EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0830

2008/830/EB: 2008 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos C 21/07 (ex N 578/06), kurią Vengrija ketina suteikti IBIDEN Hungary Gyártó Kft. (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1342) (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 295, 4.11.2008, p. 34–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/830/oj

4.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/34


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. balandžio 30 d.

dėl valstybės pagalbos C 21/07 (ex N 578/06), kurią Vengrija ketina suteikti IBIDEN Hungary Gyártó Kft.

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1342)

(Tekstas autentiškas tik vengrų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/830/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 88 straipsnio 2 dalies pirmąją pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

paprašiusi suinteresuotųjų šalių pateikti savo pastabas pagal pirmiau nurodytas nuostatas (1) ir atsižvelgusi į jų pastabas,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

(1)

2006 m. rugpjūčio 30 d. elektroniniu pranešimu, Komisijos užregistruotu tą pačią dieną, Vengrijos valdžios institucijos pranešė apie esamų regioninės pagalbos schemų taikymą IBIDEN Hungary Gyártó Kft. pradinių investicijų projektui. Pranešimas buvo parengtas pagal 2002 m. Daugiasektorinės regioninės pagalbos dideliems investiciniams projektams programos (2) (toliau – 2002 m. DSP) 24 dalyje nustatytą reikalavimą dėl individualaus pranešimo.

(2)

2006 m. spalio 13 d. (D/58881) ir 2007 m. kovo 13 d. (D/51161) raštais Komisija paprašė papildomos informacijos.

(3)

2006 m. lapkričio 14 d. (A/39085), 2007 m. sausio 3 d. (A/30004), 2007 m. sausio 15 d. (A/30441) ir 2007 m. kovo 27 d. (A/32641) Komisijos įregistruotais raštais Vengrijos valdžios institucijos paprašė Komisijos pratęsti papildomos informacijos pateikimo terminą, ir Komisija sutiko tai padaryti.

(4)

Papildomą informaciją Vengrijos valdžios institucijos pateikė Komisijos 2007 m. sausio 31 d. (A/30990) ir 2007 m. gegužės 15 d. (A/34072) įregistruotuose raštuose.

(5)

2006 m. gruodžio 11 d. ir 2007 m. balandžio 25 d. buvo surengti Vengrijos valdžios institucijų ir Komisijos tarnybų susitikimai, kuriuose dalyvavo ir IBIDEN Hungary Gyártó Kft. atstovai.

(6)

2007 m. liepos 10 d. raštu Komisija Vengrijai pranešė apie sprendimą pradėti EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą dėl pagalbos.

(7)

Komisijos sprendimas pradėti procedūrą buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3). Komisija paprašė suinteresuotųjų šalių pateikti savo pastabas dėl pagalbos priemonės.

(8)

Komisija gavo keturis suinteresuotųjų šalių raštus su pastabomis:

a)

2007 m. spalio 25 d. raštą, Komisijos įregistruotą tą pačią dieną (A/38842);

b)

2007 m. lapkričio 22 d. raštą, Komisijos įregistruotą 2007 m. lapkričio 24 d. (A/39732);

c)

2007 m. lapkričio 23 d. raštą, Komisijos įregistruotą tą pačią dieną (A/39711);

d)

2007 m. lapkričio 26 d. raštą, Komisijos įregistruotą 2007 m. lapkričio 27 d. (A/39740).

(9)

2007 m. gruodžio 4 d. rašte (D/54826) Komisija gautas pastabas perdavė Vengrijai, kuriai buvo suteikta galimybė pateikti atsakomąsias pastabas.

(10)

Vengrijos nuomonė dėl suinteresuotųjų šalių pastabų buvo gauta 2008 m. sausio 4 d. rašte, Komisijos įregistruotame tą pačią dieną (A/151).

2.   IŠSAMUS PAGALBOS APIBŪDINIMAS

2.1.   Priemonės tikslas

(11)

Vengrijos valdžios institucijos ketina remti regioninę plėtrą, IBIDEN Hungary Gyártó Kft. teikdamos regioninę investicinę pagalbą, skirtą dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtrų keraminių šerdžių gamyklos atidarymui Dunavarsány pramoniniame parke, esančiame Vidurio Vengrijos regione (Pešto apygardoje) – vietovėje, remiamoje pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktą, – 2004–2006 m. taikydamos 40 % pagalbos intensyvumo aukščiausią ribą, išreikštą grynosios subsidijos ekvivalentu (GSE) (4).

2.2.   Gavėjas

(12)

Pagalbos gavėjas – IBIDEN Hungary Gyártó Kft. (toliau – IBIDEN HU). Remiamu projektu siekiama atidaryti antrąjį Europos Sąjungoje, be jau Prancūzijoje esančios IBIDEN DPF France S.A.S. (atidarytos 2001 m.), IBIDEN keramikos gamybos padalinį, kuriame būtų gaminamos dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtrų keraminės šerdys.

(13)

IBIDEN HU buvo įsteigta 2004 m. gegužės 5 d.; ją įsteigė IBIDEN European Holdings B.V. (Nyderlandai) ir IBIDEN Co., Ltd. (Japonija). Visos IBIDEN European Holdings B.V. akcijos priklauso IBIDEN Co., Ltd., kuri savo ruožtu yra akcinė bendrovė, valdoma daugelio savininkų – bendrovių (pvz., bankų) ir privačių subjektų. 99 % IBIDEN HU akcijų priklauso IBIDEN European Holdings B.V., 1 % – IBIDEN Co., Ltd. Nuo 2005 m. pabaigos visos IBIDEN DPF France S.A.S. akcijos priklauso IBIDEN European Holdings B.V.

Image

(14)

Patronuojančioji bendrovė IBIDEN Co., Ltd. yra tarptautinė bendrovė, 1912 m. įsteigta kaip elektros energijos gamybos įmonė, turinti savo būstinę Gifu (Japonija). Šios bendrovės veikla padalyta į penkis segmentus, kurių dalys pagal 2005 m. pardavimų apyvartą buvo tokios: 50 % – elektronikos padalinys, 22 % – keramikos padalinys, 16 % – būsto medžiagų padalinys, 4 % – statybinių medžiagų padalinys ir 8 % – kiti smulkūs padaliniai (pvz., naftos produktų, informacinių paslaugų, sintetinės dervos, žemės ūkio, gyvulių ir žuvies produktų perdirbimo padaliniai). Remiantis 2006 m. metine ataskaita (5), IBIDEN grupę sudaro 47 patronuojamosios bendrovės ir vienas filialas, kuris keramikos srityje veiklos nevykdo. 2006 m. konsoliduotos grynosios pajamos buvo 319,0 mlrd. jenų, veiklos pajamos – 43,6 mlrd. jenų, o grynosios pajamos – 27,2 mlrd. jenų. Tais metais visame pasaulyje esančiose grupės verslo atstovybėse ir gamyklose dirbo 10 115 darbuotojų.

2.3.   Investicinis projektas

2.3.1.   Naujasis investicinis IBIDEN HU projektas Dunavarsány mieste

(15)

Pranešimas yra susijęs su antruoju investicinio projekto įgyvendinimo etapu, per kurį Dunavarsány pramoniniame parke siekiama atidaryti dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtrų keraminių šerdžių gamyklą.

(16)

2005 m. balandžio 1 d. rašte Vengrijos valdžios institucijos pagal 2002 m. DSP 36 dalį (6) pranešė Komisijai apie valstybės pagalbą, suteiktą IBIDEN HU pirmajam investicinio projekto etapui įgyvendinti.

(17)

Vengrijos valdžios institucijos nurodo, kad abu IBIDEN HU investicijų į Dunavarsány pramoninį parką etapai turi būti laikomi vienu investiciniu projektu, kaip apibrėžta 2002 m. DSP 49 dalyje: abu investicijų etapai yra susiję su ta pačia gamybos vieta, ta pačia bendrove, tuo pačiu produktu ir buvo pradėti per trejus metus.

(18)

Remiantis Vengrijos valdžios institucijų pateikta informacija apie minėtus du investicijų etapus, dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtrų keraminės šerdys bus gaminamos dviejuose Dunavarsány pramoniniame parke naujai pastatytuose pastatuose, kurių plotai yra atitinkamai 24 000 m2 ir 30 900 m2. Iki 2007 m. pirmajame pastate bus įrengtos keturios gamybos linijos, o antrajame – penkios.

(19)

Iki 2007 m. Dunavarsány mieste pagal projektą bus sukurta 1 100 naujų tiesioginių darbo vietų.

(20)

Vengrijos valdžios institucijos patvirtina, kad penkerius metus nuo investicijų pabaigos remiamoje gamykloje nebus gaminami jokie su investiciniu projektu nesusiję produktai.

(21)

Be to, Vengrijos valdžios institucijos patvirtina, kad pagalbos gavėjas sutiko išlaikyti investicijas ne mažiau kaip penkerius metus nuo investicijų pabaigos.

2.3.2.   Dunavarsány mieste IBIDEN HU įgyvendinamo investicinio projekto eiga

(22)

Investicinio projekto darbai pradėti jau 2004 m. spalio mėn. Su projektu susijusi gamyba pirmajame pastate pradėta 2005 m. rugpjūčio mėn., antrajame – 2006 m. gegužės mėn. Visą su projektu susijusį pajėgumą tikimasi išvystyti iki 2007 m. balandžio mėn. I lentelėje pateikta išsamesnė informacija apie projekto eigą:

I   lentelė

Investicinio projekto eiga

 

Projekto pradžia

Gamybos pradžia

Projekto pabaiga

Viso gamybos pajėgumo išvystymo data

I etapas

2004 10 6

2005 8 1

2006 1 1

2006 5 1

(1,2 mln. vnt. per metus)

II etapas

2005 6 20

2006 5 3

2007 3 31

2007 4 1

(dar 1,2 mln. vnt. per metus)

2.4.   Investicinio projekto išlaidos

(23)

Visos finansuoti tinkamos projekto investicinės išlaidos, išreikštos nominalia verte, yra 47 570 933 882 HUF (190,83 mln. EUR). Dabartinė šios sumos vertė yra 41 953 072 670 HUF (168,30 mln. EUR) (7). II lentelėje visos finansuoti tinkamos išlaidos išskaidytos pagal metus ir rūšį.

II   lentelė

Finansuoti tinkamos investicinės išlaidos (I ir II etapai), išreikštos nominalia verte, mln. HUF

 

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

Iš viso

Žemė

[…] (8)

[…]

[…]

[…]

[…]

Infrastruktūra

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Pastatai

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Komunalinė įranga

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Technika

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Reikalavimus atitinkančios investicijos

[…]

[…]

[…]

[…]

47 571

I etapas

II etapas

I etapas

II etapas

I etapas

II etapas

I etapas

II etapas

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2.5.   Projekto finansavimas

(24)

Vengrijos valdžios institucijos patvirtino, kad paties pagalbos gavėjo indėlis viršija 25 % finansuoti tinkamų išlaidų, ir šiai išlaidų daliai valstybės parama neteikiama.

