EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1296

2008 m. gruodis 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1296/2008, nustatantis išsamias tarifinių kvotų taikymo kukurūzų bei sorgų importui į Ispaniją ir kukurūzų importui į Portugaliją taisykles (kodifikuota redakcija)

OJ L 340, 19.12.2008, p. 57–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 280 - 293

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; panaikino 32020R0760 . Latest consolidated version: 26/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1296/oj

19.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/57


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1296/2008

2008 m. gruodis 18 d.

nustatantis išsamias tarifinių kvotų taikymo kukurūzų bei sorgų importui į Ispaniją ir kukurūzų importui į Portugaliją taisykles

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 dėl bendro žemės ūkio rinkos organizavimo ir konkrečių tam tikriems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1), ypač į jo 144 straipsnio 1 dalį, kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

1995 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1839/95 nustatantis išsamias tarifinių kvotų taikymo kukurūzų bei sorgų importui į Ispaniją ir kukurūzų importui į Portugaliją taisykles (2) buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Pagal daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde sudarytas sutartis Bendrija įsipareigojo nuo 1995–1996 prekybos rinkoje metų nustatyti sumažintas 500 000 tonų kukurūzų importo į Portugaliją ir dviejų milijonų tonų kukurūzų bei 300 000 tonų sorgų importo į Ispaniją kvotas. Pagal importo į Ispaniją kvotą turi būti atimtas tam tikrų į Ispaniją importuojamų grūdų pakaitalų kiekis, proporcingas bendram importuojamam kiekiui. Pagal nustatytą kukurūzų importo į Portugaliją kvotą iš tikrųjų sumokėtas importo mokestis neturi būti didesnis kaip 50 eurų už toną.

(3)

Siekiant užtikrinti patikimą šių kvotų valdymą, reikia numatyti panašią Ispanijoje ir Poetugalijoje vykdomo kukurūzų arba sorgų importo įtraukimo į apskaitą tvarką.

(4)

Norint pasiekti šį tikslą ir užtikrinti, kad Komisija veiksmingai prižiūrėtų sistemą ir Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų vykdymą, reikia tiksliai apibrėžti šias į apskaitą įtrauktino importo kvotas numatyti, kad Ispanija ir Portugalija kiekvieną mėnesį praneštų Komisijai faktinį impotuotą aptariamų produktų kiekį ir nurodytų taikytą apskaitos tvarką.

(5)

Kukurūzų importui į Portugaliją ir kukurūzų ir sorgo importui į Ispaniją, taip pat atsižvelgiant į galimą produktų pakaitalų importą pagal tarifines kvotas nustatytas laikotarpis yra kalendorinių metų laikotarpis.

(6)

Į Portugaliją per tam tikrus metus importuotinas kukurūzų ir į Ispaniją importuotinas kukurūzų ir sorgo kiekis, sumažėjęs tiek, kiek per tuos pačius metus į Ispaniją buvo įvežta kai kurių grūdų pakaitalų, neleidžia nustatyti, kokį kukurūzų ir sorgo kiekį dar liko įvežti į Ispaniją minėtais metais. Taigi, laikotarpis, per kurį galima registruoti importą kiekvieniems metams, turi būti pratęsiamas, jeigu reikia, iki ateinančių metų gegužės mėnesio.

(7)

Bendrijos ūkio subjektai turi būti suinteresuoti užtikrinti, kad į Bendrijos rinką būtų tiekiamas pakankamas kiekis svarstomų produktų stabiliomis kainomis, siekiant išvengti nereikalingos per didelės rizikos ar netgi rinkos trikdymų dėl didelių kainų pokyčių. Komisija, atsižvelgdama į pokyčius tarptautinėse rinkose, tiekimo sąlygas Ispanijoje ir Portugalijoje bei Bendrijos tarptautinius įsipareigojimus, turėtų nuspręsti, ar reikia sumažinti 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų srityje) (4) nustatytus taikomus importo muitus, siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai panaudotos svarstomų produktų importo kvotos.

(8)

Siekiant užtikrinti, kad tos kvotos būtų taikomos, reikia priimti nuostatas dėl tiesioginio pirkimo pasaulinėje rinkoje arba taikyti importo mokesčio sumažinimo sistemą, įdiegtą Reglamentu (EB) Nr. 1249/96.

(9)

Privalumai, numatyti Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1528/2007 (5) nustatytomis priemonėmis, taikomi importuojant į Bendriją sorgus ir kukurūzus iš tam tikrų valstybių, prioklausančių Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno regiono valstybių (AKR) grupei, ir šiuo reglamentu, gali sutrikdyti Ispanijos ar Portugalijos grūdų rinką. Šiuos sunkumus galima įveikti nustačius specialaus mokesčio už kukurūzus ir sorgus, importuojamus laikantis šio reglamento nuostatų, sumažinimą.

(10)

Tam, kad pasaulinėje rinkoje būtų perkama geriausiomis sąlygomis, ypač už žemiausią pirkimo ir vežimo kainą, reikėtų organizuoti kvietimą dalyvauti konkurse dėl tiekimo ir pristatymo į atitinkamos mokėjimo agentūros ar intervencinės agentūros nurodytą sandėlį. Reikia priimti nuostatą, kad paraiškos būtų teikiamos dėl atskirų partijų, atitinkančių tam tikrose atitinkamos valstybės narės srityse esančių sandėlių talpą, nurodytą pranešime dėl kvietimo dalyvauti konkurse.

