EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0187

2008 m. kovo 3 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/187/BUSP dėl ribojančių priemonių neteisėtai Komorų Sąjungos Anžuano vyriausybei

OJ L 59, 4.3.2008, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2008; panaikino 32008E0611

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/187/oj

4.3.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 59/32


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2008/187/BUSP

2008 m. kovo 3 d.

dėl ribojančių priemonių neteisėtai Komorų Sąjungos Anžuano vyriausybei

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2007 m. spalio 25 d. laišku generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui Afrikos Sąjungos (AS) Komisijos Pirmininkas paprašė Europos Sąjungos ir jos valstybių narių pritarti sankcijoms, kurias Afrikos Sąjungos Taikos ir Saugumo Taryba 2007 m. spalio 10 d. nusprendė taikyti Komorų Sąjungos Anžuano neteisėtoms valdžios institucijoms, po nepriimtinomis sąlygomis ten įvykusių prezidento rinkimų.

(2)

Europos Sąjunga turėtų paremti AS sprendimą įgyvendinti sankcijas, kurios taikomos neteisėtai Anžuano vyriausybei ir su ja susijusiems asmenims, nes jie atkakliai atsisako siekti stabilumui ir susitaikymui Komorų salose palankių sąlygų, ir kuriomis siekiama priversti neteisėtas Anžuano valdžios institucijas pritarti, kad būtų surengti nauji rinkimai, kurie turėtų būti patikimi, skaidrūs ir tinkamai vykdomi.

(3)

Tam tikroms priemonėms įgyvendinti būtini Bendrijos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybės narės turi imtis būtinų priemonių užkirsti kelią priede išvardytų Komorų Sąjungos Anžuano (toliau Anžuanas) neteisėtos vyriausybės narių ir su jais susijusių asmenų įvažiavimui į jų teritorijas ar vykimui per jas tranzitu.

2.   Šio straipsnio 1 dalimi valstybės narės neįpareigoja drausti savo piliečiams atvykti į jų teritoriją.

3.   1 dalis neturi įtakos atvejams, kuriais valstybė narė privalo laikytis pareigos pagal tarptautinę teisę, būtent:

a)

kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančioji šalis;

b)

kaip Jungtinių Tautų rengiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančioji šalis;

c)

pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų suteikimo; arba

d)

pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

4.   3 dalis taip pat taikoma tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) priimančioji šalis.

5.   Taryba turi būti tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė daro išimtį pagal 3 ar 4 dalis.

6.   Valstybės narės gali taikyti išlygą dėl šio straipsnio 1 dalyje nustatytų priemonių, jei kelionė pateisinama skubiu humanitariniu poreikiu arba yra dėl dalyvavimo tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant Europos Sąjungos remiamus susitikimus, kuriuose vyksta politinis dialogas, tiesiogiai skatinantis demokratiją, žmogaus teises ir teisinės valstybės principo laikymąsi Anžuane.

7.   Valstybė narė, norinti padaryti 6 dalyje nurodytas išimtis, raštu informuoja Tarybą. Jeigu vienas ar daugiau Tarybos narių per dvi darbo dienas nuo tada, kai buvo gautas pranešimas apie siūlomą išimtį, raštu nepareiškia prieštaravimo, laikoma, kad išimtis suteikta. Jei vienas ar daugiau Tarybos narių pareiškia prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti suteikti siūlomą išimtį.

8.   Tais atvejais, kai pagal 3, 4, 6 ir 7 dalis valstybė narė leidžia priede išvardytiems asmenims atvykti į jos teritoriją ar vykti per ją tranzitu, toks leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis buvo suteiktas, ir tik asmenims, kuriems jis išduotas.

2 straipsnis

1.   Įšaldomos visos priede išvardytiems neteisėtos Anžuano vyriausybės nariams ir su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms priklausančios, jų valdomos, turimos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.   Jokios lėšos ar ekonominiai ištekliai nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesuteikiami priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms ar jų naudai.