2.6.   Teisinis pagrindas

(25)

Finansinė parama IBIDEN HU teikiama remiantis šiais dviem teisiniais pagrindais:

a)

Ekonomikos ir transporto ministerija suteiks subsidiją pagal schemą „HU 1/2003 – Paskirtoji investicijų rėmimo schema“ (9). Šios schemos teisiniai pagrindai – Ekonomikos ministro potvarkis Nr. 1/2001 (sausio 5 d.) dėl paskirtosios verslumo skatinimo schemos ir Ekonomikos ir transporto ministro potvarkis Nr. 19/2004 (vasario 27 d.) dėl išsamių tam tikrų ministerijos pagalbos schemų taisyklių;

b)

Finansų ministerija, remdamasi schema „Mokesčių lengvata plėtrai“, suteiks mokesčių lengvatą (10). Ši schema buvo priimta 1996 m. aktu Nr. LXXXI dėl bendrovių pelno mokesčio ir dividendų mokesčio ir Vyriausybės potvarkiu Nr. 275/2003 (gruodžio 24 d.) dėl mokesčių lengvatų plėtrai.

2.7.   Pagalbos dydis ir intensyvumas

(26)

Visa nominali pagalbos suma yra 15 591 223 750 HUF (62,55 mln. EUR); dabartinė jos vertė – 9 793 809 933 HUF (39,29 mln. EUR). Remiantis finansuoti tinkamomis išlaidomis, pirmiau nurodytomis 23 dalyje, tai atitinka 22,44 % pagalbos intensyvumą, išreikštą grynosios subsidijos ekvivalentu (GSE) (11).

(27)

Pagalba teikiama dvejomis pagalbos priemonėmis. Pirma, Ekonomikos ir Transporto ministerija teikia subsidiją, kurios bendra suma, išreikšta nominalia verte, yra 3 592 000 000 HUF (14,41 mln. EUR); ši suma paskirstoma 2005–2007 metams. Antra, Finansų ministerija suteikia bendrovių pelno mokesčio lengvatą (12), kurios apskaičiuotas dydis, išreikštas nominalia verte, yra 11 999 223 750 HUF (48,14 mln. EUR); ši suma išmokama per 2007–2016 metus. Dabartinė subsidijos vertė – 3 118 450 763 HUF (12,51 mln. EUR), o dabartinė mokesčio lengvatos vertė – 6 675 359 170 HUF (26,78 mln. EUR).

(28)

Vengrijos valdžios institucijos nurodė, kad, remiantis esamomis regioninės pagalbos schemomis (13) ir neviršijant individualaus pranešimo ribos, nustatytos 2002 m. DSP 24 dalyje, IBIDEN HU jau skirta 7 411 828 735 HUF (29,73 mln. EUR) pagalba, skaičiuojant dabartine verte (11 745 422 640 HUF arba 47,12 mln. EUR, skaičiuojant nominalia verte). 2005 m. vasario 25 d. pirmajam investicinio projekto etapui Finansų ministerija suteikė 4 832 595 058 HUF (19,39 mln. EUR) pagalbą, skaičiuojant dabartine verte (8 773 422 640 HUF arba 35,20 mln. EUR, skaičiuojant nominalia verte), o 2005 m. kovo 3 d. Ekonomikos ir transporto ministerija suteikė 1 875 354 000 HUF (7,52 mln. EUR) pagalbą, skaičiuojant dabartine verte (2 142 000 000 HUF arba 8,60 mln. EUR, skaičiuojant nominalia verte). 2006 m. gruodžio 22 d. antrajam investicijų etapui Ekonomikos ir Transporto ministerija suteikė 703 879 677 HUF (2,82 mln. EUR) pagalbą, skaičiuojant dabartine verte (830 000 000 HUF arba 3,33 mln. EUR, skaičiuojant nominalia verte).

(29)

Taigi, pasak Vengrijos valdžios institucijų, pagalbos suma, apie kurią reikia pranešti, yra visos pagalbos sumos ir jau suteiktos pagalbos sumos, t. y. 2 381 981 198 HUF (9,56 mln. EUR), skaičiuojant dabartine verte (3 845 801 110 HUF arba 15,43 mln. EUR, skaičiuojant nominalia verte), skirtumas.

(30)

Sprendimo dėl likusios pagalbos sumos, kuri bus suteikta antrajam investicijų etapui, priėmimo procedūrą Vengrijos valdžios institucijos sustabdė, kol bus priimtas Europos Komisijos sprendimas. Taigi suteikti pagalbą, apie kurią pranešta, bus leista, jei tam pritars Komisija.

(31)

Vengrijos valdžios institucijos patvirtina, kad projektui skiriama pagalba negali būti sumuojama pridedant pagalbą, gautą iš kitų vietos, regioninių, nacionalinių arba Bendrijos šaltinių ir skirta toms pačioms finansuoti tinkamoms išlaidoms padengti.

(32)

Vengrijos valdžios institucijos patvirtina, kad paraiškos dėl pagalbos pirmajam investicinio projekto etapui Ekonomikos ir transporto ministerijai buvo pateiktos 2003 m. gruodžio 5 d., o Finansų ministerijai – 2004 m. rugsėjo 16 d. Paraiškos dėl pagalbos antrajam investicinio projekto etapui atitinkamai buvo pateiktos 2005 m. kovo 28 d. ir 2005 m. gegužės 31 d. Taigi susijusios paraiškos dėl pagalbos buvo pateiktos prieš pradedant darbus pagal pirmąjį projekto etapą (2004 m. spalio 6 d.) ir pagal antrąjį projekto etapą (2005 m. birželio 20 d.).

2.8.   Bendri įsipareigojimai

(33)

Vengrijos valdžios institucijos įsipareigojo Komisijai pateikti:

per du mėnesius nuo pagalbos suteikimo – pagalbą teikiančios institucijos ir pagalbos gavėjo pasirašytos (-ų) pagalbos ir (arba) investicijų sutarties (-čių) kopiją (-as),

kas penkerius metus, pradedant nuo Komisijos pagalbos patvirtinimo dienos, – tarpinę ataskaitą (įskaitant informaciją apie išmokėtas pagalbos sumas, pagalbos sutarties vykdymą ir apie kitus investicinius projektus, pradėtus įgyvendinti toje pačioje įmonėje ar gamykloje),

per šešis mėnesius nuo paskutinės pagalbos išmokos – remiantis mokėjimų grafiku parengtą išsamią finansinę ataskaitą.

3.   OFICIALIOS TYRIMO PROCEDŪROS INICIJAVIMO PAGRINDIMAS

(34)

Projektas, apie kurį pranešta, yra susijęs su „dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtrų keraminių šerdžių“ (toliau – DVKDF), kurios yra montuojamos į lengvuosius automobilius ir lengvuosius sunkvežimius su dyzeliniais varikliais, gamyba. IBIDEN HU gaminama keraminė dalis yra tarpinis produktas (3 pakopos), kuris vėliau rinkos sąlygomis parduodamas nepriklausomoms įmonėms. Pastarosios įmonės dengia šerdis brangiojo metalo sluoksniu – taip gaunamos padengtos DVKDF (2 pakopos). Tuomet padengtos DVKDF parduodamos išmetimo vamzdžių gamintojams (1 pakopa), kurie yra tiesioginiai automobilių surinkimo gamyklų tiekėjai.

(35)

Sprendime pradėti oficialią tyrimo procedūrą Komisija nurodė, kad Vengrijos valdžios institucijos pateikė platų susijusios rinkos apibrėžimą, apimantį abi pagrindines dyzelinių transporto priemonių išmetamųjų dujų valymo sistemos dalis, t. y. tiek dyzeliniams varikliams skirtus oksidacijos katalizatorius (toliau – DVSOK), kurie valo dujas (t. y. CO ir HC) bei iš dalies – kietųjų dalelių (KD) tirpią organinę frakciją (TOF), tiek dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtrus (toliau – DVKDF) (14), kurie veiksmingai valo kietųjų dalelių netirpią frakciją, t. y. suodžius. Vengrijos valdžios institucijos tvirtina, kad šie įtaisai yra labai panašūs, kadangi abu mažina kenksmingų medžiagų kiekį išmetamosiose dujose, ir todėl priklauso tai pačiai susijusiai rinkai. Be to, jos tvirtina, kad abiejų sudedamųjų dalių gamybos procesai ir technologijos yra labai panašūs.

(36)

Komisija sprendime pradėti šios bylos oficialią tyrimo procedūrą pažymėjo, kad, remdamasi EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktu ir 2002 m. DSP, ji suabejojo pagalbos suderinamumu su bendrąja rinka. Be to, Komisija pažymėjo, kad Vengrijos valdžios institucijų požiūris į susijusią rinką taip pat nebuvo pagrįstas dviem nepriklausomais rinkos tyrimais (kuriuos atliko Frost & Sullivan Ltd (toliau – F&S)  (15) ir AVL List GMBH (toliau – AVL)) (16), kuriuos pateikė Vengrijos valdžios institucijos.

(37)

Pirmiausia Komisija pareiškė abejojanti, ar DVSOK ir DVKDF galima laikyti pakaitalais, priklausančiais tai pačiai susijusiai produktų – papildomo apdorojimo įtaisų – rinkai; inicijuodama oficialią tyrimo procedūrą, Komisija manė, kad susijusi produktų rinka yra siauresnė ir apima tik dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtrų šerdis, montuojamas dyzelinių transporto priemonių išmetimo sistemose.

(38)

Pirma, Komisija pažymėjo, kad pagrindinė DVKDF funkcija – valyti kietas neorganines ir netirpias kietąsias daleles (t. y. suodžius), o DVSOK valo kenksmingas dujas ir tirpią organinę frakciją (TOF), kuri yra kietosiose dalelėse, tačiau nesurenka suodžių. Nors abi šios funkcijos iš tikrųjų šiek tiek sutampa, kadangi padengti DVKDF iš dalies valo ir kenksmingas dujas, vis tiek išlieka poreikis išmetamųjų dujų valymo sistemoje atskirai įrengti ir DVSOK. Svarstomu laikotarpiu (t. y. iki 2008 m.) abi sudedamosios dalys toliau bus naudojamos ir montuojamos kartu. Būsimose technologijose, atitinkančiose „euro 5“ ir „euro 6“ standartus, DVSOK toliau bus naudojami CO, HC ir TOF oksidacijai atlikti. Todėl Komisija pažymėjo, kad nėra paklausos pakeičiamumo, kadangi tai yra du skirtingi įtaisai, papildantys vienas kito funkcijas.

