EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0079

2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 79/2009 dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir iš dalies keičiantis Direktyvą 2007/46/EB (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 35, 4.2.2009, p. 32–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 043 P. 130 - 144

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/79/oj

4.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 35/32


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 79/2009

2009 m. sausio 14 d.

dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir iš dalies keičiantis Direktyvą 2007/46/EB

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Vidaus rinka apima vidaus sienų neturinčią erdvę, kurioje užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas. Bendrijos variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo sistema skirta būtent šiam tikslui. Variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo techniniai reikalavimai, susiję su transporto priemonės varymu vandeniliu, turi būti suderinti, kad skirtingose valstybėse narėse nebūtų priimami skirtingi reikalavimai ir būtų užtikrintas tinkamas vidaus rinkos veikimas, laikantis aukštų visuomenės saugos ir aplinkos apsaugos standartų.

(2)

Šis reglamentas yra atskiras reglamentas Bendrijos tipo patvirtinimo procedūros, numatytos 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/46/EB, nustatančioje motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (3), tikslais. Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti tos direktyvos IV, VI ir XI priedus.

(3)

Europos Parlamento prašymu EB transporto priemones reglamentuojančiuose teisės aktuose pradėtas naudoti naujas reguliavimo metodas. Todėl šiame reglamente turėtų būti nustatytos tiktai esminės nuostatos dėl vandenilio sistemų ir jų sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo reikalavimų, tuo tarpu techninės specifikacijos turėtų būti nustatytos įgyvendinimo priemonėse, patvirtintose pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4).

(4)

Visų pirma, Komisijai reikėtų įgaliojimus nustatyti reikalavimus ir bandymų procedūras, susijusias su naujais vandenilio laikymo ar naudojimo būdais, papildomomis vandenilio sistemų sudedamosiomis dalimis ir varomąja sistema. Komisijai taip pat reikėtų suteikti įgaliojimus nustatyti konkrečias procedūras, bandymus ir reikalavimus, susijusius su vandenilinių transporto priemonių apsauga nuo smūgio ir integruotų sistemų saugos reikalavimais. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(5)

Transporto sektoriuje vienas iš pagrindinių tikslų turėtų būti didesnis aplinkai nekenksmingų transporto priemonių eksploatavimas. Reikėtų dėti papildomas pastangas, kad rinkoje daugėtų šių transporto priemonių. Pradėjus eksploatuoti alternatyviuosius degalus naudojančias transporto priemones, gali labai pagerėti miesto oro kokybė ir dėl to taip pat – visuomenės sveikatos būklė.

(6)

Vandenilis laikomas švaria perspektyvia variklių kuro rūšimi, leidžiančia kurti netaršias ūkio šakas, pagrįstas pakartotinių žaliavų panaudojimu ir atsinaujinančios energijos šaltiniais, kadangi juo varomos transporto priemonės neišskiria nei anglies turinčių teršalų, nei šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Kadangi vandenilis yra energijos nešėjas, o ne energijos šaltinis, todėl vandenilinių variklių nauda aplinkos politikos požiūriu priklauso nuo to, iš kokio šaltinio išgaunamas vandenilis. Taigi svarbu, kad vandenilinis kuras būtų gaminamas tvariu būdu iš, kiek tai įmanoma, atsinaujinančių energijos šaltinių, kad bendras poveikis aplinkai, pradėjus naudoti vandenilį kaip variklinių transporto priemonių kurą, būtų teigiamas.

(7)

Aukšto lygio grupės CARS 21 galutinėje ataskaitoje teigiama, kad, kai tai tikslinga, turėtų būti ir toliau dedamos pastangos pagerinti tarptautinį variklinių transporto priemonių reguliavimo derinimą, siekiant įtraukti pagrindines transporto rinkas ir derinimą vykdyti tose srityse, kurios dar neaprėptos, ypač pagal 1958 m. ir 1998 m. Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JTEEK) susitarimus. Atsižvelgdama į šią rekomendaciją, Komisija turėtų ir toliau remti tarptautiniu mastu suderintų reikalavimų variklinėms transporto priemonėms rengimą remiant JTEEK. Jei bus priimtas visuotinis techninis reglamentas (VTR) dėl vandenilinių ir kuro elementais varomų transporto priemonių, Komisija visų pirma turėtų apsvarstyti galimybę šiame reglamente nustatytus reikalavimus suderinti su VTR nustatytais reikalavimais.

(8)

Vandenilio mišiniai galėtų būti naudojami kaip pereinamasis kuras siekiant gryno vandenilio naudojimo, taip palengvinant perėjimą prie vandeniliu varomų transporto priemonių tose šalyse, kurios turi gerą gamtinių dujų infrastruktūrą. Taigi Komisija turėtų nustatyti vandenilio ir gamtinių dujų (biometano) mišinio naudojimo sąlygas, ypač vandenilio ir gamtinių dujų santykį mišinyje, atsižvelgdama į technines galimybes ir naudą aplinkai.

(9)

Nustačius vandenilinių transporto priemonių tipo patvirtinimo sistemą, galimi vartotojai ir plačioji visuomenė įgytų didesnį pasitikėjimą šia nauja technologija.

(10)

Todėl būtina sukurti tinkamą sistemą, siekiant paspartinti naujoviškų varomųjų technologijų transporto priemonių ir transporto priemonių, kuriose naudojami aplinkai mažą poveikį darantys alternatyvieji degalai, patekimą į rinką.

(11)

Dauguma gamintojų skiria didelių investicijų vandenilio technologijai vystyti ir jau pradėjo tiekti šias transporto priemones rinkai. Tikėtina, kad ateityje vandenilinių transporto priemonių skaičius, lyginant su kitomis transporto priemonėmis, didės. Todėl būtina nustatyti bendruosius vandenilinių transporto priemonių saugos reikalavimus. Kadangi gamintojai, kurdami vandeniliu varomas transporto priemones, gali taikyti skirtingus sprendimus, būtina nustatyti nuo technologijų nepriklausančius saugumo reikalavimus.

(12)

Vandenilio sistemoms ir jos sudedamosioms dalims būtina nustatyti saugumo reikalavimus, reikalingus siekiant gauti tipo patvirtinimą.

(13)

Siekiant vandenilinių transporto priemonių tipo patvirtinimo būtina nustatyti vandenilio sistemų ir jų sudedamųjų dalių įrengimo reikalavimus.

