EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_307_R_0015_01

2008 m. spalio 13 d. Tarybos sprendimas 2008/868/BUSP dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl Rusijos Federacijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje operacijoje Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR Tchad/RCA) sudarymo
Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimas dėl Rusijos Federacijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje operacijoje Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR Tchad/RCA)

OJ L 307, 18.11.2008, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/15


TARYBOS SPRENDIMAS 2008/868/BUSP

2008 m. spalio 13 d.

dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl Rusijos Federacijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje operacijoje Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR Tchad/RCA) sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 24 straipsnį,

atsižvelgdama į pirmininkaujančios valstybės narės rekomendaciją,

kadangi:

(1)

2007 m. spalio 15 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2007/677/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (1) (EUFOR Tchad/RCA).

(2)

Minėtų bendrųjų veiksmų 10 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad išsami trečiųjų valstybių dalyvavimo tvarka nustatoma susitarime, kuris turi būti sudarytas Sutarties 24 straipsnyje nustatyta tvarka.

(3)

2004 m. rugsėjo 13 d. gavusi Tarybos leidimą, pirmininkaujanti valstybė narė, padedama Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai, vedė derybas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl Rusijos Federacijos dalyvavimo operacijoje EUFOR Tchad/RCA (toliau – Susitarimas).

(4)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas Europos Sąjungos vardu,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimas dėl Rusijos Federacijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje operacijoje Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (operacija EUFOR Tchad/RCA).

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Susitarimą, kad jis taptų privalomas Europos Sąjungai.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2008 m. spalio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. KOUCHNER


(1)  OL L 279, 2007 10 23, p. 21.


VERTIMAS

Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos

SUSITARIMAS

dėl Rusijos Federacijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje operacijoje Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR Tchad/RCA)

EUROPOS SĄJUNGA (ES)

ir

RUSIJOS FEDERACIJA

toliau – Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS Į:

2007 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1778 (2007), kuria ES buvo leista dislokuoti pajėgas Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje,

Europos Sąjungos Tarybos priimtus 2007 m. spalio 15 d. Bendruosius veiksmus 2007/677/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR Tchad/RCA),

Politinio ir saugumo komiteto sprendimą CHAD/1/2008 dėl trečiųjų valstybių įnašo į Europos Sąjungos karinę operaciją Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje priėmimo bei Politinio ir saugumo komiteto sprendimą CHAD/2/2008 dėl prie Europos Sąjungos karinės operacijos Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje Prisidedančių valstybių komiteto sudarymo, iš dalies pakeistus 2008 m. gegužės 14 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimu CHAD/3/2008,

KADANGI:

(1)

2007 m. gruodžio 7 d. laišku ES Tarybos Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai pasiūlė Rusijos Federacijai apsvarstyti galimybę dalyvauti ES operacijoje Čade ir Centrinės Afrikos Respublikoje.

(2)

2008 m. balandžio 23 d. laišku Rusijos Federacija pareiškė pageidavimą apsvarstyti galimybę dalyvauti tokioje operacijoje.

(3)

2008 m. balandžio 29 d. ES Tarybos Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai bei Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministras paskelbė bendrą pareiškimą dėl tarpusavio bendradarbiavimo krizių valdymo operacijose,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Dalyvavimas operacijoje

1.   Rusija dalyvauja operacijoje, kurią Europos Sąjunga vykdo pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1778 (2007), 2007 m. spalio 15 d. Bendruosius veiksmus 2007/677/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR Tchad/RCA) (toliau – ES operacija) ir 2008 m. sausio 18 d. operacijos planą, suteikdama Rusijos Federacijos karinių pajėgų karinį kontingentą (toliau – Rusijos karinis kontingentas) ES operacijai remti teikiant oro susisiekimo paslaugas, laikydamasi visų šio Susitarimo 6 straipsnyje nurodytuose įgyvendinamuosiuose susitarimuose nustatytų įgyvendinamųjų sąlygų. Oro susisiekimas vykdomas naudojant Rusijos karinio kontingento orlaivius, kad būtų apsaugotos Europos Sąjungos vadovaujamų pajėgų (EUFOR) ir Jungtinių Tautų misijos Centrinės Afrikos Respublikoje ir Čade (MINURCAT) personalo narių gyvybės bei užtikrintas jų saugumas pervežant EUFOR ir MINURCAT personalą bei krovinius, taip pat vykdant EUFOR ir MINURCAT personalo paieškos ir gelbėjimo operacijas.