(39)

Be to, Komisija sprendime pradėti oficialią tyrimo procedūrą pažymėjo, kad, remiantis vienu tyrimu, bendrovė Eberspächer neseniai pateikė rinkai tikrai daugiafunkcinį produktą, kuris viename vientisame keraminiame gaminyje sujungia DVSOK ir DVKDF funkcijas ir buvo naudojamas Volkswagen Passat. Tačiau Komisijai kilo abejonių, ar IBIDEN HU produktas yra tinkamas tokiam visiškam daugiafunkcionalumui užtikrinti.

(40)

Antra, Komisija pažymėjo, kad pasiūlos pakeičiamumas taip pat abejotinas. Nepateikta jokių konkrečių įrodymų, kad yra DVSOK šerdžių gamintojų, kurie ta pačia įranga be didelių papildomų investicinių išlaidų būtų pajėgūs gaminti ir DVKDF šerdis, arba atvirkščiai. Be to, pakeičiamumo galimybė yra abejotina ir dėl to, kad DVKDF yra maždaug keturis kartus brangesni už DVSOK.

(41)

Be to, Komisija pažymėjo, kad nors pagalba iš pažiūros ir atitinka 1998 m. nacionalinės regioninės pagalbos gairių (17) reikalavimus, Komisija abejoja, ar pagalbos gavėjo susijusios rinkos dalis yra mažesnė kaip 25 %, kaip reikalaujama 2002 m. DSP 24 dalies a punkte. Vengrijos valdžios institucijų pateikti rinkos tyrimai rodo, kad IBIDEN tenkanti DVKDF rinkos dalis, skaičiuojant pagal kiekį, Europoje gerokai viršija 25 % ribą ir prieš, ir po investicijų. Todėl, jei DVKDF laikomi susijusia rinka, pažeidžiama 2002 m. DSP 24 dalies a punkto sąlyga. Kita vertus, bendroje DVKDF ir DVSOK rinkoje, kurią Vengrijos valdžios institucijos laiko susijusia rinka, IBIDEN rinkos dalis, skaičiuojant pagal kiekį, ir prieš, ir po investicijų būtų mažesnė nei 25 %.

4.   SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ PASTABOS

(42)

Sprendimą pradėti oficialią tyrimo procedūrą paskelbusi Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, Komisija gavo pastabų iš šių suinteresuotųjų šalių:

a)

pagalbos gavėjo – IBIDEN Hungary Gyártó Kft.;

b)

mokslinių tyrimų ir technologijų centro Aerosol & Particle Technology Laboratory (Aerozolių ir kietųjų dalelių technologijų laboratorija), Termė Salonikai, Graikija;

c)

konkurento Saint-Gobain Industrie Keramik Rödental GmbH, (toliau – Saint-Gobain), Riodentalis, Vokietija;

d)

suinteresuotosios šalies, kuri pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999 (18) 6 straipsnio 2 dalį paprašė, kad Komisija neatskleistų jos tapatybės.

(43)

Toliau pateikiama pirmiau nurodytų suinteresuotųjų šalių pateiktų argumentų santrauka.

4.1.   IBIDEN HU ir Aerosol & Particle Technology Laboratory nurodyta susijusi produktų rinka

(44)

Pagalbos gavėjas IBIDEN HU ir Aerosol & Particle Technology Laboratory linkę taikyti platų rinkos apibrėžimą, apimantį visas sudedamąsias dalis (daugiausia DVSOK ir DVKDF), naudojamas dyzelinių transporto priemonių išmetamųjų dujų valymo sistemoje. Jos pažymi, kad DVSOK ir DVKDF yra labai panašūs, kadangi abu mažina kenksmingų medžiagų kiekį išmetamosiose dujose, ir todėl priklauso tai pačiai susijusiai produktų rinkai.

(45)

Remiantis šia nuomone, DVSOK ir DVKDF turėtų būti laikomi KD šalinimo sudedamosiomis dalimis, nors IBIDEN HU ir pripažįsta, kad DVSOK negali išvalyti netirpiosios KD dalies (t. y. suodžių). Šios suinteresuotosios šalys teigia, jog dėl to, kad IBIDEN HU produktas, be pagrindinės funkcijos – suodžių filtravimo, taip pat gali filtruoti HC ir CO, jis priklauso tai pačiai rinkai kaip ir DVSOK. Automobilių gamintojams paliekama spręsti, ar išmetamųjų dujų valymo dalį surinkti iš atskirų sudedamųjų dalių, skirtų kenksmingoms dujinėms medžiagoms nukenksminti ir kietosioms dalelėms valyti, ar naudoti daugiafunkcinę sudedamąją dalį.

(46)

Nepaisant to, IBIDEN HU savo pareiškime pripažįsta, kad norint IBIDEN HU gaminamą DVKDF papildyti funkcija, kuri padėtų veiksmingiau valyti dujas (HC ir CO), ir laikytis išmetamųjų dujų reikalavimų, būtina kartu naudoti ir DVKDF, ir DVSOK. Naudojant aukštos kokybės tinkamai sukonstruotą DVKDF, automobilių gamintojams jų gaminamuose automobiliuose gali pakakti įrengti mažesnį ir paprastesnį DVSOK, taigi, DVKDF turi labai didelės įtakos DVSOK ir atvirkščiai, o tai reiškia, kad naudojamas vienas įtaisas yra sudėtingesnis, o kitas įtaisas turi atitikti šiuos pakeitimus.

(47)

IBIDEN HU ir Aerosol & Particle Technology Laboratory nurodo, kad DVSOK ir DVKDF technologijos plėtojamos siekiant sukurti naujos kartos filtrus, kuriuose, kaip viename gaminyje, galėtų būti suderinti tam tikri pranašumai, charakteristikos ir ankstesnės technologijos, taip DVSOK ir DVKDF sujungiant į vieną monolitinę šerdį (pavyzdžiui, Volkswagen jau pradėjo naudoti ketvirtosios kartos papildomo apdorojimo sudedamąsias dalis Passat modelyje, kuriame naudojamas tik DVKDF, o DVSOK nenaudojamas). Tačiau IBIDEN HU nurodė, kad šiuo metu ji gamina trečiosios kartos (19) DVKDF ir nuolat tobulina gaminį, kad jis galėtų tapti ketvirtosios kartos DVKDF, su visomis DVSOK funkcijomis.

(48)

Be to, IBIDEN HU nurodė, kad nors sprendime pradėti oficialią tyrimo procedūrą Komisija teigia priešingai, iš tikrųjų IBIDEN produktas nėra keturis kartus brangesnis už DVSOK. IBIDEN HU gamina pusgaminį, todėl baigtas gaminti produktas (padengtas DVKDF) yra gerokai brangesnis už IBIDEN HU pusgaminį. Dabartinė pramoninė praktika rodo, kad padengto, plakiruoto ir matinės apdailos įtaiso kaina yra 2,5 karto didesnė už šerdies – IBIDEN grupės produkto – kainą: pavyzdžiui, 2007 m. DVKDF rinkos kaina buvo 453 EUR, o šerdies (pusgaminio) – tik […] EUR; 2007 m. DVSOK rinkos kaina buvo 102 EUR (20).

(49)

Be to, dėl pasiūlos pakeičiamumo IBIDEN HU nurodo, kad DVSOK ir DVKDF gamybos technologijos yra labai panašios: vienintelis esminis skirtumas yra tas, kad gaminant DVKDF atliekama sandarinimo procedūra, kuri netaikoma gaminant DVSOK, o pjovimo procedūra atliekama anksčiau nei gaminant DVSOK.

(50)

Be to, IBIDEN HU, remdamasi keliais tyrimais, įskaitant Johnson Matthey Japan pateiktą dokumentą, tvirtina, kad yra gamintojų, kurie gamina ir DVSOK, ir DVKDF, taigi DVSOK ir DVKDF gamintojai iš esmės nesiskiria.

4.2.   Saint-Gobain ir suinteresuotosios šalies, kurios tapatybė neatskleidžiama, nurodyta susijusi produktų rinka

(51)

Dvi suinteresuotosios šalys iš keturių – Saint-Gobain ir šalis, kurios tapatybė neatskleidžiama, pritaria Komisijos abejonėms, išreikštoms sprendime pradėti oficialią tyrimo procedūrą. Šios šalys teigia, kad DVSOK ir DVKDF negalima laikyti pakaitalais, taigi jie nepriklauso tai pačiai susijusiai produktų rinkai. Todėl jos tvirtina, kad šiuo atveju susijusi produktų rinka yra tik DVKDF rinka. Šių šalių teigimu, pagrindinės priežastys taip manyti yra šios:

4.2.1.   Nėra paklausos pakeičiamumo

(52)

Suinteresuotosios šalys nurodo, kad pagrindinės DVSOK ir DVKDF šerdžių charakteristikos skiriasi: DVSOK šerdis paprastai gaminama iš neakytojo kordierito, atsparaus 400 °C temperatūrai, arba iš nerūdijančio metalo folijos. DVKDF šerdis dažniausiai gaminama iš akytojo silicio karbido, atsparaus 1 000 °C temperatūrai (atsparumas šiai temperatūrai reikalingas tam, kad būtų galima sudeginti suodžius ir neleisti užsikimšti padengtam filtrui). Taigi, santykinai pakilus kurio nors produkto kainai, dėl labai skirtingų šiluminių savybių pirkėjai DVKDF šerdžių negali pakeisti DVSOK šerdimis.

(53)

Saint-Gobain teigimu, kadangi DVKDF šerdims naudojamos geresnių eksploatacinių savybių medžiagos, skiriasi ir abiejų sudedamųjų dalių kainos: DVKDF šerdis (neįskaičiuojant katalizatoriaus padengimo ir plakiravimo išlaidų) vidutiniškai kainuoja 120 EUR, o DVSOK šerdis vidutiniškai kainuoja 12–20 EUR (taip pat neįskaitant katalizatoriaus padengimo ir plakiravimo išlaidų). Todėl, kaip tvirtina Saint-Gobain, akivaizdu, kad dėl techninių priežasčių DVKDF gamintojai negali šio produkto gamybos pakeisti DVSOK šerdžių gamyba (jei galėtų, jie taip padarytų dėl kainų skirtumo), o DVSOK gamintojas DVSOK šerdies negali pakeisti DVKDF šerdimi, nes pagamintų produktą, kuris būtų brangesnis už DVSOK ir negalėtų atlikti oksidavimo funkcijos, kurią atlieka DVSOK.