(14)

Dėl tam tikrų šio kuro savybių gelbėjimo tarnyboms gali tekti taikyti specialias vandenilinėms transporto priemonėms skirtas priemones. Todėl būtina nustatyti reikalavimus, leidžiančius aiškiai ir greitai identifikuoti tokias transporto priemones, kad gelbėjimo tarnybos žinotų, koks kuras naudojamas transporto priemonėje. Nors identifikavimo priemonės turėtų būti pritaikytos prie tikslo, reikėtų, kiek tai įmanoma, vengti sukelti visuomenės nerimą.

(15)

Taip pat yra svarbu nustatyti gamintojų įsipareigojimus imtis atitinkamų priemonių, kad būtų išvengta netinkamo vandenilinei varomai transporto priemonei kuro naudojimo.

(16)

Vandenilinės variklinės transporto priemonės rinkoje bus paklausios tik tuomet, kai degalinių infrastruktūra Europoje bus pakankama. Komisija turėtų peržiūrėti tinkamas priemones, siekdama skatinti vandeniliu varomoms transporto priemonėms skirtų degalinių tinklo kūrimą visoje Europoje.

(17)

Laikoma, kad naujoviškos mažos transporto priemonės, pagal EB tipo patvirtinimą pavadintos L kategorijos transporto priemonėmis, bus ankstyvomis vandenilio kaip kuro naudotojomis. Vandenilio naudojimas šiose transporto priemonėse reikalauja mažiau pastangų, nes techniniai reikalavimai ir reikalingos investicijos nėra tokios didelės kaip M ir N kategorijos transporto priemonių, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB II priede, atveju. Ne vėliau kaip iki 2010 m. sausio 1 d. Komisija turėtų įvertinti galimybę reglamentuoti vandenilinių L kategorijos transporto priemonių tipo patvirtinimą.

(18)

Kadangi šio reglamento tikslo, t. y. užtikrinti vidaus rinkos veikimą nustačius bendrus techninius vandenilinėms transporto priemonėms taikomus reikalavimus, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo mąsto to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomi vandenilinių motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimai, susiję su vandenilio varomąja sistema, ir vandenilio sistemų sudedamųjų dalių bei pačių sistemų tipo patvirtinimo reikalavimai. Šiame reglamente taip pat nustatomi tokių sistemų sudedamųjų dalių ir pačių sistemų įrengimo reikalavimai.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas:

1.

vandenilinėms po M ir N kategorijų transporto priemonėms, kaip apibrėžta Direktyvos 2007/46/EB II priedo A dalyje, įskaitant tokių transporto priemonių apsaugą nuo smūgio ir elektros saugą;

2.

I priede išvardytoms vandenilio sistemų sudedamosioms dalims, kurios skirtos M ir N kategorijų variklinėms transporto priemonėms;

3.

vandenilio sistemoms, kurios skirtos M ir N kategorijų variklinėms transporto priemonėms, įskaitant naujus vandenilio laikymo ar naudojimo būdus.

3 straipsnis

Apibrėžtys

1.   Šiame reglamente vartojamos šios sąvokos:

a)

vandenilinė transporto priemonė – variklinė transporto priemonė, kaip variklio varymo kurą naudojanti vandenilį;

b)

varomoji sistema – vidaus degimo variklio ar kuro elementų sistema transporto priemonei varyti;

c)

vandenilio sistemos sudedamoji dalis – vandenilio bakas ir visos kitos vandenilinės transporto priemonės dalys, tiesiogiai susiliečiančios su vandeniliu, arba dalys, kurios yra vandenilio sistemos dalis;

d)

vandenilio sistema – įrenginys, kurį sudaro vandenilio sistemos sudedamosios dalys ir jungiamosios dalys, pritvirtintos prie vandenilinių transporto priemonių, išskyrus varomąsias sistemas ar pagalbinius galios įrenginius;

e)

didžiausias leidžiamasis darbinis slėgis (DLDS) – didžiausias slėgis, kurį gali patirti sudedamoji dalis ir kuriuo remiamasi nustatant nagrinėjamos sudedamosios dalies tvirtumą;

f)

vardinis darbinis slėgis (NDS) – jei tai bakas, – pastovus slėgis esant pastoviai 288 K (15 °C) temperatūrai, jei bakas pilnas, arba, jei tai yra kita sudedamoji dalis, – slėgio lygis, kuriam esant sudedamoji dalis veikia įprastiniu būdu;

g)

vidinis bakas – vandenilio bako dalis suskystintam vandeniliui, kuriame yra kriogeninio vandenilio.

2.   1 dalies d punkte nurodytos vandenilio sistemos, inter alia, apima:

a)

naudojimo stebėsenos ir valdymo sistemas;

b)

transporto priemonės sąsajų sistemas;

c)

srauto ribojimo sistemas;

d)

apsaugos nuo viršslėgio sistemas;

e)

šilumokaičio gedimo nustatymo sistemas.

4 straipsnis

Gamintojų įsipareigojimai

1.   Gamintojai turi įrodyti, kad visų naujų Bendrijoje parduodamų, registruojamų ar naudojamų vandenilinių transporto priemonių ir visų Bendrijoje parduodamų ar naudojamų vandenilio sistemų ir jų sudedamųjų dalių tipas yra patvirtintas pagal šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones.

2.   Siekdami transporto priemonės tipo patvirtinimo, vandenilinėse transporto priemonėse gamintojai įrengia vandenilio sistemų sudedamąsias dalis ir pačias sistemas, atitinkančias šiame reglamente ir jo įgyvendinimo priemonėse nustatytus reikalavimus bei sumontuotas pagal šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones.

3.   Siekdami vandenilio sistemų ir jų sudedamųjų dalių tipo patvirtinimo, gamintojai užtikrina, kad vandenilio sistemų sudedamosios dalys ir pačios sistemos atitiktų šiame reglamente ir jo įgyvendinimo priemonėse nustatytus reikalavimus.

4.   Gamintojai pateikia tipo patvirtinimo institucijai tinkamą informaciją apie transporto priemonės specifikacijas ir bandymų sąlygas.

5.   Gamintojai per visą transporto priemonės eksploatavimo laiką teikia informaciją, reikalingą vandenilio sistemų sudedamosioms dalims ir pačioms sistemoms tikrinti.

