EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0941

2008/941/EB: 2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos sprendimas dėl tam tikrų veikliųjų medžiagų neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, registracijos panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7803) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 335, 13.12.2008, p. 91–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 046 P. 35 - 37

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/941/oj

13.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 335/91


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. gruodžio 8 d.

dėl tam tikrų veikliųjų medžiagų neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra tų medžiagų, registracijos panaikinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7803)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/941/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybė narė gali 12 metų nuo pranešimo apie šią direktyvą leisti teikti rinkai augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, neišvardytų šios direktyvos I priede, ir kurie jau dvejus metus nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos yra rinkoje, kol šios medžiagos laipsniškai tiriamos pagal darbų programą.

(2)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 1112/2002 (2) ir (EB) Nr. 2229/2004 (3) nustatytos išsamios Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbų programos ketvirtojo etapo įgyvendinimo taisyklės ir nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti, siekiant nustatyti, ar jas galima įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Į šį sąrašą įtrauktos medžiagos, nurodytos šio sprendimo priede.

(3)

Praėjus dviem mėnesiams nuo vertinimo ataskaitos projekto gavimo, susiję pranešėjai, pagal Reglamento (EB) Nr. 2229/2004 24e straipsnį, savanoriškai atsisakė pritarti šių medžiagų įtraukimui į priedą.

(4)

Komisija išnagrinėjo vertinimo ataskaitų projektus, ataskaitas rengiančių valstybių narių rekomendacijas bei kitų valstybių narių pastabas ir priėjo išvadą, kad 24b ir 24f straipsniai netaikomi. Vadinasi, taikomas 24e straipsnis.

(5)

Todėl šio sprendimo priede išvardytos medžiagos neturėtų būti įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

(6)

Kadangi šių medžiagų neįtraukimas negrindžiamas turimais aiškiais žalingo poveikio rodikliais, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 2229/2004 VII priede, valstybėms narėms reikėtų sudaryti galimybę iki 2010 m. gruodžio 31 d. nepanaikinti registracijos pagal Reglamento (EB) Nr. 2229/2004 25 straipsnio 3 dalį.

(7)

Valstybės narės suteikiamas lengvatinis laikotarpis turimoms augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra išvardytų medžiagų, atsargoms sunaikinti, sandėliuoti, pateikti rinkai ir sunaudoti turėtų būti ne ilgesnis kaip dvylika mėnesių, kad turimas atsargas būtų galima naudoti dar vieną auginimo sezoną.

(8)

Šiuo sprendimu neapribojama galimybė teikti naujas paraiškas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalį ir 2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 33/2008, nustatantį išsamias Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatų taikymo taisykles, susijusias su veikliųjų medžiagų, įtrauktų į šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą darbų programą, bet neįtrauktų į jos I priedą (4) vertinimo įprasta ir skubos tvarka, taikant minėto reglamento 13–22 straipsniuose numatytą skubos tvarką.

(9)

Reglamento (EB) Nr. 33/2008 13–22 straipsniuose numatyta tokioms naujoms paraiškoms taikyti skubos tvarką. Pagal šią tvarką pareiškėjai, kurių medžiaga nepritarus buvo neįtraukta, gali teikti naują paraišką skubos tvarka, nustatyta Reglamentu (EB) 33/2008. Teikdami naujas paraiškas pagal šią tvarką, pareiškėjai jose gali nurodyti tik papildomus duomenis, būtinus konkretiems klausimams, dėl kurių atliekant rizikos vertinimą prireikė papildomos informacijos, paaiškinti. Pranešėjas gavo vertinimo ataskaitos projektą, kuriame nurodomi šie duomenys.

(10)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede išvardytos medžiagos neįtraukiamos kaip veikliosios medžiagos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d. panaikina augalų apsaugos produktų, kuriuose yra viena ar kelios priede išvardytos medžiagos, registraciją.

3 straipsnis

Valstybės narės suteikiamas lengvatinis laikotarpis pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 6 dalies nuostatas baigiasi ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 8 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(2)  OL L 168, 2002 6 27, p. 14.

(3)  OL L 379, 2004 12 24, p. 13.

(4)  OL L 15, 2008 1 18, p. 5.


PRIEDAS

1 STRAIPSNYJE NURODYTŲ VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

Veiklioji medžiaga

Vertinimo ataskaitos projekto pateikimo pranešėjui data

1-dekanolas

2008 m. balandžio 7 d.

6-benziladeninas

2008 m. vasario 25 d.

Aliuminio sulfatas

2008 m. kovo 31 d.

Azadirachtinas

2008 m. vasario 18 d.

Bromadiolonas

2008 m. liepos 11 d.

Etoksikvinas

2008 m. kovo 13 d.

Riebalų alkoholiai

2008 m. balandžio 3 d.

Indolilacto rūgštis

2008 m. kovo 13 d.

Indolilbutano rūgštis

2008 m. kovo 13 d.

Kalcio polisulfidas

2008 m. kovo 31 d.

Naftilacto rūgštis

2008 m. kovo 3 d.

1-naftilacetamidas

2008 m. kovo 3 d.

Propizochloras

2008 m. gegužės 16 d.

Kasija

2008 m. kovo 17 d.

Cinko fosfidas

2008 m. liepos 11 d.


Top