(54)

Be to, Saint-Gobain ir šalis, kurios tapatybė neatskleidžiama, pabrėžia DVSOK ir DVKDF naudojimo skirtumus (21): pagrindinė DVSOK paskirtis – cheminės reakcijos būdu oksiduoti tam tikras dujas, o pagrindinė DVKDF funkcija – mechaniniu būdu filtruoti suodžius. Nors tam tikromis aplinkybėmis DVKDF (papildomai) iš dalies atlieka DVSOK funkciją, neįrengus abiejų įtaisų, visiškos oksidacijos užtikrinti neįmanoma. NET ir padengtas DVKDF, su IBIDEN HU pagaminta šerdimi, neturi visų DVSOK funkcijų, nes yra skirtas tik tam tikrai temperatūrai, reikalingai suodžiams sudeginti, užtikrinti, tačiau neišvalo taip pat veiksmingai kaip visas funkcijas turintis DVSOK. Jos nurodo, kad atsižvelgiant į daugelio automobilių gamintojų ir tiekėjų lūkesčius, DVSOK ir DVKDF išliks atskiri įtaisai, vienas šalia kito įrengiami dujų išmetimo sistemoje.

4.2.2.   Nėra pasiūlos pakeičiamumo

(55)

Be to, Saint-Gobain ir šalis, kurios tapatybė neatskleidžiama, nurodo, kad DVSOK ir DVKDF šerdžių gamybos procesai yra labai skirtingi: DVSOK šerdžių gamyboje naudojamas neakytasis kordieritas aglomeruojamas 400 °C temperatūroje. Silicio karbidas, DVKDF gamyboje naudojama medžiaga (kuri yra ir IBIDEN HU šerdžių gamybos medžiaga), turi būti ruošiama labai aukštoje temperatūroje (virš 2 000 °C), bedeguonėje aplinkoje. Vien temperatūrų skirtumas yra toks didelis, kad svarbiausi ir brangiausi gamybos elementai negali būti naudojami abiejų rūšių produktams gaminti.

(56)

Be to, DVSOK šerdis visuomet yra vientisas korinis cilindras, kurio kanalai atviri. DVKDF šerdis paprastai formuojama sujungiant keletą filtravimo elementų, be to, DVKDF kanalai yra užsandarinti. DVKDF šerdims gaminti reikalinga aukštos temperatūros bedeguonė aglomeravimo krosnis, sujungimo ir sandarinimo įranga, tačiau šie įrenginiai nereikalingi DVSOK šerdims gaminti. Taigi suinteresuotosios šalys teigia, kad DVKDF neįmanoma gaminti DVSOK gamybos linijose, ir atvirkščiai.

5.   VENGRIJOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ PASTABOS

(57)

Dėl susijusio produkto, rinkos, kainos, paklausos ir pasiūlos ypatumų Vengrijos valdžios institucijos pritaria Aerosol & Particle Technology Laboratory ir IBIDEN Hungary Gyártó Kft. nuomonei.

(58)

Pasak Vengrijos valdžios institucijų, pažangi dyzelinių variklių išmetamųjų dujų kontrolė grindžiama skirtingų funkcijų integravimu sistemoje. Dėl didelės visų dyzelinių variklių išmetamųjų dujų kontrolės sistemos sudedamųjų dalių (pvz., DVSOK ir DVKDF) tarpusavio priklausomybės, susidarė daug grandžių turinčios tiekimo grandinės, jungiančios šerdžių, dangos ir išmetimo sistemų gamintojus, o kiekvienos sudedamosios dalies techninės savybės turi įtakos visai tiekimo grandinei. Todėl susijusiu produktu turėtų būti laikoma dyzelinių variklių išmetamųjų dujų kontrolės sistema arba dyzelinių variklių išmetamųjų dujų papildomo apdorojimo sistema.

(59)

Be to, jos teigia, kad IBIDEN HU produktas yra daugiafunkcinis elementas, įrengiamas išmetamųjų dujų sistemoje. Šį produktą naudojant kartu su DVSOK, sukuriamas trečiosios kartos papildomo apdorojimo įtaisas. Be to, IBIDEN HU produktas yra pusgaminis, nes jis padengiamas kitoje gamybos pakopoje. Be dangos šis produktas neturi visų funkcijų ir jo negalima laikyti pagamintu produktu, t. y. trečiosios kartos DVKDF. Tai patvirtina faktas, kad galutinis produktas yra gerokai brangesnis už IBIDEN HU pusgaminį: šiuo metu baigto gaminti įtaiso rinkos kaina yra 2,5 karto didesnė už IBIDEN HU gaminamo filtro kainą.

(60)

Be to, Vengrijos valdžios institucijos nurodo, kad iš tikrųjų DVKDF įrengiami daugelyje dyzelinių automobilių ir kad gamintojams, kuriems reikia DVSOK, reikia ir DVKDF. Paklausa sukuria bendrą produktų rinką, nes tie patys gamintojai, kad gautų produktus, taiko tuos pačius metodus, naudoja tą pačią infrastruktūrą ir deda tas pačias pastangas. Pasiūlos požiūriu DVSOK ir DVKDF gamintojai paprastai taiko tuos pačius gamybos procesus, tas pačias gamybos technologijas ir naudoja tas pačias medžiagas. Ir DVSOK, ir DVKDF gaminti naudojama ta pati medžiaga – kordieritas. Gamybos metu atliekami tie patys procesai, pvz., medžiagų paruošimo, maišymo, grūdinimo, liejimo, džiovinimo, galutinio apdorojimo ir išdeginimo. Vieninteliai šių dviejų produktų gamybos procesų skirtumai yra papildomas etapas ir (sandarinimas) ir kitoks vieno etapo (pjovimo) laikas. Todėl produktus tiekia tie patys gamintojai, o išmetamųjų dujų papildomo apdorojimo produktų rinkoje DVSOK ir DVKDF konkuruoja tarpusavyje.

(61)

Vengrijos valdžios institucijos pabrėžia, kad IBIDEN HU kietųjų dalelių filtrų šerdis sugeba gaminti naudodama tą pačią įrangą ir be didelių investicijų, kaip tai galėtų daryti bet kuris kitas gamintojas, taikantis tokią pačią gamybos technologiją. Kadangi DVKDF yra patobulintas DVSOK, modifikavimo išlaidos nelaikomos pradinėmis investicijomis į kitą gamybos liniją, o esminis gamybos įrenginių patobulinimas.

(62)

Be to, Vengrijos valdžios institucijos nurodo, jog aiškiai matyti, kad DVSOK ir DVKDF technologijos plėtojamos siekiant sukurti naujos kartos filtrus, kuriuose, kaip viename gaminyje, galėtų būti suderinti tam tikri pranašumai, savybės ir ankstesnės technologijos, taip sujungiant DVSOK ir DVKDF. Nustatant susijusią rinką ir skaičiuojant rinkos dalį, turėtų būti įtraukiami ir DVSOK, nes kartu su DVKDF jis sudaro papildomo apdorojimo įtaisą ir kurį naudojant užtikrinama, kad laikomasi teisės aktų nuostatų.

(63)

Remdamosi pirmiau pateiktais argumentais, Vengrijos valdžios institucijos mano, kad vienintelis priimtinas susijusios rinkos apibrėžimas yra tas, kad tai visa dyzelinių variklių išmetamųjų dujų papildomo apdorojimo įtaisų rinka, apimanti DVKDF ir DVSOK. Remiantis nepriklausomos rinkos tyrimų bendrovės AVL atliktu tyrimu, IBIDEN rinkos dalis dyzelinių variklių išmetamųjų dujų papildomo apdorojimo įtaisų rinkoje yra mažesnė kaip 25 % ir prieš investicijas, ir po jų, taigi 2002 m. DSP 24 dalies a punkte nustatyta sąlyga yra tenkinama. Todėl Vengrijos valdžios institucijos mano, kad Komisija turėtų baigti 88 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą, priimdama palankų sprendimą.

6.   PAGALBOS VERTINIMAS

6.1.   Valstybės pagalba pagal EB sutarties 87 straipsnio 1 dalį

(64)

Sprendime inicijuoti oficialią tyrimo procedūrą Komisija padarė išvadą, kad finansinė parama, kurią Vengrijos valdžios institucijos pagal esamas regioninės pagalbos schemas (HU 1/2003 „Paskirtoji investicijų rėmimo schema“ ir N 504/2004 „Mokesčių lengvata plėtrai“) subsidijos ir mokesčių lengvatos forma suteikė IBIDEN Hungary Gyártó Kft., yra valstybės pagalba, apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje. Vengrijos valdžios institucijos dėl tokios išvados neprieštaravo.

6.2.   Reikalavimas pranešti, pagalbos teisėtumas ir taikytini teisės aktai

(65)

Vengrijos valdžios institucijos, pranešusios apie priemonę 2006 m., patenkino 2002 m. DSP 24 dalyje nustatytos sąlygos dėl individualaus pranešimo.

(66)

Laikydamasi 2007–1013 m. nacionalinės regioninės pagalbos gairių 63 dalies ir 58 išnašos (22), Komisija įvertino pagalbos priemonę pagal 1998 m. nacionalinės regioninės pagalbos gaires (toliau – RPG) ir 2002 m. DSP.

6.3.   Pagalbos suderinamumas su RPG

(67)

Sprendime inicijuoti oficialią tyrimo procedūrą Komisija nurodė, kad pagalba teikiama pagal esamas regioninės pagalbos schemas (23), ir padarė išvadą, kad buvo laikomasi RPG nustatytų standartinių suderinamumo kriterijų (pvz., suderinamumo kriterijų, susijusių su pradinėmis investicijomis į regioninės pagalbos reikalavimus atitinkantį regioną, finansuoti tinkamomis išlaidomis, nuosavu indėliu, skatinamuoju poveikiu, investicijų palaikymu, kaupimu).

6.4.   Pagalbos suderinamumas su 2002 m. DSP nuostatomis

6.4.1.   Vienas investicinis projektas

(68)

2002 m. DSP 49 dalyje nustatyta, kad investicinis projektas neturėtų būti dirbtinai suskaidytas į smulkesnius projektus, kad nereikėtų laikytis programos nuostatų. „Vienas investicinis projektas“ apima visas investicijas į pagrindinį kapitalą gamybos vietoje per trejus metus (24). Gamybos vieta yra ekonominiu požiūriu nedalytina pagrindinio kapitalo elementų grupė, atliekanti aiškią techninę funkciją, susijusią fiziniu arba funkciniu ryšiu, ir turinti aiškius tikslus, pvz., nustatyto produkto gamyba.

(69)

Kadangi IBIDEN HU praeityje jau yra gavusi regioninę pagalbą, skirtą pirmajam su ta pačia vieta susijusio investicinio projekto etapui, ir kadangi pranešime kalbama apie antrąjį investicinio projekto etapą, būtina nustatyti, ar šie du etapai yra vieno ir to paties investicinio projekto dalis.