2.   Rusijai dalyvaujant ES operacijoje nepažeidžiamas Europos Sąjungos savarankiškumas priimti sprendimus.

3.   Rusija užtikrina, kad Rusijos karinis kontingentas vykdytų savo misiją pagal:

Bendruosius veiksmus 2007/677/BUSP, nurodytus šio straipsnio 1 dalyje,

visus įgyvendinamuosius susitarimus, dėl kurių susitars abi Šalys.

4.   Rusijos karinis kontingentas laikysis ES operacijos Veiksmų pradžios taisyklių, jei jos neprieštarauja Rusijos teisės aktams. Apribojimai, kuriuos Rusija gali pareikšti dėl Veiksmų pradžios taisyklių, bus oficialiai pateikiami ES operacijos vadui.

5.   Rusijos karinis kontingentas vykdo savo pareigas ir elgiasi vadovaudamasis ES operacijos tikslais ir įgaliojimais, kaip numatyta JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1778 (2007).

6.   ES operacijos vado prašymu arba Rusijos sprendimu Rusija bet kuriuo metu ir prieš tai Šalims pasikonsultavus gali atšaukti savo dalyvavimą operacijoje. Rusija laiku informuoja ES operacijos vadą apie visus jos dalyvavimo ES operacijoje pasikeitimus.

2 straipsnis

Pajėgų statusas

1.   Rusijos karinio kontingento, jam atvykus į operacijos vietą, statusą reglamentuoja Europos Sąjungos ir Čado Respublikos, Centrinės Afrikos Respublikos bei Kamerūno Respublikos susitarimai dėl pajėgų statuso.

2.   Nepažeidžiant šio straipsnio 1 dalyje nurodytų susitarimų dėl pajėgų statuso, Rusijos karinis kontingentas priklauso Rusijos jurisdikcijai.

3.   Nagrinėjant visas su Rusijos kariniu kontingentu susijusias pretenzijas Rusijos atstovas dalyvauja ginčų sprendimo procedūrose, numatytose šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose susitarimuose dėl pajėgų statuso.

4.   Rusija yra atsakinga už visų pretenzijų, susijusių su Rusijos karinio kontingento dalyvavimu ES operacijoje, kurias pateikia Rusijos karinio kontingento karinis personalas arba kurios susijusios su juo, nagrinėjimą. Rusija yra atsakinga už ieškinio, ypač teisinio ar drausminio, bet kuriam Rusijos kontingento karinio personalo nariui pateikimą pagal jos įstatymus ir kitus teisės aktus.

5.   Europos Sąjunga įsipareigoja užtikrinti, kad valstybės narės pareikštų apie pretenzijų Rusijos Federacijai dėl Rusijos Federacijos dalyvavimo ES operacijoje atsisakymą, ir tai padaryti šio Susitarimo pasirašymo metu. Toks pareiškimas pridedamas prie šio Susitarimo.

6.   Rusija įsipareigoja pareikšti apie pretenzijų ES operacijoje dalyvaujančioms valstybėms atsisakymą ir tai padaryti šio Susitarimo pasirašymo metu. Toks pareiškimas pridedamas prie šio Susitarimo.

7.   Personalo, kuris suteiktas ES operacijos štabui, esančiam Paryžiuje (Prancūzija), statusą reglamentuoja operacijos Prancūzijos Respublikos ir Rusijos Federacijos kompetentingų institucijų susitarimai.