5 straipsnis

Bendrieji vandenilio sistemoms ir jų sudedamosioms dalims taikomi reikalavimai

Gamintojai užtikrina, kad:

a)

vandenilio sistemų sudedamosios dalys ir pačios sistemos veiktų tinkamai ir saugiai, patikimai atlaikytų elektros, mechaninio, šiluminio ar cheminio poveikio sąlygas, neatsirandant nuotėkiui ar matomiems defektams;

b)

vandenilio sistemos būtų apsaugotos nuo viršslėgio;

c)

vandenilio sistemų ir jų sudedamųjų dalių, tiesiogiai susiliečiančių su vandeniliu, naudotų medžiagų suderinamumą su vandeniliu;

d)

vandenilio sistemos ir jų sudedamosios dalys būtų patikimai atsparios numatytiems temperatūros ir slėgio svyravimams per visą numanomą jų eksploatavimo laiką;

e)

vandenilio sistemos ir jų sudedamosios dalys patikimai atlaikytų įgyvendinimo priemonėse nustatytą veikimo temperatūros amplitudę;

f)

vandenilio sistemų sudedamosios dalys būtų paženklintos taikant įgyvendinimo priemones;

g)

būtų aiškiai nurodoma vandenilio sistemų sudedamųjų dalių, turinčių kryptingą srautą, srauto kryptis;

h)

vandenilio sistemų sudedamosios dalys ir pačios sistemos įrengiamos taip, kad jas būtų galima sumontuoti laikantis VI priede nustatytų reikalavimų.

6 straipsnis

Suskystinto vandenilio bakų reikalavimai

Suskystinto vandenilio bakai išbandomi atliekant II priede nurodytus bandymus.

7 straipsnis

Suskystinto vandenilio naudojimui skirtų vandenilio sistemų sudedamųjų dalių, išskyrus bakus, reikalavimai

1.   Vandenilio sistemų sudedamosios dalys, išskyrus suskystinto vandenilio bakus, atsižvelgiant į jų tipą, išbandomos atliekant III priede nurodytus bandymus.

2.   Slėgio ribotuvai įrengiami taip, kad būtų užtikrinama, jog slėgis vidiniame bake ar bet kurioje kitoje vandenilio sistemos sudedamojoje dalyje neviršytų leistinos ribos. Nustatoma riba yra proporcinga vandenilio sistemos sudedamosios dalies didžiausiam leidžiamajam darbiniam slėgiui (DLDS). Įrengiama šilumokaičių saugos sistema, kad būtų galima nustatyti jų gedimus.

8 straipsnis

Suslėgtų vandenilio dujų bakų reikalavimai

1.   Suslėgtų vandenilio dujų bakai klasifikuojami pagal IV priedo 1 punktą.

2.   1 pastraipoje nurodyti bakai, atsižvelgiant į jų tipą, išbandomi atliekant IV priede nurodytus bandymus.

3.   Pateikiamas išsamus visų pagrindinių vandenilio bakui gaminti naudotų medžiagų savybių ir leidžiamųjų nuokrypų aprašymas, įskaitant medžiagų bandymų rezultatus.

9 straipsnis

Suslėgto (dujinio) vandenilio naudojimui skirtų vandenilio sistemų sudedamųjų dalių, išskyrus bakus, reikalavimai

Vandenilio sistemų sudedamosios dalys, išskyrus suslėgtų vandenilio dujų bakus, atsižvelgiant į jų tipą, išbandomos atliekant V priede nurodytus bandymus.

10 straipsnis

Bendrieji vandenilio sistemų ir jų sudedamųjų dalių įrengimo reikalavimai

Vandenilio sistemos ir jų sudedamosios dalys įrengiamos pagal VI priedo reikalavimus.

11 straipsnis

Taikymo tvarkaraštis

1.   Nuo 2011 m. vasario 24 d. nacionalinės valdžios institucijos atsisako suteikti:

a)

EB tipo patvirtinimą šiam naujam transporto priemonių tipui dėl priežasčių, susijusių su vandenilio varomąja sistema, jei tokios transporto priemonės neatitinka šiame reglamente arba jo įgyvendinimo priemonėse nustatytų reikalavimų; ir

b)

EB tipo patvirtinimą naujiems vandenilio sistemos sudedamosios dalies ar pačios sistemos tipams, jei tokia sudedamoji dalis arba sistema neatitinka šiame reglamente arba jo įgyvendinimo priemonėse nustatytų reikalavimų.

2.   Nuo 2012 m. vasario 24 d. nacionalinės valdžios institucijos:

a)

dėl priežasčių, susijusių su vandenilio varomąja sistema, naujų transporto priemonių atitikties liudijimus Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnio tikslais laiko negaliojančiais ir draudžia tokias transporto priemones registruoti, parduoti bei pradėti eksploatuoti, jei tokios transporto priemonės neatitinka šiame reglamente arba jo įgyvendinimo priemonėse nustatytų reikalavimų; ir

b)

draudžia registruoti, parduoti bei pradėti eksploatuoti naujas vandenilio sistemų sudedamąsias dalis ar pačias sistemas, jei tokios sudedamosios dalys arba sistemos neatitinka šiame reglamente arba jo įgyvendinimo priemonėse nustatytų reikalavimų.

3.   Nepažeisdamos šio straipsnio 1 ir 2 dalių ir atsižvelgdamos į įgyvendinimo priemonių, priimtų pagal 12 straipsnio 1 dalį, įsigaliojimą, gamintojui paprašius nacionalinės valdžios institucijos neturi teisės:

a)

dėl priežasčių, susijusių su vandenilio varomąja sistema, atsisakyti suteikti naujo transporto priemonės tipo EB tipo ar nacionalinį tipo patvirtinimą arba naujo vandenilio sistemos ar jos sudedamosios dalies EB tipo patvirtinimą arba uždrausti registruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti naujus transporto priemonės tipus, jei tokia transporto priemonė, sudedamoji dalis ar sistema atitinka šiame reglamente ir jo įgyvendinimo priemonėse nustatytus reikalavimus; arba

b)

uždrausti registruoti, parduoti ir pradėti eksploatuoti naujas transporto priemones arba parduoti ir pradėti eksploatuoti naujas vandenilio sistemų sudedamąsias dalis ar pačias sistemas, jei tokios transporto priemonės, sudedamosios dalys ar sistemos atitinka šiame reglamente ir jo įgyvendinimo priemonėse nustatytus reikalavimus.

