EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0799

2008/799/EB: 2008 m. spalio 10 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomi galutiniai finansiniai asignavimai, kurie 2008 finansiniais metais valstybėms narėms skiriami už tam tikrą hektarų skaičių vynuogynų perplanavimui ir konversijai pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5738)

OJ L 275, 16.10.2008, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/799/oj

16.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 275/42


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. spalio 10 d.

kuriuo nustatomi galutiniai finansiniai asignavimai, kurie 2008 finansiniais metais valstybėms narėms skiriami už tam tikrą hektarų skaičių vynuogynų perplanavimui ir konversijai pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5738)

(Tekstas autentiškas tik bulgarų, ispanų, čekų, vokiečių, anglų, graikų, prancūzų, italų, vengrų, maltiečių, portugalų, rumunų, slovakų ir slovėnų kalbomis)

(2008/799/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 14 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1493/1999 ir 2000 m. gegužės 31 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1227/2000, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo taikymo taisykles, taikomas gamybos potencialui (2), nustatomos Vynuogynų perplanavimo ir konversijos taisyklės.

(2)

Reglamente (EB) Nr. 1227/2000 nustatytose išsamiose taisyklėse, reglamentuojančiose finansinį planavimą ir dalyvavimą finansuojant perplanavimo ir konversijos sistemą, numatyta, kad nuorodos į konkrečius finansinius metus nustato mokėjimus, kuriuos valstybė narė faktiškai atliko nuo spalio 16 d. iki kitų metų spalio 15 d.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 14 straipsnio 1 dalį Komisija nustato pradinius asignavimus valstybėms narėms kiekvienais metais remdamasi objektyviais kriterijais ir atsižvelgdama į konkrečią padėtį bei poreikius ir pastangas, kurių reikės atsižvelgiant į schemos tikslą.

(4)

Sprendimu 2007/719/EB (3) Komisija nustatė orientacinius finansinius asignavimus 2007–2008 prekybos metams.

(5)

Taikant Reglamento (EB) Nr. 1227/2000 17 straipsnio 4 dalį, tuo atveju, jei valstybės narės faktinės išlaidos už hektarą viršija pradinę numatytą dotaciją, skiriama bauda. 2008 finansiniais metais tokia bauda skiriama Slovakijai už 6 169 EUR.

(6)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1227/2000 16 straipsnio 1 dalies c punktu valstybės narės gali pateikti paraišką dėl tolesnio finansavimo per einamuosius finansinius metus. Tokio finansavimo paraišką 2008 finansiniams metams pateikė Čekija, Ispanija, Italija, Vengrija ir Rumunija.

(7)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1227/2000 17 straipsnio 3 dalimi, valstybėms narėms pranešus Komisijai apie tolesnio finansavimo paraiškas, pastarosios patvirtinamos prorata, panaudojant asignavimus, turimus iš visos valstybėms narėms skirtos sumos atimamus visų valstybių narių pagal minėto reglamento 16 straipsnio 1 dalies a ir b punktus praneštą sumą. Ši nuostata 2008 finansiniams metams galioja Čekijai, Ispanijai, Italijai, Vengrijai, Rumunijai. Šių valstybių narių pateiktos tolesnio finansavimo paraiškos neviršijo turimų perskirstymui skirtų asignavimų, visos minėtų valstybių narių paraiškos buvo patenkintos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Galutiniai finansiniai asignavimai, kurie 2007–2008 prekybos metais 2008 finansinių metų laikotarpiu valstybėms narėms skiriami už tam tikrą hektarų skaičių vynuogynų perplanavimui ir konversijai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1493/1999, nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Bulgarijos Respublikai, Čekijos Respublikai, Vokietijos Federacinei Respublikai, Graikijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Italijos Respublikai, Kipro Respublikai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei, Vengrijos Respublikai, Maltos Respublikai, Austrijos Respublikai, Portugalijos Respublikai, Rumunijai, Slovėnijos Respublikai ir Slovakijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 10 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1.

(2)  OL L 143, 2000 6 16, p. 1.

(3)  OL L 289, 2007 11 7, p. 59.


PRIEDAS

GALUTINIAI FINANSINIAI ASIGNAVIMAI, SKIRIAMI 2007–2008 PREKYBOS METAIS

(2008 finansiniai metai)

Valstybė narė

Plotas (ha)

Finansinis asignavimas (EUR)

Bulgarija

1 200

9 013 796

Čekija

706

11 883 827

Vokietija

1 406

12 097 072

Graikija

647

6 360 118

Ispanija

21 154

169 516 302

Prancūzija

8 977

69 071 668

Italija

12 358

101 761 476

Kipras

150

2 131 684

Liuksemburgas

5

38 001

Vengrija

1 852

14 813 090

Malta

3

38 157

Austrija

888

5 068 342

Portugalija

2 711

23 511 590

Rumunija

4 205

35 050 228

Slovėnija

124

2 401 900

Slovakija

228

863 646

Iš viso

56 614

463 620 897


Top