EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1004

2008 m. spalio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1004/2008 dėl 39-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) ir 7-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS), iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1725/2003, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (Tekstas svarbus EEE)

OJ L 275, 16.10.2008, p. 37–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/12/2008; netiesiogiai panaikino 32008R1126

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1004/oj

16.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 275/37


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1004/2008

2008 m. spalio 15 d.

dėl 39-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) ir 7-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS), iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1725/2003, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1725/2003 (2) priimti tam tikri tarptautiniai standartai ir aiškinimai, galioję 2002 m. rugsėjo 14 d.

(2)

2008 m. spalio 13 d. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba (TASV) priėmė 39-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ ir 7-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS) „Finansinės priemonės. Atskleidimas“ pataisas (toliau – 39-ojo TAS ir 7-ojo TFAS pataisos). 39-ojo TAS ir 7-ojo TFAS pataisomis leidžiama retai pasitaikančiomis aplinkybėmis tam tikras finansines priemones pergrupuoti iš laikomų prekybai grupės. Dabartinė finansinė krizė laikoma tokia retai pasitaikančia aplinkybe, dėl kurios įmonės galėtų pagrįstai pasinaudoti šia galimybe.

(3)

Taikant 39-ojo TAS ir 7-ojo TFAS pataisas, įmonėms turėtų būti leidžiama tam tikras finansines priemones pergrupuoti nuo 2008 m. liepos 1 d.

(4)

Pasikonsultavus su Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) techninių ekspertų grupe (TEG) patvirtinama, kad 39-ojo TAS ir 7-ojo TFAS pataisos atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus techninius priėmimo kriterijus. Pagal 2006 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimą 2006/505/EB, įsteigiantį Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupę, kuri konsultuotų Komisiją Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) nuomonių objektyvumo ir neutralumo klausimais (3), Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupė apsvarstė EFAPG nuomonę dėl standartų tvirtinimo ir Europos Komisiją informavo, kad ta nuomonė gerai subalansuota ir objektyvi.

(5)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1725/2003 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Atsižvelgiant į dabartinę finansinę krizę ir tai, kad kai kuriomis finansinėmis priemonėmis nebeprekiaujama arba su jomis susijusios rinkos nebeaktyvios arba jų veikla sutriko, reikia užtikrinti, kad pataisas, kuriomis leidžiama pergrupuoti tam tikras finansines priemones, būtų galima taikyti nedelsiant, todėl šis reglamentas turėtų įsigalioti kuo skubiau.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1725/2003 priede 39-asis tarptautinis apskaitos standartas (TAS) „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ ir 7-asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS) „Finansinės priemonės. Atskleidimas“ iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 15 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  OL L 261, 2003 10 13, p. 1.

(3)  OL L 199, 2006 7 21, p. 33.


PRIEDAS

TARPTAUTINIAI APSKAITOS STANDARTAI

39-asis TAS

39-ojo TAS Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas pataisos

7-asis TFAS

7-ojo TFAS Finansinės priemonės. Atskleidimas pataisos

Galima platinti Europos ekonominėje erdvėje. Visos už Europos ekonominės erdvės ribų esančios teisės, išskyrus teises platinti asmeniniam ar kitam teisingam naudojimui, saugomos. Išsamesnės informacijos galima rasti TASV tinklalapyje www.iasb.org

Finansinio turto pergrupavimas (39-ojo TAS Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas ir 7-ojo TFAS Finansinės priemonės. Atskleidimas pataisos)

39-ojo TAS pataisos

Taisomas 50 straipsnis ir įterpiami 50B–50F ir 103G straipsniai.

VERTINIMAS

Pergrupavimas

50

Ūkio subjektas:

a)

neturi išvestinės finansinės priemonės išbraukti iš išvestinių finansinių priemonių, pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiamų tikrąja verte, kol ši priemonė yra turima ar išleidžiama;

b)

neturi finansinės priemonės išbraukti iš finansinių priemonių, pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiamų tikrąja verte, jei pirminio pripažinimo metu ūkio subjektas šią priemonę pelno (nuostolių) ataskaitoje įvertino tikrąja verte; ir

c)

jei finansinis turtas nebelaikomas su tikslu jį parduoti arba perpirkti artimoje ateityje (nepaisant to, kad finansinis turtas galėjo būti įsigytas arba gautas turint tikslą jį parduoti arba perpirkti artimoje ateityje), gali šį finansinį turtą išbraukti iš finansinio turto, pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiamo tikrąja verte, jei atitinkami 50B arba 50D straipsnio reikalavimai.

