EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1100

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1100/2008 dėl kontrolės, atliekamos valstybių narių pasienyje kelių ir vidaus vandenų transporto srityje, panaikinimo (Kodifikuota redakcija) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 304, 14.11.2008, p. 63–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 163 - 169

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1100/oj

14.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 304/63


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1100/2008

2008 m. spalio 22 d.

dėl kontrolės, atliekamos valstybių narių pasienyje kelių ir vidaus vandenų transporto srityje, panaikinimo

(Kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 71 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4060/89 dėl kontrolės, atliekamos valstybių narių pasienyje kelių ir vidaus vandenų transporto srityje, panaikinimo (3) buvo iš esmės keičiamas (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Laisvės teikti paslaugas transporto srityje principo įgyvendinimas yra svarbi Sutartyje numatytos bendros transporto politikos dalis. Todėl šios politikos tikslas yra pasiekti, kad įvairių transporto priemonių judėjimas Bendrijoje būtų sklandesnis.

(3)

Pagal galiojančius Bendrijos ir nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius kelių ir vidaus vandenų transportą, valstybės narės atlieka patikrinimus, patikras ir apžiūras, susijusias su techninėmis charakteristikomis, įgaliojimais ir kitais dokumentais, kuriuos turi atitikti transporto priemonės ir vidaus vandenų laivai. Siekiant išvengti transporto rinkos organizavimo trikdymų ir užtikrinti kelių bei vidaus vandenų kelių saugą, šiuos patikrinimus, patikras bei apžiūras ir toliau reikia tęsti.

(4)

Pagal galiojančius Bendrijos teisės aktus valstybės narės gali organizuoti ir atlikti minėtus patikrinimus, patikras ir apžiūras bet kurioje vietoje.

(5)

Tokie patikrinimai, patikros ir apžiūros vienodai veiksmingai gali būti atliekami visoje atitinkamų valstybių narių teritorijoje, dėl to sienos kirtimas neturėtų būti dingstis tokiems veiksmams atlikti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šis reglamentas taikomas kontrolei, kurią valstybės narės atlieka kelių ir vidaus vandenų transporto srityse pagal Bendrijos arba nacionalinę teisę, kai šiam transportui naudojamos valstybėje narėje registruotos arba į apyvartą išleistos transporto priemonės.

2 straipsnis

Šiame reglamente:

a)

siena – tai arba vidaus siena Bendrijos teritorijoje, arba išorės siena, kai vežant tarp valstybių narių kertama trečiosios šalies teritorija;

b)

kontrolė – tai bet koks patikrinimas, apžiūra, patikra ar formalumas, kurį atlieka nacionalinės institucijos prie valstybių narių sienų ir kurio metu atitinkamos transporto priemonės ar laivai yra sustabdomi arba apribojamas jų laisvas judėjimas.

3 straipsnis

Kontrolė, nurodyta I priede ir vykdoma pagal Bendrijos ar nacionalinę teisę valstybių narių kelių ir vidaus vandenų transporto srityse, atliekama ne kaip pasienio kontrolė, bet tik kaip įprastų kontrolės procedūrų, taikomų be jokios diskriminacijos visoje valstybės narės teritorijoje, dalis.

4 straipsnis

Jei ir kai būtina, Komisija pasiūlo I priedo dalinius pakeitimus, kad būtų atsižvelgta į technologijų plėtrą šio reglamento taikymo srityje.

5 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 4060/89 su pakeitimais, padarytais II priede nurodytu reglamentu, yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2008 m. spalio 22 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-P. JOUYET


(1)  OL C 324, 2006 12 30, p. 47.

(2)  2006 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 317 E, 2006 12 23, p. 599) ir 2008 m. rugsėjo 15 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 390, 1989 12 30, p. 18.

(4)  Žr. II priedą.


I PRIEDAS

1 DALIS

BENDRIJOS TEISĖ

1 skirsnis

Direktyvos

a)

1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvos 96/53/EB, nustatančios tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (1), 6 straipsnio 4 dalis, kurioje numatyta, kad transporto priemonės gali būti: atsitiktinai tikrinamos dėl bendrų masės standartų atitikimo, įtariant, kad nesilaikoma jos reikalavimų, tikrinamos dėl bendrų matmenų standartų atitikimo;

b)

1996 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvos 96/96/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninę apžiūrą, suderinimo (2) 3 straipsnio 2 dalis, kurioje numatyta, kad kiekviena valstybė narė pripažįsta kitoje valstybėje narėje išduotą dokumentą, patvirtinantį, jog transporto priemonei buvo atlikta techninė apžiūra; šis pripažinimo veiksmas reiškia, kad nacionalinės institucijos patikrą gali atlikti bet kurioje jų teritorijai priklausančioje vietoje;

c)

2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais (3) 2 straipsnio 2 dalis, kurioje nustatyta, kad atitiktis šiai direktyvai įrodoma keliais dokumentais, kurie turi būti laikomi išnuomotoje transporto priemonėje, tai yra nuomos sutartimi ir vairuotojo darbo sutartimi;

d)

1976 m. sausio 20 d. Tarybos direktyvos 76/135/EEB dėl vidaus vandenų laivų tinkamumo plaukioti liudijimų abipusio pripažinimo (4) 3 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys, kuriose numatyta, kad tinkamumo plaukioti liudijimai, pažymėjimai ar leidimai turi būti pateikiami nacionalinių institucijų prašymu;

e)

1982 m. spalio 4 d. Tarybos direktyvos 82/714/EEB, nustatančios techninius reikalavimus vidaus vandenų kelių laivams (5), 17 straipsnio 1 dalis, kurioje numatyta, kad valstybės narės gali bet kuriuo metu tikrinti, ar laive yra pagal šios direktyvos sąlygas galiojantis sertifikatas.

