EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1006

2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93 ir (EB) Nr. 1627/94 bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 3317/94

OJ L 286, 29.10.2008, p. 33–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 207 - 218

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/01/2018; panaikino 32017R2403

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1006/oj

29.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/33


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 1006/2008

2008 m. rugsėjo 29 d.

dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93 ir (EB) Nr. 1627/94 bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 3317/94

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 3317/94, nustatančiame bendrąsias nuostatas dėl leidimo žvejoti trečiosios šalies vandenyse pagal žvejybos susitarimą (1), nustatyta Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos trečiųjų šalių jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse pagal Bendrijos ir trečiųjų šalių žuvininkystės susitarimus leidimų suteikimo procedūra. Laikoma, kad tame reglamente nustatyta procedūra nebeatitinka poreikių, susijusių su dvišalių žuvininkystės susitarimų ir regioninėse žuvininkystės valdymo organizacijose (RŽVO) priimtų daugiašalių susitarimų ir konvencijų arba panašių susitarimų tarptautiniais įpareigojimais. Be to, minėto reglamento nebepakanka siekiant bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) tikslų, ypač tikslų, susijusių su tausiąja žuvininkyste ir kontrole.

(2)

Atsižvelgiant į Bendrosios žuvininkystės politikos tobulinimo ir supaprastinimo veiklos planą 2006–2008 metams, 2005 m. gruodžio mėn. 8 d. pateiktą Komisijos komunikacijoje Tarybai ir Parlamentui, ir nuo to laiko, kai buvo priimtas Reglamentas (EB) Nr. 3317/94, pakitusias žuvininkystės ne Bendrijos vandenyse aplinkybes bei siekiant vykdyti tarptautinius įpareigojimus būtina įdiegti bendrąją Bendrijos žvejybos laivų visų rūšių žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų sistemą. Be to, reikėtų iš naujo apibrėžti kituose teisiniuose dokumentuose nustatytas su trečiosios šalies vėliava plaukiojančių žvejybos laivų žvejybos veiklos galimybių Bendrijos vandenyse taisykles ir, jei tinkama, jas suderinti su Bendrijos žvejybos laivams taikomomis taisyklėmis.

(3)

Užsiimti žvejybos veikla ne Bendrijos vandenyse Bendrijos žvejybos laivams turėtų būti leidžiama tik jiems gavus leidimą iš už atitinkamos žvejybos veiklos leidimus atsakingos kompetentingos institucijos, pvz., trečiosios šalies, kurios vandenyse norima vykdyti žvejybos veiklą, kompetentingos institucijos, už žvejybos veiklos tarptautiniuose vandenyse, kuriuose taikomos RŽVO ar panašiu susitarimu priimtos nuostatos, leidimus atsakingos kompetentingos institucijos arba, jei norima vykdyti jokiu susitarimu nereguliuojamą žvejybos veiklą atviroje jūroje, – valstybės narės kompetentingos institucijos, nepažeidžiant konkrečių Bendrijos teisės aktų, reglamentuojančių žvejybos veiklą atviroje jūroje.

(4)

Svarbu aiškiai apibrėžti Komisijos ir valstybių narių atsakomybę vykdant Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų suteikimo procedūrą. Šiuo atžvilgiu Komisija turėtų būti pajėgi užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinių įpareigojimų ir bendrosios žuvininkystės politikos nuostatų, kad paraiškų perdavimo prašymai būtų išsamūs ir kad jie būtų perduodami laikantis atitinkamuose susitarimuose nustatytų terminų.

(5)

Bendrijos žvejybos laivai turėtų būti laikomi atitinkančiais reikalavimus žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimui gauti, tik jeigu yra laikomasi tam tikrų kriterijų, susijusių su Bendrijos prisiimtais tarptautiniais įsipareigojimais ir su BŽP taisyklėmis bei tikslais.

(6)

Jei Tarybos procedūra, kurios laikomasi priimant sprendimą dėl dvišalio žuvininkystės susitarimo su trečiąja šalimi naujo protokolo, pagal kurį paskirstomos žvejybos galimybės valstybėms narėms, laikino taikymo, negali būti baigta iki tokio laikino taikymo pradžios, Komisijai turėtų būti laikinai leista perduoti paraiškas dėl žvejybos leidimų trečiajai šaliai per šešis mėnesius po to, kai nustojo galioti ankstesnis protokolas, tam, kad nebūtų pertraukta Bendrijos laivų vykdoma žvejybos veikla.

(7)

Siekiant užtikrinti, kad pagal žvejybos partnerystės susitarimus Bendrijai skiriamos žvejybos galimybės būtų visiškai išnaudojamos, būtina, kad Komisija būtų įgaliota vienos valstybės narės neišnaudotas žvejybos galimybes laikinai paskirti kitai valstybei narei nedarydama poveikio žvejybos galimybių paskirstymui valstybėms narėms arba valstybių narių pasikeitimui jomis pagal atitinkamą protokolą.

(8)

Žvejybos partnerystės susitarimai – tai 2004 m. liepos 15 d. Tarybos išvadose nurodyti susitarimai, kuriuos sudarymo ar laikino taikymo metu taip apibūdino Taryba.

(9)

Reikėtų suderinti nuostatas dėl Bendrijos žvejybos laivams paskirtų žvejybos galimybių ne Bendrijos vandenyse ir dėl trečiųjų šalių žvejybos laivams paskirtų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse naudojimo kontrolės ir numatyti veiksmus, kuriais valstybėms narėms ir trečiosioms šalims būtų laiku užkirstas kelias viršyti šias galimybes.