Ūkio subjektas neturi finansinės priemonės perkelti į finansines priemones, pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiamas tikrąja verte, po pirminio pripažinimo.

50B

Finansinį turtą, kuriam taikomas 50 straipsnio c punktas (išskyrus 50D straipsnyje apibūdintą finansinį turtą), išbraukti iš finansinio turto, pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiamo tikrąja verte, galima tik retai pasitaikančiomis aplinkybėmis.

50C

Jei ūkio subjektas pagal 50B straipsnį finansinį turtą išbraukia iš finansinio turto, pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiamo tikrąja verte, finansinis turtas pergrupuojamas tikrąja verte pergrupavimo datą. Bet koks pelnas ar nuostoliai, jau pripažinti pelno (nuostolių) ataskaitoje, neturi būti anuliuoti. Finansinio turto tikroji vertė pergrupavimo datą tampa jo naująja savikaina arba amortizuota savikaina, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra tinkama.

50D

Finansinis turtas, kuriam taikomas 50 straipsnio c punktas ir kuris būtų atitikęs paskolų ir gautinų sumų apibrėžimą (jei nebūtų buvę reikalaujama finansinį turtą per pirminį pripažinimą priskirti laikomam prekybai), gali būti išbrauktas iš finansinio turto, pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiamo tikrąja verte, jei ūkio subjektas ketina ir gali šį finansinį turtą laikyti artimiausioje ateityje arba iki termino.

50E

Finansinis turtas, kuris priskirtas galimam parduoti ir kuris būtų atitikęs paskolų ir gautinų sumų apibrėžimą (jei nebūtų buvę reikalaujama jį įvardyti galimu parduoti), gali būti perkeltas iš galimo parduoti finansinio turto į paskolų ir gautinų sumų grupę, jei ūkio subjektas ketina ir gali šį finansinį turtą laikyti artimiausioje ateityje arba iki termino.

50F

Jei ūkio subjektas finansinį turtą išbraukia iš finansinio turto, pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiamo tikrąja verte, pagal 50D straipsnį arba iš galimo parduoti finansinio turto pagal 50E straipsnį, jis turi finansinį turtą pergrupuoti jo tikrąja verte pergrupavimo datą. Kiek tai susiję su finansiniu turtu, pergrupuotu pagal 50D straipsnį, bet koks pelnas arba nuostoliai, jau pripažinti pelno (nuostolių) ataskaitoje, neturi būti anuliuoti. Finansinio turto tikroji vertė pergrupavimo datą tampa jo naująja savikaina arba amortizuota savikaina, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra tinkama. Kiek tai susiję su finansiniu turtu, išbrauktu iš galimo parduoti finansinio turto pagal 50E straipsnį, bet koks ankstesnis su tuo turtu susijęs pelnas ar nuostoliai, įtraukti į kitas bendrąsias pajamas pagal 55 straipsnio b punktą, turi būti apskaitomi pagal 54 straipsnį.

ĮSIGALIOJIMO DATA IR PEREINAMOSIOS NUOSTATOS

103G

2008 m. spalio mėn. paskelbtu dokumentu Finansinio turto pergrupavimas (39-ojo TAS ir 7-ojo TFAS pataisos) pataisyti 50 ir 8TN straipsniai ir įterpti 50B–50F straipsniai. Šias pataisas ūkio subjektas taiko nuo 2008 m. liepos 1 d. Ūkio subjektas finansinio turto pagal 50B, 50D arba 50E straipsnį nepergrupuoja iki 2008 m. liepos 1 d. Bet koks finansinio turto pergrupavimas, atliktas ataskaitiniais laikotarpiais, kurie prasideda 2008 m. lapkričio 1 d. arba vėliau, įsigalioja tik nuo faktiškai atlikto pergrupavimo datos. Bet koks finansinio turto pergrupavimas pagal 50B, 50D arba 50E straipsnį neturi būti taikomas atgaline data ataskaitiniams laikotarpiams, kurie baigėsi iki šiame straipsnyje nustatytos įsigaliojimo datos.

Taisomas A priedo Taikymo nuorodos 8TN straipsnis.

