EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1204

2008 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1204/2008 dėl tam tikrų pavadinimų įtraukimo į Garantuotų tradicinių gaminių registrą , numatytą Tarybos reglamente (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių (kodifikuota redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 326, 4.12.2008, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 117 - 121

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1204/oj

4.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 326/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1204/2008

2008 m. gruodžio 3 d.

dėl tam tikrų pavadinimų įtraukimo į „Garantuotų tradicinių gaminių registrą“, numatytą Tarybos reglamente (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių

(kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių (1), ypač į jo 9 straipsnio 4 dalį ir 5 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

1997 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2301/97 dėl tam tikrų pavadinimų įtraukimo į „Specifinių savybių sertifikatų registrą“, numatytą Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2082/92 dėl žemės ūkio ir maisto produktų specifinių savybių sertifikatų (2) buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Pagal 1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2082/92 dėl žemės ūkio ir maisto produktų specifinių savybių sertifikatų (4) 7 straipsnį valstybės narės Komisijai padavė paraiškas dėl tam tikrų pavadinimų – specifinių savybių sertifikatų – užregistravimo.

(3)

Šie pavadinimai galėjo būti įtraukti į „Specifinių savybių sertifikatų registrą“ ir tokiu būdu galėjo būti saugomi visoje Bendrijoje kaip garantuoti tradiciniai gaminiai. Įsigaliojus Reglamentui (EB) Nr. 509/2006 šį registrą pakeitė „Garantuotų tradicinių gaminių registras“, numatytas minėto reglamento 3 straipsnyje.

(4)

Tokiu būdu užregistruotus pavadinimus leidžiama vartoti kartu su jiems skirtu patvirtinimu, kad tai – „garantuotas tradicinis gaminys“.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 509/2006 4 straipsnio 2 dalies a punktą pats terminas „Serrano“ yra specifinis, t. y. neverčiamas. Todėl jis toks ir turi būti vartojamas. Be to, terminas „Serrano“ registruojamas nepažeidžiant termino „kalnas“ vartosenos. Šie du terminai vienas kitam neprieštarauja.

(6)

„Leche certificada de Granja“ ir „Traditional Farmfresh Turkey“ pavadinimų atveju buvo paprašyta apsaugoti tik „Leche certificada de Granja“ pavadinimo atitikmenį ispanų kalba ir „Traditional Farmfresh Turkey“ pavadinimo atitikmenį anglų kalba. Dėl to pagal 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (5), parduodant minėtus du produktus, pirmojo produkto etiketėje iškart po pavadinimo būtina kitomis kalbomis įrašyti žodžius „pagal ispanų tradicijas“ arba jų atitikmenį, o antrojo produkto etiketėje po pavadinimo – žodžius „pagal britų tradicijas“ arba jų atitikmenį.

(7)

„Traditional Farmfresh Turkey“ pavadinimo atveju pagal Direktyvą 2000/13/EB šio produkto ženklinimas etiketėmis, ypač vartotojams skirta informacija jokiu būdu neturi būti painiojami su 1991 m. birželio 5 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 1538/91, nustatančiame išsamias Reglamento (EEB) Nr. 1906/90 dėl tam tikrų paukštienos realizavimo standartų įgyvendinimo taisykles (6) nustatytais terminais, skirtais ūkininkavimo rūšims pavadinti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

I priede išvardyti pavadinimai įrašomi į „Garantuotų tradicinių gaminių registrą“, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 509/2006 9 straipsnio 4 dalyje ir 5 dalies antroje pastraipoje.

2 straipsnis

Parduodant „Leche certificada de Granja“, kitomis kalbomis, išskyrus ispanų kalba, etiketėje būtina įrašyti žodžius „pagal ispanų tradicijas“ arba jų atitikmenį kitomis kalbomis.

Parduodant „Traditional Farmfresh Turkey“, kitomis kalbomis, išskyrus anglų kalbą, etiketėje būtina įrašyti žodžius „pagal britų tradicijas“ arba jų atitikmenį kitomis kalbomis.

3 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2301/97 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą, ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 3 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 1.

(2)  OL L 319, 1997 11 21, p. 8.

(3)  Žr. II priedą.

(4)  OL L 208, 1992 7 24, p. 9.

(5)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29.

(6)  OL L 143, 1991 6 7, p. 11.


