EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0109

2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 109/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą

OJ L 39, 13.2.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 191 - 192

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/109/oj

13.2.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 39/14


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 109/2008

2008 m. sausio 15 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1924/2006 (3) nustatomos teiginių vartojimo ženklinant, pateikiant ir reklamuojant maisto produktus taisyklės.

(2)

Teiginiai apie sveikatingumą yra draudžiami, jei jie neatitinka Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų ir nėra įtraukti į Bendrijoje leidžiamų vartoti teiginių apie sveikatingumą sąrašus. Šie teiginių apie sveikatingumą sąrašai dar turi būti sudaryti laikantis tame reglamente išsamiai aprašytos tvarkos. Todėl šie sąrašai negaliojo 2007 m. liepos 1 d., kai buvo pradėtas taikyti tas reglamentas.

(3)

Dėl šios priežasties Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, skirtos kitiems teiginiams apie sveikatingumą nei teiginiai apie susirgimo rizikos mažinimą bei dėl vaikų vystymosi ir sveikatos.

(4)

Teiginiams apie sveikatingumą, nurodantiems susirgimo rizikos mažinimą, pereinamojo laikotarpio priemonių nereikėjo. Kadangi teiginiai apie susirgimo prevenciją, gydymą ir išgydymą buvo uždrausti 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (4) ir naujos teiginių apie susirgimo rizikos mažinimą kategorijos buvo įvestos Reglamentu (EB) Nr. 1924/2006, produktai su tokiais teiginiais neturėtų patekti į Bendrijos rinką.

(5)

Teiginių dėl vaikų vystymosi ir sveikatos kategorija buvo įrašyta viename paskutinių Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priėmimo procedūros etapų ir nebuvo numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės. Tačiau produktų su šiais teiginiais jau yra Bendrijos rinkoje.

(6)

Siekiant išvengti rinkos sutrikimų, teiginiams dėl vaikų vystymosi ir sveikatos tikslinga numatyti taikyti tas pačias pereinamojo laikotarpio priemones kaip ir kitiems teiginiams apie sveikatingumą.

(7)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

14 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Nepaisant Direktyvos 2000/13/EB 2 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatų, toliau nurodyti teiginiai gali būti pateikiami, jei šio reglamento 15, 16, 17 ir 19 straipsniuose nustatyta tvarka buvo suteiktas leidimas įtraukti juos į leistinų teiginių Bendrijos sąrašą kartu su visomis būtinomis šių teiginių vartojimo sąlygomis:

a)

teiginiai apie susirgimo rizikos mažinimą;

b)

teiginiai dėl vaikų vystymosi ir sveikatos.“;

2.

28 straipsnio 6 dalies įžanginis sakinys pakeičiamas taip:

„Kitiems teiginiams apie sveikatingumą, nenurodytiems 13 straipsnio 1 dalies a punkte ir 14 straipsnio 1 dalies a punkte, kurie buvo vartojami laikantis nacionalinių nuostatų iki šio reglamento įsigaliojimo datos, taikomos šios sąlygos:“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2007 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2008 m. sausio 15 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  2007 m. rugsėjo 26 d. nuomonė (dar neskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2007 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento nuomonė (dar neskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. sausio 11 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 404, 2006 12 30, p. 9; pataisyta OL L 12, 2007 1 18, p. 3.

(4)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/68/EB (OL L 310, 2007 11 28, p. 11).


Top