(70)

Šiuo požiūriu Komisija pažymi, kad abu investicijų etapai yra susiję su ta pačia gamybos vieta (Dunavarsány pramoniniu parku, esančiu Vidurio Vengrijos regione), ta pačia bendrove (IBIDEN HU), tuo pačiu produktu (DVKDF keraminės šerdys), ir abiejų projektų darbai pradėti per trejus metus (pirmasis etapas pradėtas 2004 m., antrasis – 2005 m.). Todėl Komisija mano, kad 2002 m. DSP 49 dalyje nustatyto „gamybos vietos“ apibrėžimo kriterijų yra laikomasi ir kad abu investicijų etapai yra vieno ir to paties investicinio projekto dalis.

(71)

Be to, Komisija pažymi, jog Vengrijos valdžios institucijos sutinka, kad abu IBIDEN HU investicijų į Dunavarsány pramoninį parką etapai turi būti laikomi vienu investiciniu projektu.

6.4.2.   Pagalbos intensyvumas

(72)

Kadangi tariama, kad pirmasis ir antrasis investicijų etapai sudaro vieną investicijų projektą, skaičiuojant projekto didžiausią leidžiamą pagalbos intensyvumą, įtraukiami jie abu.

(73)

Kadangi planuojamos finansuoti tinkamos išlaidos, skaičiuojant dabartine verte, yra 41 953 072 670 HUF (168,30 mln. EUR), o taikytina įprasta regioninės pagalbos viršutinė riba yra 40 % (GSE), pakoreguotas didžiausias leidžiamas pagalbos intensyvumas, išreikštas GSE ir apskaičiuotas remiantis mažinimo mechanizmu, nustatytu 2002 m. DSP 21 ir 22 dalyse, yra 23,34 %.

(74)

Kadangi projekto pagalbos intensyvumas yra 22,44 % GSE, t. y. mažesnis už didžiausią pagalbos intensyvumą, leidžiamą pagal mažinimo mechanizmą (23,34 % GSE), siūlomas viso pagalbos paketo intensyvumas neviršija pakoreguotos regioninės pagalbos viršutinės ribos.

6.4.3.   Suderinamumas su 2002 m. DSP 24 dalies a ir b punktuose nustatytomis taisyklėmis

(75)

Kadangi bendra pagalbos suma, t. y. 9 793 809 933 HUF (39,29 mln. EUR), skaičiuojant dabartine verte, viršija individualaus pranešimo ribą, kuri yra 30 mln. EUR, reikia įvertinti, ar pagalba, apie kurią pranešta, atitinka 2002 m. DSP 24 dalies a ir b punktų reikalavimus.

(76)

Komisijos sprendimas, ar regioninę pagalbą leisti teikti dideliems investiciniams projektams, kuriems taikoma 2002 m. DSP 24 dalis, priklauso nuo pagalbos gavėjo rinkos dalies prieš investicijas ir po jų bei nuo investicijomis sukurtų pajėgumų. Siekdama, kad pagal 2002 m. DSP 24 dalies a ir b punktus atliktų susijusius patikrinimus, Komisija pirmiausia turi įvardyti su investicijomis susijusį (-ius) produktą (-us), nustatyti susijusį produktą ir geografines rinkas.

6.4.3.1.   Su investiciniu projektu susijęs produktas

(77)

Pagal 2002 m. DSP 52 dalį „susijęs produktas“ – tai investiciniame projekte numatytas produktas ir, tam tikrais atvejais, jo pakaitalai, kuriuos tokiais laiko vartotojas (dėl produkto savybių, kainos ir paskirties) arba gamintojas (dėl alternatyvaus gamybos įrenginių panaudojimo galimybių). Jei projektas yra susijęs su tarpiniu produktu ir jei didelė produkcijos dalis nėra parduodama rinkoje, tariama, kad susijęs produktas apima tolesnių gamintojų produktus.

(78)

Projektas, apie kurį pranešta, yra susijęs su „dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtrų keraminių šerdžių“ (DVKDF) gamyba. DVKDF yra automobilio dalis, montuojama dyzelinių transporto priemonių išmetamųjų dujų valymo sistemoje ir valanti variklio degimo procese susidarančias išmetamąsias dujas (25).

(79)

Keraminė dalis, kurią gamina IBIDEN HU, yra tarpinis produktas. Gamykloje pagamintas produktas (3 pakopa) per IBIDEN Deutschland GmbH  (26) rinkos sąlygomis parduodamas nepriklausomoms bendrovėms (pagrindiniai pirkėjai yra […], […] ir […]), kurie šerdį padengia brangiuoju metalu; taip DVKDF tampa padengtu DVKDF (2 pakopa). Tuomet padengtos DVKDF parduodamos išmetimo vamzdžių gamintojams (1 pakopa), kurie yra tiesioginiai automobilių surinkimo gamyklų tiekėjai. Galutiniai keraminių šerdžių vartotojai yra dyzelinių keleivinių automobilių ir lengvųjų sunkvežimių gamintojai.

(80)

Investicinis projektas nebus naudingas jokiems kitiems rinkoje parduodamiems arba kitų IBIDEN grupės gamyklų naudojamiems produktams. Vengrijos valdžios institucijos patvirtino, kad penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo (gamybos visa apimtimi) pabaigos remiamoje gamykloje nebus gaminami jokie kiti produktai, išskyrus tuos, apie kuriuos pranešta ir kurie buvo įvertinti.

(81)

Remdamasi pirmiau pateikta informacija, Komisija manys, kad produktas, kuriam skirtas investicinis projektas, yra keraminė DVKDF šerdis, montuojama dyzeliniuose keleiviniuose automobiliuose ir lengvuosiuose sunkvežimiuose.

6.4.3.2.   Susijęs produktas ir geografinės rinkos

(82)

Norint apibrėžti susijusią produkto rinką, reikia ištirti, kokie kiti produktai gali būti laikomi produkto, kuriam skirtas investicinis projektas, pakaitalais, kaip apibrėžta 2002 m. DSP 52 dalyje. Šiuo tikslu, atsižvelgdama į suinteresuotųjų šalių ir Vengrijos valdžios institucijų pastabas, Komisija išnagrinėjo, kuriuos produktus būtų galima laikyti DVKDF pakaitalais. Šio tyrimo santrauka pateikiama toliau.

1)   Bendra išmetamųjų dujų valymo sistemos apžvalga

(83)

Išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas yra sudėtinga sritis, kuriai būdinga daugybė sąsajų tarp technologijų, poveikio degalų sąnaudoms, vairavimo savybių, patvarumo ir išlaidų. Išmetamųjų teršalų mažinimo priemones galima padalyti į dvi pagrindines sritis:

a)

degimo sistemos tobulinimas, siekiant sumažinti variklio išmetamų teršalų kiekį; ir

b)

išmetamųjų teršalų kiekio kontrolės technologijos, naudojant variklių išmetamųjų dujų „papildomo apdorojimo“ metodiką (šioje byloje svarbi tik ši sritis).

(84)

Dyzelinių variklių išmetamosiose dujose yra kenksmingų medžiagų: didelis kietųjų dalelių (KD, pvz., suodžių ir tirpių organinių frakcijų (TOF) (27)) ir kenksmingų dujų (pvz., angliavandenilių (HC), anglies oksidų (COx), azoto oksidų (NOx)) kiekis. Šias medžiagas valo transporto priemonių išmetamųjų dujų valymo sistema.

(85)

Todėl sistemoje yra tam tikros sudedamosios dalys, kurios valo kenksmingas medžiagas. Paprastai būna šie įtaisai: 1) valantys dujines sudedamąsias dalis ir 2) valantys kietąsias daleles (įskaitant suodžius). Toliau aprašyti du išmetamųjų teršalų papildomo apdorojimo įtaisai, kurie yra susiję su šia byla ir yra naudojami dyzeliniuose keleiviniuose automobiliuose ir lengvuosiuose sunkvežimiuose:

a)

DVSOK – dyzeliniams varikliams skirtas oksidacijos katalizatorius, naudojamas kenksmingoms dujoms (daugiausiai angliavandeniliams (HC) ir anglies oksidams (COx) sulaikyti, o taip pat (šalutinė funkcija) tam tikram TOF (kietųjų dalelių tirpios organinės frakcijos) kiekiui pašalinti, tačiau negalintis išvalyti suodžių. DVSOK, panašiai kaip ir DVKDF, yra sudarytas iš vidinės vientisos šerdies, per kurią nukreipiamos išmetamosios dujos. Tekėdamos per kanalus, išmetamosios dujos chemiškai reaguoja su katalizatoriais (platina ir paladžiu), esančiais ant šerdies sienelės. Siekiant laikytis griežtesnių taršos normų, susijusių su ribiniu kenksmingų dujų kiekiu išmetamuosiuose teršaluose, nuo 2000 m. DVSOK pradėti montuoti beveik visuose EEE rinkai skirtuose dyzelinių keleivinių automobilių modeliuose.

b)

DVKDF – dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtras, skirtas netirpioms kietųjų dalelių frakcijoms, t. y. suodžiams, sulaikyti. Tai atliekama mechaninio filtravimo būdu. Išmetamosios dujos patenka į korinę DVKDF konstrukciją ir stumiamos pro sieneles, nes kanalai yra uždari. Šerdis naudojama kaip filtras; suodžiai nusėda ant sienelių. Tačiau ilgainiui DVKDF prisipildo suodžių ir, norint, kad filtras išliktų veiksmingas, suodžius reikia pašalinti sudeginant (filtro atnaujinimas).

(86)

Serijiniu būdu DVKDF pradėti gaminti 2000 m. ir buvo naudojami Peugeot 607 automobiliuose su dyzeliniais varikliais; nuo to laiko jie buvo naudojami vis dažniau, o per pastaruosius 3–4 metus smarkiai paplito. Tokį paplitimą iš dalies lėmė tai, kad kai kuriuose šalyse dyzelinėms transporto priemonėms su DVKDF imtos taikyti mokesčių lengvatos, iš dalies didėjantis vartotojų sąmoningumas aplinkosaugos srityje, taip pat nuojauta, kad bus griežtinamos taršos normos, ypač susijusios su KD ribinėmis vertėmis (EEE taršos mažinimas reguliuojamas taikant „euro“ taršos standartus). Manoma, kad dar iki to laiko, kai įsigalios „euro 5“ standartas (28), t. y. 2009 m., vis daugiau dyzelinių automobilių jau bus sumontuoti DVKDF. Dėl šios tendencijos DVKDF rinka artimiausiais metais ir toliau augs.

