EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0081

2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 81/2009 iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 562/2006 nuostatas, susijusias su naudojimusi Vizų informacine sistema (VIS) pagal Šengeno sienų kodeksą

OJ L 35, 4.2.2009, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 203 - 205

No longer in force, Date of end of validity: 11/04/2016; panaikino 32016R0399

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/81/oj

4.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 35/56


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 81/2009

2009 m. sausio 14 d.

iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 562/2006 nuostatas, susijusias su naudojimusi Vizų informacine sistema (VIS) pagal Šengeno sienų kodeksą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies a punktą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 562/2006, nustatančiame taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (2), nustatomos sąlygos, kriterijai ir išsamios taisyklės, reglamentuojančios patikrinimus sienos perėjimo punktuose ir sienos stebėjimą, įskaitant paiešką Šengeno informacinėje sistemoje.

(2)

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir keitimosi duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamento) (3) tikslas – patobulinti bendros vizų politikos įgyvendinimą. Jame taip pat nurodoma, kad VIS tikslais siekiama tiek palengvinti patikrinimus išorės sienos perėjimo punktuose, tiek palengvinti kovą su sukčiavimu.

(3)

Reglamente (EB) Nr. 767/2008 nustatyti kompetentingoms institucijoms, atliekančioms patikrinimus išorės sienos perėjimo punktuose, taikomi paieškos kriterijai ir sąlygos, susiję su teise naudotis duomenimis, siekiant patikrinti vizų turėtojų tapatybę, vizos autentiškumą ir tai, ar įvykdytos atvykimo sąlygos, bei nustatyti bet kurio asmens, kuris gali neatitikti arba nebeatitinka atvykimo, buvimo arba gyvenimo valstybių narių teritorijoje sąlygų, tapatybę.

(4)

Kadangi tik patikrinus pirštų atspaudus galima tikrai patvirtinti, kad į Šengeno erdvę atvykti pageidaujantis asmuo yra tas pats asmuo, kuriam išduota viza, turėtų būti įtvirtintas VIS naudojimas prie išorės sienų.

(5)

Siekdami patikrinti, ar įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 562/2006 5 straipsnyje nustatytos trečiųjų šalių piliečių atvykimo sąlygos ir sėkmingai atlikti savo užduotis, sienos apsaugos pareigūnai turėtų pasinaudoti visa būtina ir prieinama informacija, įskaitant duomenis, įtrauktus į VIS.

(6)

Kad nebūtų siekiama išvengti sienos perėjimo punktų, kuriuose galima naudotis VIS, ir siekiant užtikrinti visapusišką VIS veiksmingumą, atliekant patikrinimus prie išorės sienų būtina, laikantis suderintos tvarkos, naudotis VIS.

(7)

Kadangi gavus pakartotinį prašymą išduoti vizą, biometrinius duomenis būtų galima panaudoti dar kartą ir nukopijuoti juos iš pirmojo prašymo, esančio VIS, naudojimasis VIS tikrinant atvykstančius asmenis prie išorės sienų turėtų būti privalomas.

(8)

VIS naudojimas turėtų apimti sistemingą paiešką VIS naudojant vizos įklijos numerį ir tikrinant pirštų atspaudus. Vis dėlto, atsižvelgiant į galimą tokių paieškų poveikį laukimo laikui sienos perėjimo punktuose, pereinamuoju laikotarpiu nukrypstant nuo ankstesnės nuostatos turėtų būti galima griežtai apibrėžtomis aplinkybėmis atlikti paiešką VIS sistemingai netikrinant pirštų atspaudų. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad šia leidžiančia nukrypti nuostata būtų naudojamasi tik tada, kai visiškai patenkinamos sąlygos, ir kad ši leidžianti nukrypti nuostata atskiruose sienos perėjimo punktuose būtų taikoma kuo trumpiau ir kuo rečiau.

(9)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(10)

Kadangi šio reglamento tikslų, t. y. nustatyti naudojimosi VIS prie išorės sienų taisykles, valstybės narės negali deramai pasiekti, ir kadangi jų būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina tiems tikslams pasiekti.

(11)

Šiame reglamente laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažįstamų Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 2 dalyje ir išdėstytų Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.

(12)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytame susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (4), patenkančios į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą (5) 1 straipsnio A punkte nurodytą sritį.

(13)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (6), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą siejant su Tarybos sprendimo 2008/146/EB (7) 3 straipsniu.

(14)

Lichtenšteino atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės pasirašytame Protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (8), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą siejant su Tarybos sprendimo 2008/261/EB (9) 3 straipsniu.