(10)

Siekiant, kad būtų nuosekliai ir veiksmingai nagrinėjami pažeidimai, turėtų būti sudaryta galimybė visapusiškai pasinaudoti Komisijos, Bendrijos, valstybių narių ir trečiųjų šalių inspektorių tikrinimų ir priežiūros ataskaitomis.

(11)

Visi su ne Bendrijos vandenyse žvejojančių Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veikla pagal žuvininkystės susitarimus susiję duomenys turėtų būti atnaujinami ir atitinkamais atvejais prieinami atitinkamoms valstybėms narėms ir trečiosioms šalims. Todėl būtina įdiegti Bendrijos žvejybos leidimų informacijos sistemą.

(12)

Šio reglamento įgyvendinimui būtinos priemonės turėtų būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (2). Tose taisyklėse taip pat gali būti numatytos šiame reglamente nustatytų pareigų vykdymo išimtys, jei tos pareigos sudarytų pernelyg didelę naštą, palyginti su ekonomine veiklos svarba, ir, siekiant veiksmingumo, tokios išimtys turėtų būti priimtos taikant Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnyje nustatytą valdymo procedūrą.

(13)

Reikėtų panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 3317/94 ir trečiųjų šalių laivų žvejybos veiklos galimybių Bendrijos vandenyse nuostatas, išdėstytas 1994 m. birželio 27 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1627/94, nustatančiame bendrąsias nuostatas dėl specialių žvejybos leidimų (3), bei 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2847/93, nustatančiame bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (4),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis ir tikslai

Šiame reglamente pateikiamos nuostatos dėl:

a)

Bendrijos žvejybos laivams suteikiamų leidimų užsiimti:

i)

žvejybos veikla trečiosios šalies suverenitetui arba jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse pagal Bendrijos ir tos šalies sudarytą žuvininkystės susitarimą; arba

ii)

žvejybos veikla, kuriai taikomas pagal Regioninėje žuvininkystės valdymo organizacijoje priimtus susitarimus (toliau – RŽVO) arba pagal panašaus pobūdžio susitarimus, kurių Šalis arba bendradarbiaujanti neprisijungusioji Šalis yra Bendrija, priimtos apsaugos ir valdymo priemonės; arba

iii)

ne Bendrijos vandenyse žvejybos veikla, kuriai netaikomas joks žuvininkystės susitarimas arba RŽVO;

b)

trečiųjų šalių žvejybos laivams suteikiamų leidimų užsiimti žvejybos veikla Bendrijos vandenyse;

ir nustatomi veiklos, kuriai suteikiami leidimai, ataskaitų teikimo įpareigojimai.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Taikant šį reglamentą:

a)

susitarimas – žuvininkystės susitarimas, kuris buvo sudarytas arba dėl kurio buvo priimtas sprendimas dėl laikino taikymo pagal Sutarties 300 straipsnį;

b)

Regioninė žuvininkystės valdymo organizacija arba RŽVO – subregioninė arba regioninė organizacija arba panašaus pobūdžio subjektas, turintis tarptautinės teisės pripažįstamą kompetenciją nustatyti jūrų gyvųjų išteklių, kurie buvo priskirti jo atsakomybėn pasirašius konvenciją arba susitarimą, apsaugos bei valdymo priemones;

c)

žvejybos veikla – žuvų sugavimas, laikymas laive, perdirbimas, perkėlimas;

d)

Bendrijos žvejybos laivas – 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (5) 3 straipsnio d punkte apibrėžtas Bendrijos žvejybos laivas;

e)

Bendrijos laivyno registras – Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 15 straipsnio 3 dalyje nurodytas Bendrijos žvejybos laivyno rejestras;

f)

žvejybos galimybės – Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 3 straipsnio q punkte apibrėžtos žvejybos galimybės;

g)

leidimą suteikianti institucija – už Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos pagal susitarimą arba už trečiosios šalies žvejybos laivų žvejybos veiklos Bendrijos vandenyse leidimus atsakinga institucija;

h)

žvejybos leidimas – teisė užsiimti žvejybos veikla nustatytu laikotarpiu, tam tikrame rajone arba taikant tam tikrą žvejybos būdą;

i)

žvejybos pastangos – Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 3 straipsnio h punkte apibrėžtos žvejybos pastangos;

j)

perdavimas elektroniniu būdu – duomenų perdavimas elektroniniu formatu; duomenų turinį, formatą ir perdavimo protokolą nustato Komisija arba dėl jų susitaria susitarimo šalys;

k)

žvejybos kategorija – laivyno pogrupis, kuriam būdingi tam tikro tipo laivai, tam tikros rūšies žvejybos veikla ir tam tikri žvejybos įrankiai;

l)

didelis pažeidimas – 1999 m. birželio 24 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1447/1999, nustatančiame bendrosios žuvininkystės politikos taisykles šiurkščiai pažeidžiančių veikimo būdų sąrašą (6), apibrėžtas šiurkštus pažeidimas arba didelis pažeidimas ar didelis nusižengimas pagal atitinkamą susitarimą;

m)

NNN sąrašas – žvejybos laivų, kurie, kaip nustatyta remiantis RŽVO duomenimis arba kaip nustatė Komisija pagal 2008 m. ... ... d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. ..., nustatantį Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruotai ir nereguliuojamai žvejybai (7), atgrasinti nuo jos ir ją panaikinti, vykdė neteisėtą, nedeklaruotą ir nereguliuojamą žvejybą, sąrašas;

n)