(11)

Turi būti priimtos išsamios kvietimo dalyvauti konkurse taisyklės dėl importo mokesčio sumažinimo ir tiesioginio pirkimo pasaulinėje rinkoje, apibrėžtos paraiškų teikimo ir užstato, garantuojančio konkurso laimėtojo įsipareigojimų vykdymą, pateikimo ir grąžinimo sąlygos.

(12)

Siekiant patikimai ekonomiškai ir finansiškai valdyti aptariamas pirkimo operacijas ir ypač išvengti neproporcingo bei pernelyg didelio pavojaus operatoriams, atsižvelgiant į galimas numatyti kainas Ispanijos ir Portugalijos rinkose, reikia priimti nuostatą dėl grūdų, neatitinkančių kvietimo dalyvauti konkurse sąlygose nustatytų kokybės reikalavimų, importo į rinką taikant sumažintą mokestį. Tokiu atveju mokestis negali būti sumažintas daugiau kaip iki paskutinės tam sumažinimui nustatytos sumos.

(13)

Šiuo reglamentu vadovaujantis, reikia priimti nuostatą dėl operacijų, vykdomų pagal 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo (6).

(14)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendros žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

1.   Importo iš trečiųjų šalių laisvai apyvartai Ispanijoje skirtos kvotos, sudarančios daugiausiai 2 mln. tonų kukurūzų ir 300 000 tonų sorgo kasmet, skiriamos kiekvienų metų sausio 1 d. Importas pagal šias kvotas turi vykti taip, kaip numatyta šiame reglamente.

2.   Kiekvieną metų sausio 1 d. pradedama naudoti į laisvą apyvartą pateikiama 0,5 mln. tonų neviršijanti kukurūzų importo į Portugaliją kvota. Pagal šią tarifinę kvotą importuojama laikantis šiame reglamente nustatytų sąlygų.

3.   Atsiradus techninių sunkumų, kuriuos tinkamai nurodys Komisija, Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka galima pratęsti importo laikotarpį ilgiau nustatytos ribos.

4.   Komisijos reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje numatytas titnaginių kukurūzų importo muito mokesčio sumažinimas netaikomas importuojant pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatytas kvotas.

2 straipsnis

1.   1 straipsnio 1 dalyje minimas importo į Ispaniją kiekis kasmet mažinamas proporcingai per minimus metus iš trečiųjų šalių importuotam į Ispaniją kukurūzų krakmolo gamybos liekanų (KN kodai 2303 10 19 ir 2309 90 20) kiekiui, žlaugtų ir kitų alaus arba alkoholinių gėrimų gamybos atliekų (KN kodas 2303 30 00) kiekiui ir citrusinių vaisių minkštimo liekanų (KN kodas ex 2308 00 40 ) kiekiui.

2.   Komisija į apskaitą įtraukia pagal 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas kvotas:

a)

per kiekvienus kalendorinius metus ir, prireikus, iki kitų metų balandžio mėnesio pabaigos į Ispaniją importuotų kukurūzų (KN kodas 1005 90 00) bei sorgų (KN kodas 1007 00 90) ir į Portugaliją importuotų kukurūzų (KN kodas 1005 90 00) kiekį;

b)

per kiekvienus kalendorinius metus į Ispaniją importuotų kukurūzų krakmolo gamybos liekanų, žliaugtų ir kitų alaus arba alkoholinių gėrimų gamybos atliekų, taip pat citrusinių vaisių minkštinimo liekanų, nurodytų šio straispnio 1 dalyje, kiekį;

Jei kiekis įtraukiamas į po ataskaitinių kalendorinių metų einanačių mėnesių apskaitą, kaip numatyta pirmos pastraipos a punkte, tuomet tas kiekis nebegali būti įtraukiamas į kitų kalendorinių metų apskaitą.

3.   2 dalyje numatyto įtraukimo į apskaitą tikslu, į apskaitą neįtraukiamas kukurūzų importas į Ispaniją ir Portugaliją, vykdomas taikant šiuos teisės aktus:

a)

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2000 (7);

b)

Tarybos ir Komisijos sprendimą 2005/40/EB, Euroatomas (8);

c)

Tarybos sprendimą 2006/580/EB (9);

d)

Komisijos reglamentą (EB) Nr. 969/2006 (10).

3 straipsnis

Ispanijos ir Portugalijos kompetetingos institucijos ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 15 d. elektroniniu būdu praneša Komisijai apie 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų kiekį, importuotą per antrąjį mėnesį prieš tą 15 d., remdamosi I priede nurodytu pavyzdžiu.

4 straipsnis

1.   1 straipsnio 1 dalyje nurodytas kviečių ir sorgų kiekis turi būti skirtas perdirbti arba suvartoti Ispanijoje.

2.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytas kviečių kiekis turi būti skirtas perdirbti arba suvartoti Portugalijoje.

5 straipsnis

Importuojant pagal 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas kvotas ir laikantis tose dalyse numatytų dydžių, į Ispaniją ir Portugaliją importuojama taikant 6 straipsnyje numatytą importo muito sumažinimo sistemą arba tiesiogiai perkant pasaulinėje rinkoje.

II   SKYRIUS

IMPORTAVIMAS MOKANT SUMAŽINTĄ IMPORTO MOKESTĮ

6 straipsnis

1.   Nepažeidžiant 15 straipsnio, importuojant kukurūzus ir sorgus į Ispaniją ir kukurūzus į Portugaliją ir neviršijant 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyto kiekio, taikomas Reglamentu (EB) Nr. 1249/96 nustatyto importo muito mažinimas.

