EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1207

2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1207/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 639/2004 dėl atokiausiuose Bendrijos regionuose registruoto žvejybos laivyno valdymo

OJ L 327, 5.12.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 229 - 230

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; panaikino 32013R1380

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1207/oj

5.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 327/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1207/2008

2008 m. lapkričio 28 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 639/2004 dėl atokiausiuose Bendrijos regionuose registruoto žvejybos laivyno valdymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį ir 299 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2004 m. kovo 30 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 639/2004 dėl atokiausiuose Bendrijos regionuose registruoto žvejybos laivyno valdymo (2) leidžiama nukrypti nuo 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (3) 13 straipsnio. Tame straipsnyje pateikiama įtraukimo į laivyną ir pasitraukimo iš laivyno bendroji schema.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 639/2004 2 straipsnio 5 dalyje nustatytas laivams, kuriems atnaujinti buvo skirta viešoji parama, taikomos leidžiančios nukrypti nuo įtraukimo į laivyną ir pasitraukimo iš laivyno schemos nuostatos galiojimo laikotarpis. Tame reglamente iš pradžių nustatyta laikotarpio pabaiga – 2007 m. gruodžio 31 d., vėliau laikotarpis pratęstas iki 2008 m. gruodžio 31 d. politiniu susitarimu dėl Europos žuvininkystės fondo, pasiektu Taryboje 2006 m. birželio 19 d.

(3)

Komisijos dokumentas, kuriuo atitinkamoms valstybėms narėms leidžiama skirti valstybės pagalbą, priimtas vėliau nei numatyta. Atsižvelgiant į tai, kad suinteresuotų laivų statyklų pajėgumai riboti, iki 2008 m. gruodžio 31 d. visiškai įgyvendinti 2006 m. birželio 19 d. Taryboje pasiektą politinį susitarimą yra neįmanoma.

(4)

Todėl tikslinga pratęsti Reglamento (EB) Nr. 639/2004 2 straipsnio 5 dalyje nustatytos leidžiančios nukrypti nuostatos galiojimą iki 2011 m.

(5)

Reglamentą (EB) Nr. 639/2004 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 639/2004 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.

Nepaisant pirmiau nurodytos 3 dalies, žvejybos laivams, gavusiems atnaujinimui skirtą viešąją paramą, pirmiau nurodytos 1 dalies a punkte numatyta leidžianti nukrypti nuostata nebetaikoma dvejus metus nuo viešosios paramos atnaujinimui suteikimo ir bet kuriuo atveju vėliau kaip nuo 2011 m. gruodžio 31 d.“

2.

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Pranešimas

Komisija ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai praneša apie šio reglamento įgyvendinimą.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BARNIER


(1)  2008 m. spalio 21 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 102, 2004 4 7, p. 9.

(3)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.


Top