Bendrijos žvejybos leidimų informacijos sistema – pagal 12 straipsnį Komisijos sukurta informacijos sistema;

o)

trečiosios šalies žvejybos laivas –

bet kokių matmenų laivas, kurio pagrindinė arba antrinė paskirtis – žuvininkystės produktų priėmimas,

laivas, į kurį perkraunami žuvininkystės produktai iš kitų laivų, net jei jis nenaudojamas sugauti žuvims savo paties įrankiais, arba

laivas, kuriame žuvininkystės produktai prieš juos supakuojant yra apdorojami vienu arba keliais iš šių būdų: daroma filė arba supjaustoma griežinėliais, nulupama oda, sumalama, šaldoma ir (arba) perdirbama,

ir plaukiojantis su trečiosios šalies vėliava ir (arba) joje registruotas.

II SKYRIUS

BENDRIJOS ŽVEJYBOS LAIVŲ ŽVEJYBOS VEIKLA NE BENDRIJOS VANDENYSE

I SKIRSNIS

Bendrosios nuostatos

3 straipsnis

Bendroji nuostata

Tik pagal šį reglamentą išduotą žvejybos leidimą turintys Bendrijos žvejybos laivai turi teisę užsiimti žvejybos veikla ne Bendrijos vandenyse.

II SKIRSNIS

Žvejybos pagal susitarimus leidimai

4 straipsnis

Paraiškų pateikimas

1.   Ne vėliau kaip penkias darbo dienos iki atitinkame susitarime nustatyto paraiškų perdavimo termino arba, jei susitarime terminas nenustatytas, ne vėliau kaip iki datos, dėl kurios susitarta susitarime, ir nepažeisdamos Bendrijos teisės aktų konkrečių nuostatų valstybės narės Komisijai elektroniniu būdu pateikia paraiškas dėl žvejybos leidimų atitinkamiems žvejybos laivams.

2.   1 dalyje nurodytose paraiškose turi būti Bendrijos laivyno registre nurodytas laivo identifikavimo numeris, laivo tarptautiniai radijo šaukiniai ir kiti pagal atitinkamą susitarimą arba 27 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą pateiktini duomenys.

5 straipsnis

Atitikties reikalavimams kriterijai

1.   Valstybės narės teikia Komisijai paraiškų dėl žvejybos leidimų su jos vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams tik jei:

a)

jau vykdantys žvejybos veiklą laivai per pastaruosius 12 žvejybos veiklos pagal atitinkamą susitarimą mėnesių arba, jei sudaromas naujas susitarimas, per 12 pagal prieš tai buvusį susitarimą mėnesių įvykdė, jei taikoma, susitarimo sąlygas tam laikotarpiui;

b)

per pastaruosius 12 mėnesių prieš pateikiant paraišką žvejybos leidimui gauti buvo nagrinėjama dėl sankcijų, taikomų didelių pažeidimų atveju, arba jie buvo laikomi įtariamais dėl tokių pažeidimų pagal valstybės narės nacionalinę teisę, ir (arba) kai laivo savininkas pasikeitė, o naujasis savininkas duoda garantijas, kad sąlygos bus įvykdytos;

c)

jie nėra įtraukti į NNN sąrašą;

d)

Bendrijos laivyno registre ir Bendrijos žvejybos leidimo informacijos sistemoje šių laivų duomenys yra išsamūs ir tikslūs;

e)

jie turi žvejybos licenciją, nurodytą 2005 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1281/2005 dėl žvejybos licencijų valdymo ir būtinos minimalios informacijos jose (8);

f)

leidimus suteikianti institucija turi ir gali gauti pagal atitinkamą susitarimą pateiktinus jų duomenis; bei

g)

dėl jų pateiktos paraiškos dėl žvejybos leidimo atitinka atitinkamą susitarimą ir šį reglamentą.

2.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad paraiškos dėl žvejybos leidimų, kurias prašoma perduoti, atitiktų pagal atitinkamą susitarimą tai valstybei narei skirtas žvejybos galimybes.

6 straipsnis

Paraiškų perdavimas

1.   Komisija paraiškas perduoda atitinkamai leidimus suteikiančiai institucijai per penkias darbo dienas nuo valstybės narės prašymo gavimo ir pagal šį straipsnį.

2.   Komisija išnagrinėja paraiškų perdavimo prašymus, atsižvelgdama į:

a)

kiekvienai valstybei narei pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnį arba Sutarties 37 straipsnį Tarybos paskirtas žvejybos galimybes; ir

b)

atitinkame susitarime nustatytas sąlygas ir šį reglamentą.

3.   Komisija patikrina:

a)

ar laikomasi 5 straipsnyje nustatytų sąlygų; ir

b)

ar paraiškos dėl žvejybos leidimų, kurias atitinkamos valstybės narės prašo perduoti, atitinka pagal atitinkamą susitarimą suteiktas žvejybos galimybes atsižvelgiant į visų valstybių narių paraiškas.

7 straipsnis

Paraiškų neperdavimas

1.   Komisija neperduoda leidimus suteikiančioms institucijoms paraiškų, jei:

a)

valstybės narės perduoti duomenys pagal 4 straipsnio 2 dalį yra neišsamūs atitinkamo laivo atžvilgiu;

b)

atitinkamai valstybei narei skirtų žvejybos galimybių nepakanka, kad atsižvelgiant į atitinkamo susitarimo technines specifikacijas, būtų patenkintos jos pateiktos paraiškos;

c)

nesilaikoma atitinkame susitarime ir šiame reglamente nustatytų sąlygų.