2.   Komisija, atsižvelgdama į egzistuojančias rinkos sąlygas, nusprendžia, ar taikyti 1 dalyje numatytą sumažinimą siekiant užtikrinti, kad importo kvotos būtų visiškai panaudotos.

3.   Jeigu Komisija nusprendžia taikyti 1 dalyje nurodytą sumažinimą, mažinimo dydis nustatomas fiksuotai arba konkurso tvarka. Jis turi būti toks, kad Ispanijos ir Portugalijos rinkos nebūtų sutrikdytos dėl importo į šias šalis ir būtų importuojamas tik 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas kiekis.

4.   Fiksuoto sumažinimo dydis arba, jei sumažinimas nustatomas 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta konkurso tvarka, sumažinimo pagal šią procedūrą dydis nustatomas Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Importui į Portugaliją taikomo sumažinimo, paminėto 3 dalyje, dydis turi būti toks, kad mokamas mokestis nebūtų didesnis kaip 50 eurų už toną.

Kukurūzų ir (arba) sorgų importo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1528/2007 mokestis gali būti įvairiai sumažintas.

5.   1 dalyje numatytas importo mokesčio sumažinimas taikomas į Ispaniją importuojamiems kukurūzams, žymimiems KN kodu 1005 90 00, ir sorgams, žymimiems KN kodu 1007 00 90, ir į Portugaliją importuojamiems kukurūzams, žymimiems KN kodu 1005 90 00, kurie importuojami pagal Ispanijos ir Portugalijos kompetentingų valdžios institucijų išduotas licencijas ir pritarus Komisijai. Licencijos galioja tik jas išdavusiose valstybėse narėse.

7 straipsnis

1.   Importo muito mokesčiui mažinti gali būti rengiamas konkursas. Tokiais atvejais suinteresuotos šalys atsako į kvietimą dalyvauti konkurse, arba pateikdamos raštišką pasiūlymą nurodytai kompetentingai institucijai mainais į patvirtinimą apie gavimą, arba persiųsdamos pastarajai šį pasiūlymą registruotu laišku, teleksu, faksu ar telegrama.

2.   Paraiškose turi būti nurodyta:

a)

kvietimo dalyvauti konkurse žymuo;

b)

pareiškėjo pavadinimas ir tikslus adresas, telekso arba telefakso numeris;

c)

norimo importuoti produkto pavadinimas ir kiekis;

d)

siūlomo importo mokesčio sumažinimo suma eurais už toną;

e)

norimų importuoti grūdų kilmės šalis.

3.   Su paraiškomis turi būti pateikta:

a)

įrodymas, kad pareiškėjas sumokėjo 20 eurų už toną dydžio užstatą,

b)

pareiškėjo įsipareigojimas raštu, kad per dvi dienas nuo pranešimo apie konkurso laimėjimą gavimo jis pateiks atitinkamai kompetentingai institucijai paraišką gauti priskirto kiekio importo licenciją ir kad jis importuos iš konkurso paraiškoje nurodytos kilmės šalies.

4.   Paraiškose galima nurodyti tik vieną kilmės šalį; jose negalima nurodyti didesnio už didžiausią galimą kiekvienam laikotarpiui kiekį.

5.   Paraiškos, kurios pateikiamos nesilaikant 1– 4 dalių reikalavimų arba kuriose nurodytos skirtingos nei kvietime dalyvauti konkurse nurodytos sąlygos, nėra svarstomos.

6.   Paraiškų atsiimti negalima.

7.   Kompetentinga institucija ne vėliau kaip po dviejų valandų nuo galutinio paraiškų pateikimo termino, nurodyto kvietime dalyvauti konkurse, turi perduoti paraiškas Komisijai. Paraiškos turi būti pateiktos II priede nurodyta forma.

Jei paraiškų nepateikta, atitinkama valstybė informuoja Komisiją per tą patį laiką.

8 straipsnis

1.   Komisija Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, atsižvelgdama į paraiškas, pateiktas ir persiųstas pagal importo mokesčio sumažinimo procedūrą, nusprendžia:

a)

nustatyti didžiausią importo mokesčio sumažinimą;

b)

konkurso nevykdyti.

Kai nusprendžiama nustatyti didžiausią importo mokesčio sumažinimo dydį, priimamos visos paraiškos, kuriose nurodyta ne didesnė už didžiausią importo mokesčio sumažinimą suma. Tačiau jei, konkurso tvarka nustačius didžiausią importo mokesčio sumažinimo dydį, tam tikrą savaitę paraiškos, kuriose nurodytas bendras kiekis viršytų likusį leistiną importuoti kiekį, būtų priimtinos, pareiškėjui, pateikusiam paraišką, kurioje būtų nurodytas didžiausias siūlomas sumažinimo dydis, skiriamas kiekis, lygus kitose priimtinose paraiškose nurodytų kiekių sumos ir galimo skirti kiekio skirtumui. Kai nustatytas didžiausias sumažinimo dydis atitinka keletą paraiškų, priskiriamas kiekis dalijamas tarp pareiškėjų proporcingai pagal jų prašytus kiekius.

2.   Kai tik pagal 1 dalies nuostatas Komisija priima sprendimą, kompetentingos Ispanijos ir Portugalijos institucijos raštu iškart informuoja visus pareiškėjus apie sprendimus dėl jų paraiškų.