12 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Komisija priima šias įgyvendinimo priemones:

a)

administracines nuostatas dėl transporto priemonių EB tipo patvirtinimo, susijusio su vandenilio varomąja sistema, ir vandenilio sistemų sudedamųjų dalių bei pačių sistemų EB tipo patvirtinimo;

b)

taisykles dėl informacijos, kurią turi pateikti gamintojai 4 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytais tipo patvirtinimo ir tikrinimo tikslais;

c)

išsamias II–V prieduose nustatytas bandymų atlikimo taisykles;

d)

išsamias taisykles, susijusias su VI priede nustatytais vandenilio sistemų sudedamųjų dalių ir pačių sistemų įrengimo reikalavimais;

e)

išsamias taisykles, susijusias su 5 straipsnyje nustatytais saugaus ir patikimo vandenilio sistemų sudedamųjų dalių ir pačių sistemų veikimo reikalavimais;

f)

išsamias ženklinimo arba kitokių priemonių, kuriomis siekiama aiškiai ir greitai identifikuoti VI priedo 16 punkte nurodytą vandenilinę transporto priemonę, taisykles.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, patvirtinamos pagal 13 straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

2.   Komisija gali patvirtinti šias įgyvendinimo priemones:

a)

su toliau išvardytais dalykais susijusių reikalavimų paaiškinimą:

gryno vandenilio arba vandenilio ir gamtinių dujų (biometano) mišinio naudojimas;

nauji vandenilio laikymo ar naudojimo būdai;

transporto priemonės apsauga nuo smūgio atsižvelgiant į vandenilio sistemų ir jų sudedamųjų dalių vientisumą;

integruotos sistemos saugos reikalavimai, apimantys bent jau nuotėkio aptikimą, ir su prapūtimo dujomis susiję reikalavimai;

elektroizoliacija ir elektros sauga;

b)

kitas šiam reglamentui taikyti būtinas priemones.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, patvirtinamos pagal 13 straipsnio 2 dalyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

13 straipsnis

Komiteto darbo tvarka

1.   Komisijai padeda Direktyvos 2007/46/EB 40 straipsnio 1 dalimi įsteigtas Techninis motorinių transporto priemonių komitetas.

2.   Jeigu daroma nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

14 straipsnis

Direktyvos 2007/46/EB pakeitimai

Direktyvos 2007/46/EB IV, VI ir XI priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento VII priedą.

15 straipsnis

Sankcijos už nuostatų nesilaikymą

1.   Valstybės narės priima nuostatas dėl sankcijų, taikytinų gamintojams pažeidus šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių nuostatas, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad tos nuostatos būtų įgyvendintos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Apie šias nuostatas valstybės narės praneša Komisijai iki 2010 m. rugpjūčio 24 d. ir nedelsdamos praneša apie bet kokius vėlesnius joms poveikio turinčius pakeitimus.

2.   Pažeidimai, dėl kurių taikomos sankcijos, yra bent jau:

a)

suklastotų deklaracijų teikimas vykstant tipo tvirtinimo procedūroms arba atšaukimo procedūroms;

b)

tipo patvirtinimo bandymo rezultatų arba eksploatacinio tinkamumo duomenų klastojimas;

c)

duomenų arba techninių specifikacijų, dėl kurių tipo patvirtinimas galėtų būti atšauktas ar panaikintas, nuslėpimas;

d)

atsisakymas suteikti galimybę gauti informaciją;

e)

išderinimo įtaisų naudojimas.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 24 Φεβρουαρίου 2011, išskyrus 11 straipsnio 3 dalį ir 12 straipsnį, kurie taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, o 11 straipsnio 2 dalis taikoma nuo joje nustatytos datos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2009 m. sausio 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. VONDRA


(1)  2008 m. liepos 9 d. pateikta nuomonė.

(2)  2008 m. rugsėjo 3 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 263, 2007 10 9, p. 1.

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


I PRIEDAS

Vandenilio sistemų sudedamųjų dalių, kurių tipas turi būti patvirtintas, sąrašas

Jeigu įrengtos vandenilinio transporto priemonėje, būtina patvirtinti šių vandenilio sistemų sudedamųjų dalių tipą:

a)

sudedamosios dalys suskystintam vandeniliui naudoti:

1)

bakas;

2)

automatinis uždaromasis vožtuvas;

3)

patikrinimo vožtuvas arba negrįžtantis vožtuvas (jei jis naudojamas kaip saugos įtaisas);

4)

lankstusis kuro vamzdis (jei jis eina į viršų nuo pirmojo automatinio uždaromojo vožtuvo ar kitų saugos įtaisų);

5)

šilumokaitis;

6)

rankinis arba automatinis vožtuvas;

7)

slėgio reguliatorius;

8)

viršslėgio vožtuvas;

9)

slėgio, temperatūros ir srauto jutikliai (jei jie naudojami kaip saugos įtaisai);

10)

kuro papildymo jungtis ar talpykla;

11)

vandenilio nuotėkio aptikimo jutikliai.

b)

sudedamosios dalys suslėgtoms vandenilio dujoms naudoti, kai nominalus darbinis slėgis didesnis nei 3,0 barų:

1)

bakas;

2)

automatinis uždaromasis vožtuvas;

3)

bako agregatas;

4)

jungiamosios detalės;

5)

lankstusis kuro vamzdis;

6)

šilumokaitis;

7)

vandenilio filtras;

8)

rankinis arba automatinis vožtuvas;

9)

atbulinis vožtuvas;

10)

. slėgio reguliatorius;

11)

slėgio ribotuvas;

12)

viršslėgio vožtuvas;

13)

kuro papildymo jungtis ar talpykla;

14)

išimamos laikymo sistemos jungtis;

15)

slėgio, temperatūros, vandenilio ir srauto jutikliai (jei jie naudojami kaip saugos įtaisai);

16)

vandenilio nuotėkio aptikimo jutikliai.


II PRIEDAS

Suskystinto vandenilio naudojimui skirtiems vandenilio bakams atliekamos bandymų procedūros

Bandymo tipas

Sutrūkimo bandymas

Atsparumo ugniai bandymas

Didžiausio pripildymo lygio bandymas

Slėgio bandymas

Nuotėkio bandymas

Suskystinto vandenilio naudojimui skirtų vandenilio bakų tipui patvirtinti atliekamos bandymų procedūros privalo būti šios:

a)

Sutrūkimo bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad vandenilio bakas nesutrūksta anksčiau, negu yra pasiekiamas tam tikras didelis slėgis ir viršijamas trūkimo slėgis (saugos veiksnys, padaugintas iš didžiausio leistino darbinio slėgio). Siekiant gauti tipo patvirtinimą, faktinis trūkimo slėgio lygis bandymo metu turi viršyti reikalingą minimalų trūkimo slėgį;

b)

Atsparumo ugniai bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad bakas ir jo apsaugos nuo gaisro sistema nesprogsta, atliekant bandymą tam tikromis gaisro bandymo sąlygomis;

c)

Didžiausio pripildymo lygio bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad sistema, kuri neleidžia perpildyti bako, tinkamai veikia ir kad pripildymo procedūros metu pasiektas vandenilio lygis niekada nesukelia slėgio ribotuvų atsidarymo;

d)

Slėgio bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad vandenilio bakas yra atsparus tam tikram aukštam slėgiui. Siekiant tai įrodyti, tam tikrą laiką bakas yra veikiamas tam tikro slėgio. Po bandymo bakas neturi turėti jokių matomų liekamosios deformacijos ar nuotėkio požymių;

e)

Nuotėkio bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad esant tam tikroms sąlygoms vandenilio bake neatsiranda nuotėkis. Siekiant tai įrodyti, bakas yra veikiamas slėgio iki jo vardinio darbinio slėgio. Po to bakas turi neturėti jokių nuotėkio, atsirandančio dėl įtrūkimų, porų ar kitų panašių defektų, požymių.