Faktinių palūkanų norma

8TN

Ūkio subjektas, kuris peržiūri savo išmokamų ar gaunamų sumų įvertinimus, tikslina finansinio turto ar finansinio įsipareigojimo (ar finansinių priemonių grupės) balansinę vertę, kad ši atitiktų faktinius ir patikrintus įvertintus pinigų srautus. Ūkio subjektas perskaičiuoja balansinę vertę, apskaičiuodamas įvertintų būsimų pinigų srautų dabartinę vertę, naudodamas finansinės priemonės pirminę faktinių palūkanų normą. Tikslinimo rezultatas pateikiamas pelno (nuostolių) ataskaitos pajamose arba sąnaudose. Jei finansinis turtas pergrupuotas pagal 50B, 50D arba 50E straipsnį ir ūkio subjektas vėliau padidina būsimų pinigų įplaukų įvertinimus dėl padidėjusio tų pinigų įplaukų padengimo, šio padidėjimo poveikis pripažįstamas ne tikslinant turto balansinę vertę įvertinimo pakeitimo datą, o tikslinant faktinių palūkanų normą nuo įvertinimo pakeitimo datos.

7-ojo TFAS pataisos

Taisomas 12 straipsnis ir įterpiami 12A ir 44E straipsniai.

FINANSINIŲ PRIEMONIŲ SVARBA FINANSINEI BŪKLEI IR VEIKLOS REZULTATAMS

Finansinės būklės ataskaita

Pergrupavimas

12

Jeigu ūkio subjektas finansinį turtą pergrupavo (pagal 39-ojo TAS 51–54 straipsnius) ir vertino:

a)

ne tikrąja verte, o savikaina arba amortizuota savikaina arba

b)

ne savikaina arba amortizuota savikaina, o tikrąja verte,

jis atskleidžia kiekvieną sumą, perkeltą iš vienos grupės į kitą, nurodydamas tokio pergrupavimo priežastį.

12A

Jei ūkio subjektas finansinį turtą išbraukė iš finansinio turto, pelno (nuostolių) ataskaitoje pateikiamo tikrąja verte, pagal 39-ojo TAS 50B arba 50D straipsnį arba iš galimo parduoti finansinio turto pagal 39-ojo TAS 50E straipsnį, jis atskleidžia:

a)

kiekvieną sumą, perkeltą iš vienos grupės į kitą;

b)

kiekvienu ataskaitiniu laikotarpiu iki pripažinimo nutraukimo – viso finansinio turto, kuris pergrupuotas einamuoju ataskaitiniu laikotarpiu ir ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, balansines vertes ir tikrąsias vertes;

c)

jei finansinis turtas pergrupuotas pagal 50B straipsnį – retai pasitaikančią situaciją ir faktus bei aplinkybes, rodančias, kad situacija buvo retai pasitaikanti;

d)

ataskaitiniu laikotarpiu, kai finansinis turtas pergrupuotas – su tuo finansiniu turtu susijusio pelno ar nuostolių, pripažintų pelno (nuostolių) ataskaitoje arba kitose bendrosiose pajamose tuo ataskaitiniu laikotarpiu ir ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu, tikrąją vertę;

e)

kiekvienu ataskaitiniu laikotarpiu po pergrupavimo (įskaitant ataskaitinį laikotarpį, kuriuo finansinis turtas pergrupuotas) iki finansinio turto pripažinimo nutraukimo – pelno ar nuostolių, kurie būtų buvę pripažinti pelnu ar nuostoliais arba kitomis bendrosiomis pajamomis, jei finansinis turtas nebūtų buvęs pergrupuotas, tikrąją vertę, taip pat pelną, nuostolius, pajamas ir sąnaudas, pripažintus pelno (nuostolių) ataskaitoje; ir

f)

faktinių palūkanų normą ir įvertintas pinigų srautų sumas, kurias ūkio subjektas tikisi atgauti, finansinio turto pergrupavimo datą.

ĮSIGALIOJIMO DATA IR PEREINAMOSIOS NUOSTATOS

44E

2008 m. spalio mėn. paskelbtu dokumentu Finansinio turto pergrupavimas (39-ojo TAS ir 7-ojo TFAS pataisos) pataisytas 12 straipsnis ir įterptas 12A straipsnis. Šias pataisas ūkio subjektas taiko nuo 2008 m. liepos 1 d.


Top