2.   Jei Komisija neperduoda vienos arba daugiau paraiškų, ji nedelsdama apie tai informuoja atitinkamą valstybę narę ir pateikia priežastis.

Jei valstybė narė nesutinka su Komisijos pateiktomis priežastimis, ji per penkias darbo dienas perduoda Komisija jos nesutikimą pagrindžiančią informaciją arba dokumentus. Komisija peržiūri paraišką atsižvelgdama į šią informaciją.

8 straipsnis

Informacijos teikimas

1.   Komisija nedelsdama elektroniniu būdu perduoda vėliavos valstybei narei informaciją apie leidimus suteikiančios institucijos išduotą žvejybos leidimą arba apie leidimus suteikiančios institucijos sprendimą neišduoti žvejybos leidimo konkrečiam žvejybos laivui.

Jei reikalaujama arba numatoma pagal susitarimą, siunčiami spausdinti ir (arba) elektroniniu būdu išsaugoti dokumentų originalai bei lydimieji dokumentai.

2.   Vėliavos valstybės narės nedelsdamos perduoda atitinkamų žvejybos laivų savininkams pagal 1 dalies nuostatas gautą informaciją.

3.   Jei leidimus suteikianti institucija praneša Komisijai, kad ji nusprendė sustabdyti Bendrijos žvejybos laivui pagal atitinkamą susitarimą išduoto žvejybos leidimo galiojimą arba leidimą panaikinti, Komisija nedelsdama elektroniniu būdu perduoda tą informaciją to laivo vėliavos valstybei narei. Vėliavos valstybė narė nedelsdama tą informaciją perduoda laivo savininkui.

4.   Konsultuodamasi su vėliavos valstybe nare ir atitinkama leidimus suteikiančia institucija dėl sprendimo atsisakyti išduoti žvejybos leidimą ar sustabdyti jo galiojimą, Komisija atlieka patikrinimus įvertindama atitiktį atitinkamo susitarimo nuostatoms ir jas abi informuoja apie rezultatus.

9 straipsnis

Žvejybos veiklos tęsimas

1.   Jei:

pasibaigė dvišalio žuvininkystės susitarimo su trečiąja šalimi protokolo, pagal kurį nustatomos tame susitarime numatytos žvejybos galimybės, galiojimas; ir

Komisija parafavo naują protokolą, tačiau sprendimas dėl jo sudarymo ar laikino taikymo dar nėra priimtas;

Komisija per šešių mėnesių laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo tos dienos, kai baigia galioti buvęs protokolas, ir nepažeisdama Tarybos kompetencijos spręsti dėl naujo protokolo sudarymo ar laikino taikymo, perduoda pagal šį reglamentą paraiškas dėl žvejybos leidimų atitinkamai trečiajai šaliai.

2.   Pagal atitinkamu žvejybos susitarimu nustatytas taisykles Bendrijos laivai, kuriems suteiktas leidimas užsiimti žvejybos veikla pagal tą susitarimą, pasibaigus žvejybos leidimų galiojimui gali tęsti žvejybą pagal tą susitarimą daugiausia šešių mėnesių laikotarpį nuo tos dienos, kai pasibaigė galiojimas, jeigu tai leidžiama pagal mokslines rekomendacijas.

3.   Todėl Komisija taiko pagal buvusį protokolą galiojusį žvejybos galimybių paskirstymo būdą vykdant 1 dalies nuostatas ir pagal galiojantį protokolą – vykdant 2 dalies nuostatas.

10 straipsnis

Nevisiškas žvejybos galimybių išnaudojimas vykdant žvejybos partnerystės susitarimus

1.   Vykdant žvejybos partnerystės susitarimą, jei remiantis šio reglamento 4 straipsnyje nurodytais prašymais perduoti paraiškas paaiškėja, kad žvejybos leidimai arba Bendrijai pagal susitarimą skirtos žvejybos galimybės nėra visiškai išnaudojami, Komisija apie tai informuoja atitinkamas valstybes nares ir prašo jų patvirtinti, kad jos neišnaudos tos žvejybos galimybių. Jei laikantis terminų, kuriuos nustato Taryba sudariusi žvejybos partnerystės susitarimą, atsakymas negaunamas, tai laikoma patvirtinimu, kad atitinkamos valstybės narės laivai nevisiškai išnaudoja savo žvejybos galimybes tuo laikotarpiu.

2.   Atitinkamai valstybei narei patvirtinus Komisija įvertina, kiek iš viso neišnaudojama žvejybos galimybių, ir rezultatus praneša valstybėms narėms.

3.   Valstybės narės, norinčios pasinaudoti 2 dalyje nurodytomis neišnaudotomis žvejybos galimybėmis, Komisijai pateikia visų laivų, kuriems jos ketina prašyti žvejybos leidimo, sąrašą ir prašymą perduoti paraiškas dėl kiekvieno iš tų laivų pagal 4 straipsnio nuostatas.

4.   Komisija nusprendžia dėl galimybių perskirstymo glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkamomis valstybėmis narėmis.

Jeigu atitinkama valstybė narė prieštarauja šiam galimybių perskirstymui, Komisija 27 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka nusprendžia dėl galimybių perskirstymo atsižvelgdama į I priede nustatytus kriterijus ir apie tai praneša atitinkamoms valstybėms narėms.