9 straipsnis

1.   Paraiškos gauti licenciją teikiamos spausdintose ir (arba) ranka užpildytose formose, atitinkančiose Komisijos reglamento (EB) Nr. 376/2008 (11) 17 straipsnyje pateiktą pavyzdį. Kai Komisija nustato fiksuotą sumažinimo dydį, paraiškos teikiamos pirmąsias dvi kiekvienos savaitės darbo dienas. Kai mokesčio sumažinimo dydis nustatomas konkurso tvarka, paraiškos dėl skiriamo kiekio teikiamos per dvi dienas nuo pranešimo apie konkurso laimėjimą, kuriame nurodytas paraiškoje siūlytas sumažinimo dydis, gavimo.

2.   Paraiškų gauti licencijas ir licencijų 24 punkte įrašomas vienas iš III priede nurodytų įrašų.

3.   Kai taikomas fiksuotas sumažinimo dydis, paraiškos licencijai gauti svarstomos tik tuomet, kai pateikiamas įrodymas, kad atitinkamos kompetentingos institucijos naudai sumokėtas 20 eurų už toną dydžio užstatas.

10 straipsnis

1.   Kartu su paraiškomis gauti licenciją pareiškėjai pateikia įsipareigojimą raštu ne vėliau kaip licencijos išdavimo dieną sumokėti tęsybų užstatą, kurio dydis lygus suteiktam fiksuotajam mokesčio sumažinimo dydžiui arba paraiškoje pasiūlytam sumažinimo dydžiui.

2.   Komisijos reglamento (EB) Nr. 1342/2003 (12) 12 straipsnio a punkte numatytas užstatas galioja pagal šį reglamentą išduodamoms importo licencijoms.

3.   Komisijai nustačius fiksuotą sumažinimo dydį, to sumažinimo ir importo mokesčio dydis yra toks, koks galioja tą dieną, kai muitinės tarnyba patvirtino atidavimo į laisvą apyvartą pažymėjimą.

4.   Kai sumažinimo dydis nustatomas konkurso tvarka, jis yra toks, koks galioja tą dieną, kai muitinės tarnyba patvirtino atidavimo į laisvą apyvartą pažymėjimą. Be to, suteiktojo sumažinimo dydis turi būti nurodytas licencijos 24 punkte.

Tačiau jei importuojama pasibaigus mėnesiui, kurį buvo išduota importo licencija, jei tas mėnuo yra nuo spalio iki gegužės imtinai, sumažinimo suma padidinama suma, kuri lygi 55 % padidintos intervencinės kainos, galiojusios licencijos išdavimo mėnesį, ir tiek pat padidintos kainos, galiojusios išleidimo į laisvą apyvartą pažymėjimo patvirtinimo mėnesį, skirtumui. Jei licencijos išduotos iki spalio 1 d., o naudojamos vėliau, sumažinimo suma sumažinama tokiu pat būdu apskaičiuotu dydžiu.

5.   Paraiškos galioja tik tuomet, jei:

a)

jose nurodytas kiekis nėra didesnis už didžiausią galimą kiekį kiekvienam paraiškų pateikimo laikotarpiui;

b)

kartu su jomis pateikiami įrodymai, kad pareiškėjas užsiima ir tarptautinės prekybos grūdais verslo veikla importuojančioje valstybėje narėje. Šio straipsnio reikalavimas laikomas įvykdytu, jei kompetentingai institucijai pateikiama pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo atitinkamoje valstybėje narėje pažymėjimo kopija arba atitinkamos valstybės narės išduoto muito mokesčių sumokėjimo pažymėjimo kopija arba faktūra pareiškėjo vardu, susijusi su prekyba Bendrijoje, patvirtinanti bet kuriuo metu per pastaruosius trejus metus atliktą operaciją.

6.   Importuojančios valstybės narės muitinės tarnybos pagal Komisijos direktyvos 76/371/EEB (13) priedą iš kiekvienos importuotos siuntos paima pavyzdinius mėginius, siekdamos nustatyti stikliškų grūdų dalį pagal Reglamento (EB) Nr. 1249/96 6 straipsnio 2 dalyje nurodytus metodus ir kriterijus.

11 straipsnis

1.   Komisijai nustačius fiksuotą sumažinimo dydį, licencijos turimam kiekiui išduodamos ne vėliau kaip pirmąjį penktadienį po paskutinės paraiškų pateikimo dienos, nurodytos 9 straipsnio 1 dalyje. Jei tas penktadienis yra ne darbo diena, licencijos išduodamos pirmą darbo dieną po jo.

Jei savaitei pateiktose paraiškose nurodytas kiekis, viršijantis likusį leistiną importuoti į Ispaniją kukurūzų ir sorgų kiekį bei leistiną importuoti į Portugaliją kukurūzų kiekį, licencijos išduodamos proporcingai sumažintam paraiškose nurodytam kiekiui.

2.   Kai mokesčio sumažinimo dydis nustatomas konkurso tvarka, jei pareiškėjas pateikė paraišką gauti importo licenciją, kaip nurodyta 7 straipsnio 3 dalies b punkte, iki nustatyto termino, licencijos skirtam kiekiui išduodamos ne vėliau kaip trečią darbo dieną po galutinės paraiškų licencijai gauti pateikimo datos, kaip nurodyta 9 straipsnio 1 dalyje.