III PRIEDAS

Suskystinto vandenilio naudojimui skirtoms vandenilio sistemų sudedamosioms dalims, išskyrus bakus, atliekamos bandymų procedūros

 

BANDYMAS

VANDENILIO SISTEMOS SUDEDAMOJI DALIS

Slėgio bandymas

Išorinio nuotėkio bandymas

Patvarumo bandymas

Veikimo bandymas

Atsparumo korozijai bandymas

Atsparumo sausam karščiui bandymas

Atsparumo ozono sukeliamam senėjimui bandymas

Temperatūros ciklo bandymas

Slėgio ciklo bandymas

Suderinamumo su vandeniliu bandymas

Nuotėkio bandymas, atliekamas po vandenilio sistemos sumontavimo

Slėgio ribotuvai

Image

Image

 

Image

Image

 

 

Image

 

Image

 

Vožtuvai

Image

Image

Image

 

Image

Image

Image

Image

 

Image

Image

Šilumokaičiai

Image

Image

 

 

Image

Image

Image

Image

 

Image

 

Kuro papildymo jungtys ar talpykla

Image

Image

Image

 

Image

Image

Image

Image

 

Image

Image

Slėgio reguliatoriai

Image

Image

Image

 

Image

Image

Image

Image

 

Image

Image

Jutikliai

Image

Image

 

 

Image

Image

Image

Image

 

Image

 

Lankstieji kuro vamzdžiai

Image

Image

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Neįtakojant specialių vandenilio sistemų sudedamosioms dalims taikomų reikalavimų, suskystinto vandenilio naudojimui skirtų vandenilio sistemų sudedamųjų dalių, išskyrus bakus, tipui patvirtinti atliekamos bandymų procedūros privalo būti šios:

a)

Slėgio bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad vandenilio turinti sudedamoji dalis yra atspari slėgiui, kuris yra didesnis už tos sudedamosios dalies darbinį slėgį. Padidinus slėgį iki tam tikro dydžio, vandenilio sistemos sudedamoji dalis neturi turėti jokių matomų nuotėkio, deformacijos, trūkio ar įtrūkimo žymių;

b)

Išorinio nuotėkio bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad vandenilio sistemos sudedamosiose dalyse nėra išorinio nuotėkio. Vandenilio sistemos sudedamosiose dalyse neturi atsirasti jokių poringumo požymių;

c)

Patvarumo bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad vandenilio sistemų sudedamosios dalys gali nuolat patikimai veikti. Bandymą sudaro tam tikras bandymų ciklų skaičius, kurių metu vandenilio sistemos sudedamoji dalis patiria tiksliai apibrėžtus temperatūros ir slėgio svyravimus. Bandymų ciklas reiškia įprastinį vandenilio sistemos sudedamosios dalies veikimą (t. y. vieną ciklą nuo pradžios iki pabaigos);

d)

Veikimo bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad vandenilio sistemų sudedamosios dalys gali patikimai veikti;

e)

Atsparumo korozijai bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad vandenilio sistemų sudedamosios dalys yra atsparios korozijai. Siekiant tai įrodyti, vandenilio sistemos sudedamosios dalys yra veikiamos tam tikrų cheminių medžiagų;

f)

Atsparumo sausam karščiui bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad nemetalinės vandenilio sistemų sudedamosios dalys yra atsparios aukštai temperatūrai. Siekiant tai įrodyti, vandenilio sistemos sudedamosios dalys yra veikiamos iki aukščiausios veikimo temperatūros įkaitinto oro;

g)

Atsparumo ozono sukeliamam senėjimui bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad nemetalinės vandenilio sistemų sudedamosios dalys yra atsparios ozono sukeliamam senėjimui. Siekiant tai įrodyti, sudedamosios dalys yra veikiamos didelę ozono koncentraciją turinčiu oru;

h)

Temperatūros ciklo bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad vandenilio sistemų sudedamosios dalys yra atsparios dideliam temperatūros svyravimui. Siekiant tai įrodyti, vandenilio sistemų sudedamosios dalys tam tikrą laiką yra veikiamos temperatūros ciklo – nuo mažiausios iki aukščiausios veikimo temperatūros;

i)

Slėgio ciklo bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad vandenilio sistemų sudedamosios dalys yra atsparios dideliems slėgio svyravimams. Siekiant tai įrodyti, per trumpą laiką vandenilio sistemų sudedamosioms dalims atliekama slėgio kaita nuo atmosferos slėgio iki didžiausio leidžiamo darbinio slėgio (DLDS) ir atgal iki atmosferos slėgio;

j)

Suderinamumo su vandeniliu bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad metalinės vandenilio sistemų sudedamosios dalys (t. y. cilindrai ir vožtuvai) netampa trapios dėl vandenilio. Vandenilio sistemų sudedamosios dalys, patiriančios nuolatinius apkrovos ciklus, turi išvengti sąlygų, dėl kurių gali atsirasti medžiagos nuovargis, ir kurios gali skatinti medžiagos įtrūkimų atsiradimą ir plitimą;

k)

Nuotėkio bandymas, atliekamas po vandenilio sistemos sumontavimo. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad vandenilio sistemų sudedamąsias dalis sumontavus į vandenilio sistemą, neatsiranda nuotėkis.