5.   Pagal šio straipsnio nuostatas perduotos paraiškos neturi jokio poveikio žvejybos galimybių paskirstymui arba valstybių narių pasikeitimui jomis pagal Reglamento Nr. 2371/2002 20 straipsnį.

6.   Kol bus pasiekti 1 dalyje nurodyti terminai, Komisijai nekliudoma taikyti 1–4 dalyse nurodytą mechanizmą.

III SKIRSNIS

Žvejybos veikla, kuriai netaikomas joks susitarimas

11 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Bendrijos žvejybos laivo operatorius, ketinantis užsiimti žvejybos veikla atviros jūros vandenyse, kuriems netaikomas susitarimas ar RŽVO nuostatos, informuoja vėliavos valstybės narės valdžios institucijas apie tokią veiklą.

Nepažeidžiant Bendrijos teisės aktų dėl žvejybos veiklos atviroje jūroje Bendrijos žvejybos laivai turi teisę užsiimti žvejybos veikla atviros jūros vandenyse, kuriems netaikomas susitarimas ar RŽVO nuostatos, jei jie turi jų vėliavos valstybės narės pagal nacionalinių teisės aktų nuostatas išduotą leidimą.

Valstybės narės prieš dešimt dienų iki pirmosios pastraipos nurodytos žvejybos veiklos pradžios informuoja Komisiją apie laivus, kuriems suteikiamas leidimas žvejoti pagal pirmąją pastraipą, nurodydamos žuvų rūšis ir žvejybos įrankius, leidimo galiojimo laikotarpį bei rajoną.

2.   Valstybės narės siekia gauti informaciją apie savo piliečių ir trečiųjų šalių sudarytus susitarimus, pagal kuriuos su jų vėliava plaukiojantys žvejybos laivai gali užsiimti žvejybos veikla trečiųjų šalių jurisdikcijai arba suverenitetui priklausančiuose vandenyse, ir apie tai informuoja Komisiją, elektroniniu būdu pateikdama atitinkamų laivų sąrašą.

3.   Šis skirsnis taikomas tik laivams, kurių bendras ilgis viršija 24 metrus.

IV SKIRSNIS

Ataskaitų teikimo įpareigojimai ir žvejybos veiklos draudimas

12 straipsnis

Bendrijos žvejybos leidimų informacijos sistema

1.   Komisija parengia Bendrijos žvejybos leidimų informacijos sistemą, į kurią įtraukiami su pagal šį reglamentą išduotais leidimais susiję duomenys. Tam Komisija sukuria saugią tinklavietę.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad pagal susitarimą ar RŽVO susitarimus būtini žvejybos leidimų duomenys būtų įtraukti į Bendrijos žvejybos leidimų informacijos sistemą ir jos užtikrina, kad duomenys būtų nuolat atnaujinami.

13 straipsnis

Sugautų žuvų kiekių ir žvejybos pastangų ataskaitų teikimas

1.   Bendrijos žvejybos laivai, kuriems pagal II arba III skirsnių nuostatas buvo išduoti žvejybos leidimai, kompetentingai nacionalinei institucijai kas savaitę perduoda duomenis apie sugautų žuvų kiekį ir, jei būtina, apie žvejybos pastangas. Šie duomenys paprašius pateikiami Komisijai.

Nepaisant pirmosios pastraipos, Bendrijos žvejybos laivai, kurių bendras ilgis viršija 24 metrus, nuo 2010 m. sausio 1 d. kompetentingai nacionalinei institucijai kasdien perduoda duomenis apie sugautų žuvų kiekį ir, jei būtina, apie žvejybos pastangas pagal 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1566/2007, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių įgyvendinimo taisykles (9). Nuo 2011 m. sausio 1 d. tos pačios nuostatos taikomos Bendrijos žvejybos laivams, kurių bendras ilgis viršija 15 metrų.

2.   Valstybės narės renka šio straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis ir iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 15 d. elektroniniu būdu perduoda Komisijai arba Komisijos tam tikslui paskirtai įstaigai informaciją apie su jų vėliava plaukiojančių laivų per prieš tai einantį mėnesį duomenis apie kiekvieno ištekliaus arba išteklių grupės arba žvejybos kategorijos sugautų žuvų kiekius ir, jei būtina pagal susitarimą arba tą susitarimą įgyvendinantį reglamentą, informaciją apie jų žvejybos pastangas vandenyse, kuriems taikomas susitarimas ir, per praėjusius šešis mėnesius vykdant žvejybos veiklą ne Bendrijos vandenyse, kuriems netaikomas joks susitarimas.

3.   Komisija 27 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka priima sprendimą dėl formato, kuriuo perduodami šio straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys.

14 straipsnis

Sugautų žuvų kiekių ir žvejybos pastangų kontrolė

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 V skyriaus nuostatų valstybės narės užtikrina, kad būtų laikomasi sugautų žuvų kiekių ir, jei būtina, žvejybos pastangų ataskaitų teikimo įpareigojimų, nustatytų atitinkamame susitarime.

15 straipsnis

Žvejybos uždraudimas

1.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 26 straipsnio 4 dalies ir Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 21 straipsnio 3 dalies, jei valstybė narė nusprendžia, kad jos turimos žvejybos galimybės yra laikomos išnaudotomis, ji nedelsdama uždraudžia žvejybos veiklą atitinkamame rajone, atitinkamais įrankiais arba atitinkamo ištekliaus ar išteklių grupių žvejybos veiklą. Ši nuostata taikoma nepažeidžiant konkrečių atitinkamo susitarimo nuostatų.