3.   Kompetentinga institucija praneša Komisijai kiekį, kuriam buvo išduotos licencijos, ne vėliau kaip kitos savaitės trečią darbo dieną.

4.   Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 376/2008 22 straipsnio 1 dalies, importo licencijų galiojimo laikotarpio pradžia laikoma konkurso paraiškų arba paraiškų gauti licenciją pateikimo termino pabaigos data.

12 straipsnis

1.   Licencijos galiojimo laikotarpis yra:

a)

jei Komisija nustato fiksuotą sumažinimo dydį – Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnyje nurodytas laikotarpis;

b)

jei mokesčio sumažinimo dydis nustatomas konkurso tvarka — kvietimą dalyvauti konkurse paskelbiančiame Reglamente nurodytas laikotarpis.

2.   Importo licencijos 8 punkte kryžiuku reikia pažymėti langelį ties žodžiu «taip». Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 376/2008 7 straipsnio 4 dalies, į laisvą apyvartą pateikiamas kiekis neturi viršyti importo licencijos 17 ir 18 punktuose nurodyto kiekio, bet gali būti ne daugiau kaip 5 % už jį mažesnis. Licencijos 19 punkte reikia įrašyti skaitmenį «0».

3.   Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 376/2008 8 straipsnio, pagal šio reglamento nuostatas išduotų licencijų suteikiamos teisės negali būti perduodamos.

13 straipsnis

1.   Nepažeidžiant 14 straipsnyje numatytų priežiūros priemonių, 7 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytas užstatas grąžinamas taip:

a)

nedelsiant, jei paraiška atmetama,

b)

jei paraiška dalyvauti konkurse priimta – išdavus importo licenciją. Neįvykdžius 7 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyto įsipareigojimo užstatas nebegrąžinamas.

2.   Nepažeidžiant 14 straipsnyje numatytų priežiūros priemonių, 9 straipsnio 3 dalyje nurodytas užstatas grąžinamas taip:

a)

užstato dalis, atitinkanti kiekį, kuriam licencija nebuvo išduota, — nedelsiant,

b)

užstato dalis, atitinkanti kiekį, kuriam licencija buvo išduota, — išdavus importo licenciją.

3.   Nepaisant stebėjimo priemonių, kurių imamasi pagal 14 straipsnį, 10 straipsnio 1 dalyje minimas užstatas grąžinamas, kai konkurso dalyvis pateikia įrodymą, kad:

a)

importuoti kukurūzai, kuriuose stikliškų grūdų dalis pasak tyrimų, atliktų pagal 10 straipsnio 6 dalyje nurodytas nuostatas, sudaro daugiau nei 60 %, buvo perdirbti išleidimo į laisvą apyvartą valstybėje narėje į kitus produktus, kurie nepriskiriami KN kodams 1904 10 10, 1103 13 arba 1104 23. Minėto įrodymo pateikimo forma — kontrolinis egzempliorius T5, kurį prieš išgabenant prekes perdirbimui pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (14) nuostatus išduoda muitinės formalumus tvarkanti tarnyba;

b)

importuoti kukurūzai, kuriuose stikliškų grūdų dalis pasak tyrimų, atliktų pagal 10 straipsnio 6 dalyje nurodytas nuostatas, sudaro 60 % ar mažiau, ir importuotas sorgas buvo perdirbti ar panaudoti išleidimo į laisvą apyvartą valstybėje narėje Minėto įrodymo pateikimo forma — pardavimo perdirbėjui ar vartotojui sąskaita, kai pastarojo buveinė yra išleidimo į laisvą apyvartą valstybėje narėje;

c)

minėtas produktas negalėjo būti importuotas, perdirbtas ar panaudotas dėl force majeure;

d)

importuotas produktas tapo apskritai netinkamas naudoti.

Užstato dalis, atitinkanti kiekį, dėl kurio pirmiau minėtas įrodymas nebuvo pateiktas per 18 mėnesių nuo pateikimo į laisvą apyvartą deklaracijos patvirtinimo, negrąžinama, užskaitant ją kaip mokestį.

Pagal šio straipsnio nuostatas importuotas produktas laikomas perdirbtu ar suvartotu, jei yra perdirbta ar suvartota 95 % į laisvą apyvartą pateikto kiekio.

4.   Užstatams galioja Reglamento (EB) Nr. 376/2008 34 straipsnio nuostatos, išskyrus to straipsnio 4 dalyje nurodytą dviejų mėnesių terminą.

14 straipsnis

1.   Sumokėjus sumažintą mokestį į laisvą apyvartą pateikti kukurūzai ir sorgai yra stebimi muitinės arba administraciškai kontroliuojami lygiaverčiu būdu iki yra suvartojami arba perdirbami.

2.   Prireikus atitinkamos valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad būtų vykdoma 1 dalyje nurodyta priežiūra. Tokiomis priemonėmis reikalaujama, kad importuotojai leistų atlikti visus patikrinimus, kuriuos kompetentingos institucijos laiko esant reikalingais, ir tvarkyti specialią apskaitą, kad institucijos galėtų atlikti tokius patikrinius.