3 straipsnis

Įslaptinta informacija

1.   Rusija taiko visai ES įslaptintai informacijai, kuri jai teikiama vykdant ES operaciją, apsaugą laikydamasi įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų, nustatytų Rusijos Federacijos teisės aktuose. Šiuo tikslu taikomos tokios atitinkamos Šalių slaptumo žymos:

ES

Rusijos Federacija

SECRET UE

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

CONFIDENTIEL UE

СЕКРЕТНО

Rusijos Federacijos taikoma riboto naudojimo žyma „ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ“ atitinka ES slaptumo žymą RESTREINT UE.

2.   Rusija imasi visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad ES įslaptintai informacijai, kuri jai teikiama vykdant ES operaciją, būtų taikoma apsauga, lygiavertė tai, kurios reikalaujama pagal ES taikomus ES įslaptintos informacijos apsaugos pagrindinius principus ir būtinus standartus, t. y. Rusija:

nenaudoja įslaptintos informacijos, kuri jai perduodama, kitais tikslais, nei tie, kuriais ES perdavė tą įslaptintą informaciją,

neatskleidžia tokios informacijos trečiosioms šalims be išankstinio rašytinio ES sutikimo,

užtikrina, kad leidimas naudotis perduodama įslaptinta informacija būtų suteikiamas tik asmenims, kuriems būtina žinoti šią informaciją, kad jie galėtų vykdyti savo oficialias pareigas, o jeigu informacija pažymėta CONFIDENTIEL UE ar aukštesnio slaptumo žyma – asmenims, kurių patikimumas yra patikrintas,

užtikrina, kad prieš leidžiant naudotis įslaptinta informacija visi asmenys, kuriems reikia naudotis tokia informacija, būtų informuojami apie apsaugai nustatytų saugumo taisyklių reikalavimus pagal informacijos, su kuria jie susipažins, slaptumo žymą, ir jie laikytųsi tų reikalavimų,

užtikrina, kad visos patalpos, teritorijos, pastatai, biurai, kambariai, ryšių ir informacinės sistemos, kuriuose saugoma ir (arba) tvarkoma įslaptinta informacija ir dokumentai, būtų apsaugoti tinkamomis fizinio saugumo priemonėmis,

užtikrina, kad jai perduodami įslaptinti dokumentai juos gavus būtų registruojami specialiame registre,

ES praneša apie visus jai perduodamos įslaptintos informacijos faktinio ar įtariamo saugumo nesilaikymo ar atskleidimo atvejus. Tokiu atveju Rusija pradeda tyrimą ir imasi tinkamų priemonių, kad tokie atvejai nepasikartotų.

3.   Atsižvelgiant į slaptumo žymą, įslaptinta informacija perduodama diplomatiniais kanalais, saugiomis pašto tarnybomis arba per kurjerį.

4.   Jei ES ir Rusijos Federacija yra sudariusios susitarimą dėl įslaptintos informacijos apsaugos, to susitarimo nuostatos taikomos ES operacijai.

4 straipsnis

Vadovavimo grandinė

1.   Rusijos karinis kontingentas yra visiškai pavaldus Rusijai.

2.   Rusijos kariniam kontingentui atvykus į operacijos vietą, Rusijos kompetentingos institucijos operacijos vadui perduoda įgaliojimą skirti užduotis Rusijos kariniam kontingentui misijai įvykdyti, kaip apibrėžta šio Susitarimo 1 straipsnio 1 dalyje. Planuojant įsakymą dėl oro operacijos ar bet kurį kitą sprendimą, kuris bus susijęs su Rusijos kariniu kontingentu, užtikrinamas visapusiškas veiksmų koordinavimas su Rusijos karinio kontingento vyresniaisiais kariniais atstovais. Rusijos Federacija turi tokias pačias teises ir pareigas tvarkant kasdienę operacijos veiklą, kaip ir operacijoje dalyvaujančios ES valstybės narės.