2 skirsnis

Reglamentai

a)

1992 m. kovo 16 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 684/92 dėl bendrųjų tarptautinio keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais taisyklių (6) 14 ir 15 straipsniai, kurie leidžia bet kuriam įgaliotam tikrinančiam pareigūnui tikrinti ir kontroliuoti važiavimo bilietą, leidimą ar kontrolės dokumentą, numatytus šiame reglamente;

b)

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (7) 18 straipsnis, kuris valstybėms narėms suteikia teisę patvirtinti priemones, apimančias, inter alia, kontrolės sistemos, kuria siekiama užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento nuostatų, organizavimą, jos tvarką bei priemones;

c)

1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (8) 19 straipsnis, kuris valstybėms narėms suteikia teisę imtis priemonių, apimančių, inter alia, patikrinimų dėl įrangos atitikties šio reglamento nuostatoms tvarkos organizavimą ir jų atlikimo priemones;

d)

1992 m. kovo 26 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 881/92 dėl patekimo į rinką vežant krovinius Bendrijos keliais į valstybės narės teritoriją ar iš jos arba kertant vienos ar kelių valstybių narių teritorijas (9) 5 straipsnio 4 dalis, kurioje numatyta, kad patvirtinta Bendrijos leidimo originalo kopija laikoma transporto priemonėje ir ją privaloma pateikti paprašius įgaliotam inspektoriui.

2 DALIS

NACIONALINĖS TEISĖS AKTAI

a)

Asmenų, vairuojančių transporto priemones, skirtas kroviniams ir žmonėms vežti, vairuotojo pažymėjimų kontrolė

b)

Transporto priemonių, skirtų pavojingiems kroviniams vežti, kontrolė, visų pirma:

i)

dokumentų

vairuotojo parengimo pažymėjimo

saugos instrukcijų

patvirtinimo sertifikato (ADR arba jam lygiaverčio standarto)

nukrypti leidžiančios nuostatos, jeigu ji taikoma, kopija (ADR arba jam lygiaverčio standarto)

ii)

transporto priemonės, vežančios pavojingus krovinius, identifikavimo

oranžinės spalvos lentelė

atitiktis

tvirtinimas ant transporto priemonės

pavojaus ženklas ant transporto priemonės

atitiktis

tvirtinimas ant transporto priemonės

cisternos identifikavimo lentelė (stacionarioms, nuimamoms cisternoms arba konteinerinėms cisternoms)

ar ji yra ir ar įskaitoma

paskutinio patikrinimo data

inspektavimo įstaigos spaudas

iii)

transporto priemonės įranga (ADR arba lygiaverčio standarto)

papildomas ugnies gesintuvas

speciali įranga

iv)

transporto priemonės pakrovimas

perkrova (pagal cisternos talpą)

pakuočių pritvirtinimas

draudimas krauti krovinius mišriai

c)

Transporto priemonių, skirtų vežti greitai gendančius maisto produktus, kontrolė, visų pirma:

i)

dokumentų

įrangos atitikties sertifikatas

ii)

specialios įrangos, kuri naudojama vežti greitai gendančius maisto produktus

atitikties plokštelė

identifikavimo ženklai

iii)

specialios įrangos veikimas

temperatūros reikalavimai.


(1)  OL L 235, 1996 9 17, p. 59.

(2)  OL L 46, 1997 2 17, p. 1.

(3)  OL L 33, 2006 2 4, p. 82.

(4)  OL L 21, 1976 1 29, p. 10.

(5)  OL L 301, 1982 10 28, p. 1.

(6)  OL L 74, 1992 3 20, p. 1.

(7)  OL L 102, 2006 4 11, p. 1.

(8)  OL L 370, 1985 12 31, p. 8.

(9)  OL L 95, 1992 4 9, p. 1.


II PRIEDAS

PANAIKINAMAS REGLAMENTAS SU PAKEITIMU

(Nurodytas 5 straipsnyje)

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 4060/89

(OL L 390, 1989 12 30, p. 18).

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3356/91

(OL L 318, 1991 11 20, p. 1).


III PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Reglamentas (EEB) Nr. 4060/89

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

3a straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

6 straipsnis

5 straipsnis

Priedo 1 dalis, direktyvos a)

I priedo 1 dalies 1 skirsnio a punktas

Priedo 1 dalis, direktyvos b)

I priedo 1 dalies 1 skirsnio b punktas

Priedo 1 dalis, direktyvos c)

I priedo 1 dalies 1 skirsnio c punktas

Priedo 1 dalis, direktyvos d)

Priedo 1 dalis, direktyvos e)

I priedo 1 dalies 1 skirsnio d punktas

Priedo 1 dalis, direktyvos f)

I priedo 1 dalies 1 skirsnio e punktas

Priedo 1 dalis, reglamentai a)

I priedo 1 dalies 2 skirsnio a punktas

Priedo 1 dalis, reglamentai b)

Priedo 1 dalis, reglamentai c)

Priedo 1 dalis, reglamentai d)

I priedo 1 dalies 2 skirsnio b punktas

Priedo 1 dalis, reglamentai e)

I priedo 1 dalies 2 skirsnio c punktas

Priedo 1 dalis, reglamentai f)

I priedo 1 dalies 2 skirsnio d punktas

Priedo 2 dalis

I priedo 2 dalis

II priedas

III priedas


Top