3.   Kompetentinga institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais jos nuomone tinkamomis sąlygomis, po to, kai nusprendžia, kad tos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a)

būtini patenkinti būtiniausius priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių poreikius, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, būsto nuomą arba hipoteką, vaistus ir gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai sumokėti pagrįstus profesinius honorarus ir kompensuoti patirtas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų suteikimu;

c)

skirti tik komisiniams arba aptarnavimo mokesčiams už kasdienį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą apmokėti;

d)

būtini ypatingoms išlaidoms, jei atitinkama valstybė narė kitoms valstybėms narėms ir Komisijai ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo praneša apie pagrindą, kuriuo remiantis, jos nuomone, konkretus leidimas turėtų būti suteiktas.

4.   2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms:

a)

palūkanoms ar kitoms pajamoms iš šių sąskaitų; arba

b)

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, sudarytus arba prisiimtus iki tos datos, kurią šioms sąskaitoms buvo pradėtos taikyti ribojančios priemonės,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams yra toliau taikoma 1 dalis.

3 straipsnis

Valstybės narės arba Komisijos pasiūlymu Taryba tvirtina priede pateikto sąrašo pakeitimus, jei to reikia atsižvelgiant į politinius įvykius Anžuane.

4 straipsnis

Ši bendroji pozicija taikoma 12 mėnesių. Ji nuolat peržiūrima. Ji panaikinama, atnaujinama ar iš dalies keičiama, atitinkamai atsižvelgiant į politinius įvykius Anžuane.

5 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

6 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. kovo 3 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. PODOBNIK


PRIEDAS

1 ir 2 straipsniuose nurodytų Neteisėtos Anžuano vyriausybės narių ir su jais susijusių fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas

Vardas, pavardė

Mohamed Bacar

Lytis

Vyras

Pareigybė

Pasiskelbęs prezidentu

Laipsnis

Pulkininkas

Gimimo vieta

Barakani

Gimimo data

1962 5 5

Paso numeris

01AB01951/06/160, išduotas 2006 12 1

Vardas, pavardė

Jaffar Salim

Lytis

Vyras

Pareigybė

„Vidaus reikalų ministras“

Gimimo vieta

Mutsamudu

Gimimo data

1962 6 26

Paso numeris

06BB50485/20 950, išduotas 2007 2 1

Vardas, pavardė

Mohamed Abdou Madi

Lytis

Vyras

Pareigybė

„Bendradarbiavimo ministras“

Gimimo vieta

Mjamaoué

Gimimo data

1956

Paso numeris

05BB39478, išduotas 2006 8 1

Vardas, pavardė

Ali Mchindra

Lytis

Vyras

Pareigybė

„Švietimo ministras“

Gimimo vieta

Cuvette

Gimimo data

1958 11 20

Paso numeris

03819, išduotas 2004 7 3

Vardas, pavardė

Houmadi Souf

Lytis

Vyras

Pareigybė

„Viešosios tarnybos ministras“

Gimimo vieta

Sima

Gimimo data

1963

Paso numeris

51427, išduotas 2007 3 4

Vardas, pavardė

Rehema Boinali

Lytis

Vyras

Pareigybė

„Energetikos ministras“

Gimimo vieta

 

Gimimo data

1967

Paso numeris

540355, išduotas 2007 4 7

Vardas, pavardė

Dhoihirou Halidi

Lytis

Vyras

Pareigybė

Kabineto direktorius

Funkcija

Vyresnysis pareigūnas, artimai susijęs su neteisėta Anžuano vyriausybe

Gimimo vieta

Bambao Msanga

Gimimo data

1965 3 8

Paso numeris

64528, išduotas 2007 9 19

Vardas, pavardė

Abdou Bacar

Lytis

Vyras

Laipsnis

Pulkininkas leitenantas

Funkcija

Vyresnysis karininkas, ypač svarbus teikiant paramą neteisėtai Anžuano vyriausybei

Gimimo vieta

Barakani

Gimimo data

1954 5 2

Paso numeris

54621, išduotas 2007 4 23


Top