3.   Rusija skiria vyresniuosius karinius atstovus, kurie atstovauja Rusijos kariniam kontingentui EUFOR ES operacijos štabe Paryžiuje (Prancūzija) ir ES pajėgų štabe Abeche (Čadas). Kiekvienas vyresnysis karinis atstovas gali turėti padėjėjų. Vyresnieji kariniai atstovai konsultuojasi su ES vadovavimo grandine visais su EUFOR susijusiais klausimais. Už kasdienę kontingento drausmę atsako Rusijos karinio kontingento vadas.

5 straipsnis

Finansiniai aspektai

1.   Rusija įsipareigoja padengti visas savo dalyvavimo ES operacijoje išlaidas, jeigu tokios išlaidos nedengiamos pagal bendrą finansavimą, kaip nurodyta šio Susitarimo 6 straipsnyje nurodytuose įgyvendinamuosiuose susitarimuose.

2.   EUFOR Tchad/RCA teiks Rusijos kontingentui logistinę paramą pagal išlaidų kompensavimo principą laikydamasi šio Susitarimo 6 straipsnyje nurodytuose įgyvendinamuosiuose susitarimuose nustatytų sąlygų.

3.   ES atleidžia Rusiją nuo finansinio įnašo, skirto bendrosioms išlaidoms padengti.

4.   Kompensacija valstybės (-ių), kurioje (-se) vykdoma ES operacija, fizinių arba juridinių asmenų mirties, sužalojimo atveju arba jiems patyrus nuostolius ar žalą, bus tvarkoma laikantis šio Susitarimo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų susitarimų dėl pajėgų statuso nuostatų.

5.   Administracinis išlaidų tvarkymas, kaip nurodyta šio Susitarimo 6 straipsnyje nurodytuose įgyvendinamuosiuose susitarimuose, pavedamas ES mechanizmui, administruojančiam operacijos bendrąsias išlaidas ir šalies dengiamas išlaidas.

6 straipsnis

Susitarimai dėl Susitarimo įgyvendinimo

Rusijos dalyvavimas ES operacijoje įgyvendinamas laikantis techninių ir administracinių sąlygų, nurodytų šio Susitarimo įgyvendinamuosiuose susitarimuose, kuriuos turi sudaryti Rusijos Federacijos Gynybos ministerija ir ES operacijos vadas.

7 straipsnis

Įsipareigojimų nesilaikymas

Jei viena iš Šalių nesilaiko šio Susitarimo 1–6 straipsniuose joms nustatytų pareigų, kita Šalis turi teisę nutraukti šį Susitarimą, pranešusi apie tai prieš vieną mėnesį.

8 straipsnis

Ginčų sprendimas

1.   Šalių ginčus dėl šio Susitarimo bei jo įgyvendinamųjų susitarimų aiškinimo ar taikymo sprendžia atitinkamos Šalių institucijos deramu lygiu arba diplomatinėmis priemonėmis.

2.   Visos finansinės pretenzijos ar ginčai, kurie nebuvo išspręsti pagal šio straipsnio 1 dalį, gali būti pateikiami abipusiai paskirtam taikintojui ar tarpininkui.