2.   Jei valstybės narės turimos žvejybos galimybės yra apibrėžtos nustatant sugauti leidžiamą kiekį ir žvejybos pastangų ribas, valstybė narė uždraudžia žvejybos veiklą atitinkamame rajone, atitinkamais įrankiais arba atitinkamo ištekliaus ar išteklių grupių žvejybos veiklą, kai tik nusprendžiama, kad kurios nors iš tų galimybių yra laikomos išnaudotomis. Siekdamos sudaryti sąlygas pasinaudojant neišnaudotomis žvejybos galimybėmis tęsti žvejybą, kuri yra nukreipta į išnaudotas žvejybos galimybes, valstybės narės praneša Komisijai apie technines priemones, kurios neturės neigiamo poveikio išnaudotoms žvejybos galimybėms. Ši nuostata taikoma nepažeidžiant konkrečių atitinkamo susitarimo nuostatų.

3.   Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie pagal šį straipsnį nuspręstą taikyti žvejybos veiklos uždraudimą.

4.   Jei Komisija nustato, kad Bendrijos arba valstybės narės turimos žvejybos galimybės yra laikomos išnaudotomis, ji apie tai informuoja atitinkamas valstybes nares ir paprašo jų uždrausti žvejybos veiklą pagal 1, 2 ir 3 dalis.

5.   Uždraudus žvejybos veiklą pagal 1 ar 2 dalis, atitinkamo ištekliaus arba išteklių grupės žvejybos leidimų galiojimas nedelsiant sustabdomas.

16 straipsnis

Žvejybos leidimų galiojimo sustabdymas

1.   Jeigu pagal žvejybos susitarimą leidimus suteikianti institucija praneša Komisijai savo sprendimą sustabdyti su valstybės narės vėliava plaukiojančiam laivui išduoto žvejybos leidimo galiojimą arba tą žvejybos leidimą panaikinti, Komisija apie tai nedelsdama praneša vėliavos valstybei narei. Komisija atitinkame susitarime nustatyta tvarka atlieka su tuo susijusius patikrinimus, tam tikrais atvejais konsultuodamasi su vėliavos valstybe nare ir leidimus suteikiančiomis atitinkamos trečiosios šalies institucijomis, ir informuoja vėliavos valstybę narę bei tam tikrais atvejais leidimus suteikiančias trečiosios šalies institucijas apie rezultatus.

2.   Jeigu leidimus suteikianti trečiosios šalies institucija sustabdo atitinkamam Bendrijos žvejybos laivui jos išduotą žvejybos leidimą, tai vėliavos valstybė narė sustabdo pagal atitinkamą susitarimą išduotą žvejybos leidimą visam laikotarpiui, kuriam sustabdytas žvejybos leidimas.

Jeigu leidimus suteikiančios trečiosios šalies institucijos galutinai panaikina žvejybos leidimą, vėliavos valstybė narė nedelsdama panaikina pagal susitarimą atitinkamam laivui išduotą žvejybos leidimą.

3.   Komisijos, Bendrijos, valstybių narių arba trečiųjų šalių, kurios yra atitinkamo susitarimo šalys, inspektorių parengtos tikrinimų ir priežiūros ataskaitos valstybėse narėse laikomos priimtinais įrodymais nagrinėjant bylas administracine arba teismine tvarka. Nustatant faktus ataskaitos laikomos lygiavertėmis atitinkamos valstybės narės tikrinimo ir priežiūros ataskaitoms.

V SKIRSNIS

Galimybė pasinaudoti duomenimis

17 straipsnis

Galimybė pasinaudoti duomenimis

1.   Nepažeidžiant 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką (10) nustatytų įpareigojimų Komisijai arba Komisijos paskirtai įstaigai valstybių narių pagal šio skyriaus nuostatas pateikti duomenys yra prieinami saugioje tinklavietėje, susietoje su Bendrijos žvejybos leidimų informacijos sistema, visiems suinteresuotiems vartotojams, kuriems tai leido:

a)

valstybės narės;

b)

Komisija arba Komisijos paskirtas kontrolės ir tikrinimo organas.

Šiems asmenims prieinami tik tie duomenys, kurių jiems reikia žvejybos leidimų suteikimo procese ir (arba) jų tikrinimo veikloje, laikantis tokių duomenų konfidencialumo taisyklių.

2.   Bendrijos žvejybos leidimų informacijos sistemoje užregistruotų laivų savininkai arba agentai nusiuntę Komisijai oficialų prašymą per savo nacionalinę administracinę instituciją gali gauti duomenų, esančių tame registre, elektroninę kopiją.

III SKYRIUS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ ŽVEJYBOS VEIKLA BENDRIJOS VANDENYSE

18 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Trečiųjų šalių žvejybos laivai turi teisę:

a)

užsiimti žvejybos veikla Bendrijos vandenyse, jei jie turi pagal šio skyriaus nuostatas išduotą žvejybos leidimą;

b)

iškrauti, perkrauti į kitą laivą uostuose arba perdirbti žuvis, jei jie turi valstybės narės, kurios vandenyse bus vykdomos operacijos, iš anksto išduotą leidimą.

2.   Trečiųjų šalių žvejybos laivai, kuriems suteiktas leidimas užsiimti žvejybos veikla pagal žuvininkystės susitarimą bet kurių kalendorinių metų gruodžio 31 d. gali toliau žvejoti pagal tą susitarimą nuo kitų metų sausio 1 d., kol Komisija nuspręs dėl žvejybos tais kitais metais leidimo išdavimo tiems laivams pagal 20 straipsnį.