(87)

Pagal medžiagą, iš kurios gaminamas filtras (pvz., keramika, kordieritas arba metalas), ir filtro atnaujinimo strategiją galima išskirti įvairias DVKDF rūšis. Atnaujinimas reikalingas tam, kad būtų pašalintos (t. y. sudegintos) susikaupusios kietosios dalelės Praktiškai tai pasiekiama dedant priedą, kuris, sumaišytas su degalais, mažina oksidacijos temperatūrą (šis įtaisas vadinamas nepadengtu DVKDF su degalų veikiamu katalizatoriumi) arba šerdies sienelę padengiant brangiuoju metalu, kuris skatina sudeginimo procesą (šis įtaisas vadinamas „padengtu DVKDF“ arba „impregnuotu katalizuojamu DVKDF“).

(88)

Dėl brangiojo metalo dangos šios rūšies DVKDF cheminės oksidacijos būdu iš dalies taip pat valo HC ir CO dujas. IBIDEN HU produktas yra būtent šios kategorijos. Tai keraminė šerdis, kuri 2 pakopoje padengiama tam tikra danga, o tada, 1 pakopoje, įtaisoma išmetimo sistemoje.

2)   Susijusios produkto rinkos apibrėžimas, remiantis suinteresuotųjų šalių ir Vengrijos valdžios institucijų pastabomis

(89)

Sprendime pradėti oficialią tyrimo procedūrą Komisija išreiškė keletą pirmiau apibendrintų abejonių, ar DVSOK ir DVKDF galima laikyti pakaitalais, priklausančiais tai pačiai susijusiai produkto rinkai.

(90)

Komisija mano, kad pagalbos gavėjo IBIDEN HU, suinteresuotosios šalies Aerosol & Particle Technology Laboratory ir Vengrijos valdžios institucijų pateikti argumentai neišsklaido pradinių Komisijos abejonių, kurias patvirtino Saint-Gobain ir šalis, kurios tapatybė neatskleidžiama. Pirmiausia Komisija pažymi, kad:

(91)

DVKDF ir DVSOK šerdys nepriklauso tai pačiai susijusiai produkto rinkai, kadangi šių produktų savybės yra skirtingos, todėl nėra šių dviejų produktų nei pasiūlos, nei paklausos pakeičiamumo.

(92)

Paklausos požiūriu Komisija pažymi, kad labai skiriasi produktų – DVKDF ir DVSOK šerdžių – charakteristikos, paskirtis ir kaina:

a)

Suinteresuotosios šalys nurodė, kad DVSOK šerdys daugiausia gaminamos iš neakytojo kordierito. Medžiaga, iš kurios gaminama DVSOK šerdis, turi būti atspari maždaug 400 °C temperatūrai, kuri susidaro DVSOK viduje. Tuo tarpu DVKDF šerdys paprastai gaminamos iš silicio karbido. Kad būtų galima filtruoti suodžius, DVKDF šerdis turi būti akyta. Kadangi būtina užtikrinti DVKDF atsinaujinimą, šerdis turi būti gaminama iš medžiagos, kuri būtų atspari labai aukštai temperatūrai (apie 1 000 °C, jei tai padengtas DVKDF) ir kartotiniams šiluminiams smūgiams. Taigi, pakilus kurio nors produkto kainai, dėl skirtingų šiluminių savybių pirkėjai DVKDF šerdžių negalės pakeisti DVSOK šerdimis.

b)

Dėl kainos Komisija pritaria Saint-Gobain ir šalies, kurios tapatybė neatskleidžiama, nuomonei ir pažymi, kad DVSOK ir DVKDF šerdžių kainos labai skiriasi, nes DVKDF gaminti skirtos medžiagos yra geresnių eksploatacinių savybių, todėl jų gamyba yra brangesnė (pavyzdžiui, būtina naudoti aukštos temperatūros bedeguonę aglomeravimo krosnį). Remiantis suinteresuotųjų šalių pateikta informacija, vidutinė vienos DVKDF šerdies kaina yra 120–180 EUR (neįtraukiant katalizatoriaus padengimo ir plakiravimo išlaidų), o DVSOK šerdies kaina yra 12–20 EUR (taip pat neįtraukiant katalizatoriaus padengimo ir plakiravimo išlaidų). Iš tokio didelio kainų skirtumo galima spręsti, kad DVKDF šerdys nepriklauso tai pačiai rinkai kaip DVSOK, nes DVKDF 2 pakopos gamintojai dėl techninių priežasčių negali vietoje DVKDF pradėti pirkti DVSOK (jei galėtų, jie taip darytų dėl didelio kainų skirtumo), o DVSOK gamintojas negali DVSOK šerdies pakeisti DVKDF šerdimi, nes pagamintų produktą, kuris būtų brangesnis už DVSOK ir negalėtų atlikti oksidavimo funkcijos, kurią atlieka DVSOK.

c)

Dėl paskirties Komisija, remdamasi suinteresuotųjų šalių pateikta informacija, pažymi, kad pagrindinė DVSOK paskirtis – cheminės reakcijos būdu oksiduoti tam tikras dujas, esančias dyzelinės transporto priemonės išmetimo sistemoje, ir paversti jas ne tokiomis kenksmingomis medžiagomis. Pagrindinė DVKDF funkcija – mechaniniu būdu filtruoti suodžius. Nors tam tikromis aplinkybėmis DVKDF (papildomai) iš dalies atlieka DVSOK funkciją, neįrengus abiejų įtaisų, visiškos oksidacijos užtikrinti neįmanoma. Be to, DVSOK įtaisas neatlieka jokių DVKDF funkcijų, nes nefiltruoja suodžių. Atsižvelgiant į automobilių gamintojų ir tiekėjų lūkesčius, DVSOK ir DVKDF išliks atskiri įtaisai, vienas šalia kito įrengiami dujų išmetimo sistemoje (29).

d)

Oksidacijos, kurią atlieka IBIDEN HU gaminami DVKDF katalizatoriai, paskirtis – užtikrinti pakankamą temperatūrą suodžiams sudeginti, tačiau jos valomasis poveikis nėra toks, kokį užtikrina visas funkcijas atliekantis DVSOK. Kaip savo pareiškimuose nurodė suinteresuotosios šalys, naudojant vadinamąjį daugiafunkcinį produktą, kurį gamina IBIDEN HU, išmetamųjų dujų valymo sistemoje vis vien reikia naudoti atskirą DVSOK. Be to, Vengrijos valdžios institucijos ir pagalbos gavėjas pripažįsta, kad pagal galiojančius teisės aktus IBIDEN HU gaminamas vadinamasis daugiafunkcinis produktas vis tiek turi būti montuojamas kartu su DVSOK.

e)

Komisija pažymi, kad IBIDEN HU ir Vengrijos valdžios institucijų pareikšta nuomonė dėl tendencijos bendrai naudoti DVSOK ir DVKDF gal ir atitinka būsimus taršos kontrolės technologijų pokyčius, tačiau ji neatitinka dabartinės padėties, kurią Komisija nagrinėja. Taigi svarstomu laikotarpiu (2003–2008 m., t. y. metai iki investicinio laikotarpio pradžios–metai po visiško investicinio projekto įgyvendinimo pabaigos) DVKDF ir DVSOK ir toliau bus naudojami bei montuojami kartu. Kaip rodo viename tyrime pateikti rinkos duomenų skaičiavimai, svarstomu laikotarpiu DVSOK išlieka pagrindinė sudedamoji taršos kontrolės dalis, montuojama visuose dyzeliniuose automobiliuose. Be to, tyrimas patvirtina, kad būsimose technologijose, atitinkančiose „euro 5“ ir „euro 6“ standartus, DVSOK toliau bus naudojami CO, HC ir TOF oksidacijai atlikti.

f)

Be to, Komisija pažymi, kad Frost & Sullivan, nepriklausomų pramonės konsultacijų ir tyrimų įmonės, atliktame rinkos tyrime nagrinėjamas tik DVKDF, kaip atskiras produktas, skirtas kietosioms dalelėms valyti, o DVSOK nenagrinėjamas.

(93)

Be to, DVSOK ir DVKDF gamybos procesai skiriasi pasiūlos požiūriu. Kadangi DVKDF šerdis turi būti atspari aukštai temperatūrai, jos medžiaga (daugiausia silicio karbidas) turi būti ruošiama labai aukštoje temperatūroje ir bedeguonėje aplinkoje. Kordieritas, kuris daugiausia naudojamas gaminant DVSOK, aglomeruojamas ore ir gerokai mažesnėje temperatūroje. Be to, DVSOK šerdis yra vientisas korinis cilindras, o DVKDF šerdis formuojama sujungiant keletą filtravimo elementų; DVKDF kanalai uždari, o DVSOK – atviri. Taigi DVKDF gamybai reikalinga bedeguonė aukštos temperatūros aglomeravimo krosnis, klijavimo sistema ir sandarinimo įranga, tačiau ši įranga nereikalinga gaminant DVSOK šerdis. Taigi matyti, kad naudojant tą pačią gamybos liniją ir nepatiriant didelių papildomų išlaidų, gaminti ir DVKDF, ir DVSOK šerdis yra neįmanoma.

(94)

Dėl IBIDEN HU ir Vengrijos valdžios institucijų argumento, kad yra gamintojų, kurie gamina ir DVSOK, ir DVKDF, ir kad tai reiškia, jog DVSOK gamintojai iš esmės nesiskiria nuo DVKDF gamintojų, Komisija mano, kad nesvarbu, ar tas pats gamintojas gali gaminti abu produktus, ar ne. Svarbu tai, ar, nepatiriant didelių papildomų išlaidų, tą pačią įrangą galima naudoti abiejų šerdžių gamybai. Nei suinteresuotosios šalys, nei Vengrijos valdžios institucijos to neįrodė. Pirmiausia nepateikta jokių konkrečių įrodymų, kad yra DVSOK šerdžių gamintojų, kurie ta pačia įranga be didelių papildomų investicinių išlaidų būtų pajėgūs gaminti ir DVKDF šerdis, arba atvirkščiai.

(95)

Komisija, remdamasi pirmiau pateiktais argumentais, mano, kad nors DVSOK ir DVKDF, kaip ir kitos sudedamosios dalys (pavyzdžiui, pasyvioji NOx gaudyklė, kurios paskirtis – mažinti NOx kiekį išmetamosiose dujose), priklauso dyzelinių keleivinių automobilių arba lengvųjų sunkvežimių papildomo apdorojimo ir (arba) dyzelinių variklių taršos kontrolės sistemai, vien tai, kad jos greta įrengiamos toje pačioje išmetimo sistemoje arba kad viena iš jų kuriama atsižvelgiant į kitos konstrukciją, nereiškia, kad šios sudedamosios dalys yra pakaitalai paklausos ir (arba) pasiūlos požiūriu, nes tai yra dvi atskiros sudedamosios dalys, kurių savybės, kaina ir paskirtis yra skirtingos. Be to, dėl pasiūlos pakeičiamumo reikia pasakyti, kad yra tam tikrų DVSOK ir DVKDF šerdžių gamybos procesų skirtumų, kurie leidžia daryti išvadą, kad DVSOK ir DVKDF pasiūlos pakeičiamumo nėra.