3.   Atitinkamos valstybės narės nedelsdamos informuoja Komisiją apie priemones, priimtas laikantis 2 dalies nuostatų.

III   SKYRIUS

TIESIOGINIS PIRKIMAS PASAULINĖJE RINKOJE

15 straipsnis

1.   Norint importuoti pagal 1 straipsnio nuostatas, Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka gali būti nuspręsta, kad Ispanijos ar Portugalijos mokėjimo agentūra ar intervencinė agentūra (toliau abi vadinamos intervencine agentūra) įsigyja pasaulinėje rinkoje nustatytą kukurūzų ir (arba) sorgų kiekį ir įveža jį į atitinkamą valstybę narę laikydamasi atidavimo į muitinės sandėlį tvarkos, nustatytos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (15) 98-113 straipsniuose ir Reglamento (EEB) Nr. 2454/93, nustatančio minėtos tvarkos taikymo taisykles, nuostatose.

2.   Pagal 1 dalies nuostatas įsigytas kiekis parduodamas atitinkamos valstybės narės vidaus rinkoje Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, tokiomis sąlygomis, kad rinka nebūtų sutrikdyta, ir laikantis šio reglamento 14 straipsnio.

Kai prekės parduodamos vidaus rinkoje, mokėdamas už prekes pirkėjas sumoka atitinkamos valstybės narės intervencinei agentūrai 15 eurų už toną dydžio užstatą. Užstatas grąžinamas pateikus 13 straipsnio 3 dalyje nurodytą įrodymą. Užstatas grąžinamas laikantis 13 straipsnio 3 dalies antros ir trečios pastraipų bei 13 straipsnio 4 dalies nuostatų.

3.   Kai prekės pateikiamos į laisvą apyvartą, mokamas importo mokestis, kurio dydis lygus mokesčių, nustatytų pagal Reglamento (EB) Nr. 1249/96 nuostatas atitinkamiems grūdams tą mėnesį, kuris buvo prieš pateikimo į laisvą apyvartą deklaracijos patvirtinimo datą, vidurkio ir 55 % to paties mėnesio intervencinės kainos skirtumui.

Į laisvą apyvartą pateikia atitinkamos valstybės narės intervencinė agentūra.

Kai prekių pirkėjai moka intervencinei agentūrai, pardavimo kainos ir pirmoje pastraipoje nurodyto mokesčio skirtumas turi atitikti surinktą sumą, nurodytą Komisijos reglamento (EB) Nr. 884/2006 5 straipsnio 2 dalies f punkte (16).

4.   1 dalyje numatyta pirkimo operacija laikoma intervencija, kuria siekiama stabilizuoti žemės ūkio rinkas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 3 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatų.

5.   Intervencinės agentūros 1 dalyje nurodytų pirkimų išlaidas iškart padengia Bendrija ir jos laikomos Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytomis intervencinėmis priemonėmis. Atitinkamos valstybės narės intervencinė agentūra Reglamento (EB) Nr. 884/2006 5 straipsnyje nurodytoje apskaitoje įregistruoja, kad prekes pirko už «nulinę» kainą.

16 straipsnis

1.   Ispanijos arba Portugalijos intervencinė agentūra perka produktus pasaulinėje rinkoje konkurso tvarka pasirašiusi tiekimo sutartį. Tiekimą sudaro produkto pirkimas pasaulinėje rinkoje ir pristatymas neiškraunant į pirmiau minėtos intervencinės agentūros nurodytą sandėlį, kur jos padedamos laikantis atidavimo į muitinės sandėlį tvarkos, nustatytos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 98–113 straipsniuose.

15 straipsnio 1 dalyje nurodytame sprendime pirkti pasaulinėje rinkoje nurodomas norimų importuoti grūdų kiekis ir kokybė, konkurso pradžios bei pabaigos datos ir galutinė prekių pristatymo data.

2.   C serijos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbiamas IV priede nurodytos formos pranešimas apie kvietimą dalyvauti konkurse. Kvietimas gali būti susijęs su viena ar daugiau partijų. «Partija» – tai kvietime nurodytas kiekis, kurį reikia pristatyti.

3.   Prireikus atitinkamos valstybės narės intervencinė agentūra imasi papildomų priemonių pirkimo operacijoms pasaulinėje rinkoje vykdyti.

Intervencinė agentūra nedelsdama praneša apie tokias priemones Komisijai ir informuoja apie jas operatorius.

17 straipsnis

1.   Suinteresuotos šalys atsako į kvietimą dalyvauti konkurse: pateikia paraišką raštu ir iš kvietime dalyvauti konkurse nurodytos intervencinės agentūros gauna jos priėmimo patvirtinimą arba nusiunčia paraišką registruotuoju laišku, teleksu, telefaksu ar telegrama.

Intervencinė agentūra turi gauti paraiškas iki kvietime dalyvauti konkurse nurodytos paraiškų teikimo paskutinės dienos 12 valandos (Briuselio laiku).

2.   Paraiškos turi būti teikiamos tik visoms partijoms. Jose turi būti nurodyta:

a)

kvietimo dalyvauti konkurse žymuo;

b)

pareiškėjo pavadinimas ir tikslus adresas, telekso arba telefakso numeris;

c)

informacija apie atitinkamą partiją;

d)

pareiškėjo siūloma kaina eurais už toną produkto;

e)

norimų importuoti grūdų kilmės šalis;

f)

paraišką atitinkanti cif kaina eurais už toną produkto.

3.   Su paraiškomis turi būti pateiktas įrodymas, kad iki pasibaigiant paraiškų teikimo galutiniam terminui yra sumokėtas 18 straipsnio 1 dalyje nurodytas užstatas.

4.   Paraiškos, kurios pateikiamos nesilaikant šio straipsnio reikalavimų arba kuriose nurodytos skirtingos nei kvietime dalyvauti konkurse nurodytos sąlygos, nėra svarstomos.