IV PRIEDAS

Suslėgto (dujinio) vandenilio naudojimui skirtiems vandenilio bakams atliekamos bandymų procedūros

Bandymas

Bako tipas

1

2

3

4

Sutrūkimo bandymas

Image

Image

Image

Image

Aplinkos temperatūros slėgio ciklo bandymas

Image

Image

Image

Image

Nuotėkio prieš sutrūkimą bandymas

Image

Image

Image

Image

Atsparumo ugniai bandymas

Image

Image

Image

Image

Skverbties bandymas

Image

Image

Image

Image

Cheminių medžiagų poveikio bandymas

 

Image

Image

Image

Sudėtinis defektų tolerancijos bandymas

 

Image

Image

Image

Paspartinto poveikio įtrūkimo bandymas

 

Image

Image

Image

Kraštutinės temperatūros slėgio ciklo bandymas

 

Image

Image

Image

Smūgio bandymas

 

 

Image

Image

Nuotėkio bandymas

 

 

 

Image

Pralaidumo bandymas

 

 

 

Image

Sukamojo momento bandymas

 

 

 

Image

Vandenilio dujų ciklo bandymas

 

 

 

Image

1.   Suslėgtam (dujiniam) vandeniliui skirtų vandenilio bakų klasifikavimas:

1 tipas

Besiūlis metalinis bakas

2 tipas

Žiediniu būdu apvyniotas bakas su besiūliu metaliniu įdėklu

3 tipas

Ištisai apvyniotas bakas su besiūliu ar suvirintu metaliniu įdėklu

4 tipas

Ištisai apvyniotas bakas su nemetaliniu įdėklu.

2.   Vandenilio bakų, skirtų suslėgto (dujinio) vandenilio naudojimui, tipui patvirtinti atliekamos tokios bandymų procedūros:

a)

Sutrūkimo bandymas. Šio bandymo tikslas – nustatyti slėgį, kurį pasiekus bakas sutrūksta. Siekiant tai įrodyti, bakas yra veikiamas slėgio iki tam tikro lygio, kuris turi būti didesnis už bako vardinį darbinį slėgį. Bako trūkimo slėgis turi viršyti tam tikrą slėgį. Gamintojas turi užregistruoti bako trūkimo slėgį ir saugoti šią informaciją per visą tokio tipo bakų eksploatavimo laiką;

b)

Aplinkos temperatūros slėgio ciklo bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad vandenilio bakas yra atsparus dideliems slėgio svyravimams. Siekiant tai įrodyti, bakas yra veikiamas slėgio ciklo tol, kol atsiranda defektas, arba tol, kol didinant ir mažinant slėgį iki tam tikro lygio atliekamas tam tikras ciklų skaičius. Bakai turi nesutrūkti, kol nebus pasiektas tam tikras ciklų skaičius. Bandymų ciklų skaičius, kurį pasiekus bakai sutrūksta, trūkio vieta ir aprašas turi būti užregistruojami. Gamintojas turi saugoti šiuos duomenis per visą bako eksploatavimo laiką;

c)

Nuotėkio prieš sutrūkimą bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad vandenilio bakas prieš sutrūkdamas tampa nesandarus ir atsiranda nuotėkis. Siekiant tai įrodyti, bandymo metu bakas yra veikiamas slėgio ciklų, kurių metu slėgis didinamas ir mažinamas iki tam tikro lygio. Bandomi bakai turi arba tapti nesandarūs nuotėkiui, arba atlaikyti tam tikrą bandymų ciklų skaičių nesutrūkę. Bandymų ciklų skaičius, kurį pasiekus bakai įtrūksta, trūkio vieta ir aprašas turi būti užregistruoti;

d)

Atsparumo ugniai bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad bakas ir jo apsaugos nuo gaisro sistema nesprogsta atliekant bandymą tam tikromis gaisro sąlygomis. Bakas, veikiamas darbinio slėgio, turi išleisti perteklinį slėgį tik pro slėgio ribotuvą ir nesutrūkti;

e)

Skverbties bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad bakas nesutrūksta į jį pataikius kulkai. Siekiant tai įrodyti, į dujų pripildytą baką su apsaugine danga yra šaunama. Bakas turi nesutrūkti;

f)

Cheminių medžiagų poveikio bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad vandenilio bakas yra atsparus tam tikroms cheminėms medžiagoms. Siekiant tai įrodyti, bakas yra veikiamas įvairių cheminių tirpalų. Bako slėgis didinamas iki tam tikros ribos, kurią pasiekus atliekamas a punkte numatytas sutrūkimo bandymas. Bakas turi pasiekti tam tikrą trūkimo slėgį, kuris turi būti užregistruotas;

g)

Sudėtinis defektų tolerancijos bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad vandenilio bakas yra atsparus dideliam slėgiui. Siekiant tai įrodyti, tam tikros formos įtrūkiai išraižomi ant bako šono ir atliekamas tam tikras skaičius slėgio bandymo ciklų. Bakas turi likti sandarus ir nesutrūkti per tam tikrą ciklų skaičių, tačiau per likusius bandymo ciklus leidžiama atsirasti nuotėkiui. Bandymų ciklų skaičius, kurį pasiekus bakai įtrūksta, trūkio vieta ir aprašas turi būti užregistruoti;

h)

Paspartinto poveikio trūkio bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad vandenilio bakas yra atsparus dideliam slėgiui ir aukštai temperatūrai, kurių jis yra veikiamas tam tikrą laiką esant didžiausiai leistinai veikimo ribai. Siekiant tai įrodyti, bakas tam tikrą laiką yra veikiamas tam tikro slėgio ir temperatūros sąlygų, po to atliekamas a punkte numatytas sutrūkimo bandymas. Bakas turi pasiekti tam tikrą trūkimo lygį;

i)

Kraštutinės temperatūros slėgio ciklo bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad vandenilio bakas yra atsparus slėgio pokyčiams esant skirtingai temperatūrai. Siekiant tai įrodyti, bakas be jokios apsauginės dangos išbandomas hidrostatinio ciklo metu, sukuriant kraštutines aplinkos sąlygas ir tada atliekant a ir k punktuose aprašytus sutrūkimo ir nuotėkio bandymus. Bakai išbandomi atliekant bandymų ciklą, po kurio jie neturi turėti jokių trūkio, nuotėkio ar pluošto irimo požymių. Bakai turi nesutrūkti pasiekus tam tikrą slėgį;

j)

Smūgio bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad vandenilio bakas gali būti naudojamas po tam tikrų mechaninių smūgių. Siekiant tai įrodyti, bakas yra veikiamas smūgio, po to atliekamas tam tikras skaičius slėgio ciklų. Bakas turi likti sandarus ir nesutrūkti per tam tikrą ciklų skaičių, tačiau per likusius bandymo ciklus leidžiama atsirasti nuotėkiui;

k)