19 straipsnis

Trečiosios šalies paraiškų perdavimas

1.   Susitarimo, pagal kurį atitinkamai trečiajai šaliai suteikiamos žvejybos galimybės Bendrijos vandenyse, įsigaliojimo dieną ta trečioji šalis Komisijai elektroniniu būdu pateikia su jos vėliava plaukiojančių ir (arba) joje registruotų laivų, kuriais žvejojant ketinama pasinaudoti tomis žvejybos galimybėmis, sąrašą.

2.   Iki atitinkamame susitarime arba Komisijos nustatyto termino trečiosios šalies kompetentingos institucijos Komisijai elektroniniu būdu pateikia paraiškas dėl žvejybos leidimų, skirtų su jos vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams, kuriose nurodomas laivo tarptautinis radijo šaukinys ir visi kiti pagal susitarimą arba pagal 27 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka priimtą sprendimą reikalaujami duomenys.

20 straipsnis

Žvejybos leidimų išdavimas

1.   Atsižvelgdama į trečiajai šaliai suteiktas žvejybos galimybes, Komisija išnagrinėja paraiškas dėl žvejybos leidimų ir, remdamasi Tarybos priimtomis priemonėmis bei atitinkamo susitarimo nuostatomis, išduoda žvejybos leidimus.

2.   Komisija informuoja trečiosios šalies ir valstybių narių kompetentingas institucijas apie išduotus žvejybos leidimus.

21 straipsnis

Atitikties reikalavimams kriterijai

Komisija išduoda žvejybos leidimus tik tiems trečiosios šalies žvejybos laivams:

a)

kurie atitinka reikalavimus žvejybos leidimui gauti pagal atitinkamą susitarimą ir tam tikrais atvejais yra įtraukti į laivų, kurie užsiimti žvejybos veikla pagal tą susitarimą, sąrašą;

b)

kurie per ankstesnį žvejybos veiklos pagal atitinkamą susitarimą 12 mėnesių laikotarpį, arba, naujo susitarimo atveju, pagal prieš tai galiojusį susitarimą 12 mėnesių laikotarpį, atitinkamais atvejais įvykdė susitarimo sąlygas tam laikotarpiui;

c)

dėl kurių per pastaruosius 12 mėnesių prieš pateikiant paraišką žvejybos leidimui gauti buvo nagrinėjama byla dėl sankcijų, skiriamų už didelius pažeidimus, arba žvejybos laivas buvo laikomas įtariamu dėl tokių pažeidimų pagal valstybės narės nacionalinę teisę, ir (arba) kai laivo savininkas pasikeitė, o naujasis savininkas duoda garantijas, kad sąlygos bus įvykdytos;

d)

jie nėra įtraukti į NNN sąrašą;

e)

kurių pagal atitinkamą susitarimą privalomi duomenys buvo pateikti; ir

f)

dėl kurių pateiktos paraiškos atitinka atitinkamą susitarimą ir šį skyrių.

22 straipsnis

Bendri įpareigojimai

Trečiosios šalies žvejybos laivai, kuriems pagal šio skyriaus nuostatas išduotas žvejybos leidimas, laikosi BŽP nuostatų dėl apsaugos ir kontrolės priemonių, Bendrijos žvejybos laivų žvejybą jų žvejybos veiklos zonoje reguliuojančių kitų nuostatų ir atitinkamo susitarimo nuostatų.

23 straipsnis

Sugautų kiekių ir žvejybos pastangų kontrolė

1.   Žvejybos veikla Bendrijos vandenyse užsiimantys trečiosios šalies žvejybos laivai nacionalinėms institucijoms ir Komisijai arba Komisijos paskirtai įstaigai kas savaitę pateikia duomenis, kurie:

a)

privalomi pagal atitinkamą susitarimą;

b)

Komisijos nustatyti pagal susitarime nustatytą procedūrą; arba

c)

nustatyti pagal 27 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.

Nepaisant pirmosios pastraipos, trečiosios šalies žvejybos laivai, kurių bendras ilgis viršija 24 metrus, nuo 2010 m. sausio 1 d. kasdien perduoda šiuos duomenis elektroniniu būdu. Nuo 2011 sausio 1 d. tos pačios nuostatos taikomos trečiosios šalies žvejybos laivams, kurių bendras ilgis viršija 15 metrų.

2.   Laikydamosi atitinkamo susitarimo reikalavimų, trečiosios šalys renka jų laivų pagal 1 dalį perduodamus duomenis apie sugautų žuvų kiekį ir iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 15 d. Komisijai arba Komisijos paskirtai įstaigai elektroniniu būdu perduoda duomenis apie visų su jos vėliava plaukiojančių laivų per praėjusį mėnesį Bendrijos vandenyse sugautų kiekvieno ištekliaus arba kiekvienos išteklių grupės žuvų kiekius, arba sugautų žuvų kiekius pagal žvejybos kategorijas.

3.   2 dalyje nurodyti duomenys apie sugautų žuvų kiekį prieinami valstybei narei jos prašymu, laikantis duomenų konfidencialumo taisyklių.