I PRIEDAS

Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic/Oude Kriek, Oude Kreikenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek [Reglamento (EB) Nr. 509/2006 13 straipsnio 1 dalis] (1),

Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic/Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek [Reglamento (EB) Nr. 509/2006 13 straipsnio 1 dalis] (2),

Faro [Reglamento (EB) Nr. 509/2006 13 straipsnio 1 dalis] (3),

„Kriek“, „Kriek-Lambic“, „Framboise-Lambic“, „Fruit-Lambic/Kriek“, „Kriekenlambiek“, „Frambozenlambiek“, „Vruchtenlambiek“ [Reglamento (EB) Nr. 509/2006 13 straipsnio 1 dalis] (4)

„Lambic“, „Gueuze-Lambic, Gueuze/Lambiek“, „Geuze-Lambiek“, „Geuze“ [Reglamento (EB) Nr. 509/2006 13 straipsnio 1 dalis] (5)

Mozzarella [Reglamento (EB) Nr. 509/2006 13 straipsnio 1 dalis] (6),

„Jamón Serrano“ [Reglamento (EB) Nr. 509/2006 13 straipsnio 2 dalis] (7),

Leche certificada de Granja [Reglamento (EB) Nr. 509/2006 13 straipsnio 1 dalis] (8),

Traditional Farmfresh Turkey [Reglamento (EB) Nr. 509/2006 13 straipsnio 1 dalis] (9),

Falukorv [Reglamento (EB) Nr. 509/2006 13 straipsnio 2 dalis] (10),

Sahti [Reglamento (EB) Nr. 509/2006 13 straipsnio 2 dalis] (11),

Panellets [Reglamento (EB) Nr. 509/2006 13 straipsnio 1 dalis] (12),

Kalakukko [Reglamento (EB) Nr. 509/2006 13 straipsnio 2 dalis] (13),

Karjalanpiirakka [Reglamento (EB) Nr. 509/2006 13 straipsnio 2 dalis] (14),

Hushållsost [Reglamento (EB) Nr. 509/2006 13 straipsnio 1 dalis] (15).


(1)  Pagrindiniai specifikacijų punktai pateikti OL C 21, 1997 1 21, p. 5.

(2)  Pagrindiniai specifikacijų punktai pateikti OL C 21, 1997 1 21, p. 5.

(3)  Pagrindiniai specifikacijų punktai pateikti OL C 21, 1997 1 21, p. 5.

(4)  Pagrindiniai specifikacijų punktai pateikti OL C 21, 1997 1 21, p. 5.

(5)  Pagrindiniai specifikacijų punktai pateikti OL C 21, 1997 1 21, p. 5.

(6)  Pagrindiniai specifikacijų punktai pateikti Reglamento (EB) Nr. 2527/98 (OL L 317, 1998 11 26, p. 14) II priede. Jie pakeičia OL C 246, 1996 8 24, p. 9 paskelbtus punktus.

(7)  Pagrindiniai specifikacijos punktai nustatyti OL C 371, 1998 12 1, p. 3.

(8)  Pagrindiniai specifikacijų punktai pateikti OL C 21, 1997 1 21, p. 15.

(9)  Pagrindiniai specifikacijų punktai pateikti OL C 405, 1998 12 24, p. 9.

(10)  Pagrindiniai specifikacijų punktai pateikti OL C 78, 2001 3 10, p. 16.

(11)  Pagrindiniai specifikacijų punktai pateikti OL C 125, 2001 4 26, p. 5.

(12)  Pagrindiniai specifikacijų punktai pateikti OL C 5, 2001 1 9, p. 3.

(13)  Pagrindiniai specifikacijų punktai pateikti OL C 235, 2001 8 21, p. 12.

(14)  Pagrindiniai specifikacijų punktai pateikti OL C 102, 2002 4 27, p. 14.

(15)  Pagrindiniai specifikacijų punktai pateikti OL C 110, 2003 5 8, p. 18.


II PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2301/97

(OL L 319, 1997 11 21, p. 8).

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 954/98

(OL L 133, 1998 5 7, p. 10).

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2527/98

(OL L 317, 1998 11 26, p. 14).

Tiktai 1 straipsnio pirma ir antra pastraipos ir I priedas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2419/1999

(OL L 291, 1999 11 13, p. 25).

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1482/2000

(OL L 167, 2000 7 7, p. 8).

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2430/2001

(OL L 328, 2001 12 13, p. 29).

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 244/2002

(OL L 39, 2002 2 9, p. 11).

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 688/2002

(OL L 106, 2002 4 23, p. 7).

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1285/2002

(OL L 187, 2002 7 16, p. 21).

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 317/2003

(OL L 46, 2003 2 20, p. 19).

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 223/2004

(OL L 37, 2004 2 10, p. 3).

 


III PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 2301/97

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

2 straipsnis

4 straipsnis

Priedas

I priedas

II priedas

III priedas


Top