(15)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir todėl jis nėra jai privalomas ar taikytinas. Kadangi šio reglamento pagrindą sudaro Šengeno acquis pagal Europos bendrijos steigimo sutarties trečiosios dalies IV antraštinę dalį, remdamasi to protokolo 5 straipsniu, per šešis mėnesius nuo šio reglamento priėmimo dienos Danija turėtų nuspręsti, ar įgyvendins jį savo nacionalinėje teisėje.

(16)

Šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (10). Todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja jį priimant, ir jis nėra jai privalomas ar taikytinas.

(17)

Šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (11). Todėl Airija nedalyvauja jį priimant, ir jis nėra jai privalomas ar taikytinas.

(18)

Kipro atžvilgiu šis reglamentas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis ar kitaip su ja susijęs, kaip apibrėžta 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje.

(19)

Šis reglamentas yra aktas, grindžiamas Šengeno acquis ar kitaip su ja susijęs, kaip apibrėžta 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pakeitimas

Reglamentas (EB) Nr. 562/2006 7 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

1)

Po a punkto įterpiami šie punktai:

„aa)

jeigu trečiosios šalies pilietis turi 5 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą vizą, atliekant nuodugnų atvykstančio asmens patikrinimą taip pat patikrinama vizos turėtojo asmens tapatybė ir vizos autentiškumas, atliekant informacijos paiešką Vizų informacinėje sistemoje (VIS), kaip nurodyta 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir keitimosi duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamento) (12) 18 straipsnyje;

ab)

nukrypstant, kai:

i)

labai intensyvus transporto srautas, kai dėl to tektų pernelyg ilgai laukti sienos perėjimo punkte;

ii)

visi personalo, įrangos ir organizaciniai ištekliai išnaudoti; ir

iii)

įvertinta, kad nėra rizikos, susijusios su vidiniu saugumu ir nelegalia imigracija,

visais atvejais paiešką VIS galima atlikti pagal vizos įklijoje nurodytą numerį bei atsitiktinės atrankos principu – pagal vizos įklijoje nurodytą numerį ir pirštų atspaudus.

Tačiau visais atvejais, kai kyla abejonių dėl vizos turėtojo tapatybės ir (arba) vizos autentiškumo, reikia atlikti paiešką VIS pagal vizos įklijos numerį ir pirštų atspaudus.

Ši leidžianti nukrypti nuostata tam tikrame sienos perėjimo punkte gali būti taikoma tik tol, kol patenkinamos minėtosios sąlygos;

ac)

sprendimą vykdyti paiešką VIS laikantis ab punkto priima sienos perėjimo punktui vadovaujantis sienų apsaugos arba aukštesnio rango pareigūnas.

Atitinkama valstybė narė nedelsdama praneša apie tokį sprendimą kitoms valstybėms narėms ir Komisijai;

ad)

kiekviena valstybė narė kartą per metus Europos Parlamentui ir Komisijai pateikia pranešimą dėl ab punkto taikymo, kuriame turi būti nurodytas trečiųjų šalių piliečių, kurių informacijos buvo ieškoma VIS tik pagal vizos įklijos numerį, skaičius ir ab punkto i papunktyje nurodyto laukimo laiko trukmė;

ae)

ab ir ac punktai taikomi ilgiausiai trejus metus (pradedami taikyti po trejų metų nuo tada, kai pradėjo veikti VIS). Komisija iki antrųjų ab ir ac punktų taikymo metų pabaigos Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia jų įgyvendinimo vertinimą. Remdamiesi tuo įvertinimu, Europos Parlamentas ar Taryba gali paraginti Komisiją pasiūlyti atitinkamus šio reglamento pakeitimus.

2)

c punkto i papunkčio pabaigoje pridedamas šis sakinys:

„toks patikrinimas gali apimti informacijos paiešką VIS pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 18 straipsnį;“.

3)

Pridedamas šis d punktas:

„d)

siekiant nustatyti bet kurio asmens, kuris gali neatitikti arba nebeatitinka atvykimo, buvimo arba gyvenimo valstybių narių teritorijoje sąlygų, tapatybę, gali būti atliekama informacijos paieška VIS pagal Reglamento (EB) Nr. 767/2008 20 straipsnį.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo dvidešimtos dienos po dienos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 767/2008 48 straipsnio 1 dalyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Strasbūre 2009 m. sausio 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. VONDRA


(1)  2008 m. rugsėjo 2 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 105, 2006 4 13, p. 1.

(3)  OL L 218, 2008 8 13, p. 60.

(4)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(5)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(6)  OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

(7)  OL L 53, 2008 2 27, p. 1.

(8)  Tarybos dokumentas 16462/06; jį galima rasti adresu http://register.consilium.europa.eu.

(9)  OL L 83, 2008 3 26, p. 3.

(10)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(11)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(12)  OL L 218, 2008 8 13, p. 60.“


Top