Nuotėkio bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad vandenilio bakas tam tikromis sąlygomis išlieka sandarus ir neatsiranda nuotėkis. Siekiant tai įrodyti, bakas yra veikiamas slėgio iki jo vardinio darbinio slėgio. Po to bakas turi neturėti jokių nuotėkio, atsirandančio dėl įtrūkimų, porų ar kitų panašių defektų, požymių;

l)

Pralaidumo bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad vandenilio bakas iki tam tikro lygio išlieka nepralaidus. Siekiant tai įrodyti, bakas yra veikiamas vandenilio dujų slėgio iki vardinio darbinio slėgio, tada uždaroje patalpoje stebima, ar jis išlieka nepralaidus tam tikrą laiką, esant tam tikrai temperatūrai;

m)

Sukamojo momento bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad vandenilio bakas yra atsparus tam tikro sukamojo momento poveikiui. Siekiant tai įrodyti, bakas iš įvairių pusių yra veikiamas sukamojo momento. Tada atliekami a ir k punktuose aprašyti sutrūkimo ir nuotėkio bandymai. Bakas turi atitikti sutrūkimo ir nuotėkio bandymų reikalavimus. Taikytas sukamasis momentas, nuotėkis ir sutrūkimo slėgis turi būti užregistruoti;

n)

Vandenilio dujų ciklo bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad naudojant vandenilio dujas bakas yra atsparus dideliems slėgio svyravimams. Siekiant tai įrodyti, vandenilio dujų pripildytas bakas yra veikiamas tam tikro skaičiaus slėgio ciklų, po to atliekamas k punkte aprašytas nuotėkio bandymas. Ištiriama, ar nėra defektų, pvz., įtrūkimų, atsiradusių dėl metalo nuovargio ar bako elektrostatinės iškrovos. Bakas turi atitikti nuotėkio bandymo reikalavimus. Bakas turi neturėti jokių defektų, pvz., įtrūkimų, atsiradusių dėl metalo nuovargio ar elektrostatinės iškrovos.


V PRIEDAS

Suslėgto (dujinio) vandenilio naudojimui skirtoms vandenilio sistemų sudedamosioms dalims, išskyrus vandenilio bakus, atliekamos bandymų procedūros

 

BANDYMAS

VANDENILIO SISTEMOS SUDEDAMOJI DALIS

Medžiagos bandymai

Atsparumo korozijai bandymas

Patvarumo bandymas

Slėgio ciklo bandymas

Vidinio nuotėkio bandymas

Išorinio nuotėkio bandymas

Slėgio ribotuvai

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Automatiniai vožtuvai

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Rankiniai vožtuvai

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Atbuliniai vožtuvai

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Viršslėgio vožtuvai

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Šilumokaičiai

Image

Image

 

Image

 

Image

Kuro papildymo jungtys ar talpyklos

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Slėgio reguliatoriai

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Vandenilio sistemų jutikliai

Image

Image

Image

Image

 

Image

Lankstieji kuro vamzdžiai

Image

Image

Image

Image

 

Image

Jungiamosios detalės

Image

Image

Image

Image

 

Image

Vandenilio filtrai

Image

Image

 

Image

 

Image

Išimamos laikymo sistemos jungtys

Image

Image

Image

Image

 

Image

Neįtakojant specialių vandenilio sistemų sudedamosioms dalims taikomų reikalavimų, suslėgto (dujinio) vandenilio naudojimui skirtų vandenilio sistemų sudedamųjų dalių, išskyrus bakus, tipui patvirtinti atliekamos bandymų procedūros privalo būti šios:

1.   Medžiagos bandymai:

1.1.

III priedo j punkte aprašytas suderinamumo su vandeniliu bandymas.

1.2.

Sendinimo bandymas. Šio bandymo tikslas – patikrinti, ar vandenilio sistemos sudedamojoje dalyje esanti nemetalinė medžiaga yra atspari sendinimui. Atlikus bandymą, atrinktuose pavyzdžiuose negali būti jokių matomų įtrūkimų.

1.3.

Suderinamumo su ozonu bandymas. Šio bandymo tikslas – patikrinti, ar vandenilio sistemos sudedamosios dalies elastomerinė medžiaga yra atspari ozonui. Atlikus bandymą, atrinktuose pavyzdžiuose negali būti jokių matomų įtrūkimų.

2.   III priedo e punkte aprašytas atsparumo korozijai bandymas.

3.   III priedo c punkte aprašytas patvarumo bandymas.

4.   III priedo i punkte aprašytas slėgio ciklo bandymas. Vandenilio sistemų sudedamosios dalys neturi turėti jokių deformacijos ar ekstruzijos žymių ir turi atitikti vidinio ir išorinio nuotėkio bandymams taikomus reikalavimus.

5.   Vidinio nuotėkio bandymas. Šio bandymo tikslas – įrodyti, kad tam tikros vandenilio sistemų sudedamosios dalys yra sandarios ir nėra vidinio nuotėkio. Siekiant tai įrodyti, vandenilio sistemų sudedamosios dalys yra veikiamos slėgio esant skirtingai temperatūrai ir nustatoma, ar nėra nuotėkio. Vandenilio sistemos sudedamosios dalys turi išlikti be išsigaubimų ir neturi būti tam tikrą ribą viršijančio vidinio nuotėkio.

6.   III priedo b punkte aprašytas išorinio nuotėkio bandymas.


VI PRIEDAS

Vandenilio sistemų ir jų sudedamųjų dalių įrengimo reikalavimai

1.   Vandenilio sistema turi būti įrengta taip, kad ji būtų apsaugota nuo sugadinimo.

Ji turi būti izoliuota nuo transporto priemonėje esančių šilumos šaltinių.

2.   Vandenilio bakas gali būti nuimamas tik tuo atveju, jei jis keičiamas kitu vandenilio baku, siekiant papildyti kuro atsargas arba priežiūros tikslais.

Jei transporto priemonėje yra vidaus degimo variklis, bakas neturi būti montuojamas transporto priemonės variklio kameroje.

Jis turi būti tinkamai apsaugotas nuo bet kokios korozijos.

3.   Turi būti imtasi priemonių išvengti transporto priemonei netinkamo kuro naudojimo arba vandenilio nuotėkio kuro papildymo metu ir užtikrinti, kad vandenilio laikymo sistema būtų nuimama laikantis saugos reikalavimų.

4.   Kuro papildymo jungtis ar talpykla turi būti apsaugota nuo neteisingo prijungimo ir purvo bei vandens. Kuro papildymo jungtis ar talpykla turi būti integruota su atbuliniu vožtuvu arba vožtuvu, atliekančiu tokią pat funkciją. Jeigu kuro papildymo jungtis įrengiama ne tiesiai ant bako, kuro papildymo vamzdis turi būti apsaugomas atbuliniu vožtuvu arba vožtuvu, atliekančiu tokią pat funkciją ir įmontuotu tiesiai ant bako arba jo viduje.