(96)

Remdamasi pirmiau pateikta informacija šio sprendimu tikslais Komisija mano, kad susijusi produkto rinka apima tik dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtrų šerdis, montuojamas dyzelinių keleivinių automobilių ir lengvųjų sunkvežimių išmetimo sistemose.

3)   Susijusi geografinė rinka

(97)

Sprendime inicijuoti oficialią tyrimo procedūrą Komisija nusprendė, kad, atsižvelgiant į taršos reguliavimo ir degalų kokybės standartų skirtumus, palyginti su trečiosiomis šalimis, ir mažesnę dyzelinių transporto priemonių dalį kitose pagrindinėse automobilių rinkose, susijusi geografinė rinka turėtų būti visa EEE (30). Nustatyta, kad šiuo metu dyzeliniams lengviesiems automobiliams skirtų papildomo apdorojimo įtaisų paklausa ne EEE rinkose yra labai maža. Manoma, kad sukūrus tobulesnius dyzelinėms transporto priemonėms skirtus papildomo apdorojimo įtaisus, kurie atitiks kai kuriose trečiosiose šalyse taikomus išmetamųjų dujų kiekio reikalavimus, papildomo apdorojimo įtaisų rinka geografiškai išsiplės tik po 2008 m.

(98)

Nė viena suinteresuotoji šalis ir Vengrijos valdžios institucijos dėl šios išvados neprieštaravo. Remdamasi pirmiau pateikta informacija šio sprendimo tikslais Komisija mano, kad susijusi DVKDF geografinė rinka yra visa EEE.

6.4.3.3.   Rinkos dalis

(99)

Pagal 2002 m. DSP 24 dalies a punktą investicinis projektas, apie kurį reikia pranešti individualiai, neatitinka investicinės pagalbos reikalavimų, jei pagalbos gavėjo parduodamo susijusio produkto dalis rinkoje prieš investicijas yra didesnė kaip 25 % arba jei po investicijų ši dalis bus didesnė kaip 25 %.

(100)

Norint patikrinti, ar projektas atitinka 2002 m. DSP 24 dalies a punkto reikalavimus, reikia ištirti pagalbos gavėjo grupės lygmeniu užimamą rinkos dalį prieš investicijas ir po jų. Kadangi IBIDEN HU investicijos buvo pradėtos 2004 m., o visą gamybos pajėgumą – 2,4 mln. vnt. per metus – buvo tikimasi pasiekti 2007 m., Komisija ištyrė rinkos dalis 2003 m. ir 2008 m.

(101)

Vengrijos valdžios institucijos patvirtino, kad IBIDEN nėra įsteigusi bendrų įmonių su kitomis keramikos sektoriaus bendrovėmis ir nėra sudariusi su šio sektoriaus bendrovėmis jokių ilgalaikių sutarčių.

(102)

Vengrijos valdžios institucijos pateikė rinkos duomenis, gautus iš šių šaltinių: Frost & Sullivan Ltd. ir AVL List GmbH. IBIDEN grupės rinkos dalys DVKDF rinkoje prieš pradedant projektą ir jį baigus, skaičiuojant pagal Europai skirtą kiekį, toliau pateiktos III lentelėje.

III   lentelė

IBIDEN grupės rinkos dalis Europoje

(Duomenys pateikti vienetais)

 

2003 m.

2008 m.

IBIDEN grupės pardavimo apimtys

[…]

[…]

Visa DVKDF rinka

702 000

6 340 000

Dalis DVKDF rinkoje

[…] %

[…] %

Šaltinis: Frost & Sullivan Ltd.  ().

(103)

Vengrijos valdžios institucijų pateikti tyrimai rodo, kad IBIDEN grupės rinkos dalis DVKDF rinkoje ir prieš investicijas, ir po jų Europoje, skaičiuojant pagal kiekį, sudaro […]–[…] % (32), todėl gerokai viršija 25 % ribą (33). Vadinasi, 2002 m. DSP 24 dalies a punkte nustatytos sąlygos nesilaikoma.

6.4.3.4.   Gamybos pajėgumo padidėjimo ir rinkos augimo tyrimas

(104)

2002 m. DSP 24 dalyje nustatyta, kad projektai, apie kuriuos turi būti pranešta individualiai, neatitinka investicinės pagalbos reikalavimų, jei nesilaikoma kurios nors iš 24 dalyje nustatytų sąlygų. Nors, kaip nurodyta pirmiau, ir nesilaikoma 2002 m. DSP 24 dalies a punkte nustatytos sąlygos, Komisija taip pat ištyrė, ar investicinis projektas atitinka kitą sąlygą, nustatytą 2002 m. DSP 24 dalies b punkte. Pagal 2002 m. DSP 24 dalies b punktą investicinis projektas, apie kurį reikia pranešti individualiai, neatitinka investicinės pagalbos reikalavimų, jei projektu sukurtas pajėgumas yra didesnis kaip 5 % rinkos, skaičiuojant pagal tariamus susijusio produkto vartojimo duomenis, išskyrus atvejus, kai vidutinis metinis šio tariamo vartojimo augimo tempas per paskutinius penkerius metus viršija vidutinį metinį Europos ekonominės erdvės BVP augimo tempą per tą patį laikotarpį.

(105)

Šiomis aplinkybėmis Komisija pažymi, kad, kaip toliau parodyta IV lentelėje, vidutinis metinis tariamo DVKDF vartojimo (skaičiuojamo kaip visas pardavimas) augimo tempas Europoje per paskutinius 5 metus gerokai viršija vidutinį metinį EEE BVP augimo tempą (34).

IV   lentelė

Rinkos augimo tyrimas

(Pardavimo apimtys vienetais)

 

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

BMAT (35)

DVKDF

29 000

290 000

702 000

1 169 000

1 791 000

2 957 000

152,17 %

BVP (mln. EUR fiksuotomis 1995 m. kainomis) (ES–27)

8 197 605,0

8 295 193,5

8 402 482,6

8 610 427,6

8 765 680,7

9 027 663,9

1,95 %

(106)

Todėl Komisija daro išvadą, kad nagrinėjama pagalba atitinka 2002 m. DSP 24 dalies b punktą, tačiau, kaip parodyta pirmiau, pagalba neatitinka 2002 m. DSP 24 dalies a punkto.

6.5.   Neigiamas pagalbos poveikis ir išvada

(107)

Pagal regioninės pagalbos taisykles, remiantis esamomis regioninės pagalbos schemomis (36) ir neviršijant 2002 m. DSP 24 dalyje nustatytos individualaus pranešimo ribos, IBIDEN HU jau buvo suteikta 7 411 828 735 HUF (29,73 mln. EUR) pagalba, skaičiuojant dabartine verte (11 745 422 640 HUF arba 47,12 mln. EUR, skaičiuojant nominalia verte). Pagalbos suma, apie kurią pranešama svarstomame pranešime, yra visos pagalbos ir jau suteiktos paramos, t. y. 2 381 981 198 HUF (9,56 mln. EUR), skaičiuojant dabartine verte (3 845 801 110 HUF arba 15,43 mln. EUR, skaičiuojant nominalia verte) skirtumas.

(108)

2002 m. DSP 24 dalyje nustatyta, kad projektai, apie kuriuos turi būti pranešta individualiai, neatitinka investicinės pagalbos reikalavimų, jei nesilaikoma kurios nors iš 24 dalyje nustatytų sąlygų. Kaip įrodyta pirmiau, nagrinėjama pagalba neatitinka 2002 m. DSP 24 dalies a punkto, nes IBIDEN grupės rinkos dalis DVKDF rinkoje Europoje prieš investicijas ir po jų gerokai viršija 25 % ribą.

(109)

Didelė IBIDEN rinkos dalis yra šios bendrovės vyraujančios padėties DVKDF rinkoje požymis. Remiantis Frost & Sullivan Ltd (F&S) (37) tyrimu ir suinteresuotųjų šalių pastabomis, Europos DVKDF rinkoje IBIDEN užima išskirtinę padėtį ir yra viena iš dviejų didžiausių filtrų šerdžių gamintojų pasaulyje (kitas pagrindinis gamintojas yra NGK). Komisija pažymi, kad Europos DVKDF rinka per paskutinius kelerius metus labai išaugo, nes visi transporto priemonių gamintojai pradeda taikyti technologiją, atitinkančią „Euro“ taršos standartus. Tai labai pelninga rinka, ir atrodo, jog ateityje jai garantuotas didelis augimas. Pagalba, apie kurią pranešama, dar labiau sustiprintų vyraujančią IBIDEN padėtį rinkoje ir taip apsunkintų naujų dalyvių galimybes įsitvirtinti rinkoje. Todėl pagalba, apie kurią pranešama, gali gerokai iškraipyti konkurenciją.

(110)

Komisija, remdamasi pirmiau pateiktais motyvais, daro išvadą, kad pagalba, apie kurią pranešama, yra nesuderinama su bendrąja rinka. Kadangi 2 381 981 198 HUF (9,56 mln. EUR) pagalba, skaičiuojant dabartine verte (3 845 801 110 HUF arba 15,43 mln. EUR, skaičiuojant nominalia verte), nebuvo suteikta, grąžinti jos nereikia,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės pagalba, kurią Vengrijos Respublika ketina suteikti IBIDEN Hungary Gyártó Kft. ir kurios suma, skaičiuojant dabartine verte, yra 2 381 981 198 HUF (skaičiuojant nominalia verte – 3 845 801 110 HUF), yra nesuderinama su bendrąja rinka.

Todėl pagalbos suteikti negalima.

2 straipsnis

Vengrijos Respublika per du mėnesius nuo šio sprendimo paskelbimo turi pranešti Komisijai apie priemones, kurių ėmėsi šiam sprendimui įgyvendinti.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vengrijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 30 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL C 224, 2007 9 25, p. 2.

(2)  Komisijos komunikatas „Daugiasektorinė regioninės pagalbos dideliems investiciniams projektams programa“ (OL C 70, 2002 3 19, p. 8), su pakeitimais, padarytais Komisijos komunikatu dėl Daugiasektorinės regioninės pagalbos dideliems investiciniams projektams programos (2002 m.) pakeitimų, susijusių su sektorių, susiduriančių su struktūriniais sunkumais, sąrašo sudarymu, ir dėl pasiūlymo imtis reikiamų priemonių variklinių transporto priemonių sektoriuje ir sintetinio pluošto sektoriuje pagal EB sutarties 88 straipsnio 1 dalį, (OL C 263, 2003 11 1, p. 3).