Visas pretenzijas ar ginčus, kurių nepavyko išspręsti tokio taikinimo ar tarpininkavimo būdu, bet kuri Šalis gali pateikti arbitražo teismui. Kiekviena Šalis į arbitražo teismą paskiria po vieną arbitrą. Taip paskirti du arbitrai skiria trečiąjį arbitrą, kuris tampa pirmininku. Jei viena iš Šalių arbitro nepaskiria per du mėnesius nuo kitų Šalių pranešimo apie ginčo sprendimo perdavimą arbitražo teismui gavimo arba jei per du mėnesius nuo jų paskyrimo du arbitrai negali susitarti dėl trečiojo arbitro skyrimo, bet kuri Šalis gali prašyti Tarptautinio Teisingumo Teismo pirmininko paskirti tokį arbitrą. Jei Tarptautinio Teisingumo Teismo pirmininkas yra kurios nors iš Šalių pilietis arba dėl kurios nors kitos priežasties negali atlikti minėtos funkcijos, reikiamus asmenis paskiria kitas vyriausias pagal pareigas Tarptautinio Teisingumo Teismo narys, kuris nėra kurios nors iš Šalių pilietis. Arbitražo teismas priima sprendimą ex aequo et bono. Arbitrai neturi įgaliojimų priteisti atlyginti baudinius nuostolius. Arbitrai susitaria dėl arbitražo procedūrų. Arbitražo buveinė yra Briuselis, arbitražo kalba – anglų kalba. Arbitražo sprendime išdėstomi argumentai, kuriais jis grindžiamas ir su juo, kaip su galutiniu ginčo sprendimu, sutinka Šalys. Kiekviena Šalis padengia savo išlaidas, o bendrąsias išlaidas Šalys pasidalija lygiomis dalimis.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis Susitarimas įsigalioja pirmojo mėnesio po to, kai Šalys praneša viena kitai apie šiam tikslui būtinų vidaus procedūrų užbaigimą, pirmąją dieną.

2.   Šis Susitarimas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos.

3.   Šis Susitarimas galioja visą Rusijos dalyvavimo ES operacijoje laiką. Šio Susitarimo nutraukimas neturi įtakos teisėms ar pareigoms, susijusioms su šio Susitarimo vykdymu iki jo nutraukimo.

Priimta Briuselyje 2008 m. lapkričio 5 d. dviem egzemplioriais anglų ir rusų kalbomis; abu tekstai yra autentiški.

Europos Sąjungos vardu

Rusijos Federacijos vardu

PRIEDAS

PAREIŠKIMAI,

nurodyti Susitarimo 2 straipsnio 5 ir 6 dalyse

ES valstybių narių pareiškimas:

„2007 m. spalio 15 d. Bendruosius veiksmus 2007/677/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR Tchad/RCA) taikančios ES valstybės narės stengsis, kiek joms tai leidžia jų vidaus teisės sistemos, kiek galima atsisakyti galimų pretenzijų Rusijos Federacijai ir reaguoti į pretenzijas dėl jų personalo sužalojimo, mirties arba ES operacijos metu naudojamam joms priklausančiam turtui padarytos žalos ar praradimo, kai sužalojimą, mirtį, žalą arba praradimą:

sukėlė Rusijos Federacijos personalas, vykdantis su ES operacija susijusias pareigas, išskyrus didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba

sukėlė Rusijos Federacijai priklausančio turto naudojimas, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant ES operaciją, išskyrus šį turtą naudojusio Rusijos Federacijos ES operacijos personalo didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.“

Rusijos Federacijos pareiškimas:

„Rusija, dalyvaujanti Europos Sąjungos karinėje operacijoje Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR Tchad/RCA), vykdomoje pagal 2007 m. spalio 15 d. Bendruosius veiksmus 2007/677/BUSP, stengsis, kiek jai tai leidžia jos vidaus teisės sistema, kiek galima atsisakyti galimų pretenzijų kitai ES operacijoje dalyvaujančiai valstybei dėl savo personalo sužalojimo, mirties arba ES operacijos metu naudojamam jai priklausančiam turtui padarytos žalos ar praradimo, kai sužalojimą, mirtį, žalą arba praradimą:

sukėlė personalas, vykdantis su ES operacija susijusias pareigas, išskyrus didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba

sukėlė ES operacijoje dalyvaujančioms valstybėms priklausančio turto naudojimas, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant operaciją, išskyrus šį turtą naudojusio ES operacijos personalo didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.“


Top