnuo

pvz., 01 = sausis

9–10

Pagrindiniai FAO žvejybos rajonai

21 = Šiaurės Vakarų Atlantas

11–18

Rajonas

pvz., 3 Pn = 3 Pn NAFO parajonis: raidė-skaičius

19–21

Pagrindinės gaudomos žuvų rūšys

3-alpha identifikatorius

22–26

Laivo/žvejybos įrankių kategorija

ISSCFG kodas (pvz., OTB 2 = dugninis tralas su kėtoklėmis): raidė; skaičius

27–28

Laivo dydžio klasė

ISSCFV kodas (pvz., 04 = registrinės talpos 150–499.9 tonos): raidė-skaičius

29–34

Vidutinė registrinė talpa

Tonos: skaičiais

35–43

Vidutinė variklio galia

Kilovatai: skaičiais

44–45

Apskaičiuotosios žvejybos pastangos procentas

Skaičiais

46–48

Žvejybos pastangos matavimo kategorija

Žuvų rūšių arba žvejybos pastangos 3-alpha identifikatorius (pvz., COD = Atlanto menkė A – Žvejybos pastanga, matuojama pagal A kategoriją)

49–56

Duomenys

Sugavimai (metrinėmis tonomis) arba žvejybos pastangos matavimo kategorija

Pastabos

a)

Visi skaitmeniniai laukai turėtų būti išlygiuoti priekiniais tarpais iš dešinės. Visi abėcėliniai-skaitmeniniai laukai turėtų būti išlygiuoti galiniais tarpais iš kairės.

b)

Sugavimai nurodomi gyvuoju svoriu, atitinkantys žuvų iškrovimus apvalinant iki artimiausios metrinės tonos.

c)

Kiekiai (49–56 baitai), mažesni už pusę matavimo vieneto, turėtų būtų nurodyti kaip „–1“.

d)

Nežinomi kiekiai (49–56 baitai) turėtų būti nurodyti kaip „–2“.

e)

Šalies kodas (ISO kodai):

Austrija

AUT

Belgija

BEL

Bulgarija

BGR

Kipras

CYP

Čekija

CZE

Vokietija

DEU

Danija

DNK

Ispanija

ESP

Estija

EST

Suomija

FIN

Prancūzija

FRA

Jungtinė Karalystė

GBR

Anglija ir Velsas

GBRA

Škotija

GBRB

Šiaurės Airija

GBRC

Graikija

GRC

Vengrija

HUN

Airija

IRL

Islandija

ISL

Italija

ITA

Lietuva

LTU

Liuksemburgas

LUX

Latvija

LVA

Malta

MLT

Nyderlandai

LUX

Norvegija

NOR

Lenkija

POL

Portugalija

PRT

Rumunija

ROU

Slovakija

SVK

Slovėnija

SVN

Švedija

SWE

Turkija

TUR


VI PRIEDAS

DUOMENŲ PATEIKIMO MAGNETINĖSE LAIKMENOSE FORMA

A.   KODAVIMO FORMATAS

Duomenys pateikiami pagal 2 straipsnio 1 dalies a punktą

Duomenys turėtų būti pateikiami kaip skirtingo ilgio įrašai, tarp kurių sričių dedamas dvitaškis. Kiekviename įraše nurodomos tokios sudėtinės dalys:

Sudėtinė dalis

Pastabos

Valstybė

3-alfa ISO kodas (pvz., FRA = Prancūzija)

Metai

Pvz., 2001 arba 01

Pagrindiniai FAO žvejybos rajonai

21 = Šiaurės Vakarų Atlantas

Kvadratas

Pvz., 3Pn = NAFO 3Pn pakvadratis

Rūšys

3 raidžių FAO kodas

Sugavimas

Tonos

Duomenys pateikiami pagal 2 straipsnio 1 dalies b punktą

Duomenys turėtų būti pateikiami kaip skirtingo ilgio įrašai, tarp kurių sričių dedamas dvitaškis. Kiekviename įraše nurodomos tokios sudėtinės dalys:

Sudėtinė dalis

Pastabos

Valstybė

3-alfa ISO kodas (pvz., FRA = Prancūzija)

Metai

Pvz., 0001 arba 2001 (2001 m.)

Mėnuo

Pvz., 01 = sausis

Pagrindiniai FAO žvejybos rajonai

21 = Šiaurės Vakarų Atlantas

Kvadratas

Pvz., 3Pn = NAFO 3Pn pakvadratis

Pagrindinės gaudomų žuvų rūšys

3-alfa identifikatorius

Laivo/žvejybos įrankio kategorija

ISSCFG kodas (pvz., 0TB2 = dugninis tralas su kėtoklėmis)

Laivo dydžio klasė

ISSCFV kodas (pvz., 04 = 150–499,9 bendrosios talpos)

Vidutinė registrinė laivo talpa

Tonos

Vidutinė variklio galia

Kilovatai

Įvertintos žvejybinės pastangos dalis

Skaičiai

Vienetas

Žuvies rūšies 3-alfa identifikatorius arba žvejybos pastangos klasifikatorius (pvz., COD = Atlanto menkė arba A = žvejybos pastanga, matuojama A kategorijos vienetu)

Duomenys

Sugavimas (metrinėmis tonomis) arba žvejybos pastangos vienetas

a)

Turi būti nurodytas gyvasis sugautų žuvų rūšių svoris, lygus iškrovimų svoriui.

b)

Valstybių kodai:

Austrija

AUT

Belgija

BEL

Bulgarija

BGR

Kipras

CYP

Čekija

CZE

Vokietija

DEU

Danija

DNK

Ispanija

ESP

Estija

EST

Suomija

FIN

Prancūzija

FRA

Jungtinė Karalystė

GBR

Anglija ir Velsas

GBRA

Škotija

GBRB

Šiaurės Airija

GBRC

Graikija

GRC

Vengrija

HUN

Airija

IRL

Islandija

ISL

Italija

ITA

Lietuva

LTU

Liuksemburgas

LUX

Latvija

LVA

Malta

MLT

Nyderlandai

NLD

Norvegija

NOR

Lenkija

POL

Portugalija

PRT

Rumunija

ROU

Slovakija

SVK

Slovėnija

SVN

Švedija

SWE

Turkija

TUR

B.   DUOMENŲ EUROPOS KOMISIJAI PERDAVIMO METODAS

Kai įmanoma, duomenys turėtų būti perduodami elektronine forma (pavyzdžiui, kaip elektroniniu paštu perduodamo pranešimo priedėlis).

Jeigu pirmiau minėtu būdu duomenų perduoti negalima, bus priimama 3,5″ HD diskelyje pateikta rinkmena.


VII PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesnių pakeitimų sąrašas

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2018/93

(OL L 186, 1993 7 28, p. 1)

 

1994 m. Stojimo akto I priedo X.6 punktas

(OL C 241, 1994 8 29, p. 189)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1636/2001

(OL L 222, 2001 8 17, p. 1)

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1882/2003

(OL L 284, 2003 10 31, p. 1)

Tik 3 straipsnis ir III priedo 44 punktas

2003 m. Stojimo akto II priedo 10.9 punktas

(OL L 236, 2003 9 23, p. 571)

 


VIII PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EEB) Nr. 2018/93

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnio 1 ir 2 dalys

6 straipsnio 1 ir 2 dalys

6 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 4 dalis

7 straipsnio 3 dalis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

II priedas

III priedas

III priedas

IV priedas

IV priedas

V priedas

V priedas

VI priedas

VII priedas

VIII priedas


Top