EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0864

2008/864/EB: 2008 m. liepos 30 d. Komisijos sprendimas dėl Čekijos Respublikos dekreto, kuriuo nustatomi maisto papildų ir maisto produktų papildymo reikalavimai, projekto (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3963) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 307, 18.11.2008, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/864/oj

18.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/4


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. liepos 30 d.

dėl Čekijos Respublikos dekreto, kuriuo nustatomi maisto papildų ir maisto produktų papildymo reikalavimai, projekto

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3963)

(Tekstas autentiškas tik čekų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/864/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis (1), ypač į jo 11 straipsnio 2 dalies b punktą ir 12 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis nustatyta, kad jei nėra Bendrijos nuostatų, pranešama apie naujas nuostatas, susijusias, inter alia, su draudimu naudoti tam tikras kitas medžiagas arba jų naudojimo ribojimu gaminant konkrečius maisto produktus, ir šios nuostatos vertinamos.

(2)

Laikydamosi tvarkos, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 12 straipsniu, kuris taikomas kartu su 11 straipsnio 2 dalies b punktu, 2007 m. lapkričio 30 d. Čekijos valdžios institucijos pranešė Komisijai apie dekreto, kuriuo nustatomi maisto papildų ir maisto produktų papildymo reikalavimai, projektą, visų prima dekreto 2 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnį ir 4 bei 5 priedus.

(3)

Dekreto projekto 2 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad dekreto projekto 4 priede nustatomas kitų medžiagų pagal Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 2 straipsnio 2 dalies apibrėžtį sąrašas bei atitinkamos šių medžiagų naudojimo gaminant maisto papildus sąlygos.

(4)

Dekreto projekto 2 straipsnio 3 dalyje ir 4 straipsnyje nurodoma, kad dekreto projekto 5 priede nustatomas augalų ir kitų medžiagų, kurias draudžiama naudoti gaminant maisto papildus ir bendrai maisto produktus, sąrašas.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 12 straipsnio 2 dalį Komisija Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete pasitarė su kitomis valstybėmis narėmis.

(6)

Dabartiniame dekreto projekte nenurodoma, kodėl į 4 priedą įtrauktos medžiagos turi atitikti dekreto projekte nurodytas ribas, pagrįstas visuomenės sveikatos priežastimis.

(7)

Jeigu nėra Bendrijos nuostatų, valstybės narės turi kompetenciją reglamentuoti produktų gamybą ir ženklinimą savo teritorijose, nepažeisdamos EB sutarties 28 ir 30 straipsnių.

(8)

Dekreto projekto 2 straipsnio 3 dalimi, taikoma kartu su šio dekreto 4 priedu, atrodo, teigiama, kad gaminant maisto papildus draudžiama naudoti medžiagas, neįtrauktas į čia minimą sąrašą.

(9)

Nors ir įrodyta, kad 4 priedas pagrįstas visuomenės sveikatos priežastimis, dekreto projekte nenurodoma, kaip bus traktuojami dekreto 2 straipsnio 33 dalies ir 4 straipsnio reikalavimų neatitinkantys produktai, teisėtai gaminami ir (arba) parduodami kitose valstybėse narėse.

(10)

Dekreto projekte nėra nuostatų, kuriomis būtų užtikrinamas laisvas kitose valstybėse narėse teisėtai pagamintų ir (arba) parduodamų maisto papildų, kuriuose yra medžiagų, įtrauktų į 4 dekreto priedą, tačiau nesilaikant šiame priede nustatytų sąlygų, arba kuriuose yra medžiagų, neįtrauktų į 4 priedą, judėjimas, kaip antai nuostatų dėl abipusio pripažinimo arba nuostatų dėl tvirtinimo procedūrų, pagal kurias ekonominės veiklos subjektai galėtų tokias medžiagas įtraukti į nacionalinį leidžiamų medžiagų sąrašą.

(11)

Vadovaujantis minėto dekreto 2 straipsnio 3 dalimi ir 4 straipsniu, taikomais kartu su 5 dekreto priedu, maisto papilduose ir bendrai maisto produktuose negali būti narkotinių ar psichotropinių medžiagų, 1 kategorijos prekursorių ir bet kurių kitų medžiagų turinčių toksinį, genotoksinį, teratogeninį, haliucinogeninį, narkotinį arba kitą nepageidaujamą poveikį žmogaus kūnui bei medžiagų, įtrauktų į dekreto 5 priedą. Draudimas naudoti tam tikras kitas medžiagas gaminant maisto papildus arba bendrai maisto produktus gali būti pagrįstas žmogaus sveikatos ir žmogaus gyvybės apsaugos motyvais pagal EB sutarties 30 straipsnį.

(12)

Kadangi šiame straipsnyje numatoma laisvo prekių judėjimo Bendrijoje taisyklės išimtis, kurią reikia labai griežtai taikyti, nacionalinės valdžios institucijos, norinčios ja pasinaudoti, kiekvienu atveju turi įrodyti, kad, atsižvelgiant į nacionalinius maitinimosi ypatumus ir tarptautinių mokslinių tyrimų rezultatus, taisyklės būtinos norint tinkamai apsaugoti šioje nuostatoje nurodytus interesus, visų pirma tai, kad produktų prekyba sukeltų realų pavojų visuomenės sveikatai.

(13)

Čekijos valdžios institucijos nepateikė įrodymų, kuriais būtų galima pagrįsti medžiagų, draudžiamų naudoti gaminant maisto papildus arba bendrai maisto produktus, sąrašo sudarymą.

(14)

Net jei tokių įrodymų būtų pateikta, dekrete nėra jokių nuostatų, kuriomis būtų užtikrinamas laisvas kitose valstybėse narėse teisėtai pagamintų ir (arba) parduodamų maisto papildų arba bendrai maisto produktų, kuriuose yra šiuo dekretu draudžiamų naudoti medžiagų, medžiagų, judėjimas.

(15)

Todėl dekreto projektu nenustatomos tinkamos garantijos, kad bus užtikrintos iš EB sutarties 28 ir 30 straipsniais nustatytos ekonominės veiklos subjektų teisės.

(16)

Atsižvelgdama į šias pastabas Komisija, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 12 straipsnio 3 dalimi, pareiškė neigiamą nuomonę.

(17)

Atitinkamai reikėtų pareikalauti, kad Čekijos valdžios institucijų nepriimtų aptariamo dekreto projekto ir jį iš dalies pakeistų pagal EB sutarties 28 ir 30 straipsnius, vadovaujantis šioje Komisijos neigiamoje nuomonėje išdėstytomis pastabomis.

(18)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Reikalaujame, kad Čekijos Respublika susilaikytų nuo dekreto, kuriuo nustatomi maisto papildų ir maisto produktų papildymo reikalavimai, projekto priėmimo, nebent jis būtų iš dalies pakeistas pagal 2 dalį.

2.   Reikalaujame, kad Čekijos Respublika iš dalies pakeistų dekreto projektą ir įtrauktų aiškias nuorodas dėl produktų, kurie neatitinka dekreto, apie kurį pranešta, reikalavimų, tačiau yra teisėtai pagaminti ir (arba) parduodami kitose ES valstybėse narėse, Turkijoje ir EEE šalyse, traktavimo.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Čekijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 404, 2006 12 30, p. 26.


Top