24 straipsnis

Žvejybos leidimų sustabdymas

1.   Kai nusprendžiama, kad atitinkamai trečiajai šaliai suteiktos žvejybos galimybės išnaudotos, Komisija nedelsdama apie tai informuoja tą trečiąją šalį ir valstybių narių kompetentingas tikrinimo institucijas. Siekdama sudaryti sąlygas pasinaudojant neišnaudotomis žvejybos galimybėmis tęsti žvejybos veiklą, kuri taip pat nukreipta į išnaudotas žvejybos galimybes, trečioji šalis praneša Komisijai apie technines priemones, kurios neturės neigiamo poveikio išnaudotoms žvejybos galimybėms. Ši nuostata taikoma nepažeidžiant konkrečių atitinkamo susitarimo nuostatų.

2.   Nuo Komisijos pranešimo dienos su tos šalies vėliava plaukiojantiems laivams išduotų žvejybos leidimų galiojimas laikomas sustabdytu tokios žvejybos veiklos atveju ir užsiimti ta žvejybos veikla jiems nebeleidžiama.

3.   Jei pagal 2 dalies nuostatas sustabdoma visa žvejybos veikla, kuriai buvo išduoti žvejybos leidimai, tie žvejybos leidimai laikomi panaikintais.

4.   Trečioji šalis užtikrina, kad atitinkamiems žvejybos laivams būtų nedelsiant pranešta apie šio straipsnio pritaikymą ir kad jie nutrauktų atitinkamą žvejybos veiklą.

5.   Uždraudus žvejybos veiklą pagal 1 ar 2 dalis, atitinkamo ištekliaus arba išteklių grupės žvejybos leidimų galiojimas nedelsiant sustabdomas.

25 straipsnis

Atitinkamų taisyklių nesilaikymas

1.   Nepažeidžiant teisminio nagrinėjimo pagal nacionalinius teisės aktus, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie visus užregistruotus su trečiosios šalies žvejybos laivu susijusius pažeidimus vykdant žvejybos veiklą Bendrijos vandenyse pagal atitinkamą susitarimą.

2.   Kiekvienam trečiosios šalies žvejybos laivui, kurį naudojant nebuvo laikomasi atitinkame susitarime nustatytų įpareigojimų, licencija arba specialus žvejybos leidimas neišduodamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Komisija perduoda atitinkamos trečiosios šalies valdžios institucijoms trečiosios šalies žvejybos laivų, kuriems nebus išduotas leidimas žvejoti Bendrijos žvejybos zonoje kitą mėnesį arba mėnesius dėl tam tikrų atitinkamo susitarimo taisyklių pažeidimų, pavadinimus ir charakteristikas.

3.   Komisija praneša valstybių narių tikrinimo institucijoms apie priemones, kurių imtasi pagal 2 dalies nuostatas.

IV SKYRIUS

ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

26 straipsnis

Išsamios taisyklės

Išsamios šio reglamento taikymo taisyklės gali būti priimtos pagal 27 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą. Tose taisyklėse taip pat gali būti numatytos šiame reglamente nustatytų įpareigojimų vykdymo išimtys, jei tie įpareigojimai būtų pernelyg sunkūs, palyginti su ekonomine veiklos svarba.

27 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Žuvininkystės ir akvakultūros komitetas, įsteigtas Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 30 straipsniu.

2.   Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra 20 darbo dienų.

V SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28 straipsnis

Tarptautiniai įpareigojimai

Šiuo reglamentu nepažeidžiamos atitinkamų susitarimų nuostatos ir šias nuostatas įgyvendinančios Bendrijos nuostatos.

29 straipsnis

Pakeitimai ir panaikinimas

1.   Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 18, 28b, 28c ir 28d straipsniai išbraukiami.

2.   Reglamento (EB) Nr. 1627/94 3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 2 dalis ir 9 bei 10 straipsniai išbraukiami.

3.   Reglamentas (EB) Nr. 3317/94 panaikinamas.

4.   Nuorodos į išbrauktas nuostatas laikomos nuorodomis į šio reglamento nuostatas ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikties lentelę.

30 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Reglamento (EEB) 2847/93 18 straipsnis toliau taikomas tol, kol įsigalios reglamentas, nustatantis išsamias taisykles šio reglamento 13 straipsnyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2008 m. rugsėjo 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BARNIER


(1)  OL L 350, 1994 12 31, p. 13.

(2)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(3)  OL L 171, 1994 7 6, p. 7.

(4)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1.

(5)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(6)  OL L 167, 1999 7 2, p. 5.

(7)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. ....

(8)  OL L 203, 2005 8 4, p. 3.

(9)  OL L 340, 2007 12 22, p. 46.

(10)  OL L 41, 2003 2 14, p. 26.


I PRIEDAS

10 straipsnyje nurodyti perskirstymo kriterijai

Perskirstydama žvejybos galimybes, Komisija pirmiausia atsižvelgia:

į kiekvieno gauto prašymo datą,

į žvejybos galimybes, kurias galima perskirstyti,

į gautų prašymų skaičių,

į prašymus pateikusių valstybių narių skaičių,

jei žvejybos galimybės visiškai arba iš dalies grindžiamos žvejybos pastangų arba sugautų žuvų kiekio dydžiais, į numatomas kiekvieno susijusio laivo žvejybos pastangas arba numatomus sugauti kiekius.


II PRIEDAS

Reglamentas (EB) Nr. 1627/94

Atitinkama šio reglamento nuostata

3 straipsnio 2 dalis

III skyrius

4 straipsnio 2 dalis

III skyrius

9 straipsnis

19–21 straipsniai

10 straipsnis

25 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2847/93

Atitinkama šio reglamento nuostata

18 straipsnis

13 straipsnis

28b straipsnis

18 straipsnis

28c straipsnis

22 straipsnis

28d straipsnis

24 straipsnis


Top