5.   Paraiškų atsiimti negalima.

18 straipsnis

1.   Pateiktos paraiškos svarstomos tik tuomet, kai pateikiami įrodymai, kad yra sumokėtas 20 eurų už toną dydžio užstatas.

2.   Užstatai sumokami pagal kvietime dalyvauti konkurse atitinkamos valstybės narės nustatytus kriterijus, kaip nurodyta 16 straipsnio 2 dalyje, laikantis Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2220/85 (17).

3.   Užstatai nedelsiant grąžinami tokiais atvejais:

a)

jei paraiška atmetama;

b)

jei pareiškėjas pateikia įrodymą, kad tiekimo sutartis pagal priimtą paraišką įvykdyta laikantis 16 straipsnio reikalavimų;

c)

jei pareiškėjas pateikia įrodymą, kad prekių nebuvo įmanoma importuoti dėl force majeure aplinkybių.

19 straipsnis

Paraiškų vokai turi būti viešai atplėšti ir paraiškos turi būti viešai perskaitytos. Intervencinė agentūra turi tai padaryti iškart pasibaigus paraiškų teikimo terminui.

20 straipsnis

1.   Nepažeidžiant 2 ir 3 dalies nuostatų, apie sprendimą pasirašyti sutartį su palankiausią pasiūlymą pateikusiu pareiškėju raštu pranešama visiems pareiškėjams ne vėliau kaip antrą darbo dieną po dienos, kurią paraiškų vokai atplėšiami ir jos perskaitomos.

2.   Jei tinkamiausiu pripažintą pasiūlymą pateikė daugiau kaip vienas pareiškėjas, intervencinė agentūra pareiškėją išrenka burtų keliu.

3.   Jei pateiktos paraiškos neatitinka paprastai rinkose nusistovėjusių sąlygų, intervencinė agentūra gali nuspręsti nerinkti konkurso laimėtojo. Per vieną savaitę paskelbiamas naujas kvietimas dalyvauti konkurse iki visos partijos bus paskirstytos.

21 straipsnis

1.   Pristačius prekes, intervencinė agentūra patikrina jų kiekį ir kokybę.

Atsižvelgiant į pranešime apie kvietimą dalyvauti konkurse numatytą kainos sumažinimą, jei prekių kokybė yra prastesnė už nustatytąją, jos yra atmetamos. Tačiau prekes galima importuoti mokant mažesnį mokestį, jei taikomas fiksuotas sumažinimas laikantis II skyriaus nuostatų.

2.   Jei, kaip aprašyta 1 dalyje, prekės nepriimamos, 18 straipsnyje nurodytas užstatas negrąžinamas ir gali būti taikomos bet kokios kitos finansinės sankcijos už tiekimo sutarties pažeidimą.

IV   SKYRIUS

GALUTINĖS NUOSTATOS

22 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1839/95 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą, ir skaitomos pagal VI priede pateiktą atitikmenų lentelę.

23 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 177, 1995 7 28, p. 4.

(3)  Žr. V priedą.

(4)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125.

(5)  OL L 348, 2007 12 31, p. 1.

(6)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(7)  OL L 240, 2000 9 23, p. 1.

(8)  OL L 26, 2005 1 28, p. 1.

(9)  OL L 239, 2006 9 1, p. 1.

(10)  OL L 176, 2006 6 30, p. 44.

(11)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.

(12)  OL L 189, 2003 7 29, p. 12.

(13)  OL L 102, 1976 4 15, p. 1.

(14)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(15)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(16)  OL L 171, 2006 6 23, p. 35.

(17)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5.


I PRIEDAS

Kukurūzų (kodas KN 1005 90 00), sorgų (kodas KN 1007 00 90) ir pakaitalų produktų (kodas KN 2303 10 19, 2303 20 00, 2309 90 20 ir ex 2308 00 40) importas

(forma siunčiama adresu agri-c1@ec.europa.eu)

 

Išleidimas į laisvą apyvartą per (metai ir mėnuo)

 

Valstybė narė: (Valstybė ir nacionalinė kompetentinga institucija)


Reglamentas

KN kodas

Kilmės šalis

Kiekis

(tonomis)

Taikomi muitinės teisės aktai

 

 

 

 

 


II PRIEDAS

Importo iš trečiųjų šalių mokesčių sumažinimo savaitinis konkursas

(Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

Paskutinė paraiškų pateikimo diena (data, laikas)

1

2

3

4

5

Pareiškėjo nuorodinis numeris

Kiekis

(tonomis)

Bendras kiekis

(tonomis)

Importo mokesčio sumažinimo dydis

Grūdų kilmė

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

it t. t.