5.   Vandenilio bakas turi būti tvirtinamas ir montuojamas taip, kad bakui esant pilnam, saugos dalys galėtų absorbuoti tam tikros akceleracijos poveikį ir nesugesti.

6.   Vandenilio kuro tiekimo vamzdžiai turi būti apsaugoti automatiniu uždaromuoju vožtuvu, įrengtu tiesiai ant bako arba jo viduje. Sutrikus vandenilio sistemos veikimui ar atsiradus vandenilio nuotėkiui, vožtuvai turi užsidaryti. Kai varomoji sistema yra išjungta, kuro tiekimas iš bako į varomąją sistemą turi būti išjungtas ir likti išjungtas tol, kol sistema vėl bus pradėta eksploatuoti.

7.   Įvykus nelaimei, automatinis uždaromasis vožtuvas, įmontuotas tiesiai ant bako arba jo viduje, nutrauks dujų srautą iš bako.

8.   Vandenilio sistemos sudedamosios dalys, įskaitant visas apsaugines medžiagas, kurios įeina į tas sudedamąsias dalis, neturi išsikišti už transporto priemonės ar apsauginės struktūros. Tai netaikoma vandenilio sistemos sudedamajai daliai, kuri yra tinkamai apsaugota ir kurios jokia detalė nėra pritvirtinta jos apsauginės struktūros išorėje.

9.   Vandenilio sistema turi būti įrengta taip, kad ji būtų kuo geriau apsaugota nuo žalos, atsirandančios dėl judančių transporto priemonės sudedamųjų dalių, smūgių, skaldos arba dėl transporto priemonės pakrovimo ir iškrovimo arba krovinio perkėlimo.

10.   Vandenilio sistemos sudedamosios dalys neturi būti tvirtinamos netoli išmetamojo vamzdžio, vidaus degimo variklio ar kito šilumos šaltinio, nebent šios sudedamosios dalys yra tinkamai apsaugotos nuo šilumos.

11.   Keleiviui skirtos vietos vėdinimo ar šildymo sistema ir vietos, kuriose galimas vandenilio nuotėkis arba kaupimasis, turi būti įrengtos taip, kad vandenilis nepatektų į transporto priemonės vidų.

12.   Turi būti užtikrinama, kad slėgio ribotuvas ir jo vėdinimo sistema avarijos atveju veiktų kiek įmanoma ilgiau. Slėgio ribotuvo vėdinimo sistema turi būti tinkamai apsaugota nuo purvo ir vandens.

13.   Transporto priemonės keleiviui skirta vieta turi būti atskirta nuo vandenilio sistemos, kad būtų išvengta vandenilio kaupimosi. Turi būti užtikrinta, kad joks kuro nuotėkis iš bako ar jo sudedamųjų dalių nepatektų į keleiviui skirtą vietą transporto priemonėje.

14.   Vandenilio sistemos sudedamosios dalys, iš kurių vandenilis gali nutekėti į keleiviui ar bagažui skirtą vietą ar kitą nevėdinamą vietą, turi būti izoliuotos dujoms nepralaidžia danga arba kitu panašiu būdu, kaip nurodyta įgyvendinimo priemonėse.

15.   Vandenilio turintys elektra valdomi įtaisai turi būti izoliuoti tokiu būdu, kad srovė netekėtų per vandenilio turinčias dalis ir įtrūkimo atveju būtų išvengta elektros kibirkščių.

Metalinės vandenilio sistemos sudedamosios dalys turi būti sujungtos su transporto priemonės įžeminimo sistema.

16.   Transporto priemonę turi būti pažymėta tam tikromis žymomis arba kitomis atpažinimo priemonėmis, iš kurių gelbėjimo tarnybos supras, kad transporto priemonė varoma vandeniliu ir kad joje yra suskystinto vandenilio arba suslėgtų vandenilio dujų.


VII PRIEDAS

Direktyvos 2007/46/EB pakeitimai

Direktyva 2007/46/EB iš dalies keičiama taip:

1.   IV priedo I dalyje pridedama tokia nauja eilutė:

Punktas

Dalykas

Norminio akto nuoroda

Oficialiojo leidinio nuoroda

Taikymas

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„62

Vandenilio sistema

Reglamentas(EB) Nr. 79/2009

L 35, 2009 2 4, p. 32

X

X

X

X

X

X“

 

 

 

 

2.   IV priedo priedėlio I dalyje pridedama tokia nauja eilutė:

 

Dalykas

Norminio akto nuoroda

Oficialiojo leidinio nuoroda

M1

„62

Vandenilio sistema

Reglamentas (EB) Nr. 79/2009

L 35, 2009 2 4, p. 32

X“

3.   VI priedo priedėlio pridedama tokia nauja eilutė:

 

Dalykas

Norminio akto nuoroda (1)

Su pakeitimais, padarytais

Taikytina variantams

„62.

Vandenilio sistema

Reglamentas (EB) Nr. 79/2009“

 

 

4.   XI priedo 1 priedėlyje pridedama tokia nauja eilutė:

Punktas

Dalykas

Norminio akto nuoroda

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

„62

Vandenilio sistema

Reglamentas (EB) Nr. 79/2009

Q

G + Q

G + Q

G + Q“

5.   XI priedo 2 priedėlyje pridedama tokia nauja eilutė:

Punktas

Dalykas

Norminio akto nuoroda

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„62

Vandenilio sistema

Reglamentas (EB) Nr. 79/2009

A

A

A

A

A

A“

 

 

 

 

6.   XI priedo 3 priedėlyje pridedama tokia nauja eilutė:

Punktas

Dalykas

Norminio akto nuoroda

M1

„62

Vandenilio sistema

Reglamentas (EB) Nr. 79/2009

X“

7.   XI priedo 4 priedėlyje pridedama tokia nauja eilutė:

Punktas

Dalykas

Norminio akto nuoroda

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„62

Vandenilio sistema

Reglamentas (EB) Nr. 79/2009

Q

Q

Q

Q

Q“

 

 

 

 

8.   XI priedo 5 priedėlyje pridedama tokia nauja eilutė:

Punktas

Dalykas

Norminio akto nuoroda

N3 kategorijos savaeigis kranas

„62

Vandenilio sistema

Reglamentas (EB) Nr. 79/2009

X“


Top