(3)  Plg. su 1 išnaša.

(4)  2004 m. liepos 9 d. Komisijos raštas C(2004) 2773/5 dėl HU 12/2003 – Vengrijos regioninės pagalbos žemėlapis, apimantis laikotarpį nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d.

(5)  Finansiniai metai baigėsi 2006 m. kovo 31 d.

(6)  Kad būtų užtikrintas regioninės pagalbos dideliems investiciniams projektams skaidrumas ir veiksmingas šios pagalbos stebėjimas, 2002 m. DSP 36 dalyje nustatytas specialus „skaidrumo užtikrinimo mechanizmas“. Pagal šį skaidrumo užtikrinimo mechanizmą valstybės narės standartine forma privalo teikti informaciją apie kiekvieną pagal 2002 m. DSP teikiamą pagalbą, skirtą projektams, apie kuriuos nereikia pranešti, jei finansuoti tinkamos išlaidos viršija 50 mln. EUR.

(7)  Apskaičiuota pagal pagalbos schemos pamatines taisykles, remiantis valiutos kursu, lygiu 249,28 HUF/EUR (taikoma 2004 m. rugpjūčio 31 d.), ir orientacine 8,59 % palūkanų norma.

(8)  Taikoma pareiga saugoti kaip tarnybinę paslaptį.

(9)  HU 1/2003 „Paskirtoji investicijų rėmimo schema“ buvo pateikta pagal laikinąją procedūrą ir Komisijos pripažinta pagal Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo į Europos Sąjungą sutarties IV priedo 3 skyriaus 1 dalies c punktą (22 straipsnį).

(10)  HU 3/2004 „Mokesčių lengvatų plėtrai schema“ buvo pateikta pagal laikinąją procedūrą ir Komisijos patvirtinta pagal Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo į Europos Sąjungą sutarties IV priedo 3 skyriaus 1 dalies c punktą (22 straipsnį). Komisijai buvo pranešta apie šios schemos pakeitimą (byla Nr. N 504/2004); šį pakeitimą Komisija patvirtino 2004 m. gruodžio 23 d. (dok. Nr. C(2004) 5652).

(11)  Šiame sprendime grynasis subsidijos ekvivalentas (GSE) apskaičiuotas remiantis standartiniu Vengrijoje taikoma bendrovių pelno mokesčio tarifu (16 %).

(12)  Didžiausias galimas mokesčio lengvatos dydis nustatytas kaip bendra jos dabartinė vertė.

(13)  HU 1/2003 „Paskirtoji investicijų rėmimo schema“ ir N 504/2004 (ex HU 3/2004) „Mokesčių lengvatų plėtrai schema“.

(14)  Galutinių produktų, DVKDF ir DVSOK, paskirtis skiriasi dėl skirtingo atitinkamų šerdžių naudojimo. Todėl toliau šiame sprendime „DVKDF“ ir „DVKDF šerdis“ vartojama kaip sinonimai.

(15)  „Europos dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtrų strateginė analizė“, 2006 m. spalio mėn. Įmonė Frost & Sullivan dirba rinkos bei pramonės konsultacijų ir tyrimų srityje.

(16)  „KD kiekį mažinančių papildomo apdorojimo įtaisų rinkos tyrimas“, 2007 m. kovo mėn. AVL List aktyviai dirba vidaus degimo variklių projektavimo ir tobulinimo srityje. AVL tyrime, kurį šioje byloje užsakė IBIDEN HU, teigiama, kad DVSOK ir DVKDF priklauso tai pačiai susijusių produktų rinkai, tačiau AVL tyrime pateikti duomenys ir analizė to nepatvirtina, t. y. įvairios tyrimo detalės ir (arba) įvairi jame pateikta informacija rodo, kad minėti produktai nėra pakaitalai, o ne priešingai.

(17)  OL C 74, 1998 3 10, p. 9.

(18)  OL L 83, 1999 3 27, p. 1.

(19)  Paskesnių gaminio kartų sąvoką IBIDEN HU vartoja technologijų raidai apibrėžti.

(20)  Tačiau dėl AVL tyrime nurodytos DVSOK kainos (102 EUR), reikia pasakyti, jog veikiausiai ši kaina yra DVSOK kaina po padengimo 2 pakopoje, todėl DVSOK šerdies kainą reikėtų sumažinti tiek, kiek IBIDEN pakoregavo DVKDF šerdies kainą.

(21)  Galutinių produktų, DVKDF ir DVSOK, paskirtis skiriasi dėl skirtingo atitinkamų šerdžių naudojimo.

(22)  OL C 54, 2006 3 4, p. 13.

(23)  HU 1/2003 „Paskirtoji investicijų rėmimo schema“ ir N 504/2004 (ex HU 3/2004) „Mokesčių lengvatų plėtrai schema“.

(24)  Kadangi investiciniai projektai gali trukti keletą metų, trejų metų laikotarpis iš esmės skaičiuojamas nuo kiekvieno projekto darbų pradžios.

(25)  Pagal Europos teisės aktus kol kas nereikalaujama įrengti DVKDF, tačiau kai kuriose variklinėse transporto priemonėse jie jau montuojami. Nuo 2009 m. naujų rūšių dyzeliniams keleiviniams automobiliams (M1 kategorijos) ir lengvosioms komercinėms transporto priemonėms (N1 kategorijos I klasės), kurių etaloninė masė neviršija 2 610 kg, taps privalomos naujos ribinės vertės (N1 ir N2 kategorijų I ir II klasių transporto priemonėms šios ribinės vertės bus taikomos nuo 2010 m. rugsėjo mėn.). Iš esmės tai reikš, kad, norint laikytis šių ribinių verčių, reikės montuoti DVKDF.

(26)  Vengrijos valdžios institucijos patvirtino, kad IBIDEN Deutschland GmbH yra prekybos ir rinkodaros bendrovė; išmetamųjų dujų valymo dalių ji negamina. Jokia kita IBIDEN grupės bendrovė neužsiima tolesniu IBIDEN HU pagamintų dalių apdorojimu.

(27)  TOF: tirpi organinė frakcija, pvz., organinė medžiaga, susidariusi iš variklio alyvos ir degalų.

(28)  2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1).

(29)  Kaip paaiškino Saint-Gobain, šią tendenciją patvirtina įvairios demonstracijos, atliktos per įvairius ekspertų susitikimus, kuriuos 2007 m. surengė General Motors, DaimlerChrysler, Johnson Matthey, Hyundai ir Arvin Meritor.

(30)  Remiantis AVL atliktu rinkos tyrimu, kad būtų užtikrinta veiksminga ir ilgalaikė eksploatacija, pažangioms papildomo apdorojimo sistemoms reikalingi dyzeliniai degalai be sieros. Dyzeliniai degalai, kuriuose yra mažai sieros, ES pradėti naudoti 2005 m., o 2009 m. tai taps privaloma.

(31)  Remiantis AVL surinktais duomenimis, rinka yra šiek tiek mažesnė nei pagal F&S duomenis, todėl pastebimas tam tikras nenuoseklumas: pagalbos gavėjo pardavimo apimtys Europoje prieš investicijas (t. y. 2003 m.) yra didesnės nei visas AVL apskaičiuotas pardavimas. Todėl buvo naudojami F&S tyrime pateikti DVKDF rinkos rodikliai, dėl kurių nekilo tokių nenuoseklumo problemų. Be to, F&S duomenys yra palankesni pagalbos gavėjui, tačiau net ir tokiu atveju rinkos dalys yra gerokai didesnės kaip 25 %. F&S tyrime aiškiai parodytas parduotas DVKDF kiekis arba DVKDF kiekis, kurį tikimasi parduoti rinkoje, atsižvelgiant į visus DVKDF gamintojus. Be to, reikia pažymėti, kad nors tyrimuose nurodyti DVKDF, t. y. tolesnėje grandyje baigti gaminti produktai, iš tikrųjų parduotų šerdžių kiekis atitinka parduotų DVKDF kiekį.

(32)  IBIDEN HU keraminė šerdis yra tarpinis produktas, kurį dar reikia papildomai apdoroti (t. y. padengti, plakiruoti) tolesnėse vertės kūrimo grandyse (tai atlieka nepriklausomos bendrovės). Kadangi pateiktuose tyrimuose verte išreikšti duomenys yra susiję tik su baigtais gaminti DVKDF, kurių kaina yra gerokai didesnė nei IBIDEN produkto, ir kadangi dėl tarpinio produkto kainų patikimų duomenų nebuvo pateikta, Komisija mano, kad svarstomu atveju reikėtu remtis kiekiu išreikštais duomenimis. Bet kuriuo atveju, jei IBIDEN DVKDF šerdis parduoda kaina, kuri nedaug skiriasi nuo vidutinės rinkos kainos, rinkos dalys skaičiuojant pagal vertę turėtų būti panašios.

(33)  Remiantis Saint-Gobain pateiktais duomenimis, netgi tariamoje rinkoje, kurią sudaro DVKDF ir DVSOK šerdys (bendroje DVKDF ir DVSOK rinkoje), IBIDEN rinkos dalis EEE, skaičiuojant pagal vertę, yra didesnė kaip 25 %. Tačiau šio argumento nepatvirtina AVL tyrimas (kurį užsakė pagalbos gavėjas), nes jame nurodytos gerokai didesnės DVSOK kainos; todėl ir bendros rinkos dalis, skaičiuojant pagal vertę, išlieka mažesnė kaip 25 % (tačiau atrodo, kad AVL tyrime nurodyta DVSOK rinkos kaina yra 2 pakopoje padengto DVSOK kaina; dėl to tampa aišku, kodėl ši kaina yra gerokai didesnė, palyginti su Saint-Gobain nurodyta šerdies kaina). Todėl, remiantis turima informacija, negalima galutinai nuspręsti, ar tokioje tariamoje rinkoje IBIDEN rinkos dalis EEE, skaičiuojant pagal vertę, būtų didesnė kaip 25 %, ar mažesnė.

(34)  Praktiniais sumetimais remtasi ES–27 BVP skaičiais.

(35)  BMAT: bendras metinis augimo tempas.

(36)  HU 1/2003 „Paskirtoji investicijų rėmimo schema“ ir N 504/2004 (ex HU 3/2004) „Mokesčių lengvatų plėtrai schema“.

(37)  „Europos dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtrų strateginė analizė“, 2006 m. spalio mėn. Įmonė Frost & Sullivan dirba rinkos bei pramonės konsultacijų ir tyrimų srityje.


Top