 

 

 

 


III PRIEDAS

9 straipsnio 2 dalyje nurodyti įrašai

:

bulgarų kalba

:

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания (Регламент (ЕО) № 1296/2008)

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия (Регламент (ЕО) № 1296/2008)

:

ispanų kalba

:

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1296/2008]

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1296/2008]

:

čekų kalba

:

Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)

Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)

:

danų kalba

:

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1296/2008)

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1296/2008)

:

vokiečių kalba

:

Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)

Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)

:

estų kalba

:

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1296/2008)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1296/2008)

:

graikų kalba

:

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]

:

anglų kalba

:

Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1296/2008)

Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1296/2008)

:

prancūzų kalba

:

Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1296/2008]

Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1296/2008]

:

italų kalba

:

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1296/2008]

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1296/2008]

:

latvių kalba

:

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā (Regula (EK) Nr. 1296/2008)

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē (Regula (EK) Nr. 1296/2008)

:

lietuvių kalba

:

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

:

vengrų kalba

:

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1296/2008/EK rendelet)

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1296/2008/EK rendelet)

:

maltiečių kalba

:

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja (Regolament (KE) Nru 1296/2008)

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall (Regolament (KE) Nru 1296/2008)

:

olandų kalba

:

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1296/2008)

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1296/2008)

:

lenkų kalba

:

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)

:

portugalų kalba

:

Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]

Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]

:

rumunų kalba

:

Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]

Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]

:

slovakų kalba

:

Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

:

slovėnų kalba

:

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1296/2008)

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1296/2008)

:

suomių kalba

:

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)

:

švedų kalba

:

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1296/2008)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1296/2008)


IV PRIEDAS

PRANEŠIMO APIE KVIETIMĄ DALYVAUTI KONKURSE PAVYZDYS

Intervencinės agentūros kvietimas dalyvauti konkurse dėl tonų pirkimo pasaulinėje rinkoje

(Reglamento (EB) Nr. 1296/2008 16 straipsnio 2 dalis)

1.

Perkamas produktas: …

2.

Bendras kiekis: …

3.

Partijai skirtų sandėlių sąrašas: …

4.

Prekių savybės (reikiamas kiekis, mažiausias kiekis, kainos sumažinimas): …

5.

Pakuotė (be įpakavimo): …

6.

Pristatymo laikotarpis: …

7.

Paskutinė paraiškų pateikimo diena: …


V PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1839/95

(OL L 177, 1995 7 28, p. 4)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1963/95

(OL L 189, 1995 8 10, p. 22)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2235/2000

(OL L 256, 2000 10 10, p. 13)

tik 1 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 777/2004

(OL L 123, 2004 4 27, p. 50)

tik 4 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1558/2005

(OL L 249, 2005 9 24, p. 6)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1996/2006

(OL L 398, 2006 12 30, p. 1)

tik 6 straipsnis ir V priedas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 583/2007

(OL L 138, 2007 5 30, p. 7)

 


VI PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr.1839/95

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 ir 2 dalys

1 straipsnio 1 ir 2 dalys

1 straipsnio 2a dalis

1 straipsnio 3 ir 4 dalys

1 straipsnio 3 ir 4 dalys

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė ir a punkto įvadinė frazė

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto i papunktis

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

2 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 3 dalis

2a straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1a dalis

6 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 3 dalies pirma, antra, trečia pastraipos

6 straipsnio 4 dalies pirma, antra, trečia pastraipos

5 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

5 straipsnio 4 dalis

6 straipsnio 5 dalis

6 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 2 dalies įvadiniai žodžiai

7 straipsnio 2 dalies įvadiniai žodžiai

6 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

7 straipsnio 2 dalies a punktas

6 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

7 straipsnio 2 dalies b punktas

6 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

7 straipsnio 2 dalies c punktas

6 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka

7 straipsnio 2 dalies d punktas

6 straipsnio 2 dalies penkta įtrauka

7 straipsnio 2 dalies e punktas

6 straipsnio 3–7 dalys

7 straipsnio 3–7 dalys

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

7 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 2 dalis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnio 1– dalys

10 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalys

9 straipsnio 5 dalies įvadinė frazė

10 straipsnio 5 dalies įvadinė frazė

9 straipsnio 5 dalies pirma įtrauka

10 straipsnio 5 dalies a punktas

9 straipsnio 5 dalies antra įtrauka

10 straipsnio 5 dalies b punktas

9 straipsnio 6 dalis

10 straipsnio 6 dalis

10 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnio 1 dalies įžanginė frazė

12 straipsnio 1 dalies įžanginė frazė

11 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

12 straipsnio 1 dalies a punktas

11 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

12 straipsnio 1 dalies b punktas

11 straipsnio 2 ir 3 dalys

12 straipsnio 2 ir 3 dalys

12 straipsnio 1 ir 2 dalys

13 straipsnio 1 ir 2 dalys

12 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

12 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

12 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

12 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos trečia įtrauka

13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

12 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos ketvirta įtrauka

13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

12 straipsnio 3 dalies antra ir trečia pastraipos

13 straipsnio 3 dalies antra ir trečia pastraipos

12 straipsnio 4 dalis

13 straipsnio 4 dalis

13 straipsnis

14 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnis

16 straipsnio 1 dalis

17 straipsnio 1 dalis

16 straipsnio 2 dalies įvadinė frazė

17 straipsnio 2 dalies įvadinė frazė

16 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

17 straipsnio 2 dalies a punktas

16 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

17 straipsnio 2 dalies b punktas

16 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

17 straipsnio 2 dalies c punktas

16 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka

17 straipsnio 2 dalies d punktas

16 straipsnio 2 dalies penkta įtrauka

17 straipsnio 2 dalies e punktas

16 straipsnio 2 dalies šešta įtrauka

17 straipsnio 2 dalies f punktas

16 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys

17 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys

17 straipsnis

18 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnis

19 straipsnis

20 straipsnis

20 straipsnis

21 straipsnis

21 straipsnis

22 straipsnis

22 straipsnis

23 straipsnis

I priedas

II priedas

I priedo bis dalis

III priedas

II priedas

IV priedas

III priedas

I priedas

V priedas

VI priedas


Top